Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

13 288 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2017, 15:13

A lời nói đầu Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất qui luật phổ biến công xây dựng đất nớc quốc gia Sự mâu thuẫn hay phù hợp quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất có ảnh hởng lớn tới kinh tế Sự tổng hoà mối quan hệ lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất tạo nên kinh tế có lực lợng sản xuất phát triển kéo theo quan hệ sản xuất phát triển Nói cách khác quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế Trong trình lãnh đạo xã hội đẩy mạnh phát triển kinh tế đảng ta vận dụng quy luật cho quan hệ sản xúât luôn phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất, thực tế Đảng nhà nớc bớc điều chỉnh quan hệ sản xuất tầm vĩ mô vi mô, đồng thời coi trọng đẩy mạnh phát triển lức lọng sản xuất Do vậy, nghiên cứu quy luật giúp cho sinh viên chúng ta, đặc biệt sinh viên khối kinh tế, có thêm hiểu biết ban đầu sâu sắc phát triển nớc ta nh giới; hiểu đợc quy luật vận động kinh tế từ góp phần nhỏ bé vào nghiệp xây dựng nớc nhà sau Mục lục A Lời nói đầu.Trang Mục lục.2 B Nội dung -1- I/ Đặt vấn đề II/ Giải vấn đề.4 1/ Khái niệm lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất 1.1/ Lực lợng sản xuất.4 1.2/ Khái niệm quan hệ sản xuất 2/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất 2.1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất.6 2.1.1/ Tính chất.6 2.1.2/ Trình độ lực lợng sản xuất 2.2/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất 3/ Đảng ta nhận thức vận dụng quy luật giai đoạn III/ Kết luận giải pháp14 1/ Kết luận 14 2/ Giải pháp.14 Danh mục tài liệu tham khảo15 B nội dung I đặt vấn đề Với tính cách phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử phơng thức sản xuất biểu thị cách thức ngời thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định xã hội loài ngời Dới vận động lịch sử loài ngời, nh vận động xã hội cụ thể, thay đổi phơng thức sản xuất thay đổi có tính chất cách mạng -2- Trong thay đổi đó, trình kinh tế, xã hội đợc chuyển sang chất Phơng thức sản xuất mà nhờ ngời ta phân biệt đợc khác thời đại kinh tế khác Mà phơng thức sản xuất thống lực lợng sản xuất trình độ định quan hệ sản xuất tơng ứng Đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Do vậy, quy luật trớc hết quy luật kinh tế nhng quy luật toàn đời sống xã hội lịch sử nhân loại quy luật thân phơng thức sản xuất Sự tác động quy luật dẫn tới thay đổi phơng thức sản xuất kéo theo thay đổi cua toàn đời sống xã hội Với lý trên, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất có ý nghĩa to lớn Tuy nhiên, việc nắm bắt đợc quy luật đơn giản, nhận biết đợc quan hệ sản xuất có phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất hay không hoàn toàn phải phụ thuộc vào thực tiễn sản xuất kinh nghiệm thân Với sách, đờng lối chủ trơng đắn, nắm bắt tốt quy luật Đảng Nhà nớc, kinh tế, đặc biệt kinh tế nhiều thành phần phát triển mạnh mẽ, đa nớc ta từ nớc nông nghiệp lạc hậu phát triển thành nớc sản xuất nông nghiệp tiên tiến; góp phần đẩy nhanh kinh tế nớc nhà sang hớng khác, sánh vai nớc khu vực giới II- giải vấn đề 1/ Khái niệm lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất: 1.1/ Lực lợng sản xuất: Để tiến hành sản xuất ngời phải dùng yếu tố vật chất kỹ thuật định Tổng thể nhân tố lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất biểu mối quan hệ ngời với tự nhiên Nghĩa trình thực sản xuất xã hội ngời chinh phục tự nhiên sức mạnh thực sức mạnh đợc chủ nghĩa vật lịch sử khái quát khái niệm lực lợng sản xuất Trình độ lực lợng sản xuất biểu trình độ chinh phục tự nhiên ngời Lực lợng sản xuất nói lên -3- lực thực tế ngời trình sản xuất tạo nên cải cho xã hội đảm bảo phát triển ngời Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động kỹ lao động t liệu sản xuất Trong trình sản xuất công cụ lao động tác động vào đối tợng lao động để tạo cải vật chất t liệu lao động đợc hoàn thiện nhằm đạt đợc suất lao động cao Còn t liệu lao động tức tất yếu tố vật chất mà ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động công cụ lao động yếu tố quan trọng linh hoạt Bởi công cụ lao động đạt đến trình độ tin học hoá đợc tự động hoá vai trò lại quan trọng Trong thời đại công cụ sản xuất yếu tố đông lực lợng sản xuất Chính chuyển đổi cải tiến hoàn thiện không ngừng gây lên biến đổi sâu sắc toàn t liệu sản xuất Trình độ phát triển công cụ lao động thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên ngời Có thể coi yếu tố quan trọng lực lợng sản xuất ngời Trong thời đại ngày khoa học phát triển tới mức trở thành nguyên nhân trực tiếp nhiều biến đổi to lớn sản xuất đời sống trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp Nó vừa ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất đem lại thay đổi chất cho lực lợng sản xuất Khoa học công nghệ đại đặc điểm thời đại sản xuất hoàn toàn coi đặc trng cho lực lợng sản xuất đại 1.2/ Khái niệm quan hệ sản xuất: Để tiến hành trình sản xuất, định ngời phải có mối quan hệ với Tổng thể mối quan hệ gọi quan hệ sản xuất Nói cách khác quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời sản xuất Trong đời sống xã hội ngời dù muốn hay không buộc phải trì quan hệ định với để trao đổi hoạt động sản xuất nh kết lao động quan hệ sản xuất mang tính tất yếu Nh quan hệ sản xuất ngời tạo song đợc hình thành cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn Việc phải thiết lập mối quan hệ sản xuất tự vấn đề có tính quy luật tất yếu, khách quan vận động xã hội Với tính chất quan hệ kinh tế khách quan không phụ thuộc vào ý muốn ngời, quan hệ sản xuất quan hệ mang tính vật chất đời sống xã hội Quan hệ sản xuất hình thức xã hội lực lợng sản xuất sở đời sống xã hội Quan hệ sản xuất gồm mặt: -4- - Quan hệ sở hữu t liêu sản xuất tức quan hệ ngời với t liệu sản xuất Tính chất quan hệ sản xuất trớc hết đợc quy định quan hệ sở hữu t liệu sản xuất Biểu thành chế độ sở hữu hệ thống quan hệ sản xuất quan hệ sở hữu t liệu sản xuất có vai trò định quan hệ xã hội khác - Quan hệ tổ chức quản lý kinh doanh sản xuất: Tức quan hệ giã ngời với ngời sản xuất trao đổi vật chất cải Trong hệ thống quan hệ sản xuất quan hệ mặt tổ chức quản lý sản xuất quan hệ có khả định cách quy mô tốc độ hiệu xu hớng sản xuất cụ thể ngợc lại quan hệ quản lý tổ chức làm biến dạng quan hệ sở hữu ảnh hởng tiêu cực đến kinh tế xã hội - Quan hệ phân phối sản xuất sản phẩm: tức quan hệ chặt chẽ với mục tiêu chung sử dụng hợp lý có hiệu qủa t liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng đợc tăng trởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng nâng cao phúc lợi cho ngời lao động Bên cạnh quan hệ mặt tổ chức quản lý, hệ thống quan hệ sản xuất, quan hệ mặt phân phối sản phẩm lao động nhân tố có ý nghĩa to lớn vận động toàn kinh tế Quan hệ phân phối thúc đẩy tốc độ nhịp điệu sản xuất nhng ngợc lại có khả kìm hãm sản xuất kìm hãn phát triển xã hội Nêu xét riêng phạm vi quan hệ sản xuất định tính chất sở hữu định tính chất quản lý phân phối Mặt khác hình thái kinh tế xã hội định quan hệ sản xuất thống trị giữ vai trò chi phối quan hệ sản xuất khác, nhiều cải biến chúng để chúng không đối lập mà phục vụ đắc lực cho tồn phát triển kinh tế xã hội 2/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: 2.1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất: 2.1.1/ Tính chất: Tính chất lực lợng sản xuất tính chất tu liệu sản xuất lao động Khi sản xuất đợc thực với công cụ trình độ phổ thông, lực lợng sản xuất chủ yếu mang tính chất cá nhân Khi trình độ sản xuất đạt tới trình độ khí hoá, lực lợng sản xuất đòi hỏi phải đợc vận động cho hợp tác xã hội rộng rãi sở chuyên môn hoá Tính chất tự cấp tự túc cô lập sản xuất nhỏ lúc phải đợc thay tính chất xã hội hoá -5- 2.1.2/ Trình độ lực lợng sản xuất: Lực lợng sản xuất yếu tố có tác dụng định phát triển phơng thức sản xuất: Trình độ lực lợng sản xuất giai đoạn lịch sử loài ngời thể trình độ chinh phục tự nhiên loài ngời giai đoạn Khái niệm trình độ lực lợng sản xuất nói lên khả ngời thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo cho sinh tồn phát triển Trình độ lực lợng sản xuất thể ở: Trình độ công cụ lao động, trình độ quản lý xã hội trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm kỹ ngời trình độ phân công lao động Trên thực tế tính chất trình độ lực lợng sản xuất không tách biệt 2.2/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất hai mặt phơng thức sản xuất, tác động lẫn lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất biểu hiên mối quan hệ mang tính chất biện chứng Chính thống tác động quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất hình thành nên quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trìng độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất nhân tố thờng xuyên biến đổi phát triển Ngợc lại quan hệ sản xuất thờng có tính ổn định thời gian dài Sự biến đội lực lợng sản xuất có nhiều nguyên nhân: - Bản thân ngời lao động kỹ kinh nghiệm không ngừng tích luỹ tăng lên - Bản thân tri thức khoa học trí thức công nghệ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp - Sự ổn định quan hệ sản xuất nhu cầu khách quan để sản xuất đợc Chính mà phát triển lực lợng sản xuất đến giới hạn định đặt nhu cầu xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ có Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất có nghĩa diệt vong phơng thức sản xuất lỗi thời đời phơng thức sản xuất Những quan hệ sản xuất cũ có từ chỗ hình thức kinh tế cần thiết để đảm bảo trì khai thác, phát triển -6- lực lợng sản xuất trở thành hình thức kìm hãm phát triển Đó nội dung quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển định lực lợng sản xuất Thực tiễn cho thấy lực lợng sản xuất phát triển có quan hệ sản xuất hợp lý đồng phù hợp với quan hệ sản xuất lạc hậu tiên tiến cách giả tạo kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất Khi mâu thuẫn lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất bộc lộ gay gắt đòi hỏi phải giải nhng lực lợng sản xuất ngời không phát đợc nh mâu thuẫn đợc phát mà không giải đợc giải cách sai lầm tác dụng kìm hãm quan hệ sản xuất trở thành nhân tố phá hoại lực lợng sản xuất Chủ nghĩa vật lịch sử chứng minh vai trò định lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất song rõ quan hệ sản xuất thể tính độc lập tơng lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất , yếu tố định tiền đề cho lực lợng sản xuất phát triển phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Nó làm nhiệm vụ mục tiêu bớc tạo quy mô thích hợp cho lực lợng sản xuất hoạt động, nh đảm bảo lợi ích đáng cho ngời lao động phát huy tính tích cực sáng tạo cho ngời nhân tố quan trọng định lực lợng sản xuất Sở dĩ quan hệ sản xuất tác động mạnh mẽ trở lại lực lợng sản xuất định mục đích sản xuất, tác động đến tháI độ ngời lao động sản xuất, đến tổ chức phân công lao động xã hội, đến phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, vv tác động đến phát triển lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất động lực thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển Ngợc lại, quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu tiên tiến cách giả tạo so với trình độ phát triển lực lợng sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất, theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan hệ sản xuất phù hợp vời trình độ phát triển lực lợng sản xuất đế thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển Tuy nhiên, việc giải mâu thuẫn lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất không phảI giản đơn Nó phải thông qua nhận thực hoạt động cải tạo xã hội ngời Trong xã hội có giai cấp phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng xã hội 3/ ĐảNG TA NHậN THứC Và VậN DụNG QUY LUậT TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY -7- Hiện Đảng ta lãnh đạo đất nớc thực công công nghiệp hoá đại hoá, xây dung kinh tế độc lập, tự chủ Muốn làm tốt trọng trách này, phải tạo điều kiện cho thân kinh tế, thành phần kinh tế t nhân thành phần động, hiệu Có đièu kiện Đảng có thêm kiến thức kĩ nghiệp vụ cụ thể để lãnh đạo thành công mục tiêu tăng trởng kinh tế làm cho lực lợng sản xuất phát triển Trong tiến trình lãnh đạo quản lí đất nứơc Đảng nhà nớc ta suốt chục năm qua thực tiễn cho they mặt đợc nh mặt hạn chế trình nắm bắt vận dụng quy luật kinh tế nh quy luật quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất vàop thực tiễn nuớc ta, với đặc điểm nứơc ta nớc nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, lực lợng sản xuất thấp kém, trâu trứơc cày theo sau, trình độ quản lí thấp với sản xuất nhỏ tự cấp tự túc chủ yếu Mặt khác nớc ta nớc thuộc địa nửa phong kiến lại phải trải qua hai chiến tranh, nhiều năm bị đế quốc Mỹ bao vây cấm vận nhiều mặt, kinh tế Do lực lợng sản xuất cha có điều kiện phát triển Sau giành đựơc quyền, trớc yêu cầu xây dựng CNXH điều kiện kinh tế phát triển, nhà nớc ta dùng sức mạnh trị t tởng để xoá bỏ nhanh chế độ t hữu, chuyển sang chế độ công hữu với hai hình thức toàn dân tập thể, lúc đợc coi điều kiện chủ yếu, định, tính chất, trình độ xã hội hoá sản xuất nh thắng lợi CNXH nớc ta Song thực tế cách làm không mang lại kết nh mong muốn, trái quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất, để lại hậu là: Thứ nhất: Đối với ngời sản xuất nhỏ (nông dân, thợ thủ công, buôn bán nhỏ) t hữu vệ t liệu sản xuất phơng thức kết hợp tốt sức lao động t liệu sản xuất Việc tiến hành tập thể nhanh chóng t liệu dói hình thức sở hữu công cộng, ngời lao động bị tách khỏi t liệu sản xuất, không làm chủ đựoc trình sản xuất, phụ thuộc vào lãnh đạo hợp tác xã, họ chủ thể sở hữu thực dẫn đến t liệu sản xuất trở thành vô chủ, gây thiệt hại cho tập thể Thứ hai: Kinh tế quốc doanh thiết lập tràn lan tất ngành Về pháp lí t liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân, ngời lao động chủ sở hữu có quyền sở hữu chi phối, định đoạt t liệu sản xuất sản phẩm làm nhng thực tế ngời lao động ngời làm công ăn lơng, chế độ lơng lại không hợp lí không phản ánh số lợng chất lợng lao động tong cá nhân dã đóng góp Do chế độ công hữu t liêu sản xuất với ông chủ trở thành hình thức, vô chủ, quyền (bộ, ngành -8- chủ quản) đại diện chủ sở hữu ngời có quyền chi phối, đơn vị kinh tế dần tính chủ động, sáng tạo, động lực lợi ích, sản xuất kinh doanh hiệu nhng lại không chịu trách nhiệm, chế giằng buộc trách nhiệm, nên ngời lao động thờ với kết hoạt động Đây nguyên nảy sinh tiêu cực phân phối, có số ngời định đoạt phân phối vật t, vật phẩm, đặc quyền đặc lợi nớc ta giai đoạn nay, phát triển kinh tế tập trung hai lực lợng chính: lực lợng sản xuất doanh nghiệp nhà nớc (thờng gọi quốc doanh, thuộc thành phần kinh tế nhà nớc); lực lợng sản xuất quốc doanh (thờng gọi dân doanh, thuộc kinh tế t nhân) Ông bà ta thờng nói: muốn biết bơi phải nhảy xuống nớc Còn Lênin, tác phẩm sách kinh tế nhiệm vụ Ban giáo dục trị, viết: tất thành tựu mặt trị quyền Xô Viết tiêu tan, phải làm cho thành tựu đứng vững sở kinh tế Cơ sở cha có Đấy công việc mà cần bắt tay vào làm theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Con ngời tự ý lựa chọn quan hệ sản xuất nói chun quan hệ sở hữu nói riêng cách chủ quan ý chí Sở hữu vừa kết vừa điều kiện cho phát triển lực lợng sản xuất, hình thức xã hội có tính chất thúc đẩy kìm hãm lực lợng sản xuất Chính loại hình thức sở hữu cha thể đie chúng phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, tuỳ tiện dựng lên, hay thủ tiêu chúng lực lợng sản xuất không đòi hỏi Do vậy, độ lên chủ nghĩa xã hội phải tính đến biến đổi phức tạp từ quan hệ sản xuất, trực tiếp chế độ sở hữu Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa, nh quan hệ sở hữu kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa vấn đề thu hút quan tâm giới nghiên cứu lý luận, song đây, nhiều quan điểm khác Chúng ta biết, nghiên cứu xã hội t bản, C.Mác Ph.Ăngghen phát mâu thuẫn xã hội t mâu thuẫn tính xã hội hoá sản xuất với chế độ chiếm hữu t nhân t chủ nghĩa Mâu thuẫn cở sở sâu xa làm nảy sinh mâu thuẫn khác quy định vận động phát triển xã hội t Từ ông đến dự báo thay chế độ chiếm hữu t nhân t chủ nghĩa chế độ công hữu, -9- theo quan điểm ông, tiến hành lúc, mà phải trình lâu dài Tuy nhiên, vào giai đoạn lịch sử ông cha mô hình cụ thể chế động công hữu Kiểu quan hệ sản xuất quan hệ sở hữu hay kiểu quan hệ sản xuất quan hệ sở hữu khác tuỳ thuộc vào tính chất trình độ lực lợng sản xuất nớc ta trình độ lực lợng sản xuất thấp lại không đồn ngành, vùng Có vùng, miền mà ngời dân dùng cuốc, trâu để lao động nhng có nơi lao động phòng thí nghiệm, khu công nghệ cao Do vậy, tất yếu phải tồn nhiều hình thức sở hữu, có sở hữu t nhân t liệu sản xuất, nên cha thể đặt vấn đề xoá hình thức bóc lột Chỉ đến trình độ xã hội hoá sản xuất phát triển cao mâu thuẫn với chế độ sở hữu t nhân t liệu sản xuất, có điều kiện chín muồi thực cách mạng xây dung xã hội không bóc lột Chúng ta thủ tiêu chế độ sở hữu đợc mà thực dần dần, tạo đợc lực lợng sản xuất đại, xã hội hoá cao độ với suất lao động cao xóa bỏ đợc chế độ t hữu Đất nớc thực quán kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Do vậy, mục đích phải sản xuất thêm nhiều giá trị thặng d Vấn đề bóc lột hay không bóc lột thể quan hệ phân phối Bình đẳng phân phối đợc thực dới hình thức cụ thể nh tuỳ thuộc vào trình độ phát triển lực lợng sản xuất Đối với đất nớc chúng ta, lên chủ nghĩa xã hội đờng hợp với xu thời đại điều kiện cụ thể nớc ta Tuy nhiên, tiền lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phổ biến sản xuât nhỏ, bỏ qua chế độ t chủ nghĩa, nên phải trải qua nhiều khâu trung gian (thời kì độ) Điểm lên kinh tế nghèo nàn, lạc hậu khâu trọng yếu mà phải xây dụng phát triển lực lợng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, xây dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội Đồng thời phải xây dung kinh tế nhiều thành phần (nhiều hình thức sở hữu đan xen nhau) phù hợp với yêu cầu phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất nớc ta Đồng thời không ngừng đổi trị, củng cố tăng cờng vai trò lãnh đạo Đảng, xây dung nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Xây - 10 - dựng đời sống văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh nghiệp giáo dục đào tạo Thực mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh *Công nghiệp hoá, đại hoá với nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nớc ta (xây dựng lực lợng sản xuất) - Đây nhiệm vụ trung tâm suốt thời kì độ Phải đạt đợc trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin công nghệ sinh học - Từng bớc phát triển kinh tế tri thức - Coi giáo dục đào tạo nhiệm vụ hàng đầu *Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với trị mặt khác đời sống xã hội (củng cố đổi kiến trúc thợng tầng): - Đổi hệ thống trị - Nâng cao sức chiến đấu Đảng - Xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc - 11 - III/ Kết luận giải pháp 1/ Kết luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất quy luật phổ biến Tuy nhiên lúc có phù hợp Do vậy, phải nắm bắt tốt quy luật áp dụng vào trờng hợp cụ thể Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lợng sản xuất quy luật phổ biến toàn tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay phát triển lên lịch sử loài ngời từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ t chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tơng lai tác động hệ thống quy luật xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất quy luật Lực lợng sản xuất nhân tố thờng xuyên biến đổi, ngợc lại quan hệ sản xuất lại thờng có tính ổn định song ổn định tạm thời cần có thay đổi cho phù hợp Nếu quan hệ sản xuất thay đổi cho phù hợp kìm hãm phát triển sản xuất Nh vậy, việc xác lập hoàn thiện, thay đổi quan hệ sản xuất cần phải vào thực trạng lực lợng sản xuất có mặt tính chất trình độ chúng (đây sở lý luận trực tiếp việc xác định cấu kinh tế nhiều thành phần nớc ta trình cải cách doanh nghiệp nhà nớc nay) 2/ Giải pháp: Cải tạo xã hội chủ nghĩa phải luôn thấu suốt đặc điểm trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất luôn gắn bó với nhau, thúc đẩy phát triển Phải coi trọng hình thức kinh tế trung gian, độ từ thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn Trên bớc phải đẩy mạnh xây dựng sở vật chất kỹ thuật, tạo lực lợng sản xuất sở tiếp tục đa quan hệ sản xuất lên hình thức, quy mô thích hợp lực lợng sản xuất phát triển Danh mục tài liệu tham khảo - Giáo trình triết học Mác-LêNin (Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân) - 12 - - Giáo trình kinh tế trị ( Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân) - Những chuyên đề triết học (Nhà xuất thống kê) - Báo điện tử đảng cộng sản - Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X - Tạp chí kinh tế phát triển (Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân) - 13 - ... niệm lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất 1.1/ Lực lợng sản xuất. 4 1.2/ Khái niệm quan hệ sản xuất 2/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất 2.1/ Tính. .. sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: 2.1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất: 2.1.1/ Tính chất: Tính chất lực lợng sản xuất tính chất tu liệu sản xuất lao động... 2.1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất. 6 2.1.1/ Tính chất. 6 2.1.2/ Trình độ lực lợng sản xuất 2.2/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất 3/ Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan