Đề thi viên chức giáo viên 2019 - 130 câu hỏi trắc nghiểm có đáp án Tin học văn phòng

13 919 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2017, 22:31

Bộ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG Thi viên chức cho giáo viên Tin có 130 câu trắc nghiệm và đáp án chính xác Bộ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG Thi viên chức ngành giáo dục có 130 câu trắc nghiệm và đáp án chính xác BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁNTIN HỌC VĂN PHÒNG 1) Trong làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực a) Window - Save b) Edit - Save c) Tools - Save d) File – Save 2) Trong máy tính RAM có nghĩa ? a) Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên b) Là nhớ đọc c) Làbộ xử lý thông tin d) Cả ba câu sai 3) Người máy tính giao tiếp thông qua : a) Bàn phím hình b) Hệ điều hành c) RAM d) Tất 4) Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta thực : a) File - View Show b) Window - View Show c) Slide Show - View Show d) Tools - View Show 5) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) Tin Hoc Van Phong d) Tin hoc van phong 6) Trong bảng tính Excel, để lọc liệu tự động, sau chọn khối cần lọc, ta thực hiện: a) Format - Filter - AutoFilter b) Insert - Filter - AutoFilter c) Data - Filter - AutoFilter d) View - Filter - AutoFilter 7) Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm không kề danh sách? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối c) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách 8) Trong bảng tính Excel, hàm sau cho phép tính tổng giá trị kiểu số thỏa mãn điều kiện cho trước? a) SUM b) COUNTIF c) COUNT d) SUMIF 9) Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để : a) Cắt đoạn văn b) Dán đoạn văn từ Clipboard c) Sao chép đoạn văn d) Cắt chép đoạn văn 10) Khi làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: a) Chọn đối tượng, chọn File - Copy b) Chọn đối tượng, chọn File Open c) Chọn đối tượng, chọn File - Restore d) Chọn đối tượng, chọn File - Move To Folder 11) Trong làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho ô, trước hết ta phải gõ: a) Dấu chấm hỏi (?) b) Dấu (= ) c) Dấu hai chấm (: ) d) Dấu đô la ($) 12) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) Slide, ta thực : a) Format - Slide Layout b) View - Slide Layout c) Insert - Slide Layout d) File - Slide Layout 13) Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta bấm: a) Phím 10 b) Phím ESC c) Phím Enter d) Phím Delete 14) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #NAME! 15) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng thường thấy trang báo tạp chí), ta thực hiện: a) Insert - Column b) View - Column c) Format - Column d) Table - Column 16) Bạn hiểu B-Virus ? a) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel 17) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - O là: a) Mở hồ sơ b) Đóng hồ sơ mở c) Mở hồ sơ có d) Lưu hồ sơ vào đĩa 18) Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a) Ram b) Bộ nhớ c) Chỉ nạp vào nhớ chạy chương trình ứng dụng d) Tất sai 19) Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: a) Ctrl – Z b) Ctrl – X c) Ctrl - V d) Ctrl - Y 20) Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a) Ctrl + A b) Alt + A c) Alt + F d) Ctrl + F 21) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 22) Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 23) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - H : a) Tạo tệp văn b) Chức thay soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu tệp văn vào đĩa 24) Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính ? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d) Shift+Ctrl+Home 25) Phát biểu sau đúng? a) Biểu đồ cột thích hợp để so sánh liệu có nhiều cột b) Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể c) Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu d) Cả câu 26) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table - Cells b) Table - Merge Cells c) Tools - Split Cells d) Table - Split Cells 27) Trong bảng tính Exce, ô tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa gì? a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi c) Hàng chứa ô có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số d) Cột chứa ô có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số 28) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 29) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực : Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh : a) Table - Merge Cells b) Tools - Split Cells c) Tools - Merge Cells d) Table - Split Cells 30) Trong hệ điều hành Windows, tên thư mục đặt : a) Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục b) Bắt buộc phần mở rộng c) Thường đặt theo qui cách đặt tên tên tệp d) Bắt buộc phải có phần mở rộng 31) Khi soạn thảo văn Winword, để hiển thị trang in lên hình, ta chọn : a) Edit - Print Preview b) Format - Print Preview c) View - Print Preview d) File - Print Preview 32) Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: a) #Value b) TINHOC c) TinHoc d) Tinhoc 33) Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí sau dùng để xếp tệp thư mục? a) Tên tệp b) Tần suất sử dụng c) Kích thước tệp d) Kiểu tệp 34) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: a) Format - Font b) Format - Paragraph c) Cả câu d) Cả câu sai 35) Trong bảng tính Excel, để chèn thêm cột vào trang tính, ta thực : a) Table - Insert Columns b) Format - Cells - Insert Columns c) Table - Insert Cells d) Insert - Columns 36) Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tệp thư mục đĩa, ta sử dụng : a) My Computer Windows Explorer b) My Computer Recycle Bin c) Windows Explorer Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Places 37) Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a) Mạng cục b) Mạng diện rộng c) Mạng toàn cầu d) Một ý nghĩa khác 38) Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 39) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn b) Chèn kí hiệu đặc biệt c) Lưu tệp văn vào đĩa d) Tạo tệp văn 40) Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím ? a) Shift_Del b) Alt_Del c) Ctrl_Del d) Cả câu sai 41) Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực a) View - Exit b) Edit - Exit c) Window - Exit d) File - Exit 42) Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a) Control Windows b) Control Panel c) Control System d) Control Desktop 43) Trong soạn thảo văn Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn (tô đen), ta thực hiện: a) Bấm phím Enter b) Bấm phím Space c) Bấm phím mũi tên di chuyển d) Bấm phím Tab 44) Em sử dụng chương trình Windows để quản lí tệp thư mục? a) Microsoft Office b) Accessories c) Control Panel d) Windows Explorer 45) Trong Windows, muốn tạo thư mục mới, ta thực : a) Edit - New, sau chọn Folder b) Tools - New, sau chọn Folder c) File - New, sau chọn Folder d) Windows - New, sau chọn Folder 46) Trên hình Word, dòng có chứa hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 47) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang chân trang), ta thực hiện: a) Insert - Header and Footer b) Tools - Header and Footer c) View - Header and Footer d) Format - Header and Footer 48) Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a) File - Search b) Windows - Search c) Start - Search d) Tools - Search 49) Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm liền kề danh sách ? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách 50) Khi làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế Slide, ta thực a) Format - Slide Design b) Tools - Slide Design c) Insert - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 51) Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải 52) Bạn hiểu Virus tin học lây lan cách nào? a) Thông qua người sử dụng, dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thông qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc c) Thông qua môi trường không khí - đặt máy tính gần d) Các câu sai 53) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết : a) #VALUE! b) Tinhoc c) TINHOC d) 54) Khi kết nối thành mạng máy tính cục thiết bị, theo em thiết bị sau chia sẻ để sử dụng chung? a) Máy in b) Micro c) Webcam d) Đĩa mềm 55) Trong soạn thảo Word, muốn chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: a) View - Symbol b) Format - Symbol c) Tools - Symbol d) Insert - Symbol 56) Các kiểu liệu thông dụng Excel : a) Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng d) Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức b) Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng c) Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 57) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #DIV/0! 58) Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? a) B$1:D$10 b) $B1:$D10 c) B$1$:D$10$ d) $B$1:$D$10 59) Trong WinWord, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a) Microsoft Equation b) Ogranization Art c) Ogranization Chart d) Word Art 60) Hệ điều hành : a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất 61) Trong Winword, để chép đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau : a) Chọn menu lệnh Edit - Copy b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c) Cả câu a b d) Cả câu a b sai 62) Trong WinWord, để thuận tiện lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ; ta khai báo đơn vị đo : a) Centimeters b) Đơn vị đo bắt buộc Inches c) Đơn vị đo bắt buộc Points d) Đơn vị đo bắt buộc Picas 63) Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? a) # b) c) >< d) & 64) Trong soạn thảo Winword, để tạo bảng (Table), ta thực : a) Tools - Insert Table b) Insert - Insert Table c) Format - Insert Table d) Table - Insert Table 65) Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a) Trong CPU b) Trong RAM c) Trên nhớ d) Trong ROM 66) Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng đoạn văn, ta thực : a) Format - Drop Cap b) Insert - Drop Cap c) Edit - Drop Cap d) View - Drop Cap 67) Điều không nói điều kiện làm việc nghề Tin học văn phòng? a) Làm việc nhà b) Ảnh hưởng thị lực c) Ảnh hưởng cột sống d) Tiếp xúc với độc hại 68) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F : a) Tạo tệp văn b) Lưu tệp văn vào đĩa c) Chức tìm kiếm soạn thảo d) Định dạng trang 69) Khi soạn thảo văn xong, để in văn giấy : a) Chọn menu lệnh File - Print b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - P c) Các câu a b d) Các câu a b sai 70) Theo bạn, điều mà tất virus tin học cố thực hiện? a) Lây nhiễm vào boot record b) Tự nhân c) Xóa tệp chương trình đĩa cứng d) Phá hủy CMOS 71) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, , ta thực : a) Insert - Custom Animation, chọn Add Effect b) Format - Custom Animation, chọn Add Effect c) View - Custom Animation, chọn Add Effect d) Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect 72) Trong WinWord, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ cuối văn ? a) Shift+End b) Alt+End c) Ctrl+End d) Ctrl+Alt+End 73) Khi làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng thực hiện: a) Slide Show - Custom Animation, chọn Remove b) Slide Show - Custom Animation, chọn Delete c) Cả câu d) Cả câu sai 74) Khi làm việc với Excel, di chuyển từ sheet sang sheet khác cách sử dụng phím tổ hợp phím: a) Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả câu d) Cả câu sai 75) Internet phát triển ngày nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam thức gia nhập Internet : a) Cuối năm 1999 b) Cuối năm 1998 c) Cuối năm 1997 d) Cuối năm 1996 76) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: a) File - Properties b) File - Page Setup c) File - Print d) File - Print Preview 77) Bạn hiểu Virus tin học ? a) Tất b) Là chương trình máy tính người tạo ra, c) Có khả tự dấu kín, tự chép để lây lan, d) Có khả phá hoại sản phẩm tin học 78) Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn chế độ gõ đè; ta bấm phím: a) Insert b) Tab c) Del d) CapsLock 79) Khi làm việc với WinWord (Excel), lưu tệp vào đĩa, tệp ? a) Luôn thư mục OFFICE b) Luôn thư mục My Documents c) Bắt buộc thư mục WINWORD (EXCEL ) d) Cả câu sai 80) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 81) Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi ? a) Excel b) Calculator c) WinWord d) Notepad 82) Trong bảng tính Excel, ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi viên chức giáo viên 2019 - 130 câu hỏi trắc nghiểm có đáp án Tin học văn phòng, Đề thi viên chức giáo viên 2019 - 130 câu hỏi trắc nghiểm có đáp án Tin học văn phòng, Đề thi viên chức giáo viên 2019 - 130 câu hỏi trắc nghiểm có đáp án Tin học văn phòng, 18). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:     a). Ram    b). Bộ nhớ ngoài     c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng    d). Tất cả đều sai 19). Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm