Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày theo phân loại schatzker v, VI bằng nẹp khóa tại bệnh viện việt đức

103 1,026 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 20:28

1 T VN Góy mõm chy l góy u trờn xng chy ni khp nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, ú ch yu l tai nn giao thụng v tai nn lao ng Cựng vi s gia tng nhanh chúng ca cỏc loi hỡnh phng tin thỡ tai nn giao thụng cựng vi ú cng tng lờn vỡ vy m góy mõm chy cng tng lờn Thng tn gii phu ca góy mõm chy thng phc cú th góy mõm chy ngoi, góy mõm chy hoc kt hp c Thng góy lỳn, góy toỏc hoc góy nhiu mnh v kốm theo cỏc tn thng phi hp nh rỏch sn chờm, t dõy chng chộo ó cú nhiu cỏch phõn loi góy mõm chy nhng cỏch phõn loi theo Schatzker thng c ỏp dng trờn lõm sng Góy kớn mõm chy theo phõn loi Schatzker V, VI thng khú iu tr, nguy c li cỏc di chng nh lch trc, hn ch ng, cng khp thm thoỏi húa khp Vỡ vy phn ln cỏc tỏc gi la chn phng phỏp phu thut vi mc ớch nn chnh góy v v trớ gii phu, phc hi din khp, c nh vng chc góy giỳp cho bnh nhõn ng sm trỏnh c cỏc di chng nh teo c, cng khp, thoỏi húa khp v sau Vi góy kớn mõm chy theo phõn loi Schatzker V, VI thỡ vic la chn ng m v phng phỏp m cũn nhiu ý kin tranh lun Cú nhiu phng phỏp iu tr góy kớn mõm chy nhng kt hp xng bờn l ch yu Trong nhng nm gn õy vi vic ỏp dng np khúa l mt phng tin kt hp xng cú nhiu u im v mt c sinh hc ó c nhiu tỏc gi nc ngoi ỏp dng iu tr góy xng nhm khc phc nhng nhc im ca np vớt thụng thng Hin ti Vin Chn Thng Chnh Hỡnh Bnh Vin Vit c ó iu tr cho nhng bnh nhõn góy kớn mõm chy Schatzker V, VI bng np khúa v bc u thu c cỏc kt qu kh quan tng kt iu tr, rỳt nhng kinh nghim ng dng loi phng tin kt xng mi ny iu tr góy kớn mõm chy, chỳng tụi ó nghiờn cu ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr góy kớn mõm chy theo phõn loi Schatzker V, VI bng np khúa ti Bnh Vin Vit c vi mc tiờu: Mụ t cỏc thng tn gii phu ca góy kớn mõm chy theo phõn loi Schatzker V, VI ỏnh giỏ kt qu iu tr góy kớn mõm chy theo phõn loi Schatzker V, VI bng np khúa Chng TNG QUAN 1.1 C IM GII PHU KHP GI 1.1.1 Gii phu sinh lý khp gi Khp gi l mt khp phc hp bao gm khp Khp gia xng ựi v xng chy (khp bn l) ng tỏc chớnh l gp v dui cng chõn Khp gia xng ựi v xng bỏnh chố (khp phng) 1.1.1.1 Gii phu Khp gi Khp gi c to nờn bi cỏc din khp ựi - chy v din khp ựibỏnh chố H thng xng ny c c nh bi h thng liờn kt gm cỏc dõy chng v bao khp m bo vng chc ca khp gi Din khp - u di xng ựi hi vuụng v cong sau, u di xng ựi tip khp vi xng chy bi li cu v li cu ngoi Nhỡn phớa trc u di xng ựi cú mt din rũng rc tip khp vi xng bỏnh chố phớa trc Li cu ngoi tip khp vi din khp ngoi ca u trờn xng chy (mõm chy ngoi), gia din khp ngy cú sn chờm ngoi Li cu tip khp vi din khp ca u trờn xng chy (mõm chy trong), gia din khp ngy cú sn chờm Din khp ựi- bỏnh chố: L din phớa trc hai li cu ựi tip khp vi xng bỏnh chố Nhỡn trc Thõn xng ựi L nuụi xng C c khộp Mm trờn li cu ngoi Li cu ngoi Nhỡn sau H gian li cu Li cu Mm trờn li cu ng lt li ca bao khp 10 Din bỏnh chố Hỡnh 1.1 u di xng ựi nhỡn trc v sau * Ngun: theo Nguyn Quang Quyn (1994) Gii phu u trờn xng chy u trờn xng chy rt to, hỡnh vuụng, rng b ngang, trụng nh hai cỏi mõm tip xỳc vi hai li cu ựi trờn Mõm chy lừm hỡnh cho, ngoi rng, phng v nụng hn (hỡnh 1.1) Gia hai cho cú gai chy ngoi (c gian li cu ngoi) v gai chy (c gian li cu trong) Cỏc gai chy chia khoang liờn thnh din trc gai chy cú dõy chng chộo trc bỏm v din sau gai chy cú dõy chng chộo sau bỏm Tip xỳc gia hai li cu ựi v mõm chy l hai sn chờm (hỡnh 1.2), sn chờm ngoi hỡnh ch O, sn chờm hỡnh ch C , Hỡnh 1.2 Mõm chy phi nhỡn trc v sau * Ngun: theo Nguyn Quang Quyn (1994) mt trc mõm chy, di khe khp gi khong 2,5 cm cú ch g cao l li c chy, l ch bỏm ca gõn bỏnh chố Khp chy mỏc trờn nm phớa sau ngoi ca mõm chy ngoi Hỡnh 1.3 Din mõm chy phi nhỡn t trờn * Ngun: theo Nguyn Quang Quyn (1994) V cu to vi th: u trờn xng chy cu to t t chc xng xp, cú nhiu bố xng bt chộo chng cht to thnh nhng hc nh trụng nh bt bin, lm cho trng lng ca xng gim nhng kh nng chu lc li tng Cỏc bố xng c xp theo nhng hng nht nh thớch nghi vi chc nng ca mõm chy Cỏc bố xng ngoi ca mõm chy gn nh ng dc, ri sau ú xp theo hỡnh vũm i dn xung di Phn trờn ca mõm chy cú cỏc bố xng an xen ngang Cu trỳc xng ca mõm chy chc hn mõm chy ngoi ú t l góy mõm chy ngoi (55 70%) ln hn so vi góy mõm chy hoc góy hai mõm chy (10 30%) , Hỡnh 1.4 Gúc v gúc * Ngun: theo Kenneth J Koval(2001) Trờn mt phng ng dc, trc ca u trờn xng chy to vi trc ca thõn xng chy mt gúc hng sau t 10 25 (gúc ), mt khp mõm chy to vi mt phng ngang mt gúc hng sau t 0- 15 (gúc ) (hỡnh 1.3) Cn lu ý cỏc gúc ny nn chnh u trờn xng chy Theo mt bỡnh din ng ngang, khp gi thng m gúc ngoi c im ny gii thớch lý mõm chy ngoi thng b tn thng hn mõm chy , Gii phu mõm chy Mõm chy l phn xng xp ca u trờn xng chy, nm bao khp, trờn cựng ca mõm chy l mt lp sn dy khong 2mm, nhỡn mt trc mõm chy trờn rng di hp - Mõm chy (MCT) ln hn v trng hn, lừm t trc sau v t ngoi - Mõm chy ngoi (MCN) bt v hi lừm, lừm t trc sau v t ngoi - Hai mõm chy phớa sau cỏch nhau, nhng trc ni lin vi bi mt din gian li cu di din tam giỏc ny cú mt li gia gi l li c trc xng chy gõn bỏnh chố bỏm Li c chy trc mt im ct húa to nờn im ny ct húa t 8-12 tui, v dớnh vo thõn xng lỳc 22 tui, nờn thng thy li c b tỏch c ựi co rỳt quỏ mnh ch cỏch u gia li c trc v din khp vi xng mỏc cú mt mu gi l li c Gerdy hay c ca c chy trc Ngoi c ny cũn cú c cõn cng ựi cng bỏm vo ú , , Cu to vi th: cú nhiu bố xng bt chộo chng cht h nhng hc nh ging nh bt bin lm cho gim trng lng ca xng chy, nhng kh nng chu lc li tng Cỏc bố xng xp theo nhng chiu hng nht nh thớch nghi vi chc nng ca mõm chy Cỏc bố xng ngoi ca mõm chy gn nh ng dc ri sau ú xp theo hỡnh vũm i dn xung phớa di, phớa trờn ca mõm chy cũn cú cỏc bố xng an xen , , , Do mõm chy cu to nh vy nờn b chn thng, hỡnh thỏi tn thng ca góy mõm chy rt a dng, cú th gp: V mõm chy ngoi, v mõm chy hoc v c hai mõm chy Cú th gp ng góy chộo, góy lỳn, góy hỡnh ch T, ch V hoc ch Y Sn chờm Do tip khp vi li cu ựi nờn gia hai xng cú sn chờm, sn chờm ngoi v sn chờm Sn chờm ngoi hỡnh ch O, sn chờm hỡnh ch C Hai sn ny l mụ si nm m trờn hai din khp ca xng chy ựi, lm hn ch cỏc va chm ng Hai sn chờm ni vi bi dõy chng ngang gi, hai u mi sn li bỏm vo cỏc gai xng chy Khi gp khp gi sn chờm trt t sau trc, dui khp gi sn chờm trt t trc sau Sn chờm c nuụi dng t cỏc nhỏnh qut ngc ca ng mch chy trc v ng mch chy sau Cỏc mch mỏu i vo t bao khp, gn vo ri xuyờn vo sn chờm Sn chờm cú ớt mch mỏu, khụng t tỏi phc hi c nờn sn chờm b rỏch, t s khụng th t lin c v iu ny cú th xy v mõm chy Vỡ vy iu tr v mõm chy nu sn chờm b tn thng thỡ tu theo mc cú th khõu phc hi hoc phi ly b trỏnh tr thnh chng ngi vt gõy au v kt khp sau ny , , , Hỡnh 1.5 Khp gi phi t th gp nhỡn trc * Ngun: theo Nguyn Quang Quyn (1994) Phng tin gi khp Phng tin gi vng khp gi gm h thng cỏc dõy chng v bao khp * Cỏc dõy chng bờn: - Dõy chng bờn chy i t c bờn li cu xng ựi ti bỏm vo mt u trờn xng chy - Dõy chng bờn mỏc i t c bờn li cu ngoi xng ựi n chm xng mỏc * Cỏc dõy chng trc gm: - Dõy chng bỏnh chố - Mc hóm bỏnh chố v mc hóm bỏnh chố ngoi Ngoi cũn cú c t u ựi, c may, c cng mc ựi tng cng * Cỏc dõy chng sau: - Dõy chng khoeo chộo l mt ch qut ngc ca gõn c bỏn mc, i t ngoi v lờn trờn, bỏm vo sau li cu ngoi xng ựi - Dõy chng khoeo cung: i t chm xng mỏc ta thnh hai bú bỏm vo xng chy v xng ựi * Cỏc dõy chng chộo - Dõy chng chộo sau i t mt ngoi li cu xng ựi chy chch xung di v sau ti din liờn li cu phớa sau ca xng chy - Dõy chng chộo trc i t mt li cu ngoi xng ựi chy chch xung di v trc ti din liờn li cu phớa trc ca xng chy , ,, * Bao khp - i t u di xng ựi n u trờn xng chy, u di xng ựi, bao khp bỏm vo phớa trờn hai li cu, h gian li cu - u trờn xng chy bỏm vo phớa di hai din khp trờn - khong gia bao khp bỏm vo rỡa ngoi sn chờm v cỏc b ca xng bỏnh chố Khi b chn thng mnh, sn chờm tỏch v t bao khp, nờn ng sn chờm khụng n khp vi ng tỏc v tr thnh mt chng ngi 10 vt ca khp gi Nờn cn khõu phc hi sn chờm hoc ly b i nu khụng cũn kh nng hi phc Bao hot dch Bao hot dch lút mt bao khp, phớa trc bỏm vo sn chờm Cỏc dõy chng ố ộp vo bao hot dch to nờn nhiu tỳi nh Phớa trờn bao hot dch lờn cao to thnh tỳi mc trờn bỏnh chố v nhiu tỳi nh quanh khp gi Tỳi mc trờn bỏnh chố cú th b viờm sau phu thut gõy dớnh c t u ựi lm hn ch chc nng gp, dui gi Nh vy, h thng dõy chng bao khp, sn chờm v cỏc c bao quanh gi u l cỏc cu trỳc tham gia gi vng khp gi Khi góy mõm chy, cú th gp tn thng cỏc cu trỳc ny, lm mt vng khp gi , , 1.1.1.2 Cỏc thnh phn quanh khp gi Cỏc thnh phn quanh khp gi bao gm ng mch khoeo, tnh mch khoeo, thn kinh ng mch khoeo ng mch khoeo chy tip theo ng mch ựi t l gõn c khộp ln, i chch xung di ngoi, ti gia khoeo thỡ chy thng xung di theo trc ca trỏm khoeo Trong trỏm khoeo, ng mch khoeo, tnh mch khoeo v thn kinh chy xp thnh ba lp bc thang t sõu nụng, t ngoi, ng mch nm sõu nht v nht, l thnh phn d b tn thng nht v mõm chy ng mch khoeo cho by nhỏnh bờn: + Hai ng mch gi trờn ngoi v ng mch gi trờn tỏch t ng mch khoeo phớa trờn hai li cu xng ựi ri vũng quanh hai li cu trc, gúp phn vo mng mch bỏnh chố + Mt ng mch gi gia: Chy vo khoang gian li cu + Hai ng mch c sinh ụi: Thng cú hai ng mch tỏch ngang Kiu Kiu Kiu + Chp phim: Kiu 4: Kiu 5: Kiu 6: Thng, nghiờng: Nhiu t thờ: MSCT: : Phu thuõt: ng m: Trc ngoi Sau C ng m Np vớt: Np Trong Np Ngoi.Phi hp S lng np: S l khúa ca np vớt Ghộp xng t thõn : Cú Khụng Dng c kt hp: ch thộp., Kim K.wire, vis xp di Cỏc tn thng phi hp m: Bong im bỏm D/C chộo trc Cú x trớ kt hp Cú Khụng + Phc hi xng v v trớ gii phu: (XQ) Tt: Chp nhn: Khụng tt: + Tỡnh trng vt m: (3 thỏng u sau m) Nhim trựng:Khụng: Nụng: Sõu: + Luyn sau m: Ti trung tõm y tờ: Ti nh: + Phc hi chc nng khp gi: 10.1 ỏnh giỏ mc au Tiờu chun Roy Sanders Mc Khụng au Thnh thong hoc thay i thi tit au i li nhiu au thng xuyờn 10.2 Biờn ng khp gi: Tiờu chun Roy Sanders im 10 Gp gi Biờn () >125 100 - 124 90-99 im < 90 Dui gi Biờn () < < 6-10 > 10 im 10.3 Kh nng i li Tiờu chun Roy Sanders i b Kh nng Bỡnh thng 30 - 60 30 im i li bng xe y Lờn cu thang Kh nng im Bỡnh thng Vn cu thang Bc tng bc Khụng lờn c - Bin dng chi th Tiờu chun Roy Sanders Lch trc khp gi lch () im < 10 10-15 > 15 Ngn chi Mc (cm) < 1,5 1,5 - 2,5 > 2,5 im Kh nng tr li lm vic Tiờu chun Roy Sanders Tt 36-40 im Khỏ: 26 -35 im Trung bỡnh 16-25 im Kộm: 0-15 im Tui lao ng Kh nng im Tui gi Kh nng im Lm vic c bỡnh thng Lm vic c khú khn Phi thay i cụng vic Khụng lm vic c Bin chng sau phu thut: Thoỏi húa khp cú Sinh hot bỡnh thng Phi tr giỳp mt phn Tr giỳp sinh hot Cn chm súc y t 2 Khụng (XQ sau m) Góy np Nờu rừ hon cnh, thi gian, v trớ góy, nguyờn nhõn cú th cú (do sai khỏc gii phu, v trớ t np ko ỳng anatomie, V quỏ sm) Khp gi:1 Cú Khụng Cỏc tn thng phn mm ti khp (sau 3- n thỏng, Gi ó n nh) - t DCCT Cú t DCCS Khụng Cú Khụng Tn thng sn chờm Trong Cú Khụng Tn thng SCN Cú Khụng DH ngn kộo trc Dng tớnh + ++ +++ Khụng DH ngn kộo sau Dng tớnh + ++ +++ Khụng DH Mc murray Cú Khụng DH Lachmann Cú Khụng B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T -*** - NG TRUNG KIấN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị GãY KíN MÂM CHàY THEO PHÂN LOạI SCHATZKER V, VI BằNG NẹP KHóA TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh: Ngoi khoa Mó s: NT.62720750 LUN VN TT NGHIP BC S NI TR Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGUYN XUN THY H NI 2015 LI CM N Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin chõn thnh cm n: PGS.TS Nguyn Xuõn Thựy Nguyờn ch nhim khoa chn thng chnh hỡnh II bnh vin Vit c Nh phu thut mu mc, ngi thy tn tõm dỡu dt hng dn tụi thc hin nghiờn cu v hon thnh lun ny BS CK II on Vit Quõn Ch nhim khoa chn thng chnh hỡnh II bnh vin Vit c ó to mi iu kin cho tụi quỏ trỡnh hc v lm vic ti khoa PGS TS Ngụ Vn Ton, TS Nguyn Mnh Khỏnh, PGS.TS Trn Trung Dng, TS inh Ngc Sn, TS o Xuõn Thnh L nhng ngi úng gúp nhiu ý kin giỳp tụi nghiờn cu v hon thnh lun tt hn Tụi xin cm n: ng y, ban giỏm hiu v phũng o to sau i hc trng i hc Y H Ni Ban giỏm c, phũng k hoch tng hp, phũng lu tr h s bnh vin Vit c Ban lónh o v ton th khoa chn thng chnh hỡnh II bnh vin Vit c ó to mi iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Cui cựng, tụi xin cm n: Ba, m, anh ch v v tụi ó dnh cho tụi nhng gỡ tt p nht tụi hc v hon thnh lun Cỏc bn bố, ng nghip, v cỏc anh, em ni trỳ ó giỳp , ng viờn tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Tt c cỏc bnh nhõn nghiờn cu v thõn nhõn ca h ó to iu kin cho tụi hon thnh lun H Ni, thỏng 10 nm 2015 ng Trung Kiờn LI CAM OAN Tụi l ng Trung Kiờn, hc viờn Bỏc s ni trỳ khúa 37, chuyờn ngnh Ngoi khoa, Trng i hc Y H Ni xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca PGS.TS Nguyn Xuõn Thựy Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt c nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp nhn ca c s ni nghiờn cu cho phộp ly s liu v xỏc nhn Tụi xin hon ton chu trỏch nhim v nhng cam kt ny H Ni, thỏng 10 nm 2015 Ngi vit cam oan ng Trung Kiờn CH VIT TT TRONG LUN VN BN Bnh nhõn KHX Kt hp xng MC Mõm chy MCN Mõm chy ngoi MCT Mõm chy DCCT Dõy chng chộo trc DCCS Dõy chng chộo sau Ngy RV Ngy vin Ngy VV Ngy vo vin PHCN Phc hi chc nng TNGT Tai nn giao thụng TNSH Tai nn sinh hot TNL Tai nn lao ng PTKX Phng tin kt xng MC LC T VN Chng TNG QUAN 1.1 C IM GII PHU KHP GI 1.1.1 Gii phu sinh lý khp gi 1.1.2 ng tỏc ca khp gi v trc ca chi di 12 + Tng quan gia trc c hc v trc gii phu 13 1.2 C IM TN THNG GII PHU CA GY MM CHY 13 1.2.1 Nguyờn nhõn v c ch góy mõm chy 13 1.2.2 c im thng tn góy mõm chy 14 1.2.3 Phõn loi tn thng mụ mm góy kớn ca Tscherne 15 1.2.4 Phõn loi góy mõm chy theo phõn loi Schatzker 15 1.3 QU TRèNH LIN XNG V CC YU T NH HNG 16 1.3.1 Sinh lý lin xng 16 1.3.2 Lin xng k u( lin xng trc tip) 18 1.3.3 Lin xng k hai ( lin xng giỏn tip) 18 1.3.4 Quỏ trỡnh lin xng xp 20 1.3.5 Cỏc yu t nh hng ti quỏ trỡnh lin xng 21 1.4 CHN ON 22 1.4.1 Lõm sng 22 1.4.2 Chn oỏn hỡnh nh 24 1.5 CC PHNG PHP IU TR GY MM CHY 24 1.5.1 Mc tiờu iu tr góy mõm chy 24 1.5.2 iu tr bo tn 25 1.5.3 iu tr phu thut 25 1.6 TNG QUAN V NP KHểA 27 1.6.1 Lch s nghiờn cu v phỏt trin ca np khúa 27 1.6.2 c im c sinh hc ca np khúa 29 1.7 TèNH HèNH IU TR GY MM CHY BNG PHU THUT 34 1.7.1 Trờn th gii 34 1.7.2 Ti Vit Nam 37 Chng 40 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 40 2.1 I TNG NGHIấN CU 40 2.1.1 Tiờu chun la chn BN 40 2.1.2 Tiờu chun loi tr 40 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 40 2.2.1 Thit k nghiờn cu hi cu 41 2.2.2 Thit k nghiờn cu tin cu 41 2.2.3 Phng phỏp iu tr góy kớn mõm chy bng np khúa 41 2.2.4 Chm súc v iu tr sau m 46 2.3 NH GI KT QU 47 2.3.1 Kt qu gn (trong thỏng u sau m) 47 2.3.2 Kt qu xa (sau m trờn thỏng) 47 2.3.3 Phng phỏp x lý s liu 49 2.3.4 o c nghiờn cu 49 Chng 50 KT QU NGHIấN CU 50 Chỳng tụi tin hnh nghiờn cu 55BN góy mõm chy Schatzker V, VI thi gian t thỏng 06 nm 2013 n thỏng 06 nm 2015 v c s lý s liu theo thut toỏn thng kờ y hc SPSS 16.0 Chỳng tụi thu c kt qu sau 50 3.1 C IM S LIU NGHIấN CU 50 3.1.1 Thụng tin c bn 50 3.1.2 Nguyờn nhõn 51 3.1.3 Phõn loi góy mõm chy theo Schatzker V, VI 52 3.1.4 Tn thng phn mm 52 3.1.5 Thi im phu thut 53 3.1.6 Kt qu chp MSCT dng hỡnh khp gi tn thng 54 3.2 PHNG PHP IU TR 54 3.2.1 ng m 54 3.2.2 V trớ t np 54 3.3 KT QU IU TR 55 3.3.1 ỏnh giỏ kt qu gn 55 3.3.2 ỏnh giỏ kt qu xa 56 Chng 60 BN LUN 60 4.1 C IM I TNG NGHIấN CU 60 4.1.1 c im v gii ca i tng nghiờn cu 60 4.1.2 c im v tui ca i tng nghiờn cu 60 4.1.3 c im nguyờn nhõn chn thng 61 4.1.4 ỏnh giỏ mc tn thng phn mm v nguyờn nhõn chn thng 61 4.2 KT QU SAU PHU THUT 61 4.2.1 Kt qu lin xng mõm chy 61 4.2.2 Kt qu phc hi chc nng gp dui gi 62 4.2.3 au gi sau m 63 4.2.4 Bin dng sau m 64 4.2.5 Kh nng i li v lm vic sau phu thut 65 4.2.6 Kt qu chung phc hi chc nng ca khp gi 66 4.3 BIN CHNG SAU M 67 4.3.1 Bin chng sm 67 4.3.2 Bin chng mun 68 4.4 BN LUN V CH NH V K THUT IU TR 68 4.4.1 La chn phng phỏp iu tr 68 4.4.2 Thi im phu thut, k thut kt xng np khúa 69 4.4.3 S dng phim chp CT mõm chy trc m 72 KT LUN 73 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 2.1 Tiờu chun ỏnh giỏ kt qu iu tr theo Larson- Bostman 47 Bng 2.2 ỏnh giỏ mc au 47 Bng 2.3 Biờn ng ca khp gi 48 Bng 2.4 Bin dng chi th 48 Bng 2.5 Kh nng i li 48 Bng 2.6 Kh nng tr li lm vic 48 Bng 3.1 Phõn b s lng BN theo gii tớnh (n = 55) 50 Bng 3.2 Phõn b s lng BN theo nhúm tui v gii (n = 55) 50 Bng 3.3 Phõn b s lng bnh nhõn theo ngh nghip (n=55) 50 Bng 3.4 Phõn b loi góy theo nguyờn nhõn (n=55) 52 Bng 3.5 Liờn quan thi im phu thut v tn thng phn mm (n=55) 53 Bng 3.6 ng m vo nn chnh v kt xng (n=55) 54 Bng 3.7 Phõn b bnh nhõn theo v trớ t np v loi góy (n =55) 54 Bng 3.8 Cỏc PTKX khỏc dựng cựng vi np khúa 55 Bng 3.9 Phõn b bnh nhõn theo mc au v biờn gp gi (n=55) 58 Bng 3.10 Kt qu v kh nng i li (n=55) 58 Bng 3.11 Kt qu chc nng theo loi góy (n=55) 59 Bng 4.1 Kt qu iu tr góy mõm chy ca mt s tỏc gi 66 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo chi b tn thng 51 Biu 3.2 Tn thng phn theo phõn loi ca Tscherne (n=55) 53 Biu 3.3 Thi gian theo dừi ca cỏc i tng nghiờn cu 57 Biu 3.4 Kt qu kh nng tr li lm vic ca cỏc bnh nhõn 59 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 u di xng ựi nhỡn trc v sau Hỡnh 1.2 Mõm chy phi nhỡn trc v sau Hỡnh 1.3 Din mõm chy phi nhỡn t trờn Hỡnh 1.4 Gúc v gúc Hỡnh 1.5 Khp gi phi t th gp nhỡn trc Hỡnh 1.6 Mch v thn kinh vựng khoeo 11 Hỡnh 1.7 Phõn loi góy mõm chy theo Schatzker 15 Hỡnh 1.8 C ch lm vic ca np vớt thụng thng 30 Hỡnh 1.9 Cu to ca h np khúa 31 Hỡnh 1.10 C ch tỏc dng ca np khúa 32 Hỡnh 2.1 Minh cỏch t ng dn ng v khoan 45 DANH MC NH nh 2.1 Np khúa mõm chy 42 nh 2.2 Minh ho ng m trc ngoi 43 nh 2.3 Minh ng m sau 44 nh 2.4 Minh bc l góy mõm chy trỏi 45 nh 2.5 Minh t np khúa mõm chy trỏi 46 4-6,8,11,15,30-32,42-46,52,54,58,61,78,80 ... Schatzker V, VI nẹp khóa Bệnh Vi n Vi t Đức với mục tiêu: Mô tả thương tổn giải phẫu gãy kín mâm chày theo phân loại Schatzker V, VI Đánh giá kết điều trị gãy kín mâm chày theo phân loại Schatzker V,. .. thu kết khả quan Để tổng kết điều trị, rút kinh nghiệm ứng dụng loại phương tiện kết xương điều trị gãy kín mâm chày, nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết điều trị gãy kín mâm chày theo phân loại Schatzker. .. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY 1.5.1 Mục tiêu điều trị gãy mâm chày Gãy mâm chày gãy xương phạm khớp, điều trị gãy mâm chày, 25 yêu cầu phải đạt , , : + Phục hồi lại giải phẫu đầu xương chày đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày theo phân loại schatzker v, VI bằng nẹp khóa tại bệnh viện việt đức, Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày theo phân loại schatzker v, VI bằng nẹp khóa tại bệnh viện việt đức, Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày theo phân loại schatzker v, VI bằng nẹp khóa tại bệnh viện việt đức, Kết luận 1: Đặc điểm thương tổn giải phẫu gãy mâm chày theo Schatker V, VI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm