Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)

23 243 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2017, 15:34

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH NGUYỄN CHÁNH TRUNG HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62.38.01.07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 Công trình hoàn thành tại: Học viện khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Chí Phản biện 1: TS Lê Thị Thúy Hương Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Phản biện 2: TS Hồ Ngọc Hiển Khoa Luật, Học viện Khoa học Xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại: Học viện Khoa học xã hội Lúc 13 30 ngày 03 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đào tạo nghề (ĐTN) vấn đề then chốt chiến lược quốc gia nhằm tạo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, có kiến thức, tay nghề kĩ để giúp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Lao động kỹ thuật lực lượng nòng cốt trình CNH – HDH đất nước Chủ trương Đảng nhà nước đẩy mạnh XKLĐ, không coi kênh giải việc làm, xóa đói giảm nghèo mà chiến lược thúc đẩy việc làm bền vững, qua huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt công tác XKLĐ nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt công tác đào tạo nghề (ĐTN) XKLĐ Để đảm bảo công tác cải tổ hoạt động XKLĐ có hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ, ý thức cho NLĐ phải nghiên cứu bất cập pháp luật hợp đồng đào tạo nghề (HĐĐTN) cho XKLĐ thực tiễn tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ HĐĐTN hình thức pháp lý thiết lập trì quan hệ đào tạo nghề - học nghề theo quy định pháp luật Hiện nay, pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ cho thấy có nhiều bất cập Trong đó, vấn đề lớn công tác ĐTN cho XKLĐ chưa đảm bảo quyền lợi bên giao kết HĐĐTN cho XKLĐ, đặc biệt quyền lợi NHN để XKLĐ với CSDN, với doanh nghiệp XKLĐ; quy định pháp luật chưa đầy đủ để giải tranh chấp HĐĐTN Nghiên cứu thực trạng áp dụng thực pháp luật HĐĐTN XKLĐ để bất cập đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật HĐĐTN XKLĐ việc làm cần thiết có ý nghĩa mặt lý luận lẫn thực tiễn Với ý nghĩa đó, học viên cao học ngành luật kinh tế với kinh nghiệm nhiều năm làm việc Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, chọn thực đề tài: “Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh” Tình hình nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu đào tạo nghề góc độ khác nhau: (1) Nghiên cứu nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; gắn đào tạo với sử dụng lao động; (2) Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề; (3) Nghiên cứu quản lý đào tạo nghề, (4) Nghiên cứu ĐTN cho XKLĐ Cũng có nhiều đề tài nghiên cứu hợp đồng đào tạo nghể (HĐĐTN) như: Luận văn thạc sĩ luật học “Chế độ dạy học nghề theo pháp luật lao động Việt Nam” tác giả Đào Thị Mộng Điệp nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam quan hệ dạy học theo quy định pháp luật Việt Nam lại không đề cập nhiều vấn đề hợp đồng học nghề; Đề tài: "Hợp đồng học nghề theo Luật Dạy nghề Việt Nam" (luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế, Mã số: 60 38 50 tác giả Trần Thị Thoa bảo vệ năm 2012) phân tích ưu điểm điểm hạn chế tồn áp dụng pháp luật hợp đồng học nghề doanh nghiệp công tác quản lý Nhà nước Tuy nhiên, luận văn chưa sâu phân tích HĐĐTN cho XKLĐ, đặc biệt thực tiễn hoạt động doanh nghiệp XKLĐ sở đào tạo nghề Vì vậy, luận văn tập trung nghiên cứu lý luận HĐĐTN XKLĐ, thực trạng áp dụng thực HĐĐTN XKLĐ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ, nghiên cứu để bất cập thực tiễn áp dụng thực pháp luật HĐĐTN XKLĐ để đề giải pháp hoàn thiện pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu (1) Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ; (2) Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng thực HĐĐTN cho XKLĐ, phân tích bất cập pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ; (2) Đề xuất giải pháp soạn thảo mẫu HĐĐTN cho XKLĐ Đối tượng phạm vi nghiên cứu (1) Đối tượng: nghiên cứu để hạn chế việc áp dụng thực pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ thực tiễn (2) Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu hình thức, quy định cách thức áp dụng, thực HĐĐTN cho XKLĐ (đi làm việc nước ngoài) doanh nghiệp XKLĐ thực tiễn hoạt động Trường Cao đằng nghề TP.HCM từ năm 2010 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước ta nghiệp đổi mới, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành xây dựng Nhà nước pháp quyền Luận văn sử dụng số phương pháp chủ yếu như: phương pháp phân tích - so sánh, phương pháp hệ thống hoá khái quát hoá để tìm bất cập việc áp dụng thực pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Ý nghĩa lý luận: nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ cần thiết cần có hình thức HĐĐTN cho XKLĐ đảm bảo quyền lợi bên giao kết, đặc biệt NHN cho XKLĐ Ý nghĩa thực tiễn: phân tích tồn đọng, bất cập pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ đề xuất giải pháp, mẫu HĐĐTN cho XKLĐ để áp dụng vào thực tiễn góp phần hoàn thiện pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ đảm bảo quyền lợi bên giao kết, đặc biệt NHN cho XKLĐ Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm ba chương: Chương Khái quát chung hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động; Chương Pháp luật hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động thực trạng thực Việt Nam; Chương Thực thi pháp luật hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh số kiến nghị Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1.1 Quan niệm đào tạo nghề 1.1.1 Khái niệm đào tạo nghề ĐTN hoạt động trang bị tri thức, kỹ thái độ hành nghề cho NLĐ để họ tìm việc làm tự tạo việc làm 1.1.2 Sự cần thiết phải đào tạo nghề lĩnh vực XKLĐ ĐTN cho NLĐ XKLĐ trực tiếp giải việc làm, phát triển nguồn nhân lực, thu lượng ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định trị, xã hội Chỉ đào tạo nghề NLĐ tham gia quan hệ lao động tổ chức thuộc quốc gia phát triển cao kinh tế- kỹ thuật công nghệ để nâng cao tay nghề; giảm thiểu nguy bỏ việc, tìm việc khác trốn nước trước kết thúc hợp đồng lao động Và sau hết hạn hợp đồng XKLĐ, NLĐ tiếp tục gia hạn hợp đồng làm việc nước ngoài; nước để làm việc cho doanh nghiệp nước Việt Nam (XKLĐ chỗ) làm việc doanh nghiệp Việt Nam thay cho chuyên gia nước mà Việt Nam phải nhập Cầu lao động có tay nghề trình độ cao lao động lĩnh vực dịch vụ ngày tăng Cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp nước cung ứng lao động khác thể hai khía cạnh: (1) Kỹ nghề, ngoại ngữ tính kỷ luật, tác phong công nghiệp người lao động phải ngày cao; (2) tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ doanh nghiệp với đối tác nước Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo cho XKLĐ đòi hỏi cấp thiết nâng cao thông qua công tác đào tạo nghề trước XKLĐ 1.1.3 Phân loại đào tạo nghề 1.1.3.1 Phân loại theo trình độ nghề Có trình độ nghề: sơ cấp; trình độ trung cấp cao đẳng 1.1.3.2 Phân loại theo cách thức tổ chức dạy học nghề Hiện nay, có hình thức đào tạo nghề XKLĐ: (1) Đào tạo trường; (2) Đào tạo sở sản xuất; (3) Đào tạo doanh nghiệp XKLĐ 1.1.3 Dựa vào mục tiêu người học, có hai loại: học nghề để tự tạo việc làm học nghề để tham gia quan hệ lao động 1.2 Quan niệm hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 1.2.1 Khái niệm hợp đồng đào tạo nghề XLKĐ “Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động giao kết văn quyền nghĩa vụ người đứng đầu sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề, tổ chức, cá nhân với người học tham gia chương trình đào tạo thường xuyên quy định điểm a, b, c d khoản Điều 40 Luật giáo dục nghề nghiệp trường hợp doanh nghiệp XKLĐ tuyển người vào đào tạo để làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài” HĐĐTN cho XKLĐ có đặc điểm: (1) Đối tượng HĐĐTN việc đào tạo nghề học nghề cho XKLĐ; (2) Hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ mang tính chất song vụ; (3) Hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ không ràng buộc trách nhiệm bên giao kết hợp đồng quan hệ đào tạo - học nghề cho XKLĐ trình học mà NHN tham gia vào quan hệ lao động trường hợp HĐĐTN ghi CSDN cam kết đảm bảo việc làm cho người học NLĐ đào tạo nghề cho XKLĐ; (4) Nếu chủ thể vi phạm HĐĐT nghề cho XKLĐ phải có trách nhiệm bồi thường 1.2.2 Phân loại hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ (1) Dựa vào hình thức, HĐĐTN XKLĐ chia thành hai loại: HĐĐTN văn HĐĐTN lời nói (2) Theo giá trị pháp lý, HĐĐTN XKLĐ chia thành hai loại: HĐĐTN hợp pháp HĐĐTN vô hiệu 1.2.3 Nội dung hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ HĐĐTN cho XKLĐ có nội dung sau: (1) Tên nghề đào tạo kỹ nghề đạt được; (2) Địa điểm đào tạo; (3) Thời gian hoàn thành khóa học; (4) Mức học phí phương thức toán học phí; (5) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bên vi phạm hợp đồng; (6) Thanhhợp đồng; (7) Các thỏa thuận khác không trái pháp luật đạo đức xã hội 1.3 Lịch sử hình thành phát triển chế định đào tạo nghề pháp luật lao động Việt Nam 1.3.1 Giai đoạn 1945-1954 Những quy định học nghề Chương thứ hai Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/3/1947 quy định sớm nhất, đặt móng cho việc chế định học nghề nhà nước Việt Nam 1.3.2 Giai đoạn 1955-1985 Trong giai đoạn này, quan hệ dạy -học nghề điều tiết văn pháp luật lao động mang đậm tính mệnh lệnh hành chính, quan liêu ý đến nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng NLĐ người sử dụng lao động 1.3.3 Giai đoạn 1986-1994 Hiến pháp năm 1992 đời ghi nhận chủ trương phát triển chế thị trường thành nguyên tắc hiến định Điển hình quy định học nghề Pháp lệnh Hợp đồng lao động năm 1990, quy định trách nhiệm Công đoàn vấn đề học nghề NLĐ Luật Công đoàn năm 1990 1.3.4 Giai đoạn 1995 đến Sự đời Bộ luật lao động đánh dấu bước tiến quan trọng tiến trình phát triển lịch sử pháp luật lao động nói chung pháp luật học nghề nói riêng Nhằm thống điều chỉnh pháp luật dạy học nghề, ngày 29/11/2006, Quốc hội khóa XI ban hành Luật Dạy nghề Luật người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng (Luật số 72/2006/QH11) dành riêng chương quy định việc dạy nghề, ngoại ngữ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động trước làm việc nước Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014) với đổi giải nhiều bất cập thực tiễn GDNN Việt Nam, tạo nên diện mạo hệ thống GDNN Việt Nam Chương PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNGTHỰC TRẠNG THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Giao kết hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 2.1.1 Chủ thể giao kết hợp đồng đào tạo nghề 2.1.1.1 Người học nghề Người học nghề cho XKLĐ cá nhân có mong muốn trực tiếp tham gia xác lập, thực quan hệ pháp luật học nghề với CSDN, CSĐT, doanh nghiệp XKLĐ cho XKLĐ 2.1.1.2 Cơ sở đào tạo nghề Để tham gia quan hệ pháp luật ĐTN học nghề cho XKLĐ, CSĐTN phải có đủ lực pháp luật lực hành vi Trong đó, lực pháp luật CSĐTN khả pháp luật quy định cho quyền định để tham gia vào quan hệ ĐTN học nghề cho XKLĐ; lực hành vi khả thực tế CSĐTN việc tạo lập, thực quyền nghĩa vụ trình ĐTN cho XKLĐ Những CSĐTN theo quy định pháp luật gồm: (1) Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trường cao đẳng nghề công lập Nhà nước thành lập; (2) Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trường cao đẳng nghề thục tổ chức, cá nhân thành lập; (3) Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trường cao đẳng nghề có vốn đầu nước thành lập theo hình thức liên doanh 100% nước tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước thành lập; (4) Các doanh nghiệp XKLĐ, sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác 2.1.2 Nguyên tắc giao kết hợp đồng đào tạo nghề Giao kết HĐĐTN theo nguyên tắc: tự do, tự nguyện; bình đẳng; không trái pháp luật 2.1.3 Hình thức hợp đồng đào tạo nghề Hình thức HĐĐTN XKLĐ văn Trong thực tế, doanh nghiệp XKLĐ với người XKLĐ giao kết quan hệ ĐTN-học nghề Điều Điều theo “Hợp đồng đưa người lao động làm việc nước ngoài” 2.1.4 Trình tự giao kết hợp đồng đào tạo nghề Trình tự giao kết HĐĐTN thường theo ba bước sau: (1) Một bên đưa lời đề nghị giao kết hợp đồng; (2) Hai bên thỏa thuận nội dung vấn đề liên quan đến HĐĐTN; (3) Hai bên hoàn thiện giao kết hợp đồng 2.2 Thực hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 2.2.1 Trong doanh nghiệp xuất lao động Kết khảo sát tình hình quản lý hoạt động XKLĐ doanh nghiệp XKLĐ Hà Nội cho thấy có tồn việc thực HĐĐTN cho XKLĐ sau: Tuyển chọn lao động xuất khẩu: nhiều doanh nghiệp XKLĐ chạy theo số lượng nên tuyển chọn NLĐ ạt, không đáp ứng yêu cầu đào tạo Đào tạo, giáo dục định hướng lao động xuất khẩu: 74,5% cán quản lý XKLĐ cho công tác đào tạo giáo dục định hướng chưa đáp ứng yêu cầu Phần lớn NLĐ cho trình độ tay nghề (67%) nội dung giáo dục định hướng (54,5%) có trước đào tạo Tuy nhiên, nhiều NLĐ cho việc đào tạotiến chưa thực đáp ứng yêu cầu tay nghề (24,5%), chưa đủ kiến thức hiểu biết để đáp ứng công 10 việc (45,1%) Về ngoại ngữ có 28,9% cho trước đào tạo, 69,7% ý kiến có tiến chưa đáp ứng yêu cầu Chỉ có 16% LĐXK tự nguyện xin trước thời hạn, lại buộc phải ngoại ngữ tay nghề yếu (49%), vi phạm kỷ luật (12,5%), bỏ trốn (12,5%) sức khỏe không đáp ứng (10%) Các số cho thấy nhiều doanh nghiệp XKLĐ không thực giao kết HĐDTN cho XKLĐ với NHN, NLĐ Nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở pháp luật để lập chi nhánh, trung tâm thiếu quản lý, giao khoán toàn hoạt động cho đơn vị Hậu là, nhiều vụ lừa đảo, thu tiền bất NLĐ thường xuyên xảy Chính việc xử lý thiếu nghiêm minh, mức quy định xử phạt nhẹ vi phạm nghiêm trọng vô tình tiếp tay cho doanh nghiệp XKLĐ vi phạm Cần nghiên cứu để đề xuất điều kiện doanh nghiệp XKLĐ để đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam làm việc nước thời gian tới Luận văn đề xuất: Luật sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài, quan chức liên quan cần nghiên cứu để ban hành mẫu HĐĐTN cho XKLĐ độc lập (không gộp chung với hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam làm việc nước trước đây) với điều khoản quy định cụ thể chi tiết nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi bên giao kết HĐĐTN cho XKLĐ Cần thêm điều khoản quy định rõ doanh nghiệp XKLĐ có trách nhiệm liên kết với CSĐTN đạt chuẩn (quốc gia, quốc tế) để đào tạo nghề cấp chứng (hoặc xác nhận 11 tương đương), cấp cho NLĐ mà nước tiếp nhận lao động chấp nhận 2.2.2 Trong sở đào tạo người lao động Hiện nay, có 1.989 sở GDNN (trong đó, có khoảng 1.000 sở GDNN nhân thành lập) phân bổ nước Việc đào tạo NLĐ để XKLĐ nhiệm vụ nhỏ nhiều chức năng, nhiệm vụ hệ thống trường nghề Chỉ có số CSĐT quan tâm khai thác việc đào tạo cho XKLĐ, coi chiến lược lâu dài Nhiều CSĐT nghề có tham gia ĐTN cho XKLĐ thường ký kết thực HĐĐTN cho XKLĐ với doanh nghiệp XKLĐ, với tổ chức, doanh nghiệp nước để đào tạo NLĐ theo chương trình ngắn hạn chưa ký kết HĐĐTN cho XKLĐ trực tiếp với NLĐ Tuy nhiên, việc gắn kết ĐTN XKLĐ thời gian qua nhiều bất cập, CSDN không nắm nhu cầu doanh nghiệp để đào tạo doanh nghiệp XKLĐ không tìm lao động đạt trình độ tay nghề theo yêu cầu nhà tuyển dụng Bên cạnh đó, thiếu thông tin XKLĐ chế liên kết đào tạo lao động xuất trường nghề doanh nghiệp XKLĐ Các giải pháp nâng cao chất lượng ĐTN cho XKLĐ dựa mô hình “ba nhà” (Nhà trường- Nhà Doanh nghiệp – Nhà nước):  Doanh nghiệp XKLĐ phải minh bạch thông tin lực đào tạo mình, thị trường, số lượng chất lượng tuyển dụng NLĐ phải hợp tác đào tạo với số CSDN, CSDN có uy tín 12  Đối với số ngành nghề kỹ thuật cao, HĐĐTN cho XKLĐ, doanh nghiệp XKLĐ phải giao kết phối hợp với CSDN, CSĐT có uy tín (có chương trình ĐTN đạt chuẩn quốc tế) để ĐTN sát hạch để cấp chứng chỉ/bằng nghề  Cơ quan thẩm quyền phải kiểm định chất lượng CSDN, CSĐT theo chuẩn quốc tế để cấp phép cho sở thực ĐTN cho XKLĐ số ngành nghề kĩ thuật- công nghệ cao…và có sách, chế bắt buộc doanh nghiệp XKLĐ phải hợp tác với CSDN, CSĐT đào tạo số ngành mà doanh nghiệp không tự tổ chức đào tạo 2.3 Chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 2.3.1 Chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề ý chí hai bên Là trường hợp hai bên thể ý chí, bày tỏ mong muốn chấm dứt quan hệ bên đề nghị bên chấp nhận Đó trường hợp: hết hạn hợp đồng, khóa học kết thúc, người học nghề thực nghĩa vụ quân sự, hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐĐTN trước thời hạn 2.3.2 Đơn phương chấm dứt HĐĐTN XKLĐ Đơn phương chấm dứt HĐĐTN XKLĐ trường hợp chấm dứt phụ thuộc vào ý chí bên chủ thể giao kết HĐĐTN XKLĐ Các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐĐTN XKLĐ thường gặp là: (1) NLĐ/NHN đơn phương chấm dứt HĐĐTN XKLĐ trước thời hạn trái pháp luật, không thực cam kết ghi HĐĐTN cho XKLĐ thời hạn XKLĐ sau học xong; (2) Doanh nghiệp XKLĐ, CSDN đơn phương chấm dứt HĐĐTN trái pháp luật, không thực nghĩa vụ ĐTN cho NLĐ/NHN 13 2.3.3 Hậu pháp lý chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề Chấm dứt HĐĐTN cho XKLĐ chấm dứt quyền nghĩa vụ bên hợp đồng giao kết thường dẫn tới chấm dứt cách chủ thể bên quan hệ hợp đồng Có hai vấn đề quy định liên quan tới giải hậu chấm dứt HĐĐTN cho XKLĐ trách nhiệm củaCSĐT/doanh nghiệp XKLĐ việc hoàn trả học phí cho NHN trách nhiệm bồi thường chi phí ĐTN NHN/NLĐ cho CSĐTN Trong số trường hợp HĐĐTN định, bên cạnh điều khoản giao kết chung, bên thỏa thuận điều khoản thoả thuận vào mục “Các thỏa thuận khác không trái pháp luật đạo đức xã hội để làm xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại bên vi phạm HĐĐTN 2.4 Giải quyết tranh chấp HĐĐTN cho XKLĐ Tranh chấp HĐĐTN cho XKLĐ giải cách thức sau: (1) đường thương lượng; (2) đường hòa giải; (3) Tranh chấp HĐĐTN cho XKLĐ lao động đưa xét xử tòa án 14 Chương THỰC THI PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP.HCM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.1 Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề TP.HCM 3.1.1 Tổng quan Trường Cao đẳng nghề TP.HCM thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thành lập theo Quyết định số 196/QĐBLĐTBXH.Trường 45 trường nước Bộ LĐ-TB&XH chọn đầu thành trường chất lượng cao giai đoạn đến 2015 2020 nghề trọng điểm: nghề theo chuẩn quốc tế, nghề theo chuẩn khu vực (ASEAN), nghề chuẩn quốc gia Trường công nhận trường đạt kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ cao (cấp độ 3) 3.1.2 Chức nhiệm vụ Chức năng: Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ nghề nghiệp theo cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Nhiệm vụ: Đa dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo Đào tạo theo địa đáp ứng nhu cầu công ty, doanh nghiệp; Đào tạo theo hình thức tập trung, liên thông vừa học vừa làm trường trường Đa dạng hóa trình độ đào tạo Tổ chức đào tạo cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Sơ cấp nghề; Đào tạo liên thông trình độ theo qui định; Dạy nghề thường xuyên (ngắn hạn); Bồi dưỡng nâng cao trình độ (bậc thợ) theo nhu cầu doanh nghiệp; Tổ chức đào tạo nhân 15 lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề sơ cấp nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật 3.1.3 Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức gồm: Tổ chức Đảng; Hội đồng Trường; Ban giám hiệu; Tổ chức Công Đoàn; Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản TP.HCM; Tổ chức Hội Sinh viên 3.2 Một số nhận xét thực trạng áp dụng HĐĐTN cho XKLĐ từ thực tiễn Trường Cao đẳng nghề TP.HCM 3.2.1 Về ưu điểm Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cho thị trường việc làm nay, đặc biệt thị trường XKLĐ Với chất lượng đào tạo cao, học viên tốt nghiệp chương trình tham gia XKLĐ nước Trường Cao đẳng nghề TP.HCM thực tốt nhiệm vụ đào tạo nghề cho XKLĐ Điển hình việc triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Trường Cao đẳng nghề TP HCM Nhà nước hỗ trợ kinh phí Các chương trình đào tạo thường xuyên lớp “Nâng cao kỹ sản xuất theo chuẩn Mono-Zukuri Nhật Bản” (Chương trình 5S) nghề “Cắt gọt kim loại”, xác định bậc thợ cho người lao động doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nước thu hút người học Thông qua việc đảm nhận đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao, Trường Cao đẳng nghề TP.HCM góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghề cho người lao động để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực đổi công nghệ sản xuất, 16 kinh doanh, đặc biệt XKLĐ Tuy tập trung đào tạo cho XKLĐ chỗ với chất lượng đào tạo cao, học viên tốt nghiệp chương trình tham gia XKLĐ nước Những kết sở để Trường Cao đẳng nghề TP HCM mở rộng đào tạo thêm số ngành nghề phục vụ XKLĐ 3.2.2 Về hạn chế Đối với số chương trình đào tạo quốc tế (ví dụ chương trình Trường Cao đẳng nghề TP.HCM phối hợp với Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Học viện Chisholm (Úc) Trường Cao đẳng nghề TP.HCM chưa trực tiếp ký kết hợp đồng đào nghề XKLĐ chủ thể giao kết Thực tiễn cho thấy sinh viên bỏ học nửa chừng (vi phạm hợp đồng) hình thức chế tài Tuy triển khai số chương trình, hoạt động ĐTN cho XKLĐ Trường Cao đẳng nghề TP.HCM chưa có mẫu HĐĐTN cho XKLĐ Vì vậy, Trường cần thiết phải nghiên cứu để soạn mẫu HĐĐTN cho XKLĐ để tương lai gần ký kết thực 3.3 Kiến nghị hoàn thiện luật pháp HĐĐTN cho XKLĐ từ thực tiễn Trường Cao đẳng nghề TP.HCM 3.3.1 Về mẫu hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động Từ nhu cầu xã hội từ lực, thực tiễn đào tạo Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, thấy soạn thảo triển khai loại hợp đồng mẫu đào tạo nghề XKLĐ với nhóm chủ thể sau: (1) Các doanh nghiệp XKLĐ (Mẫu hợp đồng 1); 17 (2) Các tổ chức nước đặt hàng đào tạo nhân lực XKLĐ (Mẫu hợp đồng 2); (3) Các cá nhân có nhu cầu lực học nghề để XKLĐ (Mẫu hợp đồng 3) 3.3.2 Về giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐĐTN cho XKLĐ Việc giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐĐTN cho XKLĐ phải tuân thủ theo pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ mà bên ký kết dựa quan điểm đảm bảo hài hòa quyền lợi chủ thể giao kết HĐĐTN cho XKLĐ, đặc biệt NLĐ, doanh nghiệp XKLĐ, tổ chức nước đặt hàng đào tạo nghề cho XKLĐ 3.3.3 Về trình tổ chức thực Đối với CSĐT nghề: (1) Việc giao kết HĐĐTN cho XKLĐ phải đảm bảo thỏa thuận CSĐT nghề NLĐ, doanh nghiệp XKLĐ (2) Tổ chức nguồn lực để thực giao kết HĐĐTN cho XKLĐ; (3) Phối hợp với bên hữu quan để kịp thời điều chỉnh, khắc phục vướng mắc, khó khăn trình thực HĐĐTN cho XKLĐ Đối với doanh nghiệp XKLĐ: (1) Việc giao kết HĐĐTN cho XKLĐ phải đảm bảo thỏa thuận CSĐT nghề NHN; (2) Phổ biến pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ, Luật NLĐ Việt Nam làm việc nước cho NLĐ; (3) Thông tin kịp thời thị trường XKLĐ, phối hợp với bên hữu quan để kịp thời điều chỉnh, khắc phục vướng mắc, khó khăn trình thực HĐĐTN cho XKLĐ Đối với quan nhà nước có thẩm quyền: 18 (1) Cập nhật phổ biến thông tin nhu cầu thị trường XKLĐ; (2) Phổ biến pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ, Luật NLĐ Việt Nam làm việc nước cho người dân, đặc biệt người dân nông thôn, miền núi (3) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tra phát xử lý nhanh chóng, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật việc tổ chức thực HĐĐTN cho XKLĐ; (4) Nghiên cứu để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời bất cập, thiếu sót HĐĐTN XKLĐ Việc tổ chức thực pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ thực có hiệu kết hợp hài hòa, đồng NLĐ, CSDN, doanh nghiệp XKLĐ quản lý Nhà nước 19 KẾT LUẬN Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho Việt Nam nhiều hội lẫn thách thức để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực cho XKLĐ ĐTN cho NLĐ Việt Nam trước làm việc nước vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm Xu hướng phát triển thị trường lao động quốc tế gia tăng nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao, lao động phổ thông dần bị thay lao động đào tạo nghề bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Do vậy, cần trọng công tác ĐTN cho NLĐ Việt Nam trước XKLĐ Công tác XKLĐ Việt Nam năm gần có tăng trưởng số lượng, mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn Tuy nhiên, thực trạng người lao động Việt Nam làm việc nước phần lớn lao động phổ thông, thu nhập trung bình, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động nước phần lớn NLĐ Việt Nam XKLĐ “thô”, chưa đào tạo bản, chuyên nghiệp Tuy có hành lang pháp lý cho XKLĐ (Luật người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, văn luật điều chỉnh hoạt động XKLĐ ) thời gian qua chưa có hợp tác mạng lưới CSDN, CSĐT doanh nghiệp XKLĐ; quản lý hoạt động XKLĐ chưa giải vấn nạn lừa đảo XKLĐ, không ĐTN, ngoại ngữ, bổ túc kiến thức cho NLĐ trước XKLĐ Những rủi ro nước làm việc cộng với mục đích kinh tế khiến tỉ lệ lao động bỏ trốn, phạm pháp xảy hầu hết thị trường, gây hệ lụy xã hội Có nhiều khe hở hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp XKLĐ lợi nhuận mà “lách luật” buông lỏng việc quản lý hoạt động XKLĐ 20 đơn vị mình, đặc biệt công tác tuyển chọn đào tạo NLĐ trước đưa XKLĐ Một khe hở pháp luật XKLĐ chưa hoàn thiện pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ để việc giao kết, tổ chức thực HĐĐTN cho XKLĐ đảm bảo hài hòa quyền lợi NLĐ đối tượng hữu quan khác Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động XKLĐ, thực trạng áp dụng thực HĐĐTN cho XKLĐ thực tiễn hoạt động doanh nghiệp XKLĐ, CSĐT đặc biệt từ thực tiễn hoạt động Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, luận văn đề xuất số mẫu HĐĐTN cho XKLĐ nhằm nâng cao hiệu áp dụng thực HĐĐTN XKLĐ Trường Cao đẳng nghề TP.HCM tương lai Với mong muốn pháp luật HĐĐTN cho XKLĐ ngày hoàn thiện, đảm bảo quyền lợi NLĐ đối tượng hữu quan, luận văn hy vọng mẫu HĐĐT cho XKLĐ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thị trường lao động, yêu cầu công tác quản lý XKLĐ sử dụng cho CSDN cho XKLĐ để bảo vệ quyền lợi bên giao kết HĐĐDTN XKLĐ, quyền lợi NLĐ Việc tổ chức thực pháp luật HĐĐT cho XKLĐ thực có hiệu có kết hợp hài hòa, đồng NLĐ, CSDN, doanh nghiệp XKLĐ quản lý Nhà nước 21 ... nhiều năm làm việc Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, chọn thực đề tài: Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Tình hình nghiên... động thực trạng thực Việt Nam; Chương Thực thi pháp luật hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh số kiến nghị Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP... học nghề để tự tạo việc làm học nghề để tham gia quan hệ lao động 1.2 Quan niệm hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 1.2.1 Khái niệm hợp đồng đào tạo nghề XLKĐ Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt) , Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt) , Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)

Từ khóa liên quan