Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014

190 261 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2017, 21:03

Header Page of 161 T VN Cỏc bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ bao gm sỏn lỏ gan nh v sỏn lỏ rut nh l nhng bnh cú t l mc tng i cao mt s Quc gia trờn Th gii, c bit l khu vc Chõu , ú cú Vit Nam Theo thng kờ ca WHO, hin cú khong 45 triu ngi trờn Th gii nhim sỏn lỏ gan nh, ú Chõu cú ớt nht 35 triu ngi nhim cỏc loi sỏn lỏ ny [1],[2] Cũn bnh sỏn lỏ rut nh cng cú t l nhim song hnh tng t nh sỏn lỏ gan nh tớnh cht lõy truyn v dch t hon ton ging sỏn lỏ gan nh [3] Nhim sỏn lỏ truyn qua cỏ l nhng bnh gn lin vi quỏn, thúi quen n gi cỏ ó cú t lõu i nhiu a phng c nc Ti Vit Nam, cho n ó xỏc nh cú ớt nht 32 tnh mc bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ, ú cú 24 tnh mc bnh sỏn lỏ gan nh v 18 tnh cú bnh sỏn lỏ rut nh lu hnh [3],[4] T l nhim bnh cỏc khu vc l khỏc nhau, ti cỏc tnh ng bng Bc B, t l nhim sỏn lỏ gan nh trung bỡnh l 17,23% [5] iu ỏng chỳ ý l nu nhim sỏn lỏ gan nh kộo di s nh hng n chc nng gan, gõy nhim c kộo di v dn n x gan, ung th ng mt[6] Tuy vy, k t nhim sỏn lỏ gan nh n xut hin cỏc triu chng bnh lý l c mt thi gian di khụng cú triu chng lõm sng hoc cỏc triu chng khụng rừ rng Cho n triu chng tn thng gan ó rừ, nhiu ngi khụng ngh nguyờn nhõn l sỏn lỏ gan nh, vỡ th bnh ớt c ngi dõn quan tõm phũng chng Bnh sỏn lỏ rut nh cng mc ri rỏc nhiu a phng c nc v cng gõy tỏc hi ỏng k Nhng thc ngi ta ch bit v quan tõm nhiu n bnh sỏn lỏ rut ln ký sinh ngi v ln (Fasciolopsis buski) Cũn bnh sỏn lỏ rut nh truyn qua cỏ nc ngt n cỏ cha nu chớn hoc n gi cỏ cha c nhiu ngi bit n k c tỏc hi ca nú Footer Page of 161 Header Page of 161 Huyn Nga Sn tnh Thanh Hoỏ l mt nhng khu vc trng im, ti õy quỏn n gi cỏ cũn rt ph bin, ch yu l cỏ nc ngt, ngi dõn s dng phõn ngi ti nuụi cỏ, lm trang tri [7] Nhng cho n cha cú ti liu nghiờn cu, cng nh thng kờ mt cỏch khoa hc v tỡnh hỡnh nhim bnh ny cng ng dõn c ti Nga Sn l bao nhiờu Tỡnh hỡnh nhim u trựng sỏn lỏ trờn cỏ nc ngt nh th no Loi sỏn ny cú c im gỡ khỏc so vi khu vc khỏc Kin thc v hnh vi thc hnh ca ngi dõn v phũng chng bnh Nhng yu t no cú liờn quan n tỡnh hỡnh mc bnh Tin hnh gii phỏp can thip no ti cng ng cú hiu qu lm gim tỡnh hỡnh mc bnh Vic xỏc nh thc trng nhim sỏn lỏ, yu t dch t liờn quan, cng nh kin thc ca mi ngi dõn i vi bnh ny l ht sc cn thit Nhm xõy dng cỏc hot ng phũng chng nhim sỏn lỏ ti a phng t hiu qu, nõng cao sc khe cng ng, gim chi phớ cho ngi bnh v nh nc Xut phỏt t nhng yờu cu khoa hc v thc tin trờn õy, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti Thc trng nhim sỏn lỏ truyn qua cỏ trờn ngi, yu t liờn quan v hiu qu mt s gii phỏp can thip ti huyn Nga Sn, Thanh Húa, nm 2013-2014 Vi cỏc mc tiờu sau: Xỏc nh t l, cng nhim sỏn lỏ truyn qua cỏ trờn ngi, nhim u trựng trờn cỏ v loi sỏn lỏ ti xó ven bin huyn Nga Sn, tnh Thanh Hoỏ Xỏc nh mt s yu t liờn quan n nhim sỏn lỏ ngi dõn ti im nghiờn cu ỏnh giỏ hiu qu gii phỏp can thip bng iu tr v truyn thụng giỏo dc sc khe phũng chng bnh sỏn lỏ ti im nghiờn cu Footer Page of 161 Header Page of 161 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Thụng tin chung v bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ Cỏc bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ bao gm sỏn lỏ gan nh v sỏn lỏ rut nh Trờn th gii cú 76 loi sỏn lỏ truyn qua cỏ, ú cú loi sỏn lỏ gan nh thuc h Opisthorchiidae v 69 loi sỏn lỏ rut nh [8] Ti Vit Nam, sỏn lỏ truyn qua cỏ mi ch xỏc nh cú ớt nht 24 tnh cú lu hnh bnh sỏn lỏ gan nh Cũn bnh sỏn lỏ rut nh cha cú nhiu ti liu thụng bỏo v bnh ny cỏc tnh c nc, cú th trng sỏn lỏ rut nh rt ging trng sỏn lỏ gan nh Mc khỏc chu k lõy truyn bnh sỏn lỏ rut nh hon ton ging sỏn lỏ gan nh Vỡ vy cú th d nhm ln gia loi sỏn lỏ ny [8] Qua bỏo cỏo ca tỏc gi Phan VT v cng s (2010), hin m thc n gi cỏ cú cú xu hng lan rng nhiu vựng, ton Quc v c mt s Quc gia trờn Th gii [9] Trong thúi quen dựng phõn ti nuụi cỏ hoc phúng u ba bói xung ao h cũn tn ti nhiu a phng c nc Vỡ vy, t l nhim sỏn lỏ cũn cao v phỏt trin rng hn mt s vựng cú quỏn n gi cỏ nc ngt ny - Loi sỏn lỏ gan nh ch yu trờn Th gii + Thuc ngnh (Phylum) sỏn dt (Platyhelminthes) + Lp (Class) sỏn lỏ (Trematoda) + B (Order): Prosostomata + H (Family): Opisthorchiidae + Ging (Genus): Clonorchis cú loi (Species) Clonorchis sinensis + Ging (Genus): Opisthorchis cú loi (Species) Opisthorchis viverrini v loi Opisthorchis felineus Footer Page of 161 Header Page of 161 Sỏn lỏ gan gõy bnh ngi gm 12 loi thuc h sỏn lỏ ký sinh ng mt v tỳi mt ca gan, bt thng ký sinh ng ty [6]: - SLGN thuc h Opisthorchiidae, gm loi: Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, O felineus, Amphimerus norverca, Amphimerus pseudofelineus, Metorchis conjunctus v Pseudamphistomum trancatum - H Dicrocoeliidae gm loi: Dicrocoelium dendriticum, Dicrocoelium hospes v Eurytrema pancreaticum - H Fasciolidae gm loi: Fasciola hepatica v Fasciola gigantica Trờn th gii ch yu ký sinh ngi cú loi: Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, O felineus truyn qua cỏ thuc h Opisthorchiidae v Dicrocoelium dendriticum thuc h Dicrocoeliidae, loi ny truyn qua kin nờn chỳng tụi khụng cp n lun ỏn ny [6] Vit Nam ó xỏc nh s cú mt ca loi sỏn lỏ gan nh truyn qua cỏ, ú l: Clonorchis sinensis cú Bc, Opisthorchis viverrini Nam v Trung thuc h Opisthorchiidae [6] - Loi sỏn lỏ rut nh Trờn Th gii cú khong hn 69 loi sỏn lỏ rut nh c bit l ký sinh ngi Trong ú cú 31 loi thuc h Heterophyidae, 21 loi thuc h Echinostomatidae, loi thuc h Leicithodendriidae, loi thuc h Plagiorchiidae H Diplostomidae, Nanophyetidae v Paramphistomatidae mi h cú loi Cũn h Gastrodiscidae, Gymnophallidae, Microphllidae v Strigeidae mi h cú loi [10] Ti Vit Nam, t nm 2004 n nm 2006, vi phng phỏp xột nghim Kato-katz v lng cn cng ng ó xỏc nh bnh sỏn lỏ rut nh lu hnh ớt nht 18 tnh c nc T l tng theo nhúm tui, nam nhim cao hn n Trong thi gian ny ó phỏt hin loi sỏn lỏ rut nh bao gm: Haplorchis taichui, H pumilio, H yokogawai, Stellantchasmus falcatus, Centrocestus Footer Page of 161 Header Page of 161 formosanus, Procerovum varium thuc h Heterophyidae v Echinochasmus japonicus v Echinostoma revolutum thuc h Echinostomatidae Trong ú thng gp nht l loi Haplorchis taichui v H pumilio thuc h Heterophyidae ó phỏt hin ớt nht tnh ca Vit Nam [3],[4],[11] 1.2 Lch s nghiờn cu v sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.2.1 Lch s nghiờn cu sỏn lỏ Clonorchis sinensis - Bnh sỏn lỏ gan nh (SLGN) ó c bit n khỏ lõu, ớt nht hng ngn nm trc õy Loi Clonorchis sinensis tn ti Trung Quc cỏch õy hn 100 nm, ln u tiờn vo nm 1875 c Meconell tỡm thy SLGN t thi ngi Hoa Calcuta n , c Cobbold t tờn l Distoma sinense Nm 1907, Loss v Kobayashi da vo hỡnh thỏi hc ca loi sỏn ny thng nht ly tờn l Clorochis sinensis Trong ting La Tinh Clonos cú ngha l phõn nhỏnh, cũn Orchis cú ngha l tinh hon, Sinensis cú ngha l Trung Quc [6] - n nm 1910, Kobayashi xỏc nh c vt ch trung gian th hai ca Clonorchis sinensis l h cỏ chộp Cyprinidae [6] - n nm 1918, Muto xỏc nh c vt ch trung gian th nht ca Clonorchis sinensis l c nc ngt [6] Bnh phõn b phớa ụng Chõu t Vit Nam n Nht Bn, gm : Nht Bn, Hn Quc, Trung Quc, i Loan v Bc Vit Nam - Ti Vit Nam, C sinensis c Grall phỏt hin v thụng bỏo ca sỏn u tiờn vo nm 1887 Bc Nm 1909 (Mathis v Leger) ó tỡm thy C sinensis trờn mt cụng dõn Phỏp Vit Nam Ti Si Gũn ó thụng bỏo cú 291 ngi nhim C sinensis, nhng ch yu nhng ngi ny cú ngun gc t Bc di c vo Nam n nm 1965, ng Vn Ng v Dng Thỏi phỏt hin mt trng hp nhim C sinensis phi hp vi O felineus Vit Nam [6] Footer Page of 161 Header Page of 161 - T nm 1976 2002, Vin St rột- Ký sinh trựng v Cụn trựng Trung ng ó xỏc nh bnh loi C sinensis lu hnh ch yu Bc ó cú ớt nht 12 tnh thnh nhim bnh, t l nhim trung bỡnh l 19% (Kiu Tựng Lõm v cng s, 1992) Cú a phng nhim ti 37% nh tnh Nam nh, cú ni bnh phõn b trờn ton tnh nh tnh Hũa Bỡnh (Nguyn Vn v cng s, 1996, 1998, 2002, 2003) [6] 1.2.2 Lch s phỏt hin bnh Opisthorchis viverrini - Loi Opisthorchis viverrini c phỏt hin cỏc nc Chõu , ụng Nam vo nm 1984, nh: Trung Quc, Thỏi Lan, Lo, Malaysia, Vit Nam, Campuchia c bit Thỏi Lan, qua iu tra 60 lng nm 1994 tnh ụng Bc Thỏi Lan cú t l nhim O viverrini t: - 68% (Sithishaworn v cng s, 1994) [6] - Ti Vit Nam: Nm 2008, Nguyn Vn Chng v cng s ó iu tra phỏt hin loi Opisthorchis viverrini ti tnh: Phỳ Yờn v Bỡnh nh, vi t l nhim t 3,92% - 7,67% [12] 1.2.3 Lch s nghiờn cu sỏn lỏ rut nh - Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii Sỏn lỏ rut nh ký sinh ngi c thụng bỏo ti Nht Bn, Trung Quc, i Loan, Philippines, Indonesia, Hn Quc, Thỏi Lan, Lo, Bangladesh, Ai Cp, Sudan, Iran, Th Nh K, Tunisia, Siberia, Israel, Tõy Ban Nha, Brazil, M, Greenland[3] - Tỡnh hỡnh nghiờn cu sỏn lỏ rut nh Vit Nam Theo thụng bỏo ca Nguyn Vn , t nm 2004 - 2006, ó xỏc nh sỏn lỏ rut nh lu hnh ớt nht ti 18 tnh, gm: Yờn Bỏi, Phỳ Th, in Biờn, Lo Cai, Bc Kn, Qung Ninh, Bc Giang, H Ni, H Tõy (c), Nam nh, Ninh Bỡnh, Thanh Hoỏ, Hi Phũng, Thỏi Bỡnh, Ngh An, Tha Thiờn Hu, Lõm ng v An Giang [3] Footer Page of 161 Header Page of 161 1.3 Mt s c im dch t v bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.3.1 c im dch t ca sỏn lỏ gan nh [3] - Ngun bnh l cỏc ng vt nuụi nh: chú, mốo, ln, chut cng v ngi nhim bnh thi trng ngoi mụi trng nc - ng lõy truyn l n cỏ cha nu chớn di cỏc hỡnh thc nh: gi cỏ, lu cỏ, cỏ nng, cỏ hp, cỏ om da Vt ch trung gian th nht l c Bithynia mang cercaria, vt ch trung gian th l cỏc loi cỏ nc ngt (mố, trụi, chộp, trm, dic, rụphi) mang metacercaria - Khi cm th l cỏc ng vt cng nh ngun bnh - Phõn b: cỏc vựng cú quỏn n gi cỏ hay cỏ nc ngt cha nu chớn cú cha u trựng, ch yu l mt s Quc gia Chõu u, Chõu , c bit l khu vc ụng Nam 1.3.2 c im dch t sỏn lỏ rut nh [3] Chu k tng t nh vi sỏn lỏ gan nh, bnh sỏn lỏ rut nh ph thuc quỏn n gi cỏ Do vy, vựng dch t sỏn lỏ gan nh cng l vựng dch t sỏn lỏ rut nh v mc nhim cng song song vi Cỏ b ụ nhim bi u trựng sỏn lỏ rut nh thng cao hn nhiu so vi sỏn lỏ gan nh Vt ch d tr mm bnh (reservoir) ging nh vi sỏn lỏ gan nh, ngoi cũn cú nhiu ng vt khỏc nh: Gia cm, chim t nhiờn l vt ch ca sỏn lỏ rut nh nờn s phõn b ca sỏn lỏ rut nh rt rng ln Vt ch trung gian th nht (First intermediate host) l c, cũn gi l vt ch ph, cú hai loi c l: P striatulus v M tuberculatus Footer Page of 161 Header Page of 161 1.4 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc, nc bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.4.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc 1.4.1.1 Loi sỏn lỏ gan nh C sinensis - Nghiờn cu c im sinh hc Khi nghiờn cu v c im hỡnh thỏi loi Clonorchis sinensis, tỏc gi Chenghua Shen v cng s (2007) ó thu thp loi sỏn Clonorchis sinensis trng thnh ngi sau iu tr bng praziquantel cho ngi dõn Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Hn Quc Trong ngi c ói phõn sau ty sỏn, cú ngi thu c sỏn trng thnh Kớch thc sỏn o c l: 15-20 mm x 2-3 mm, thõn sỏn cú mu nõu hoc mu trng Nh vy l v mt hỡnh thỏi qua mụ t thỡ loi sỏn lỏ gan nh C sinensis Hn Quc cng tng t nh Vit Nam [13] 3 3 Hp khu ming Hp khu bng L sinh dc 4.T cung Bung trng 6.Tinh hon Hỡnh 1.1 Hỡnh th, cu to sỏn lỏ gan nh trng thnh Clonorchis sinensis (nh chp tiờu bn ca Nguyn Vn , i hc Y H Ni, 2012, t l sỏn tht bng khong 1/20) Nm 2004, Byung Ihn Choi v cng s nghiờn cu v vũng i v vt ch trung gian ca loi C sinensis, tip tc chng minh rng: Vt ch chớnh ca loi sỏn ny l ngi, mốo, ln, chut cng, vt ch trung gian th nht l c Bithynia, vt ch trung gian th l cỏ nc ngt thớch hp [14] Footer Page of 161 Header Page of 161 Hỡnh 1.2 S chu k sỏn lỏ gan nh CDC [3] (1) Sỏn trng thnh ký sinh ng mt, sỏn trng, trng theo phõn ngoi cnh (2) Nu ri xung mụi trng nc c c nut ri n u trựng lụng c ri phỏt trin thnh u trựng uụi (3) u trựng uụi di c bi t nc (4) u trựng uụi xõm nhp vo cỏ nc ngt, rng uụi v phỏt trin thnh u trựng nang tht ca cỏ (bng mt thng khú nhỡn thy u trựng nang) (5) Ngi (hoc ng vt) n phi cỏ cú u trựng nang cha c nu chớn (6) Sau n u trựng ny vo d dy xung tỏ trng ri ngc ng mt lờn gan, phỏt trin thnh sỏn lỏ gan trng thnh, kớ sinh v gõy bnh ú Thi gian t n phi u trựng nang cỏ n thnh sỏn trng thnh mt khong 26 ngy Hỡnh 1.3 c mang u trựng sỏn lỏ gan nh ti Vit Nam, t l tht 1/1 (nh chp ca Nguyn Vn , i hc Y H Ni, 2012) Footer Page of 161 Header Page 10 of 161 10 - Cỏc nghiờn cu v bnh hc T nhng nm cui ca thp k 80 ca Th k XX, ngoi cỏc nghiờn cu v sinh hc phõn t, cng ó cú nhng nghiờn cu v bnh hc, cỏc phng phỏp chn oỏn v thuc iu tr bnh sỏn lỏ gan nh C sinensis Kt qu cng ó cú nhiu thnh cụng v giỳp chỳng ta hiu sõu hn v cu trỳc sinh hc phõn t cỏc loi sỏn, cỏc tn thng bnh hc, yu t dch t, cỏc thuc iu tr ó c ci thin v hiu qu v c tớnh ca nú Khi nghiờn cu v nhng bnh nhõn nhim sỏn lỏ gan, thỡ tỏc gi SungTae Hong v cng s (1993-1994) thy cú s tng sinh ca t bo biu mụ ng mt v ng mt cú sỏn ký sinh b gión nhiu theo thi gian Nhng sỏn ký sinh ng mt nh ca gan v gõy viờm mn tớnh ca ng mt, lm dy thnh ng mt, tc mt c hc v gión ng mt Trờn hỡnh nh, nhng ng mt nh ngoi vi b gión, nhng nhng ng mt ln bờn gan thỡ khụng b gión hoc gión khụng ỏng k Bng siờu õm cú th quan sỏt c nhng sỏn nh nhng vt th nh ang trụi ni tỳi mt [15],[16],[17] Nhim sỏn lỏ nh cú th b viờm tỳi mt cp, nh cỏc nghiờn cu ti Tp sc khe cng ng Y hc Nhit i ụng Nam , tỏc gi Rohela M (2006) v M Rohela (2007) ó mụ t bnh nhõn b viờm tỳi mt cp tớnh Clonorchis sinensis, sau iu tr bng praziquantel, bnh nhõn hi phc hon ton [18],[19],[20] Rt nhiu nghiờn cu ó khng nh rng: b nhim sỏn ng mt kộo di s l nguy c gõy ung th ng mt ú l kt qu ca nhim trựng mn tớnh nhu mụ gan hoc ng mt kộo di [21],[22],[23],[24],[25] - Nghiờn cu v chn oỏn Clonorchis sinensis chn oỏn nhim Clonorchis sinensis ngi cú nhiu phng phỏp chn oỏn khỏc nhau, b tr cho Chn oỏn lõm sng khụng cú triu chng c hiu, d nhm vi s bnh khỏc Chn oỏn quyt nh ch yu dc vo cỏc phng phỏp xột nghim, ú phng phỏp xột nghim Footer Page 10 of 161 Header Page 176 of 161 C16 C17 C18 Nu cú, gia ỡnh ta cú phõn trc Cú s dng khụng?(Ch chn ý) Khụng Nu cú thỡ thng thi gian Di thỏng bao lõu?(Ch chn ý) T thỏng tr lờn Gia ỡnh cú ao nuụi cỏ khụng? Cú (Ch chn ý) Khụng C19 Gia ỡnh ta cú s chng nhn h nghốo khụng? Cú: Khụng: Cm n i tng ó tr li phng vn! Phn IV: Kt qu xột nghim phõn ca i tng C20 Trng sỏn lỏ Gan nh phõn: Trng sỏn lỏ Rut nh phõn: C21 S trng SLGN trung bỡnh gam phõn: S trng SLRN trung bỡnh gam phõn Footer Page 176 of 161 Dng tớnh m tớnh Dng tớnh m tớnh Trng/1 gam phõn Trng/1 gam phõn Header Page 177 of 161 Ph lc 3: BNG KIM NH GI V SINH NH TIấU (Tiờu chun ngnh ban hnh kốm theo Quyt nh s: 27/2011/TT-BYT, ngy 24/6/2011 ca B trng B Y t) iu tra viờn ỏnh du X vo ụ t nu nh tiờu ỏp ng tiờu chun Nu khụng, ỏnh du X vo ụ Khụng Bng kim ỏnh giỏ v sinh nh tiờu ngn phõn ti ch Ni dung a) Tng ngn cha phõn kớn, khụng b rũ r, thm nc b) Ca ly mựn phõn c trỏt kớn bng vt liu khụng thm nc V c) Mt sn, mỏng v rónh dn nc tiu nhn, khụng ng nc tiu xõy d) Cú np y hai l tiờu dng e) Nh tiờu c che chn kớn, ngn c nc ma f) ng thụng hi (i vi nh tiờu hai ngn cú ng thụng hi) cú ng kớnh ớt nht 9cm, cao hn mỏi nh tiờu ớt nht 40cm v cú li chn rui a) Sn nh tiờu sch, khụng cú giy rỏc b) Giy bn b vo l tiờu hoc vo dng c cha cú np y c) Khụng cú mựi hụi thi S d) Khụng cú rui hoc cụn trựng nh tiờu dng e) Khụng s dng ng thi hai ngn v bo qun f) Cú cht n v b cht n vo l tiờu sau mi ln i tiờu g) Khụng cú b gy dng c cha nc (nu cú) v dng c cha nc tiu h) Khụng ly phõn ngn trc thỏng i) L tiờu ngn ang c s dng luụn c y kớn, ngn c trỏt kớn Footer Page 177 of 161 t Khụng Header Page 178 of 161 Bng kim ỏnh giỏ v sinh nh tiờu t hoi Ni dung t a) B x lý gm ba ngn V xõy dng b) B cha phõn khụng b lỳn, st c) Np b cha phõn c trỏt kớn, khụng b rn nt d) Mt sn nh tiờu nhn, phng v khụng ng nc e) B xớ cú nỳt nc f) Cú ng thụng hi a) Cú nc di, dng c cha nc di khụng cú b gy b) Khụng cú mựi hụi thi S dng v bo qun c) Nc t b x lý chy vo cng hoc h thm, khụng chy t xung quanh d) Sn nh tiờu sch, khụng cú rờu trn v giy, rỏc e) Giy v sinh b vo l tiờu (nu l giy t tiờu) hoc b vo dng c cha giy bn cú np y f) Khụng cú rui hoc cụn trựng nh tiờu g) B xớ sch, khụng dớnh, ng phõn h) Nh tiờu c che chn kớn, ngn c nc ma Ngi c phng (Ký, h tờn) Footer Page 178 of 161 Ngi phng ( Ký, h tờn) Khụng Header Page 179 of 161 Ph lc KT QU IU TRA U TRNG TRấN C NC NGT Loi u trựng/Cng S Loi a Ghi STT AT(+) C H H ao cỏ ch chỳ sinensis Ngi hng dn GS.TS Nguyn Vn Footer Page 179 of 161 taichui pumilio H Ni, ngy thỏng nm 2013 Nghiờn cu sinh Ths Ng Vn Thanh Header Page 180 of 161 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NG VN THANH THựC TRạNG NHIễM SáN Lá TRUYềN QUA Cá TRÊN NGƯờI, YếU Tố LIÊN QUAN Và HIệU QUả MộT Số GIảI PHáP CAN THIệP TạI HUYệN NGA SƠN THANH HóA, NĂM 2013 - 2014 Chuyờn ngnh: Ký sinh trựng Y hc Mó s : 62720116 LUN N TIN S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS V Hng Cng GS.TS Nguyn Vn H NI 2016 Footer Page 180 of 161 Header Page 181 of 161 LI CM N hon thnh lun ỏn ny, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti: - GS TS Nguyn Vn , nguyờn l Ch nhim B mụn Ký sinh trựng, Trng i hc Y H Ni, l ngi Thy ó tn tỡnh hng dn v ng viờn tụi quỏ trỡnh thc hin v hon thnh lun ỏn - Nh giỏo u tỳ, TS V Hng Cng, l ngi thy, ngi anh ó tn tõm ch bo v trc tip hng dn tụi sut quỏ trỡnh thc hin lun ỏn Tụi xin by t lũng bit n ti Khoa sinh hc phõn t, Vin st rột - Ký sinh trựng - Cụn trựng Trung ng v Trung tõm Gene Vin Cụng ngh sinh hc Vit Nam ó giỳp tụi vic giỏm nh loi sỏn lỏ thu c ti im nghiờn cu Tụi cng xin by t lũng bit n sõu sc ti cỏc Giỏo s, Phú giỏo s, Tin s chuyờn ngnh Ký sinh trựng Y hc ó nhit tỡnh úng gúp cho tụi nhng ý kin ht sc quý bỏu, chi tit v khoa hc quỏ trỡnh tin hnh nghiờn cu v hon thnh lun ỏn Tụi xin trõn trng cm n: - Ban Giỏm hiu, B mụn Ký sinh trựng, Phũng Qun lý o to sau i hc - Trng i hc Y H Ni, Trng Cao ng Y t Thanh Húa ó to mi iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh hc v thc hin lun ỏn - Tụi chõn thnh cm n Trung tõm Y t huyn, xó ni thc hin ti ti huyn Nga Sn, tnh Thanh Húa ó ng ý hp tỏc v to mi iu kin cho tụi thc hin ti thc a - Trõn trng bit n gia ỡnh, v cựng cỏc con, chỏu yờu quý, nhng ngi thõn yờu gia ỡnh hai bờn ni ngoi, cỏc bn bố v ng nghip ó luụn bờn cnh, ng viờn, khớch l tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu H Ni, ngy 26 thỏng nm 2016 Ng Vn Thanh Footer Page 181 of 161 Header Page 182 of 161 LI CAM OAN Tụi l Ng Vn Thanh, nghiờn cu sinh khúa 30, Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Ký sinh trựng, xin cam oan: õy l lun ỏn bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn trc tip ca GS.TS Nguyn Vn , Trng i hc Y H Ni v Nh giỏo u tỳ, TS V Hng Cng, Trng Cao ng Y t Thanh Húa Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 26 thỏng nm 2016 Ng Vn Thanh Footer Page 182 of 161 Header Page 183 of 161 CC CH VIT TT TRONG TI AT : u trựng BN : Bnh nhõn CBVC : Cỏn b viờn chc CT : Can thip ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay K thut dch gn Enzym EPG : Eggs per gram S trng trung bỡnh/1 gam phõn HQCT : Hiu qu can thip KAP : Knowledge Attitudes and Practices Kin thc, thỏi v thc hnh KST : Ký sinh trựng NC : Nghiờn cu OR : Odd Ratio - T sut chờnh PCR : Polymerase chain reaction Phn ng khunh i gen SL : S lng SLGN : Sỏn lỏ gan nh SLRN : Sỏn lỏ rut nh TH PT : Trung hc Ph thụng THCS : Trung hc c s WHO : World Health Oganization T chc Y t Th gii XN : Xột nghim TB : Trung bỡnh Footer Page 183 of 161 Header Page 184 of 161 MC LC T VN Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 Thụng tin chung v bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.2 Lch s nghiờn cu v sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.3 Mt s c im dch t v bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.4 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc, nc bnh sỏn lỏ truyn qua cỏ 1.5 Tỡnh hỡnh kinh t, hoỏ, xó hi v nhim sỏn lỏ ca huyn Nga Sn, Thanh Húa 36 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 38 2.1 i tng nghiờn cu 38 2.2 a im nghiờn cu 38 2.3 Thi gian nghiờn cu 39 2.4 Phng phỏp nghiờn cu 39 2.5 Cỏc k thut tin hnh thu thp s liu nghiờn cu 44 2.6 Cỏc bc tin hnh 54 2.7 Cỏc bin s cn thu thp nghiờn cu 56 2.8 C s ỏnh giỏ mt s bin s, ch s nghiờn cu 58 2.9 Bng túm tt cỏc bin s nghiờn cu v k thut thu thp thụng tin 60 2.10 Vt liu dựng nghiờn cu 61 2.11 Vn o c nghiờn cu 61 2.12 Hn ch ca nghiờn cu v bin phỏp khc phc 62 2.13 Phng phỏp x lý s liu 62 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 63 3.1 T l, cng nhim sỏn lỏ trờn ngi, u trựng trờn cỏ v loi sỏn lỏ truyn qua cỏ ti xó nghiờn cu 63 Footer Page 184 of 161 Header Page 185 of 161 3.2 Yu t liờn quan n nhim sỏn lỏ truyn qua cỏ ngi dõn ti xó nghiờn cu 81 3.3 ỏnh giỏ hiu qu sau can thip iu tr v truyn thụng 96 Chng 4: BN LUN 105 4.1 T l, cng nhim sỏn lỏ trờn ngi, u trựng trờn cỏ v loi sỏn lỏ truyn qua cỏ ti xó nghiờn cu 105 4.2 Yu t liờn quan n nhim sỏn lỏ truyn qua cỏ ngi dõn ti xó nghiờn cu 117 4.3 ỏnh giỏ hiu qu sau can thip iu tr v truyn thụng 130 KT LUN 138 KIN NGH 140 NHNG ểNG GểP MI CA LUN N 141 í NGHA THC TIN CA LUN N 142 CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI Cể LIấN QUAN C CễNG B TI LIU THAM KHO PH LC Footer Page 185 of 161 Header Page 186 of 161 DANH MC CC BNG Bng 3.1 T l nhim sỏn lỏ ca xó nghiờn cu 63 Bng 3.2 T l nhim sỏn lỏ theo gii 64 Bng 3.3 T l nhim sỏn lỏ theo nhúm tui 64 Bng 3.4 T l nhim sỏn lỏ theo ngh nghip 65 Bng 3.5 Cng nhim sỏn lỏ ca xó nghiờn cu 66 Bng 3.6 Cng nhim sỏn lỏ theo gii 67 Bng 3.7 Cng sỏn lỏ theo nhúm tui 68 Bng 3.8 Cng nhim sỏn lỏ theo ngh nghip 69 Bng 3.9 T l v cng metacercariae trờn cỏ c xột nghim 70 Bng 3.10 T l nhim metacercariae theo im iu tra 71 Bng 3.11 T l v thnh phn loi metacercariae trờn cỏ nc ngt iu tra 71 Bng 3.12 Danh sỏch bnh nhõn thu c mu sỏn phõn tớch bng k thut PCR 76 Bng 3.13 Kt qu so sỏnh trỡnh t on gen COI gia cỏc mu sỏn nghiờn cu vi mu sỏn thu thp ti Nam nh v Thỏi Nguyờn lu gi trờn genbank 78 Bng 3.14 Kt qu so sỏnh trỡnh t on gen ITS2 gia cỏc mu vt nghiờn cu vi mu sỏn lỏ thu thp ti Nam nh v Thỏi Nguyờn lu gi trờn genbank 80 Bng 3.15 Kin thc ca ngi dõn hiu ỳng v ng lõy nhim sỏn lỏ trc can thip 81 Bng 3.16 Kin thc ca ngi dõn hiu ỳng v tỏc hi ca bnh sỏn lỏ trc can thip 82 Bng 3.17 Kin thc ca ngi dõn hiu ỳng v phũng chng bnh sỏn lỏ trc can thip 83 Bng 3.18 Ngun cung cp thụng tin kin thc v bnh sỏn lỏ cho ngi dõn 84 Footer Page 186 of 161 Header Page 187 of 161 Bng 3.19 T l ngi dõn n gi cỏ nc ngt ca xó NC trc can thip 85 Bng 3.20 Loi cỏ ngi dõn thng n gi ca xó nghiờn cu 86 Bng 3.21 Ngun gc cỏ ly lm gi n ca ngi dõn 87 Bng 3.22 Tỡnh hỡnh cỏc loi nh tiờu h gia ỡnh s dng ti im NC 88 Bng 3.23 Tỡnh hỡnh nh tiờu hp v sinh ca cỏc h gia ỡnh 89 Bng 3.24 Tỡnh hỡnh s dng phõn ngi bún rung, nuụi cỏ trc can thip 90 Bng 3.25 Tỡnh hỡnh x lý phõn ca ngi dõn ti im NC trc can thip 91 Bng 3.26 Tỡnh hỡnh h gia ỡnh cú ao nuụi cỏ ti xó nghiờn cu 92 Bng 3.27 T l nhim sỏn lỏ theo hc 92 Bng 3.28 T l nhim sỏn lỏ theo kinh t h gia ỡnh 93 Bng 3.29 Liờn quan v t l nhim sỏn lỏ ca ngi dõn v hiu bit v ng lõy nhim bnh sỏn lỏ 93 Bng 3.30 Liờn quan v t l nhim sỏn lỏ ca ngi dõn v hiu bit v tỏc hi bnh sỏn lỏ 94 Bng 3.31 Liờn quan v t l nhim sỏn lỏ ca ngi dõn v hiu bit v phũng chng bnh sỏn lỏ 94 Bng 3.32 Liờn quan v tin s n gi cỏ nc ngt v t l nhim sỏn lỏ 95 Bng 3.33 T l sch trng, gim trng sau iu tr 21 ngy nhúm NC 96 Bng 3.34 T l tỏi nhim v nhim mi sau can thip ti cỏc thi im 96 Bng 3.35 Hiu qu theo t l nhim sỏn lỏ chung sau can thip 18 thỏng 97 Bng 3.36 T l ngi dõn n gi cỏ nc ngt ca nhúm trc v sau CT 102 Bng 3.37 Tỡnh hỡnh s dng phõn ngi nuụi cỏ trc v sau can thip 103 Bng 3.38 Tỡnh hỡnh x lý phõn ca ngi dõn ti nhúm nghiờn cu trc v sau can thip 104 Footer Page 187 of 161 Header Page 188 of 161 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn loi cng nhim sỏn lỏ ca xó nghiờn cu 67 Biu 3.2 Hiu qu cng nhim sỏn lỏ sau can thip 18 thỏng 98 Biu 3.3 Kin thc ca ngi dõn hiu ỳng v ng lõy nhim sỏn lỏ trc v sau can thip 99 Biu 3.4 Kin thc ca ngi dõn hiu ỳng v tỏc hi ca bnh sỏn lỏ trc v sau can thip 100 Biu 3.5 Kin thc ca ngi dõn hiu ỳng v phũng chng bnh sỏn lỏ trc v sau can thip 101 Footer Page 188 of 161 Header Page 189 of 161 DANH MC HèNH NH Hỡnh 1.1 Hỡnh th, cu to sỏn lỏ gan nh trng thnh Clonorchis sinensis Hỡnh 1.2 S chu k sỏn lỏ gan nh CDC Hỡnh 1.3 c mang u trựng sỏn lỏ gan nh ti Vit Nam, t l tht 1/1 Hỡnh 1.4 Trng sỏn lỏ gan nh, t l tht bng khong 1/200 11 Hỡnh 1.5 Hỡnh th loi sỏn ký sinh trờn ngi, t l thc bng khong 1/6 15 Hỡnh 1.6 Hỡnh th sỏn lỏ rut nh trng thnh v trng thu thp c ngi Vit Nam, t l thc bng khong 1/50 18 Hỡnh 1.7 Cỏc loi cỏ nc ngt Vit Nam cú t l nhim u trựng sỏn lỏ gan nh cao 27 Hỡnh 2.1 Bn hnh chớnh huyn Nga Sn, tnh Thanh Húa, din tớch 144,95 km2 38 Hỡnh 3.1 Metacercariae trờn tiờu bn chp qua kớnh lỳp 72 Hỡnh 3.2 nh chp tiờu bn C sinensis nhum carmine 73 Hỡnh 3.3 nh chp H taichui trng thnh soi ti, nhum carmine, hng gai kitin hỡnh ni chui quanh hp khu bng 74 Hỡnh 3.4 nh chp H pumilio trng thnh soi ti v nhum carmine v hng gai kitin hỡnh bỏn nguyt quanh hp khu bng 75 Hỡnh 3.5 Kt qu in di mu sỏn C sinensis trờn thch 77 Hỡnh 3.6 Kt qu in di mu sỏn SLRN trờn thch 77 Hỡnh 3.7 Cõy ph h biu hin mi quan h gia cỏc mu nghiờn cu 79 Hỡnh 3.8 Cõy ph h biu hin mi quan h gia cỏc mu nghiờn cu da trờn s liu so sỏnh trỡnh t cỏc nucleotide trờn gen ITS2 80 Footer Page 189 of 161 Header Page 190 of 161 DANH MC S S 2.1 Quy trỡnh nghiờn cu 42 S 2.2 Quy trỡnh nh loi sỏn bng k thut sinh hc phõn t 48 8,9,11,15,18,27,38,67,72,73,74,75,77,98-101,165-171 1-7,10,12-14,16,17,19-26,28-37,39-66,68-71,76,78-97,102164,172- Footer Page 190 of 161 ... nhiễm sán truyền qua cá người, yếu tố liên quan hiệu số giải pháp can thiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, năm 2013-2014 Với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm sán truyền qua cá người, nhiễm. .. Những yếu tố có liên quan đến tình hình mắc bệnh Tiến hành giải pháp can thiệp cộng đồng có hiệu để làm giảm tình hình mắc bệnh… Việc xác định thực trạng nhiễm sán lá, yếu tố dịch tễ liên quan, ... nhiễm ấu trùng cá loài sán xã ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá Xác định số yếu tố liên quan đến nhiễm sán người dân điểm nghiên cứu Đánh giá hiệu giải pháp can thiệp điều trị truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014, Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014, Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014

Từ khóa liên quan