Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Điện - huyện Quan sơn - tỉnh Thanh Hóa

66 378 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2017, 08:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ TRANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN ĐIỆN, HUYỆN QUAN SƠN TỈNH THANH HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khoá học : Chính quy : Địa môi trƣờng : Quản lý Tài nguyên : 2012 - 2016 Thái Nguyên, 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ TRANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN ĐIỆN, HUYỆN QUAN SƠN TỈNH THANH HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khoá học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Địa môi trƣờng : Quản lý Tài nguyên : K44 - ĐCMT - N01 : 2012 - 2016 : GS.TS.Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên, 2015 LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập rèn luyện đạo đức trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thân em nhận đƣợc dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý Tài Nguyên, nhƣ thầy cô giáo ban giám hiệu nhà trƣờng, phòng ban phòng đào tạo trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đây khoảng thời gian quý báu, bổ ích có ý nghĩa vô lớn thân em Trong trình học tập rèn luyện trƣờng em đƣợc trang bị lƣợng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lƣợng kiến thức xã hội định để sau trƣờng em bỡ ngỡ đóng góp phần sức lực nhỏ bé để phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc trở thành ngƣời công dân có ích cho xã hội Thời gian thực tập không dài nhƣng đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu, đến em hoàn thành tốt nghiệp khóa luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, ngƣời giảng dạy đào tạo, hƣớng dẫn chúng em đặc biệt thầy giáo GS.TS Nguyễn Thế Đặng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em cách tận tình chu đáo suốt thời gian thực tập hoàn thành khoá luận Em xin gửi lời cảm ơn tới bác, cô chú, anh chị công tác UBND huyện Quan Sơn, phòng Tài nguyên môi trƣờng huyện, ban ngành đoàn thể nhân dân xã nhiệt tình giúp đỡ bảo em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Do thời gian có hạn, lại bƣớc đầu lam quen với phƣơng pháp chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo toàn thể bạn sinh viên để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng năm 2016 Sinh viên Dương Thị Trang DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam 2013 .7 Bảng 4.1: Tình hình dân số xã Sơn Điện 25 Bảng 4.2: Các dân tộc địa bàn xã Sơn Điện 25 Bảng: 4.3 Kết đạt đƣợc ngành trồng trọt xã Sơn Điện năm 2014 28 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất xã Sơn Điện năm 2013 32 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Sơn Điện năm 2014 33 Bảng 4.7: Các loại hình sử dụng đất xã Sơn Điện 34 Bảng 4.8: Hiệu kinh tế loại trồng xã Sơn Điện 39 Bảng 4.9: Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất xã Sơn Điện 40 Bảng 4.10: Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất xã Sơn Điện 41 Bảng 4.11: Bảng đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Xã Sơn Điện 41 Bảng 4.12: Hiệu xã hội LUT xã Sơn Điện .43 Bảng 4.13: Đánh giá hiệu môi trƣờng loại hình sử dụng đất xã Sơn Điện 45 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Ruộng lúa Ngàm 41 Hình 4.2: Ruộng khoai sọ nhà ông Lâm Tân sơn .43 Hình 4.3: Ruộng đậu tƣơng nhà ông Phƣơng Na Hồ 44 Hình 4.4: Ruộng ngô nhà ông Bình Na Ngựu 45 Hình 4.5: Vƣờn sắn nhà bà Mai Na Lộc 46 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CPSX : Chi phí sản xuất FAO : Tổ chức lƣơng thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc GTCLĐ : Giá trị công lao động GTNCLĐ : Giá trị ngày công lao động LĐ : Lao động GTSP : Giá trị sản phẩm HQSDV : Hiệu sử dụng vốn LUT : Loại hình sử dụng đất TNT : Thu nhập UBND : Ủy ban nhân dân THCS : Trung học sở RRA : Phƣơng pháp đánh giá nhanh nông thôn MỤC LỤC Trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm đất, đất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 2.4 Định hƣớng sử dụng đất 13 2.4.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề xuất sử dụng đất 13 2.4.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.4.3 Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp 14 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn tỉnh Thanh hóa 18 3.3.2 Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã 18 3.33 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã 18 3.3.4 Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp xã Sơn Điện 19 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phƣơng pháp điều tra số liệu thứ cấp 19 3.4.2 Phƣơng pháp điều tra số liệu sơ cấp 19 3.4.3 Phƣơng pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 19 3.4.4 Phƣơng pháp tính toán phân tích số liệu 20 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế -xã hội xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 24 4.1.3 Đánh giá ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu sử dụng đất xã Sơn Điện 30 4.2 Hiện trạng sử dụng đất đai xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 31 4.2.1 Tình hình sử dụng đất vào mục đích xã 31 4.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp xã 33 4.2.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Sơn Điện 33 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất nông nghiệp 38 4.3.1 Hiệu kinh tế 38 4.3.2 Hiệu xã hội 42 4.3.3 Hiệu môi trƣờng 44 4.4 Khai thác sử dụng đất lựa chọn, định hƣớng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Sơn Điện 45 4.4.1 Quan điểm khai thác sử dụng đất 45 4.4.2 Lựa chọn định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp có hiệu cao 46 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Sơn Điện 47 4.5.1 Giải pháp chung 47 4.5.2 Giải pháp cụ thể 47 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai là nguồ n tài nguyên vô cùng quý giá , điều kiện tồn phát triển ngƣời sinh vật khác trái đất Theo luâ ̣t Đất đai 1993 có ghi “Đất đai là nguồ n tài nguyên vô cùng quý giá, tƣ liệu sản xuất đặc biệt , thành phần quan tro ̣ng đă ̣c biê ̣t của môi trƣờng số ng , địa bàn phân bố khu dân cƣ , xây dƣ̣ng sở kinh tế , an ninh quố c phòng” Xã hội ngày phát triển đất đai ngày có vai trò quan tro ̣ng , bấ t kì ngành sản xuấ t nào thì đấ t đai là tƣ liê ̣u sản xuất đặc biệt thay đƣợc Đối với nƣớc ta, nƣớc nông nghiê ̣p vị trí đất đai lại quan trọng ý nghĩa Ngày nay, xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lƣơng thực thực phẩm, chỗ nhƣ nhu cầu văn hóa, xã hội Con ngƣời tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Các hoạt động làm cho diện tích đất nông nghiệp vốn có hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ giảm tính bền vững sử dụng đất Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu đƣợc nhà khoa học giới quan tâm Đối với nƣớc có kinh tế nông nghiệp chủ yếu nhƣ Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Xã Sơn Điện xã nghèo đặc biệt khó khăn, thuộc vùng miền núi cao năm phía tây huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh hóa, xã có đƣờng biên giới giáp với nƣớc CHDC nhân dân Lào; cách trung tâm huyện 27 km, cách Thành phố Thanh hóa 182 km phía tây Tổng diện tích tự nhiên xã : 9448,79 , bao gồm 11 làng Trong năm qua Đảng nhân dân dân tộc xã Sơn Điện phát huy truyền thống quê hƣơng, tiềm lợi địa phƣơng, nỗ lực phấn đấu, 43 việc nâng cao chất lƣợng sống, thay đổi mặt nông thôn, đảm bảo an ninh lƣơng thực, giảm tình trạng đói nghèo giải việc làm cho ngƣời dân Để nghiên cứu mặt xã hội trình sử dụng đất nông nghiệp qua kiểu sử dụng đất, em tiến hành so sánh mức độ đầu tƣ lao động, hiệu kinh tế bình quân ngày công lao động hiệu đồng vốn kiểu sử dụng đất vùng dựa kết tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ Bảng 4.12: Hiệu xã hội LUT xã Sơn Điện Kiểu sử dụng đất Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai sọ Lúa xuân - Lúa mùa Lúa xuân - Lúa mùa – ngô đông Đậu tƣơng - Lúa mùa Khoai sọ - Lúa mùa Sắn nguyên liệu Ngô xuân - Lúa mùa Ngô xuân - Ngô đông Lúa mùa Tiêu chuẩn đánh giá hiệu xã hội Mức độ Đảm bảo Tỷ lệ Đáp ứng Thu giải an ninh giảm hộ nhu cầu hút lao việc làm lƣơng đói nông hộ động thực nghèo Cao Cao Cao Trung bình Cao Cao Cao Cao Cao Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Cao Cao Trung bình Trung bình Trung bình Trung Cao bình Trung Trung Trung bình bình bình Trung Cao Cao Cao bình Trung Trung Cao Cao bình bình Trung Thấp Cao Thấp bình Trung Trung Thấp Thấp bình bình Trung Trung Thấp Thấp bình bình (Nguồn: Phiếu điều tra nông hộ) Cao Đánh giá Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Qua tổng hợp phiếu điều tra ta đƣợc kết nhƣ bảng Từ bảng ta thấy LUT đƣợc đánh giá đem lại hiệu xã hội cao LUT: lúa - 44 màu, lúa - màu Các LUT đƣợc đánh giá có hiệu xã hội cao LUT mức “Cao” tiêu xã hội Các LUT đạt hiệu cao xã hội có số ngày công lao động cao: giúp giải công ăn việc, từ nâng cao mức thu nhập giẩm tỷ lệ đói nghèo Các LUT có hiệu xã hội thấp LUT: màu (Ngô xuân – ngô đông), lúa Các LUT đêm lại hiệu kinh tế thấp LUT không đáp ứng đƣợc tiêu đƣa để đạt hiệu xã hôi, LUT mức “Thấp” tiêu đề 4.3.3 Hiệu môi trường Trong trình sử dụng đất, đất đai bị tác động yếu tố tự nhiên, thực trạng phát triển xã hội việc khai thác sử dụng đất ngƣời Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, suy thoái tài nguyên đất có chiều hƣớng gia tăng, dẫn đến việc chất lƣợng đất giảm dần, môi trƣờng bị ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học Hiệu môi trƣờng tƣơng tác loại hình sử dụng đất phản ứng môi trƣờng Để đạt hiệu môi trƣờng tƣơng tác không làm ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng, không làm suy thoái ô nhiễm môi trƣờng, môi trƣờng đất sản xuất nông nghiệp Qua góp phần bảo vệ cải tạo môi trƣờng Để đánh giá hiệu môi trƣờng loại hình sử dụng đất địa bàn xã Sơn Điện em dựa vào đánh giá tiêu sau: - Tỷ lệ che phủ; - Khả bảo vệ, cải tạo đất; - Mức độ ảnh hƣởng thuốc bảo vệ thực vật đến môi trƣờng Hiệu môi trƣờng mức độ ảnh hƣởng loại hình sử dụng đất đƣợc thể qua bảng: 45 Bảng 4.13: Đánh giá hiệu môi trƣờng loại hình sử dụng đất xã Sơn Điện Kiểu sử dụng đất Lúa xuân - Lúa mùa Khoai sọ Lúa xuân - Lúa mùa Lúa xuân - Lúa mùa – ngô đông Đậu tƣơng - Lúa mùa Khoai sọ - Lúa mùa Sắn nguyên liệu Ngô xuân - Lúa mùa Ngô xuân - Ngô đông Lúa mùa Tỷ lệ che phủ Khả bảo vệ, cải tạo đất Ảnh hƣởng thuốc BVTV Đánh giá Cao Cao Trung bình Cao Trung bình Trung bình Thấp Trung bình Trung bình TB Cao Trung bình Cao Trung bình Cao Trung bình TB Thấp TB Cao TB TB TB Thấp Cao Trung bình Thấp Trung bình Thấp Trung bình Trung bình TB Cao Trung bình TB Thấp (Nguồn: Phiếu điều tra nông hộ) Qua bảng ta đƣợc kết nhƣ sau: LUT đạt hiệu cao môi trƣờng LUT vụ (Lúa xuân - lúa mùa - khoai sọ) LUT màu (Sắn nguyên liệu ) Vì LUT có tỷ lệ che phủ cao, ảnh hƣởng thuốc bảo vệ thực vật mức thấp trung bình Có LUT vụ nhƣ: Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai sọ, Khoai sọ - Lúa mùa Sắn nguyên liệu có tỷ lệ che phủ cao thời gian đất nghỉ ngơi năm ngắn, nhƣng hai kiểu sử dụng đất phải dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật (Lúa xuân - Lúa mùa – Ngô đông 1.878.000 đồng/ha Đậu tƣơng - Lúa mùa 1.576.000 đồng/ha) Nhƣ biết thuốc BVTV có hại cho môi trƣờng đất: thuốc BVTV giúp ta diệt đƣợc sinh vật có hại: sâu, bo, … nhƣng bên cạnh thuốc BVTV làm suy giảm vi sinh vật có lợi cho đất nhƣ giun, mối, …….Vì LUT đƣợc đánh giá mức trung bình 4.4 Khai thác sử dụng đất lựa chọn, định hƣớng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Sơn Điện 4.4.1 Quan điểm khai thác sử dụng đất - Phƣơng án sử dụng đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội địa phƣơng 46 - Khai thác sử dụng hợp lý tiềm mạnh để phát triển nông nghiệp địa phƣơng - Quá trình sản xuất phải đầu tƣ theo chiều sâu, tăng lƣợng sản phẩm hàng hóa - Sử dụng đất phải gắn liền với việc cải tạo bảo vệ đất, bảo vệ môi trƣờng 4.4.2 Lựa chọn định hướng sử dụng đất nông nghiệp có hiệu cao * Loại hình sử dụng đất cho hiệu cao loại hình đáp ứng đƣợc hiệu mặt kinh tế - xã hội - môi trƣờng Từ kết đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất mặt kinh tế, xã hội môi trƣờng, đồng thời dựa nguyên tắc lựa chọn tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng, đƣa loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện xã nhƣ sau: + LUT (2 lúa màu) : Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai sọ + LUT (1 lúa màu) : Khoai sọ - Lúa mùa + LUT (1 màu) : Sắn nguyên liệu Các LUT có đạt hiệu kinh tế hiệu xã hội cao Ở hiệu môi trƣờng riêng LUT lúa - màu, màu đạt hiệu xã hội cao, LUT lúa - màu đạt hiệu xã hội mức trung bình - Các LUT có tiềm phát triển thành LUT có đạt hiệu kinh tế, xã hội, môi trƣờng cao là: + LUT (2 lúa) phát triển thành LUT (2 lúa – màu) + LUT (1 lúa – màu) phát triển thành LUT (1 lúa - màu) * Định hƣớng sử dụng đất: Vì xã Sơn Điện xã nông, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp Vì để cao mức thu nhập tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân địa bàn xã nhƣ bảo vệ môi trƣờng xã Sơn Điện cần tiếp tục trì mô hình đem lại hiệu kinh tế cao nhƣ: + LUT (2 lúa màu) : Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai Sọ + LUT (1 lúa màu) : Khoai sọ - Lúa mùa + LUT (Màu) : Sắn nguyên liệu Ở bản: Ngàm, Tân Sơn, Xa Mang, Na Hồ, Na Lộc, Ngựu, Xủa - Các LUT: + LUT (2 lúa - 1Màu) : Lúa xuân - lúa mùa –Khoai sọ 47 + LUT (1 lúa - 1màu) : Khoai sọ - Lúa mùa : Đậu tƣơng - Lúa mùa Rất có triển vọng phát triển tƣơng lai Vì cấp quyền cần tạo điều kiện để LUT đƣợc phát triển hầu hết thôn địa bàn 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Sơn Điện - Cần hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ngƣời dân yên tâm sản xuất mảnh đất - Thực tốt Luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phƣơng, đồng thời cần có điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp Nâng cao trình độ dân trí để nhanh chóng đƣa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai - Cần tăng cƣờng sách hỗ trợ vốn, hộ nghèo cho vay với lãi suất hợp lý, ƣu tiên phân bố cho hộ có khả đất lao động để khuyến khích, mở rộng đầu tƣ phát triển sản xuất đặc biệt mô hình sản xuất có hiệu quả; kết hợp với Ngân hàng địa bàn mở lớp tập huấn sử dụng vay vốn có hiệu - Tăng cƣờng công tác khuyến nông, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất: + Nhà nƣớc thực sách hỗ trợ phân bón, giống trồng cho ngƣời dân, hƣớng dẫn ngƣời dân kỹ thuật chăm sóc trồng, vật nuôi thông qua lớp tập huấn kỹ thuật hƣớng dẫn ngƣời dân thực loại hình sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế cao - Đầu tƣ nâng cấp mở rộng hệ thống đƣờng giao thông liên thôn, liên xã giao thông nội đồng để thuận tiện cho việc lại, vận chuyển sản phẩm nông sản trao đổi hàng hóa - Nâng cấp tăng cƣờng hệ thống điện lƣới, hệ thống thông tin để tạo điều kiện cho ngƣời dân đƣợc tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật mới, phục vụ phát triển sản xuất - Tuyên truyền, vận động tổ chức cho hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng đất đai phân tán, manh mún nhƣ 48 để thực giới hóa nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ theo hƣớng sản xuất hàng hóa 49 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất Xã Sơn Điện huyện Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa, em rút số kết luận sau: * Về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Xã Sơn điện xã miền núi có tổng diện tích đất tự nhiên 9.448,79 ha, diện tích nông nghiệp 7.895,62 ha, chiếm 83.5% tổng diện tích tự nhiên xã Nông nghiệp lâm nghiệp ngành chiếm vai trò chủ đạo kinh tế xã Trong năm qua địa phƣơng có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp nhƣ hoàn thiện hệ thống thủy lợi, chuyển đổi cấu trồng, đƣa giống tốt có suất cao vào sản xuất, nhờ mà suất trồng, hiệu sử dụng đất đƣợc nâng lên * Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp xã - Đối với đất trồng hàng năm: Có loại hình sử dụng đất lúa, lúa màu, lúa - màu, màu, màu lúa với kiểu sử dụng đất phổ biến - Đối với đất trồng lâu năm: Loại hình trồng ăn xã phát triển không đồng đều, ngƣời dân đầu tƣ, chăm sóc năm đầu, năm lại hầu nhƣ chăm bón * Các loại hình sử dụng đất lựa chọn cho xã Khuất Xá Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp em lựa chọn loại hình sử dụng đất với kiểu sử dụng đất phù hợp với điều kiện địa phƣơng có khả phát triển tƣơng lai + LUT (2 lúa màu): Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai sọ + LUT (1 lúa 1màu) : khoai sọ - Lúa mùa + LUT(1 màu) : Săn nguyên liệu + LUT (2 lúa) : Lúa xuân - lúa mùa + LUT (1 lúa – màu) : Khoai sọ - Lúa mùa 50 : Đậu tƣơng - Lúa mùa : Ngô xuân - Lúa mùa 5.2 Kiến nghị Qua công tác nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã đề nghị : Các loại hình sử dụng đất đƣợc đề xuất treen cở sở xem xém khả thích nghi hợp với điều kiện tự nhiên xã hội vùng Tuy nhiên để sử dụng đất có hiệu cần trì phát triển loại hình sử dụng đất có hiêuj bền vững đồng thời cần tang cƣờng đầu tƣ thâm canh áp dụng tiến kỹ thuật giống, phân bón, phƣơng pháp canh tác, phòng trừ dịch bệnh đầu tƣ phát triển thủy lợi, đầu tƣ kiên cố hóa kênh mƣơng xây dựng them số trồng Hƣớng sử dụng đất bền vững trì chất lƣợng đất địa bàn xã Sơn Điện dựa giải pháp thâm canh tăng vụ, giống đầu tƣ phân bón khuyến nông, khuyến lâm, thủy lợi, kỹ thuật canh tác hợp lý, giải pháp sách đất đai sách hỗ trợ ngƣời sản xuất ( vốn, kỹ thuật, định hƣớng, thị trƣờng) đảm bảo phƣơng diện: kinh tế xã hội môi trƣờng Do thời gian thực đề tài ngắn việc đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất địa bàn toàn xã có phần hạn chế, thời gian tới đề nghị đƣợc kiểm nghiệm kỹ hơn, tiếp tục nghiên cứu sâu từ thực tế sản xuất 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguồn Krasil'nikov, N.A (1958), Vi sinh vật đất thực vật bậc cao Đƣờng Hồng Dật (2004), từ điển Nông Nghiệp Anh - Việt, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Tiến Dũng (2009), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999), Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, Tạp chí Khoa học đất Lƣơng Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Đình Thi (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Luật đất đai (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Các Mác (1949), Tư Luận - Tập III, NXB Sự Thật, Hà Nội Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thị Thu Huyền (2012), Giáo Trình Đánh Giá Đất, trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Đào Châu Thu (1999), Giáo trình đánh giá đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSCL Bắc Trung Bộ, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 11 UBND cấp xã Sơn Điện, báo cáo thuyết minh đề án xây dựng sở hạ tầng nông thôn 12 UBND cấp xã Sơn Điện, báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 2014, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 2015 PHỤ LỤC Bảng giá nguyên vật liệu, sản phẩm xã Sơn Điện STT 11 Tên vật tƣ Đạm NPK Kali Thóc khang dân Thóc Kim Cƣơng Đậu tƣơng Ngô Ngô giống Đơn giá (1000đ/kg) 8.5 9.5 5.8 5.75 110 12 Thóc giống lúa lai 76 13 Khoai sọ PHỤ LỤC Bảng: Chi phí sản xuất ( đầu tƣ) số trồng xã Sơn Điện (ĐVT: sào Bắc Bộ) Cây trồng Giống (1000đ) Phân Đạm Lân Kali chuồng (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) Thuốc BVTV (1000đ) Công LĐ (ngày) Lúa xuân Lúa mùa Khoai sọ Sắn Đậu tƣơng Ngô xuân Ngô đông 76 76 400 250 30 110 110 1.5 2 3.5 5 30 30 0 35 15 15 6 7 25 30 30 40 40 30 30 8 0 10 0 150 150 200 100 400 200 200 PHỤ LỤC Cây trồng Lúa mùa Lúa nƣơng Lúa nƣớc Lúa xuân Khoai sọ Đậu tƣơng Sắn nguyên liệu Ngô xuân Ngô đông Bảng hiệu số trồng Năng suất Sản lƣợng Giá bán (tạ/ha) (Kg) (1000đ) Thành tiền (1000đ) 29,4 2.940 15.520 45,5 4.550 8,6 39.130 46,8 76 18,5 110,4 24,5 21 4.680 7.600 1.850 11.040 2.450 2.100 8,6 12 16 2,5 5 40.248 91.200 29.600 27.600 12.250 12.250 Số phiếu điều tra:……… PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ XÃ SƠN ĐIỆN Họ tên chủ hộ:………………………….Tuổi:………… Nam/Nữ:…… Địa chỉ:………………………………………………………………… Loại hộ (Khá, trung bình, nghèo): …………………………………… Trình độ văn hóa:………………………Dân tộc:……………………… Nhân lao động Tổng số nhân khẩu:……………… Ngƣời Số nam:……… Số nữ:……… Số lao động chính:……… Lao động nông nghiệp:…… Số lao động phụ:………… Tình hình việc làm hộ : Thừa  Đủ  Thiếu  Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất 2.1 Hiệu sử dụng đất trồng hàng năm - Đầu tƣ cho sào Bắc Bộ Cây trồng Lúa xuân Lúa mùa Khoai sọ Sắn nguyên liệu Ngô xuân Ngô đông Đậu tƣơng Giống (1000đ) Đạm (Kg) Kali (Kg) Phân Phân NPK chuồng (Kg) (Kg) Thuốc BVTV (1000đ) Lao động (công) - Thu nhập từ hàng năm Loại trồng Diện tích Năng suất Sản lƣợng Giá bán (sào) (tạ/sào) (tạ) (đồng/kg) Lúa xuân Lúa mùa Khoai sọ Săn nguyên liệu Ngô xuân Ngô đông Đậu tƣơng Loại hình sử dụng đất Loại hình sử dụng đất (LUT) Kiểu sử dụng đất (Công thức luân canh) Lúa - 1màu Lúa Lúa Lúa - màu màu màu Câu hỏi vấn Gia đình thƣờng gieo trồng loại giống ? Lúa Ngô Thuốc trừ sâu gia đình dùng lần/vụ ? Có ảnh hƣởng nhƣ đến chất lƣợng sản phẩm môi trƣờng ? Gia đình thƣờng bón phân cho trồng chủ yếu ? Gia đình có thuê thêm đất để sản xuất không? Có Vì ? Không Vì ? Gia đình có áp dụng kỹ thuật sản xuất không? Có  Không  Gia đình có vay vốn để sản xuất không ? Có  Không  Tiểm gia đình ? Vốn  Lao động Đất  Nghành nghề  Tiềm khác Gia đình có khó khăn sản xuất ? Gia đình có mong muốn loại hình sử dụng đất canh tác đạt hiệu cao ? a Chính sách nhà nƣớc: - Chính sách đất đai: - Chính sách vốn: - Chính sách khác: b Về kỹ thuật: c, Về sở hạ tầng: d: Về thị trƣờng : 10 Dự kiến cấu trồng năm tới - Giữ nguyên  - Thay đổi trồng  - Chuyển mục đích sử dụng , cụ thể sử dụng vào mục đích - Ý kiến khác 11 Thu thập từ sản xuất nông nghiệp: - Đủ chi dùng cho sống  - Không đ ủ chi dùng cho sống  ,đáp ứng đƣợc phần % 12 Ý kiến khác Xác nhận chủ hộ Ngƣời điều tra ... hình sử dụng đất nông nghiệp - Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 3.2 Địa. .. nông nghiệp xã - Hiện trạng sử dụng đất nói chung - Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 3.33 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã - Hiệu kinh tế - Hiệu xã. .. hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã - Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã - Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Điện - huyện Quan sơn - tỉnh Thanh Hóa, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Điện - huyện Quan sơn - tỉnh Thanh Hóa, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Điện - huyện Quan sơn - tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan