Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật việt nam

83 332 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2017, 12:47

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH NGC ANH TRợ GIúP PHáP CủA LUậT THEO PHáP LUậT VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2016 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH NGC ANH TRợ GIúP PHáP CủA LUậT THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Hin phỏp - Lut Hnh chớnh Mó s: 60 38 01 02 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS NGUYN NG DUNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Phm Th Ngc Anh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: TR GIUP PHAP LY VA VAI TRO CA LUT S TRONG TR GIUP PHAP LY 1.1 Tr giỳp phỏp 1.1.1 Khỏi niờm tr giup phỏp ly 1.1.2 c im hot ng tr giup phỏp ly Viờt Nam 11 1.2 Lut s, vai trũ ca lut s hot ng tr giỳp phỏp 21 1.2.1 Luõ t s theo phap luõ t Viờ t Nam 21 1.2.2 c im tr giup phỏp ly ca lut s Viờt Nam 24 1.2.3 í ngha hot ng tr giup phỏp ly ca lut s 31 1.2.4 Vai tro cua Luõ t s tham gia tr giup phap ly 33 1.3 Kinh nghiờm phat triờ n hờ thụ ng Tr giỳp phỏp cua mụ t sụ quụ c gia trờn thờ gii 39 Chng 2: THC TRANG TR GIUP PHAP LY CU A LUT S VIT NAM 42 2.1 Nhng kt qu t c ca hot ng tr giỳp phỏp nhng nm qua 42 2.1.1 S lng lut s tham gia tr giup phỏp ly 46 2.1.2 Thc trng cht lng tr giup phỏp ly ca Lut s 47 2.2 Nhng cũn tn ti hot ng tr giỳp phỏp ca lut s 52 2.3 Mt s nguyờn nhõn nh hng n vai trũ, s tham gia ca Lut s vic tham gia tr giup phap ly 54 2.3.1 Hn ch bt cp ca Lut lut s 54 2.3.2 Trỡnh nng lc ca mt s lut s cũn hn ch 56 2.3.3 Nguyờn nhõn y thc, trỏch nhiờm ca mt s lut s 57 2.3.4 Nguyờn nhõn cỏc c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng 58 Chng 3: MT S GII PHP NHM NNG CAO VAI TRO, TRCH NHIM CA ON LUT S , LUT S TRONG HOA T ễNG TR GIUP PHAP LY 61 3.1 Hon thin chớnh sỏch, phỏp lut v tr giỳp phỏp 62 3.2 Phỏt trin v s lng v cht lng lut s 64 3.3 Nõng cao cht lng lut s tham gia tr giỳp phỏp 66 3.4 Kp thi khen thng nhng lut s lm tt cụng vic c giao 67 3.5 Gii phỏp i vi cỏc c quan tin hnh t tng vic to iu kin thun li cho lut s tham gia bao cha 67 3.6 Gii phỏp v tng cng c s vt cht, trang thit b lm vic, ch ói ng 69 KT LUN 72 DANH MC TI LIU THAM KHO 74 DANH MC CC T VIT TT CHXHCN: Cng hũa Xó hi ch ngha ICCPR: Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s v chớnh tr (1966) TGPL: Tr giup phỏp ly UDHR: Tuyờn ngụn quc t nhõn quyn (1948) M U Tớnh cp thit ca ti Thc hiờn ch trng ca ng v viờc "cn phi m rng loi hỡnh t phỏp lut ph thụng, ỏp ng nhu cu rng rói, a dng ca cỏc tng lp nhõn dõn nghiờn cu lp h thng dch v t phỏp lut khụng ly tin hng dn nhõn dõn sng v lm vic theo phỏp lut", ngy 06/9/1997, Th tng Chớnh ph ó ban hnh Quyt nh s 734/TTg v viờc thnh lp t chc tr giup phỏp ly cho ngi nghốo v i tng chớnh sỏch õy l bn phỏp ly u tiờn v cú hiờu lc cao nht v lnh vc tr giup phỏp ly, to c s phỏp ly cho viờc hỡnh thnh v phỏt trin hờ thng tr giup phỏp ly nc ta Cụng tỏc tr giup phỏp ly sau 17 nm hỡnh thnh v phỏt trin ó t c nhng kt qu quan trng: 63 Trung tõm, 199 Chi nhỏnh vi 1.244 biờn ch ú cú 483 l Tr giup viờn phỏp ly (trung bỡnh mi Trung tõm cú 08 Tr giup viờn phỏp ly) v 8.980 cng tỏc viờn ú cú 1.055 lut s chim 11,7% T mng li t chc thc hiờn tr giup phỏp ly c thnh lp n nay, tng s v viờc tr giup phỏp ly ó c thc hiờn l l 1.825.178 v viờc tr giup c cho 1.891.425 i tng, trung bỡnh mi nm ó cú trờn 100 nghỡn v viờc c thc hiờn, ỏp ng c nhu cu ny thỡ s lng Tr giup viờn phỏp ly hiờn ca cỏc Trung tõm l khụng c biờt l s lng v viờc tham gia t tng v i diờn ngoi t tng ca ngi c tr giup phỏp ly ngy cng tng Khụng ch dng li viờc tranh tng ti Tũa ỏn i vi cỏc v ỏn hỡnh s, hot ng tham gia t tng ca t chc tr giup phỏp ly cũn c hiu l viờc bo vờ quyn v li ớch hp phỏp cho cỏc ng s v ỏn dõn s, lao ng ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp theo tinh thn Ngh quyt s 49-NQ/TW: "Nghiờn cu thc hin v phỏt trin cỏc loi hỡnh dch v t phớa nh nc to iu kin cho cỏc ng s ch ng thu thp chng c chng minh, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh" Viờc cú mt ca Tr giup viờn phỏp ly hay lut s l cng tỏc viờn ca t chc tr giup phỏp ly ti phiờn tũa, quỏ trỡnh t tng l iu vụ cựng cn thit nhm gúp phn em li nhng phỏn quyt phự hp vi phỏp lut cho mi ngi dõn c biờt l nhng nhúm ngi yu th xó hi ng thi, lut s tham gia hot ng tr giup phỏp ly ó th hiờn c chc nng xó hi ngh nghiờp ca lut s viờc gúp phn bo vờ cụng ly, cỏc quyn t do, dõn ch ca nhõn dõn, quyn, li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn, c quan, t chc, phỏt trin kinh t - xó hi, xõy dng Nh nc phỏp quyn Viờt Nam xó hi ch ngha, xó hi dõn ch, cụng bng, minh Bờn cnh nhng kt qu ó t c, t thc tin hot ng tr giup phỏp ly ca lut s cng bc l nhng khú khn, hn ch, yu kộm lm nh hng n hiờu qu ca hot ng ny Vỡ vy, cn nghiờn cu mt cỏch y cỏc yu t tỏc ng hot ng tr giup phỏp ly ca lut s nh: s lng lut s núi chung v s lng lut s tham gia tr giup phỏp ly ti mt s a phng cũn thp, cht lng lut s cha cao, kinh phớ bo m cho hot ng ny cũn nhiu thiu thn v hn ch cha tng xng vi nhiờm v Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t hiờn nay, viờc nghiờn cu ti: "Tr giỳp phỏp ca lut s theo phap luõt Viờ t Nam " l yờu cu khỏch quan, cn thit c v phng diờn ly lun v thc tin nhm nõng cao hiờu qu ca lut s hot ng tr giup phỏp, gúp phn xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn Tỡnh hỡnh nghiờn cu Tr giup phỏp ly l nhiờm v quan trng hờ thng chớnh tr ú ngnh T phỏp gi vai trũ trung tõm Viờc ban hnh chớnh sỏch tr giup phỏp ly v trin khai chớnh sỏch ny trờn thc t ó th hiờn s quan tõm sõu sc ca ng v Nh nc i vi ngi nghốo v i tng chớnh sỏch trờn phng diờn phỏp lut, bo vờ quyn v li ớch hp phỏp, ỏnh du bc phỏt trin vt bc ca cụng cuc xúa gim nghốo Viờt Nam - xúa gim nghốo v c vt cht v tinh thn, to iu kiờn cho ngi chu thiờt thũi xó hi c bỡnh ng tip cn vi phỏp lut, cụng bng trc phỏp lut n nay, ó cú mt s ti nghiờn cu tin s, thc s, ti cp B v cỏc bi bỏo, chớ, chuyờn nghiờn cu lm sỏng t cỏc ly lun v thc tin liờn quan n lnh vc tr giup phỏp ly, c th nh sau: Lun ỏn tin s Lut hc "iu chnh phỏp lut v tr giỳp phỏp Vit Nam iu kin i mi" ca T Th Minh Ly Lun ỏn ó trung nghiờn cu c s ly lun, phỏp ly ca iu chnh phỏp lut v iu chnh phỏp lut v tr giup phỏp ly; thc trng iu chnh phỏp lut v tr giup phỏp ly v phng hng hon thiờn viờc iu chnh phỏp lut v tr giup phỏp ly iu kiờn i mi Lun thc s Lut hc: "Hon thin phỏp lut v ngi thc hin tr giỳp phỏp Vit Nam" ca V Hng Tuyn Lun trung nghiờn cu c s ly lun, phỏp ly v thc tin v ngi thc hiờn tr giup phỏp ly, t ú cú cỏc gii phỏp xõy dng v hon thiờn phỏp lut v ngi thc hiờn tr giup phỏp ly Lun thc s Lut hc "Bo m quyn c tr giỳp phỏp lý" ca Phan Th Thu H Lun trung nghiờn cu c s ly lun v thc tin v quyn c tr giup phỏp ly v cỏc gii phỏp nhm bo m quyn c tr giup phỏp ly ca ngi dõn Lun thc s Lut hc "Phỏt trin tr giỳp phỏp c s" ca ng Th Loan Lun trung nghiờn cu c s ly lun, thc tin v cỏc mụ hỡnh tr giup phỏp ly c s v a cỏc gii phỏp phỏt trin mụ hỡnh tr giup phỏp ly c s Lun thc s Lut hc "Cht lng hot ng tr giỳp phỏp Vit Nam" ca Phm Quang i Lun ó nghiờn cu ly lun v thc tin cht lng hot ng tr giup phỏp ly cng nh lm rừ thc trng cht lng tr giup phỏp ly hiờn v quan im, gii phỏp nõng cao cht lng tr giup phỏp ly Lun thc s Lut hc "Phỏp lut v Qu Tr giỳp phỏp Vit Nam" ca Nguyn Th Mn Lun nghiờn cu ly lun, phỏp ly v tr giup phỏp ly v t chc, hot ng ca Qu Tr giup phỏp ly Viờt Nam t ú lm rừ v trớ, vai trũ v y ngha ca Qu, a cỏc quan im, gii phỏp nhm nõng cao hot ng ca Qu Luõ n tha c si Luõ t ho c Luõt s v t chc hnh ngh lut s Vit Nam hiờ n ca Nguyờn Anh Minh Luõ n a co nghiờn cu chuyờn sõu vờ cỏc quy nh phỏp lut Viờt Nam hiờn hnh, tụ chc Luõ t s va t chc lut s Viờt Nam Lun thc s Lut hc Hot ng tr giỳp phỏp ca lut s Vit Nam hin ca Trn Th Viờt H Lun ó cú nhng ỏnh giỏ v nghiờn cu chung v tỡnh hỡnh hot ng tr giup phỏp ly Viờt Nam thi gian qua Cỏc cụng trỡnh trờn ó nghiờn cu cỏc mt, khớa cnh khỏc ca hot ng tr giup phỏp ly Tuy nhiờn, n ỏnh giỏ v trớ, vai trũ ca lut s hot ng tr giup phỏp ly cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu chuyờn sõu, ton diờn v tng th v ly lun v thc tin Vỡ vy, vi ti "Hot ng tr giỳp phỏp ca Lut s Vit Nam hin nay", tỏc + V xó hi húa hot ng TGPL: Thc hiờn xó hi húa hot ng TGPL mt cỏch mnh m, thu hut cỏc t chc hnh ngh lut s cú uy tớn, cỏc lut s cú kinh nghiờm cung cp dch v TGPL, thm nh cht lng v viờc TGPL õy l nhng nh hng ung, bo m i mi t chc v hot ng TGPL, va phỏt huy vai trũ ca cỏc t chc v cỏ nhõn thc hiờn hot ng TGPL, va nõng cao hiờu qu qun ly nh nc lnh vc ny Bờn cnh ú, s lng bn phỏp lut quy nh v TGPL ú cú bn chuyờn ngnh v TGPL v bn phỏp lut cú liờn quan n hot ng TGPL ca lut s hiờn cha cú s thng nht Vỡ vy, cn tin hnh tng kt, ỏnh giỏ ton diờn v thc tin trin khai hot ng TGPL v c biờt l hot ng TGPL ca lut s sau 07 nm thi hnh Lut TGPL v Lut Lut s vỡ t thc tin cú th thy hot ng cung cp dch v phỏp ly phớ ca Tr giup viờn phỏp ly v hot ng cung cp dch v phỏp ly ca lut s v c bn l tng ng vỡ vy cn cú s thng nht cỏc chc danh ny theo hng ch cú lut s mi c hnh ngh cung cp dch v phỏp ly (bao gm c phớ v cú thu phớ), t ú khng nh trỏch nhiờm cung cp dch v phỏp ly phớ cho ngi nghốo, i tng chớnh sỏch v cỏc i tng yu th khỏc xó hi l ca Nh nc nhng viờc thc hiờn dch v ny phi cỏc lut s thc hiờn, to tin y mnh xó hi húa hot ng TGPL ng thi, cn nghiờn cu hp nht Lut TGPL v Lut Lut s thnh mt o lut nht iu chnh ton diờn cỏc hot ng cung cp dch v phỏp ly Cú nh vy mi bo m cho cỏc quy nh ca phỏp lut lnh vc ny cú tớnh kh thi, thng nht, ng b v sỏt vi yờu cu thc tin 63 3.2 Phỏt trin v s lng v cht lng lut s Do s lng lut s ca Viờt Nam núi chung cũn hn ch so vi cỏc nc khu vc v th gii Nu tớnh theo u ngi (S liờu ny tớnh n ngy 15-9-2014): - Viờt Nam: lut s/14.000 ngi dõn - Singapo: lut s/ 1000 ngi dõn - Phỏp: lut s/1000 ngi dõn - Nht: lut s/4546 ngi dõn - M: lut s/256 ngi dõn Theo chin lc phỏt trin lut s ca Chớnh Ph Viờt Nam n nm 2020 phn u t t lờ lut s/4.500 dõn Mun t c mc ớch trờn Chớnh Ph t ra, n nm 2020 nc ta phi cú khong 22000 lut s (tng gp 03 ln so vi t lờ hiờn cú) õy qu tht l rt khú t c Do thiu s lng lut s nờn tiờu chun tr thnh lut s cng cú phn d dói Cỏc khúa o to lut s Hc viờn T phỏp m ch yu cho nhng sinh viờn i hc Lut trng cha cú viờc lm cỏc c quan t phỏp u vo cng c m rng tt c cỏc hờ i hc (chuyờn tu - ti chc - t xa - hờ m) Vỡ vy, cht lng u cng cũn nhiu bt cp Cỏi yu nht l k nng hnh ngh Bờn cnh ú viờc cho phộp nhng ngi cú chc danh tin hnh t tng nh iu tra viờn trung cp, cao cp, kim sỏt viờn, thm phỏn ngh hu c chuyn sang lut s cng bc l nhng tn ti, khim khuyt Nhng ngi ny trc õy lm viờc phớa buc ti, trng ti chuyn sang chc nng g ti thi gian u gp rt nhiu khú khn, b ng t c viờc phỏt trin i ng lut s nờn bt u t viờc phỏt trin t c s Mi tnh, thnh ph cn phi cú k hoch, 64 chng trỡnh ỏn rt c th thu hut, phỏt trin v gi chõn cỏc lut s sau c o to ngh tr v a phng lm viờc Theo quy nh ca Lut lut s thỡ viờc hc nõng cao trỡnh nng lc l ngha v bt buc i vi cỏc lut s, mi nm mt lut s phi cú ớt nht 16 gi hc tp, bi dng nghiờp v theo tng chuyờn a phng cn tip tc m cỏc khúa o to lut s cung cp ngun nhõn lc b sung cho i ng lut s thnh ph cng nh cn cú chớnh sỏch h tr v kinh phớ o to, bo m cú nhiu ngi theo hc T ú tng bc nõng cao cht lng tranh tng, bo cha, tr giup phỏp ly cho cỏc lut s, c biờt l v k nng hnh ngh, õy ang l khõu yu nht ca a s lut s Sau ó tr thnh lut s, thi k u cng cn cú s h tr tớch cc ca a phng cú th yờn tõm sng vi ngh Trong iu kiờn cho phộp, a phng cn cú chớnh sỏch u ói, giup , la chn mt s lut s i o to trung v ngoi nc, õy l ngun phc v cho s phỏt trin kinh t thi hi nhp Vi cỏc chc danh t tng trc c chuyn sang chc danh lut s, cn phi qua mt khúa hc ngn hn v k nng hnh ngh lut s, phõn biờt s khỏc gia cỏc chc nng buc ti v g ti Thng xuyờn t chc rut kinh nghiờm t hot ng thc tin T chc hi tho v nhng cũn tn ti, vng mc kp thi thỏo g, lm tt chc nng bo cha theo quy nh ca phỏp lut V o c ngh nghiờp, cn giỏo dc, nhc nh lut s phi nờu cao o c ngh nghiờp, trung thc, phc v cụng ly, khụng t mc tiờu ti chớnh lờn hng u Khi ó nhn viờc phi tn tõm, khụng hn trc, khụng chy ỏn, khụng la di khỏch hng i vi cỏc v ỏn c c quan t tng yờu cu (n ch nh) cng phi trung nghiờn cu h s, chun b 65 lun c bo cha chu ỏo, cú k hoch tham gia xột hi ti phiờn tũa, tranh lun y tng phớa cụng t nờu ra, khc phc tỡnh trng hiờn l cũn th , qua loa vi ỏn ch nh, khụng trung trớ tuờ, thi gian cho viờc bo cha 3.3 Nõng cao cht lng lut s tham gia tr giỳp phỏp y mnh xó hi húa hot ng TGPL huy ng lut s cú kinh nghiờm, o c v bn lnh ngh nghiờp; cỏc t chc hnh ngh lut s cú uy tớn tham gia thc hiờn TGPL ngi dõn cú quyn tip cn hot ng TGPL vi cht lng cao Theo ú, Nh nc chi tr tin bi dng theo v viờc cho lut s thc hiờn TGPL theo yờu cu ca Nh nc hoc ky hp ng theo c ch t hng thc hiờn dch v cụng vi cỏc lut s, t chc hnh ngh lut s (tr lut s thc hiờn TGPL theo ngha v c quy nh Lut Lut s) Xõy dng c ch la chn t chc hnh ngh lut s, lut s cú iu kiờn tham gia thc hiờn TGPL theo c ch t hng; cụng b rng rói danh sỏch ngi thc hiờn TGPL v t chc hnh ngh lut s c Nh nc ky hp ng cung cp dch v cụng ngi c TGPL la chn cú nhu cu ng thi, bo m cht lng dch v TGPL cung cp cho ngi c TGPL, cn phi xõy dng c ch la chn t chc hnh ngh lut s, lut s, chuyờn gia thc hiờn viờc kim soỏt, ỏnh giỏ cht lng v viờc TGPL v xõy dng B Tiờu chun ỏnh giỏ cht lng v viờc TGPL cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin y mnh hn na cụng tỏc xó hi húa cụng tỏc TGPL theo hng quy nh cỏc ch , chớnh sỏch u ói khuyn khớch, thu hut cỏc t chc hnh ngh lut s, lut s cú uy tớn, kinh nghiờm thc hiờn TGPL Nh nc ky hp ng thng xuyờn vi lut s (lut s cụng thc hiờn TGPL) hoc hp ng v viờc vi lut s hnh ngh cung cp dch v TGPL ng thi, tip 66 tc thc hiờn c ch la chn lut s gii, cú kinh nghiờm, t chc hnh ngh lut s cú uy tớn thc hiờn TGPL v giỏm sỏt, kim soỏt, ỏnh giỏ cht lng v viờc TGPL Khuyn khớch cỏc t chc xó hi, xó hi ngh nghiờp, chớnh tr xó hi thc hiờn TGPL phớ 3.4 Kp thi khen thng nhng lut s lm tt cụng vic c giao Nh nc cú chớnh sỏch khuyn khớch, vinh danh, to iu kiờn lut s tham gia TGPL nhm thu hut nhiu lut s cú kinh nghiờm, trỡnh , bn lnh ngh nghiờp thc hiờn TGPL Trong thi gian ti, B T phỏp, Liờn on Lut s Viờt Nam v Hi Lut gia Viờt Nam s xõy dng v ban hnh Quy ch phi hp, kt ni hot ng TGPL ca Nh nc v viờc thc hiờn ngha v TGPL ca lut s nhm c th húa trỏch nhiờm v y mnh hot ng TGPL ca cỏc lut s trờn ton quc Trong hot ng bo cha, bo vờ cho ngi b tm gi, b can, b cỏo, cú nhiu lut s, tr giup viờn phỏp ly ó luụn tớch cc, tn tõm vi cụng viờc, a nhiu y kin, xut vi Hi ng xột x, c Hi ng xột x quan tõm, xem xột Hng nm S T phỏp, on lut s thnh ph cn tng kt phong tro thi ua, khen thng, cú bỏo cỏo xut vi y ban nhõn dõn thnh ph v Liờn on lut s Viờt Nam cú hỡnh thc khen thng xng ỏng, kp thi ng viờn ngi tt, viờc tt 3.5 Gii phỏp i vi cỏc c quan tin hnh t tng vic to iu kin thun li cho lut s tham gia bao cha Thc hiờn Lut TGPL, nhiu c quan ó t chc thc hiờn TGPL v coi ú l trỏch nhiờm hot ng ca t chc mỡnh Tuy nhiờn, kt qu kho sỏt cho thy quan hờ phi hp gia cỏc c quan thc hiờn TGPL mt s ni cha hiờu qu thm cú a phng khụng phỏt huy c quan hờ phi hp ny, vỡ vy cn b sung Lut tr giup phỏp ly v c ch phi hp 67 gia cỏc t chc v cỏ nhõn thc hiờn TGPL, bo m phỏt huy tớnh ch ng, tớch cc ca mi c quan, t chc, ng thi bo m th hiờn rừ vai trũ nũng ct ca nh nc viờc t chc thc hiờn TGPL Thc tin cho thy tr ngi ln nht hiờn l ch iu tra viờn cha to iu kiờn thun li, giup cỏc lut s v tr giup viờn phỏp ly thc hiờn nhiờm v bo cha lut nh Phn ụng cỏc iu tra viờn cũn cú t tng ngi lut s, cho rng: Lut s vo sm s cn tr viờc iu tra, lm cho v ỏn kộo di thi gian kt thuc Chớnh t nhn thc ny m tỡm cỏch kộo di thi hn cp giy chng nhn Vỡ th: Gia on lut s thnh ph v c quan iu tra cn tng cng cỏc bui hi tho, gp g, trao i gia iu tra viờn v lut s hai bờn cú s cm thụng vi v chc nng ngh nghiờp Tuy cú khỏc nhau, ph nh nhau, nhng li cựng chung mt mc ớch l bo vờ phỏp lut õy chớnh l s thng nht ca hai mt i lp Cỏc c quan tin hnh t tng, qua quỏ trỡnh gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s, nu phỏt hiờn nhng vi phm, thiu sút ca lut s, tr giup viờn phỏp ly thỡ cn thụng bỏo kp thi cho S T phỏp v on lut s bit cú biờn phỏp x ly thớch hp Nhng gỡ m B lut t tng hỡnh s ó quy nh thỡ cỏc iu tra viờn cn nghiờm chnh chp hnh, khụng t t cỏc th tc hnh chớnh rm r, lut s v tr giup viờn phỏp ly phi i li nhiu ln C quan iu tra, cựng vi Ban giỏm th tri tm giam cn cú quy nh thng nht viờc lut s, tr giup viờn phỏp ly c gp b can, b cỏo ang b tm giam Khụng mi ni yờu cu mt th tc, lm cho lut s phi i li nhiu ln Vớ d: C quan iu tra ó cp giy chng nhn bo cha, h s sang Tũa ỏn, Tũa ỏn li yờu cu lm th tc li t u, Tũa ỏn li giy chng nhn khỏc Hoc mun gp li b can, b cỏo ang b tm giam, lut s phi xin lờnh trớch xut ca c quan ang th ly h s (Th tc ny cỏc tri tm giam ca B Cụng an khụng yờu cu) 68 Cn c vo nhng tn ti, vng mc thi gian qua, kt hp vi viờc trin khai thi hnh B lut t tng hỡnh s mi, cỏc c quan tin hnh t tng kt hp vi on lut s, Trung tõm tr giup phỏp ly nh nc, t chc hun, hi tho chung cựng tỡm c ting núi chung, thỏo g nhng vng mc khụng ỏng cú, to iu kiờn thun li cho phớa bo cha lm tt nhiờm v ca mỡnh ng thi cng yờu cu phớa bo cha phi nghiờm chnh chp hnh nhng quy nh ca phỏp lut T tng hỡnh s To iu kiờn thun li cỏc c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng thi hnh nhiờm v Khi c cỏc c quan tin hnh t tng triờu tp, ngi bo cha phi cú mt ung gi, khụng gõy khú khn cho hot ng iu tra, truy t v xột x 3.6 Gii phỏp v tng cng c s vt cht, trang thit b lm vic, ch ói ng Ngun ngõn sỏch nh nc dnh cho hot ng TGPL cũn nhiu hn ch.Ngõn sỏch hot ng ca cỏc trung tõm TGPL l ngõn sỏch nh nc ly t ngun ngõn sỏch a phng Hng nm, cỏc trung tõm lm d toỏn ngõn sỏch gi lờn S T phỏp S T phỏp trỡnh U ban nhõn dõn v Hi ng nhõn dõn tnh quyt nh Ngõn sỏch hng nm ca cỏc trung tõm c cp khong trờn di t ng ng/nm dựng chi vo cỏc cụng viờc nh tr lng cho cỏn b, t chc cỏc cuc TGPL lu ng, tr thự lao cho viờc thc hiờn cỏc v viờc, c biờt l tham gia t tng, truyn thụng v TGPL,thc s chi cho phn hot ng nghiờp v khụng cũn c bao nhiờu Tuy nhiờn ngõn sỏch UBND tnh cp cho cỏc TTTGPL cú s chờnh lờch rt ln cỏc tnh kho sỏt Cú TT c UBND tnh cp ch 250 triờu/nm nhng cng cú TT c tnh cp > t/nm tựy theo kh nng ti chớnh v mc quan tõm n TGPL ca UBND mi tnh.Theo mt s D tho bỏo cỏo v TGPL ca B T phỏp, c tớnh nm qua ton quc ngõn sỏch nh nc ó chi ti khong 750 t ng cho TGPL, nhng 69 thc s chi cho thc hiờn TGPL cho cỏc i tng c tr giup ch l 36 t ng, chim khong 05%.Vi s lng cụng viờc nhiu, khon ngõn sỏch núi trờn thc s l eo hp Giỏm c mt Trung tõm TGPL ó tõm s rng: nu khụng cú cỏc khon ngõn sỏch h tr t cỏc d ỏn nc ngoi, thỡ vi ngõn sỏch nh nc, chung tụi ch cú th thc hiờn t 10 n 20 v viờc tham gia t tng mt nm Mc dự tn kộm ngõn sỏch nh vy nhng thc t thự lao cho cỏc cng tỏc viờn TGPL rt thp C th l T phỏp lut bng miờng 30.000 50.00/gi, T phỏp lut bng bn50.000 100.000/vn bn, tựy theo tớnh cht phc ca v viờc Khụng ớt y kin cho rng khụng nhng thự lao thp m th tc toỏn ti chớnh cũn rm r, cha thun tiờn nờn mt s cng tỏc viờn TGPL, c biờt l cỏc Lut s CTV sau thc hiờn TGPL ti Trung tõm TGPL ó cú tõm ly khụng toỏn Theo ỏn 749 thỡ mc bi dng mi bui lm viờc theo v viờc c tng lờn mc ti thiu tng ng mc trn bi dng cho bỏo cỏo viờn phỏp lut l chuyờn viờn cp tnh theo thụng t 139/2010/TT-BTC hoc khoỏn theo v viờc bng ti thiu thỏng lng c s v ti a 10 thỏng lng c s, tựy tớnh cht, ni dung cụng viờc Mc dự ỏn cú hiờu lc t 1/6/2015, nhiờn, n cha cú bn hng dn c th nờn cỏc a phngcha trin khai thc hiờn, ú cha khuyn khớch v to ng lc nhiu cho cng tỏc viờn TGPL nhiờt tỡnh vi cụng viờc Bờn cnh ú, on lut s l t chc xó hi ngh nghiờp, khụng cú ngun thu no ngoi viờc thu phớ t cỏc thnh viờn (70.000 /ngi/thỏng) Nờn gp rt nhiu khú khn trỡ hot ng thng xuyờn cng nh i ni, i ngoi Ti cỏc tnh thnh ph nờn cú s quan tõm ung mc, S t phỏp hoc y ban nhõn dõn tnh, thnh ph cú th trớch mt phn t ngun 70 kinh phớ thu ti a phng hoc cú phng ỏn h tr kinh phớ hot ng cho on lut s, to iu kiờn cho on lut s cng c t chc, phỏt trin ni lc xõy dng thng hiờu phc v cho s nghiờp chung ca a phng - Thụng qua S T phỏp, thnh ph cn cp kinh phớ t chc hc tp, bi dng nghiờp v cho lut s v tr giup viờn phỏp ly - Ch thự lao tr cho tr giup viờn phỏp ly tham gia t tng cũn quỏ thp ngh nh nc cn nõng mc chi tr cho tr giup viờn phỏp ly vỡ h cng lm nhng cụng viờc nh lut s Tng mc bi dng v viờc theo ngy lm viờc t mc 0,2 mc lng ti thiu/01 ngy lm viờc lờn mc tng ng vi mc bi dng cho bỏo cỏo viờn phỏp lut cp tnh (500.000 ng/01 bui lm viờc) hoc khoỏn chi theo v viờc vi mc ti thiu t 03 thỏng lng c s v mc ti a l 10 thỏng lng c s Theo ú, B T phỏp (Cc Tr giup phỏp ly) s thc hiờn h tr bng ngun ngõn sỏch Trung ng i vi cỏc v viờc TGPL lnh vc t tng ti cỏc a phng cha t cõn i c ngõn sỏch thụng qua viờc ky hp ng vi cỏc Trung tõm TGPL v cỏc lut s, t chc hnh ngh lut s v h tr trng hp ngõn sỏch a phng khụng cú iu kiờn chi tr Cỏc t chc hnh ngh lut s, lut s khụng bo m cht lng theo yờu cu ca Nh nc thỡ khụng c tip tc ky hp ng v h tr kinh phớ thc hiờn TGPL 71 KT LUN Tr giup phỏp ly Viờt nam l mt lnh vc hot ng cú liờn quan trc tip n tin trỡnh phỏt trin, dõn ch húa xó hi, bo vờ quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, thc hiờn cụng ly v cụng bng xó hi, l yu t cu thnh nh nc phỏp quyn, v s mờnh ca lut s l gúp phn bo vờ cụng ly, cụng bng xó hi Nh vy, hot ng ca lut s cú mi quan hờ cht ch vi hot ng t phỏp núi chung,cng nh hot ng tr giup phỏp ly núi riờng Hot ng ca lut s s l phng tiờn hu hiờu giup cho cỏ nhõn, t chc, c biờt l nhng ngi nghốo, nhng i tng chớnh sỏch bo vờ c quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh Vi v trớ v vai trũ quan trng, viờc cng c, hon thiờn phỏp lut v lut s v hot ng tr giup phỏp ly ca lut s hiờn l rt cn thit Hot ng tr giup phỏp ly ca lut s cng nh tr giup phỏp ly Viờt nam rt cn mt chin lc thc th Lut s l mt ngh cao quớ, cao quớ chớnh t cụng viờc ó ang v s c xó hi tụn vinh, ghi nhn, gii lut s Viờt nam ó cú Liờn on Lut s, cỏc on lut s tnh, thnh ph ú l iu kiờn tt lut s phỏt trin, úng gúp cho s nghiờp i mi t nc, cho xó hi cụng bng, dõn ch, minh Lut s cng c trõn trng hn h khụng ly li ớch vt cht lm mc ớch nht m cũn bit tớch cc tham gia hot ng tr giup phỏp ly phớ Lut s v cỏc t chc hnh ngh lut s tham gia tr giup phỏp ly s cú iu kiờn, cú c hi tip xuc vi nhng ngi bt hnh nhng cú ngh lc lờn, tip cn vi nhng ngi cú hon cnh khú khn, nhng gi cuc sng sch Cng chớnh t ú s mang li cho lut s s tin yờu cuc sng, ngh lc lm viờc v cng hin tt hn Cỏc i tng cn c tr giup phỏp ly cũn rt ln, cỏc t chc tr giup phỏp ly ó c cng c v tng cng nhng cũn nhiu ngi cha bit n chớnh sỏch tr giup phỏp ly 72 ca Nh nc v cha c tr giup phỏp ly kp thi nờn rt cn s tham gia ca Lut s.Trong iu kiờn hiờn nc ta lut s cú nhiu thun li phỏt trin v t chc v hot ng ngh nghiờp nh: Nhu cu ca xó hi v dch v phỏp ly ngy cng tng theo s phỏt trin nhanh ca kinh t - xó hi; xó hi ngy cng coi trng vai trũ ca lut s; ng, Nh nc ngy cng quan tõm i vi t chc hnh ngh lut s v gii lut s núi chung v c ch chớnh sỏch, v th ch hot ng, o to ngh lut s; mụi trng Quc t v nc cú nhiu thun li lut s hot ng Nhng Nh nc cng k vng cỏc t chc hnh ngh lut s v gii lut s l ng quờn chc nng xó hi ca lut s theo quy nh ca phỏp lut, ú cú hot ng tr giup phỏp ly nh nc phc v cho ngi nghốo, gia ỡnh chớnh sỏch, ngi cú cụng vi cỏch mng v nhng ngi cú hon cnh khú khn c biờt khỏc xó hi vỡ õy chớnh l nh hng, l mc tiờu xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha nc ta Chung ta hóy tin rng thi gian ti, cụng tỏc tr giup phỏp ly s cú thờm nhiu cng tỏc viờn l lut s tham gia vo cụng tỏc tr giup phỏp ly bng c nhiờt huyt, s t nguyờn, vụ t nhm gúp phn bo vờ cụng ly v cụng bng xó hi./ 73 DANH MC TI LIU THAM KHO B T phỏp (2002), Quyt nh s 356b/2002/Q-BTP ngy 05/8/2002 ca B trng B T phỏp v vic ban hnh Quy tc mu v o c ngh nghip lut s, H Ni B T phỏp (2012), Bỏo cỏo s 46/BC-BTP ngy 06/3/2012 v vic tng kt nm thi hnh Lut Lut s, H Ni B T phỏp (2013), Bỏo cỏo s 03/BC-HPHLN ngy 03/01/2013 s kt 05 nm trin khai thc hin Thụng t liờn tch s 10/2007/TTLTBTP- BCA-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 28/12 hng dn ỏp dng mt s quy nh v tr giỳp phỏp hot ng t tng, H Ni B T phỏp (2014), Bỏo cỏo s 77/BC-BTP ngy 26/3/2014 s kt 02 nm trin khai thc hin Chin lc phỏt trin tr giỳp phỏp Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030, H Ni B T phỏp, B Cụng an, B Ti chớnh, Viờn kim sỏt nhõn dõn ti cao, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2007), Thụng t liờn tch s 10/2007/TTLT-BTPBCA-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 28/12/2007 hng dn ỏp dng mt s quy nh v tr giỳp phỏp hot ng t tng, H Ni Chớnh ph (1997), Quyt nh s 734/TTg ngy 06/9/1997 ca Th tng Chớnh ph v vic thnh lp t chc tr giỳp phỏp cho ngi nghốo v i tng chớnh sỏch, H Ni Chớnh ph (2007), Ngh nh s 07/2007/ND-CP ngy 12/01/2007 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu Lut tr giỳp phỏp lý, H Ni Chớnh ph (2008), Quyt nh s 792?Q-TTg ngy 23/6/2008 v vic phờ duyt ỏn: Quy hoch mng li Trung tõm tr giỳp phỏp nh nc v Chi nhỏnh ca Trung tõm giai on 2008-2010, nh hng n nm 2015, H Ni 74 Chớnh ph (2011), Quyt nh s 678/Q-TTg ngy 10/5/2011 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Chin lc phỏt trin tr giỳp phỏp Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030, H Ni 10 Cc TGPL (2011), Bỏo cỏo kt qu 03 nm (2009-2011) trin khai thc hin B tiờu chun ỏnh giỏ cht lng v vic TGPL, H Ni 11 Cc TGPL (2011), Bỏo cỏo s kt 05 nm (2006-2011) trin khai thi hnh lut TGPL, H Ni 12 Cc TGPL (2013), Ch nh lut s nh nc mt s nc, http://www.TGPL.gov.vn 13 Cc Tr giup phỏp ly B T phỏp (2008), 10 nm hot ng tr giỳp phỏp Vit Nam, hng phỏt trin, In ti Cụng ty Thit k v Thng mi Thng li, H Ni 14 Phan H, Thu Hin (2015), Thc trng cht lng, qun cht lng v vic tr giỳp phỏp hin v mt s kinh nghim quc t qun cht lng v vic tr giỳp phỏp lý, http://www.trogiupphaply.gov.vn 15 Trn Th Viờt H (2015), Hot ng tr giỳp phỏp ca Lut s Vit Nam hin nay, Luõ n tha c si Luõ t hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 16 Nguyn Hu Hi, Lờ Vn Ho (2010), Tiờu ỏnh giỏ cht lng cung ng dch v cụng ti cỏc c quan hnh chớnh nh nc , Tp t chc nh nc, (3) 17 Ngụ Vn Hiờp (2014), Lch s hỡnh thnh v phỏt trin thit ch lut s ti Viờt Nam, Tp Lut s Vit Nam, (7) 18 Lờ Kh K (1997), T in Anh - Vit, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 19 Liờn Hiờp Quc (1948), Tuyờn ngụn quyn ngi, ngy mựng 10/12/1948 75 20 Liờn hp quc (1982), Cụng c quc v cỏc quyn dõn s v chớnh tr 21 Trn Huy Liờu, Chuyờn : Phỏp lut v tr giỳp phỏp v lut s tham gia thc hin tr giỳp phỏp lý, Http://www hoiluatgiavn.org.vn 22 ng Th Loan (2009), Phỏt trin tr giỳp phỏp c s, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 23 o D Long (2013), Cht lng tr giỳp phỏp Vit Nam hin nay, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 24 Nguyờn Anh Minh (2010), Luõt s va tụ chc hanh nghờ luõt s Viờ t Nam hiờ n , Luõ n tha c si Luõ t ho c , Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 25 Trn Minh Ngha (2015), Hi Phũng: Tng kt 08 nm trin khai thi hnh Lut Tr giỳp phỏp lý, Trung tõm tr giup phỏp ly thnh ph Hi Phũng, http://www.trogiupphaply.gov.vn 26 Trn Minh Ngha (2016), Khi sc t cụng tỏc phi hp liờn ngnh v tr giỳp phỏp hot ng t tng, Trung tõm tr giup phỏp ly thnh ph Hi Phũng, http://www.trogiupphaply.gov.vn 27 o Th Hng Nhung (2014), Hot ng ca Trung tõm tr giỳp phỏp - qua thc tin thnh ph Hi Phũng, Luõ n tha c si Luõ t ho c , Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 28 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 29 Quc hi (2003), B lut T tng hỡnh s, H Ni 30 Quc hi (2006), Lut Lut s (sa i b sung nm 2012), H Ni 31 Quc hi (2006), Lut Tr giỳp phỏp lý, H Ni 32 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 76 33 Quc hi (2015), B lut T tng hỡnh s, H Ni 34 Thanh Trnh (2015), Lut s tin trỡnh i mi cụng tỏc tr giỳp phỏp lý, http://www.trogiupphaply.gov.vn 35 Nguyn Vn Tuõn (2012), Mt s v lut s v ngh lut s, Nxb T phỏp, H Ni 36 y ban Thng v Quc hi (2001), Phỏp lnh Lut s, H Ni 37 Nguyn Nh í (Ch biờn) (1998), i T in ting Vit, Nxb Vn húa Thụng tin 77 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH NGC ANH TRợ GIúP PHáP Lý CủA LUậT SƯ THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Hin phỏp - Lut Hnh chớnh Mó s: 60 38 01 02 LUN VN... nc - Theo phỏp lut ca Anh v x Wales thỡ "tr giỳp phỏp lý l giỳp phỏp lý cho nhng ngi khụng cú kh nng chi tr cho vic t vn, h tr v i din phỏp lý" [21] - Theo quan niờm ca c thỡ "tr giỳp phỏp lý. .. Ch th thc hin tr giỳp phỏp lý Ch th thc hin tr giỳp phỏp lý l cỏc t chc, cỏ nhõn thc hiờn hot ng tr giup phỏp ly theo quy nh ca phỏp lut T chc thc hin tr giỳp phỏp lý: Theo Lut tr giup phỏp ly,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật việt nam , Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật việt nam , Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật việt nam

Từ khóa liên quan