500 TỪ VỰNG HAY GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TOEIC THẬT IIG 2017

16 519 1
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 22:53

HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM 500 TỪ VỰNG HAY GẶP NHẤT TRONG TOEIC Tổng hợp: Cô Hiền Nhung – hiennhungtoeic.com 1- Accept (v): chấp nhận Acceptance (n): chấp nhận Accept responsibilities for: nhận trách nhiệm 2-Apology (n): lời xin lỗi Apologize (v): xin lỗi Apologize A for B: xin lỗi A việc B 3-Convenience (n): thuận tiện Inconvenience (n): bất tiện Convenient (adj): thuận tiện Inconvenient (adj): bất tiện At one’s earliest convenience: cho tiện 4-Propose (v): đề nghị Proposal (n): lời đề nghị Propose to widen the road: đề nghị mở rộng đường 5- Employee (n): người làm thuê Employ (v): thuê Employer (n): chủ ( người thuê) Employment (n): việc thuê mướn, việc làm Full-time employee: công nhân làm việc toàn thời gian Long-term employment: việc làm dài hạn 6-Ask (v): hỏi, yêu cầu Ask A to (do): kêu A làm Ask more infomation: hỏi thêm thông tin 7-Attend (v): tham dự https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Attendance (n): tham dự Attendee (n): người tham dự Attend a meeting: dự mít tinh Attendance record: điểm danh 8- Contact (v): liên lạc (n): liên lạc Contact the sales department: liên lạc với phòng kinh doanh 9- Visit (v): thăm viếng (n): thăm viếng Visitor (n): du khách Visit the new ofice: thăm văn phòng 10- Agree (v): đồng ý Agreement (n): đồng ý, hợp đồng Agree with: đồng ý với The terms of the agreement: điều khoản hợp đồng 11- Need (v): cần (n): nhu cầu Meet one’s needs: đáp ứng nhu cầu Need to do: cần làm 12- Interest (n): mối quan tâm, lợi nhuận Interested (adj): quan tâm Interest rate: lãi suất Be interested in: quan tâm tới Be in the company’s best interest: lợi ích cao công ty 13- Apply (v): áp dụng, nộp đơn (xin việc) Applicant (n): người nộp đơn (xin việc) Application (n): đơn xin Apply for: nộp đơn xin https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM An application for a loan: đơn vay mượn Applicants for the position: ứng cử viên cho chức vụ\ 14- Order (v): lệnh, đặt (hàng) (n): đơn đặt hàng, thứ tự Orderly (adj): theo thứ tự Out of order: bị hư hỏng In order to + bare inf: để Ofice supplies have been ordered: Dụng cụ văn phòng đặt 15- Submit (v): đệ trình Submission (n): việc đệ trình Submit the figure to a supervisor: trình số liệu cho người giám sát Of submit A to B: nộp A cho B 16- Document (n): tài liệu (v): dẫn chứng tài liệu Document all transactions: chứng minh giao dịch 17- Deliver (v): phân phát Delivery (n): việc phân phát Deliver a speech: phát biểu Refuse the delivery: từ chối giao hàng 18- Raise (n): nêu lên Raise questions: đặt câu hỏi 19- Implement (v): thi hành Implementation (n): việc thi hành Implement new procedures: áp dụng thủ tục 20- Receive (v): nhận Receipt (n): hóa đơn Receive the necessary support: nhận hỗ trợ cần thiết https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM 21- Write (v): viết Writing (n): chữ viết In writing: văn 22- Notify (v): thông báo Notification (n): chữ viết Written nofication: thông báo văn Notify the client: thông báo cho khách hàng 23- Introduce (v): giới thiệu Introduction (n): việc giới thiệu Introduce a new product: giới thiệu mặt hàng 24- Work (n): việc làm (v): làm việc Worker (n): công nhân Technical support workers: nhân viên phụ trách hỗ trợ kỹ thuật 25- Accommodate (v): cung cấp nơi Accommodation (n): chỗ Accommodate a tour group: cung cấp phòng cho mooyj nhóm khách du lịch theo tua 26- Explain (v): giải thích Explanation (n): lời giải thích The problem was explained: vấn đề giải thích 27- Choose (v): chọn lựa Choice (n): lựa chọn Choose accounting: chọn lựa cách toán 28- Meet (v): gặp gỡ Meeting (n): mít tinh https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Meet one’s needs: đáp ứng nhu cầu Meet the deadline: kịp thời hạn 29- Pay (v): toán Pay the rent: toán tiền thuê 30- Sign (v): ký tên Signature (n): chữ ký Sign a contract: ký hợp đồng 31- Reduce (v): giảm Reduction (n): cắt giảm Reduce its staff: cắt giảm nhân 32- Ship (v): giao hàng (n): chiêc tàu Shipment (n): việc giao hàng Ship an order: giao hàng theo đơn đặt hàng 33- Send (v): gửi Sender (n): người gửi The document was sent to you: tài liệu gửi cho ông/bà 34- Revise (v): sửa lại Revision (n): việc sửa lại Make necessary revisions: sửa cần thiết 35- Design (v): thiết kế (n): đồ án Designer (n): nhà thiết kế Be designed to do: thiết kế để 36- Distribute (v): phân phối Distribution (n): việc phân phối https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Distributor (n): nhà phân phối Distribute the document: phân phát tài liệu 37- Hold (v): giữ, tổ chức Hold a press conference: tổ chức họp báo The conference wil be held in New York: Buổi hội thảo tổ chức New York 38- Review (v): xem lại (n): việc xem lại/ ôn lại Review the information: xem lại thông tin 39- Develop (v): phát triển Development (n): phát triển Developer (n): nhà phát triển The first stage of development: bước đầu phát triển 40- Charge (v): tính vào (tiền) (n): phí Incharge of: chịu trách nhiệm Shipping charges: phí chở hàng 41- Invite (v): mời Invitation (n): lời mời Send formal invitations: gửi lời mời thức Be invited to do: mời làm 42- Construction (n): việc thi công Construct (v): thi công, xây dựng Constructive (adj): mang tính xây dựng Constructive criticism: phê bình mang tính xây dựng 43- Encouragement (n): khuyến khích Encourage (v): khuyến khích https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Encouraging (adj): mang tính khích lệ Encourage + A + to do: khuyến khích A làm Encouraging sign: dấu hiệu đáng khích lệ 44- Produce (v): sản xuất (n): sản phẩm Product (n): sản phẩm Production (n): việc sản xuất Productivity (n): suất Productive (adj): có suất Improve productivity: nâng cao suất 45- Inspect (v): điều tra, kiểm tra Inspection (n): việc điều tra Inspector (n): điều tra viên Inspect the quality: kiểm tra chất lượng Conduct an inspection: tổ chức điều tra 46- Perform (v): biểu diễn Performance (n): buổi biểu diễn During the performance: suốt buổi diễn 47- Supervise (v): giám sát Supervision (n): việc giám sát Supervisor (n): người giám sát Immediate supervisor: người giám sát trực tiếp Under the supervision of: giám sát 48- Satisfy (v): làm hài lòng Satisfaction (n): hài lòng Customer satisfaction: hài lòng khách hàng Be satisfied with: hài lòng với 49- Attract (v): thu hút https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Attractive (adj): quyến rũ Attraction (n): thu hút Attract many tourists: thu hút nhiều du khách 50- Avoid (v): ngăn ngừa Avoid an economic slump: ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế 51- Become (v): trở nên Become avaiable: có sẵn, rảnh 52- Bill (v): kê khai (n): hóa đơn Be billed directly by: kê khai trực tiếp Pay a bill: trả tiền (hóa đơn) 53 - Compete (v): cạnh tranh Competition (n): cạnh tranh Competitive (adj): mang tính cạnh tranh Compete for: cạnh tranh Compete with/against: cạnh tranh với 54- Approve (v): đồng ý Approval (n): đồng ý Approve the construction plan: đồng ý bàn kế hoạch xây dựng 55- Advise (v): khuyên bảo Advice (n): lời khuyên Advisor (n): nhân viên vấn Advisable (adj): thích hợp It í advisable to do: nên làm A legal advisor: cố vấn pháp lý 56- Post (v): đăng (n): thư https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM A notice has been posted: thông báo vừa đăng lên Post office: bưu điện 57- Request (v): đề nghị (n): lời đề nghị Requests for computer upgrades: đề nghị nâng cấp máy tính 58- Expand (v): mở rộng Expansion (n): mở rộng Expand its market: mở rộng thị trường Expansion project: dự án mở rộng 59- Reject (v): từ chối, bác bỏ Rejection (n): từ chối/ bác bỏ Rejected the proposed policy: bác bỏ điều khoản đưa 60- Bill (v): làm hóa đơn, kê khai (n): kê khai, hóa đơn Billing statement: kê khai Be billed directly by: kê khai trực tiếp 61- Schedule (v): lập kế hoạch (n): kế hoạch Be scheduled to do: làm theo kế hoạch 62- Postpone (v): trì hoãn Postponement (n): trì hoãn The meeting will be postponed: mít tinh bị hoãn lại 63- Join (v): tham gia 64- Continue (v): tiếp tục 65- Require (v): ước (n): điêu ước 66- Open (v): mở ra/ khai chương https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM (adj): mở 67- Check (v): kiểm tra (n): ngân phiếu 68- Register (v): đăng ký Registration (n): việc đăng ký Registration instructions: hướng dẫn đăng ký 69- Submit (v): nộp, đệ trình Submission (n): việc đệ trình Submit the form to me: nộp đơn cho 70- Conduct (v): tiến hành Conduct a survey/ a study/ an inspection: tiến hành khảo sát/ nghiên cứu/ điều tra 71- Include (v): bao gồm The report is included: Bao gồm báo cáo 72- Hold (v): nắm giữ, tổ chức Hold a press conference: tổ chức họp báo 73- Inspect (v): điều tra, kiểm tra Inspection (n): việc điều tra/ kiểm tra Inspect the quality of the products: kiểm tra chất lượng sản phẩm 74- Return (v): gửi trả lại, trở lại Return the books: trả lại sách Return to his office: trở lại văn phòng anh 75- Speak (v): nói chuyện Speaker (n): diễn giả Speak to the counselor: nói chuyện với người cố vấn *Vì nội động từ nên phải kèm với giới từ to with https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 10 HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM 66- Recover (v): hồi phục Recovery (n): phục hồi Recover from: hồi phục khỏi 67- Transfer (v): chuyển Transfer funds: chuyển quỹ Be transferred to: chuyển đến 68- Elect (v): bầu cử Election (n): bầu cử Mr Pierce was elected as vice president: Ông Pierce bầu làm phó chủ tịch 69- Deposit (v): đặt cọc (n): tiền cọc Checks must be deposited by noon: Ngân phiếu phải đặt cọc trước buổi trưa 70- Construct (v): xây dựng Construction (n): việc xây dựng Constructive (adj): mang tính xây dựng Construction of the new plant: việc thi công nhà máy Provide constructive criticism: đưa ý kiến mang tính xây dựng 71- Discuss (v): thảo luận Discussion (n): thảo luận Discuss about the delay (sai) Discuss the delay (đúng) *thảo luận chậm trễ 72- Leave (v): khỏi, để lại (n): cho phép A leave of absence: vắng mặt có phép Leave your hotel key: để lại chìa khóa khách sạn Leave immediately for Singapore: Singapore https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 11 HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM 73- Conduct (v): tiến hành Conduct a survey: tiến hành khảo sát 74- Experienced (adj): có kinh nghiệm Experience (n): kinh nghiệm (v): trải qua An experienced manager: nhà quản lý có kinh nghiệm Be experienced in: có kinh nghiệm (lĩnh vực) 75- Extensive (adj): có phạm vi rộng Extend (v): mở rộng Extension (n): mở rộng Conduct an extensive search: tiến hành tìm kiếm mở rộng 76- Creative (adj): sáng tạo Ctreate (v): tạo Creation (n): sáng tác/ sáng tạo Creativity (n): tính sáng tạo Creative ideas: ý tưởng sáng tạo 77- Additional (adj): thêm vào, bổ sung Add (v): thêm, bổ sung Addition (n): thêm vào Additional investment: đầu bổ sung 78- Considerable (adj): đáng kể Consider (v): xem xét Consideration (n): việc xem xét Considerable efforts: nỗ lực to lớn Take into consideration: xem xét việc 79- Participate (v): tham gia Participation (n): tham gia Participant (n): người tham gia Participate in: tham gia vào https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 12 HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Conference participants: người tham dự hội nghị 80- Recent (adj) gần Present(n) (v)giới thiệu (adj)có mặt 81- Presuasive(adj) mang tính thuyết phục 82- Consultant (n) cố vấn 83- Final (adj)cuối 84- Impressive (adj) ấn tượng 85- Promotion(n) khuyến 86- Recently(adv) gần A recent study nghiên cứu gần 87- Presentation(n)bài giới thiệu 88- Presently(adv) The present production schedule kế hoạch sản xuất 89- Presuade (v) thuyết phục Presuasive arguments lý lẽ thuyết phục 90- Consult (v) cố vấn A financial consultant cố vấn tài 91- Finally(adv) cuối Final conclusions kết luận cuối Be finally distributed cuối phân tán 92- Impress (v) gây ấn tượng Impression(n) ấn tượng Impressive new cars xe ấn tượng 93- Promote(v) khuyến https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 13 HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Announce the promition công bố đợt khuyến 94- Clearly (adv) rõ ràng 95- Diirectly (adv) trực tiếp 96 - Increasingly(adv) theo chiều hướng gia tăng 97- Thoroughly(adv) cách kĩ lưỡng 98- Originally (adv) trước tiên 99- Quickly(adv) nhanh chóng 100- Display (v) trung bày,hiển thị 101- Clear (adj) rõ ràng It is clear thật rõ ràng Speak clearly nói rõ ràng 102- Direct (v) dẫn 103- Direction(n) phương hướng Directly report to the supervisor báo cáo trực tiếp với người giám sát 104- Increasingly (adv) theo chiều hướng gia tăng Increase (v) gia tăng (n) tăng lên Increasing (adj) gia tăng An increasingly competitive market thị trường cạnh tranh 105- Thoroughly (adv) cách kỹ lưỡng Thorough (adj) kỹ lưỡng Thoroughly (adv) phâ tích kỹ lưỡng 106- Orinally (adv) trước tiên https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 14 HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM Original (adj) nguyên gốc Origin (n) gốc gác Be bold and original toanh Be originally planned dự tính lúc đầu 107- Quickly (adv) nhanh chóng Quick (adj) nhanh Take quick action hành động nhanh As quickly as posible nhanh tốt 108- Display (v) trưng bày Maps are displayed đồ hiển thị 109 Probable (adj) có Probable investors nhứng người có nhiều khả đầu 110 - Curent (adj) Be currently closed for renovations Hiện đóng cửa để nâng cấp 111- Significant(adj) quan trọng, đáng kể Cost significantly less đỗ hao tốn đáng kể 112- Colse (v) đóng(n) việc đóng cửa(adj) cẩn thận chi tiết The close of the sltock market việc đóng cửa thị trường chứng khoán Closely examine xem xét kĩ lưỡng 113- Extreme (adj) vô Extremely competitive business word giới kinh doanh vô cạnh tranh 114- Security (n) an ninh Secure(adj) yên tâm, bảo đảm Improve security cải thiện an ninh Lock the door security khóa cẩn thận https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 15 HIỀN NHUNG TOEIC – DẠY HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM 115- Suggestion đề xuất, đề nghị Suggested(adj) đề xuất The suggested revisions việc xem xét theo đề xuất Lời tựa: Đây 115 từ vựng Toeic mà cô tóm tắt lại cách cô đọng để chia sẻ Free cho em Còn Flash card mà cô hoàn thiện đồ sộ công phu, với từ vựng, cụm từ xuyên suốt 10 chủ điểm thi Toeic, là: 1.Thương mại tổng quát Hành văn phòng Nhân Mua hàng Tài chính, ngân sách Vấn đề quản lý Nhà hàng kiện Du lịch giải trí 10 sức khỏe Cô đảm bảo rằng, Flash card hoàn thiện từ vựng từ trước đến nay, ước tính lên tới 500 từ 500 từ word family Cám ơn em ủng hộ cô Có thắc mắc cần vấn, em add friend facebook cô nhé: https://www.facebook.com/nguyenhiennhung https://www.facebook.com/nguyenhiennhung Page 16 ... kiện Du lịch giải trí 10 sức khỏe Cô đảm bảo rằng, Flash card hoàn thi n từ vựng từ trước đến nay, ước tính lên tới 500 từ 500 từ word family Cám ơn em ủng hộ cô Có thắc mắc cần tư vấn, em add... hoàn thi n đồ sộ công phu, với từ vựng, cụm từ xuyên suốt 10 chủ điểm thi Toeic, là: 1.Thương mại tổng quát Hành văn phòng Nhân Mua hàng Tài chính, ngân sách Vấn đề quản lý Nhà hàng kiện Du lịch... Suggested(adj) đề xuất The suggested revisions việc xem xét theo đề xuất Lời tựa: Đây 115 từ vựng Toeic mà cô tóm tắt lại cách cô đọng để chia sẻ Free cho em Còn Flash card mà cô hoàn thi n đồ sộ
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 TỪ VỰNG HAY GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TOEIC THẬT IIG 2017, 500 TỪ VỰNG HAY GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TOEIC THẬT IIG 2017, 500 TỪ VỰNG HAY GẶP NHẤT TRONG ĐỀ THI TOEIC THẬT IIG 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn