Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc

32 689 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 Phần 1. Dao động và sóng cơ Dao động cơ học Cõu 1: Dao ng t do ca mt vt l dao ng cú: A. Tn s khụng i B. Biờn khụng i C. Tn s v biờn khụng i D. Tn s ch ph thuc vo cỏc c tớnh ca h v khụng ph thuc vo cỏc yu t bờn ngoi Cõu 2: Chn phỏt biu ỳng: Dao ng t do l: A. Dao ng cú chu k ph thuc vo cỏc kớch thớch ca h dao ng. B. Dao ng di tỏc dng ca mt ngoi lc bin thiờn tun hon. C. Dao ng ca con lc n khi biờn gúc nh ( 10 0 ) D. Dao ng cú chu k khụng ph thuc vo cỏc yu t bờn ngoi, ch ph thuc vo c tớnh ca h dao ng. Cõu 3: Chn phỏt biu sai: A. Dao ng tun hon l dao ng m trng thỏi chuyn ng ca vt dao ng c lp li nh c sau nhng khong thi gian bng nhau. B. Dao ng l s chuyn ng cú gii hn trong khụng gian, lp i lp li nhiu ln quanh mt v trớ cõn bng. C. Pha ban u l ai lng xỏc nh v trớ ca vt dao ng thi im t = 0 D. Dao ng iu hũa c coi nh hỡnh chiu ca mt chuyn ng trũn u xung mt ng thng nm trong mt phng qu o Cõu 4: Dao ng c mụ t bng mt biu thc cú dng x = A sin(t + ) trong ú A, , l nhng hng s, c gi l nhng dao ng gỡ? A. Dao ng tun hon C. Dao ng cng bc B. Dao ng t do D. Dao ng iu hũa Cõu 5: Chn phỏt biu ỳng Dao ng iu hũa l: A. Dao ng c mụ t bng mt nh lut dng sin (hay cosin) i vi thi gian. B. Nhng chuyn ng cú trng thỏi lp i lp li nh c sau nhng khong thi gian bng nhau. C. Dao ng cú biờn ph thuc v tn s riờng ca h dao ng. D. Nhng chuyn ng cú gii hn trong khụng gian, lp i lp li quanh mt v trớ cõn bng Cõu 6: i vi dao ng tun hon, khong thi gian ngn nht, m sau ú trng thỏi dao ng ca vt lp li nh c, c gi l gỡ? A. Tn s dao ng C. Chu kỡ dao ng B. Chu kỡ riờng ca dao ng D. Tn s riờng ca dao ng Cõu 7: Chn phỏt biu ỳng: A. Dao ng ca h chu tỏc dng ca lc ngoi tun hon l dao ng t do. B. Chu kỡ ca h dao ng t do khụng ph thuc vo cỏc yu t bờn ngoi. C. Chu kỡ ca h dao ng t do khụng ph thuc vo biờn dao ng. D. Tn s ca h dao ng t do ph thuc vo lc ma sỏt. Cõu 8: Chn phỏt biu ỳng: A. Nhng chuyn ng cú trng thỏi chuyn ng lp li nh c sau nhng khong thi gian bng nhau gi l dao ng iu hũa. B. Nhng chuyn ng cú gii hn trong khụng gian, lp li nhiu ln quanh mt v trớ cõn bng gi l dao ng. C. Chu kỡ ca h dao ng iu hũa ph thuc vo biờn dao ng. D. Biờn ca h dao ng iu hũa khụng ph thuc ma sỏt. Cõu 9: Chn nh ngha ỳng v dao ng iu hũa: A. Dao ng iu hũa l dao ngcú biờn dao ng bin thiờn tun hon. B. Dao ng iu hũa l dao ng co pha khụng i theo thi gian. C. Dao ng iu hũa l dao ng tuõn theo quy lut hỡnh sin vi tn s khụng i. Trang 1 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 D. Dao ng iu hũa tuõn theo quy lut hỡnh sin( hc cosin) vi tn s, biờn v pha ban u khụng i theo thi gian. Cõu 0: Chn nh ngha ỳng ca dao ng t do: A. Dao ng t do cú chu kỡ ch ph thuc vo cỏc c tớnh ca h, khụng ph thuc vo cỏc yu t bờn ngoi. B. Dao ng t do l dao ng khụng chu tỏc dng ca ngoi lc. C. Dao ng t do cú chu kỡ xỏc nh v luụn khụng i. D. Dao ng t do cú chu kỡ ph thuc vo cỏc c tớnh ca h. Câu 10. tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phơng, cùng tần số, cùng biên độ là một dao động có biên độ a (th) =a 2 thì 2 dao động thành phần có độ lệch pha là: A. 2 B. 2k C. 4 D. . Câu 11. Hai con lắc đơn có chiều dài l 1 , l 2 khác l 1 dao động với chu kì T 1 =0.6 (s), T 2 =0.8(s) đ- ợc cùng kéo lệch góc 0 và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng tháI này. ( bỏ qua mọi cản trở). A. 2(s). B 2.4(s). C. 2.5(s). D.4.8(s). Câu 12. con lắc lò xo dao động với chu kì T= (s), ở li độ x= 2 (cm) có vận tốc v = 4(Cm/s) thì biên độ dao động là : A. 2(cm) B. 2 2 (cm) C. 3(cm) D. không phải các kết quả trên. Câu 13. dao động điều hoà có phơng trình x=Asin(t + ).vận tốc cực đại là v max = 8(cm/s) và gia tốc cực đại a (max) = 16 2 (cm/s 2 ), thì biên độ dao động là: A. 3 (cm). B. 4 (cm). C. 5 (cm). D. không phảI kết quả trên. Câu 14. con lắc lò xo dao động theo phơng thẳng đứng có năng lợng toàn phần E=2.10 -2 (J)lực đàn hồi cực đại của lò xo F (max) =2(N).Lực đàn hồi của lò xo khi ở vị trí cân bằng là F = 2(N). Biên độ dao động sẽ là : A. 2(cm). B.3(cm). C.4(cm). D.không phải các kết quả trên. Câu 17. con lắc lò so đang dao động trên phơng thẳng đứng thì cho giá treo con lắc đi lên nhanh dần đều theo phơng thẳng đứng với gia tốc a khi đó : A.VTCB thay đổi. B. biên độ dao động thay đổi. C. chu kì dao động thay đổi. D. các yếu tố trên đều không thay dổi. Câu 18. Trong dao động điều hoà khi động năng giảm đi 2 lần so với động năng max thì : A.thế năng đối với vị trí cân bằng tăng hai lần. B. li độ dao động tăng 2 lần C. vận tốc dao động giảm 2 lần D. Gia tốc dao động tăng 2 lần. Câu 19. vận tốc trung bình một dao động điều hoà trong thoi gian dàI : A. 16cm/s B.20 cm/s. C. 30 cm/s D. không phải kết quả trên. Biết phơng trình dao động trên là : x=4.sin 2t(cm). Câu 22. Dao động điều hoà có phơng trình x =8sin(10t + /6)(cm) thì gốc thời gian : A. Lúc dao động ở li độ x 0 =4(cm) B. Là tuỳ chọn. C. Lúc dao động ở li độ x 0 =4(cm) và hớng chuyển động theo chiều dơng. D. Lúc bắt đầu dao động. Câu 32. Một vật dao động điều hoà phải mất t=0.025 (s) để đI từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng nh vậy, hai điểm cách nhau 10(cm) thì biết đợc : A. Chu kì dao động là 0.025 (s) B. Tần số dao động là 20 (Hz) C. Biên độ dao động là 10 (cm). D. Pha ban đầu là /2 Câu 33. Vật có khối lợng 0.4 kg treo vào lò xo có K=80(N/m). Dao động theo phơng thẳng đứng với biên độ 10 (cm). Gia tốc cực đại của vật là : Trang 2 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 A. 5 (m/s 2 ) B. 10 (m/s 2 ) C. 20 (m/s 2 ) D. -20(m/s 2 ) Câu 34. Vật khối lợng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hớng thẳng lên để vật dao động thì biên độ dao động của vật là : A. 2 (cm) B. 2 (cm) C. 2 2 (cm) D. Không phải các kết quả trên. Câu 38. con lắc lò xo gồm vật m, gắn vào lò xo độ cứng K=40N/m dao động điều hoà theo ph- ơng ngang, lò xo biến dạng cực đại là 4 (cm).ở li độ x=2(cm) nó có động năng là : A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. Một kết quả khác. Câu 43. Một vật dao động điều hoà có phơng trình x= 10sin( 2 -2t). Nhận định nào không đúng ? A. Gốc thời gian lúc vật ở li độ x=10 B. Biên độ A=10 C. Chu kì T=1(s) D. Pha ban đầu =- 2 . Câu 44. Dao động có phơng trình x=8sin(2t+ 2 ) (cm), nó phảI mất bao lau để đi từ vị trí biên về li độ x 1 =4(cm) hớng ngợc chiều dơng của trục toạ dộ: A. 0,5 (s) B. 1/3 (s) C. 1/6 (s) D. Kết qua khác. Câu 45. Câu nói nào không đúng về dao động điều hoà : A. Thời gian dao động đi từ vị trí cân bằng ra biên bằng thời gian đi ngợc lại. B. Thời gian đi qua VTCB 2 lần liên tiếp là 1 chu kì. C. Tại mỗi li độ có 2 giá trị của vận tốc. D. Gia tốc đổi dấu thì vận tốc cực đại Nhóm các bái tập tổng hợp và nâng cao về dao động điều hòa Câu 46 Phng trỡnh dao ng ca mt vt dao ng iu hũa cú dng x = Asin ( 2 + ) cm. Gc thi gian ó c chn t lỳc no? A. Lỳc cht im i qua v trớ cõn bng theo chiu dng. B. Lỳc cht im khụng i qua v trớ cõn bng theo chiu õm. C. Lỳc cht im cú li x = + A D. Lỳc cht im cú li x = - A Cõu 47 Pha ca dao ng c dựng xỏc nh: A. Biờn giao ng B. Tn s dao ng C. Trng thỏi giao ng C. Chu k dao ng Cõu 48 Mt vt giao ng iu hũa, cõu khng nh no sau õy l ỳng: A. Khi vt qua v trớ cõn bng nú cú vn tc cc i, gia tc bng 0 B. Khi vt qua v trớ cõn bng vn tc v gia tc u cc i C. Khi vt qua v trớ biờn vn tc cc i gia tc bng 0 D. Khi vt qua v trớ biờn ng nng bng th nng. Cõu 49 Tỡm phỏt biu sai: A. ng nng l mt dng nng lng ph thuc vo vn tc B. C nng ca h luụn luụn l mt hng s C. Th nng l mt dng nng lng ph thuc vo v trớ D. C nng ca h bng tng ng nng v th nng. Cõu 50 Dao ng t do l dao ng cú: A. Chu k khụng ph thuc vo yu t bờn ngoi B. Chu k ph thuc vo c tớnh ca h C. Chu k khụng ph thuc vo c tớnh ca h v khụng ph thuc vo yu t bờn ngoi. Cõu 51 Chn cõu sai Trong dao ng iu hũa thỡ li , vn tc v gia tc l nhng i lng bin i theo hm sin hoc cosin theo t v: A. Cú cựng bin B. Cú cựng tn s C. Cú cựng chu k D. Cú cựng pha dao ng Cõu 52 Chn cõu ỳng ng nng ca dao ng iu hũa: Trang 3 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 A. Bin i theo hm cosin theo t B. Bin i tun hon vi chu k T B. Luụn luụn khụng i D. Bin i tun hon vi chu k 2 T Cõu 53 Chu k dao ng ca con lc n ph thuc A. Khi lng ca con lc B. V trớ dao ng ca con lc C. iu kin kớch thớch ban u cho con lc dao ng D.Biờn dao ng ca con lc Cõu 54 Dao ng tt dn l mt dao ng iu hũa A. Biờn gim dn do ma sỏt B. Chu k tng t l vi thi gian B. Cú ma sỏt cc i D. Biờn thay i liờn tc Cõu 55 Gia tc trong dao ng iu hũa A. Luụn luụn khụng i B. t giỏ tr cc i khi qua v trớ cõn bng C. Luụn luụn hng v v trớ cõn bng v t l vi li D. Bin i theo hm sin theo thi gian vi chu k 2 T Cõu 56 Mt cht im khi lng m=0,01 kg treo u mt lũ xo cú cng k=4(N/m), dao ng iu hũa quanh v trớ cõn bng. Tớnh chu k dao ng. A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s Cõu 57 Mt con lc lũ xo cú di l = 120 cm. Ngi ta thay i di ca nú sao cho chu k dao ng mi ch bng 90% chu k dao ng ban u. Tớnh di l' mi. A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm Cõu 58 Mt cht im cú khi lng m = 10g dao ng iu hũa trờn on thng di 4cm, tn s 5Hz. Lỳc t = 0, cht im v trớ cõn bng v bt u i theo hng dng ca qu o. Tỡm biu thc ta ca vt theo thi gian. A. x = 2sin10t cm B. x = 2sin (10t + ) cm C. x = 2sin (10t + /2) cm D. x = 4sin (10t + ) cm Cõu 59 Mt con lc lũ xo gm mt khi cu nh gn vo u mt lũ xo, dao ng iu hũa vi biờn 3 cm dc theo trc Ox, vi chu k 0,5s. Vo thi im t=0, khi cu i qua v trớ cõn bng. Hi khi cu cú ly x=+1,5cm vo thi im no? A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = 0,542s D. A v C u ỳng Cõu 60 Hai lũ xo R 1 , R 2 , cú cựng di. Mt vt nng M khi lng m = 200g khi treo vo lũ xo R 1 thỡ dao ng vi chu k T 1 = 0,3s, khi treo vo lũ xo R 2 thỡ dao ng vi chu k T 2 = 0,4s. Ni hai lũ xo ú vi nhau thnh mt lũ xo di gp ụi ri treo vt nng M vo thỡ M s giao ng vi chu k bao nhiờu? A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s Cõu 61 Mt u ca lũ xo c treo vo im c nh O, u kia treo mt qu nng m 1 thỡ chu k dao ng l T 1 = 1,2s. Khi thay qu nng m 2 vo thỡ chu k dao ng bng T 2 = 1,6s. Tớnh chu k dao ng khi treo ng thi m 1 v m 2 vo lũ xo. A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s Cõu 62 Mt vt nng treo vo mt u lũ xo lm cho lũ xo dón ra 0,8cm. u kia treo vo mt im c nh O. H dao ng iu hũa (t do) theo phng thng ng. Cho bit g = 10 m/s 2 .Tỡm chu k giao ng ca h. A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s D. 0,36s Cõu 63 Tớnh biờn dao ng A v pha ca dao ng tng hp hai dao ng iu hũa cựng phng: x 1 = sin2t v x 2 = 2,4cos2t A. A = 2,6; cos = 0,385 B. A = 2,6; tg = 0,385 C. A = 2,4; tg = 2,40 D. A = 2,2; cos = 0,385 Cõu 64 Hai lũ xo R 1 , R 2 , cú cựng di. Mt vt nng M khi lng m = 200g khi treo vo lũ xo R 1 thỡ dao ng vi chu k T 1 = 0,3s, khi treo vo lũ xo R 2 thỡ dao ng vi chu k T 2 = 0,4s. Ni hai lũ xo vi nhau c hai u c mt lũ xo cựng di, ri treo vt nng M vo thỡ chu k dao ng ca vt bng bao nhiờu? A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s Cõu 65 Trong giao ng iu hũa ca mt vt quanh v trớ cõn bng phỏt biu no sau õy NG i vi lc n hi tỏc dng lờn vt? A. Cú giỏ tr khụng i. Trang 4 Yersin Highschool - TQT Ñeà cöông oân taäp Vaät Lyù 12 B. Bằng số đo khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng. C. Tỷ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy. D. Tỷ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng về phía vị trí ấy Câu 66 Hàm nào sau đây biểu thị đường biểu diễn thế năng trong dao động điều hòa đơn giản? A. U = C B. U = x + C C. U = Ax 2 + C D. U = Ax 2 + Bx + C Câu 67 Một vật M treo vào một lò xo làm lò xo dãn 10 cm. Nếu lực đàn hồi tác dụng lên vật là 1 N, tính độ cứng của lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m D. 1 N/m E. 0,1 N/m Câu 68 Một vật có khối lượng 10 kg được treo vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Tìm tần số góc ω và tần số f của dao động điều hòa của vật. A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. ω=2 rad/s; f = 12,6 Hz. Câu 69 Biểu thức nào sau đây KHÔNG phải là dạng tổng quát của tọa độ một vật dao động điều hòa đơn giản ? A. x = Acos(ωt + φ) (m) B. x = Asin(ωt + φ) (m) C. x = Acos(ωt) (m) D. x = Acos(ωt) + Bsin(ωt) (m) Câu 70 Một vật dao động điều hòa quanh điểm y = 0 với tần số 1Hz. vào lúc t = 0, vật được kéo khỏi vị trí cân bằng đến vị trí y = -2m, và thả ra không vận tốc ban đầu. Tìm biểu thức toạ độ của vật theo thời gian. A. y = 2cos(t + π) (m) B. y = 2cos (2πt) (m) D. y = 2sin(t - π/2) (m) E. y = 2sin(2πt - π/2) (m) Câu 71 Cho một vật nặng M, khối lượng m = 1 kg treo vào một lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 400 N/m. Gọi Ox là trục tọa độ có phương trùng với phương giao động của M, và có chiều hướng lên trên, điểm gốc O trùng với vị trí cân bằng. Khi M dao động tự do với biên độ 5 cm, tính động năng E d1 và E d2 của quả cầu khi nó đi ngang qua vị trí x 1 = 3 cm và x 2 = -3 cm. A. E d1 = 0,18J và E d2 = - 0,18 J. B. E d1 = 0,18J và E d2 = 0,18 J. C. E d1 = 0,32J và E d2 = - 0,32 J. D. E d1 = 0,32J và E d2 = 0,32 J. Câu 72 Cho một vật hình trụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50 m 2 , nổi trong nước, trục hình trụ có phương thẳng đứng. Ấn hình trụ chìm vào nước sao cho vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x theo phương thẳng đứng rồi thả ra. Tính chu kỳ dao động điều hòa của khối gỗ. A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s Câu 73 Một vật M dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Chuyển động của vật được biểu thị bằng phương trình x = 5 cos(2πt + 2)m. Tìm độ dài cực đại của M so với vị trí cân bằng. A. 2m B. 5m C. 10m D. 12m Câu 74 Một vật M dao động điều hòa có phương trình tọa độ theo thời gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm vận tốc vào thời điểm t. A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s Câu 75 Một vật có khối lượng m = 1kg được treo vào đầu một lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động với độ dời tối đa so với vị trí cân bằng là 2m. Tìm vận tốc cực đại của vật. A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s Câu 76 Khi một vật dao động điều hòa doc theo trục x theo phương trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác định vào thời điểm nào thì W d của vật cực đại. A. t = 0 B. t = π/4 C. t = π/2 D. t = π Câu 77 Một lò xo khi chưa treo vật gì vào thì có chhiều dài bằng 10 cm; Sau khi treo một vật có khối lượng m = 1 kg, lò xo dài 20 cm. Khối lượng lò xo xem như không đáng kể, g = 9,8 m/s 2 . Tìm độ cứng k của lò xo. A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m Câu 78 Treo một vật có khối lượng 1 kg vào một lò xo có độ cứng k = 98 N/m. kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, về phía dưới, đến vị trí x = 5 cm rồi thả ra. Tìm gia tốc cực đại của dao động điều hòa của vật. A. 4,90 m/s 2 B. 2,45 m/s 2 C. 0,49 m/s 2 D. 0,10 m/s 2 Câu 79 Trang 5 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 Chuyn ng trũn u cú th xem nh tng hp ca hai giao ng iu hũa: mt theo phng x, v mt theo phng y. Nu bỏn kớnh qu o ca chuyn ng trũn u bng 1m, v thnh phn theo y ca chuyn ng c cho bi y = sin (5t), tỡm dng chuyn ng ca thnh phn theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + /2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) Cõu 80 Mt vt cú khi lng 5kg, chuyn ng trũn u vi bỏn kớnh qu o bng 2m, v chu k bng 10s. Phng trỡnh no sau õy mụ t ỳng chuyn ng ca vt? A. x = 2cos(t/5); y = sin(t/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(t/5); y = 2cos(t/5 + /2) D. x = 2cos(t/5) ; y = 2cos(t/5) Cõu 81 Võt nng trong lng P treo di 2 lo xo nh hinh ve. Bo qua ma sat va khụi lng cac lo xo. Cho biờt P = 9,8N, hờ sụ an hụi cua cac lo xo la k 1 = 400N/m, k 2 = 500N/n va g= 9,8m/s 2 . Tai thi iờm õu t = 0, co x 0 = 0 va v 0 = 0,9m/s hng xuụng di. Hay tinh hờ sụ an hụi chung cua hờ lo xo?. A. 200,20N/m. B. 210,10N/m C. 222,22N/m. D. 233,60N/m. Cõu 82 Võt M co khụi lng m = 2kg c nụi qua 2 lo xo L 1 va L 2 vao 2 iờm cụ inh. Võt co thờ trt trờn mụt mt phng ngang. Võt M ang vi tri cõn bng, tach võt ra khoi vi tri o 10cm rụi tha (khụng võn tục õu) cho dao ụng, chu ky dao ụng o c T = 2,094s = 2/3s. Hay viờt biờu thc ụ di x cua M theo t, chon gục thi gian la luc M vi tri cach vi tri cõn bng 10cm. A. 10 sin(3t + 2). cm B. 10 sin(t + 2). cm C. 5 sin(2t + 2). cm D. 5 sin(t + 2). Cm Cõu 83 Cho 2 võt khụi lng m 1 va m 2 (m 2 = 1kg, m 1 < m 2 ) gn vao nhau va moc vao mụt lo xo khụng khụi lng treo thng ng . Lõy g = 2 (m/s 2 ) va bo qua cac sc ma sat. ụ dan lo xo khi hờ cõn bng la 9.10 -2 m. Hay tinh chu ky dao ụng t do?. A. 1 s; B. 2s. C 0,6s ; D. 2,5s. Cõu 84 Mụt lo xo ụ cng k. Ct lo xo lam 2 na ờu nhau. Tim ụ cng cua hai lo xo mi? A. 1k ; B. 1,5k. C. 2k ; D. 3k. Cõu 85 Hai lo xo cung chiờu dai, ụ cng khac nhau k1,k2 ghep song song nh hinh ve. Khụi lng c treo vi tri thich hp ờ cac sc cng luụn thng ng. Tim ụ cng cua lo xo tng ng?. A) 2k1 + k2 ; B) k1/k2. C) k1 + k2 ; D) k1.k2 Cõu 86 Hai lo xo khụng khụilng; ụ cng k 1 , k 2 nm ngang gn vao hai bờn mụt khụi lng m. Hai õu kia cua 2 lo xo cụ inh. Khụi lng m co thờ trt khụng ma sat trờnmt ngang. Hay tim ụ cng k cua lo xo tng ng. A) k 1 + k 2 B) k 1 / k 2 C) k 1 k 2 D) k 1 .k 2 Cõu 87 H BK Cho hai dao ng iu ho cựng phng, cựng chu kỡ T = 2s. Dao ng th nht cú li thi im ban u (t=0) bng biờn dao ng v bng 1cm. Dao ng th hai cú biờn bng 3 cm, thi im ban u li bng 0 v vn tc cú giỏ tr õm. 1) Vit phng trỡnh dao ng ca hai dao ng ó cho. A)x 1 = 2cos t (cm), x 2 = 3 sin t (cm) B) x 1 = cos t (cm), x 2 = - 3 sin t (cm) C) x 1 = -2cos t (cm), x 2 = 3 sin t (cm) D) x 1 = 2cos t (cm), x 2 = 2 3 sin t (cm) Trang 6 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 Cõu 88 H An Giang Mt con lc lũ xo gm mt lũ xo khi lng khụng ỏng k, cng k, mt u c gi cht ti B trờn mt giỏ (M), u cũn li múc vo mt vt nng khi lng m =0,8kg sao cho vt cú th dao ng dc theo trc lũ xo. Chn gc ca h quy chiu tia v trớ cõn bng O, chiu dng hng lờn (nh hỡnh v 1). Khi vt m cõn bng, lũ xo ó b bin dng so vi chiu di t nhiờn mt on Dl =4cm. T v trớ O ngi ta kớch thớch cho vt dao ng iu ho bng cỏch truyn cho vt mt vn tc 94,2cm/s hng xung dc theo trc lũ xo. Cho gia tc trng trng g =10m/s 2 ; 2 = 10. 1. Hóy xỏc nh ln nh nht v ln nht ca lc m lũ xo tỏc dng lờn giỏ ti b. A) ln nh nht l F 0 = 8 v ln nht l F 1 = 29,92N. B) ln nh nht l F 0 = 5 v ln nht l F 1 = 18,92N. C) ln nh nht l F 0 = 2 v ln nht l F 1 = 9,92N. D) ln nh nht l F 0 = 0 v ln nht l F 1 = 19,92N. 2. Chng minh rng vect tng ca hai vect ny l mt vect biu th mt dao ng iu ho v l tng hp ca hai dao ng ó cho. Hóy tỡm tng hp ca dao ng. A) x = + 6 sin2 t (cm) B) x = 6 5 sin2 t (cm) C) x = + 6 5 sin3 t (cm) D) x = + 6 5 sin2 t (cm) Cõu 89 H An Ninh Khi treo vt m ln lt vo lũ xo L 1 v L 2 thỡ tn s dao ng ca cỏc con lc lũ xo tng ng l f 1 = 3Hz v f 2 =4Hz. Treo vt m ú vo 2 lũ xo núi trờn nh hỡnh 1. a vt m v v trớ m 2 lũ xo khụng bin dng ri th ra khụng vn tc ban u (v o =0) thỡ h dao ng theo phng thng ng. B qua lc cn ca khụng khớ. Vit phng trỡnh dao ng (chn gc to v trớ cõn bng, chiu dng hng thng ng t trờn xung, gc thi gian l lỳc th vt ra). Cho g = 10m/s 2 , p 2 =10 A) x=2,34sin 2 8,4 t cm. B) x= 2,34sin 4 8,4 t cm. C) x= 4,34sin 2 8,4 t cm. D) x= 4,34sin 4 8,4 t cm. Cõu 90 H PCCP Cú mt con lc lũ xo dao ng iu ho vi biờn A, tn s gúc , pha ban u l . Lũ xo cú h s n hi k. Lc ma sỏt l rt nh. Cõu 1 Thnh lp biu thc ng nng ca con lc ph thuc thi gian. T ú rỳt ra biu thc c nng ca con lc. A) E max = (7kA 2 )/2 B) E max = 2 2 3 kA . C) E max = . (5kA 2 )/2 D) E max = (kA 2 )/2 Cõu 2 T biu thc ng nng va thnh lp, chng t rng th nng ca con lc c vit di dng sau, x l li ca dao ng. A) E t = 2 3 kx 2 B) E t = 2 1 kx 2 C) E t = 3 1 kx 2 D) E t = 4 1 kx 2 Cõu 3 Trong ba i lng sau: a) Th nng ca con lc; b) C nng ca con lc; c) Lc m lũ xo tỏc dng vo qu cu ca con lc; Thỡ i lng no bin thiờn iu ho, i lng no bin thiờn tun hon theo thi gian? Gii thớch? A) Ch cú a) v c) B) Ch cú b) v c) C) Ch cú c) D) Ch cú b ) Cõu 91 H SP 1 Mt cỏi a nm ngang, cú khi lng M, c gn vo u trờn ca mt lũ xo thng ng cú cng k. u di ca lũ xo c gi c nh. a cú th chuyn ng theo phng thng ng. B qua mi ma sỏt v lc cn ca khụng khớ. Trang 7 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 1. Ban u a v trớ cõn bng. n a xung mt on A, ri th cho a t do. Hóy vit phng trỡnh dao ng ca a. Ly trc to hng lờn trờn, gc to l v trớ cõn bng ca a, gc thi gian l lỳc th a. A) x (cm) = 2sin (10 t /2) B) x (cm) = 4sin (10 t /2) C) x (cm) = 4sin (10 t + /2) D) x (cm) = 4sin (10 t /4) 2. a ang nm v trớ cõn bng, ngi ta th mt vt cú khi lng m ri t do t cao h so vi mt a. Va chm gia vt v mt a l hon ton n hi. Sau va chm u tiờn, vt ny lờn v c gi li khụng ri xung a na. a) Tớnh tn s gúc w' ca dao ng ca a. b) Vit phng trỡnh dao ng ca a. Ly gc thi gian l lỳc vt chm vo a, gc to l v trớ cõn bng ca a lỳc ban u, chiu ca trc to hng lờn trờn. ỏp dng bng s cho c bi: M = 200g, m = 100g, k = 20N/m, A = 4cm, h = 7,5cm, g = 10m/s 2 . A) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 8 sin(10t +p) B) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 4 sin(10t +p) C) a) w' = 30 rad/s. b) x (cm) = 10 sin(10t +p) D) a) w' = 10 rad/s. b) x (cm) = 8,16 sin(10t +p) Cõu 92 H Thỏi Nguyờn Mt lũ xo cú khi lng khụng ỏng k, di t nhiờn 20cm, cng k =100N/m. Cho g =10m/s 2 . B qua ma sỏt. 1. Treo mt vt cú khi lng m =1kg vo mot u lũ xo, u kia gi c nh ti O nú thc hin dao ng iu ho theo phng thng ng (hỡnh 1a). Tớnh chu kỡ dao ng ca vt. A. T = 0,528 s. B. T = 0,628 s. C. T = 0,728 s. D. T = 0,828 s. 2. Nng vt núi trờn khi v trớ cõn bng mt khong 2cm, ri truyn cho nú mt vn tc ban u 20cm/s hng xung phớa di. Vit phng trỡnh dao ng ca vt. A) cmtx ) 4 10sin(2 = B) cmtx ) 4 10sin(25,1 = C) cmtx ) 4 10sin(22 = D) cmtx ) 4 10sin(25,2 = 3. Quay con lc xung quanh trc OO' theo phng thng ng (hỡnh b) vi vn tc gúc khụng i W. Khi ú trc ca con lc hp vi trc OO' mt gúc a =30 o . Xỏc nh vn tc gúc W khi quay. ỏp ỏn A) srad /05,6 = B) srad /05,5 = C) srad /05,4 = D) srad /05,2 = Cõu 93 H CS ND li gúc no thỡ ng nng v th nng ca con lc n bng nhau (ly gc th nng v trớ cõn bng). A) a = 2 0 B) a = 2 2 0 C) a = 3 2 0 D) a = 4 2 0 Cõu 94 H CS ND Mt lũ xo ng cht cú khi lng khụng ỏng k v cng k o = 60N/m. Ct lũ xo ú thnh hai on cú t l chiu di l 1 : l 2 = 2: 3. 1. Tớnh cng k 1 , k 2 ca hai on ny. A) k 1 = 100N/m. v k 2 = 80 N/m B) k 1 = 120N/m. v k 2 = 80 N/m C) k 1 = 150N/m. v k 2 = 100 N/m D) k 1 = 170N/m. v k 2 = 170 N/m 2. Ni hai on lũ xo núi trờn vi vt nng khi lng m = 400g ri mc vo hai im BC c nh nh hỡnh v 1 trờn mt phng nghiờng gúc a = 30 o . B qua ma sỏt gia vt m v mt phng nghiờng. Ti thi im ban u gi vt m v trớ sao cho lũ xo cng k 1 gión Dl 1 = 2cm, lũ xo cng k 2 nộn Dl 2 = 1cm so vi di t nhiờn ca chỳng. Th nh vt m cho nú dao ng. Bit gia tc trng trng g = 10m/s 2 : a) Xỏc nh v trớ cõn bng O ca m so vi v trớ ban u. b) Chng t rng vt m dao ng iu ho. Tớnh chu kỡ T. Trang 8 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 A) x 0 = 1,4cm. v T = 0,051s. B) x 0 = 2,4cm. v T = 0,251s. C) x 0 = 3,4cm. v T = 1,251s. D) x 0 = 4,4cm. v T = 1,251s. Cõu 95 H Nng Mt lũ xo cú dod di l o = 10cm, K =200N/m, khi treo thng ng lũ xo v múc vo u di lũ xo mt vt nng khi lng m thỡ lũ xo di l i =12cm. Cho g =10m/s 2 . 1. t ht trờn mt phng nghiờng to gúc a =30 o so vi phng ngang. Tớnh di l 2 ca lũ xo khi h trng thỏi cõn bng ( b qua mi ma sỏt). A) cml 10 2 = B) cml 11 2 = C) cml 14 2 = D) cml 18 2 = 2. Kộo vt xung theo trc Ox song song vi mt phng nghiờng, khi v trớ cõn bng mt on 3cm, ri th cho vt dao ng. Vit phng trỡnh dao ng v tớnh chu kỡ, chn gc thi gian lỳc th vt. A) x(cm) t510cos3 = , sT 281,0= . B) x(cm) t510cos3 = , sT 881,0= . C) x(cm) t510cos4 = , sT 581,0= . D) x(cm) t510cos6 = , sT 181,0 = . Cõu 96 Mt lũ xo cú khi lng khụng ỏng k, chiu di t nhiờn l o =40cm, u trờn c gn vo giỏ c nh. u di gn vi mt qu cu nh cú khi lng m thỡ khi cõn bng lũ xo gión ra mt on 10cm. Cho gia tc trng trng g 10m/s 2 ; 2 = 10 1. Chn trc Ox thng ng hng xung,gc O ti v trớ cõn bng ca qu cu. Nõng qu cu lờn trờn thng ng cỏch O mt on 2 3 cm. Vo thi im t =0, truyn cho qu cu mt vn tc v =20cm/s cú phng thng ng hng lờn trờn. Vit phng trỡnh dao ng ca qu cu. A) x = 3 sin(10t 2/3) (cm) B) x = 4 sin(10t 2/3)(cm) C) x = 5 sin(10t 2/3)(cm) D) x = 6 sin(10t 2/3)(cm) 2. Tớnh chiu di ca lũ xo sau khi qu cu dao ng c mt na chu k k t lỳc bt u dao ng. A) l 1 = 43.46 cm B) l 1 = 33.46 cm C) l 1 = 53.46 cm D) l 1 = 63.46 cm Cõu 97 H Lut Mt lũ xo cú khi lng khụng ỏng k, c ct ra lm hai phn cú chiu di l 1 , l 2 m 2l 2 = 3l 1 , c mc nh hỡnh v (hỡnh 1). Vt M cú khi lng m =500g cú th trt khụng ma sỏt trờnmt phng ngang.Lỳc u hai lũ xo khụng b bin dng. Gi cht M,múc u Q 1 vo Q ri buụng nh cho vt dao ng iu ho. 1) Tỡm bin dng ca mi lũ xo khi vt M v trớ cõn bng. Cho bit Q 1 Q = 5cm. A) l 01 = 1 cm v l 02 = 4cm B) l 01 = 2 cm v l 02 = 3cm C) l 01 = 1.3 cm v l 02 = 4 cm D) l 01 = 1.5 cm v l 02 = 4.7 cm 2) Vit phng trỡnh dao ng chn gc thi gian khi buụng vt M. Cho bit thi gian khi buụng vt M n khi vt M qua v trớ cõn bng ln u l p/20s. A) x =4.6 sin ( 10 t /2)(cm). B) x =4 sin ( 10 t /2)(cm). C) x = 3sin ( 10 t /2)(cm). D) x = 2sin ( 10 t /2)(cm). 3) Tớnh cng k 1 v k 2 ca mi lũ xo, cho bit c ng tng ng ca h lũ xo l k =k 1 + k 2 . A) k 1 = 10N/m v k 2 = 40N /m B) k 1 = 40N/m v k 2 = 10N /m C) k 1 = 30N/m v k 2 = 20N /m D) k 1 = 10N/m v k 2 = 10N /m Cõu 98 H Quc gia Cho vt m = 1,6kg v hai lũ xo L 1 , L 2 cú khi lng khụng ỏng k c mc nh hỡnh v 1, trong ú A, B l hai v trớ c nh. Lũ xũ L 1 cú chiu di l 1 =10cm, lũ xo L 2 cú chiu di l 2 = 30cm. cng ca hai lũ xo ln lt l k 1 v k 2 . Kớch thớch cho vt m dao ng iu ho dc theo trc lũ xo vi phng trỡnh x =4sinwt (cm). Chn gc to O ti v trớ cõn bng. Trong khong thi gian /30(s) u tiờn (k t Trang 9 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 thi im t=0) vt di chuyn c mt on 2cm. Bit cng ca mi lũ xo t l nghch vi chiu di ca nú v cng k ca h hai lũ xo l k= k 1 + k 2 . Tớnh k 1 v k 2 . A) k 1 =20 N/m ,k 2 =20 N/m B) k 1 =30N/m, k 2 = 10 N/m C) k 1 =40N/m, k 2 =15 N/m D) k 1 = 40N/m, k 2 = 20 N/m Cõu 99 H Thng Mi Hai lũ xo cú khi lng khụng ỏng k, cú cng ln lt l k 1 = 75N/m, k 2 =50N/m, c múc vo mt qu cu cú khi lng m =300g nh hỡnh v 1. u M c gi c nh. Gúc ca mt phng nghiờng a = 30 o. B qua mi ma sỏt. 1. Chng minh rng h lũ xo trờn tng ng vi mt lũ xo cú cng l . A) k=3 21 21 kk kk + B) k=2 21 21 kk kk + C) k=1 21 21 kk kk + . D) k=0,5 21 21 kk kk + . 2. Gi qu cu sao cho cỏc lũ xo cú di t nhiờn ri buụng ra. Bng phng phỏp dng c hc chng minh rng qu cu dao ng iu ho. Vit phng trỡnh dao ng ca qu cu. Chn trc to Ox hng dc theo mt phng nghiờng t trờn xung. Gc to O l v trớ cõn bng. Thi im ban u l lỳc qu cu bt u dao ng. Ly g = 10m/s 2 A) x= -6cos10t (cm) B) x= -5cos10t (cm) C) x= -4cos10t (cm) D) x= -3cos10t (cm) 3. Tớnh lc cc i v cc tiu tỏc dng lờn im M. A) F max =6 N , F min =4 B) F max =3 N , F min =2 C) F max =4 N , F min =1 D) F max =3 N , F min =0 Cõu 100 H Thu Li 1. Phng trỡnh chuyn ng cú dng: x =3sin(5t-/6)+1 (cm). Trong giõy u tiờn vt qua v trớ x =1cm my ln? A) 3 ln B) 4 ln C) 5 ln D) 6 ln 2. Con lc lũ xo gm vt khi lng m mc vi lũ xo, dao ng iu ho vi tn s 5Hz. Bt khi lng ca vt i 150gam thỡ chu k dao ng ca nú l 0,1giõy.Ly 2 =10, g = 10m/s 2 . Vit phng trỡnh dao ng ca con lc khi cha bit khi lng ca nú. Bit rng khi bt u dao ng vn tc ca vt cc i v bng 314cm/s. A) x = 5sin(10t) cm. B) x = 10sin(10t) cm. C) x = 13sin(10t) cm. D) x = 16sin(10t) cm. Cõu 101 H Giao thụng Cho h dao ng nh hỡnh v 1. Hai lũ xo L 1 , L 2 cú cng K 1 =60N/m, K 2 =40N/m. Vt cú khi lng m=250g. B qua khi lng rũng rc v lũ xo, dõy ni khụng dón v luụn cng khi vt dao ng. v trớ cõn bng (O) ca vt, tng dón ca L 1 v L 2 l 5cm. Ly g =10m/s 2 b qua ma sỏt gia vt v mt bn, thit lp phng trỡnh dao ng, chn gc O, chn t = 0 khi a vt n v trớ sao cho L 1 khụng co dón ri truyn cho nú vn tc ban u v 0 =40cm/s theo chiu dng. Tỡm iu kin ca v 0 vt dao ng iu ho. A) )/7,24( max00 scmvv = B) )/7,34( max00 scmvv = C) )/7,44( max00 scmvv = D) )/7,54( max00 scmvv = Cõu 102 HV Cụng ngh BCVT Mt vt nh khi lng m = 200g treo vo si dõy AB khụng gión v treo vo mt lũ xo cú cng k =20N/m nh hỡnh v. Kộo vt m xung di v trớ cõn bng 2cm ri th ra khụng vn tc u. Chn gc to l v trớ cõn bng ca m, chiu dng hng thng ng t trờn xung, gc thi gian l lỳc th vt. Cho g = 10m.s 2 . 1. Chng minh vt m dao ng iu ho v vit phng trỡnh dao ng ca nú. B qua lc cn ca khụng khớ v ma sỏt im treo b qua khi lng ca dõy AB v lũ xo. Trang 10 [...]... 2cm ri truyn cho vt mt vn tc 10p 3 cm/s theo phng thng ng, chiu hng lờn Chn gc thi gian l lỳc truyn vn tc cho vt, gc to l v trớ cõn bng, 2 2 chiu dng hng xung Cho g = 10m/s ; 10 1 Xỏc nh thi im lc vt i qua v trớ m lũ xo b gión 2cm ln u tiờn A)t=10,3 ms B) t=33,6 ms C) t = 66,7 ms D) t =76,8 ms 2 Tớnh ln ca lc hi phc thi im ca cõu b A) 4,5 N B) 3,5 N C) 2,5 N D) 0,5 N Cõu 105 Con lc lũ xo gm vt... = 100 2 sin(100 t /6 ) V Dòng điện trong mạch là i =4 2 sin(100t - /2 ) A Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A 200W C 400W B 600W D 800W Câu 20 Một thi t bị điện có ghi giá trị định mức trên nhãn là 110 V Hỏi thi t bị phải chụi đ ợc hiệu điện thế tối thi u là bao nhiêu? A 220 2 V C 220V B 110 2 V D 110V Câu 21 Một cuộn dây thuần cảm có L = 2/ H, mắc nối tiếp với một tụ C = 31,8 àF Hiệu điện thế hai... = 100 2 sin(100 t /6 ) V Dòng điện trong mạch là i =4 2 sin(100t - /2 ) A Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là C 200W B 400W C 600W D 800W Câu 20 Một thi t bị điện có ghi giá trị định mức trên nhãn là 110 V Hỏi thi t bị phải chụi đ ợc hiệu điện thế tối thi u là bao nhiêu? C 220 2 V B 220V C 110 2 V D 110V Trang 32 ... m = 0,2 kg, dao ng ni gia t trng lc g = 10 m/s 2 Tớnh chu k dao ng ca con lc khi biờn nh A 0,7s B 1,5s C 2,1s D 2,5s Cõu 2 Mt con lc n cú di bng 1 Trong khong thi gian t nú thc hin 12 dao ng Khi gim di ca nú bt 16cm, trong cựng khong thi gian t nh trờn, con lc thc hin 20 dao ng Cho bit g = 9,8 m/s2 Tớnh di ban u ca con lc A 60cm B 50cm C 40cm D 25cm Cõu 3 Mt con lc ng h chy ỳng trờn mt t, cú... m = 0,2 kg, dao ng ni gia t trng lc g = 10 m/s2 Tớnh chu k dao ng ca con lc khi biờn nh A 0,7s B 1,5s C 2,1s D 2,2s Cõu 16 Mt con lc n cú di bng 1 Trong khong thi gian t nú thc hin 12 dao ng Khi gim di ca nú bt 16cm, trong cựng khong thi gian t nh trờn, con lc thc hin 20 dao ng Cho bit g = 9,8 m/s2 Tớnh di ban u ca con lc A 60cm B 50cm C 40cm D 25cm Cõu 17 Mt con lc ng h chy ỳng trờn mt t, cú... khi t trong chõn khụng Qu lc lm bng mt hp kim khi lng riờng D = 8,67g/cm3 Tớnh chu k T' ca con lc khi t con lc trong khụng khớ; sc cn ca khụng khớ xem nh khụng ỏng k, qu lc chu tỏc dng ca sc y Archim de, khi lng riờng ca khụng khớ l d = 1,3g/lớt A T' = 2,00024s B T' = 2,00015s C T' = 1,99993s D T' = 1,99985s Cõu 10 Mt con lc n cú chu k T = 1s trong vựng khụng cú in trng, qu lc cú khi lng m = 10g bng... dón 7cm, lũ xo 2 b nộn 3cm ri th khụng vn tc ban u, vt dao ng iu ho Da vo phng trỡnh dao ng ca vt Ly t = 0 lc th, ly gc to O v trớ cõn bng v chiu dng hng v im B a)Tớnh lc cc i tỏc dng vo im A b)Xỏc nh thi im h cú W = 3Wt cú my nghim A) 1,5 N v 5 nghim B) 2,5 N v 3 nghim C) 3,5 N v 1 nghim D) 3,5 N v 4 nghim Cõu 104 H Kin Trỳc HCM Trang 11 Yersin Highschool - TQT ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 Mt lũ... khi t trong chõn khụng Qu lc lm bng mt hp kim khi lng riờng D = 8,67g/cm3 Tớnh chu k T' ca con lc khi t con lc trong khụng khớ; sc cn ca khụng khớ xem nh khụng ỏng k, qu lc chu tỏc dng ca sc y Archim de, khi lng riờng ca khụng khớ l d = 1,3g/lớt A T' = 2,00024s B T' = 2,00015s C T' = 1,99993s D T' = 1,99985s Cõu 24 Mt con lc n cú chu k T = 1s trong vựng khụng cú in trng, qu lc cú khi lng m = 10g bng... trình dao động tại M cách hai nguồn lần lợt là 30cm, 10cm A 2sin(10t) cm B 4sin(10t + /2) cm C 2sin(10t + ) cm D 4sin(10t) cm Câu 36 Mt ngi quan sỏt thy mt cỏnh hoa trờn h nc nhụ lờn 10 ln trong khong thi gian 36s Khong cỏch gia hai nh súng k tip l 12m Tớnh vn tc truyn súng trờn mt h A 3m /s B 3,2m/s C.4m/s D.5m/s Cõu 37 Ngi ta gõy mt chn ng u O mt dõy cao su cng thng lm to nờn mt dao ng theo phng...Yersin Highschool - TQT A) x = sin(10t + ẹe cửụng oõn taọp Vaọt Lyự 12 ) 2 B) x = 2 sin(10t + ) 2 C) x = 3 sin(10t + /2) D) x = 4 sin(10t + ) 2 2 Tỡm biu thc s ph thuc ca lc cng dõy vo thi gian V th s ph thuc ny Biờn dao ng ca vt m phi tho món iu kin no dõy AB luụn cng m khụng t, bit rng dõy ch chu c lc kộo ti a l Tmax =3N ), A 5cm 2 C) T(N) = 3 + 0,4sin(10t + ), A 4cm 2 A) T(N) . qua ma sat va khụi lng cac lo xo. Cho biờt P = 9,8N, hờ sụ an hụi cua cac lo xo la k 1 = 400N/m, k 2 = 500N/n va g= 9,8m/s 2 . Tai thi iờm õu t = 0, co x. 3k. Cõu 85 Hai lo xo cung chiờu dai, ụ cng khac nhau k1,k2 ghep song song nh hinh ve. Khụi lng c treo vi tri thich hp ờ cac sc cng luụn thng ng. Tim ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc, Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc, Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc, Đặt hệt trên mặt phẳng nghiêng tạo góc a =30 Kéo vật xuống theo trục Ox song song với mặt phẳng, Chứng minh rặng hệ lò xo trên tương đương với một lò xo có độ cứng là . Tính lực cực đại và cực tiểu tác dụng lên điẻm M., Xác định thời điểm lức vật đi qua vị trí mà lò xo bị giãn 2cm lần đầu tiên. Tính độ lớn của lực hồi phục ở thời điểm của câu b. Cho m =100g; l =1m; g=10 ms, Tính độ lớn của lực hồi phục ở thời điểm của câu b. Tính vận tốc của hai vật ngay sau va chạm. A vo =0,345 ms

Từ khóa liên quan