Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

111 425 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:58

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRỊNH XUÂN LUYỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRỊNH XUÂN LUYỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH KỈNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Trịnh Xuân Luyện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu viết luận văn, nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình TS Nguyễn Thành Kỉnh; Ban Giám hiệu, trưởng phòng chức năng, khoa chuyên môn, giảng viên sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Kỉnh, PGS.TS Nguyễn Thị Tính người quan tâm hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu, trưởng phòng chức năng, khoa chuyên môn, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuân lợi cho hoàn thành luận văn Đồng thời, xin cảm ơn tập thể thầy cô giáo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, cung cấp tài liệu, mang lại cho tri thức cần thiết vô quý báu suốt khóa học Do hạn chế trình độ lí luận, thiếu kinh nghiệm nghiên cứu thực tế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Người thực Trịnh Xuân Luyện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Các quan điểm tiếp cận phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài 12 1.2.1 Công vụ, cán bộ, công chức 12 1.2.2 Kĩ giao tiếp 13 1.2.3 Kỹ giao tiếp công vụ 17 1.2.4 Bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường 18 1.2.5 Quản lý bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3 Những vấn đề bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cán bộ, công chức cấp phường 20 1.3.1 Vai trò bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ hoạt động thực thi công vụ cán công chức cấp phường 20 1.3.2 Nội dung bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 21 1.3.3 Hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 22 1.4 Nội dung quản lý bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 22 1.4.1 Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng 22 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng 23 1.4.3.Các biện pháp đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 24 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức 32 1.5.1 Yếu tố chủ quan 32 1.5.2 Yếu tố khách quan 34 Kết luận chương 35 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 36 2.1 Tổ chức khảo sát 36 2.1.1 Khái quát khách thể khảo sát 36 2.1.2 Tổ chức khảo sát 37 2.2 Thực trạng bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 38 2.2.1 Đánh giá kỹ giao tiếp công vụ cán công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.2 Thực trạng bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 48 2.3 Thực trạng quản lý bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 50 2.3.1 Nhận thức cán công chức cấp phường tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán công chức 50 2.3.2.Thực trạng công tác lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 51 2.3.3 Thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 52 2.3.4 Thực trạng công tác đạo bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 55 2.3.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 57 2.3.6 Những khó khăn quản lý bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 58 2.4 Đánh giá chung thực trạng 58 Kết luận chương 62 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 63 3.1.2 Đảm bảo tính khoa học, thực tiễn khả thi 64 3.1.3 Đảm bảo tính khoa học phù hợp đối tượng 64 3.1.4 Đảm bảo tính đồng 65 3.1.5 Đảm bảo tính hệ thống 65 3.2 Các biện pháp quản lý bồi dưỡng 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức cấp phường tầm quan trọng bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức Viết giáo trình bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường 65 3.2.2 Xác định nhu cầu nội dung bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường Mời giảng viên có trình độ, am hiểu kỹ giao tiếp để giảng cho cán bộ, công chức cấp phường 68 3.2.3 Kết hợp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán công chức xã phường 72 3.2.4 Bồi dưỡng thường xuyên kết hợp với tự rèn luyện kỹ giao tiếp cán bộ, công chức xã, phường 75 3.2.5 Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn hóa quản lý công sở nhằm phát triển môi trường giao tiếp cho cán bộ, công chức 78 3.2.6 Thường xuyên phản hồi thông tin việc thực kỹ giao tiếp công vụ cán bộ, công chức 81 3.2.7 Tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng 85 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp 87 3.3 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 88 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 88 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 88 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm 88 3.3.4 Kết khảo nghiệm 88 Kết luận chương 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thực trạng nội dung bồi dưỡng KNGT công vụ cho cán công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 49 Bảng 2.2: Thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên 53 Bảng 2.3: Thực trạng công tác đạo bồi dưỡng nâng cao kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 55 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 88 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam thực công đổi sở phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Dù chuyển sang chế thị trường, nhân cách người cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng, có tính chất định chất lượng, hiệu công việc Trong nhân cách cán bộ, công chức, đạo đức gốc quy định tận tâm, tận lực cán bộ, công chức với hành Nhà nước, nhiên đạo đức suy cho lại thể hành vi ứng xử người nói chung hành vi ứng xử cán bộ, công chức, viên chức nói riêng kĩ giao tiếp công vụ thành phần vô quan trọng Đạo đức công vụ nói chung, kĩ giao tiếp công vụ nói riêng nước ta nhiều cán lãnh đạo quan tâm xây dựng nhằm tạo đội ngũ cán công chức, viên chức mang tính chuyên nghiệp Những năm qua, gặp nhiều khó khăn chịu tác động phức tạp điều kiện chuyển đổi kinh tế - xã hội, đại phận đội ngũ cán bộ, công chức giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm, chấp hành phân công tổ chức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân Tuy nhiên, phận không nhỏ cán bộ, công chức né tránh, thiếu lĩnh đấu tranh với hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực Một số cán bộ, công chức nhà nước, chưa thực lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, làm thước đo chủ yếu cho mức độ kết thực nhiệm vụ Quan hệ họ với nhân dân chí chưa dân chủ, thiếu tôn trọng Từ đó, dẫn đến tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân lợi dụng chức trách, thẩm quyền Nhà nước nhân dân giao phó để nhận hối lộ, tham nhũng, buôn lậu, làm biến dạng giá trị tiêu chuẩn đích thực người cán bộ, công chức, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, hội, thực dụng Vì vậy, bồi dưỡng kĩ giao tiếp thường xuyên việc thực kỹ giao tiếp công vụ cán công chức cấp phường biện pháp có tính điều kiện Nguồn lực tài chính, chế hỗ trợ tài sở vật chất khâu thiếu, yếu tố cần công tác bồi dưỡng cán bộ, nguồn lực tài cho biết kế hoạch có thực hay không, mức độ quy mô, hình thức, phương pháp bồi dưỡng nào? Cơ chế hỗ trợ tài điều kiện, giải khó khăn cho cán quản lý cấp xã tham gia bồi dưỡng Tóm lại: Để công tác bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán công chức cấp phường hiệu cần phải tiến hành đồng biện pháp 3.3 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm Nhằm khẳng định tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất, từ sử dụng rộng rãi hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm Mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất để bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm Dùng phiếu hỏi, xin ý kiến 21chuyên gia tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất 3.3.4 Kết khảo nghiệm Kết khảo nghiệm thu bảng 3.1 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường Mức độ cần thiết Các biện pháp đề xuất SL % Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức tầm quan trọng bồi dưỡng 19/21 90,4 kĩ giao tiếp công vụ cho cán 88 SL Tính khả thi % 19/21 90,4 công chức cấp phường Khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ Kết hợp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán công chức xã, phường Kết hợp bồi dưỡng thường xuyên tự rèn luyện kỹ giao tiếp công vụ cán công chức Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn hóa quản lý công sở nhằm phát triển môi trường giao tiếp cho cán công chức Phản hồi thông tin thường xuyên việc thực kỹ giao tiếp công vụ cán công chức cấp phường Tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng 18/21 85,7 17/21 81 17/21 81 20/21 95 18/21 85,7 18/21 85,7 20/21 95 18/21 85,7 20/21 95 20/21 95 21/21 100 18/21 85,7 Theo ý kiến chuyên gia biện pháp nêu đặt đảm bảo tính hiệu ,tính khả thi biện pháp đề xuất áp dụng vào thực tiễn để tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường địa bàn thành phố Thái Nguyên Kết luận chương Dựa sở lý luận kết khảo sát thực trạng, đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường địa bàn thành phố Thái Nguyên, biện pháp đề xuất dựa nguyên tắc nhằm đảm bảo tính đối tượng, tính khả thi, tính hiệu giúp cho hoạt động bồi dưỡng thiết thực hiệu mang lại thay đổi kỹ giao tiếp công vụ cán công chức cấp phường Các biện pháp đề xuất khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi, vận dụng tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ địa bàn bàn Thành phố Thái nguyên nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Giao tiếp công vụ hay gọi giao tiếp hành hoạt động xác lập mối quan hệ tiếp xúc người với phạm vi hành nhằm thỏa mãn nhu cầu định Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, kỹ giao tiếp công vụ yếu tố định thành công hay thất bại hoạt động công vụ nói chung hoạt động công vụ cán công chức cấp phường nói riêng, bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường việc làm cần thiết Nội dung bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức phong phú bồi dưỡng kỹ lắng nghe, kỹ thuyết trình, kỹ xử lý tình huống, kỹ nắm vững hệ thống văn quy phạm pháp luật, kỹ hiểu đối tượng giao tiếp vv…Các phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng đa dạng, phong phú dựa sở phát huy tối đa lực tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện cán bộ, công chức Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức gồm: lập kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức hoạt động bồi dưỡng, đạo thực nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng, tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng vv… Kết khảo sát thực trạng cho thấy kỹ giao tiếp công vụ cán công chức cấp phường số hạn chế kỹ lắng nghe, hiểu đối tượng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ thể, kỹ nắm vững hệ thống văn bản, kỹ xử lý tình vv… Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường địa bàn Thành phố Thái nguyên quan tâm đạt 90 kết định bên cạnh số điểm cần quan tâm lưu ý tăng cường công tác lập kế hoạch, công tác tổ chức chưa đồng bộ, công tác đạo số nội dung chưa thường xuyên, hoạt động kiểm tra, đánh giá chưa có tác dụng tạo động lực cho hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ phát huy vai trò tự bồi dưỡng cán bộ, công chức Dựa sở lý luận kết khảo sát thực trạng, tác giả luận văn đề xuất biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường, biện pháp đề xuất có sở khoa học khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi Giữa biện pháp có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với đòi hỏi phải tiến hành đồng biện pháp hoạt động bồi dưỡng có hiệu Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND thành phố Thái Nguyên Chỉ đạo phường thường xuyên lấy ý kiến phản hồi kỹ thái độ trình thực thi công vụ cán công chức cấp phường nhằm giúp cán tự hoàn thiện, tạo môi trường làm việc thân thiện chia sẻ để giúp cán có động lực làm việc Tổ chức khảo sát xác định nhu cầu bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường, đạo Trung tâm bồi dưỡng trị thành phố tổ chức bồi dưỡng cho cán công chức cấp phường Hàng năm có kế hoạch đầu tư nguồn tài phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng cán công chức cấp phường 2.2 Đối với Trung tâm Bồi dưỡng trị thành phố Thái Nguyên Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức thuộc UBND thành phố cán bộ, công chức phường, xã thành phố Thái Nguyên 91 Tổ chức xây dựng giáo trình, giảng kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức Mời chuyên gia có trình độ kỹ giao tiếp Trường đại học đến giảng chuyên đề kỹ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức 2.3 Đối với UBND phường Chủ động xin ý kiến cán lãnh đạo cấp triển khai chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực cho cán công chức cấp phường để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dựa khảo sát nhu cầu thực tế hoạt động bồi dưỡng Phối hợp với đơn vị để huy động nguồn tài chính, sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng, có kế hoạch chuẩn bị nguồn tài liệu giáo trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán đơn vị Tăng cường hoạt động sinh hoạt chuyên đề kỹ giao tiếp công vụ thực giám sát trình thực thi công vụ cán công chức thuộc quyền quản lý để điều chỉnh hành vi ứng xử chưa phù hợp giao tiếp công vụ cán công chức 2.4 Đối với cán bộ, công chức cấp phường Cần chủ động tích cực tham gia bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng, tự rèn luyện thân, khắc phục tâm lý ngại thay đổi để hoàn thiện kỹ giao tiếp công vụ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO AM.Leon chiev (1987), Hoạt động ý thức, nhân cách, NXB Giáo dục B.Lomov (1978), Phạm trù giao tiếp hoạt động tâm lý học, Bản dịch Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội Lê Thị Bừng (1997), Tâm lý học ứng xử, NXB Giáo Dục Hà Nội Nguyễn Liên Châu (1999), Đặc điểm giao tiếp hiệu trưởng trường Tiểu học, Luận án Tiến sĩ khoa học Sư phạm tâm lý Nguyễn Thị Chính (2008), Nhập môn khoa học giao tiếp, Tài liệu lưu hành nội Phạm Vũ Dũng (1996), Văn hoá giao tiếp, NXB Văn hoá thông tin Hà Nội Nguyễn Văn Đồng (2005), “Văn hoá giao tiếp sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học, (5), ( 34-35-36) Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ (1998), Tâm lý học, NXB Giáo dục Hà Nội Phạm Minh Hạc chủ biên (1998), Văn hoá giáo dục – Giáo dục văn hoá, NXB Giáo dục Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Hiến (2005), Điều hành Ủy ban nhân dân (Chuyên đề: Tiếp dân dân vận), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Vũ Gia Hiền (2007), Văn hóa giao tiếp quản lý hành công, Nxb Lao động 12 Ngô Công Hoàn (1992), Một số vấn đề giao tiếp Sư phạm, Vụ giáo viên, Hà Nội 13 Ngô Công Hoàn (1997), Giao tiếp ứng xử Sư phạm, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 14 Trương Quang Học (2006), “Một số kỹ giao tiếp học viên tham gia lớp đào tạo giáo viên khoa học Xã hội nhân văn quân cấp phân đội”, Tạp chí Tâm lý học, (12) 93 15 Học viện Hành (2008), Giáo trình kỹ giao tiếp quản lý hành nhà nước, Nxb Khoa học kỹ thuật 16 Mai Hữu Khuê (CB), Đinh Văn Tiến, Chu Văn Khánh (1997), Kỹ giao tiếp hành chính, Nxb Lao động 17 Nguyễn Văn Lê (1995), Giao tiếp Sư phạm, NXB Giáo dục 18 Nguyễn Văn Lê (1996), Giao tiếp nhân - Giao tiếp phi ngôn ngữ, NXB Trẻ 19 Nguyễn Văn Lê (1992), Vấn đề giao tiếp, NXB Giáo dục 20 Nguyễn Văn Lê (2006), Giao tiếp sư phạm, Nxb Đại học Sư phạm 21 Trần Tuấn Lộ (1994), Tâm lý học giao tiếp, NXB Giao tiếp, NXB Giáo dục, Tp.HCM 22 Luật cán bộ, công chức 2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) 23 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 24 Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ phân loại đơn vị hành xã, phường, thị trấn 25 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ Quy định người công chức 26 Nguyễn Thị Oanh (1995), Tâm lý học truyền thông giao tiếp, NXB Khoa học Phụ nữ, Tp.HCM 27 Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2000 2003) 28 Nguyễn Quan (2008), Giao tiếp phi ngôn từ qua văn hóa, NXB Khoa học xã hội 29 Quyết định 03/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc Ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương 94 30 Quyết định 2270/QĐ-BNV ngày 30/11/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành Chương trình đào tạo tiền công vụ 31 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Quy chế văn hoá công sở quan hành nhà nước 32 Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 33 Quyết định số 874/TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 20/11/1996 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nhà nước 34 Quyết định 161/2003/QĐ-TTg, ngày 04/8/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 35 Quyết định 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiền công vụ giai đoạn 2006 - 2010 36 Ray Mond De Saint Laurent (1998), Nghệ thuật nói trước công chúng, NXB Văn hóa Thông tin 37 Nguyễn Thạc, Hoàng Anh (1991), Luyện giao tiếp Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Hà Nội 38 Đào Thị Ái Thi (2008), “Xây dựng mô hình lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ giao tiếp đội ngũ công chức nay”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, (số 154) 39 Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 Thanh tra Nhà nước việc hướng dẫn thực Nghị định 89/CP Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân 40 Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 II Các Webside: - http://www.dangcongsan.vn/ - http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/ 95 PHIẾU HỎI Thực trạng bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho CB công chức cấp phường (Dành cho cán công chức) Để đánh giá thực trạng bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường, xin đồng chí cho biết ý kiến thực trạng sau: Mức độ stt 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Nội dung Thành phố quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức xã phường Nội dung bôi dưỡng gồm Kỹ nghe Kỹ nói Kỹ sử dụng ngôn ngữ thể Kỹ xử lý tình Kỹ đặt câu hỏi Kỹ chia sẻ với đối tượng giao tiếp Kỹ phán đoán tình xảy Kỹ hiểu đối tượng giao tiếp Kỹ hợp tác để giải vấn đề Các kỹ khác Mức độ tiếp nhận Kỹ nghe Kỹ nói Kỹ sử dụng ngôn ngữ thể Kỹ xử lý tình Kỹ đặt câu hỏi Kỹ chia sẻ với đối tượng giao tiếp Kỹ phán đoán tình xảy Kỹ hiểu đối tượng giao tiếp Kỹ hợp tác để giải vấn đề Các kỹ khác Tốt TB Chưa tốt PHIẾU HỎI Thực trạng thực kỹ giao tiếp công vụ cán công chức cấp (Dành cho người dân) Để đánh giá thực trạng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường, xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau: stt Nội dung Thái độ cán bộ, công chức giao tiếp với nhân dân Nhiệt tình, cởi mở, thân thiết Tập trung lắng nghe, khả tiếp xúc ngôn ngữ thể Giọng nói cán bộ, công chức trình tiếp xúc với người dân Công chức có dành đủ thời gian để nghe người dân trình bày hết điều muốn nói Thường nhìn thẳng đối tượng giao tiếp Có làm việc khác trình giao tiếp không Công chức hiểu đầy đủ nội dung, nguyện vọng người dân trình giao tiếp Công chức có hiểu đầy đủ nội dung giao tiếp không Công chức có tập trung trình thực giao tiếp không Sự tin cậy trình giải công việc Mức độ hài lòng người dân CBCC Hài lòng Mức độ Chấp Chưa nhận hài lòng PHIẾU HỎI Nhận thức cán công chức cấp phường tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ (Dành cho cán công chức) Để đánh giá thực trạng nhận thức cán công chức cấp phường hoạt động bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ, xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau: Mức độ thể Nội dung stt Cần thiết Nhận thức mức độ cần thiết việc bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Nội dung bồi dưỡng Bồi dưỡng kỹ sử dụng ngôn ngữ thể giao tiếp công vụ Bồi dưỡng kỹ hiểu nắm đối tượng giao tiếp giao tiếp công vụ Bồi dưỡng kỹ phán đoán tình xảy giao tiếp công vụ Bồi dưỡng kỹ xử lý tình xảy giao tiếp công vụ Bồi dưỡng kỹ lắng nghe giao tiếp công vụ Chưa cần thiết Không cần thiết PHIẾU HỎI Về thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho công chức xã phường (Dành cho cán công chức) Để đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho công chức xã phường, xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau: Stt 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Nội dung Việc lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ có thực định kỳ không Cách thức tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp Mời chuyên gia giỏi tham gia bồi dưỡng tập trung trung tâm bồi dưỡng thành phố Cử cán học lớp kỹ giao tiếp công vụ tập trung sở đào tạo Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề đơn vị Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kỹ giao tiếp công vụ cán công chức để giúp cán hoàn thiện kỹ Hướng dẫn đơn vị sở xác định nhiệm vụ bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ thực thi công vụ Phát huy vai trò tự bồi dưỡng cán công chức Huy động nguồn lực từ dự án để bồi dưỡng Mời chuyên gia giỏi kĩ giao tiếp đến nói chuyện, tập huấn cho cho cán công chức Tổ chức sưu tầm phát tài liệu tự bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức Thường xuyên phản hồi thông tin thái độ phục vụ hiệu công việc cán công chức phận Mức độ thể Thường Chưa Chưa xuyên thường thể xuyên PHIẾU HỎI Thực trạng công tác đạo bồi dưỡng nâng cao kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường (Dành cho cán công chức) Để đánh giá thực trạng công tác đạo bồi dưỡng nâng cao kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường, xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau: Các biện pháp đạo Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cán công chức cấp phường Đánh giá lực cán công chức cấp phường Huy động nguồn lực để tổ chức bồi dưỡng Xác định nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực phù hợp với vị trí công tác cán công chức cấp phường Đổi phương pháp, hình thức bồi dưỡng thu hút cán tham gia Đổi phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Xây dựng lực lượng cán cốt cán để tăng nguồn lực bồi dưỡng địa phương Tăng cường sở vật chất, tài phục vụ bồi dưỡng Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi nhân dân thái độ lực phục vụ cán văn phòng để giúp cán hoàn thiện Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động nhân viên quyền Xây dựng nề nếp văn hóa công sở, văn hóa quản lý quan Các biện pháp khác Mức độ tiến hành Chưa Chưa Thường thường sử xuyên xuyên dụng Phụ lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ Về biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường (Dành cho cán quản lý) Để đánh giá mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chưc cấp phường, xin đồng chí cho biết ý kiến biện pháp sau: TT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức tầm quan trọng bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường Khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ Kết hợp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán công chức xã phường Kết hợp bồi dưỡng thường xuyên tự rèn luyện kỹ giao tiếp công vụ cán công chức Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn hóa quản lý công sở nhằm phát triển môi trường giao tiếp cho cán công chức Thường xuyên phản hồi thông tin việc thực kỹ giao tiếp công vụ cán bộ, công chức Tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng Mức độ cần thiết Tính khả thi Phụ lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ Về biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường (Dành cho giảng viên) Để đánh giá mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ cho cán công chưc cấp phường, xin đồng chí cho biết ý kiến biện pháp sau: Biện pháp STT Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức tầm quan trọng bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán công chức cấp phường Khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu bồi dưỡng kỹ giao tiếp công vụ Kết hợp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán công chức xã phường Kết hợp bồi dưỡng thường xuyên tự rèn luyện kỹ giao tiếp công vụ cán công chức Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn hóa quản lý công sở nhằm phát triển môi trường giao tiếp cho cán công chức Thường xuyên phản hồi thông tin việc thực kỹ giao tiếp công vụ cán bộ, công chức Tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng Mức độ cần thiết Tính khả thi ... hoạt động bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC... bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên - Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành. .. bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường hoạt động quản lý bồi dưỡng kĩ giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ), Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ), Quản lý hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp công vụ cho cán bộ, công chức cấp phường thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan