SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số

16 494 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2017, 14:10

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu sốSKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số I PHN M U Lớ Tiu hc, chớnh t l mt phõn mụn c bit quan trng nhm thc hin mc tiờu ca mụn hc Ting Vit l rốn luyn k nng vit chớnh t v k nng nghe cho hc sinh, kt hp rốn luyn mt s k nng s dng Ting Vit v phỏt trin t cho hc sinh M rng hiu bit v cuc sng, ngi, gúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch ngi mi Vic rốn luyn cỏc quy tc chớnh t s hỡnh thnh k nng vit ỳng n v t, cỏc em ó vit ỳng, vit chớnh xỏc thỡ mi cú iu kin hc tt cỏc mụn khỏc v trờn c s ú cỏc em rốn luyn k nng s dng Ting Vit cú hiu qu i vi hc sinh dõn tc ấ vic tip thu kin thc v k nng Ting Vit l hon ton mi bi ting m v Ting Vit l hai ngụn ng khỏc Khi lt lũng m cỏc em ó núi ting m l ting dõn tc Cỏc em khụng th cú nhng u im bm sinh hc Ting Vit nh hc sinh ngi kinh c Do vy vic nghiờn cu rốn k nng vit ỳng chớnh t cho hc sinh dõn tc thiu s rt quan trng v cn thit i vi giỏo ng lp Chớnh vỡ nhng lớ trờn m tụi chn sỏng kin kinh nghim vi ti : Bin phỏp rốn k nng vit ỳng chớnh t cho hc sinh dõn tc thiu s ti ny ó c nghiờn cu v tri nghim thnh cụng, xin c chia s vi tt c cỏc bn ng nghip Mc tiờu, nhim v ca ti * Mc tiờu iu tra li chớnh t c bn thng hay mc phi ca hc sinh; nguyờn nhõn ca cỏc li ú tỡm bin phỏp khc phc Tớch cc i mi, phng phỏp v ni dung bi dy Vn dng cỏc nguyờn tc dy hc phõn mụn Chớnh t sỏt vi vic rốn chớnh t cho hc sinh dõn tc * Nhim v Tụi vit ti ny nhm: Gii quyt nhng khú khn vic dy chớnh t, rốn cho hc sinh ý thc, thúi quen v hon thin k nng vit ỳng chớnh t, nõng cao cht lng mụn Ting Vit Trao i kinh nghim v nõng cao nghip v chuyờn mụn, tớch ly thờm kinh nghim, giỳp bn thõn v cỏc giỏo viờn dy tt phõn mụn Chớnh t Lm cho tt c cỏc giỏo viờn Tiu hc thy rừ tm quan trng ca phõn mụn Chớnh t, kiờn trỡ rốn luyn cho cỏc em vit ỳng chớnh t t cỏc lp di y mnh phong tro thi ua vit ỳng chớnh t, rốn luyn ch p, gi v sch, hc sinh dõn tc thiu s núi riờng v hc sinh núi chung i tng nghiờn cu Bin phỏp rốn k nng vit ỳng chớnh t cho hc sinh dõn tc thiu s 4.Gii hn ca ti Vi ti ch hng vo ni dung dy phõn mụn chớnh t trng Tiu hc, i tng chớnh l hc sinh dõn tc lp 2D Buụn Drai ti thc hin u nm hc 2016 cho n ht k ca nm hc 2017 5.Phng phỏp nghiờn cu thc hin tt ti ny, tụi xõy dng nhúm phng phỏp nh sau: a Phng phỏp nghiờn cu lớ lun Nghiờn cu lớ lun ca ngụn ng, tm quan trng ca ch vit, thc trng vit ch cha p ca hc sinh, nguyờn nhõn ca thc trng ú b Phng phỏp iu tra iu tra trc tip vi hc sinh trao i vi ph huynh hiu rừ mc s dng ngụn ng ca h iu tra bi vit ca hc sinh thng kờ cỏc li sai v t l vit ch cha ỳng, cha p c Phng phỏp quan sỏt Quan sỏt thu thp thụng tin v i tng qua nhỡn nhn ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan c s dng sut quỏ trỡnh nghiờn cu qua tng giai on vit ca hc sinh d Phng phỏp nghiờn cu sn phm, ỏnh giỏ ch vit Chm bi vit ca hc sinh Phõn i tng thnh cỏc nhúm bi vit t mc no cú bin phỏp rốn luyn v ng viờn kp thi f Phng phỏp nờu gng ng viờn khuyn khớch kp thi giỳp hc sinh thờm t tin yờu thớch mụn hc cú ý thc luyn vit Nờu gng in hỡnh hc sinh hc v noi theo II PHN NI DUNG C s lý lun Phõn mụn chớnh t rt quan trng i vi hc sinh tiu hc, bi nú rốn k nng vit, bi dng v hỡnh thnh thúi quen gi gỡn sỏng Ting Vit Do ú vit ỳng chớnh t l vic cn thit hot ng giao tip bng ngụn ng vit lp chớnh t cú hai kiu bi, ú l chớnh t on bi v chớnh t õm Ni dung cỏc bi chớnh t õm l luyn vit ỳng ch ghi ting cú õm vn, d vit sai chớnh t Thi gian ginh cho bi khụng nhiu so vi chớnh t on bi, song vic rốn k nng qua bi cú ý ngha rt ln i vi hc sinh Vỡ qua ú cỏc em c rốn luyn v trỏnh c vit sai chớnh t thụng qua bi vit v bi thc hnh Dy chớnh t l mt quỏ trỡnh rốn luyn lõu di, khụng ch gi chớnh t m cú th rốn luyn phõn tớch t phõn mụn: Tp c, Luyn t v cõu, Tp lm Ngụn ng vit ca ngi Vit chớnh l ch vit bi ch vit ghi li theo cỏch phỏt õm chun Do ú vic vit ỳng phi da trờn c s c ỳng Tuy nhiờn yu t vựng min, cỏch phỏt õm mi ni mi khỏc Mc dự nhng quy tc, quy c v chớnh t c thng nht theo ng phỏp chung Nhng vic vit ỳng chớnh t hc sinh tiu hc núi chung v hc sinh dõn tc lp 2D núi riờng cũn nhiu khú khn, tn ti m nhim v ca giỏo viờn v hc sinh cn phi n lc khc phc tn ti gúp phn nõng cao chõt lng mụn Ting Vit Ngoi k nng rốn hc sinh c thụng chỳng ta cũn phi rốn cho hc sinh vit tho, vit ỳng chớnh t T ú rốn luyn cho hc sinh mt s phm cht nh: Tớnh cn thn, tớnh thm m C s thc tin a Thun li S s hc sinh khụng ụng, thun li cho vic kim tra (chm bi vit chớnh t thng xuyờn, phỏt hin li sai kp thi hc sinh sa cha v khc phc vit ỳng) Hc sinh cú y v chớnh t v phiu bi Ting Vit (ghi y ni dung bi chớnh t) Giỏo viờn cú k hoch rốn hc sinh vit ỳng chớnh t t tun u nm hc (thng kờ phõn loi hc sinh hc yu chớnh t theo dừi thng xuyờn vo nhng gi chớnh t) b Khú khn * i vi giỏo viờn Hu ht cỏc giỏo viờn ớt quan tõm n ch vit v cỏch rốn ch cho hc sinh nờn dn n tỡnh trng hc sinh vit xu, vit sai mc nhiu li chớnh t Cỏc quy tc, mo lut chớnh t cha cng c v khc sõu cho hc sinh nm, qua bi vit hoc qua bi Phng phỏp lm gng cha cao, cũn giỏo viờn vit cha p, vit sai li chớnh t, phỏt õm cha chun,vit bng cỏc mụn hc khỏc cũn cu th, khụng ỳng mu Vic s dng dựng dy hc cũn qua loa Hng dn hc sinh vit t khú d ln cha c th, chi tit ri cho hc sinh vit vo v khụng s ht gi Cha kp thi phỏt hin sa cha cỏc sai sút ca hc sinh nờn lõu ngy to thnh thúi quen vit * i vi hc sinh la tui Tiu hc cỏc em nhn thc cũn mang nng cm tớnh Cỏc em thng hiu ng, d hng phn, khú trung Cho nờn quỏ trỡnh hc cỏc em thng thiu tớnh kiờn trỡ, ham chi, nhiu em cũn cu th, ý thc vit ch cha cao K nng vit cha thnh tho c bit nh cỏc em dõn tc thng dựng ting m nờn kh nng núi Ting Vit hn ch Mt s em dõn tc cũn cú cm giỏc mc cm, t ti, ngi giao tip bng Ting Vit Phn a cỏc em lo s thy cụ kim tra bi c, s phi n trng, iu ny khú to mụi trng giỏo dc thõn thin Vn t cỏc em cũn hn ch, a phn cỏc em s dng t a phng Cỏc em ch hiu ngha ca cỏc t ng mc n gin t ng Ting Vit vụ cựng phong phỳ a s gia ỡnh cỏc em sng v ngh nụng , kinh t nghốo, cha m cũn lo i lm ng kim sng, cha thc s quan tõm n vic hc ca cỏc em Thc trng nghiờn cu Xut phỏt t thc t cuc sng v nhn thc ca mt b phn ngi dõn tc thiu s h cha thc s quan tõm v cao vic hc ca em mỡnh Qua quỏ trỡnh dy lp 2D hc sinh dõn tc ấờ tụi nhn thy cỏc em thng vit sai cỏc ph õm u nh: ng/ ngh, gh/ g; d/gi/r; x/s,,,; õm cui: t/c; cui: an/ ang, y/i; uờnh/uờch, uya/uy; du thanh: d/d, /; v cũn khụng hiu ỳng ngha ca mt s t Vỡ th tụi ó kho sỏt phỏt hin li sai nhm tỡm bin phỏp khc phc thớch hp Bng kho sỏt u nm Gii Khỏ Trung bỡnh Yu TSHS 21 SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 0 14.2 10 47.7 36.1 Phõn mụn chớnh t Vit ỳng chớnh t TSHS Mc 15 li 21 SL TL(%) SL TL(%) 38.1 13 61.9 Nhỡn vo bng thng kờ tụi thy hc sinh vit sai nhiu li chớnh t nh vy chng t rng k nng vit ca hc sinh cũn hn ch m cỏi ỏng núi õy l cỏc em b mt cn bn t lp di, nhiu em phỏt õm sai, cha vit c nhng õm, khú Vỡ vy dy chớnh t cho hc sinh dõn tc thiu s tụi cn hỡnh thnh k nng v thúi quen phỏt õm chun v luyn c nhiu hn Ngoi quỏ trỡnh luyn phỏt õm cho hc sinh tụi phi phỏt õm theo chun chớnh õm, chun chớnh t giỳp hc sinh phỏt õm t hiu qu Chớnh vỡ th ging dy tụi cn nm c im tõm lý, ngụn ng, t c th ca hc sinh lp 2D xõy dng cho mỡnh nhng phng phỏp ging dy cho phự hp vi i tng Mun hn ch c ny trc ht chỳng ta cn tip tc xõy dng phong tro : Trng hc thõn thin Hc sinh tớch cc ; Mi ngy n trng l mt ngy vui T chc nhiu hot ng b ớch ngoi gi lờn lp lnh mnh thu hỳt hc sinh n trng Giỏo viờn phi ch ng tip xỳc gn gi, thc s yờu ngh mn tr v l mt tm gng sỏng cho hc sinh noi theo Tụn trng i x cụng bng vi hc sinh dõn tc Tớch cc i thc t gia ỡnh nm bt tõm t nguyn vng ca cỏc em giỳp cỏc em phỏt õm chun vit ỳng chớnh t Ngoi tụi luụn i mi phng phỏp dy hc, lng ghộp cỏc hot ng trũ chi b ớch gõy hng thỳ hc Trong gi dy tụi thng xuyờn quan tõm v chỳ ý nhiu hn n hc sinh hay vit sai chớnh t ( du thanh, ph õm u, khú) nh : Y.V, Y.Phớ, Y.Thng, H Hõn, H.Sa Ra , un nn cỏc em c v phỏt õm chun hn Sau bui hc, thi gian rónh tụi n tn nh ch H.MLụ hi ph n ca buụn nh ch dy thờm ting dõn tc n gin v tỡm hiu v phong tc quỏn ca ng bo, phỏt huy ht kh nng ca mỡnh truyn t cho cỏc em Ni dung v hỡnh thc ca gii phỏp a Mc tiờu ca gii phỏp Giỳp hc sinh dõn tc phỏt õm chun Ting Vit vit ỳng chớnh t ng thi giỏo dc cho cỏc em tớnh cn thn, kiờn trỡ v nhn ni hc T ú nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh dõn tc thiu s b.Ni dung v cỏch thc thc hin L giỏo viờn trc tip ging dy cỏc em Tụi luụn suy ngh nờn lm gỡ? Lm bng cỏch no? giỳp cỏc em phỏt õm chun Ting Vit Bi vỡ cỏc em phỏt õm chun thỡ cỏc em mi vit ỳng v dựng t t cõu chớnh xỏc, vit cõu y ý ngha c c bit xó hi ngy mt phỏt trin thỡ nhu cu ũi hi v tri thc ngy cng nõng cao Trong ú núi chun v vit ỳng chớnh t ca dõn tc thu s l vụ cựng cn thit Vỡ vy mi bui hc, tit hc tụi luụn ch bo õn cn cho cỏc em cỏc em thy c vic hc ch, hc lm ngi l nhu cu tt yu.ca mi ngi hc sinh T ú cỏc em s tớch cc, t giỏc hc v phn u tr thnh ngoan, trũ gii xng ỏng l ch nhõn tng lai t nc Chớnh vỡ th m tụi mt s bin phỏp nh sau: * Bin phỏp 1: Phỏt õm chun Ting Vit Vic c ỳng, c chun v vit ỳng quy cỏch ch hin hnh B Giỏo dc quy nh ca giỏo viờn l iu quan trng nht Bờn cnh ú cỏch vit v trỡnh by bng khoa hc cho cỏc em nhỡn vo vit theo cng úng vai trũ cn thit hn (vỡ ch vit ca cụ chớnh l dng c trc quan hu hiu) m cỏc em cú th da vo ú bt chc, rốn luyn Mun hc sinh vit ỳng chớnh t thỡ trc ht giỏo viờn phi l ngi phỏt õm chun phõn bit cỏc thanh, vn, õm chớnh, õm cui cho hc sinh nghe v hiu, vỡ ch quc ng l ch ghi õm, gia cỏch c v cỏch vit thng nht vi Nu giỏo viờn phỏt õm cha chun nh hng cỏch phỏt õm a phng m em dy cỏc em thỡ cỏc em s bt chc, lõu ngy thnh thúi quen phỏt õm sai dn n vit sai chớnh t Vớ d: n cm en cm; hoa sen hoa xen; cỏi vung cỏi dung; cỏi kộo cỏi cộo; ng bao ng b Khi phỏt õm tc va mi cú th giỳp hc sinh nghe rừ mi vit ỳng chớnh t c * Bin phỏp 2: Phõn tớch, so sỏnh ting, t d ln ln Song song vi vic luyn phỏt õm cho hc sinh, khõu phõn tớch so sỏnh ting, t cng rt quan trng gi chớnh t: Vi nhng ting khú, giỏo viờn ỏp dng bin phỏp ny rt phự hp Nhng ting d ln ln, giỏo viờn cn nhn mnh nhng im khỏc hc sinh ghi nh Vớ d 1: Ting mung hc sinh d ln ln vi ting mun, giỏo viờn yờu cu hc sinh phõn tớch cu to hai ting ny: - Mung = M + uụng + sc - Mun = M + uụn + sc So sỏnh thy s khỏc nhau: Ting mung cú õm cui l ng, ting mun cú õm cui l n Hc sinh ghi nh iu ny, vit, cỏc em s khụng vit sai Vớ du 2: T gay gt - gay = g + ay Ting gay õm cui y khỏc vi õm cui i - gt = g + t + sc õm cui t khỏc vi õm cui c Vớ d 3: Hc sinh c suy ngh nhng li vit l suy ngh Vỡ vy giỏo viờn giỳp hc sinh cn hiu ngh cú ngha l hot ng b ngng li, cũn ngh l tớnh toỏn iu gỡ ú nờn vit l suy ngh Vic gii ngha t thng c thc hin tit Luyn t v cõu, Tp c, Tp lm vnnhng nú cng l vic lm rt cn thit tit Chớnh t, m hc sinh khụng th phõn bit t khú da vo phỏt õm hay phõn tớch cu to ting t Vỡ vy giỏo viờn luụn luụn cn phi ginh thi gian phõn tớch so sỏnh t m cho hc sinh hiu * Bin phỏp 3: Phỏt hin li v sa li qua vic i v cho bn Vi chớnh t dng on bi, sau hc sinh vit xong, tụi t chc cho hc sinh i v v soỏt li ln Tụi qui nh li c th, yờu cu cỏc em soỏt li bi vit ca bn, dựng bỳt chỡ gch di ch vit sai, tng hp s li ri tr v cho bn t sa ( ghi t cha ting sai ri sa li ỳng chớnh t) i vi nhng em vit sai nhiu li, tụi phõn cụng hc sinh khỏ hn i v v soỏt li vi em ú Sau cỏc em soỏt li xong, tụi mi thu v chm im.Trong gi chớnh t, tụi ch chm nhanh khong 1/3 lp Nhng gi chi, tụi c gng chm ht , chm tht k v ghi nhn xột c th, khen nhng em cú tin b Khi tr v cho hc sinh, tụi khen ngi nhng em ó soỏt li bi vit ca bn chớnh xỏc, tuyờn dng nhng em cú tin b, nhc nh nhng em cũn vit sai nhiu v nh sa li v v bng tng hp Cỏc nhúm ghi bi lm ca nhúm mỡnh vo bng nhúm hoc phiu bi c lp nhn xột, bu chn nhúm thng cuc Nh vy vic t bn thõn hc sinh sa li chớnh t cho mỡnh hoc sa li cho bn s giỳp hc sinh khc sõu v nh lõu hn nhng li chớnh t m mỡnh mc phi Vi bin phỏp ny giỳp hc sinh mnh dn, t tin hn gõy khụng khớ vui v v ho hng cho tit hc * Bin phỏp 4: Vit ỳng chớnh t qua cỏc bi Mi bi vit chớnh t giỏo viờn cn luyn hc sinh phỏt õm t khú, phõn tớch so sỏnh ting, t khú, gii ngha t Ngoi nhim v trờn giỏo viờn cũn hng dn hc sinh lm cỏc bi khỏc giỳp hc sinh tn dng cỏc kin thc ó hc, lm quen vi vic s dng t cnh c th Sau mi bi tp, giỏo viờn giỳp cỏc em rỳt cỏc qui tc chớnh t ghi nh nhm rốn k nng nh lõu nh giai - Bi trc nghim * Khoanh trũn vo ch cỏi trc nhng ch vit ỳng chớnh t: A Hng dn D Hng dn B Gii la D Di la C Oan ung F Oan un * in ch vo ụ trng trc nhng ch vit ỳng chớnh t v ch S vo ụ trng trc nhng ch vit sai chớnh t: A.Chi chuc C Chi chut B.Gic qun ỏo D Git qun ỏo C ỏnh rng E ỏnh dng * Ni cỏc ting ct A vi cỏc ting ct B to thnh nhng t vit ỳng chớnh t: A B bờnh trỏi bờn vc bn tt bnh túc - Bi chn la * Chn t thớch hp ngoc in vo ch trng cõu sau: ã Chỏu ang ung (sa, sa) ã Hc sinh m cho thy giỏo (ng, ngó) ã ụi ny rt (giy, dy) ã Sau con, ch y trụng tht (xinh, sinh) * Chn t thớch hp ngoc in vo ch trng cõu sau: ã Hc sinh ốn hc bi ờm khuya (trong, chong) ã Lan thớch nghe k.hn c (truyn, chuyn) ã Tri nhiu , giú heo li v (mõy, may) - Bi in khuyt * in vo ch trng: ã l/n: lnh n, naoỳng,anh lnh ã s/x: chim, san, g ut khu, nng.ut ã n/ng: bay l , b chi, bn ph , chỏn ch\ ã iờt/ iờc: i bin b , thy tiờng t/ , xanh biờng b/ * Em chn du hi hay du ngó t trờn nhng ch in m ri gii cõu sau: Cỏnh gỡ cỏnh chng bit bay Chim hay s xung ni õy kim mi ụi ngn git m hụi Bỏt cm trng deo, ia xụi thm bựi (l gỡ?) * Bin phỏp 5: Giỳp hc sinh ghi nh mo lut chớnh t Ngoi cỏc bin phỏp nờu trờn bin phỏp giỳp hc sinh ghi nh mo lut chớnh t cng cn c thc hin ng b giỳp cỏc em nh lõu hn lp cỏc em c lm quen vi lut chớnh t n gin nh: Cỏc õm u k, gh, ngh, ch kt hp vi i, e, Lờn lp tụi hng dn cỏc em ghi nh thờm mt s mo lut khỏc nh sau: phõn bit õm u bng s/x: a s cỏc t ch tờn cõy nh: si, si, s, sn, sim, su su, su riờng, sy; tờn mt s vt nh: sỏo, sũ, súi, sa, sờn, sõu, s t phõn bit õm u bng ch/tr: a s cỏc t ch vt nh: Chộn, chum, cho, chi, chiờng, chn, chn, ; tờn cỏc vt: chõu chu, chin chin, chốo bo, chỡa vụi, cho mo, chn Lut hi ngó: Nu cỏc t ging v ph õm u, yu t ng trc mang huyn, nng, ngó thỡ yu t ng sau s mang ngó Nu yu t ng trc mang ngang, sc thỡ yu t ng sau s mang hi ( hoc ngc li) Vớ d: Huyn + ngó: sn sng, vng vng Nng + ngó: mnh m, vi vó Ngó + ngó; nhừng nho, d dói Ngang + hi: vui v, tro Sc + hi: mỏt m, vt v Hi + hi: lng lo, th th * Bin phỏp 6: ng viờn khuyn khớch hc sinh Hc sinh dõn tc rt thớch c khen c bit muụn cụ giỏo tng cho mt cỏi gỡ ú dự l rt nh ng thi cng rt thớch c cụ vit nhng li khen bng mc vo v v nh khoe vi b m Cú th, cỏc em cha ý thc c tm quan trng ca vic hc chớnh t nhng cỏc em rt thớch c thy cụ, cha m khen Nh nhng li khen ú m cỏc em vui sng, thớch n trng; tớch cc, c gng, t giỏc hn hc Hiu c im tõm lớ ca cỏc em, tụi luụn theo dừi sỏt quỏ trỡnh hc nhm ng viờn, khuyn khớch cỏc em, dự ch mt tin b nh ca cỏc em v thỏi hc cng nh kt qu hc tp, tụi u khen ngi kp thi v sau mi tun tụi phỏt thng cho nhng em vit cú tin b v chm ch i vi nhng hc sinh khỏ, gii, bi vit sch p, ớt sai chớnh t, tụi thng tỏn thng biu dng cỏc em bng cỏc trng phỏo tay trc lp Nh vy m t l chuyờn cn trờn ngy luụn m bo 100% c Mi quan h gia cỏc gii phỏp v bin phỏp Trong cỏc bin phỏp tụi va trỡnh by trờn thỡ bin phỏp Phỏt õm chun Ting Vit v bin phỏp Phõn tớch, so sỏnh ting, t d ln lnl hai bin phỏp ch cht lm nũng ct Cũn bn bin phỏp cũn li luụn h tr tỏc ng qua li, cú mi quan h bin chng vi to iu kin nõng cao cht lng giỏo dc cho hc sinh dõn tc thiu s lp 2D trng tiu hc Lờ Hng Phong Túm li thc hin tt ny thỡ cỏc bin phỏp trờn khụng th thiu hoc tỏch ri c Bi bin phỏp trc l tin l iu kin thỡ bin phỏp sau l kt qu cho bin phỏp trc Nh vy ngi giỏo viờn phi bit s dng linh hot, sỏng to v hp lớ cỏc bin phỏp ú thỡ hiu qu mi t c nhu mong mun d Kt qu kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu * Kt qu Trong quỏ trỡnh ging dy, tụi ó ỏp dng cỏc bin phỏp trờn v thu c nhng kt qu kh quan nh : Cỏ em thớch i hc, tớch cc, t giỏc hc cng nh cỏc phong tro khỏc, k nng c tt hn, vit ỳng chớnh t ớt vp li., mnh dn giao tip c bit k nng vit ch chun v p hn so vi trc nh em; H.Tõm, H.Mly, H.Lanh, Y.Ngha, vv, Vi nhng em hc khỏ hn thỡ bõy gi cỏc em c tc nhanh hn, dựng t t cõu chớnh xỏc hn Vỡ th t l hc sinh khỏ gii tng lờn t l hc sinh yu gim i rt ỏng k Sau mt thi gian nghiờn cu v ỏp dng ti lp 2D Kt qu t c tng lờn rừ rt c th nh sau Bng kho sỏt u nm Gii Khỏ Trung bỡnh Yu TSHS 21 SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 04 19.5 10 47.6 07 33.3 0 TSHS 21 Phõn mụn chớnh t Vit ỳng chớnh t SL TL(%) 17 80.9 Mc li SL TL(%) 04 19.1 * Giỏ tr khoa hc ca vic nghiờn cu Sau thc hin ti ny t kt qu nh bng thng kờ trờn iu ny chng t dy chớnh t cn nm vng trng im chớnh t ca lp v c im phng ng ni mỡnh dy giỳp hc sinh rốn luyn, khc phc sa li chớnh t Vic cung cp cỏc mo lut chớnh t cho hc sinh lp l cn thit giỳp cỏc em vit ỳng chớnh t i vi giỏo viờn, cn nm vng phng phỏp ging dy ca b mụn phi hp dng vo thc t lp mỡnh ang dy nhm gúp phn nõng cao cht lng phõn mụn chớnh t núi riờng v mụn Ting Vit tiu hc núi chung Khi bi chớnh t vit ỳng, trỡnh by p cng nh cỏc mụn hc khỏc cng tng lờn rừ rt c bit cỏc ln kim tra mụn Ting Vit thỡ im khỏ ó tng lờn rt nhiu 10 Khi ch vit tin b thỡ cỏc em s cn thn hn, thi chm hc v thớch n trng hn Do vy m cht lng i cng tng lờn rt nhiu õy l mt nhng thnh cụng ln ca quỏ trỡnh dng nghiờn cu trờn III PHNKT LUN, KIN NGH 1.Kt lun Muụn hc sinh dõn tc thiu s hc tụt phõn mụn chớnh t iu tc tiờn giỏo viờn cn son ging i mi ni dung v cỏc hỡnh thỳc dy hc phự hp i tng hc sinh Giỏo viờn tiu hc cn trang b cho bn thõn cỏc kin thc v ngụn ng hc, ng õm hc, ng ngha hc, chun chớnh t, cỏc mo lut, cỏc ngoi l ca vic vit chớnh t Ngoi giỏo viờn cũn phi l ngi nm vng c s tõm lớ hc ging dy chớnh t Cn b sung thờm cỏc dng bi nhm nõng cao hiu qu dy phõn mụn chớnh t La chn v dng linh hot cỏc phng phỏp ging dy ca phõn mụn Chỳ trng phng phỏp dy hc cú ý thc s rốn cho cỏc em k xo vit ỳng to tin cho HS hc tt cỏc mụn hc khỏc v c bit l giao tip bng bn c chớnh xỏc hn 2.Kin ngh * i vi giỏo viờn Thng xuyờn nhc nh, chỳ ý n nhng em vit sai chớnh t Thay i linh hot cỏc phng phỏp ging dy, hỡnh thc t chc cỏc em cm thy thoi mỏi, t tin hc Giỏo viờn phi tn tỡnh vic dy bo v kiờn trỡ ch i kt qu bi vỡ lm cụng tỏc giỏo dc l c mt quỏ trỡnh lõu di khụng phi l mt sm mt chiu Hng thỏng giỏo viờn phi theo dừi, phõn loi tng i tng hc sinh cú nhng bin phỏp un nn kp thi nhng em khụng tin b * i vi nh trng Hng nm, trỡ hi thi vit ch p ỳng chớnh t giỏo viờn - hc sinh * i vi ph huynh Luụn cú s quan tõm n ch vit ca em mỡnh Bn gh ngi phi ỳng kớch c, ch ngi ỏnh sỏng thun li cho vic hc nh ca cỏc em Trờn õy l mt s bin phỏp rốn k nng vit ỳng chớnh t cho hc sinh dõn tc nhm nõng cao cht lng hc mụn Ting Vit Tụi mnh dn a chia s v cựng tham kho, ỏp dng nhm nõng cao hn na v dy hc mụn chớnh t trng tiu hc Mong c s gúp ý xõy dng ca hi ng khoa hc d ti ca tụi c hon thin hn 11 Xin trõn trng cm n Eana ngy 27 thỏng nm 2017 Ngi vit Phan Th Kim Thõn mục lục 12 Nội dung I - Phần mở đầu 1.Lớ Mc tiờu, nhim v 3.i tng Gii hn 5.Phng phỏp nghiờn cu II PHN NI DUNG 1.C s lớ lun 2.C s thc tin a Thun li b Khú khn 3.Thc trng nghiờn cu Ni dung v hỡnh thc ca gii phỏp a Mc tiờu gii phỏp b Ni dung v cỏch thc thc hin c Mi quan h gia cỏc gii phỏp v bin phỏp Trang 5, 6,7,8 d Kt qu kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu III PHN KT LUN V KIN NGH 10 Kt lun 11 Kin ngh Ti liu tham kho 13 Phng phỏp dy chớnh t cho hc sinh tiu hc 2.Tp giỏo dc tiu hc 3.Ti liu bi dng thng xuyờn 4.Sỏch giỏo viờn, sỏch giỏo khoa Ting Vit Hc tt mụn Ting Vit NHN XẫT CA HI NG SNG KIN CP TRNG 14 CH TCH HI ềNG (Kớ tờn, úng du) NHN XẫT CA HI NG SNG KIN CP HUYN CH TCH HI ềNG (Kớ tờn, úng du) 15 16 ... sinh c thụng chỳng ta cũn phi rốn cho hc sinh vit tho, vit ỳng chớnh t T ú rốn luyn cho hc sinh mt s phm cht nh: Tớnh cn thn, tớnh thm m C s thc tin a Thun li S s hc sinh khụng ụng, thun li cho. .. hc sinh sa li chớnh t cho mỡnh hoc sa li cho bn s giỳp hc sinh khc sõu v nh lõu hn nhng li chớnh t m mỡnh mc phi Vi bin phỏp ny giỳp hc sinh mnh dn, t tin hn gõy khụng khớ vui v v ho hng cho. .. Hng dn hc sinh vit t khú d ln cha c th, chi tit ri cho hc sinh vit vo v khụng s ht gi Cha kp thi phỏt hin sa cha cỏc sai sút ca hc sinh nờn lõu ngy to thnh thúi quen vit * i vi hc sinh la tui
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số, SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số, SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số, III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan