THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN THEO TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN dạy NGHỀ ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH hà nội

124 563 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2017, 21:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA LLCT-GDCD _  GIÁO ÁN THỰC TẬP Sinh viên : Trần Thị Phương Anh Lớp : K63B- CB kinh tế trị HÀ NỘI, 2017 MỤC LỤC 2.1.2 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức trường CĐDLHN .34 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 34 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức trường CĐDLHN 34 2.1.3 Kết thực nhiệm vụ tạo nhà trường năm gần (2011 - 2015) 34 2.1.3.1 Quy mô đào tạo .34 2.2.1 Đánh giá số lượng giảng viên .38 2.2.2 Đánh giá chất lượng giảng viên 39 2.2.3 Đánh giá cấu .49 2.3.1 Thực trạng mức độ thực thực trạng hiệu biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 54 2.3.2 Phân tích cụ thể mức độ thực biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 56 2.4.1 Thuận lợi, khó khăn nguyên nhân 66 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 70 3.1 Căn nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 75 Căn vào yêu cầu có tính định hướng cho công tác phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 75 Căn vào nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trước phát triển giáo dục đào tạo thời đại .75 3.1.1 Định hướng phát triển trường CĐDLHN 75 Về chương trình ĐT chuyên ngành, chương trình đa dạng, phong phú, song, đa số chương trình dành thời lượng phần kiến thức chuyên môn, thực hành nghiệp vụ, chuyên môn dẫn đến nội dung chương trình ĐT chuyên ngành DL cho bậc học, ngành học không chuyên sâu, chưa thực cập nhật với thực tiễn phát triển ngành Do đó, sinh viên tốt nghiệp trường khó xác định trình độ tay nghề, trình độ quản lý, chưa làm chủ kiến thức thực tế, kỹ thực tiễn xử lý công việc .79 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.2.1 Dự báo quy mô phát triển nhà trường [ 41 ] 82 3.2.2 Dự báo nhu cầu phát triển sinh viên giảng viên 85 3.3.2 Quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu đổi giáo dục 92 3.3.3 Tăng cường rà soát, tuyển chọn bố trí lại đội ngũ giảng viên theo vị trí việc làm 94 3.3.4 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 98 3.3.5 Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ đội ngũ giảng viên 102 3.3.6 Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên 103 3.3.7 Tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giảng viên 106 3.4.1 Các biện pháp khảo nghiệm 111 3.4.2 Kết khảo nghiệm .111 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng quy mô đào tạo nhà trường qua năm .35 Bảng 2.2 - Tình trạng chênh lệch sinh viên đầu khóa - cuối khóa 36 Bảng 2.3: Số lượng GV CB hành 38 Bảng 2.4: Số lượng GV hữu so với sinh viên 38 Bảng 2.5: Đánh giá phẩm chất ĐNGV trường CĐDLHN 41 Bảng 2.6: Phẩm chất ĐNGV trường CĐDLHN 41 Bảng 2.7: Số lượng tỉ lệ GV giỏi cấp nhà trường 43 Bảng 2.8: Năng lực giảng dạy ĐNGV 44 Bảng 2.9: Chất lượng nghiên cứu khoa học ĐNGV 46 Bảng 2.10: Năng lực nghiên cứu khoa học ĐNGV .46 Bảng 2.11: Năng lực tổ chức hoạt động cho sinh viên ĐNGV .47 Bảng 2.12: Mức độ đáp ứng lực ĐNGV .49 Bảng 2.13: Cơ cấu trình độ học vấn ĐNGV 50 Bảng 2.14: Cơ cấu độ tuổi đội ngũ giảng viên 51 theo chuẩn giảng viên dạy nghề 51 Bảng 2.15: Cơ cấu giới tính đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn 52 Bảng 2.16: Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 54 Bảng 2.17: Hiệu biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề nhà trường thực .55 Bảng 2.18 Mức độ thực biện pháp quy hoạch đội ngũ giảng viên 56 theo chuẩn giảng viên dạy nghề 57 Bảng 2.19 - Mức độ thực biện pháp tuyển chọn đội ngũ giảng viên 58 theo chuẩn giảng viên dạy nghề 58 Bảng 2.20 Mức độ thực biện pháp phân công, sử dụng đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 59 Bảng 2.21 Mức độ thực biện pháp kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 61 Bảng 2.22 - Mức độ thực biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 62 Bảng 2.23 Mức độ thực biện pháp tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 65 Bảng 2.24 Khảo sát thuận lợi thực biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 66 Bảng 2.25 Những khó khăn thực biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 69 Bảng 2.26 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 70 Bảng 2.27 Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến trình phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề 72 Bảng 2.28 - So sánh mức độ ảnh hưởng yếu tố .73 Bảng 3.1 Thống kê quy mô đào tạo trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 86 Bảng 3.2 Thống kê quy mô đào tạo trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội từ năm học 2008 - 2009 đến năm 2010 – 2011 87 Bảng 3.3 - Kết dự báo quy mô đào tạo trường Cao đẳng Du lịch 87 Hà Nội từ năm học 2016-2017 đến năm 2020-2021 87 Bảng 3.4 Dự báo số lượng giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2020 89 Bảng 3.5 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất 111 Bảng 3.6 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất .113 Bảng 3.7 - Kết khảo nghiệm tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 115 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 - Trình độ học vấn ĐNGV nhà trường .50 Biểu đồ 3.1 - Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 116 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày tháng 11 năm 2013, Nghị số 29-NQ/TW “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" Hội nghị Trung ương (Khóa XI) thông qua Với định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nghị nêu rõ quan điểm đạo: 1- Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2- Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp 3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội 4- Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng 5- Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hóa, đại hóa giáo dục đào tạo 6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục công lập công lập, vùng, miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Thực dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục đào tạo 7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt” Đại hội xác định: Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên; xã hội hoá giáo dục, đào tạo; khuyến khích hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mở rộng hợp tác quốc tế tăng ngân sách cho hoạt động giáo dục, đào tạo Phát triển đội ngũ nhà giáo với cấu hợp lý, có chất lượng động lực quan trọng để đổi nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần quan trọng tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển xã hội hội nhập quốc tế Đồng thời, Đại hội giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, coi giải pháp "xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng" khâu then chốt, tiền đề đổi giáo dục - đào tạo Chủ trương “Phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề1” khâu then chốt “đổi toàn diện giáo dục, đào tạo” thể tư nhận thức cách mạng, khoa học, toàn diện, triệt để sâu sắc Đại hội XI thực trạng đội ngũ giáo viên, đặc biệt đội ngũ giảng viên trường cao đẳng, đại học (CĐ-ĐH) toàn quốc nước ta trước xu phát triển đất nước hội nhập quốc tế; cho thấy tầm quan trọng giáo dục CĐ-ĐH đóng vai trò quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; đội ngũ giảng viên nhà trường đóng vai trò định chất lượng đào tạo Đội ngũ giảng viên trường CĐ-ĐH có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nhằm đào tạo hệ trẻ thành người công dân vừa có đức lại vừa có trình độ kỹ thuật tiên tiến để góp phần "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước Chính vậy, việc phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường CĐ-ĐH việc làm cần thiết, cấp bách Là trường quốc gia đào tạo bồi dưỡng cán công nhân viên ngành du lịch, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (tiền thân trường Công nhân khách sạn du lịch) thành lập ngày 24/7/1972 Trường giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán có trình độ cao đẳng trình độ trung cấp, sơ cấp lĩnh vực du lịch, khách sạn liên quan; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán quản lý, người lao động ngành; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trường đào tạo đa ngành Kể từ thành lập đến nay, thành tựu đáng tự hào với hàng vạn lao động, hàng trăm nhà quản lý đào tạo phát huy nghiệp vụ tốt quan quản lý du lịch, khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp du lịch nhà trường bắt đầu bộc lộc mặt hạn chế, bất cập, cụ thể là: - Số lượng giảng viên trường thiếu, chưa đáp ứng tăng trưởng quy mô đào tạo nhà trường - Trình độ giảng viên không đồng đều, nhìn chung thấp, chưa theo kịp yêu cầu đổi phát triển giáo dục đào tạo ngành du lịch giới đào tạo ngành du lịch Việt Nam; khả nghiên cứu khoa học, khả tự học, tự bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có nhiều cố gắng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Cơ cấu đội ngũ giảng viên chưa đồng bộ, nhiều khoa, môn, lực lượng giảng viên mỏng - Thiếu trầm trọng giảng viên có học hàm, học vị, giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm ngành nghề đào tạo, đặc biệt bối cảnh hòa nhập quốc tế, yêu cầu đòi hỏi ngoại ngữ, tin học chuyên ngành du lịch coi then chốt Do vậy, nhiệm vụ tới thiết cần xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường đảm bảo số lượng, chất lượng cấu cần phải quan tâm đặc biệt, nhằm bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu người học Đó niềm trăn trở, lý chọn đề tài "Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo chuẩn giảng viên dạy nghề giai đoạn nay" để làm luận văn cao học Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn việc quản lý phát triển đội ngũ giảng viên nói chung, phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói riêng, đề tài đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt tình hình Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bối cảnh Phạm vi nghiên cứu - Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giai đoạn - Khách thể khảo sát: Khảo sát cán quản lý, giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Những số liệu khảo sát lấy từ 2005 đến 2015, giải pháp dự báo đến năm 2023 Giả thuyết khoa học Từ thành lập trường đến nay, đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đáp ứng nhiệm vụ giáo dục đào tạo Tuy nhiên, đứng trước phát triển vũ bão công nghệ thông tin dẫn đến hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, đổi toàn diện mặt xã hội, giáo dục, ngành du lịch nhà trường đội ngũ giảng viên bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập Nếu đề xuất áp dụng biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề cách khoa học phù hợp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, từ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu - Tính chất pháp lý liên quan đến viên chức, giảng viên - Làm sáng tỏ số vấn đề lý luận phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề hệ thống trường Đại học, Cao đẳng - Khảo sát phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thực trạng biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề nhà trường - Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bối cảnh Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp lý luận - Tìm hiểu khái niệm, thuật ngữ có liên quan - Nghiên cứu văn bản, chủ trương, sách Nhà nước, bộ, ngành, địa phương có liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Dựa tư tưởng nhà kinh điển Mác - Lênin, Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên; đồng thời đề tài tiếp cận dựa quan điểm nghiên cứu khoa học như: Quan điểm hệ thống - cấu trúc; quan điểm lịch sử - logic - Tham khảo luận văn chuyên ngành giảng giáo sư, tiến sĩ quản lý giáo dục 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát (chất lượng dạy - học giáo viên sinh viên) - Phương pháp điều tra: Sử dụng mẫu phiếu điều tra với sinh viên, giáo viên, cán quản lý, công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Thống kê, phân tích số liệu đạt - Các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: Lấy ý kiến chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu Giới hạn đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhằm đánh giá thực trạng để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Việc tạo môi trường thuận lợi cho ĐNGV, đáp ứng tốt sở vật chất, quan tâm nhà trường nhằm nâng cao đời sống ĐNGV góp phần tạo động lực thúc đẩy ĐNGV không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đỏi phương pháp giảng dạy, hết lòng phục vụ nghiệp GD&ĐT nhà trường, xã hội Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng ĐT nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi GD chuyển dịch cấu kinh tế 3.3 Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp đề xuất để phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Trường CĐDLHN trình bày trên, biện pháp có vai trò,vị trí tầm quan trọng định việc thống nhận thức, nhằm phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cân đối cấu ngành nghề, phát huy tối đa lực ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổ chức hoạt động sư phạm cho người học theo hướng đại hóa, phát huy lực tự học, tự nghiên cứu sáng tạo cho người học đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội đại, nghiệp phát triển GD nhà trường Mỗi biện pháp có vị trí, chức mạnh riêng, thực biện pháp tác động đến khía cạnh ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Nhưng biện pháp có mối quan hệ chỉnh thể thống nhất, theo hướng thúc đẩy lẫn nhau, làm tiền đề, điều kiện cho trình phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Vì vậy, trình phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề cần thực cách đồng giải pháp Tuy nhiên, cần vào điều kiện, thời gian cụ thể để Hiệu trưởng xem xét, lựa chọn việc tập trung ưu tiên thực biện pháp cho phù hợp đem lại hiệu cao Trong điều kiện nay, cần tập trung thực biện pháp nâng cao nhận thức tầm quan trọng yêu cầu phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; ưu tiên tập trung cho biện pháp rà soát, tuyển chọn bố trí lại ĐNGV nhằm nhanh chóng ổn định cấu ngành nghề, khoa, phòng, tổ chuyên môn, kịp thời thực nhiệm vụ ĐT đa ngành nhà trường; đẩy mạnh việc ĐT GV bậc sau ĐH đổi công tác bồi dưỡng chức nhằm nhanh chóng đạt tỉ lệ GV có trình độ sau ĐH theo chủ trương Chính phủ đề ra, đồng thời chuyển đổi ngành nghề cho GV trẻ nhằm tận dụng tối đa số lượng ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề có nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với phát triển theo hướng đa ngành nhà trường Đặc biệt cần quan tâm đến biện pháp đầu tư cho hoạt động khoa học, ứng dụng công nghệ phục vụ nâng cao trình độ GV, đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngày cao xã hội khoa học - công nghệ thông tin Bên cạnh đó, biện pháp đổi tra, kiểm tra, đánh giá, có sách ưu đãi nhà trường ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề cần phải tiến hành đồng thời trình hoạt động nhà trường Trong trình thực biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề xảy kìm hãm, hạn chế lẫn nhau, vậy, cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết, xem xét thời điểm thực biện pháp với mức độ khác biện pháp, phát huy cao độ tính cộng hưởng, tượng trợ lẫn biện pháp trình triển khai, thực biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề 3.4.1 Các biện pháp khảo nghiệm Để có sở đánh giá bước đầu mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất luận văn, biện pháp khảo nghiệm tiến hành là: - Xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến chuyên gia - Lựa chọn chuyên gia: Là người hiểu biết chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước lĩnh vực GD&ĐT, có kinh nghiệm công tác quản lý GD, lãnh đạo nhà trường, nắm bắt tình hình xu hướng phát triển nhà trường - Lựa chọn 15 đồng chí bao gồm: Ban giám hiệu, trưởng khoa, phòng, tổ môn để lấy ý kiến đánh giá 3.4.2 Kết khảo nghiệm Bảng 3.5 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất Cần TT Biện pháp Ít cần thiết thiết (3) (2) 14 Không cần thiết (1) Thứ Σ X 44 2.93 45 3.00 40 2.67 bậc Nâng cao nhận thức tầm quan trọng yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giáo viên dạy nghề Quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu đổi giáo dục Tăng cường rà soát, tuyển chọn bố trí lại đội ngũ giảng viên 15 11 13 43 2.87 12 42 2.80 38 2.53 10 39 2.60 theo vị trí việc làm Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ đội ngũ giảng viên Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên Tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giảng viên X = 2.77 Nhận xét: Qua khảo nghiệm 15 ý kiến chuyên gia, kết cho thấy chuyên gia đánh giá cao mức độ cần thiết biện pháp "Quản lý phát triển ĐNGV trường CĐDLHN" đề xuất luận văn Điểm trung bình biện pháp X = 2.77 > X (Min = 1, Max = 3) ∆ = 0,77; điều khẳng định biện pháp đề xuất luận văn cần thiết trình phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN Trong biện pháp đề xuất, biện pháp “Quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu đổi giáo dục” đánh giá cần thiết nhất, với điểm trung bình X = 3.00 (100% ý kiến) xếp thứ 1/7 biện pháp Điều nói lên, để phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề đủ số lượng, đồng cấu, đảm bảo chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt việc nhà trường phải đạo tốt việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển tổng thể nhà trường, kế hoạch cho giai đoạn, năm học, sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề cho phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường, nhằm phát huy tác dụng biện pháp, đảm bảo hoạt động nhà trường ổn định, hiệu Biện pháp “Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá ĐNGV” đánh giá cần thiết cả, điểm trung bình đạt X = 2.53 đạt mức độ cần thiết Thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác thường xuyên nhà trường hoạt động Tuy nhiên, đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá có cách nhìn nhận khách quan, trung thực, hiệu thực trạng công tác thực nhiệm vụ GV, để từ giúp họ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện thân, đáp ứng với yêu cầu phát triển nhà trường Theo đánh giá chuyên gia mức độ cần thiết biện pháp không nhau, so sánh điểm đánh giá biện pháp xếp thứ biện pháp xếp thứ có điểm chênh lệch ∆ = 0,47 Tuy nhiên, 7/7 biện pháp có điểm trung bình X ≥ 2.50, điều chứng tỏ biện pháp đề xuất cần thiết trình phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN cho phù hợp với tình hình Bảng 3.6 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất Cần TT Biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng yêu cầu phát Ít cần thiết thiết (3) 11 (2) Không cần thiết (1) Σ 40 X 2.67 Thứ bậc triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giáo viên dạy nghề Quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu đổi 14 44 2.93 39 2.60 42 2.80 2 41 2.73 giáo dục Tăng cường rà soát, tuyển chọn bố trí lại đội ngũ giảng viên theo vị trí việc 12 làm Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn 13 giảng viên dạy nghề Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ 13 đội ngũ giảng viên Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên Tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giảng viên 3 36 2.40 10 38 2.53 X = 2.69 Nhận xét Qua bảng kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp cho thấy ý kiến chuyên gia đánh giá cao tính khả thi biện pháp, với điểm trung bình X = 2.69 > X (Min = 1, Max = 3) ∆ = 0, 69 ; điều khẳng định biện pháp đề xuất luận văn để phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN khả thi Trong biện pháp đề xuất, biện pháp “Quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu đổi giáo dục” đánh giá mức độ khả thi Với điểm trung bình X = 2.93, xếp thứ 1/7 biện pháp Biện pháp “Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá ĐNGV” chuyên gia đánh giá mức độ khả thi thấp biện pháp, nhiên đạt số điểm trung bình X = 2.40, xếp thứ 7/7 biện pháp đề xuất Trong hoạt động nhà trường nói chung, công tác phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề nói riêng, Hiệu trưởng cần quan tâm đạo hoạt động ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề việc thực nhiệm vụ nhà trường để từ kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực quy chế chuyên môn… đồng thời đánh giá lực ĐNGV Mức độ khả thi biện pháp đánh giá không đồng đều, so sánh biện pháp xếp thứ biện pháp xếp thứ có điểm chênh lệch ∆ = 0,53; điều dễ hiểu biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề có chức năng, nhiệm vụ, vị trí tầm quan trọng riêng Trong thời điểm định, điều kiện cụ thể biện pháp có tính khả thi sang thời điểm khác, điều kiện khác lại có biện pháp khác khả thi Trong biện pháp đề xuất chuyên gia đánh giá 6/7 biện pháp đạt điểm trung bình X ≥ 2.50 đạt mức độ khả thi cao Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có tính khả thi cao Bảng 3.7 - Kết khảo nghiệm tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất TT Biện pháp Tính cần thiết Thứ Σ X bậc Tính khả thi Thứ Σ X bậc 44 2.93 40 2.67 45 3.00 44 2.93 40 2.67 39 2.60 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giáo viên dạy nghề Quy hoạch đội ngũ giảng viên theo yêu cầu đổi giáo dục Tăng cường rà soát, tuyển chọn bố trí lại đội ngũ giảng viên theo vị trí việc làm Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ đội ngũ giảng viên Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên Tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giảng viên 43 2.87 42 2.80 42 2.80 41 2.73 38 2.53 36 2.40 39 2.60 38 2.53 X = 2.77 X = 2.69 Qua khảo sát, với hệ số tương quan r = 0.89, cho phép kết luận tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Trường CĐDLHN thuận chặt chẽ Có nghĩa mức độ cần thiết mức độ khả thi phù hợp Biểu đồ 3.1 - Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Tiểu kết chương Trên sở phân tích lý luận, đánh giá thực trạng công tác phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề chương 2, tác giả trình bày giải pháp thực việc phát triển ĐNGV nhà trường toàn chương này, cụ thể đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN bao gồm: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng yêu cầu phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Thực tốt việc quy hoạch ĐNGV; Tuyển chọn, sử dụng ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Đẩy mạnh việc ĐT GV bậc sau ĐH đổi công tác bồi dưỡng chức; Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Tạo môi trường thuận lợi cho ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Đồng thời khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp thông qua việc xin ý kiến đánh giá từ chuyên gia nhà trường Qua kết khảo nghiệm cho thấy 7/7 biện pháp đề xuất có tính cần thiết có tính khả thi cao phù hợp với đặc điểm phát triển nhà trường giai đoạn Theo chúng tôi, để giải bất cập việc phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề, phát huy tối đa hiệu biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề đề xuất đề tài này, cần phải thực cách đồng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐT, thực nhiệm vụ phát triển GV, phát triển nhà trường trở thành trường ĐH đa ngành ĐH DL Việt Nam, đáp ứng với yêu cầu ngày cao người học xã hội KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu sở lý luận phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề CĐ-ĐH thực trạng công tác phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN, xin rút số kết luận sau đây: 1.1 Trên sở phân tích tài liệu lý luận nội dung phát triển ĐNGV, đề tài hệ thống hóa sử dụng khái niệm Quản lý phát triển ĐNGV, ĐT bồi dưỡng nâng cao chất lượng ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề, thực đãi ngộ ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề 1.2 Thực trạng ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề trường CĐDLHN thời gian qua đảm bảo số lượng cân đối cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn; chất lượng ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề nhiều bất cập số lực định khả tự học, tự nghiên cứu, tác phong công nghiệp, kỹ tổ chức, khả giao tiếp, hợp tác công việc hạn chế; trình độ ngoại ngữ, hiểu biết công nghệ đại nhiều GV có khoảng cách xa, điều kiện hội nhập quốc tế; đời sống GV nhiều khó khăn nên khó an tâm công tác, học tập để nâng cao nghiệp vụ số lượng sinh viên tăng lên hàng năm Những thực trạng cho thấy ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển nhà trường, đặc biệt trước yêu cầu cấp bách đổi GD đất nước bối cảnh thực tiễn có nhiều thay đổi nhanh chóng Thời gian qua, nhà trường thực số biện pháp phát triển ĐNGV quy hoạch, lập kế hoạch, tuyển chọn, phân công, bố trí, sử dụng, kiểm tra, đánh giá, ĐT, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề, nhiên, việc thực biện pháp đánh giá tốt thực tế hiệu đạt mức trung bình Quá trình thực biện pháp phát triển GV nhà trường có nhiều thuận lợi, gặp khó khăn Có nhiều yếu tố tác động đến trình phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề, phần lớn yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều đến hiệu thực biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề nhà trường 1.3 Trên sở phân tích lý luận, đánh giá thực trạng công tác phát triển ĐNGV, xem xét giải pháp thực việc phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề nhà trường, đề tài đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Trường CĐDLHN bao gồm: Một là, nâng cao nhận thức tầm quan trọng yêu cầu phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Hai là, thực tốt việc quy hoạch ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Ba là, tuyển chọn, sử dụng ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Bốn là, đẩy mạnh việc ĐT GV bậc sau ĐH đổi công tác bồi dưỡng chức; Năm là, Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Sáu là, đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề; Bảy là, tạo môi trường thuận lợi cho ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề Đồng thời khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp thông qua việc xin ý kiến đánh giá từ chuyên gia nhà trường, khảo nghiệm cho thấy 7/7 biện pháp đề xuất có tính cần thiết có tính khả thi cao phù hợp với đặc điểm phát triển nhà trường Mặc dù qua khảo nghiệm 7/7 biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi, giải phải mang tính Để phát huy tối đa tính hiệu biện pháp trình phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu thực tiễn năm Kiến nghị Những biện pháp phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề hoàn toàn có tính khả thi trường CĐDLHN Tuy nhiên, để tạo nên điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu giải pháp cần giải số vấn đề mà nhà trường tự giải quyết, vậy, xin kiến nghị: 2.1 Đối với Bộ GD&ĐT - Đổi hệ thống quản lý cách hoàn thiện văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động trường ĐH, CĐ - Có quy định rõ ràng việc phối hợp phân cấp quản lý Bộ GD&ĐT, Bộ, ngành khác Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trường ĐH, CĐ việc phát huy ĐNGV 2.2 Đối với Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch - Quản lý trường CĐDLHN theo điều lệ trường CĐ; - Cần có sách ưu đãi hợp lý hơn, thu hút người tài công tác trường CĐDLHN; - Có sách hỗ trợ học phí, tài liệu học tập sinh hoạt cho GV học thạc sĩ nghiên cứu sinh; - Căn quy định cụ thể quản lý Nhà nước nay, cần giao quyền rộng rãi cho trường CĐDLHN việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc tuyển chọn, sử dụng ĐNGV theo lực cầu phát triển nhà trường - Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học đáp ứng phát triển nhà trường 2.3 Đối với trường CĐDLHN - Khẩn trương củng cố hoàn thiện tổ chức máy quản lý từ Ban Giám hiệu đến khoa, phòng, tổ chuyên môn để nhà trường hoạt động phát triển cách ổn định vững - Đổi công tác quản lý theo hướng lấy chất lượng hiệu công việc để đánh giá cá nhân tập thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo cá nhân trình phát triển nhà trường - Thực tốt quy chế dân chủ, công khai hoạt động để thành viên trường có trách nhiệm đóng góp xây dựng, ưu tiên dành nguồn tài cho xây dựng sở vật chất, phấn đấu thực mục tiêu phát triển ĐNGV theo chuẩn giáo viên dạy nghề, phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, tiến tới trở thành trường ĐH DL Việt Nam vào năm 2023 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/06/2004, Về xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Hà Nội Ban cán Đảng Giáo dục Đào tạo (2010) Nghị 05 - NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010, Về đổi quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010 - 2012 Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 130-131, Về đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo Đặng Quốc Bảo (2009), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên, Nhà xuất Lý luận Chính trị, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2009) - Tập giảng Phát triển nguồn nhân lực, phát triển người Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Đề án đổi Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (1997), Tổng kết đánh giá 10 năm đổi giáo dục - đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2003), Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 việc ban hành điều lệ trường Cao đẳng Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2003), Quyết định số 5907/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 27/10/2003 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc thành lập trường CĐDLHN 11 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2008), Quyết định số 735/QĐ-BVHTTDL, ngày 21/02/2008 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch ban hành việc cấu, tổ chức trường CĐDLHN, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Châu (2007), Giáo dục Việt Nam năm đầu kỷ XXI, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 13 Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nghị số 14/2005/NQ-CP, Về đổi toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Trần Khánh Đức (2006), Quản lý kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO & TQM, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 19 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Vũ Ngọc Hải (2009), Tập giảng Quản lý Nhà nước Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 21 Đặng Xuân Hải (2008), Phương pháp phản hồi 360 độ với việc đánh giá cán bộ, giảng viên trường Đại học vai trò sinh viên việc đánh giá giảng viên dạy, Tạp chí Giáo dục số 187 22 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) Nhà xuất Pháp lý, Hà Nội 23 Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2006), Quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 24 Bùi Minh Hiền (2009), Lịch sử giáo dục Việt Nam, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 25 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình khoa học quản lý, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 27 Trần Kiểm (2006), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 28 Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền (2006), Giáo trình quản lý lãnh đạo nhà trường, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 29 Mác - Ăng Ghen toàn tập Tập 2, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 1995, Hà Nội 30 Michedevelay (1998) Một số vấn đề đào tạo giáo viên, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 31 Hồ Chí Minh toàn Tập (1985), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Phạm Thanh Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Thủ tướng Chính phủ (2001), Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg ngày 27/08/2001, Về số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo 35 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005, Về việc phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010 36 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/07/2007, việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 37 Thủ tướng Chính phủ (2010), Chỉ thị đổi giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 38 Đặng Ứng Vận (2007), Phát triển giáo dục Đại học kinh tế thị trường, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 39 Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (1994), Quan niệm xu phát triển phương pháp dạy học giới, Hà Nội 40 Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (1998), Những vấn đề chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ CNH, HĐH, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 41 Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Văn hóa-Thông tin Hà Nội 42 Học viện quản lý giáo dục, tài liệu bồi dưỡng Cán quản lý khoa học, phòng trường đại học, cao đẳng Biên soạn theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 43 Thông tư số 30/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề 44 Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020" 45 Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 46 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 47 Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” 48 Kết thực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề nước năm 2013, 2014 Ths Tạ Đức Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo viên CBQLDN ... phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề nhà trường - Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bối cảnh... viên trường Cao đẳng, Đại học Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng. .. chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 54 2.3.2 Phân tích cụ thể mức độ thực biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo chuẩn giảng viên dạy nghề trường Cao đẳng Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN THEO TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN dạy NGHỀ ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH hà nội, THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN THEO TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN dạy NGHỀ ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH hà nội, THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN THEO TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN dạy NGHỀ ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH hà nội

Từ khóa liên quan