Tiểu luận môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu nâng cao hiệu quả xây dưng đời sóng văn hóa ở xã phúớc minh, huyện thuận nam, tỉnh ninh thuận đến năm 2020, thực trạng và giải pháp”

28 399 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 16:38

A.MỞ ĐẦUNền văn hóa việt nam được xem là là tổng thể giá trị vật chất tinh thần, do cộng đồng các văn tộc Việt Warn sáng tạo , trong quá trình dựng nước và giữa nước. Nhờ nền tảng và sức mạnh đó nên cho dù bị đô hộ nhiều năm, nhiều thế kỷ với ách thống thống trị của chế độ phong kiến phương Bắc , thực dân và đế quốc nhưng dân tộc ta vẫn giữa vững và phát huy được bản sắc văn hóa riêng của mình, chẳng những không bị đồng hóa mà còn quật cường đứng lên để giành độc lập cho dân tộc.Trong đời sống con người ngoài việc hưởng thụ về vật chất để thỏa mãn cuộc sống của minh thì bên cạnh đó còn có nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa để thư giãn trong lúc nhàn rỗi sau những giờ lao động mệt nhọc. Đó là nhu cầu thiết thực trong đời sống nhân dân hiện nay. Và khi đất nước thực hiện cơ chế đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , với việc giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới, đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển, nhưng cũng có nhiều thách thức nguy cơ tiềm ấn trong việc hưởng thụ nghệ thuật văn hóa của nhân dân, cụ thế là dòng văn hóa lai căn sẽ làm băng hoại các giá trị văn hóa, gia đình truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội, môi trường văn hóa bị xuống cấp. Cho nên việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa là vấn đề cấp bách và lâu dài của Đảng và Nhà nước, của Mặt trận và cả hệ thống chính trị nhằm định hướng cho nhân dân gin giữ và phật huy nét đẹp văn hóa của dân tộc.Về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa đã có từ lâu nhưng bên cạnh mặt tích cực được nhiều, song còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy với hiểu biết và thực tiễn công tác bản thân em tâm đắc và chọn đề tài này là nhằm nghiên cứu thực trạng và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở xã Phước Minh hiện nay, góp phần để hạn chế những tồn tại trong sinh hoạt, đời sống văn hóa ở địa phương một cách triệt để . Đồng thời góp phần làm phát triển hoạt động văn hóa , hướng đời sống nhân dân giữ được bản sắc và phát huy nền văn hóa dân tộc, xóa đói giảm nghèo, giảm tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, on định trật tự xã hội. Qua tiếu luận này em rất mong cô nhận xét góp ý để cho em có thêm kiến thức áp dụng vào thực tiễn xây dựng địa phương ngày một phát triển vững mạnh hơn.phương diện khác, đời sống văn hóa bao gồm các hình thức sinh hoạt văn hóa hiện thực và cả hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh. Bao gồm các tiêu chí sau: sản phẩm văn hóa; các hoạt động văn hóa; những con người văn hóa Đe tài: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DƯNG ĐỜI SÓNG VĂN HÓA Ở XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” A.MỞ ĐẦU Nền văn hóa việt nam xem là tổng thể giá trị vật chất tinh thần, cộng đồng văn tộc Việt Warn sáng tạo , trình dựng nước nước Nhờ tảng sức mạnh nên cho dù bị đô hộ nhiều năm, nhiều kỷ với ách thống thống trị chế độ phong kiến phương Bắc , thực dân đế quốc dân tộc ta vững phát huy sắc văn hóa riêng mình, không bị đồng hóa mà quật cường đứng lên để giành độc lập cho dân tộc Trong đời sống người việc hưởng thụ vật chất để thỏa mãn sống minh bên cạnh có nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hóa để thư giãn lúc nhàn rỗi sau lao động mệt nhọc Đó nhu cầu thiết thực đời sống nhân dân Và đất nước thực chế đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , với việc giao lưu hợp tác với nước khu vực giới, tạo điều kiện cho đất nước phát triển, có nhiều thách thức nguy tiềm ấn việc hưởng thụ nghệ thuật văn hóa nhân dân, cụ dòng văn hóa lai làm băng hoại giá trị văn hóa, gia đình truyền thống tốt đẹp dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực xã hội, môi trường văn hóa bị xuống cấp Cho nên việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa vấn đề cấp bách lâu dài Đảng Nhà nước, Mặt trận hệ thống trị nhằm định hướng cho nhân dân gin giữ phật huy nét đẹp văn hóa dân tộc Về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa có từ lâu bên cạnh mặt tích cực nhiều, song nhiều hạn chế Chính với hiểu biết thực tiễn công tác thân em tâm đắc chọn đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng tìm giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa xã Phước Minh nay, góp phần để hạn chế tồn sinh hoạt, đời sống văn hóa địa phương cách triệt để Đồng thời góp phần làm phát triển hoạt động văn hóa , hướng đời sống nhân dân giữ sắc phát huy văn hóa dân tộc, xóa đói giảm nghèo, giảm tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, on định trật tự xã hội Qua tiếu luận em mong cô nhận xét góp ý em có thêm kiến thức áp dụng vào thực tiễn xây dựng địa phương ngày phát triển vững mạnh hơn.phương diện khác, đời sống văn hóa bao gồm hình thức sinh hoạt văn hóa thực hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh Bao gồm tiêu chí sau: sản phẩm văn hóa; hoạt động văn hóa; người văn hóa 1.1.5 Mục tiêu tầm quan trọng xây dựng đời sống văn hóa sở: a Mục tiêu : - Mục đích hàng đầu văn hóa nhằm xây dựng phát triển người cách toàn diện, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có ý chi vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đe cao tinh thần tập thể, đoàn kết phấn đấu lợi ích chung Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương, phép nước, quy ước, cộng đồng ; có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, suất cao lợ ích thân, gia đình, tập xã hội Thường xuyên học tập cao hiểu biết trình độ chuyên môn lực thẩm mỹ thể lực - Thực chất xây dựng đời sống văn hóa sở xây dựng người văn hóa ; xây dựng gia đình văn hóa ; xây nếp sống văn hóa ; xây dựng thiết chế văn hóa thao ; động viên lao động sáng tạo , hoàn thành tốt trách nhiệm nghĩa vụ công nhân, xây bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa b„ Tầm quan trọng : vr - Xây dựng đời sống văn hóa nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân hệ thống trị, thực cách thường xuyên, liên tục nhiều giai đoạn tập trung thực ngày rõ nét qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sở, gắn kết chặt chẽ phong trào với thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Từ làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ thấm sâu vào toàn đời sống xã hội, trở thành tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc - Xây dựng đời sống văn hóa sở coi bước ban đầu nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm dân hưởng thụ, tiếp thu thành tựu văn hóa, văn minh của nhân loại, tiếp thu công nghệ trình xây dựng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Xây dựng văn hóa xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội - Xây dựng văn hóa góp phần nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết người dân - Đảng nhà nước không quan tâm đến đời sống vật chất xóa đói giảm nghèo mà quan tâm đến đời sống tinh thần xây dựng đời sống văn hóa sở đảm bảo cho nhân dân thỏa mãn đời sống vật chất đời sống tinh thần 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa xây dựng đời sống văn hóa: Trước hết theo quan niệm Hồ Chí Minh, nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn, loài người sáng tạo văn hóa Mặt khác, công kiến thức nhà nước, văn hóa ngang hàng lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội tác động tích cực trở laị lĩnh vực Như với đời sống vật chất lấy kinh tế làm tảng, người dân cần đời sống tinh thần, lấy văn hóa làm tảng, thông qua chức văn hóa như: Bồi dưỡng tư tưởng đắn tình cảm tươi đẹp Đó tư tưởng nước quên minh; lợi ích chung mà quên lợi ích riêng; độc lập, tự cường, tự chủ; quý độc lập tự do; độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Tình cảm lớn yêu nước thương dân Những lý tưởng tình cảm cách mạng sâu vào tâm lý quốc dân biến thành sức mạnh vật chất tạo động lực cho cách mạng Nâng cao dân trí Dân trí hiểu biết người dân mặt trị, kinh tế, văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, thực tiễn mà muốn đạt thông qua văn hóa giáo dục Bồi dưỡng phẩm chất phong cách tốt đẹp, lành mạnh để khong ngừng hoàn thiện thân Văn hóa góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức để sửa đổi chống tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xã xỉ, chống “ giặc nội xâm”, hướng người vươn tới chân - thiện - mỹ Văn hóa chất keo tạo liên kết, tăng cường mối tương tác, hiểu biết dân tộc, điều tiết mối quan hệ quốc tế Văn hóa mục tiêu cách mạng phải gìn cốt cách văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phải biết trân trọng giữ gìn, khai thác, phát huy, phát triển vốn quý báu cha ông đồng thời giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè giới Tiếp thu văn hóa nhân loại tiêu chí tiếp thu hay, tốt, lấy văn hóa dân tộc làm gốc, tẩy trừ nguy hại, độc địa ảnh hưởng nô dịch văn hóa đế quốc Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cách giữ gìn sắc văn hóa dân tộc ^ r 1.3 Quan đỉêm Đảng ta vê văn hóa xây dựng đời sông văn Nghị Trung ương (khóa VIII) văn hóa: V a Phương hướng xây dựng đời sống văn hóa : Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa VIII đề nghị “ xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc” Nghị khắng định văn hóa cần thiết đáp ứng nhu cầu thực công phát triển đất nước phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ tự cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển văn hóa nhân loại,làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia đình, cộng đồng dân cư.Tạo đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triến, phục vụ đắc lực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công văn minh; tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội v b Quan điểm Đảng văn hóa : Kết luận TW X, khóa IX tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống đời sống văn hóa lành mạnh xã hội, trước hết tố chức Đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân cá nhân gia đình, thôn, xóm, đơn vị tố chức sở cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài Thứ : Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc phát triến kinh tế xã hội Thứ hai : Nen văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Thứ ba : Nen văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Thứ tư : Xây dựng phát triến văn hóa nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Thứ năm : Văn hóa mặt trận xây dựng phát triển nghiệp lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng kiên trì thận trọng 1.3.2 Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đưa định hưóng văn hóa : / v /a Củng cố tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, jmong phú, đa dạng: - Đưa phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vào chiều sâu, thiết thực hiệu Xây dựng chiến lược quốc gia xây dựng gia đình Việt Nam góp phần giữ gìn phát triển giá trị truyền thống văn hóa, người Việt Nam, nuôi dưỡng hệ trẻ - Xây dựng tăng cường hiệu hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa tất cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo nâng cấp xây dựng số công trình văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể thao đại trung tâm kinh tế - trị văn hóa đất nước Xã hội hóa hoạt động trọng nâng cao đời sống văn hóa nông thôn, vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách văn hóa vùng, nhóm xã hội, đô thị nông thôn b.Phát triển nghiệp văn hóa, nghệ thuật; phát huy giá trị di sận văn hóa truyền thống cách mạng ị / - Tiếp tục phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên đại, phản ánh chân thực đời sống, lịch sử dân tộc - Hoàn thiện thực nghiêm túc quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể dân tộc - Xây dựng thực sách bảo tôn,, phát huy giá trị văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết dân tộc tiểu số - Xây dựng thực sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ người hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật Co Phát triển hệ thống thông tin đại chúng: - Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức thông tin, giáo dục, tổ chức,và phản biện xã hội phương tiện thông tin đại chúng lợi ích nhân dân đất nước - Tạo trung đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí vững vàng trị, tư tưởng, nghiệp vụ, lực - Rà soát, xếp hợp lí mạng lưới báo chí, xuất báo chí nước - Phát triến mở rộng việc thực sử dụng internet, đồng thời có biện có biện pháp quản lí, hạn chế, tiêu cực, ngăn chặn có hiệu hoạt động lợi dụng internet để truyền bá tư tưởng phản động lối sống không lành mạnh rộng nâng cao hiệu họp tác quốc tế văn hóa: - Đổi tăng cường việc giới thiệu, truyền bá văn hóa, văn học nghệ thuật, đất nước người Việt Nam với giới Mở rộng nâna cao chất lượng hiệu hoạt động thông tin đối ngoại, họp tác quốc tế lĩnh yực văn hóa, báo chí, xuất bản, quảng bá văn hóa Việt Nam nước - Tiếp thu kinh nghiệm tốt phát triển văn hóa nước, giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc nước với công chúng Việt Nam, bồi dưỡng nâng cao sức đề kháng công chúng, hệ trẻ \ 1.4 Chủ trương Nhà nước xây dựng đòi sống văn hóa sở pháp lý: Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Điều 60 : Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc , tiếp thu tinh hoa văm hóa nhân loại Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng lành mạnh Nhân dân; phát triển thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin Nhân dân phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tố quốc Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân - Thực tinh thần công văn số 6100/VP - CP ngày 13/12/2000 văn phòng phủ việc thống tên gọi vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng sống khu dân cư” tên gọi phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Căn hướng dẫn số 02/HD - BCĐ ngày 29/07/2002 Ban đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, việc binh xét công nhận quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa - Chương trình hành động thực phòng trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015 Đảng ủy xã Phước Minh ngày 27/04/2011 - Ke hoạch số 06/KH - ƯBND ngày 11/10/2010 ủy ban nhân dân xã Phước Minh việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo tiêu chí nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA VIỆC XÂY DựNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA XÃ PHƯỚC MINH 2010 -2015 ĐẶC ĐIẺM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ: Dặc điểm tình hình chung Xã Phước Minh nằm phía Nam huyện Thuận Nam, có tuyến Quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam qua, tổng diện tích đất tự nhiên 7.768,05 ha, đất nằm dự án Muối công nghiệp 2.500 ha, đất nông nghiệp chiếm 1/4 diện tích đất lại Dân số toàn xã 989 hộ/3.910 khẩu, nhân dân sống chủ yếu nghề sản xuất nông nghiệp ngành nghề dịch vụ Toàn xã có thôn/17 tổ tự quản; 01 trường mẫu giáo, 02 trường tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường THPT 01 trạm y tế ^ % Đặc điểm tình hình thôn /" Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã 7.768,05 với dân số phân bố 04 thôn: Quán Thẻ 274 hộ/922 khẩu; Quán Thẻ 295 hộ/347 khẩu; Quán Thẻ 3: 224 hộ/1015 khẩu; Lạc Tiến: 396 hộ/1.626 Các thôn địa bàn xã có tuyến Quốc lộ 1A tuyến đường sắt Bắc - Nam qua bao bọc dãy đồi núi thấp Khí hậu thòi tiết địa phương không ổn đinh, lượng mưa nên hướng phát triển kinh tế đại phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải làm ăn xa trình độ dân trí không đồng đều, nên việc triến khai tiếp thu Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước hạn chế Mặt khác, tình hình nhiễm mặn diễn biến phức tạp, người dân không đất đế sản xuất, người lao động việc làm, đất đai bị thu hẹp Từ đặc điểm trên, Đảng ủy, quyền, đoàn thể nhân dân xã Phước Minh tâm tìm biện pháp thích hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng lĩnh vực địa phương Đặc biệt từ thực thông tư 04 ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phong trào vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời song v ă n h ó a k h u dần c ” đến mang lại thành tích đáng kể Thúc đẩy cấu nông nghiệp địa phương phát triển mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa, làm tiền đề cho phát triển đổi hàng hóa, xã hội, an ninh quốc 62.67%; Năm 2015 thu 62.06 triệu đồng đạt74,8 %; -Thu quỹ quốc phòng : năm 2010 thu triệu đồng đạt 83,26%; Năm 2013 thu 11 triệu đồng đạt 102.58%; Năm 2015 thu 15 triệu đồng đạt 192.39% - Đặc biệt năm 2010 - 2011 với chủ trương Đảng quyền địa phương, nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn tỷ đồng với tống chiều dài đường 12000m - Công tác tuyên quân hàng năm đạt tiêu giao: 5năm có 70/70 niên thi hành nghĩa vụ quân đạt 100%, từ năm 2010 đến niên đào bỏ ngũ -Quản lý đối tượng theo Nghị định 163 Thủ tướng Chính phủ toàn xã quản lý 14 đối tượng cảm hóa tốt 14 đối tượng đưa khỏi diện quản lý đạt 100% - Công tác thực quy chế dân chủ sở thực tốt, vấn đề có liên quan đến đóng góp dân họp dân bàn bạc thống tổ chức thực công trình hoàn thành điều công khai dân chủ kịp thời niêm yết văn cho nhân dân nắm như: đóng góp, đê bao, kiên cố hóa giao thông nông thôn, tuyển quân, bình xét hộ nghèo, hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm, Trong 06 năm xã tổ chức lấy ý kiến dân tham gia xây dựng Đảng, quyền 28 lần 3000 lượt người dự 2.2.4 Đoàn kết xây dựng đòi sống văn hóa, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: Vý , Trên địa bàn xã có săp xêp, bô trí nhà cửa khang trang, cảnh quan đẹp, nông thôn khởi sắc Năm 2010 có 860 hộ làm hàng rào trước nhà đạt 86,9% treo c quy định Phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phát triển, xã xây dựng 01 sân bóng lớn, tư nhân xây dựng 05 sân bóng đá mini, ,07 đội bóng truyền, 07 câu lạc cầu lông, 04 câu lạc đá cầu, 06 đội bóng mini, tổng số 173 thành viên, thường xuyên sinh hoạt phục vụ nhân dân thôn tham gia hội thi, hội diễn huyện tổ chức vào ngày lễ lớn Các lễ hội, cưới hỏi, tang chế tổ chức tinh thần tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn quy định Đài truyền xã lồng phủ kín thôn, có trương trình phát cụ thể hàng ngày từ 2- buổi phục vụ tốt cho 90 % hộ dân nghe tin tức thời địa phương, nước, giới Khu trung tâm xã hàng năm bố trí cụm pano cổ động nhiệm vụ trị địa phương phong trào vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phố cập trung học sở Các tuyến đường xã hàng năm tu nâng cấp để đảm bảo lại, 06 năm vận nhân dân đống góp tỉ đồng để nâng cấp sữa chữa cầu đường đảm bảo đảm cho phương tiện địa phương lưu thông an toàn Tất tuyến đường khu dân cư bê tông hóa Khu trung tâm xã từ năm 2010 đến xếp trật tự ngăn nắp, thông thoáng, khang trang, trồng xanh xây dựng nhà vệ sinh công cộng hợp vệ sinh xã, khu vực chợ Từ năm 2010 đến thôn điều công nhận đạt chuẩn thôn văn hóa, nhờ triển khai tuyên truyền, vận động tốt nên 05 năm qua số lượng đạt chuẩn gia đình văn hóa ngày tăng, năm 2010 có 868/989 hộ đạt 87,7 % đến năm 2015 đạt 94,7 % , chất lượng năm sau cao năm trước Xã 05 năm liền vững danh hiệu xã văn hóa từ năm 2010 2015 Luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, không xây dựng trái phép giữ vững trật tự an toàn hành lang bảo vệ đường đoạn qua địa bàn xã Nguyên nhân đạt được: - Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” xã Phước Minh đạt kết nhờ có đạo UBND xã kịp thời quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi để ban vận động thôn tiến hành hoạt động tốt - Đe có kết Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã nhà cố gắn tìm phương thức đối mới, on định phát triến kinh tế địa phương đặc biệt sản xuất nông nghiệp từ bơm dầu chuyển sang bơm điện.Từ xã vùng sâu sản xuất vụ tăng lên vụ hàng năm - Sự nhiệt tình Mặt trận Tổ quốc xã đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đòn viên hội viên từ góp phần đạt kết cao - Sự phấn đấu nổ lực chi 04 thôn tâm thực cho Nghị chi đề năm - Nhưng cốt cán nguyên nhân quan trọng đồng tình ủng hộ nhân dân, nhà nước “ nhà nước dân, dân dân” Do đó, việc phát huy sức mạnh nhân dân hết góp phần thắng lợi thêm cho vận động Từ thực tế sống, đại phận nhân dân cần mẫn lao động, tiết kiệm tiêu dùng, tận dụng thời để chuyển đổi áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất \ * Những vấn đề tồn tại, hạn chế nguyên nhân: v * Tồn tại, hạn chế: Cùng với kết đạt được, trình thực vận động, cần thấy rõ yếu tồn là: phận cán nhân dân chưa tích cực tham gia cac phong trào xã hội hóa phong trào khác địa phương Chất lượng việc tổ chức triển khai chưa đồng đều, mang tính hình thức, kết bình xét vận động gia đình văn hóa, thôn văn hóa chưa phản ánh đầy đủ tiêu chí chất lượng vận động Bên cạnh việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư, hộ gia đình văn hóa tiên tiến hạn chế, chưa kịp thời Nhận thức số cán bộ, Đảng viên thấp, không chịu phấn đấu học tập, rèn luyện phấm chất đạo đức cách mạng, ảnh hưởng đồng tiền môi trường xã hội Mặt khác, dân trí thấp tác động nhiều mặt lối sống thực dụng Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nhìn chung thiếu quan tâm đầu tư mức cấp địa phương đế nâng chất lượng phục vụ phát triến nhu cầu văn hóa Bên cạnh thiếu tập trung vận động thực xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thao nặng tính tự phát, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày cao, số phận nhân dân nhận thức chưa phong trào xây dựng văn hóa \ - Nguyên nhân khách quan: Do mặt dân trí nhân dân thấp, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế Từ nhiều ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền Mặt khác số cán công chức trách nhiệm chưa cao, chưa chịu khó lắng nghe để giám sát với dân ảnh hưởng đến công tác vận động, tuyên truyền Công tác, tuyên truyền vận động công tác củng cố nâng chất lượng thôn văn hóa, chưa phối họp kiểm tra thường xuyên Điều hạn chế việc đối nội dung hoạt động thôn văn hóa Các lực phản động nước-nhất việc lợi dụng vào vấn đề tôn giáo để chống phá, măt khác chúng tiếp tục thực âm mưu diễn biến hòa bình chống phá ta thủ đoạn chống đối trị, tư tưởng qua hệ thống báo đài, văn hóa phẩm độc hại, \ Nguyên nhân chủ quan : Chậm thể chế hóa Nghị Đảng ỉà công tác tuyên truyền, phổ biến Chính sách Đảng, Pháp luật nhà nước, công tác vận động tuyên truyền chưa gắn người với thực tiễn sống đặt Chưa thực quán triệt quan điểm đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân, nên có số phong trào hạn chế, coi trọng sâu vận động nhân dân Mặt trận đoàn thể nhân dân cố gắng kiện toàn, củng cố yếu phương thức hoạt động, chưa tập hợp đông đảo quần chúng tham gia Còn nhiều tượng tiêu cực xảy hàng ngày chưa kiên đẩy lùi như: trộm cắp,số đề, xảy nhiều: tập hợp nhóm uống rượu càn quấy khu dân cư nhiều đối tượng không chịu lao động Công tác phối họp quyền với Mặt trận đoàn thể nhiều hạn chế việc hướng dẫn nghề nghiệp, kiểm tra sử dụng đồng vốn nhân dân việc xóa đói giảm nghèo, việc sản xuất nên dẫn đến tình trạng không thoát nghèo.Cán làm công tác vận động, tuyên truyền yếu, chế độ phụ cấp thấp nên chưa nhiệt tình Một sô bà lợi dung sách tôn giáo, dân tộc Đảng đòi yêu sách, đòi dân chủ mức, ăn không ngồi rồi, thờ ơ, không chịu lao động chờ cứu đói ^ * Bài học kinh nghiệm: Các cấp ủy Đảng, cán đảng viên phải tăng cường học tập, thể xã hội học tập, để tiếp thu khoa học đại: phải thẩm nhuần chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững chất đạo đức cách mạng giá trị văn hóa truyền thống quý báu dân tộc bảo vệ giữ gìn theo tinh thần Nghị trung ương ( khóa VIII): cán Đảng viên quan tâm đầu nêu gương vai trò hạt nhân đời sống văn hóa ngành, ấp khu dân cư nhân tố quan trọng thúc việc xây dựng phát triến văn hóa đổi mới, “ đổi không đổi màu”, hòa nhập không hòa tan” Phát huy tính đoàn kết nội với nhân dân, cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước đế nhân dân noi theo Thực tốt quy chế dân chủ sở với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từ dân tin vào Đảng quyền nên phong trào có liên quan đến đóng góp nhân dân dân ủng hộ, đồng tình cao Giữ vững nếp sống, tập tục văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam ăn sâu vào tiềm thức cộng đồng dân tộc để phát triển thêm nhiều nhân tố như: sinh hoạt nhà thờ, chùa mang tính giáo dục tốt đẹp, đóng góp vào xây dựng cho quên hương đất nước, hộ gương sáng học tập, xây dựng cho quê hương, đất nước giàu mạnh Đầu tư xây dựng thiết chế nâng lực văn hóa phù họp với điều kiện, tiềm nhu cầu hoạt động giá trị tinh thần truyền thống địa phương là: Phát huy hiệu cao cộng đồng đế phục vụ đáp ứng cho phát triển phong trào xây dựng phát triển văn hóa Phát huy phong trào xây dựng văn hóa phải đôi với phát triển kinh tế xã hội, sở dựa vào điểm chùa, hỗ trợ địa phương tác động lẫn làm cho dân thấy, dân tin văn hóa động lực thúc đẩy văn hóa tiếp tục phát triến bền vững, lành mạnh nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đôi với việc giáo dục tuyên truyền tư tưởng đạo đức, lối sống, tạo nhận thức sâu sắc ủng hộ mạnh mẽ nhân dân xây dựng phát triển văn hóa CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XÂY DựNG ĐỜI SÓNG VĂN HÓA Ở XÃ PHƯỚC MINH ĐÉN NĂM 2020 \ NĂM 2020 Trên sở xác định vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đối thành vận động “ toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động lớn, mang tính chất toàn dân , toàn diện, tố chức thực lâu dài, vừa tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng vận động gắn với thục quy chế dân chủ sở cần quan tâm đến nhiệm vụ lớn \ 3.1.2 Mục tiêu cụ thể : Kinh tế: Chăn nuôi tổng đàn 11.100 con; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100%, tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 100% tiêu, xây dựng xã đạt 19/19 tiêu chí hoàn thành việc xây dựng xã đạt nông thôn Giáo dục: Hàng năm huy động học sinh đạt kế hoạch, trẻ em tuổi tuổi đến trường đạt 100% Nâng chất lượng dạy học, trì sĩ số lớp bậc tiếu học theo tiêu đề Hàng năm giữ vững công tác phổ cập trung học sở, chống mù chữ phố cập tiếu học độ tuổi phổ cập trung học sở độ tuổi, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt thêm 01 trường Y tế : Nâng chất lượng khám điều trị bệnh ban đầu, đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, cán rèn luyện y đức, phục vụ tận tâm Thực tốt chương trình y tế quốc gia, xóa cầu tiêu không hơp vệ sinh vận động nhân dân xây cầu tiêu họp vệ sinh Làm tốt công tác phối họp y tế với ban ngành, đoàn thôn Phấn đấu xã đạt chuấn quốc gia y tế dạt giải nhất,nhì huyện Công tác vệ sinh môi trường hàng năm điều thực tốt, tổ chức vệ sinh thu gom rác, khai thông cống rãnh, ao, hồ, diệt lăng quăng, phòng ngừa dịch bệnh, thực tốt chương trình quốc gia Năm 20116 có 100% hộ xử lí rác quy định Đen năm 2017 toàn xã xóa sach cầu tiêu ao cá, sông rạch vận động hộ sử dụng cầu tiêu hợp vệ sinh Hộ sử dụng nước vào năm 2016 100% Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân quan tâm Các chương trình y tế quốc gia triển khai thực có hiệu Điện thắp sáng phủ toàn xã Năm 2017 100% hộ có diện thắp sáng Công tác tiểm chủng mở rộng đạt kết cao Hàng năm thực 100% Vẫn hỏa thông tin, thể dục thể thao: Thực tốt công tác thông tin tuyêrkírtíyền nội dung, thời lượng, chất lượng, củng cố xây dựng thiết chế văn hóa, đáp ứng hoạt động văn hóa nghệ thuật, dục, thao, phấn đấu đạt 70 % số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên vào năm 2020 Giữ vững nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã văn hóa, quan văn hóa, thực tốt Chỉ thị 27 Bộ trị Các vẩn đề xã hội' Tiếp tục phát huy toàn diện xã hội chăm lo gia đình sách, người nghèo, gắn chương trình phát triển kinh tế với việc làm Thực tốt công tác xóa đói giảm nghèo xuất khấu lao động, xóa nhà tre lá, hoạt động xã hội từ thiện, lùi tệ nạn xã hội, Năm 2020 toàn xã có 1125 hộ tham gia kinh tế hợp tác, chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Đến năm 2020 hộ dân vay vốn tò ngân hàng sách xã hội quỹ quốc gia giải việc làm thoát nghèo bền vững Tố chức dạy nghề chỗ gắn với giải việc làm như: may, chăn nuôi, đan móc, mộc, liên kết với trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm để hoàn thành khóa học học viên tìm việc làm, tránh tình trạng lãng phí Xác định nhiệm vụ hệ thống trị có Đảng uỷ, UBND xã lãnh đạo trực tiếp phong trào, vai trò lãnh đạo Đảng điều kiện tiên cho thành công công tác xây dựng nâng cao đời sống văn hoá nhân dân xã nhà Mặt khác tăng cường hình thức tuyên truyền nội nhân dân nhằm quán triệt cáe yêu cầu, tiêu chí, tạo thành phong trào tự giác hành động mạnh mẽ Chú trọng khâu củng cố, nâng chất lượng thôn, tổ nhận dân tự quản, sinh hoạt tổ hàng tháng với nội dung vừa sinh hoạt chủ trương, sách, vừa bàn bạc đạt chuấn văn hoá cho hộ, ngành, thôn, xã Xây dựng pano 06 chuẩn gia đình văn hoá, 06 quy ước xây dựng thôn văn hoá nơi công cộng, kết hợp với tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu đài truyền xã Ban vận động xã, xây dựng chương trình hành động, giao tiêu cụ thể cho ban vận động thôn, thực dựa sở nội dung vận động, tiêu chí xét công nhận gia đình văn hoá, ngành, trường học, 3.2/GIAI PHÁP : trạm xá, .trong trình triển khai, tổ chức đạo phải đôi với kiểm tra, giáỊn sát nâng chất lượng nội dung vận động Xuất phát từ tình hình thực trạng xây dựng đời sống văn hoá xã Phước Minh xã dự kiến đưa số giải pháp cụ thể sau: Đe thực thắng lợi mục tiêu cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện Đảng uỷ, quản lý điều hành quyền địa phương, vai trò nồng cốt Mặt trận đoàn thể, nâng cao trách nhiệm cán Đảng viên hệ thống trị Nắm vững quan điểm chủ trương, sách Đảng Pháp ỉuật nhà nước Cụ hoá cho phù họp với tình hình đặc điểm địa phương để vận động nhân dân tham gia tích cực xây dựng khu dân cư tiên tiến, xuất sắc Giáo dục tuyên truyền vận động đến tận dân, đến gia đình ý nghĩa quan trọng vận động xây dựng đời sống văn hoá Cán bộ, Đảng viên gương mẫu vận động gia đình, họ hàng, bà nơi thực tốt phong trào Các tổ chức đoàn thể xây dựng sở văn hoá văn minh lịch giao tiếp tiếp dân Đấu tranh chống tệ nạn xã hội phải tích cực thường xuyên Xử lí nghiêm văn hoá phẩm độc hại Thường xuyên kiểm tra sở đặc biệt gia đình công nhận gia đình văn hoá, vận động, thuyết phục gương mẫu thực giữ vững danh hiệu gia đĩnh văn hoá C.KỂTLUẬN Cách mạng nghiệp toàn dân, gắn bó với nhân dân trở thành truyền thống tốt đẹp nguồn sức mạnh Đảng ta từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta có nhiều thành công vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sở” phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Do vậy, nói đời sống văn hóa góp phần quan trọng vào việc tạo dựng văn minh xã hội, an ninh Quốc gia tồn vong nhân loại Nhưng ngày bối cảnh mới, cần phát huy kinh nghiệm có, nghiên cứu tổng kết thực tiễn để làm tốt công tác vận động thời kỳ Xây dựng đời sống văn hoá vấn đề đòi hỏi cấp bách đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sống Chỉ có đời sống văn hoá phát huy nguồn lực người, xây dựng người Việt Nam đầy đủ trí tuệ, tư tưởng, đạo đức thể chất, đáp ứng nhu cầu đất nước tương lai, để thực mục tiêu mà Đảng đề ra: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà săc dân tộc mục tiêu quan trọng nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta Là lực lượng nồng cốt để thực nhiệm vụ này, đội ngũ cán làm công tác văn hoá phải quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối Đảng vận dụng sáng tạo sinh hoạt cá nhân, tập thể đơn yị, tạo nên khí thi đua sôi nối nhằm thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đe đạt thành tựu trình phấn đấu Đảng, Nhà nước nhân dân ta chăm lo xây dựng, tạo nên tiền đề vững chắc, vừa đảm bảo kinh tế, trị, văn hoá, xã hội ổn định, vừa giữ vững an ninh quốc phòng từ tạo nên hệ thống trị từ Trung ương đến địa phương ngày vững mạnh Chăm lo đời sống văn hoá huyện Thuận Nam nói chung xã Phước Minh nói riêng, Đảng uỷ, Ưỷ ban nhân dân xã, Mặt trận tổ quốc Ban ngành đoàn thể thành công nội dung Nghị TW V, khoá VIII Đảng cộng sản Việt Nam “Xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hoá dân tộc” Tác giả tiểu luận tìm hiểu thực xây dựng đời sống văn hoá từ năm 2015, đề mục tiêu, giải pháp đến năm 20 Mong đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển xã nhà Nhưng ý kiến chủ quan cần kiểm nghiệm thực tế Tóm lại xây dựng đời sống văn hoá sở góp phần thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội I TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Phần VI nội dung nói văn hóa Nghị Trung ương V khóa VIII Hiến pháp 2013 Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa Tài liệu nghiệp vụ văn hóa thông tin sở MỤCLỤC C0 Cữ sô ST A B Chư 1.1 1.2 1.3 NOI DUNG PHAN Mơ ĐAU PHAN NỌI DƯNG Những lý luận chung văn hóa sở Môt sô khái niêm Tư Tưởng Hô Chí Minh vê văn hóa Quan điểm Đảng ta văn hóa XDĐSVH hóa sở: 1.4 Chủ trương nhà nước vê XDĐSVH hóa Chư Thực trạng giải pháp viộc xây dựng đời ơng 2.1 sông vắn xã tình hình chung xã Đặchóa điểm 2.2 Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa Chư thời gian qua \ Mục tiêu giậi pháp xây dựng đời sông văn hóa ơng 3 xã Phước đênđây năm 2020 MụcMinh tiêu từ đên 2020 Giải pháp thực c Kết luận Trà : 2ị 15 15 ! 17 1S / / ... dân xây dựng phát triển văn hóa CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XÂY DựNG ĐỜI SÓNG VĂN HÓA Ở XÃ PHƯỚC MINH ĐÉN NĂM 2020 NĂM 2020 Trên sở xác định vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn. .. thường xuyên vào năm 2020 Giữ vững nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã văn hóa, quan văn hóa, thực tốt Chỉ thị 27 Bộ trị Các vẩn đề xã hội' Tiếp tục phát huy toàn diện xã hội chăm... chung văn hóa sở Môt sô khái niêm Tư Tưởng Hô Chí Minh vê văn hóa Quan điểm Đảng ta văn hóa XDĐSVH hóa sở: 1.4 Chủ trương nhà nước vê XDĐSVH hóa Chư Thực trạng giải pháp viộc xây dựng đời ơng 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu nâng cao hiệu quả xây dưng đời sóng văn hóa ở xã phúớc minh, huyện thuận nam, tỉnh ninh thuận đến năm 2020, thực trạng và giải pháp”, Tiểu luận môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu nâng cao hiệu quả xây dưng đời sóng văn hóa ở xã phúớc minh, huyện thuận nam, tỉnh ninh thuận đến năm 2020, thực trạng và giải pháp”, Tiểu luận môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu nâng cao hiệu quả xây dưng đời sóng văn hóa ở xã phúớc minh, huyện thuận nam, tỉnh ninh thuận đến năm 2020, thực trạng và giải pháp”

Từ khóa liên quan