Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công việt nam trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế

97 370 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2017, 22:32

BỘGIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTP HỒCHÍ MINH CAO THỊCẨM VÂN NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN MỰC KẾTOÁN CÔNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾTOÁN CÔNG QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phốHồChí Minh –Năm 2016 BỘGIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTP HỒCHÍ MINH CAO THỊCẨM VÂN NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN MỰC KẾTOÁN CÔNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾTOÁN CÔNG QUỐC TẾ Chuyên ngành: KếToán Mã số: 62.34.30.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM VĂN DƢỢC Thành phốHồChí Minh –Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Đềtài nghiên cứu tác giảthực hiện, kết quảnghiên cứu Luận án trung thực chƣa đƣợc công bốtrong bất kỳcông trình nghiên cứu Tất cảnhững phần kếthừa từcác nghiên cứu trƣớc tác giảđều trích dẫn trình bày nguồn cụthểtrong mục tài liệu tham khảo Thành phốHồChí Minh, tháng năm 2016 Tác giả Cao ThịCẩm Vân LỜI CẢM ƠN Đểhoàn thànhLuận án này, trƣớc hết xin bày tỏsựkính trọng lòng tri ơn đến Thầy hƣớng dẫn khoa họcPGS.TS Phạm Văn Dƣợc hết lòng hỗtrợ, động viên hƣớng dẫn cho tôitrong trình thực Luận án.Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quýthầy cô thuộc Khoa Kếtoán Trƣờng Đại học Kinh tếTP.HCM tận tình, hƣớng dẫn hỗtrợcho tôi, suốt thời gian thực đềtàitôi nhận đƣợc góp ý quý báucủa thầy cô, điều giúp bƣớc trƣởng thành học tập nghiên cứu.Tôixinchân thành cám ơn sựcổvũ động viên, hƣớng dẫn chuyên gia lĩnh vực kếtoán công, bạn bè đồng nghiệp, tổchức cá nhânđã hỗtrợtrong việc cung cấp tƣ liệu góp ý giúp tôihoàn thiện nội dung Luận án.Sau cùng, xin gửi lời tri ân đến gia đình tôi–những ngƣờiluôn bên cạnh cổvũ, động viên giúp có thêm nghịlực đểhoàn thành luận ánnày Thành phốHồChí Minh, tháng năm 2016 Tác giả MỤC LỤC CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .1 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu công bốởnƣớc 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vềxu hƣớng cải cách hệthống kếtoán công vận dụng IPSAS 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu vềnhững nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng Chuẩn mực kếtoán công quốc gia sởvận dụng IPSAS 1.2 Các nghiên cứu nƣớc 24 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vềxu hƣớng cải cách hệthống kếtoán công vận dụng IPSAS .25 1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu vềnhững nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng Chuẩn mực kếtoán công quốc gia sởvận dụng IPSAS 31 1.3 Xác định khoảng trống cần nghiên cứu định hƣớng nghiên cứu tác giả 40 1.3.1 Xác định khoảng trống cần nghiên cứu 40 1.3.2 Hƣớng nghiên cứu tác giả 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG CƠ SỞLÝ LUẬN VỀCHUẨN MỰC KẾTOÁN CÔNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN MỰC KẾTOÁN CÔNG 44 2.1.Lý thuyết nghiên cứu nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng chuẩn mực kếtóan công quốc gia điều kiện vận dụng IPSAS 44 2.1.1 Lý thuyết quản lý công (New Public Management – NPM) 44 2.1.2 Lý thuyết đại diện(Agency Theory) .45 2.1.3 Lý thuyết chiều văn hóa 46 2.1.4 Lý thuyết Quỹ(Fund Theory) 47 2.2.Tổng quan vềKhu vực công, Kếtoán công Chuẩn mực kếtoán công .48 2.2.1 Tổng quan vềKhu vực công 48 2.2.2 Tổng quan vềKếtoán công 50 2.2.3 Tổng quan vềChuẩn mực kếtoán công 52 2.3 Mối quan hệgiữa quản lý tài công hệthống kếtoán công 56 2.4 IPSAS ảnh hƣởng việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công quốc gia.58 2.4.1 Tổng quan vềIPSAS 58 2.4.2 Những ảnh hƣởng IPSAS việc xây dựng Chuẩn mực kếtoán công quốc gia .60 2.5 Những điều kiện cần thiết đểvận dụng IPSAS 61 2.6 Những nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng Chuẩn mực kếtoán công quốc gia điều kiện vận dụng IPSAS 64 2.7 Kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực kếtoán công ởmột sốquốc gia học cho Việt Nam 70 2.7.1 Kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực kếtoán công ởmột sốquốc gia .70 2.7.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 CHƢƠNG THIẾT KẾNGHIÊN CỨU 87 3.1 Khung nghiên cứu 87 3.2 Phân tích tài liệu mô hình nghiên cứu đềxuất 88 3.3 Thiết kếnghiên cứu 92 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 93 3.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 93 3.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng .94 3.4.3 Phƣơng pháp thu thập dữliệu nghiên cứu .95 3.5 Xác định nhân tốảnh hƣởng hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu 99 3.5.1.Kết quảphỏng vấn chuyên gia .100 3.5.2 Bảng câu hỏi khảo sát 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 CHƢƠNG KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN .105 4.1 Kết quảnghiên cứu .105 4.1.2.Kiểm định sựkhác biệt đối tƣợng khảo sát vềnhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công 107 4.1.3.Các kiểm định giảthuyết 109 4.1.4.Kiểm định mô hình phân tích nhân tốvà mức độgiải thích biến quan sát với nhân tố 11 24.1.5.Ma trận tƣơng quan củacác nhân tố .113 4.1.6.Mô hình hồi quy bội 114 4.2 Phân tích bàn luận vềthực trạng 117 4.2.1 Phân tích bàn luận vềnhóm nhân tốHệthống pháp lý 117 4.2.2 Phân tích bàn luận vềnhân tốHệthống trị, văn hóa môi trƣờng hoạt động .128 4.2.3 Phân tích bàn luận vềnhân tốKỹthuật nghiệp vụ 133 4.2.4 Phân tích bàn luận vềnhân tốĐiều kiện tổchức 141 4.2.5 Phân tích bàn luận vềnhân tốTác động IPSAS .144 4.2.6 Phân tích bàn luận vềnhân tốÁp lực hội nhập kinh tế 147 4.3 Phân tích bàn luận vềđiều kiện cần thiết đểxây dựng CMKTCVN theo hƣớng vận dụng IPSAS 154 4.3.1 Cơ sởđểxây dựng CMKTCVN 154 4.3.2 Những điều kiện cần thiết cho việc xây dựng CMKTCVN theo hƣớng vận dụng IPSAS .155 KẾT LUẬN CHƢƠNG 166 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .167 5.1 Kết luận .16 75.2 Kiến nghị .171 5.3 Hạn chếcủa luận án hƣớng nghiên cứu 178 5.3.1 Những hạn chếcủa luận án 178 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu 178 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp nghiên cứu nƣớc xu hƣớng cải cách hệ thống kế toán công vận dụng IPSAS Bảng 1.2 Tổng hợp nghiên cứu nƣớc vềnhững nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng Chuẩn mực kếtoán công quốc gia sởvận dụng IPSAS 13 Bảng 1.3 Bảng tổng hợp nhận định vềnhững nhân tốảnh hƣởng đến việc vận dụng IPSAS sốtác giả .21 Bảng 1.4 Tổng hợp nhân tốảnh hƣởng đến việc vận dụng IPSAS 22 Bảng 1.5 Tổng hợp nghiên cứu nƣớc xu hƣớng cải cách hệ thống kếtoán công vận dụng IPSAS 28 Bảng 1.6 Tổng hợp nghiên cứu hệ thống kế toán công Việt Nam khả vận dụng IPSAS Việt Nam 35 Bảng 3.1 Tổng hợp nhân tốtừcác nghiên cứu nƣớc 88 Bảng 3.2 Thống kê theo đối tƣợng khảo sát .97 Bảng 3.3 Thống kê mô tảtheo Đơn vịcông tác 97 Bảng 3.4 Thống kê mô tảtheo Lĩnh vực hoạt động 98 Bảng 3.5 Thống kê mô tảtheo Vịtrí công tác 98 Bảng 4.1 Tổng hợp kết quảthống kê mô tả 105 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp nhân tốkhác biệt 108 Bảng 4.3 Kết quảkiểm định thang đocác nhân tố 109 Đối với việc đào tạo chuyên môn cho ngành nghềkếtoán, Nam Phi có 12 tổchức kếtoán chuyên nghiệp đƣợc công nhận quan khác ởNam Phi Mỗi tổchức kếtoán chuyên nghiệp cung cấp trình độcủa Bốn sốnhững tổchức kếtoán chuyên nghiệp SAICA, Viện Kếtoán Nam Phi chuyên nghiệp (SAIPA) hai tổchức Anh Hiệp hội Kếtoán Công chứng (ACCA) Viện Quản lý kếtoán công chứng (CIMA) -là thành viên IFAC, tổchức kếtoán lại dựa sựphát triển phục vụcủa chuyên gia cung cấp loại dịch vụkếtoán liên quan Ban Chuẩn mực Kếtoán (ASB) thiết lập chuẩn mực GRAP sởdồn tích vận dụng IPSAS, IFRS Ngoài ra, Nam Phi quốc gia sốcác nƣớc toàn thếgiới chuẩn bịvà phát hành báo cáo tổng hợp, Ủy ban báo cáo tổng hợp Nam Phi đƣợc thành lập đểphát triển hƣớng dẫn vềthực hành tốt báo cáo tích hợp (Phan ThịCẩm Vân, 2009).2.7.1.3 Kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực kế toán công CanadaQuy trình xây dựng ban hành chuẩn mực kế toán công CanadaTheo kết nghiên cứu Beauchamp: Năm 1981, Canada thành lập Hội đồng Kế toán Kiểm toán khu vực công (PSAAB) Năm 1998, PSAAB đƣợc đổi tên Ban Kế toán công (PSAB) Hoạt động PSAB dƣới giám sát Hội đồng giám sát Chuẩn mực kế toán (AcSOC) Hội đồng bổ nhiệm thành viên PSAB Thành viên PSAB bao gồm 12 ngƣời ngƣời có kiến thức, kinh nghiệm, khả phán đoán độc lập với sách Chính phủ hay tổ chức mà họ có liên quan Bao gồm: Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Học viện kế toán công, Kiểm soát viên khu vực công, Hội nghề nghiệp kế toán, Chính quyền địa phƣơng tổ chức Chính phủ, nhân viên kế toán có kinh nghiệm lĩnh vực công, nhà đầu tƣ, chủ nợ công chúng.Nhiệm vụ PSAB quy định sau:-Phục vụ lợi ích công cộng cách thiết lập chuẩn mực hƣớng dẫn cho việc ghi nhận trình bày thông tin hoạt động, thông tin tài cho đơn vị thuộc khu [80]vực công nhằm nâng cao chất lƣợng thông tin đơn vị công cung cấp cách đánh giá chi phí lợi ích bên liên quan đến Báo cáo tài chính.-Xây dựng độc lập chuẩn mực, dựa khái niệm, nguyên tắc hƣớng dẫn Chuẩn mực kế toán quốc tế đƣợc chấp nhận.Mục tiêu PSAB công chúng hiểu có tin tƣởng Báo cáo tài Chính phủ Các kết dự kiến PSAB hỗ trợ cho địnhhữu ích, trách nhiệm giải trình báo cáo dựa chuẩn mực hƣớng dẫn Để đáp ứng mong đợi này, PSAB cần phải đảm bảo cam kết phục vụ cho lợi ích công cộng, mang tính khách quan xem xét vấn đề liên quan, tôn trọng khả bên đánh giá chuyên môn Hình 2.2 Mô tảcác bên liên quan PSABKhuvựccôngCICA/PICASTruyềnthông/chuyêngiaCơquanlậppháp/hộiđồngn hândânNhàđầutƣ/Ngƣờichovay/LãisuấttráiphiếuQuảnlýkhuvựccôngNgƣờilậpbáoc áotàichínhKiểmtoánkhuvựccôngCánbộngânsáchHiệphộinghềnghiệpkếtoánPSABN ội dung chủ đề đƣợc bổ sung vào chƣơng trình nghị PSAB nhiều cách khác nhau:Thành viên PSAB với kinh nghiệm chuyên môn, xác định đềxuất vấn đềkếtoán cho Hội đồng quản trịđểxem xét [84]-Vềkinh tế:Sựchuyển dịch cấu kinh tếcủa Nam Phi thực công nghiệp hóa tái liên kết hội nhập, Nam Phi tham gia nhiều tổchức kinh tếtoàn cầu Quá trình đòi hỏi Nam Phi phải đổi hệthống đánh giá tình hình tài chính, cụthểlà phải thiết lập chuẩn mực kếtoán vừa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu nội bộnền kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Chủtrƣơng chống tham nhũng thông qua việc thiết lập Ủy ban chống tham nhũng song song với xây dựng Luật Tốgiác đƣợc bảo vệcho thấy nhu cầu vềmột hệthống thông tin tin cậy minh bạch Những nhân tốnày góp phầnkích thích cho việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công Nam Phi.-Vềvăn hóa: Ngân sách hàng năm Nam Phi dành cho giáo dục tăng, kèm theo nhiều bộluật giúp phát triển kỹnăng ngƣời lao động đƣợc ban hành Bên cạnh đó, quyền tham gia vào hoạt động trị-xã hội ngƣời dân ngày đƣợc thừa nhận Đối với nghềnghiệp kếtoán, sựtham gia nhiều tổchức nghềnghiệp góp phần tạo nên thuận lợi cho Nam Phi đểphát triển kỹnăng chuyên môn Chính điều gópphần tạo nên thuận lợi cho Nam Phi đểxây dựng chuẩn mực kếtoán công.2.7.2.3 Bài học kinh nghiệm từ trình xây dựng Chuẩn mực kế toán công CanadaCó thểnói Canada có nhiều điều kiện thuận lợi đểxây dựng chuẩn mực kếtoán công -Vềhệthốngchính trịpháp lý:Canada đƣợc thiết lập chặt chẽtheo chếđộquân chủlập hiến, với việc phân định rõ quyền hành pháp quyền lập pháp Bên cạnh Canada có hệthống Luật bao gồm Hệthống Thông luật hệthống Dân luật Chúng ta biết rằng, hệthống Thông luật, ảnh hƣởng đến công tác kếtoán luật không đƣa quy tắc cụthểcho việc lập trình bày Báo cáo tài chính, với đặc điểm cho thấy việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công vận dụng IPSAS Canada sẽdễdàng.-Vềkinhtế:Canada có kinh tếphát triển vào bậc thếgiới từnguồn tài nguyên khoáng sản Kinh tếCanada có sựchuyển dịch cấu từnền kinh tếnông thôn sang kinh tếđô thịhóa, công nghiệp dịch vụ Canada thực kinh tếmởhội nhập thếgiới, cụthểCanada thành viên nhiều tổchức thƣơng mại thếgiới Chính trình chuyển dịch cấu kinh tếđòi hỏi cải thiện hệthống đánh giá thông tin tài theo hệthống chuẩn mực -Vềvăn hóa:Canada đƣợc đánh giá quốc gia có trình độdân trí cao, ngân sách Chính phủchú trọng chi cho đầu tƣ phát triển hệthống giáo dục Các tổchức nghềnghiệp kếtoán đóng góp đáng kểvào việc đào tạo phát triển ngành nghềkếtoán (Tim Beauchamp, 2009) [85]2.7.2.4 Bài học kinh nghiệm cho ViệtNamTừviệc nghiên cứu trình xây dựng chuẩn mực kếtoán công quốc gia, học kinh nghiệm cho Việt Nam nhƣ sau:-Kếtoán công vềbản chất công cụphục vụcho trình quản lý tài công, xây dựng chuẩn mực kếtoán côngcần phải xem xét đến thực trạng chếquản lý tài công hệthống pháp lý chi phối khu vực công, đảm bảo sựphù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN Với đặc thù khu vực công Việt Nam tồn nhiều chếđộkếtoán, thếnữa sựkhác biệt với nhiều quốc gia phân cấp ngân sách xây dựng chuẩn mực sẽlà thách thức lớn Do đó, phân tích đánh giá xác định đầy đủnhững khác biệt chếquản lý Việt Nam so với thông lệquốc tếlà việc quan trọng không thểbỏqua trình nghiên cứu xây dựng CMKTCVN.-Cần quán triệt quan điểm IPSAS hoàn toàn phù hợp với quốc gia Đặc biệt quốc gia phát triển nhƣ Việt Nam, việc vận dụng IPSAS phải sởchọn lọc có điều chỉnh cho phù hợpvới đặc thù điều kiện thực tếtại Việt Nam -Cần nâng cao trình độvà nhận thức ngƣời dân đặc biệt ngƣời làm kếtoán đểhiểu biết có khảnăng vận dụng nội dung IPSAS.-Cần có kếhoạch đầu tƣ vềcơ sởhạtầng tài choquá trình thực dựán xây dựng chuẩn mực, đồng thời thiết lập lộtrình bƣớc thích hợp trình triển khai phải có sựkiểm soát chặt chẽcho toàn bộquy trình này.-Các chuyên gia tham gia vào trình xây dựng CMKTCVN phải đƣợc đảm bảo am hiểu tƣờng tận vềIPSAS, chếquản lý tài công Việt Nam, phải có chiến lƣợc chƣơng trình hành động đảm bảo thực thi nhiệm vụ -Các chuẩn mực đƣợc thiết lập phải thực sựđáp ứng yêu cầu thực tếnghĩa phải đƣợc sựđồng tình đông đảo ngƣời sửdụng thông tin Muốn nhƣ phải có kếhoạch quy định cụthểtrƣớc chuẩn mực đƣợc chấp nhận [86]KẾT LUẬN CHƢƠNG 2Tóm lại, chƣơng sởtổng hợp nghiên cứu trƣớc, tác giảlàm rõ nội dung sau đây:-Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến kếtoán công, vai trò kếtoán công mối quan hệgiữa quản lý tài công hệthống kếtoán công Các nghiên cứu giúp tác giảnhìn nhận đắn vai trò quản lý tài mối liên hệvới hệthống kếtoán công.Nghiên cứu vềchuẩn mực kếtoán công, vai trò chuẩn mực kếtoán công, nhân tốảnh hƣởng đến chuẩn mực kếtoán công nguyên nhân vận dụng IPSAS quốc gia với nhiều mức độkhác Thông qua nghiên cứu sẽcũng cốcác kiến thức bao gồm: Chuẩn mực kếtoán công vai trò chuẩn mực kếtoán công trình quản lý điều hành NSNN Đồng thời, từviệc tổng hợp kết quảnghiên cứu, tác giảlàm rõ nhân tốtác động đến chuẩn mực kếtoán việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công quốc gia điều kiện vận dụng IPSAS.-Nghiên cứu nội dung IPSAS với ảnh hƣởng IPSAS đến việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công quốc gia Nội dung nghiên cứu giúp tác giảhiểu rõ vềIPSAS tác động IPSAS đến việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công quốc gia.-Nghiên cứu trình xây dựng chuẩn mực kếtoán công sốquốc gia với nhân tốảnh hƣởng đến trình làm học kinh nghiệm cho trình nghiên cứu Việt Nam.Ngoài ra, đểcó sởkhoa học trình nghiên cứu, tác giảvận dụng sốlý thuyết tảng đểphân tích đánh giá bao gồm: Lý thuyết Quỹ(Fund Theory-1947); Lý thuyết Đại diện (Agency Theory-1976); Lý thuyết Kếtoán Kiểm soát(Theory of Accounting and Control-2007) Nội dung nghiên cứu chƣơng cung cấp cho tác giảcác lý thuyết tảng đểlàm sởcho phân tích đánh giá cho trình nghiên cứu thực tếtại Việt Nam [87]CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU3.1.Khung nghiên cứuNhằm phát đo lƣờng nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng CMKTCVN điều kiện vận dụng IPSAS, với mục tiêu hỗtrợcho nhà hoạch định sách có sởkhoa học việc đềra sách thích hợp thúc đẩy tiến trình xây dựng CMKTCVN, tác giảtiến hành xây dựng khung lý thuyết nhƣ sau:Hình 3.1 Khung nghiên cứu luận ánXuhƣớngcảicáchhệthốngkếtoáncôngvàvậndụngIPSASsCơsởlýthuyếtvềcácnhânt ốảnhhƣởngđếnviệcxâydựngchuẩnmựckếtoáncôngquốcgiatrongđiềukiệnvậndụngIP SASsNhữngnhântốảnhhƣởngđếnviệcxâydựngchuẩnmựckếtoáncôngquốcgiatrêncơs ởvậndụngIPSASsTổnghợpvàphântíchcácnhântốảnhhƣởngđếnviệcxâydựngChuẩnm ựckếtoáncôngtrongđiềukiệnvậndụngIPSASPhỏngvấncácchuyêngiavềcácnhântốảnh hƣởngđếnviệcxâydựngChuẩnmựckếtoáncôngtrongđiềukiệnvậndụngIPSASLýthuyế tnghiêncứuThựctrạngcácnhântốảnhhƣởngđếnviệcxâydựngchuẩnmựckếtoáncôngVi ệtNamtrongđiềukiệnvậndụngIPSASsDữliệusơcấpBảngcâuhỏikhảosátDữliệuthứcấp Cácsốliệubáocáothốngkêcủacáccơquannhànƣớctừsáchbáotạochí,internetTồntạivàh ạnchếĐiềukiệnvậndụngIPSASđểxâydựngChuẩnmựckếtoáncôngViệtNamKếtquảng hiêncứuGiàiphápGiải thích sơ đồTrên sởkết hợp học kinh nghiệm từnhững nghiên cứu trƣớc vềviệc cải cách hệ thống kế toán công vận dụng IPSAS, vớinhững nghiên cứu vềcác nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công, tác giảtiến hành xây dựng sởlý thuyết vềcác nhân tốảnh hƣởng đếnviệc xây dựng chuẩn mực kếtoán công.Tiếp theo đó, đểcó nhận định vềcác nhân tốthực sựtác động, tác giảthực vấn sâu với chuyên gia, kết hợp với nghiên cứu lý thuyết tảng, từđó tổng [91]Hình 3.2 Mô hình nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng CMKTC điều kiện vận dụng IPSASYÊUCẦUĐỐIVỚIVIỆCXÂYDỰNGCHUẨNMỰCKẾTOÁNCÔNGTRO NGĐKVẬNDỤNGIPSASQTVHMTPLKTNVHTCTDKTCKT11111111++++++ +Giải thích mô hình hồi quy kỳvọng biếnCác biến quốc tế, văn hóa, môi trƣờng pháp lý, kỹthuật nghiệp vụ, hệthống trị, điều kiện tổchức, kinh tế, yêu cầu đối việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công quốc tếtrong điều kiện vận dụng IPSAS biến tiềm ẩn đƣợc xây dựng từcác biến đo lƣờng cho nhân tốthông qua trình phân tích nhân tốEFA cho nhân tốđó Xem xét mối quan hệtƣơng quan nhân tốảnh hƣởng đến việc xây dựng chuẩn mực kếtoán công, tác giảđềxuất mô hình hồi quy bội với biến phụthuộc Yêu cầu vềviệc xây dựng chuẩn mực kếtoán công (YC) biến độc lập nhân tốảnh hƣởng bao gồm: Hệthống pháp lý (HTPL), Kỹthuật nghiệp vụ(KTNV), Hệthống trị, môi trƣờng hoạt động (HTCT), Điều kiện tổchức (ĐKTC), Kinh tế(KT), Quốc tế(QT), Văn hóa (VH) Các biến độc lập sẽđƣợc đo lƣờng biến quan sát cứvào thang đo mà tác giảđã xây dựng đƣợc từquá trình vấn chuyên gia Với mô hình hồi quy bội đềxuất nhƣ sau:YC=+ + EiTrong đ [94]3.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượngPhƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng đƣợc áp dụng trình tổng hợp biến quan sát nhóm nhân tố nhƣ mối quan hệ nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công điều kiện vận dụng IPSAS.-Phương pháp thống kê mô tả:Sau tham khảo ý kiến chuyên gia, kết hợp với nhận định từquá trình nghiên cứu, tác giảxây dựng bảng câu hỏi để mở rộng việc khảo sát đến nhiều đối tƣợng tham gia công tác lĩnh vực kế toán công bất cập hệ thống kế toán công có tác động ảnh hƣởng đến việc xây dựng CMKTCVN, từ kết khảo sát tác giả tiến hành thống kê củngcố quan điểm đánh giá mình, phƣơng pháp giúp tác giả có sở đƣa cácnhận địnhkhách quan hơn.-Phương pháp phân tích nhân tố EFA phương pháp thành phần chính: phƣơng pháp phân tích định lƣợng đƣợc tác giả sử dụng chủyếu nhằmtách lọc yếu tố cấu thành nhân tố bao gồm biến phụ thuộc biến độc lập Đồng thời,tóm tắt yếu tố đƣợc đối tƣợng khảo sát quan tâm nhiều nhân tố để từ hình thànhcác biến phục vụ cho việc phân tích hồi quy sau này.Phương pháp phân tích hồi quy: để xác định mối quan hệ nhân tố nhƣ xác định mức độ ảnh hƣởng nhân tố tác động đến trìnhxây dựng chuẩn mực kế toán công điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế Tác giả tiến hành phân tích hồi quy bội với biến phụ thuộc “Các yêu cầu việc xây dựng chuẩn mực kế toán công” với biến độc lập nhƣ: Áp lực từ hội nhập kinh tế giới,tác động từ CMKT công quốc tế, hệ thống pháp lý, hệ thống trị, văn hóa môi trƣờng hoạt động, kỹ thuật nghiệp vụ,điều kiện tổ chức thực Các phương pháp kiểm định sửdụng trình phân tích định lượng.+ Kiểm định Cronbach’s Alpha: Quá trình phân tích tổng hợp ởchƣơng chỉlà phân tích mang tính chất định tính (lý thuyết) chƣa thểđánh giá cách rõ ràng tính “Nhất quán” biến quan sát việc đo lƣờng nhóm nhân tốảnh hƣởng vềmặt định lƣợng (thực tiễn) Do tác giảcần phải thực kiểm định Cronbach‟s Alpha nhằm xem xét liệu biến quan sát có thật sựđáng tin cậy hay có thểphản ánh nhƣ kỳvọng tác giảkhông?, tác giảkỳvọng kết quảkiểm định cần đạt hệsốalpha tối thiểu 0.7 (Theo PGS TS Nguyễn Thống -Đại học Bách Khoa thành phốHồChí Minh) + Kiểm định Bartlett kiểm định KMO:Thông qua trình nghiên cứu thực nghiệm vềmối quan hệgiữa biến quan sát cho nhân tố, tác giảnhận thấy [95]biến quan sát có mối quan hệchặt chẽvới cần phải sửdụng kỹthuật phân tích nhân tốEFA phƣơng pháp thành phần nhằm tóm tắt yếu tốtác động yếu nhân tốtrƣớc thực hồi quy nhân tốnày lại với Các kiểm định Bartlett kiểm định KMO lần lƣợt đƣợc thực nhằm mục đích kiểm định tính phù hợp dữliệu nghiên cứu với việc phân tích mô hình EFA phƣơng pháp thành phần chính.Tác giảkỳvọng đạt đƣợc giá trịsig
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công việt nam trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế, Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công việt nam trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế, Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công việt nam trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế

Từ khóa liên quan