Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre

89 392 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 21:01

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C THU L I TR N MINH H I NGHIÊN C U HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N CH T L NG XÂY D NG C A T V N GIÁM SÁT T I D ÁN SAIGON CENTRE LU N V N TH C S Tp H Chí Minh - 2014 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR B NÔNG NGHI P VÀ PTNT NG I H C THU L I TR N MINH H I NGHIÊN C U HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N CH T L NG XÂY D NG C A T V N GIÁM SÁT T I D ÁN SAIGON CENTRE CHUYÊN NGÀNH : QU N XÂY D NG MÃ S : 60.58.03.02 LU N V N TH C S NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS NGUY N TR NG T TS NGUY N ANH Tp H Chí Minh - 2014 i L IC M Tr N c h t mu n g i l i c m n sâu s c đ n quý th y cô gi ng d y chuyên ngành Qu n xây d ng, b môn Công ngh Qu n xây d ng, tr ng ih c Th y l i t n tình gi ng d y truy n đ t cho nh ng ki n th c quí báu su t trình h c t p t i Tôi mu n bày t lòng bi t n chân thành đ n ng i th y h PGS.TS Nguy n Tr ng T TS Nguy n Anh Tú, tr ng d n lu n v n c a ng i h c Th y L i Các Th y nhi t tình theo sát ch b o, t v n h tr su t trình th c hi n đ hoàn thành lu n v n Ki n th c chuyên môn s t n tâm c a th y đ i v i h c viên m t chu n m c mà ng ng m Tôi bi t n sâu s c đ n t t c nh ng ng đ i cho s tr giúp vi c có c thông tin d li u liên quan đ n nghiên c u Tôi r t bi t n đ ng nghi p c a tôi, nh ng ng i giúp đ ng h vi c thu th p tài li u nghiên c u ó c ng ni m vui c a đ c m n t t c chuyên gia l nh v c t v n, đ i di n c a ch đ u t giúp th c hi n lu n án Cu i nh ng không quan tr ng, bi t n gia đình tôi, ng cho v t ch t tinh th n su t th i gian c a tr i h tr ng đ i h c TP HCM, Ngày 20 tháng 12 n m 2014 Ng i th c hi n lu n v n Tr n Minh H i ii L I CAM OAN Tôi, Tr n Minh H i, xin cam đoan r ng trình th c hi n Lu n v n: “Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát t i d án Saigon Centre”, tài li u thu th p k t qu nghiên c u đ toàn trung th c ch a đ c công b c th hi n hoàn b t k nghiên c u khác Tôi xin ch u trách nhi m hoàn toàn v nghiên c u c a TP HCM, Ngày 20 tháng 12 n m 2014 Ng i th c hi n lu n v n Tr n Minh H i iii Danh m c hình Hình 1.1: c m áp d ng ISO 9001 xây d ng Hình 1.2: Tiêu chí c a ho t đ ng giám sát Hình 2.1: S đ t ch c đ n v Hình 2.2 : S l ng lao đ ng qua n m Hình 2.3 : Quy trình qu n ch t l ng công tác giám sát c a đ n v Hình 3.1: Ph i c nh d án Saigon Centre Hình 3.2 : S đ t ch c tri n khai nhân s đ n v TVGS t i d án Saigon Centre Hình 3.3 Quy trình giám sát c a đ n v TVGS Hình 3.4 Quy trình ki m tra phê t bi n pháp thi công Hình 3.5 Quy trình ki m tra phê t b n v thi công (shop-drawing) Hình 3.6 Quy trình ki m tra phê t v t t – thi t b Hình 3.7 Quy trình ki m tra phê t v t t , thi t b đ a vào công trình Hình 3.8 Quy trình l y m u thí nghi m m u v t li u Hình 3.9 Quy trình nghi m thu công vi c xây d ng Hình 3.10 Quy trình nghi m thu b ph n, giai đo n thi công xây d ng Hình 3.11 Quy trình nghi m thu b ph n, giai đo n thi công xây d ng Hình 3.12 Quy trình phê t b n v hoàn công Hình 3.13 Quy trình ki m soát ti n đ Hình 3.14 Quy trình ki m soát x v n đ không phù h p ch t l ng (NCR) Hình 3.15 : S đ t ch c u ch nh nhân s đ n v TVGS t i d án iv Danh m c b ng B ng 3.1: N i dung c a thông tin liên l c d án B ng 3.2: Phân công nhi m v , trách nhi m bên d án Danh m c ch vi t t t QLNN : Qu n nhà n c QLCL : Qu n ch t l ng HTQLCL : H th ng qu n ch t l TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TVGS : T v n giám sát C T : Ch đ u t TVQLDA : T v n qu n d án NT TC : Nhà th u thi công TVTK : T v n thi t k HDCV :H QT : Quy trình KHKD : K ho ch kinh doanh QLKT : Qu n k thu t ng d n công vi c ng v M CL C L IC M N i L I CAM OAN ii Danh m c hình iii Danh m c b ng iv Danh m c ch vi t t t iv M C L C v M U 1 Tính c p thi t c a M c đích c a Ph m vi nghiên c u: .3 Cách ti p c n ph 4.1 tài: .3 ng pháp nghiên c u: Cách ti p c n : 4.2 4.3 tài: .2 it Ph ng nghiên c u: .4 ng pháp nghiên c u: K t qu d ki n đ t đ N i dung c a lu n v n : .4 CH c: NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY D NG……………………………………………………………………………… 1.1 1.2 Tình hình qu n ch t l ng xây d ng n c Vi t Nam: 1.1.1 Tình hình qu n ch t l ng xây d ng n 1.1.2 Tình hình qu n ch t l ng xây d ng Vi t Nam: H th ng qu n ch t l c: ng xây d ng: 11 1.2.1 Vai trò c a quy trình qu n ch t l ng: 13 1.2.2 Khó kh n trình th c hi n quy trình qu n ch t l ng: 14 1.3 Công tác giám sát xây d ng công trình: 15 1.4 K t lu n: 17 vi CH NG : NGHIÊN C U C QU N CH T L NG C A T C s pháp nhà n 2.1 S LU N XÂY D NG QUY TRÌNH V N GIÁM SÁT …………………………18 c v qu n ch t l ng công trình: 18 2.1.1 Lu t xây d ng : 18 2.1.2 Ngh đ nh v qu n ch t l ng công trình xây d ng: 19 c m vai trò c a TVGS đ ki m soát ch t l 2.2 ng c a nhà th u thi công: 19 2.3 Các y u t tác đ ng đ n ch t l 2.4 Các b 2.5 Quy trình qu n ch t l ng s n ph m xây d ng: 21 c thi t l p quy trình: 22 ng c a đ n v TVGS : 23 2.5.1 Chính sách ch t l 2.5.2 S đ t ch c c a đ n v : .25 2.5.3 Ngu n nhân l c 27 2.5.4 H th ng h s , tài li u qu n ch t l 2.5.5 Quy trình qu n ch t l 2.5.6 ng c a đ n v TVGS: 24 ng: 29 ng c a đ n v TVGS: 30 ánh giá chung v tình hình áp d ng quy trình qu n ch t l ng t i đ n v TVGS: 34 K t lu n: 36 2.6 CH L NG 3: NGHIÊN C U HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N CH T NG CÔNG TRÌNH C A T V N GIÁM SÁT T I D ÁN SAIGON CENTRE………………………………………………………………………… …37 Gi i thi u v d án : 37 3.1 3.1.1 Thông tin d án: .37 3.1.2 c m c a d án: 38 Th c tr ng qu n ch t l 3.2 ng công trình c a đ n v TVGS t i d án Saigon Centre 39 3.2.1 V n đ v t ch c ho t đ ng: 39 3.2.1.1 Nhân s TVGS t i d án: 39 3.2.1.2 V h th ng tài li u t i d án: 41 vii 3.2.1.3 Báo cáo công vi c c a TVGS t i d án: 42 3.2.1.4 M i quan h v i bên d án : 42 3.2.2 V n đ v giám sát ki m soát ch t l 3.2.3 V qu n quy trình ki m soát ch t l ng: .46 Phân tích đánh giá quy trình qu n ch t l ng công trình xây d ng 3.3 ng t i d án: 44 c a đ n v TVGS: .46 3.4 xu t hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng công trình xây d ng c a đ n v TVGS: 50 3.4.1 3.4.2 Hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng c a đ n v TVGS : .50 xu t hoàn thi n quy trình ki m soát ch t l ng t i d án Saigon Centre: 57 3.4.3 H th ng qu n tài li u t i d án: 69 3.4.4 V nhân s t i d án: .70 3.4.5 V thông tin liên l c gi a bên d án: .73 3.4.6 H p công tr 3.5 K t lu n ch ng 75 ng 3: .75 K t lu n khuy n ngh 77 K T LU N 77 KHUY N NGH 78 TÀI LI U THAM KH O 80 M U Trong xu th h i nh p toàn c u hi n t o nên nh ng thay đ i sâu s c l nh v c đ u t xây d ng v i s phát tri n c a n n kinh t , quyxây d ng nh ng n m qua ngày đ c m r ng phát tri n, tính xã h i ngày cao Ngành xây d ng d n tr thành quan tr ng s phát tri n c a n n kinh t xã h i, t o nên m t vóc dáng m i cho đ t n c v i nhi u cao c v n phòng, c n h , khách s n đ t tiêu chu n qu c t Ch th i gian ng n, ngành xây d ng đ t đ c s t ng t c hoàn h o có kh n ng ti p c n làm ch công ngh , k thu t xây d ng hi n đ i, đ ng th i t o nên s thay đ i quan tr ng nh n th c v qu n có qu n ch t l ng công trình xây d ng S c nh tranh c a doanh nghi p th tr t ng lên nhi u h n so v i n m tr v ch t l ng Vi t Nam hi n c c ng nh s mong đ i c a khách hàng ng, nhi u công ty c g ng tìm cách đ đáp ng nhu c u khách hàng đ t n t i Do đó, s đ i v qu n ch t l chu n ISO 9000, qu n ch t l ng nh ki m soát ch t l ng toàn di n (TQM ) Trên th gi i, tiêu chu n ISO 9000 TQM đ qu nh t v qu n ch t l th ng ch t l ng theo tiêu ng c coi nh ng cách hi u áp d ng có hi u qu , l a ch n h ng, doanh nghi p c n n m v ng nh ng đ c m c b n c a t ng h th ng, ph i xác đ nh rõ m c tiêu yêu c u ch t l c n ph n đ u đ l a ch n mô hình qu n ch t l ng mà doanh nghi p ng cho phù h p v i t ng giai đo n phát tri n s n xu t, kinh doanh d ch v c a Theo chuyên gia ch t l qu n ch t l ng c a Nh t B n ISO 9000 mô hình ng t xu ng d a h p đ ng nguyên t c đ ra, TQM bao g m nh ng ho t đ ng đ c l p t d i lên d a vào trách nhi m, lòng tin c y s b o đ m b ng ho t đ ng c a nhóm ch t l ng, 66 V n b n ch p thu n c a c quan qu n nhà n c có rh m quy n v phòng cháy, n , an toàn v n hành theo quy đ nh  Quy trình phê t b n v hoàn công NHÀ TH U THI CÔNG L p b n v hoàn công cho t ng b ph n, h ng m c công viêc/công trình T V N GIÁM SÁT Ki m tra s phù h p c a b n v v i kích th c th c t thi công NHÀ TH U TC i u ch nh theo yêu c u c a T v n giám sát, C T/TV QLDA Không ch p thu n C T/ TV QLDA Xem xét Ch p thu n NTTC – TVGS – C T/TV QLDA Ký tên xác nh n b n v hoàn công Hình 3.12 Quy trình phê t b n v hoàn công Th i gian cho vi c ki m tra c a T v n giám sát ngày Th i gian cho vi c xem xét c a Ch đ u t /T v n Qu n d án ngày C n c vào u ki n sau đ th c hi n B n v thi t k thi công đ Các thay đ i thi t k đ c phê t c phê t Cách làm b n v hoàn công: b n v hoàn công th hi n kích th v i kích th c thi t k , đ M i s a đ i so v i kích th hoàn công Trong tr c l p c s b n v thi công đ cđ c t ph i đ ng h p kích th c th c t so c phê t c th hi n b n v c thông s th c t thi công c a b ph n công trình xây d ng, công trình xây d ng v i kích th c, thông s c a b n v thi t k thi công b n v thi t k b n v hoàn công 67  Quy trình ki m soát ti n đ : NHÀ TH U TC L p t ng th công vi c c a h p đ ng T V N GIÁM SÁT Xem xét s phù h p ti n đ c a t ng công tác, ph i h p ti n đ v i h p đ ng khác C T/TV QLDA Xem xét NHÀ TH U TC i u ch nh theo yêu c u c a TVGS, C T/TVQLDA Không ch p thu n Ch p thu n NHÀ TH U TC Kh c ph c đ y nhanh ti n đ NHÀ TH U THI CÔNG Tri n khai ti n đ chi ti t cho t ng tu n thi công NHÀ TH U THI CÔNG Báo cáo ti n đ th c t t ng tu n, k ho ch ti n đ cho tu n k ti p T V N GIÁM SÁT/ TV QLDA ánh giá ti n đ Không đ t Hình 3.13 Quy trình ki m soát ti n đ Th i gian cho vi c xem xét ti n đ t ng c a T v n giám sát ngày Th i gian cho vi c phê t ti n đ t ng c a Ch đ u t ,T v n QLDA ngày Th i gian cho vi c phê t ti n đ tu n c a TVGS ngày C n c vào u ki n sau đ th c hi n T ng ti n đ đ c phê t Ti n đ th c hi n theo h p đ ng Các th a thu n cu c h p ph i h p 68  Quy trình ki m soát x v n đ không phù h p ch t l TV QLDA / C T Xem xét ban hành báo cáo không phù h p (NCR) ngày ng (NCR) T V N GIÁM SÁT Ki m tra phát hi n v n đ không phù h p ch t l ng ngày NHÀ TH U TC Kh c ph c NCR g i gi y m i TVGS ki m tra T V N GIÁM SÁT Ki m tra, xác nh n hoàn thành kh c ph c NCR Ch p thu n Không ch p thu n NHÀ TH U TC Kh c ph c l i theo yêu c u c a TVGS ngày TV QLDA / C T Xem xét đóng NCR Hình 3.14 Quy trình ki m soát x v n đ không phù h p ch t l ng (NCR) Th i gian cho vi c thông báo NCR c a TVGS ngày Th i gian cho vi c xem xét ban hành báo cáo (NCR) c a TVQLDA/C T ngày Th i gian cho vi c g i gi y m i TVGS ki m tra kh c ph c NCR c a nhà th u tr c 24 ti ng Th i gian cho vi c xác nh n vi c hoàn thành kh c ph c NCR c a TVGS ngày C n c vào u ki n sau đ th c hi n Gi y m i nghi m thu Biên b n nghi m thu n i b Nh t ký công tr ng B n v thi công phê t Các k t qu ki m tra, thí nghi m v t li u thi t b Các tiêu chu n nghi m thu, u ki n k thu t liên quan Các k t qu ki m tra, thí nghi m v t li u thi t b Biên b n nghi m thu công vi c xây d ng tr c NCR T v n Qu n d án phát hành 69 3.4.3 H th ng qu n tài li u t i d án: - Công tác l u tr h s - tài li u - b n v t i công tr ng c n th ng nh t qu n h s tài li u theo danh m c gi a nhà th u thi công ,TVGS bên tham gia d án Các tài li u l i th i, b n v l i th i c n đ đóng d u h y b l u t i công tr - c g ch chéo ho c ng c n thi t đ tham kh o Khi giao h s cho TVGS Nhà th u thi công c n ph i h p v i TVGS l p phi u giao nh n h s nghi m thu, xác nh n kh i l h n ngày hoàn tr , tr ng, b n v hoàn công ng h p Nhà th u thi công không th c hi n trách nhi m s hoàn toàn thu c v Nhà th u thi công; - TVGS s nh n h s nghi m thu, xác nh n kh i l Nhà th u thi công đ tr , tr ng, b n v hoàn công c a c hoàn ch nh l p phi u giao nh n h n ngày ng h p h s ch a đ y đ c ng đ c ghi nh n h n th i gian b sung phi u Áp d ng theo tài li u ban hành t i d án th c hi n tri t đ , ngòai c n đánh giá c i ti n h th ng tài li u cho phù h p v i ho t đ ng th c t t i d án M t s n i dung đ qu n h th ng tài li u: - V hình th c: u ch nh cách ký hi u cho tài li u - Ký hi u tài li u đ c quy đ nh l i nh sau: SC/XX/YY/ZZ đó: SC tên d án Saigon Centre XX : ký hi u chuyên ngành qu n Chuyên ngành qu n i n Ký hi u ELEC K t c u - ki n trúc ARCH Façade - m t d ng FA C n MECH N i th t INT 70 YY : ký hi u nhóm tài li u Nhóm tài li u Ký hi u Bi n pháp thi công MOS B n v thi công SDA (shop drawing) Trình m u v t li u MS Th c m c thi t k RFI Trình b ng tính CAL ngh phê t RFA Trình k t qu thí nghi m MIS B n v hoàn công ABD S n ph m không phù h p NCR Thay đ i thi t k EI ZZ : s th t tài li u có nhóm c a t ng nhóm chuyên nghành qu n 3.4.4 V nhân s t i d án: Vi c thay đ i t ng thêm nhân s t i d án vi c không d dàng.Chính v y, c n ph i khác ph c v n đ b ng gi i pháp sau đ nâng cao ch t l ng c a t TVGS t i d án:  S đ t ch c t TVGS t i d án: Do không th t ng thêm s l ng nhân s c a d án n u t ng thêm s làm t ng chi phí h n so v i h p đ ng ký nên c n c vào u ki n c a d án tác gi đ xu t u ch nh s đ tri n khai trách nhi m cho t TVGS nh ng v nđ mb os l ng nhân s không thay đ i nh sau: 71 Phòng Qu n k thu t Ban Giám đ c đ nv Kh i u hành Giám đ c d án Tr Phó Tr ng TVGS ng TVGS Giám sát chuyên ngành XD Giám sát chuyên ngành XD Giám sát chuyên ngành XD Giám sát chuyên ngành XD Giám sát chuyên ngành MEP Giám sát chuyên ngành MEP Th ký/QAQC Hình 3.15 : S đ t ch c u ch nh nhân s đ n v TVGS t i d án - Vi c phân công trách nhi m cho phó tr đ u có ng ng TVGS nh m đ m b o m i ca i đ ng đ u ch u trách nhi m u ph i phân công công vi c cho thành viên t n m thông tin, gi i quy t v n đ x y ca tr c - Do đ c m d án,h s ch t l v h s ch t l ng nhi u nên c n có cán b chuyên trách ng (QAQC) đ qu n lý, ki m tra, t p h p l u h s nh m đ m b o đúng, đ h ng m c công vi c Cán b th ký/QAQC làm vi c th ng xuyên ca ngày, ch u s u ph i c a Tr ng TVGS Phó tr ng TVGS đ ph i h p v i giám sát chuyên ngành h i thúc nhà th u thi công làm h s ch t l ng th c hi n theo quy trình CL đ  Ngoài t TVGS c n ph i kh c ph c v n đ sau: - Vi c giao ca gi a ca c n th c hi n nghiêm túc Ph i l p s giao ca k t h p nh t ký giám sát đ ghi đ y đ công vi c làm ca đ ca sau bi t 72 tránh sót công vi c Khi nghi m thu ghi đ y đ l i sai sót c a nhà th u vào biên b n hi n tr - ng đ tránh tình tr ng ch ng chéo nghi m thu Xây d ng t TVGS đoàn k t , làm vi c theo nhóm gi i quy t v n đ v ng m c N u không s khó có th đ a gi i pháp đ n h p ho c s t o nhi u tranh cãi v vi c qu n ch t l ng c a d án N u t t c thành viên c a t TVGS làm vi c đ c l p, s n ph m sau s không đ t ch t l - ng s g p nhi u sai sót T ng thành viên t TVGS ph i tuân theo m c tiêu ch t l ng đ n v đ su t trình thi công d án Tránh s “cám d ” c g ng hoàn thành công vi c - Tr ng TVGS ph i giám sát ki m tra th án n m m c tiêu ch t l Tr ng xuyên đ b o đ m r ng d ng đ đ c ng TVGS l p k ho ch phân công công vi c cho thành viên d án m t cách phù h p v i n ng l c c a t ng ng - ng TVGS i C p nh t thông tin t t t c bên tham gia d án đ tránh mâu thu n tranh cãi làm vi c v m t l i ích sau - T TVGS ph i c nh giác v n đ khó kh n m c ph i trình làm vi c t i d án mà h ng đ n ho t đ ng chuyên nghi p, đ ng né tránh khó kh n mà giúp t ng thành viên TVGS d án hoàn thành nhi m v - ng đ thành viên t TVGS đ i đ n “sát nút” m i b t đ u th c hi n nghi m thu ho c công vi c Khi đó, n u v n đ phát sinh, s không th i gian đ s a ch a s b tr h n bàn giao.Ph i th giám sát h th ng quy trình qu n ch t l - ng xuyên ki m tra ng c a nhà th u thi công n v xí nghi p c n tham gia hu n luy n v nghi p v giám sát cho nhân viên m i th ng xuyên h tr cung c p cho t TVGS t i d án v v n b n pháp quy, ngh đ nh, tiêu chu n m i 73 - Các thành viên t TVGS ph i t trao d i h c h i ki n th c v n ngo i ng đ đáp ng yêu c u c a d án 3.4.5 V thông tin liên l c gi a bên d án: STT n T N i dung Cách qu n thông tin Ti n đ H p TVGS,Ch đ u t /QLDA Nhà Th u thi công TVGS,Ch đ u t /QLDA Nhà Th u thi công Ch t l ng Nhà Th u thi công Ch t l ng TVGS , Ch đ u t /QLDA Ch t l ng TVGS,Ch đ u t /QLDA Nhà Th u thi công Nhà Th u thi công Ch đ u t /QLDA Ch đ u t /QLDA T v n thi t k Ch đ u t /QLDA TVGS Nguyên nhân Tr TVGS,QLDA Bi n pháp thi công TVGS , Nhà Th u thi công Công vi c phát sinh H p Th báo cáo Th báo cáo Th báo cáo H p Th báo cáo Th báo cáo TVGS, Nhà Th u thi công Thay đ i thi t k Th báo cáo Thay đ i thi t k T v n Thi t k B nv không rõ ràng B n v th báo cáo Gi i thích chi ti t Không đ t ch t l ng Không xác Phê t Phê t Thay đ i thi t k B ng 3.1: N i dung c a thông tin liên l c d án Trong trình th c hi n d án vi c ki m soát thông tin c n thi t Vi c ki m soát thông tin c a báo cáo hàng ngày/ hàng tu n/ hàng tháng cu c h p hàng tu n/ hàng tháng ph i thông báo cho đ n v TVGS, t v n QLDA, ch đ u t nhà th u thi công đ h bi t công vi c,ti n đ hi n c a d án Các bên nên xem xét đánh giá ti n đ c a d án có k ho ch làm vi c cho k báo cáo ti p theo c ng nh gi i quy t khó kh n Do đó, nên phân công nhi m v , trách nhi m th m quy n ch đ u t , t v n QLDA, t v n thi t k , TVGS, nhà th u thi công rõ ràng đ bên hi u th c hi n tri t đ quy n h n 74 STT Tên tài li u/ báo cáo Trách nhi m gi a bên Nhà th u thi công T v n giám sát T v n thi t k Chù đ u t / T v n QLDA Ti n đ thi công t ng th trình Xem xét đánh giá Phê t Ti n đ tu n trình Xem xét đánh giá Xem xét Báo cáo tu n, tháng c a TVGS Nh n đ bi t L p Nh n Báo cáo tu n, tháng c a Nhà th u L p Nh n Nh n K ho ch ki m tra, thí nghi m L p Nh n K ho ch nghi m thu L p Nh n Nh n Báo cáo công vi c không phù h p Nh n đ bi t L p Nh n báo cáo Bi n pháp kh c ph c công vi c không phù h p Xem xét đánh giá Phê t Báo cáo gi i t a công vi c không phù h p L p Xác nh n Nh n 10 Yêu c u thông tin L p Nh n Nh n 11 Tr l i yêu c u thông tin 12 Th tay công tr ng Nh n L p 13 Nh t ký công tr ng L p Cho ý ki n trình Nh n tr l i Ph i h p tr l i Tr l i Nh n đ bi t Cho ý ki n Cho ý ki n B ng 3.2: Phân công nhi m v , trách nhi m bên d án 75 3.4.6 H p công tr ng  Trong th i gian th c hi n d án, ch đ u t s ch trì t ch c bu i h p đ nh k (t i công tr ng) đ t xu t đ gi i quy t công vi c c n thi t - H p tu n:  Thành ph n tham d : Ch trì đ n v tham gia d án  Th i gian h p: Ch đ u t , TVQLDA s thông báo sau có l nh kh i công - H p đ t xu t: Ch đ u t ,TVQLDA s có thông báo m i h p Tr c cu c h p: Nhà th u thi công g i báo cáo đ n T v n giám sát TVQLDA, Ch đ u t TVGS g i báo cáo đ n Ch đ u t Các cu c h p giao ban c n thi t quan tr ng đ ki m soát ti n đ gi i quy t v n đ g p v ng m c thi công s đ c s d ng đ : - So sánh ti n đ th c t v i ti n đ t ng đ c phê t n u c n thi t c n có hành đ ng ch tài c n thi t đ đ a d án ti n đ - Th o lu n v v n đ nh vi c ch m tr ho c không đ t tiêu chu n có th nh h - ng đ n ch t l ng, chi phí th i gian c a d án m b o nhà th u thi công th c hi n ngh a v theo h p đ ng Th o lu n v thi t k không rõ ràng c n ph i gi i thích chi ti t t T v n thi t k - Ki m tra b sung công vi c phát sinh đ công vi c đ - c xác nh n b ng v n b n c đ ng ý ghi l i Th o lu n v khó kh n thi công công vi c t i d án 3.5 K t lu n ch Ch ng 3: ng c a lu n v n gi i thi u v đ t m c a d án nêu th c tr ng qu n ch t l ng c a đ n v TVGS t i d án Saigon Centre v t ch c ho t đ ng, giám sát ki m soát ch t l ng xây d ng t i d án Tác gi phân tích 76 đánh giá quy trình qu n ch t l ng xây d ng c a đ n v TVGS đ a đ xu t nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng công trình xây d ng c a đ n v TVGS Các đ xu t gi i pháp là: - Hoàn thi n quy trình ki m soát ch t l công vi c, hoàn thi n quy trình qu n ch t l - ng chi ti t cho t ng h ng m c ng c a đ n v Xây d ng hoàn thi n vi c l u tr ki m soát tài li u d án b ng cách đánh s danh m c v n b n phát hành,các v n b n đ trình i u ch nh s đ t ch c nhân s t i d án đ a gi i pháp t ng c - ng n ng l c cho thành viên t TVGS Xây d ng quy trình thông tin liên l c phân đ nh trách nhi m c a bên d án 77 K t lu n khuy n ngh K T LU N đ m b o ch t l ph i xác đ nh ch t l ng c a d án xây d ng quan tr ng nh t Chính v y quy trình qu n ch t l c ng ph i đ ng công trình xây d ng, TVGS nhà th u thi công ng c a TVGS quy trình ki m soát ch t l ng c tuân theo m t cách tri t đ , đ đ m b o đ u đ t ch t l ng mong mu n đáp ng ch đ u t Nghiên c u đ qu n ch t l c ti n hành nh m m c đích nghiên c u hoàn thi n quy trình ng c a TVGS qu n ho t đ ng c a nhà th u thi công c a d án Saigon Centre đ ki m soát ch t l ng c a d án Ki m soát ch t l d a quy trình qu n ch t l ng c a TVGS, quy trình ki m soát ch t l ng đ c ng c a TVGS, tiêu chu n quy đ nh Vi t Nam Nghiên c u có nh ng đóng góp đ đ n v TVGS hoàn thành h p đ ng ký v i ch đ u t , giúp cho thành viên t TVGS làm vi c m t cách chuyên nghi p h n Quy trình qu n ch t l ng c a TVGS nh h ng tr c ti p đ n vi c ki m soát ch t l ng d án Saigon Centre Ngoài ra, Nghiên c u c ng phân tích nh ng t n t i quy trình qu n ch t l ng c a đ n v TVGS nh h v n đ c ng nh h ng nh th đ n vi c áp d ng cho d án ng đ n vi c qu n nhà th u thi công, vi c trao đ i thông tin gi a ch đ u t , qu n d án, t v n giám sát, t v n thi t k nhà th u thi công đ gi i quy t nhi u v n đ liên quan đ n ch t l ng công trình xây d ng t i d án Nghiên c u phân tích gi i pháp hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng c a TVGS qu n nhà th u thi công v n đ liên quan đ n ki m soát nhà th u thi công đ đ t đ c ch t l ng ti n đ k p th i Nh ng v n đ c a vi c hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng c a TVGS qu n nhà th u thi công cho d án Saigon Centre gi i pháp nh sau: 78 - Hoàn thi n quy trình ki m soát ch t l ng chi ti t cho t ng h ng m c công vi c, hoàn thi n quy trình qu n ch t l - ng c a đ n v Xây d ng hoàn thi n vi c l u tr ki m soát tài li u d án b ng cách đánh s danh m c v n b n phát hành,các v n b n đ trình i u ch nh s đ t ch c nhân s t i d án đ a gi i pháp t ng c - ng n ng l c cho thành viên t TVGS Xây d ng quy trình thông tin liên l c phân đ nh trách nhi m c a bên d án KHUY N NGH  Khuy n ngh v i đ n v t v n giám sát nhà th u thi công: T v n giám sát ph i cung c p quy trình qu n ch t l tr ng c a TVGS c b t đ u xây d ng đ nhà th u thi công bi t hi u quy trình qu n ch t l ng c a T v n Giám sát đ ph i h p t t h n vi c qu n ch t l ng Ban giám đ c phòng QLKT c a đ n v TVGS nên c p nh t tiêu chu n m i, quy trình qu n ch t l ng n ch n nguy c nh h ng đ c i thi n quy trình qu n ng đ n ch t l ng xây d ng d án Nhân viên TVGS t i d án c a đ n v TVGS ph i hi u sách ch t l ng c a đ n v c a d án.Yêu c u t t c nhân viên TVGS d án ph i nghiêm túc tuân theo quy trình đ c l p theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng Các nhân viên TVGS c n có nh ng đóng góp phù h p đ c i ti n quy trình cho phù h p v i d án Ban giám đ c đ n v TVGS phòng K ho ch kinh doanh c n so n th o h p đ ng chi ti t v nhân s t i d án Tránh tình tr ng nhân s không đáp ng đ c yêu c u c a d án V n đ ngo i ng c ng rào c n l n t i vi c tác nghi p t i d án Các nhân viên TVGS c n trao d i thêm ki n th c ngo i ng đ làm vi c có hiêu qu 79 Ban giám đ c công ty c a nhà th u thi công ph i có m t vai trò d n đ u vi c cam k t h ng t i ch t l ng C n có sách ho t đ ng th c hi n đ th c hi n sách ch t l sách ch t l ng Nhà th u thi công ph i hi u ng tuân theo nh m t tiêu chu n ch t l Các v n đ liên quan nh h ng t i ch t l ng có th đ ng c a s n ph m c ng n ch n k p th i  Khuy n ngh nghiên c u ti p theo: Nghiên c u xem xét hoàn thi n quy trình qu n ch t l qu n nhà th u thi công nh ng ph m vi c a nghiên c u đ ng c a TVGS c gi i h n d án Saigon Centre đ thu th p d li u ch y u, c ng m t h n ch c a đ tài, nghiên c u ti p theo nên đ c ti n hành t i khu v c d án khác d a d án quy mô v a nh đ có đánh giá đ y đ h n v toàn b quy trình qu n ch t l nghiên c u ng xây d ng đ có nhìn toàn di n h n v v n đ 80 TÀI LI U THAM KH O Th.S Nguy n Thanh Xuyên, Xã h i hóa qu n ch t l xây d ng, th c tr ng Vi t Nam m t s n PGS.TS Nguy n Ti n C ng công trình c khác ng, Áp d ng tiêu chu n qu n ch t l ng ISO xây d ng TCVN ISO 9001-2008, B khoa h c công ngh , 2008 TS.M Duy Thành, Bài gi ng môn ch t l ng công trình, 2012 PGS.TS Nguy n V n Hi p, Yêu c u nhi m v c a công tác giám sát thi công xây d ng, 2009 Ngh đ nh 15/2013/N -CP ngày 15/04/2013 Qu n ch t l ng công trình xây d ng Thông t s 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng công trình xây d ng Công ty CP Ki m đ nh Xây d ng Sài Gòn, S tay ch t l n i b h s ch t l ng c a đ n v , ng, h th ng tài li u ... tác giám sát công trình xây d ng - Ch ng : Nghiên c u c s lý lu n xây d ng quy trình qu n lý ch t l ng c a t v n giám sát - Ch ng 3: Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l t v n giám sát. .. c u hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát t i d án Saigon Centre M c đích c a tài: Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát. .. l p d án đ u t xây d ng công trình, kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công trình, qu n lý d án đ u t xây d ng công trình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre , Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre , Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn