Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

48 334 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2017, 20:09

Header Page of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********************** LÊ THỊ MAI NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG STRESS OXI HÓA Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 Footer Page of 126 Header Page of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ***** LÊ THỊ MAI NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG STRESS OXI HÓA Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60420114 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ MINH HÀ - PGS.TS TRỊNH HỒNG THÁI Hà Nội - 2016 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Minh Hà – PGS-TS Trịnh Hồng Thái- người thầy quan tâm, tận tình bảo, hướng dẫn suốt trình học tập thực khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô bạn học viên, sinh viên làm việc học tập, đặc biệt nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm Proteomic Sinh học cấu trúc thuộc Phòng thí nghiệm Trọng điểm công nghệ Enzyme Protein Bộ môn Sinh lý học Sinh học người, Khoa sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ nhiều trình học tập, làm việc thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ThS BS Phạm Mạnh Cường khoa Tế bào Giải phẫu bệnh, bệnh viện quân y 103 quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp mẫu trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme Protein, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tạo điều kiện giúp hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn toàn thể anh chị bạn học viên lớp K23 cao học Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt gia đình anh chị em đồng nghiệp, ban giám hiệu trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu đề tài Cuối cùng, xin cảm ơn đề tài KC.04.10/11-15 giúp phần kinh phí quan trọng cho nghiên cứu Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Học viên Lê Thị Mai Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ 4-HNE - hydroxinonenal 8-OHdG 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine AJCC Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ (American Joint Committee on Cancer) ASK CA 19 -9 Protein quy định tín hiệu chết theo chương trình tế bào (Apoptosis Signalregulated Kinase) Kháng nguyên ung thư biểu mô (Carcinoma antigen 19-9) CAE Kháng nguyên ung thư phôi bào thai (Carcinoembryonic antigen) CAT Catalase Cyt c Cytochrome c GPx Glutathione peroxidase GSH Glutathione GST Glutathione S-tranferase JNK c- Jun N-terminal kinase LDL Lipid tỷ trọng thấp (Low density lipoproteins) MAPK Protein hoạt hóa phân bào (Mitogen activated protein kinases) MDA Malondialdehyde NF-κB PBS Yếu tố nhân κB (Nuclear factor κB) Đệm Phosphate sinh lý (Phosphate buffer Saline) PI3K Phosphatidylinositol 3-kinase PIP2 Phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate PIP3 Phosphatidylinositol 3,4,5 triphosphate PUFA Acid béo chưa no có nhiều liên kết đôi (Polyunsaturated fatty acids) Các dạng oxi phản ứng mạnh (Reactive oxigen species) ROS Footer Page of 126 Header Page of 126 SOD Superoxide dismutase TBA Thiobarbituric acid TCA Trichloacetic acid UTĐTT Ung thư đại trực tràng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN Các dạng oxi hoạt động, chất chống oxi hóa trạng thái stress oxi hóa thể 1.1.1 Các dạng oxi hoạt động (ROS) 1.1.2 Hệ thống chống oxi hóa thể 1.1.3 Khái niệm trạng thái stress oxi hóa 1.2 Ảnh hưởng stress oxi hóa số bệnh lý người 1.2.1 ROS bệnh viêm 1.2.2 ROS trình lão hóa số bệnh lý khác 1.3 Liên quan stress oxi hóa bệnh ung thư 1.3.1 ROS làm tổn thương đại phân tử sinh học tế bào 10 1.3.2 ROS ảnh hưởng đến số đường tín hiệu ung thư 11 1.3.3 ROS tác động vào trình viêm tiến triển thành ung thư 15 1.3.4 ROS ảnh hưởng đến số oncogen 16 1.3.5 ROS kích thích phân bào ung thư 17 1.3.6 ROS điều hòa trình di ung thư 18 1.4 Liên quan stress oxi hóa bệnh ung thư đại trực tràng 19 1.5 Các thị sinh học (biomarker) để đánh giá tình trạng stress 20 oxi hóa 1.5.1 Các thị sinh học phổ biến để đánh giá tình trạng stress oxi 20 hóa 1.5.2 Chỉ thị sinh học MDA 22 1.6 Các nghiên cứu stress oxi hóa bệnh ung thư giới 25 Việt Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 1.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 25 1.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 28 Chƣơng 2- ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 30 2.1.2 Thời gian – Địa điểm nghiên cứu 31 2.1.3 Hóa chất thí nghiệm 31 2.1.4 Thiết bị thí nghiệm 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm 32 2.2.2 Phương pháp đinh lượng MDA 33 2.2.2.1 Nguyên lý phương pháp định lượng MDA 33 2.2.2.2 Phương pháp định lượng MDA mẫu máu 34 2.2.2.3 Phương pháp định lượng MDA mẫu mô 36 2.2.3 37 Đánh giá đặc điểm lâm sàng, giai đoạn bệnh đại thể ung thư đại trực tràng 2.2.3.1 Chẩn đoán giai đoạn ung thư đại trực tràng 37 2.2.3.2 Đại thể ung thư đại trực tràng 38 2.3 Tính toán thống kê 39 Chƣơng - KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 40 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 40 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo lứa tuổi giới tính 40 3.1.2 Một số đặc điểm bệnh học lâm sàng nhóm đối tượng 40 nghiên cứu 3.2 Hàm lượng MDA mẫu máu bệnh nhân UTĐTT 42 3.2.1 Hàm lượng MDA mẫu máu bệnh nhân UTĐTT 42 Footer Page of 126 Header Page of 126 3.2.2 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo tiến trình điều trị 42 bước đầu phương pháp triệt 3.2.3 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo nhóm tuổi 44 3.2.4 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo giai đoạn bệnh 45 3.2.5 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo số hạch di 46 3.2.6 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo hình ảnh đại thể 47 3.2.7 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo mức độ biệt hóa mô u 48 3.2.8 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo kích thước khối u 49 3.3 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT 50 3.3.1 Hàm lượng MDA vị trí khác mẫu mô u UTĐTT 50 3.3.2 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo giai đoạn bệnh 51 3.3.3 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT có hạch u hạch di 52 gần 3.3.4 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo đặc điểm hình ảnh đại thể 53 3.3.5 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo mức độ biệt hóa khối u 54 3.3.6 Hàm lượng MDA mẫu mô u UTĐTT theo kích thước khối u 55 3.4 Thảo luận chung 56 KẾT LUẬN 63 KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số gốc ROS thể .4 Bảng 1.2: Các phương pháp định lượng MDA .23 Bảng 2.1: Danh mục hóa chất sử dụng .31 Bảng 2.2: Danh mục thiết bị sử dụng 31 Bảng 2.3: Phân chia giai đoạn ung thư đại trực tràng AJCC .38 Bảng 3.1: Phân nhóm bệnh nhân theo độ tuổi giới tính .40 Bảng 3.2: Một số đặc điểm lâm sàng cuả nhóm đối tượng nghiên cứu 40 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 : Cấu tạo gốc tự Hình 1.2 Các chất chống oxi hóa bảo vệ tế bào Hình 1.3 Sự hình thành ROS trình viêm Hình 1.4: Cơ chế kích hoạt ROS đường MAPK 13 Hình ROS kích hoạt đường truyền tín hiệu tế bào 15 qua chất trung gian Hình 1.6: Các thị sinh học stress oxi hóa 21 Hình 2.1: Sơ đồ phản ứng MDA TBA 33 Hình 3.1 Hàm lượng MDA mẫu máu bệnh ung thư đại trực 42 tràng so với đối chứng Hình 3.2 Sự biến đổi hàm lượng MDA mẫu máu bệnh nhân ung 43 thư thời điểm lấu mẫu Hình 3.3 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo nhóm tuổi 44 Hình 3.4 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo giai đoạn 45 bệnh Hình 3.5 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT nhóm u có 46 hạch nhóm u khôn g có hạch Hình 3.6 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo hình ảnh đại 47 thể Hình 3.7 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo mức độ biệt 48 hóa khối u Hình 3.8 Hàm lượng MDA mẫu máu UTĐTT theo kích thước 49 mô u Hình 3.9 Hàm lượng MDA vị trí mẫu mô UTĐTT 50 Hình 3.10 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT theo giai 51 đoạn bệnh Hình 3.11 Hàm lượng MDA mẫu mô UTĐTT theo đặc điểm có Footer Page 10 of 126 52 Header Page 34 of 126 nhỏ MDA hình thành từ oxi hóa acid arachidonic trình thoái hóa oxi hóa phụ thuộc sắt amino acid, carbonhydrate, đường pentose hexose [52] 1.5.2.2 Các phƣơng pháp định lƣợng MDA Để định lượng MDA sử dụng phương pháp định lượng trực tiếp định lượng thông qua dẫn xuất MDA với chất khác (Bảng 1.2) Bảng 1.2 Các phƣơng pháp định lƣợng MDA [42] Loại phƣơng pháp Định lƣợng trực Chất phân tích Cách phân tách thu nhận chất MDA tiếp Định Chất lƣợng huỳnh thông quang 1-Amino-3-iminopropenes 1-Dansyl-pyrazole qua MDA-dianils dẫn xuất Sản phẩm cộng Sắc kí lọc gel Chưng cất nước sau dùng sắc kí pha đảo HPLC Siêu lọc sau dùng sắc kí lọc gel HPLC Sắc kí lực ion HPLC Siêu lọc sau dùng sắc kí lực ion HPLC Chiết dung môi Đo quang phổ huỳnh quang Chiết dung môi sau Đo quang dùng sắc kí thường phổ huỳnh HPLC quang Chiết dung môi Đo quang phổ huỳnh quang Chiết dung môi MDA TBA Cách phát hiện, định lƣợng Đo quang phổ UV Sắc kí thường HPLC Sắc kí pha đảo HPLC Chiết dung môi Đo quang phổ huỳnh quang dùng sắc kí lực HPLC Chất Dibenzanthrone Không dùng 23 Footer Page 34 of 126 Đo quang Header Page 35 of 126 phổ khả màu kiến cộng Không dùng Chiết dung môi MDA TBA Sắc kí mỏng Sắc kí cột lọc gel Chiết dung môi dùng sắc kí pha đảo HPLC Sắc kí lực ion HPLC Sắc kí pha đảo HPLC 1-Methylpyrazole Chiết dung môi dùng sắc kí khí Sản phẩm Các chất 2-(Pyrazol-1‟-yl)benzothiazole dễ bay MDA-pentafluorohơi phenylhydrazine Đo quang phổ khả kiến Detector Nitrophosph Detector Nitrophosph Detector Electroncapture Các phương pháp phân tích định lượng MDA trực tiếp dựa nguyên lý kết hợp HPLC với đo quang phổ tử ngoại Phương pháp định lượng trực tiếp cho độ nhạy đặc hiệu cao nhiên có hạn chế khó khăn kĩ thuật Phương pháp đòi hỏi thiết bị HPLC với detector có độ nhạy cao, thời gian chạy sắc ký để MDA thành phần khác mẫu lớn, tùy thuộc vào loại mẫu, thời gian khác Thêm vào MDA liên kết với thành phần mẫu, cần phải thủy phân liên kết trước chạy HPLC đồng phải phân tích xem lượng MDA liên kết để định lượng MDA tổng số MDA tự [42] Các phương pháp định lượng MDA thông qua dẫn xuất cho phép định lượng gián tiếp MDA cách định lượng dẫn xuất có khả phát huỳnh quang, dẫn xuất màu, dẫn xuất hấp thụ tia tử ngoại hay sản phẩm khí Các phản ứng tạo dẫn xuất MDA đòi hỏi phải thực điều kiện khắc nghiệt (môi trường acid, nhiệt độ cao, có dung môi hữu cơ), điều khiến cho mẫu bị oxi hóa hay phân hủy tạo dẫn xuất phụ sản phẩm không mong 24 Footer Page 35 of 126 Header Page 36 of 126 muốn gây nhiễu đến việc định lượng So với phương pháp định lượng trực tiếp, phương pháp định lượng thông qua dẫn xuất dẫn đến đánh giá sai lệch số peroxyl hóa lipid MDA nhiều Tuy nhiên, phương pháp định lượng thông qua dẫn xuất dùng để đánh giá MDA tạo từ trình peroxyl hóa lipid tính dễ thực hiện, suất lớn, xử lý đồng thời nhiều mẫu với tốc độ nhanh chóng, định lượng phương pháp quang phổ Để giảm thiểu ảnh hưởng dẫn xuất phụ đến kết quả, HPLC thường kết hợp để phân tách hỗn hợp dẫn xuất Ngoài ra, việc tiến hành phản ứng điều kiện kị khí kết hợp với bổ sung chất chống oxi hóa butyllated hydroxyltoluene (BHT) đề nghị để giúp giảm thiểu trình tự oxi hóa hay phân hủy mẫu trình tạo dẫn xuất Tuy nhiên có nghiên cứu trực tiếp chứng minh hiệu biện pháp phòng ngừa Phần lớn phương pháp định lượng MDA thông qua dẫn xuất có liên hệ với Test TBA (Bảng 1.2) [42] Test TBA phương pháp phổ biến để định lượng MDA thông qua phức MDA (TBA)2 Phương pháp đánh giá xác lượng MDA nhiều so với việc dùng dải bước sóng tử ngoại để trực tiếp riêng MDA mà nhiều aldehyde khác có khối lượng phân tử nhỏ hấp thụ dải bước sóng Sản phẩm cộng phản ứng MDA(TBA)2 Phức ổn định, hấp thụ cực đại bước sóng 535 nm, với hệ số hấp thụ điện tử ε = 1,56.105 (cm-1.M-1) [52] 1.6 Các nghiên cứu stress oxi hóa bệnh ung thƣ giới Việt Nam 1.6.1 Tình hình nghiên cứu giới Stress oxi hóa chủ đề nghiên cứu quan tâm giới Các nghiên cứu thực người, động vật, thực vật vi sinh vật [28] Đặc biệt nghiên cứu theo hướng tìm hiểu vai trò gốc tự do, ROS đánh giá mức độ stress oxi hóa bệnh người, đặc biệt bệnh ung thư Các nghiên cứu diễn theo hướng đánh giá tình trạng stress oxi hóa thông qua xác định nồng độ thị sinh học tiến hành bệnh nhân ung thư 25 Footer Page 36 of 126 Header Page 37 of 126 Các thị sinh học để đánh giá tình trạng stress oxi hóa sử dụng như: MDA, HNE, IsoProstanes (là sản phẩm oxi hóa acid arachidonic), Oxysterols (là sản phẩm oxy hóa cholesterol [20, 80],… Trong đó, sản phẩm trình peroxi hóa lipid thị sinh học nhiều nghiên cứu sử dụng MDA sản phẩm phân hủy quan tâm trình peroxi hóa lipid [52] Nghiên cứu Tüzün cs [64] giai đoạn bệnh nhân ung thư dày cho thấy: mức độ peroxi hóa lipid tổng thể nhóm tác giả xác định thông qua MDA 4-HNE, hai số sản phẩm phụ trình peroxi hóa lipid Kết cho thấy MDA, HNE cao đáng kể giai đoạn khối u T2, T3 T4 Nghiên cứu Bakan cs [32] bệnh ung thư dày cho kết tương tự: Lượng NO•, NO3- MDA thấp nhóm đối chứng cao bệnh nhân giai đoạn IV Khi giai đoạn bệnh tăng lên, mức độ NO•, NO3- MDA tăng lên Như vậy, phát triển khối u liên quan đến tình trạng cân oxi hóa – chất chống oxi hóa Tuy nhiên, nghiên cứu không thấy có khác biệt ý nghĩa thống kê tham số bệnh nhân phân chia nhóm theo mức độ di Nghiên cứu Manoharan cs [50] huyết tương hồng cầu bệnh nhân ung thư tế bào biểu mô miệng cho thấy mức TBARS màng hồng cầu tăng lên dần qua giai đoạn ung thư (giai đoạn khỏe mạnh, II, III, IV) Và tương ứng sụt giảm chất chống oxi hóa: vitamin E, glutathione suy giảm hoạt tính enzyme SOD, GPx, CAT Như có sụt giảm quan sát thấy vitamin E giảm glutathione huyết tương hồng cầu bệnh ung thư miệng, việc sử dụng chất chống oxi hóa mô khối u tổn hại đến mức stress oxi hóa Trong nghiên cứu mức độ MDA chất chống oxi hóa tìm thấy có liên quan với giai đoạn khối u bệnh nhân [50] Trong nghiên cứu stress oxi hóa ung thư thực quản dày, Dursun cs [31] cho thấy: so với nhóm đối chứng, MDA cao bệnh nhân ung thư thực quản dày, hoạt động GPx CAT thấp bệnh nhân Tuy nhiên, bên cạnh lại có số báo cáo khác không 26 Footer Page 37 of 126 Header Page 38 of 126 phù hợp với phát này: giảm chất phản ứng axit thiobarbituric (TBARS) huyết tương mô [11,38] Ở bệnh ung thư vú, Gerber cs [37] nhận thấy mức MDA huyết tương giảm tăng kích thước khối u phát triển ung thư Nghiên cứu stress oxi hóa bệnh ung thư đại trực tràng: Báo cáo công bố năm 2002 Lauschke cs [45] chứng minh sản phẩm trình peroxi hóa lipid dấu chuẩn bổ sung bệnh nhân UTĐTT Kết nghiên cứu máu cho thấy nồng độ sản phẩm peroxi hóa lipid bệnh nhân trước phẫu thuật cao nhóm đối chứng Nghiên cứu Skrzydlewwska cs (2005) [33] 81 mẫu mô UTĐTT giai đoạn II, III IV cho thấy: mức MDA HNE mô ung thư đại trực tràng tăng lên với giai đoạn lâm sàng bệnh, đồng thời suy giảm hàm lượng vitamin C, vitamin E glutathione Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng niêm mạc đại trực tràng vị trí mô cách xa khối u cắt bỏ nhất, có cấu trúc bình thường so với mô ung thư để làm đối chứng Kết định lượng MDA cho thấy: hàm lượng MDA mô ung thư cao nhóm chứng tất giai đoạn bệnh Nghiên cứu Otamiri cs [55] mô ung thư đại trực tràng cho thấy: so với mô thường, trình peroxi hóa Lipid diễn mạnh hẳn nhóm bệnh nhóm nghiên cứu kết luận tình trạng peroxi hóa lipid có liên quan với ung thư đại trực tràng Tuy nhiên, theo nghiên cứu Czeczot cs [27] mức peroxid hóa lipid cao tìm thấy giai đoạn I ung thư đại trực tràng tiến triển bệnh học thấp giai đoạn II Nghiên cứu Surinenaite cs (2009) đánh giá thay đổi tình trạng stress oxi hóa hệ thống miễn dịch thể qua trình điều trị phẫu thuật truyền máu bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng giai đoạn II giai đoạn III Nghiên cứu cho thấy có giảm nồng độ MDA bệnh nhân sau phẫu thuật, đồng thời thời điểm sau phẫu thuật 14 ngày nồng độ MDA tiếp tục 27 Footer Page 38 of 126 Header Page 39 of 126 giảm thấp so với ngày sau phẫu thuật Tuy nhiên thay đổi xảy rõ ràng nhóm bệnh nhân bị ung thư giai đoạn II, bệnh nhân ung thư giai đoạn III nồng độ MDA đến thời điểm 14 ngày sau mổ giảm đáng kể Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy nồng độ enzyme hệ thống chống oxy hóa CAT, GSH thay đổi lớn sau phẫu thuật, đặc biệt nồng độ enzyme sau phẫu thuật giảm so với trước phẫu thuật bệnh nhân ung thư giai đoạn III Điều cho thấy giai đoạn tiến triển ung thư yếu tố ảnh hưởng đến mức độ peroxi hóa lipid tình trạng stress oxi hóa thể, ảnh hưởng đến khả hồi phục thể hệ thống chống oxi hóa sau phẫu thuật Bên cạnh đó, nghiên cứu Upadhya cs (2004) [67] mẫu máu 17 bệnh nhân UTĐTT so với đối chứng (n = 20) cho thấy: Hàm lượng MDA hồng cầu lại thấp nhóm bệnh ( p = 0,05) hàm lượng MDA giảm dần sau điều trị xạ trị hóa trị tuần 1.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Hiện nay, có số nghiên cứu liên quan đến stress oxi hóa thực Việt Nam Liệu pháp chống oxi hóa hướng nghiên cứu nhiều tác giả lựa chọn: nghiên cứu chất chống oxi hóa có nguồn gốc tự nhiên, hỗ trợ trình điều trị bệnh cải thiện sức khỏe người dùng tỏi đen, trà xanh, sâm Ngọc Linh số thuốc Belaf liệu pháp chống oxi hóa [1, 8, 2,…] Theo hướng đánh giá tình trạng stress oxi hóa có nghiên cứu tiến hành nhóm bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường [7, 8] Tuy nhiên, chưa thấy có nghiên cứu công bố stress oxi hóa đối tượng bệnh nhân ung thư đại trực tràng người Việt Nam Đặc biệt, thông tin tình trạng stress oxi hóa, mối liên quan với đặc điểm bệnh học lâm sàng bệnh UTĐTT thiếu cần quan tâm nghiên cứu 28 Footer Page 39 of 126 Header Page 40 of 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Mạnh Quốc, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Chấn Hùng (2001), “Công trình nghiên cứu tình hình bệnh ung thư Việt Nam”, Tạp chí thông tin Y dược, số 2, 19-26 Nguyễn Trọng Điệp (2012), “Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa viên nang cứng kaviran thực nghiệm”, Tạp chí Y dược học quân sự, 2, tr 12-16 Lê Thị Mai, Hoàng Trung Đạt, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Đình Đại, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Mạnh Cường, Trịnh Hồng Thái, Đỗ Minh Hà (2016), “Đánh giá mức độ peroxi hóa lipid số nhóm người có mức độ vận động khác nhau”, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 4, tr 18 -22 Lê Huy Hòa (2002), “Nghiên cứu sựu xâm nhiễm ung thư đại tràng”, Tạp chí Y học thực hành (số 431), Bộ Y tế xuất bản, 101 -104 Huyền Hoàng Tích Huyền (1992), “Gốc tự dược lý học độc chất học”, Một số chuyên đề hóa sinh tập 1, Nhà xuất Y học, tr 70-82 Hoàng Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thu cộng (2006), “Nồng độ GSH MDA hồng cầu người bình thường bệnh nhân đái tháo đường”, Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế, (538), tr 62 -64 Lê Đình Roanh, Hoàng Văn Kỳ, Ngô Thu Thoa (1999), “Nghiên cứu hình thái học ung thư đại trực tràng gặp Bệnh viện K Hà Nội 1994 – 1997”, Tạp chí thông tin Y dược, số đặc biệt chuyên đề ung thư, Hà Nội, 66 – 70 Lê Thị Thu (2008), “Nghiên cứu số số đánh giá tình trạng stress oxy hóa tác dụng chống oxy hóa Belaf bệnh nhân đái tháo đường týp 2”, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y, Hà Nội Tài liệu nước ngoài: Abheri S., Mallick A., Ghosh A (2010), “Free Radicals and Their Role in Different Clinical Conditions: An Overview”, International Journal of 65 Footer Page 40 of 126 Header Page 41 of 126 Pharma Sciences and Research, 1(3), pp.185-192 10 Ahmed D., Cho H., Cho S (2010), “Role of Oxidative Stress in Stem, Cancer, and Cancer Stem Cells”, Cancers, 2(2): 859–884 11 Alagol H., Erdem E., Sancak B., Turkmen G., Camlibel M., Bugdayci G., (1999) “Nitric oxide biosynthesis and malondialdehyde levels in advanced breast cancer”, Aust N Z J Surg, 69, 647 – 650 12 Almagor M., Kahane I., Yatziv S (1984), “Role of superoxide anion in host cell injury induced by mycoplasma pneumoniae infection” , A study in normal and trisomy 21 cells The American Society for Clinical Investigation, 73, pp 842-847 13 A Devin, Diaz-Ruizr R., Rigoulet M (2011), “The Warburg and Crabtree effects: On the origin of cancer cell energy metabolism and of yeast glucose repression”, Biochimica et Biophysica Acta 1807, 568–576 14 Antonio A., Muñoz M F And Argüelles S (2014), “Lipid Peroxidation: Production, Metabolism, and Signaling Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal”, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 31 pages 15 Baba Y, Nosho K, Shima K (2011), “Phosphorylated AKT expression is associated with PIK3CA mutation, low stage, and favorable outcome in 717 colorectal cancers”, Cancer , 117(7): 1399-1408 16 Barrera G (2012), “Oxidative Stress and Lipid Peroxidation Products in Cancer Progression and Therapy”, ISRN Oncology, [PMC3483701] 17 Barry H., John G (2001), “Antioxydant defences”, Free Radicals in Biology and Medicine, Oxford University press, Third edition, pp 225-231 18 Barry H., Susanna C (1993), “Lipid peroxidation: its mechanism, measurement, and significanc”, American Society for Clinical Nutrition, 57(suppl), pp.715-725 19 Bartosz G (2005), “Superoxide dismutases and catalase”, The Handbook of Environmental Chemistry, 2, pp 109-149 66 Footer Page 41 of 126 Header Page 42 of 126 20 Bary H., Matthew W (2004), “Measuring reactive species and oxidative damage in vivo and in cell culture: how should you it and what the results mean?”, Br J Pharmacol, 142(2): 231–255 21 Birben E., Sahiner M., Sackesen C (2012), “Oxidative stress and antioxidant defense”, WAO Journal, 5, pp 9-19 22 Bokara K, Blaylock I, Denise S (2009), “Influence of lead cetate on glutathione and its related enzyms in different regions of rat brain”, Journal of Applied Toxicology, 29(5), pp 452-458 23 Burdon R., Knippenberg H (1991), Techniques in Free Radical Research, Volume 22, Elsevier Science, Amsterdam 24 Cadenas E., Boveris A (2005), “Mitochondrial free radical production, antioxidant defenses and cell signaling”, The Handbook of Environmental Chemistry, 2, pp 219-234 25 Cantrell D A (2001), “Phosphoinositide 3-kinase signalling pathways”, Journal of cell science, 114(8), pp 1439-1445 26 Cejas P., Casado E., Belda-Iniesta C (2004), “Implications of oxidative stress and cell membrane lipid peroxidation in human cancer (Spain),” Cancer Causes and Control, vol 15, no 7, pp 707–719 27 Czeczot H, Scibior-Bentkowska D., Skrzycki M (2010), “Lipid peroxidation level in gastrointestinal tract tumors”, Pol Merkur Lekarski, Nov; 29(173), 309-14 28 Devasagayam A., Tilak J , Boloor K , Ketaki S., Ghaskadbi S., Lele D (2004), “Free Radicals and Antioxidants in Human Health: Current Status and Future Prospects”, J Assoc Physicians India, 52, pp 794-780 29 Dongchang, Fanwang (2008), “Evaluation of Oxidative Stress in Colorectal Cancer Patients”, Biomedical and environment sciences 21, 286-289 30 Droge W., Schipper M (2007), “Oxidative stress and aberrant signaling in aging and cognitive decline,”Aging Cell, (3), pp 361–370 67 Footer Page 42 of 126 Header Page 43 of 126 31 Dursun H., Bilici M., Uyanik A (2006 ), “Antioxidant Enzyme Activities and Lipid Peroxidation Levels in Erythrocytes of Patients with Oesophageal and Gastric Cancer”, the Journal of International Medical Research; 34; 193 – 199 32 Bakan E., Seyithan T (2002), “Nitric Oxide Levels and Lipid Peroxidation in Plasma of Patients with gastric cancer”, Oxford Journals, Volume 32, pp 162-166 33 Skrzydlewwska E., Sulkowski S, Koda M (2005), “Lipid peroxidation and antioxidant status in colorectal cancer”, 11(3): 403–406 34 Esterbauer H., Schaur J., Zollner H (1991), “Chemistry and Biochemistry of 4-hydroxinonenal, malonaldehyde and related aldehydes”, Free Radical Biology and Medicine, 11(1), pp.81–128 35 Fujino G., Noguchi T., Matsuzawa A., Yamauchi S., Saitoh M., Takeda K And Ichijo H (2007), “Thioredoxin and TRAF family proteins regulate reactive oxygen species-dependent activation of ASK1 through reciprocal modulation of the N-terminal homophilic interaction of ASK1”, Molecular and cellular biology, 27(23), pp 8152-8163 36 Geou-Yarh Liouand Peter Storz (2010), “Reactive oxygen species in cancer”, Free Radic Res , 44(5) 37 Gerber M., Astre C, Segala C, Saintot M, Scali J, Simony-Lafontaine J (1997): “Tumor progression and oxidant-antioxidant status”, Cancer Lett 114: 211 – 214 38 Gerber M., Astre C., Segala C., Saintot M., Scali J., Simony-Lafontaine J (1996), “Oxidant-antioxidant status alterations in cancer patients: relationship to tumor progression”, J Nutr; 126 (4 suppl): 1201S – 1207S 39 Guéraud F., Atalay M., Bresgen N., a Cipak, Eck P M.l, Huc L., Jouanin I., et al (2010), “Chemistry and biochemistry of lipid peroxidation products”, Free Radic Res., 44(10), pp 1098–124 68 Footer Page 43 of 126 Header Page 44 of 126 40 Hong Chai and Robert E Brown (2009), “Field Effect in Cancer–An Update”, the Association of Clinical Scientists, Inc 41 Howard W, Bruckne R, Pitrell I.J, Merric K.M (2000), Adenocarcinoma of the colon and rectum, Cancer Medicine, 5th Edi, B.C Decker Inc.pp 1472520 42 Ignarro Louis J., C Giuseppe., C Alessandro., N Claudio (1999), “Nitric Oxide as a Signaling Molecule in the Vascular System: An Overview”, Journal of Cardiovascular Pharmacology, Volume 34, Issue 6, pp.879-886 42 Janero D (1990), “Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices of lipid peroxidation and peroxidative tissue injury,” Free Radic Biol Med., vol 9, pp 515–540, 43 Jomova K., Valko M (2011), “Advances in metal- induced oxidative stress and human disease”, Toxicology, 283, pp 65-87 44 JKehrer P., Klotz O (2015), “Free radicals and related reactive speciesas mediators of tissue injury and disease: implications for Health”, Critical Reviews in Toxicology, 45:9, 765-798 45 Lauschke H., Tolb R., Burger B., Minor T., Hirner A (2002), “Lipid Peroxidation as Additional Marker in Patients with Colorectal Cancer Results of a Preliminary Study”, Eur Surg Res; 34, pp.346–350 46 Leslie R., Downes C P (2002), “PTEN: The down side of PI 3-kinase signalling”, Cellular signalling, 14(4), pp 285-295 47 Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N (2010), “Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health”, Pharmacognosy Reviews, 4(8), pp 118–126 48 Lushchak I (2014), ”Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stress and its classification”, chem Biol Interact, 224C, 164-175 48 Lü JM, Lin PH, Yao Q, Chen C (2010), “Chemical and molecular mechanisms of antioxidants: experimental approaches and model systems”, J Cell Mol Med, 14(4), pp 840-60 69 Footer Page 44 of 126 Header Page 45 of 126 49 Manish M., Mohammad S., Khiem Tran (2014), "Reactive Oxygen Species in Inflammation and Tissue Injury"; Antioxid Redox Signal, 20(7), 1126– 1167 50 Manoharan S., Kolanjiappan K., Suresh K & K Panjamurthy (2005), “Lipid peroxidation & antioxidants status in patients with oral squamous cell carcinoma”, Indian J Med Res, pp 529-534 51 Markowitz SD, Bertagnolli (2009), “Molecular basis of colorectal cancer”, N Engl J Med ; 361, 2449-2460 52 Martina P (2013), “Oxidative Stress in the Pathogenesis of Colorectal Cancer: Cause or Consequence?” BioMed Research International, Article ID 725710, pages 52 Murphy M (2009), “How mitochondria produce reactive oxygen species”, Biochem.J, 417, pp 1-13 53 Niki E (2008), “Lipid peroxidation products as oxidative stress biomarkers”, Biofactors, 34(2), 171-80 54 Noriko N., Hiro W (2001), “Cancer and Oxidative Stress”, Journal of the Japan Medical Association”, 44(12), pp 535-539 55 Otamiri T, Sjödahl R (1989), “Increased lipid peroxidation in malignant tissues of patients with colorectal cancer”, Cancer, pp 422-425 56 Ray D., Huang W., Tsuji Y (2012), “Reactive oxygen species (ROS) homeostasis and redox regulation in cellular signaling”, Cellular signalling, 24(5), pp 981-990 57 Rizwan A., Anil T., Payal T (2008), “Malondialdehyde and Protein Carbonyl as Biomarkers for Oxidative Stress and Disease Progression in Patients with Chronic Myeloid Leukemia”, Departments of Biochemistry and Medicine, C.S.M Medical University, Lucknow, India, in vivo 22: 525528 70 Footer Page 45 of 126 Header Page 46 of 126 58 Robert K., Murray, David A., Kathleen M., Botham, Peter J Kennelly, Victor W Rodwell, P Anthony Weil: Happer’s Illustrated: Biochemistry, McGraw-Hill books 59 Rodrigo F., Onard S., Alexandros G., Georgakilas, Mihalis I Panayiotidis (2008), “Oxidative stress, DNA methylation and carcinogenesis”, Cancer Letters, 266 6–11 60 Sadanandam A., Lal A., Benz C., Eppenberger-Castori S., Scott G., Gray W., Spellman P., Waldman F., Benz C (2012), “Genomic aberrations in normal tissue adjacent to HER2-amplified breast cancers: field cancerization or contaminating tumor cells?”, Breast Cancer Res Treat;136(3):693-703 61 Samano M., Torres-Duran V., Juarez-Oropeza A (2012), “Effect of acute extremely low frequency electromagnetic field exposure on the antioxidant status and lipid levels in rat brain”, Archives of Medical Research, 43, pp 183-189 62 Sastre J., Pallardo V., Vina J (2005), “Glutathion”, The Handbook of Environmantal Chemistry, Vol 2, pp 91-108 63 Scott K., Powers., Malcolm J (2008), “Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle force production”, Physiol Rev, 88(4), pp 1243-1276 64 Sefa Tüzün, Ahmet Y., Ahmet P (2012), “Lipid Peroxidation and Transforming Growth Factor-β1 Levels in Gastric Cancer at Pathologic Stages”, Balkan Med J, 29(3): 273–276 65 Seven A., Civelek S, Inci E, Korkut N, Burçak G (1999), “Evaluation of oxidative stress parameters in blood of patients with laryngeal carcinoma”, Clin Biochem, 32, 369–73 66 Seven A, Erbil Y, Seven R, Inci F, Gulyasar T, Barutcu B (1998), “Breast cancer and benign breast disease patients evaluated in relation to oxidative stress”, Cancer Biochem Biophys; 16: 333 – 345 71 Footer Page 46 of 126 Header Page 47 of 126 67 Upadhya S, Mohan SK, Vanajakshamma K, Kunder M, Mathias S (2004), “Oxidant-antioxidant status in colorectal cancer patients before ang aftef treatment”, Indian Journal of Clinical Biochemistry, 19 (2), 80-83 68 Sies H (1985), “Oxidative stress”, Academic Press, London; P 18 69 Simon U., Haj-Yehia A and Levi-Schaffer F (2000), “Role of reactive oxygen species (ROS) in apoptosis induction”, Apoptosis, 5: 415-418 70 Stephen J., Sara Rodríguez-Enríquez, Jiri Neuzil, Emma Saavedra, Rafael Moreno-Sánchez (2010), “The causes of cancer revisited: „„Mitochondrial malignancy” and ROS-induced oncogenic transformation – Why mitochondria are targets for cancer therapy”, Molecular Aspects of Medicine, pp 145–170 71 Stewart B W., Wild C P (2013), World Cancer Report, World Health Organization 72 Sugawara E, Nakamura K, Miyake T, Fukumura A, Seki Y (1991), “Lipid peroxidation and concentration of glutathione in erythrocytes from workers exposed to lead”, Br J Ind Med, Apr, 48(4), pp 239-242 73 Tobiume K., Matsuzawa A., Takahashi T , Nishitoh H., Morita K I , Takeda K and Ichijo H (2001), “ASK1 is required for sustained activations of JNK/p38 MAP kinases and apoptosis” EMBO reports, 2(3), pp 222-228 74 Hermanek S., Hutter R., Sobin H (1997), “TNM Atlas Classification of Malignant Tumour”, Union International Contre Le Cancer, 4th Edi, Springe, Berlin, pp.98-106 75 Valko M., Leibfritz D., Moncol J (2007), “Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease", Int J Biochem Cell Biol., vol 39, no 1, pp 44–84 76 Valko M., Rhodes J., Moncol J., Izakovic M., and Mazur M (2006), “Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer,” Chemico-Biological Interactions, vol 160, no 1, pp 1–40 72 Footer Page 47 of 126 Header Page 48 of 126 77 William C Copeland, Joseph T Wachsman, F M Johnson, John S Penta (2002), “Mitochondrial DNA Alterations in Cancer”, Cancer Investigation, 20(4), 557-569 78 William J Marshall., Stephen K Banger (1995), “Clinical BiochemistryMetabolic and Clinical Aspects”, pp 765-772 79 Wulf D (2002), “Free Radicals in the Physiological Control of Cell Function”, Physiological Reviews,Vol 82 no 1, 47-95 80 Yasukazu Y., Aya U., Mototada S (2013), “Lipid peroxidation biomarkers for evaluating oxidative stress and assessing antioxidant capacity in vivo” ; J Clin Biochem, 52(1): 9–16 73 Footer Page 48 of 126 ... Đánh giá đặc điểm lâm sàng, giai đoạn bệnh đại thể ung thư đại trực tràng 2.2.3.1 Chẩn đoán giai đoạn ung thư đại trực tràng 37 2.2.3.2 Đại thể ung thư đại trực tràng 38 2.3 Tính toán thống kê 39... học quan tâm nghiên cứu giới Tuy nhiên Việt Nam chưa có nghiên cứu công bố mối quan hệ Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa bệnh nhân ung thư đại trực tràng nhằm mục... học nghiên cứu nhiều xem số để đánh giá mức độ peroxi hóa lipid [32,53,69,80] Ung thư đại trực tràng số các bệnh ác tính thư ng gặp nước phát triển Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Từ khóa liên quan