bài thu hoạch bdtx thpt

32 678 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 19:36

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 2,17,18,39. năm học 20162017.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TRNG THPT HIP HềA S c lp - T - Hnh phỳc Hip Hũa, ngy thỏng nm 2017 BI THU HOCH BI DNG THNG XUYấN NM HC 2016-2017 H v tờn: Nguyn Ngc Anh Ngy thỏng nm sinh: 30/7/1987 Trỡnh chuyờn mụn nghip v: c nhõn vt lý T chuyờn mụn: Vt lý - KTCN Chc v c giao: Ging dy 11A3,7; 12A5 Cn c Thụng t s 30/2011/TT-BGDT ngy 08 thỏng 08 nm 2011 ca B trng B giỏo dc v o to v vic Ban hnh Chng trỡnh bi dng thng xuyờn giỏo viờn trung hc ph thụng; Thụng t s 26/2012/TT-BGDT ngy 10 thỏng 07 nm 2012 ca B trng B giỏo dc v o to v vic Ban hnh Quy ch bi dng thng xuyờn giỏo viờn mm non, ph thụng v giỏo dc thng xuyờn; Cn c cụng s 1069/HD-SGDT ngy 06 thỏng nm 2016 ca S Giỏo dc v o to Bc Giang v k hoch bi dng thng xuyờn giỏo viờn mm non, ph thụng v giỏo dc thng xuyờn nm hc 2016-2017; Cn c vo k hoch ng kớ ca bn thõn tụi xin bỏo cỏo kt qu thc hin bi dng thng xuyờn cỏ nhõn nm hc 2016-2017 nh sau: I Kt qu thc hin cỏc ni dung Khi kin thc bt buc a) Ni dung 1: Nghiờn cu, hc cỏc ch th v ng li chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc v giỏo dc trung hc: - Thi lng: 30 tit - Ni dung: + Hng dn thc hin nhim v nm hc 2016 2017 (16 tit) + Tp hun TTCM v i mi PPDH, KTG v t chc cỏc hot ng chuyờn mụn (14 tit) - Hỡnh thc, thi gian hc: + Hỡnh thc bi dng: Hc trung ti trng + Thi gian hc: Theo k hoch ca Nh trng Kt qu: hon thnh tt b) Ni dung 2: Bi dng v qun lý vic thc hin chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, kin thc giỏo dc a phng: - Thi lng: 30 tit - Ni dung: Tp hun cỏc v thc hin chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, kin thc giỏo dc a phng (30 tit) - Hỡnh thc, thi gian hc: + Hỡnh thc bi dng: Hc trung ti trng theo t, nhúm chuyờn mụn kt hp vi t hc, hc t xa ( qua mng Internet) + Thi gian hc: Theo k hoch ca t nhúm chuyờn mụn, ca cỏ nhõn ( t b trớ) Kt qu: hon thnh tt Khi kin thc t chn Ni dung 3: Bi dng ỏp ng nhu cu phỏt trin ngh nghip liờn tc ca giỏo viờn Quỏ trỡnh thc hin t bi dng Thi gian t bi dng: T ngy 28/08/2016 n ngy 30/04/2017 Thi lng (s tit) thc hin: 60 titTi liu: Bi dng thng xuyờn qua mng Internet a ch http://taphuan.moet.edu.vn * Hỡnh thc bi dng - T hc v nghiờn cu qua mng Internet - Thụng qua vic trao i, chia s cỏc hot ng sinh hot chuyờn mụn - Thụng qua vic d gi, rỳt kinh nghim ca ng nghip - Thụng qua cỏc hỡnh hc khỏc (truyn thanh, truyn hỡnh, bỏo chớ) * Kt qu t bi dng chung + V kin thc - Hiu c v hot ng hc ca hc sinh THPT - Bit c ng dng cụng ngh thụng tin bi dy +V i mi phng phỏp dy hc - Bn thõn ó lnh hi v trin khai vic i mi phng phỏp dy hc phự hp vi hot ng hc hc sinh THPT - nõng cao phi hp gia giỏo viờn vi gia ỡnh v cng ng giỏo dc hc sinh * Kt qu t bi dng c th MODULE2: HOT NG HC TP CA HC SINH THPT(15 tit) NI DUNG : A Lý thuyt Hot ng Tỡm hiu mt s quan im v hot ng hc Cõu 1: Bn hóy lit kờ nhng quan im v hot ng hc m bn bit? Tr li: - Thuyt th nht: nghiờn cu hc theo quan im tip cn hnh vi - Thuyt th hai: nghiờn cu hc theo quan im tip cn nhn thc - Thuyt th ba: nghiờn cu hc theo quan im xó hi Cõu 2: Bn hóy phõn tớch quy trỡnh hc theo c ch hnh vi? Tr li: Ngi u tli úng gúp cho thuyt ny l nh sinh lớ hc I.P Pavlov, ụng ó cú cụng phỏt hin nghiờn cu C ch phn x cú iu kin Sau ú,nh tõm lớ hc hnh vi ngi M l Watson ó trin khai ỏp dng thnh tu ny ca I.P Pavliụv vo nghiờn cu tõm lớ ụng ó a cụng thc S => R, ú s (Stimulus) l kớch thớch v R (Reaction) l phn ng Tip sau ú l quan im hnh vi tin b hn ca B.F skinn vi cụng thc S => R, hoc ụi l S => R ca Kantor Mc dự cỏc cụng thc Trờn cú nhng nột khỏc nhau, nhng u cú im chung: Hnh vi ch l mi liờn h trc tip gia c th vi mụi trng, tõm lý v ý thc chng qua ch l nhng hin tng tha Nh vy, vic hc din theo c ch hỡnh thnh phn ng trc tip gia cỏ nhõn vi mụi trng bờn ngoi v b qua s tham gia ca tõm lớ, ý thc cỏ nhõn Cõu 3: Bn hóy phõn tớch quy trỡnh hc theo quan im xó hi? Tr li: Tip thu cỏc quan im Trờn, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu theo thuyt ny cho rng: hc khụng ch din cỏ nhõn ngi hay vt, m hc cú th din thụng qua s quan sỏt ngi khỏc mụi trng xó hi, tỳc l ngi ny hc ngi theo c ch bt chc Albert Bandura (i din ca thuyt ny) cho lng hc thụng qua quan sỏt ngi khỏc bt chc, hc ln nhau, vớ d, th dc, mt ngi mu, ngi khỏc quan sỏt lõm theo Trong thc tin, cú mt dng bi khỏc l va nhn thc, va quan sỏt bt chc lm theo Theo hng nghiờn cu ny, cỏc nh tõm lớ hc Liờn xụ c, c bit l .B Encụnhin ó nhn mnh tớnh mc ớch, ng c v a lớ thuyt hot ng hc Cõu 4: Bn hóy phõn tớch quan im hc v nhn thc? Tr li: Theo quan im tip cn hnh vi nh trờn ó trỡnh by thỡ cỏc tỏc gi cha chỳ ý n nhn thc quỏ trỡnh hc Theo h, nghiờn cu hc thc s khỏch quan khoa hc ch cn nghiờn cu nhng biu hin bờn ngoi (hnh vi bờn ngoi,) tỳc l ch trung ch yu vo khớa cnh thay i hnh vi quỏ trỡnh hc (ch quan tõm ti s v R) Gn õy, nhiu nh tõm lớ hc ó trung vo vai trũ ca nhn thc hc T nhn thc" bt ngun t ting Latinh cú ngha l hiu bit" v dựng ch cỏc quỏ trỡnh m nh chỳng ngi thu nhn v t chc cỏc thụng tin iu ú cú ngha l nh nhn thc m chỳng ta hiu c th gii ca chỳng ta nh th no Thc t cho thy: c thuyt iu kin hoỏ c in v iu kin hoỏ tớch cc u cú th uc nhỡn nhn theo quan im nhn thc Trong thuyt iu kin hoỏ c in, chớnh vt dó hc c mt tớn hiu Tng chuụng nh mun bo sp cú thc n ri" Trong thuyt iu kin hoỏ tớch cc, vt cú th thu nhn cỏc thụng tin v mt hnh ng no ú s dn n mt kt qu no ú mt mụi trng nht nh v ú ó din quỏ trỡnh hc vớ d: Con chut cú th hc c Nu mỡnh r phi, ri r tri, ri li r tri na thỡ mỡnh cú th n c cui ca mờ l, ú ó cú sn thc n" Theo cỏc quan im trờn thỡ s hc ch n thun l s liờn kt theo c ch kớch thớch - phn ng" s uc din theo s nhim v ỏp dng cỏc thụng tin S hc cú th din khụng cn cng c, cú th bng quan sỏt v hc cỏc k xo ng Hc khụng cú cng c Cỏc nh tõm lớ hc ó nghiờn cu v thy rng ng vt cú th hc c t mụi trng sng ca chỳng m khụng cn cng c Kt qu nghiờn cu ny l mt nhng c s cho cỏch tip cn nhn thc i vi quỏ trỡnh hc Trong nhiu thc nghim v hc tp, chut ó chng t nú cú th hc vt qua mờ l, nú cú th hc chy theo mt l trỡnh dn n mt s khen thng no ú Ngi ta cho rng vic hc ny l kt qu ca mt lot cỏc liờn kt kớch thớch - phn ng" c cng c vi d, chut cú th hc liờn kt mt s r phi vi cỏi ca th nht mt s r trỏi vi cỏi ca th hai v c nh th cho n t uc thc n Nh vy, s cng c cho ton b vic kt chui phn ng ó giỳp chut hc c ng i mờ l dn ti thc n Tuy nhiờn, nh tõm lớ hc E Tolman li hoi nghi rng mt chui cỏc liờn kt kớch thớch - phn ng nh th khụng phi l c s chớnh cho s hc ca chut Nm 1930, E Tolman ó lm thớ nghim: th chut vo mờ l, nú i tha thn mờ l mt tun ri, khụng cú phn thng Sau ú t thc n vo cui mờ l thỡ chỳng cú th i nhanh qua mờ l n vi thc n ging nh chut ó c cng c bng thc n mờ l trc Qua thớ nghim, E Tolman ó phỏt hin c nhng chut khụng c cng c bng thc n cng hc c ng i ca nú mờ l v nh vy vic cng c khụng thc s cn thit cho quỏ trỡnh hc Theo ụng, vic chut i li tha thn mờ l ó hỡnh thnh Bn nhn thc" v mụi trng xung quanh nú, t ú nú nhanh chúng hc uc cỏch nh hng mụi trng dn ti thc n Bn nhn thc l mt biu tng tinh thn v cỏc mi quan h gia cỏc a im xut hin u ca vt Nú ging nh bn thc cung cp mt biu tng cho nú thụng qua th giỏc v cỏc mi quan h ú Con ngi cng hỡnh thnh bn nhn thc v th gii xung quanh mỡnh, chng hn, bn ang p xe n trng v bt cht gp mt hng ro chn khụng vt qua c, lp tc bn cú th tỡm n mt li mi n trng c bn chua h i theo li ú bao gi s d nh vy l vỡ cỏi m bn hc c khụng phi ch l mt trỡnh t cỏc ln r phi, r trỏi, m l mt bn nhn thc v khu vc m trng bn ang ú Hc bng quan sỏt ngi, vic hc phn ln din khụng cú s khen thng hay trng pht trc tip no, cú loi hc lp n gin ch l kt qu ca s quan sỏt hnh vi ca ngi khỏc Quỏ trỡnh ny gi l hc bng quan sỏt Theo Albert Bandura , hc bng quan sỏt din theo bn bc: chỳ ý, nh li, tỏi to v ng c hoỏ - Chỳ ý Mun hc v lm theo hnh vi ca ngi khỏc thỡ bc u tiờn phi trung chỳ ý, theo dừi cn k tng thao tỏc ca h v nhn xột tng vic h lm nh th no (ph õn tớch tng hnh ng ca h) - Nh li: Sau quan sỏt, phõn tớch hnh ng, chỳng ta phi ghi nh v lu gi hỡnh nh ú trờn v nóo - Tỏi to: Sau ghi nh v lu gi, chng ta phi s dng hỡnh nh tinh thn ú v bin nú thnh hnh vi thc t Trong trng hp cn phi dng li, tỏi to li nhng hỡnh nh phc thỡ bc ny cú th khú khn.Tuy nhiờn, vi s c gng phõn tớch, ghi nh v luyn tp, ngi cú th lm c nhiu hnh vi phc m h ó quan sỏt, ớt nht cng gn ging nh vy - ng c hoỏ: Con ngi cú th thu nhn nhiu thụng tin v nhiu hnh vi trờn c s quan sỏt uc hnh vi ca ngi khỏc Tuy nhiờn, h ch cú th s dng cỏc thụng tin ny nu nú tr thnh ng lc thỳc y h to hnh vi ú Theo trỡnh t bn bc m ADbert Bandura ó ch trờn, chỳng ta cn phõn bit gia hc v s thc hin (s to thc t mt phn ng dó hc c) Trong thc tin cú nhiu k nng, k xo, thúi quen, giỏ tr v nim tin l sn phm hc c thụng qua s quan sỏt ca ngi khỏc, c bn giỏo dc l phi nh hng cỏc em bit nhn thc mt cỏch ỳng n giỏ tr ca nhng hnh vi cn hc v nhng hnh vi khụng cn hc Hc cỏc k xo ng Vic hc cỏc k xo ng (i xe p, ỏnh mỏy vi tớnh, chi búng r, ỏ cu ) cn c kt hp c ba yu t: nhn thc, quan sỏt v hnh vi Hc cỏc k xo ng thng din theo trỡnh t: Ban u ngi hc c lm quen, nhn bit cỏc thụng tin cn thit v chỳng; sau ú ngi hc phi hc theo kiu quan sỏt ngi khỏc thc hin v cui cựng l ngi hc thc hnh luyn hnh vi c thun thc Nh vy, ngi mun thc hin thnh cụng nhng k so (hnh vi) ng mi iu kin thay i, h khụng ch hc trỡnh t ca nhng c ng m l mt s ng Mt quy tc liờn h cỏc iu kin kớch thớch khỏc vi nhng c ng s to nhng kt qu l hc c cỏc k xo ng mong mun Thuyt hot ng hc ca .B Encụnhin Thuyt hot ng hc ca .B Encụnhin i Trờn c s lớ thuyt tõm lớ hc i cng, mt c s chớnh l lớ thuyt v hot ng ch o ca A.N Lờụnchiev Trc ht, .B Encụnhin phõn tt c cỏc i tng hot ng ca tr em t lỳc mi sinh n lỳc trng thnh hai lp A v B - Lp A gm nhng quan h ca tr em vi ngi ln, vi xó hi - Lp B gm nhng quan h ca tr em vi thiờn nhiờn, vi th gii vt loi ngi sỏng to (phỏt hin) i tng hot ng ca tr hai lp A v B lỳc u cũn tru tng, cha phõn hoỏ; sau ú ngy cng c th hn, phỏt trin trit hn thnh nhng i tng c th Mi i tng xỏc nh mt loi hỡnh hot ng v chớnh s phỏt trin ca mi loi hỡnh hot ng l c s to s phỏt trin tõm lớ ca tr em mi giai on tui Theo .B Encụnhin, s phỏt trin tõm lớ ca tre em mi giai on tui cú nhng c trung riờng, mi giai on ny cú mt hot ng ch o chi phi xỏc nh tớnh cht ca hot ng ch o, cn da vo cỏc du hiu ca nú m A N Lờụnchiev ó ra: Mt l, hot ng ch o l hot ng m hot ng ú ó ny sinh nhng yu t mi hỡnh thnh mt hot ng khỏc, m hot ng ny s tr thnh hot ng ch o thi kỡ tip theo Hai l, hot ng ch o l hot ng m nh nú cỏc quỏ trỡnh tõm lớ riờng l c hỡnh thnh hay t chc mt cỏch rỏo rit Ba l, hot ng ch o l hot ng m nhng nột nhõn cỏch ca tre em ph thuc cht ch vo hot ng ú Hot ng Khỏi nim hot ng hc Cõu 1: Hot ng hc l gỡ? Tr li: Cỏc hot ng khỏc nh trng nh vui chi, lao ng, chớnh tr xó hi cng giỳp cho ngi hc nm c tri thc, k nng, k xo nhng ú ch l kt qu ph, kt qu i kốm hot ng trờn m thụi Khỏc hn vi cỏc loi hỡnh hot ng khỏc, hot ng hc lm bin i chớnh bn thõn ngi hc, mt cỏch cú mc ớch vo vic hỡnh thnh nhõn cỏch ca bn thõn ngi hc .B Encụnhin ó nờu lờn vic lnh hi tri thc l ni dung c bn ca hot ng hc v uc xỏc nh bi cu trỳc v mc phỏt trin ca hot ng hc ụng vit Hot ng hc trc ht l hot ng m nh nú din s thay i bn thõn hc sinh, ú l hot ng nhm t bin i m sn phm ca nú l nhng bin i din chớnh bn thõn ch th quỏ trỡnh thc hin nú " Hot ng hc bao gm vic nh hng hc tp, lp k hoch hoat ng, bn thõn hnh ng hc v vic kim tra hiu qu ca hot ng hc Cõu 2: Bn cht ca hot ng hc l gỡ? Tr li: Hot ng hc l mt nhng hot ng c bn ca ngi, õy l quỏ trỡnh nhn thc c ỏo ca ngi hc, giỳp h phỏt trin nhõn cỏch ton din thớch ng nhanh chúng vi s bin i phc ca cuc sng Hot ng hc cú cỏc c im sau õy: - i tng ca hot ng hc l tri thc v nhng k nng, k so tng ng vi tri thc y Mun hc cú kt qu, ngi hc phi tớch cc tin hnh nhng hnh ng hc nhm tỏi to" li phng thc loi ngi ó phỏt hin, khỏm phỏ tri thc ú - Hot ng hc uc iu khin mt cỏch cú ý thc nhm tip thu tri thc, k nng, k xo - Hot ng hc khụng vo mc ớch thu thp, tớch lu ti liu m hng vo lm thay i chớnh bn thõn ngi hc, nng trỡnh phỏt trin nhn thc núi liờng v tõm lớ núi chung lờn mt mc cao hn thụng qua quỏ trỡnh tip thu tri thc - Hot ng hc khụng ch hng vo tip thu nhng tri thc, k nng, k xo mi m cũn hng vo vic tip thu nhng tri thc ca chớnh bn thõn hot ng hc ú l phng phỏp hc Mun cho hot ng hc cú hiu qu thỡ ngi h c phi cú phng phỏp hc Cõu 3: cu trỳc ca hot ng hc l gỡ? Tr li: Hot ng hc cú cu trỳc tõm lớ nh cỏc hoat ng khỏc ca ngi, ú ụng c ca hot ng hc, nhim v ca hot ng hc, hnh ng hc l ba thnh t cú vai trũ quan trng - ng c ca hot ng hc l nhu cu c ngi h c nhn thc v tr thnh ng lc thụi thc ngi hc tin hnh hot ng hc Hay núi cỏch khỏc, ng c hc l cỏi vỡ nú m ngi hc tin hnh hot ng hc ng c ca hot ng hc ny sinh t chớnh vic hc tp; t vic lnh hi tri thc v nhng k nng, k so tng ng; t vic lnh hi phng phỏp hc - Nhim v ca hot ng hc: l hỡnh thc c th hoỏ ni dung hc thnh vic hc c th m mi ngi hc phi thc hin cú c sn phm nht nh Vic gii quyt cỏc nhim v ca hot ng hc lm cho ngi hc chim lnh tri thc v nhng k nng, k so tng ng hỡnh thnh nhõn cỏch theo mc tiờu o to vỡ vy, nhim v ca hot ng hc khỏc vi nhim v ca cỏc loi hỡnh hot ng khỏc .B Encụnhin cho rng: nhim v hc l n v t bo ca hot ng hc S khc c bn ca nhim v hc vi cc nhim v khỏc l ch: mc ớch v kt qu ca nú l s thay i ca bn thõn ch th hot ng ch khụng phi l s thay i ca cỏc i tng m ch th hnh ng vi chỳng Nhim v hc l nhõn t quan trng ca hot ng hc, nu khụng cú nú thỡ ngi hc khụng th chim lnh i tng ca hot ng hc Vic xõy dung cỏc nhim v hc phi c thit k thnh mt h thng cú lụgic khoa hc v theo chiu hng phỏt trin Do ú, s hỡnh thnh, hon thin v phỏt trin lõm lớ ngi hc l quỏ trỡnh liờn tc to nhng nng lc mi thụng qua vic thc hin cỏc nhim v ca hot ng hc - Hnh ng hc: l cỏch thc hin cỏc nhim v ca hot ng hc thc hin cỏc nhim v ca hot ng hc, ngi hc phi tin hnh cỏc hnh ng hc sau: hnh ng phõn tớch, hnh ng mụ hỡnh hoỏ, hnh ng c th hoỏ, hnh ng kim tra v ỏnh giỏ - Hnh ngphõn tớch: l hnh ng tiờn quyt hot ng lnh hi tri thc ca ngi hc Hnh ng phõn tớch gm: phõn tớch vt cht, phõn tớch da Trờn li núi v phõn tớch tinh thn - Hnh ng mụ hỡnh hoỏ: l hnh ng ngi hc ghỡ li quỏ trỡnh v kt qu thc hin hnh ng phn tớch trờn di dng mụ hỡnh v kớ hiu - Hnh ng c th húa: l khõu luyn hc Hnh ng ny giỳp ngi hc dng phng thc hnh ng chung vo gii quyt nhng c th cựng mt lnh vc - Hnh ng kim tra v ỏnh gớa l hnh ng cú chc nng nh v iu chnh hnh ng hc ca ngi hc Cỏc hnh ng hc ny cú mi quan h bin chng, tỏc ng chi phi ln Ngi hc mun hỡnh thnh tri thc v nhng k nng, k xo tng ng vi tri thc ú thỡ nht thit phi hỡnh thnh cỏc hnh ng hc v phi ly hnh ng hc lm c s Hot ng c im tõm lớ ca hc sinh trung hc ph thụng Cõu 1: Hc sinh THPT thuc giai on la tui no? Tr li Hc sinh trung hc ph thụng l hc sinh cú tui t 16 n 18 Trong tõm lớ hc la tui, ngũi ta coi giai on ny l tui u niờn (cũn gi l niờn mi ln hay niờn hc sinh) La tui niờn hc sinh l thi kỡ t ti s trng thnh v mt th lc, cỏc em ó cú c th phỏt trin cõn i, khe v p Thanh niờn hc sinh tham gia nhiu hot ng phong phỳ, a dng v phc c bit, la tui ny ngy cng xut hin nhiu vai trũ ca ngũi ln v cỏc em thc hin cỏc vai trũ ú mt cỏch c lp, cú tinh thn trỏch nhim Cú th núi, nhng thay i v mt sinh hc v xó hi cú nh hng ln i vúi s phỏt trin tõm li núi chung, trớ tu cm xỳc núi riờng ca la tui ny Cõu 2: trỡnh by nhng c im phỏt trin trớ tu ca hc sinh THPT? Tr li: Do cu trỳc v chc nng ca h thn kinh khỏ hon thin, cho nờn hot ng nhn thc ca niờn hc sinh phỏt trin rt nhanh v mnh Cỏc ch s v kh nng cm giỏc v tri giỏc phỏt trin cao Ngng tuyt i ca cm giỏc v tớnh nhy cm tng lờn rừ rt Tri giỏc cú ch nh chim u th, th hin s quan sỏt cú mc ớch, cú h thng v ton din hn Trớ nh ca niờn hc sinh phỏt trin trờn c hai phng din: tng lng ghi nh v hon thin phng phỏp ghi nh cỏc em, ghi nh lụgic, ghi nh ý ngha chim u th c bit, cỏc em ó to c tõm th phn húa ghi nh Hot ng t ca niờn hc sinh cú s thay i ln Kh nng t lớ lun, t tru tng phỏt trin theo hng tớch cc, c lp, sỏng to Cỏc lp lun cht ch, cú cn c v nht quỏn hn ng thi tớnh phờ phỏn ca t cng tng lờn Nhỡn chung, nng lc trớ tu ca niờn hc sinh ó phỏt trin khỏ hon thin ng thi hon cnh sp bc vo i buc cỏc em phi chun b mt hnh trang tht tt, ú l tri thc cú th theo hc mt ngh no ú bc i hc hoc trung hc chuyờn nghip, hoc i vo cuc sng mt cỏch vng vng õy l ng c chớnh ca vic hc Di nh hng ca ng c ny, hc núi riờng v hot ng nhn thc núi chung, cỏc em luụn th hin tinh thn trỏch nhim, tớnh t giỏc, tớch cc cao Cõu 3: Bn hóy trỡnh by nhng cm xỳc tỡnh cm ca hc sinh THPT? Tr li: xỳc cm, tỡnh cm ca niờn hc sinh rt phong phỳ v mang nhiu mu sc c bit, tỡnh cm ca cỏc em rt sõu sc v bn vng c im ny th hin rừ nht tỡnh bn ca cỏc em la tui ny, nhu cu v bn tõm tỡnh cỏ nhõn tng lờn rừ rt, mc sõu sc tỡnh bn cng c th hin m nột i vúi cỏc em, tỡnh bn l nhng mi quan h quan trng nht ca ngũi Bờn cnh s hiu bit y v nhau, tỡnh bn ca cỏc em cũn mang tớnh xỳc cm cao vỡ th, bn bố thng cú nh ln n mi hot ng ca cỏc em c bit, giai on ny quan h gia hc sinh nam v hc sinh n c tớch cc húa mt cỏch rừ rt Phm vi bn bố c m rng, bờn cnh nhúm bn thun nht; cũn cú khỏ nhiu nhúm pha trn (cú c nam ln n), vy nhu cu v bn khỏc gii c tng cng mt s em ó xut hin nhng s lụi cun u tiờn khỏ mnh m, ny sinh nhu cu chõn chớnh v tỡnh yờu ụi la ú l trng thỏi mi m nhng rt t nhiờn i sng tỡnh cm ca niờn hc sinh Tỡnh cm ca niờn hc sinh i vi cha me, thy cụ giỏo ngy cng c cng c sõu sc v bn cht, vi vy m cỏc quyt nh quan trng, hnh vi ng x cỏc em chu nh dỏng k t cỏc thy cụ v nhng ngi thõn gia ỡnh Nhng bin i c trng cho s trng thnh v cỏc mt th cht, trớ tu v o ỳc ca niờn hc sinh u liờn quan v cú nh hng n xỳc cm, tỡnh cm ca cỏc em cú th núi, sc rung ng mnh m, kh nng nhy cm cao, tỡnh cm phong phỳ, sõu sc l nột c trng ca la tui u niờn 10 thc nõng cao hiu qu hc Tt c cỏc phng phng phỏp nhm tớch cc húa hot ng hc ca HS u c coi l PPDH tớch cc * c trng c bn ca PPDH tớch cc: - Dy hc thụng qua t chc cỏc hot ng ca HS - Dy hc chỳ trng rốn luyn phng phỏp t hc - Tng cng hc cỏ th phi hp vi hc hp tỏc - Kt hp ỏnh giỏ ca thy vi t ỏnh giỏ ca trũ Hot ng : Mt s phng phỏp v k thut dy hc tớch cc: Mt s phng phỏp dy hc tớch cc: Mt s phng phỏp c s dng theo nh hng i mi: PP m thoi PP bn tay nn bt Mt s phng phỏp c s dng theo nh hng i mi PP trc quan PP luyn tp, thc hnh PP phỏt hin v gii quyt PP hp tỏc, theo nhúm nh Mt s PP dy hc tớch cc: 2.1 Phng phỏp gi m- ỏp: a Bn cht - L quỏ trỡnh tng tỏc gia GV v HS, c thc hin qua h thng cõu hi v cõu tr li tng ng v mt ch nht nh - GV khụng trc tip a nhng kin thc hon chnh m hng dn HS t tng bc t tỡm kin thc mi - Cn c vo tớnh cht hot ng nhn thc ca HS - Vn ỏp tỏi hin - Vn ỏp gii thớch minh ho - Vn ỏp tỡm tũi - Xột cht lng cõu hi v mt yờu cu nng lc nhn thc - Loi cõu hi cú yờu cu thp, ũi hi kh nng tỏi hin kin thc, nh li v trỡnh by li iu ó hc - Loi cõu hi cú yờu cu cao ũi hi s thụng hiu, k nng phõn tớch, tng hp, so sỏnh, th hin c cỏc khỏi nim, nh lớ b Quy trỡnh thc hin: * Trc gi hc: 18 Bc 1: Xỏc nh mc tiờu bi hc v i tng dy hc Xỏc nh cỏc n v kin thc k nng c bn bi hc v tỡm cỏch din t cỏc ni dung ny di dng cõu hi gi ý, dn dt HS Bc 2: D kin ni dung cỏc cõu hi, hỡnh thc hi, thi im t cõu hi , trỡnh t ca cỏc cõu hi D kin ni dung cỏc cõu tr li ca HS, cỏc cõu nhn xột hoc tr li ca GV i vi HS Bc 3: D kin nhng cõu hi ph tu tỡnh hỡnh tng i tng c th m tip tc gi ý, dn dt HS * Trong gi hc: Bc 4: GV s dng h thng cõu hi d kin (phự hp vi trỡnh nhn thc ca tng loi i tng HS) tin trỡnh bi dy v chỳ ý thu thp thụng tin phn hi t phớa HS * Sau gi hc: GV chỳ ý rỳt kinh nghim v tớnh rừ rng, chớnh xỏc v trt t logic ca h thng cõu hi ó c s dng gi dy u im, hn ch ca Phng phỏp *u im - L cỏch thc tt kớch thớch t c lp ca HS, dy HS cỏch t suy ngh ỳng n - Lụi cun HS tham gia vo bi hc, lm cho khụng khớ lp hc sụi ni, kớch thớch hng thỳ hc v lũng tin ca HS, rốn luyn cho HS nng lc din t - To mụi trng HS giỳp hc - Duy trỡ s chỳ ý ca HS; giỳp kim soỏt hnh vi ca HS v qun lớ lp hc *Hn ch - Khú son tho v s dng h thng cõu hi gi m v dn dt HS theo mt ch nht quỏn - GV phi cú s chun b rt cụng phu, nu khụng, kin thc m HS thu nhn thiu tớnh h thng, tn mn, thm vt d Mt s lu ý -Cõu hi phi cú ni dung chớnh xỏc, rừ rng, sỏt vi mc ớch, yờu cu ca bi hc.Trỏnh tỡnh trng t cõu hi khụng rừ mc ớch, t cõu hi m HS d dng tr li cú hoc khụng -Cõu hi phi sỏt vi tng loi i tng HS Nu khụng nm chc trỡnh ca HS, t cõu hi khụng phự hp -Cựng mt ni dung hc tp, vi cựng mt mc ớch nh nhau, GV cú th s dng nhiu dng cõu hi vi nhiu hỡnh thc hi khỏc -Bờn cnh nhng cõu hi chớnh cn chun b nhng cõu hi ph S thnh cụng ca phng phỏp gi m ỏp ph thuc nhiu vo vic xõy dng c h thng cõu hi gi m thớch hp 19 2.2 PP dy hc gii quyt : a Khỏi nim - dy hc gii quyt : - Vn l nhng cõu hi hay nhim v t m vic gii quyt chỳng cha cú quy lut sn cng nh nhng tri thc, k nng sn cú cha gii quyt m cũn khú khn, cn tr cn vt qua - Mt c c trng bi ba thnh phn: - Trng thỏi xut phỏt: khụng mong mun - Trng thỏi ớch: Trng thỏi mong mun - S cn tr * Ba tiờu ca gii quyt : - Chp nhn - Cn tr - Khỏm phỏ * Tỡnh cú : - Tỡnh cú xut hin mt cỏ nhõn ng trc mt mc ớch mun t ti, nhn bit mt nhim v cn gii quyt nhng cha bit bng cỏch no, cha phng tin (tri thc, k nng) gii quyt b Dy hc gii quyt : - Dy hc gii quyt da trờn c s lý thuyt nhn thc Gii quyt cú vai trũ c bit quan trng vic phỏt trin t v nhn thc ca ngi T ch bt u xut hin tỡnh cú (Rubinstein) - DHGQV l mt Q DH nhm phỏt trin nng lc t sỏng to, nng lc gii quyt ca hc sinh Hc sinh c t mt tỡnh cú , thụng qua vic gii quyt giỳp hc sinh lnh hi tri thc, k nng v phng phỏp nhn thc b.1 Cu trỳc ca quỏ trỡnh gii quyt : 20 CU TRC CA QU TRèNH GII QUYT VN Vấn đề I) Nhận biết vấn đề Phân tích tỡnh Nhn bit, trình bày cn gii quyt II) Tỡm cỏc phng ỏn gii quyt So sánh với nhiệm vụ giải Tìm cách giải H thống hoá, xếp phơng án giải III) Quyt nh phng ỏn (giải V) Phân tích cỏc phýừng ỏn Đánh giá cỏc phýừng ỏn Quyết định Gii b.2 Vn dng dy hc gii quyt : DHGQV cú th ỏp dng nhiu hỡnh thc, PPDH khỏc nhau: -Thuyt trỡnh GQV, - m thoi GQV, - Tho lun nhúm GQV, - Thc nghim GQV - Nghiờn cu GQV - Cú nhiu mc t lc ca hc sinh vic tham gia GQV b.3 Mt s cỏch thụng dng to tỡnh gi D oỏn nh nhn xột trc quan, thc hnh hoc hot ng thc tin; Lt ngc ; Xột tng t; Khỏi quỏt hoỏ; Khai thỏc kin thc c, t dn n kin thc mi; Tỡm sai lm li gii; Phỏt hin nguyờn nhõn sai lm v sa cha sai lm b.4.Mt s lu ý s dng PPDH GQV: - Tri thc v k nng HS thu c quỏ trỡnh PH&GQV s giỳp hỡnh thnh nhng cu trỳc c bit ca t Nh nhng tri thc ú, tt c nhng tri thc khỏc s c ch th chnh n li, cu trỳc li 21 - T trng cỏc ngi hc PH & GQV so vi chng trỡnh tu thuc vo c im ca mụn hc, vo i tng HS v hon cnh c th Khụng nờn yờu cu HS t khỏm phỏ tt cỏc cỏc tri thc qui nh chng trỡnh - Cho HS PH & GQV i vi mt b phn ni dung hc tp, cú th cú s giỳp ca GV vi mc nhiu ớt khỏc HS c hc khụng ch kt qu m iu quan trng hn l c quỏ trỡnh PH & GQV 2.3 Phng phỏp dy hc hp tỏc nhúm nh: a Quy trỡnh thc hin : Bc 1: Lm vic chung c lp: - Nờu , xỏc nh nhim v nhn thc - T chc cỏc nhúm, giao nhim v cho cỏc nhúm - Hng dn cỏch lm vic theo nhúm Bc 2: Lm vic theo nhúm - Phõn cụng nhúm, tng cỏ nhõn lm vic c lp - Trao i ý kin, tho lun nhúm - C i din trỡnh by kt qu lm vic ca nhúm Bc 3: Tho lun, tng kt trýc ton lp - Cỏc nhúm ln lt bỏo cỏo kt qu - Tho lun chung - GV tng kt, t cho bi tip theo hoc tip theo b Mt s lu ý: - Ch nhng hot ng ũi hi s phi hp ca cỏc cỏ nhõn nhim v hon thnh nhanh chúng hn, hiu qu hn hot ng cỏ nhõn mi nờn s dng phng phỏp ny - To iu kin cỏc nhúm t ỏnh giỏ ln hoc c lp cựng ỏnh giỏ - Khụng nờn lm dng hot ng nhúm v cn phũng xu hng hỡnh thc (trỏnh li suy ngh: i mi PPDH l phi s dng hot ng nhúm) Tu theo tng nhim v hc m s dng hỡnh thc HS lm vic cỏ nhõn hoc hot ng nhúm cho phự hp 2.4 Phng phỏp trc quan: a Quy trỡnh thc hin - GV treo nhng dựng trc quan hoc gii thiu v cỏc vt dng thớ nghim, cỏc thit b k thutNờu yờu cu nh hng cho s quan sỏt ca HS - GV trỡnh by cỏc ni dung lc , s , bn tin hnh lm thớ nghim, trỡnh chiu cỏc thit b k thut, phim ốn chiu, phim in nh - Yờu cu HS trỡnh by li, gii thớch ni dung s , biu , trỡnh by nhng gỡ thu nhn c qua thớ nghim hoc qua nhng phng tin k thut, phim ốn chiu, phim in nh - T nhng chi tit, thụng tin HS thu c t phng tin trc quan, GV nờu cõu hi yờu cu HS rỳt kt lun khỏi quỏt v m phng tin trc quan cn chuyn ti b Mt s lu ý s dng PP trc quan: Phi cn c vo ni dung, yờu cu GD ca bi hc la chn dựng trc quan tng ng thớch hp 22 - Cú PP thớch hp i vi vic s dng mi loi dựng trc quan - HS phi quan sỏt y dựng trc quan Phỏt huy tớnh tớch cc ca HS s dng dựng trc quan - m bo kt hp li núi sinh ng vi vic trỡnh by cỏc dựng trc quan - Tu theo yờu cu ca bi hc v loi hỡnh dựng trc quan m cú cỏc cỏch s dng khỏc - Cn xỏc nh ỳng thi im a dựng trc quan - S dng cỏc dựng trc quan cn theo mt quy trỡnh hp lớ Cn chun b cõu hi/ h thng cõu hi dn dt HS quan sỏt v t khai thỏc kin thc Phng phỏp luyn v thc hnh: a Qui trỡnh PP luyn v thc hnh: QUY TRèNH PP LUYN TP V THC HNH Xỏc nh ti liu cho luyn v thc hnh Gii thiu mụ hỡnh luyn hoc thc hnh Thc hnh hoc luyn s b Thc hnh a dng Bi cỏ nhõn b Mt s lu ý s dng PP luyn tp, thc hnh: - Cỏc bi luyn c nhc i nhc li ngy cng kht khe hn, nhanh hn v ỏp lc lờn HS cng mnh hn Tuy nhiờn ỏp lc khụng nờn quỏ cao m ch va khuyn khớch HS lm bi chu khú hn - Thi gian cho luyn tp, thc hnh cng khụng nờn kộo di quỏ d gõy nờn s nht nho v nhm chỏn 23 - Cn thit k cỏc bi cú s phõn hoỏ khuyn khớch mi i tng HS - Cú th t chc cỏc hot ng luyn tp, thc hnh thụng qua nhiu hot ng khỏc nhau, k c vic t chc thnh cỏc trũ chi hc 2.6 Phng phỏp bn tay nn bt (BTNB): a Qui trỡnh PP BTNB: - T chc lp hc - Giỳp HS bc l quan im ban u - K thut t chc tho lun HS - K thut t chc hot ng nhúm - K thut t cõu hi ca GV - K thut chn ý tng ca HS - Hng dn HS xut cỏc thớ nghim - Hng dn HS thc hnh - Hng dn HS phõn tớch thụng tin - So sỏnh, i chiu kt qu - ỏnh giỏ HS PP BTNB - Dy hc theo PP BTNB ch yu chia nhúm HS thnh t 4-6 HS, cú nhúm trng, th ký v nờn luõn phiờn Cn xp cho cõn bng gii, nng lc - Bú trớ vt dng lp hc cho thun tin, thao tỏc thc hnh thun tin b Cỏc chỳ ý s dng PP BTNB: - Cỏc kin thc HS thu nhn mi i vi HS nờn GV cn gii thiu thờm cỏc ti liu, a ch khỏc HS t nghiờn cu, ỳc kt thờm kin thc - Khuyn kớch HS phỏt biu, tụn trng s a dng vi cỏc gúc nhỡn khỏc PP BTNB cao s sỏng to ca HS nờn ỏnh giỏ HS cn chỳ trng quỏ trỡnh, kt qu, ỏnh giỏ qua cỏc ý kin, tho lun, trỡnh by ỏnh giỏ quỏ trỡnh thớ nghim, s chớnh xỏc ca cỏc thao tỏc - HS cn nhn c phn hi t GV iu chnh vic hc ca mỡnh, HS c quyn tham gia ỏnh giỏ, cú th dựng iu chnh vic dy hc ca GV Cn ghi nhn tỏc ng ca ỏnh giỏ i vi ng c hc v thỳc y lũng t trng ca HS, õy l nhõn t quan trng thỳc y s hc ca HS Mt s k thut dy hc tớch cc khỏc: 3.1 K thut ng nóo: 3.2 K thut mnh ghộp: 3.3.K thut khn ph bn: 3.4 K thut dựng s t duy: Nhng iu kin ỏp dng cỏc PP- k thut dy hc tớch cc: - GV phi cú tri thc b mụn sõu rng, lnh ngh, u t nhiu cụng sc v thi gian - HS phi dn dn cú c nhng phm cht, nng lc, thúi quen thớch ng vi cỏc PPDH tớch cc - Chng trỡnh v SGK to iu kin cho thy trũ t chc H hc tớch cc - Phng tin thit b phự hp Hỡnh thc t chc linh hot 24 - Vic ỏnh giỏ HS phi phỏt huy trớ thụng minh sỏng to ca HS, khuyn khớch dng KT-KN vo thc tin Yờu cu i vi giỏo viờn: - Thit k, t chc, hng dn HS thc hin cỏc hot ng hc vi cỏc hỡnh thc a dng, phong phỳ, cú sc hp dn phự hp vi c trng bi hc, vi c im v trỡnh HS, vi iu kin c th ca lp, trng v a phng - ng viờn, khuyn khớch, to c hi v iu kin cho HS c tham gia mt cỏch tớch cc, ch ng, sỏng to vo quỏ trỡnh khỏm phỏ v lnh hi ni dung bi hc; chỳ ý khai thỏc kin thc, kinh nghim, k nng ó cú ca HS; bi dng hng thỳ, nhu cu hnh ng v thỏi t tin hc cho HS; giỳp cỏc em phỏt trin ti a tim nng ca bn thõn - Thit k v hng dn HS thc hin cỏc dng bi phỏt trin t v rốn luyn k nng; hng dn s dng cỏc thit b, dựng hc tp; t chc cú hiu qu cỏc gi thc hnh; hng dn HS cú thúi quen dng kin thc ó hc vo gii quyt cỏc thc tin; - S dng cỏc phng phỏp v hỡnh thc t chc DH mt cỏch hp lớ, hiu qu, linh hot, phự hp vi c trng ca cp hc, mụn hc; ni dung, tớnh cht ca bi hc; c im v trỡnh HS; thi lng DH v cỏc iu kin DH c th ca trng, a phng Yờu cu i vi HS: - Tớch cc suy ngh, ch ng tham gia cỏc hot ng hc t khỏm phỏ v lnh hi kin thc, rốn luyn k nng, xõy dng thỏi v hnh vi ỳng n - Mnh dn trỡnh by v bo v ý kin, quan im cỏ nhõn; tớch cc tho lun, tranh lun, t cõu hi cho bn thõn, cho thy, cho bn; bit t ỏnh giỏ v ỏnh giỏ cỏc ý kin, quan im, cỏc sn phm hot ng hc ca bn thõn v bn bố - Tớch cc s dng thit b, dựng hc tp; thc hnh thớ nghim; thc hnh dng kin thc ó hc phõn tớch, ỏnh giỏ, gii quyt cỏc tỡnh v cỏc t t thc tin; xõy dng v thc hin cỏc k hoch hc phự hp vi kh nng v iu kin * ỏnh giỏ nhn xột Khụng cú mt phng phỏp dy hc ton nng phự hp vi mi mc tiờu v ni dung dy hc Mi phng phỏp v hỡnh thc dy hc cú nhng u, nhc im v gii hn s dng riờng Vỡ vy vic phi hp a dng cỏc PP v hỡnh thc dy hc ton b quỏ trỡnh dy hc l phng hng quan trng phỏt huy tớnh tớch cc v nõng cao cht lng dy hc Dy hc ton lp, dy hc nhúm, nhúm ụi v dy hc cỏ th l nhng hỡnh thc xó hi 25 ca dy hc cn kt hp vi nhau, mi mt hỡnh thc cú nhng chc nng riờng Tỡnh trng c tụn ca dy hc ton lp v s lm dng phng phỏp thuyt trỡnh cn c khc phc, c bit thụng qua lm vic nhúm Trong thc tin dy hc trng THPT hin nay, nhiu GV ó ci tin bi lờn lp theo hng kt hp thuyt trỡnh ca GV vi hỡnh thc lm vic nhúm, gúp phn tớch cc hoỏ hot ng nhn thc ca HS Tuy nhiờn hỡnh thc lm vic nhúm rt a dng, khụng ch gii hn vic gii quyt cỏc nhim v hc nh xen k bi thuyt trỡnh, m cũn cú nhng hỡnh thc lm vic nhúm gii quyt nhng nhim v phc hp, cú th chim mt hoc nhiu tit hc, s dng nhng PP chuyờn bit nh PP úng vai, nghiờn cu trng hp, d ỏn Mt khỏc, vic b sung dy hc ton lp bng lm vic nhúm xen k mt tit hc mi ch cho thy rừ vic tớch cc hoỏ bờn ngoi ca HS Mun m bo vic tớch cc hoỏ bờn trongcn chỳ ý n mt bờn ca PPDH, dng dy hc GQV v cỏc PPDH tớch cc khỏc Mi PPDH truyn thng hay hin i cng u cú nhng c im, u th v nhc im riờng Khụng cú phng thuc no cú th cha c bỏch bnh, khụng cú PPDH no l chỡa khoỏ nng Vic nghiờn cu k tng bi dy, c im b mụn v i tng hc sinh rt cn thit, cn cú s phi kt hp a dng, sỏng to gia cỏc PPDH ú l vic cn lm ca mi giỏo viờn gia on hin MODUN 39: PHI HP GIA GIO VIấN VI GIA èNH V CNG NG TRONG CễNG TC GIO DC HC SINH THPT Khỏi quỏt ni dung mụ un A.Mc tiờu: Giỳp giỏo viờn hỡnh thnh k nng xõy dng k hoch phi hp gia giỏo viờn vi gia ỡnh v cng ng cụng tỏc giỏo dc hc sinh THPT B Ni Dung: 26 Ni dung 1: í ngha mc tiờu ca s phi hp gia gia giỏo viờn vi gia ỡnh v cng ng cụng tỏc giỏo dc hc sinh THPT To s gn kt cht ch gia gia ỡnh v cng ng , xõy dng c s cm thụng chia s ca cng ng i vi gia ỡnh, ng thi mi bờn u thy trỏch nhim ca mỡnh s nghip giỏo dc th h tr Thng nht v s cn thit ca s phi hp nhm giỏo dc hc sinh THPT nhng iu kin sng hin Ch c nhng ni dung phi hp v trỏch nhim ca tng bờn tham gia vo s phi hp ú Bit cỏch thc hin s phi hp mt cỏch cú hiu qu nht lm c iu ú cn xỏc nh rừ nhim v ca tng phớa , ng thi nờu lờn cỏch liờn kt vi thc hin nhim v v ni dung Phỏt huy c sc mnh ca tng lc lng giỏo dc, to nờn s liờn kt cht ch giỏo dc hc sinh THPT Ni dung 2: Ni dung v hỡnh thc phi hp gia gia giỏo viờn vi gia ỡnh v cng ngtrong cụng tỏc giỏo dc hc sinh THPT a Khi trao i vi ng nghip hay vi gia ỡnh HS, GV cn ỏp ng yờu cu sau: Thc s cu th, lng nghe ý kin t phớa cỏc i tng mỡnh giao tip Bit phõn tớch, tng hp cỏc thụng tin thu c Bit chn lc cỏc thụng tin t h chun b cho vic vit ni dung v la chn hỡnh thc phi hp b Ni dung, hỡnh thc phi hp Giỏo dc HS qua cỏc hot ụng hoỏ xó hi ti a phng nhm thu hỳt hc sinh tham gia vo hot ng hoỏ lnh mnh, trỏnh b cỏm d bi nhng hin tng tiờu cc bờn ngoi Nm bt v tỡnh cm, tõm t nguyn vng ca HS cú nh hng vic iu chnh v giỏo dc cỏc em cho phự hp Giỏo dc hnh vi hoỏ v rốn luyn k nng sng cho hc sinh Giỏo dc cho HS v trỏch nhim ca cụng dõn i vi cng ng ni mỡnh sinh sng, giao lu v rốn luyn hng ngy 27 Giỏo dc bo v mụi trng cng ng Ni dung 3: Thit k k hoch phi hp gia giỏo viờn vi gia ỡnh v cng ng cụng tỏc giỏo dc hc sinh THPT Ni dung phi hp Bin phỏp iu kin phi hp Thi gian phi hp Ghi chỳ phi hp Ni dung 4: Bin phỏp tng cng s phi hp v cng ng cụng tỏc giỏo dc hc sinh THPT gia giỏo viờn vi gia ỡnh Nõng cao nhn thc v s cn thit phi phi hp giỏo dc gia gia ỡnh v cng ng Lp KH giỏo dc HS cng ng dõn c Hỡnh thnh mng li phi hp giỏo dc m ú i din ph huynh hc sinh v i din cỏc t chc cng ng Thng xuyờn nm bt tỡnh hỡnh hc sinh qua mng li phi hp S dng mng li truyn thụng ca cng ng tuyờn truyn cụng tỏc giỏo dc HS THPT, ỏp ng yờu cu ca nh trng v a phng C NI DUNG THC HIN : Trong nm 20152016, c s phõn cụng ca Ban giỏm hiu, tụi ph trỏch ging dy 11A3,11a7,12a5 Trong quỏ trỡnh ging dy ó thc hin cỏc ni dung t bi dng ca mụ un 39 v cụng tỏc giỏo dc hc sinh ti trng, vi nhng t c bn nht nm bt hon cnh gia ỡnh, tõm sinh lớ v cỏc yu t nh hng n nhn thc ca hc sinh nh s giỏo dc ca gia ỡnh, cỏc i tng m em gi l bn bố, c th l: Cụng tỏc phi hp vi ph huynh giỏo dc hc sinh Trao i trc tip vi ph huynh cú thụng tin v vi phm ca hc sinh bng cỏch mi n trng hoc in thoi (hon cnh c bit), luụn cú hc sinh vi phm bờn cnh cỏc em thy c cỏc khuyt im Hng tun thụng bỏo kt qu phn u, rốn luyờn ca hc sinh qua phiu liờn lc hng tun v in thoi trc tip trao i vi cha m cỏc em cú biu hin cỏ bit Sp xp thi gian n nh mt s hc sinh c bit ca lp (cỏc em thng xuyờn vi phm) thu thp thờm cỏch qun lớ v giỏo dc ca gia ỡnh Cụng tỏc phi hp vi giỏo viờn 28 Thng xuyờn trao i vi giỏo viờn b mụn v tỡnh hỡnh hc v o c ca tng hc sinh lp Lng nghe ý kin phn hi t sinh ng nghip cú bin phỏp giỏo dc hc Trao i nhng ý kin ca hc sinh gúp ý vi giỏo vin b mụn tit sinh hot ch nhim Cụng tỏc phi hp vi cỏc t chc cng ng Phi hp vi a phng t chc cho hc sinh tham gia tớch cc vo cỏc hot ng húa xó hi nh: xúa gim nghốo, dõn s k hoch húa gia ỡnh, n n ỏp ngha, xõy dng gia ỡnh húa minhm gúp phn ci to mụi trng gia ỡnh v xó hi ngy cng tt p hn Giỳp a phng theo dừi tin trỡnh, ỏnh giỏ kt qu ca vic giỏo dc thiu niờn, phõn tớch cỏc nguyờn nhõn, xut cỏc bin phỏp nhm nõng cao hiu qu v s phi hp cht ch gia cỏc mụi trng giỏo dc D KT QU THC HIN: Trong nm hc ó ỏp dng cỏc bin phỏp trờn v t c hiu qu khỏ tớch cc cụng tỏc giỏo dc hc sinh To c mi quan h cht ch va cú tỡnh v cú lớ cụng tỏc phi hp vi gia ỡnh hc sinh E KT LUN Túm li, nu xõy dng c mt c ch phi hp tt gia gia ỡnh, nh trng v xó hi s l liu thuc hu hiu tng bc nõng cao cht lng, hiu qu giỏo dc v o to ca nh trng Bi hc u tiờn Bi hc ln nht ca hc sinh ti trng l bi hc Lm ngi ch khụng phi l nhng s khụ khan Nh vy, vic giỏo dc ngi khụng phi ch ch n a tr cp sỏch ti trng c thy cụ giỏo dy cho nhng bi hc v kin thc khoa hc, v o lý lm ngi, m trc ú cũn l thai nhi thỡ õm nhc v nhng li v v ca ngi m ó cú nh hng rt ln ti s phỏt trin trớ nóo ca thai nhi Tuy vy khụng cú th ph nhn c vai trũ c bit quan trng ca nh trng Nh cú nh trng m tr th c i t ngụi nh thõn thng ca mỡnh c mang kin thc s gin ban u v th gii 29 xung quanh (qua li k ca m, li dy ca cha, li khuyờn nh ca ụng b), bc vo lp hc mt th gii mi v khỏc xa cuc sng hng ngy Trong cỏi th gii y cú thy cụ va gn gi va nghiờm khc, va l ngi xa l va l ngi thõn thng trỡu mn, ch bo tng nột ch, cỏch ngi n li núi, hnh vi ng x vi mi ngi xung quanh Sau nhiu nm i hc a tr trng thnh, phỏt trin khỏ mnh m v th cht cng nh tõm hn, th gii ni tõm bin chuyn theo chiu hng tớch cc biu hin qua h thng hnh vi: hng hỏi tham gia vo nhng cụng vic chung, sn sng chia x vi vui bun vi bn bố xung quanh hoc bt bỡnh trc vic lm sai trỏi ca ngi khỏc hay t trỏch mỡnh phm li Nh vy l bờn ngi tr tui y ang cú s lờn ting ca nhng giỏ tr o c Tt nhiờn nhng giỏ tr nhõn y s tr nờn n dnh, bn vng nh cú gia ỡnh, nh trng v xó hi, nh nhng khong cỏch gn gi gia nhng ngi mt gia ỡnh, nhng ngi bn mt lp hc, nhng thy cụ giỏo thõn thng di mỏi trng, nhng ng mt n v cụng tỏc Nh trng cn phi bit cỏch hp sc mnh ca giỏo dc gia ỡnh, tng ho sc mnh ca cỏc on th xó hi cựng vi mỡnh lm cụng tỏc giỏo dc v o to th h tr, to c nhng ngi cú ớch cho t nc II ỏnh giỏ kt qu thc hin * u im: - Thc hin ỳng , yờu cu v bi dng thng xuyờn - Hon thnh tt cỏc ni dung ó ng kớ theo k hoch u nm - Nõng cao c trỡnh , nghip v quỏ trỡnh ging dy - ng dng c cụng ngh thụng tin i mi phng phỏp dy hc, v thc hin dy hc theo cỏc phng phỏp dy hc tớch cc * Nhc im: 30 - Thi gian giỏo viờn t bi dng v thc hin vo ging dy cũn hn ch - í thc t bi dng nhiu cũn cha c t giỏc cao * kin ngh ( nu cú): * T ỏnh giỏ xp loi: Tt Hip hũa, ngy thỏng nm 2017 Ngi vit thu hoch Nguyn Ngc Anh í kin t chuyờn mụn Xp loi: Hip hũa, ngy thỏng nm 2017 Hip hũa, ngy thỏng nm 2017 M HIU T trng chuyờn mụn 31 Trn Vn ang 32 ... trin ngh nghip liờn tc ca giỏo viờn Quỏ trỡnh thc hin t bi dng Thi gian t bi dng: T ngy 28 /08 /20 16 n ngy 30/04 /20 17 Thi lng (s tit) thc hin: 60 titTi liu: Bi dng thng xuyờn qua mng Internet a ch... ng yờu cu ca nh trng v a phng C NI DUNG THC HIN : Trong nm 20 1 520 16, c s phõn cụng ca Ban giỏm hiu, tụi ph trỏch ging dy 11A3,11a7,12a5 Trong quỏ trỡnh ging dy ó thc hin cỏc ni dung t bi dng... giỏ xp loi: Tt Hip hũa, ngy thỏng nm 20 17 Ngi vit thu hoch Nguyn Ngc Anh í kin t chuyờn mụn Xp loi: Hip hũa, ngy thỏng nm 20 17 Hip hũa, ngy thỏng nm 20 17 M HIU T trng chuyờn mụn 31
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bdtx thpt, bài thu hoạch bdtx thpt, bài thu hoạch bdtx thpt, D. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: