TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC

21 68 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2017, 20:33

TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH MỤC LỤC BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I Sự cần thiết đầu tư II Mục tiêu đầu tư III Đòa điểm xây dựng IV Phương án bồi thường, hỗ trợ tái đònh cư V Quy mô công suất VI Giải pháp kinh tế kỹ thuật VII Yêu cầu trình thi công nghiệm thu VIII Những lập tổng mức đầu tư IX Tổng mức đầu tư X Chủ đầu tư hình thức đầu tư XI Thời gian thực XII Phương án quản lý khai thác dự án XIII Hiệu xây dựng XIV Giải pháp phòng chống cháy nổ – Tác động môi trường XV Kết luận Tài liệu kèm theo: Dự toán vốn đầu tư Các bảng tính khối lượng Các vẽ CTY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG HP BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc - THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Công trình: Cầu ấp xã An Linh qua xã Tân Hiệp Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương I SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ: Hiện hệ thống đường giao thông xã An Linh xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo nhiều hạn chế, chủ yếu đường đất cầu giao thông nông thôn dân tự làm tạm bợ, sơ sài nên việc lại, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn gây nguy hiểm đến tính mạng người dân qua cầu vào mùa nước lũ Xuất phát từ thực trạng việc đầu tư xây dựng cầu Ấp xã An Linh qua xã Tân Hiệp trở nên cần thiết nhằm góp phần hoàn chỉnh dần mạng lưới đường giao thông nông thôn khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, thu hoạch vận chuyển nông sản phục vụ nhu cầu lại bà nông dân II MỤC TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phục vụ nhu cầu lại nhân dân, tăng độ an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông III ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Công trình nằm đòa phận xã An Linh xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương - Diện tích đất sử dụng: 3.596 m² Trong đó: + Diện tích đất có: 1.486 m² + Diện tích đất phải thu hồi: 2.110 m² IV PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TR VÀ TÁI ĐỊNH CƯ: Căn pháp lý: - Căn Luật Đất đai ngày 26/11/2003 - Căn Nghò đònh số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ V/v thi hành Luật Đất đai - Căn Nghò đònh số: 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 Chính phủ V/v bồi thường, hỗ trợ tái đònh cư Nhà nước thu hồi đất - Căn Nghò đònh số: 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung số điều Nghò đònh hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghò đònh số 187/2004/NĐ-CP việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần - Căn Nghò đònh số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy đònh bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái đònh cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai - Căn Nghò đònh số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ V/v Quy đònh bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hối đất, bồi thường, hỗ trợ tái đònh cư - Căn Thông tư số: 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy đònh chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái đònh cư trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất - Căn Quyết đònh số: 87/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành quy đònh sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái đònh cư Nhà nước thu hồi đất đòa bàn tỉnh Bình Dương - Căn Quyết đònh số: 3869/QĐ-CT ngày 08 tháng 10 năm 2003 chủ tòch UBND tỉnh Bình Dương việc phê duyệt đơn giá lưới toạ độ đòa đo đạc đồ đòa - Căn Quyết đònh số: 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành qui đònh đơn giá bồi thường, hổ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, trái hoa màu đất nhà nước thu hồi đất theo Nghò đònh 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ - Căn Quyết đònh số: 66/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành bảng giá loại đất đòa bàn tỉnh Bình Dương - Căn Công văn số: 4036/UBND-KTN ngày 29/12/2010 UBND tỉnh Bình Dương v/v điều chỉnh quy đònh đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc đất nhà nước thu hồi - Căn Quyết đònh số: 67/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tie62nsu73 dụngđất, tiền thuê đất, tiền bồi thường, hỗ trợ đất tính khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất đòa bàn tỉnh Bình Dương Phạm vi giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ dự án: - Cắm cọc mốc giải phóng mặt dọc hai bên tuyến (tim đường thiết kế tương đối bám theo đường trạng có sẵn), vò trí cắm theo phạm vi giải phóng mặt đoạn tuyến cụ thể sau: + Phạm vi GPMB cụ thể sau: Đoạn tuyến Km0+000÷Km0+50,58 Km0+50,58÷Km0+69,24 Km0+69,24÷Km0+87,9 Km0+87,9÷Km0+102,1 Km0+102,1÷Km0+132,9 Km0+132,9÷Km150 Km0+150÷Km0+166,6 Km0+166,6÷Km0+175 Km0+166,6÷Km0+202,4 PVGPMB PVGPMB Tổng phạm vi Bên Trái (m) Bên Phải (m) GPMB (m) 5,5 5,5 11,0 5,5÷6,0 5,5÷6,0 11,0÷12,0 6,0÷7,2 6,0÷8,2 12,0÷15,4 7,2÷8,7 8,2÷9,7 15,4÷18,4 Thuộc phạm vi phần cầu 10,0 12,0÷11,0 22,0÷21,0 10,0÷9,0 11,0÷7,5 21,0÷16,5 9,0÷8,5 7,5 16,5÷16,0 8,5 7,5 16,0 + Phạm vi giải phóng mặt (PVGPMB) tính từ tim đường thiết mép cọc GPMB + Riêng vò trí đường cong, vò trí mở rộng giao lộ, khoảng cách cộng thêm trò số mở rộng tương ứng + Khoảng cách tim cọc GPMB: đoạn đường thẳng cách 50m Trong đường cong nằm đường cong mở rộng giao lộ cắm cọc đầu đoạn nối siêu cao đường cong chuyển tiếp, TĐ, P, TC, cuối đoạn nối siêu cao đường cong chuyển tiếp điểm trung gian với khoảng cách 3Km - Để tổ chức thi công mặt đường thuận tiện, thi công đào khuôn đường cần phải chia đoạn thi công bên để đảm bảo giao thông không phá hỏng đường cũ ổn đònh Trong trình thi công việc vận chuyển vật liệu đất đào đổ nên sử dụng xe ôtô có tải trọng nhỏ để không làm hư hỏng mặt đường cũ - Do công trình xây dựng qua đòa hình dốc lớn, việc thi công lớp nền, mặt đường phức tạp Vì vậy, thi công lớp kết cấu áo đường cát, sỏi đỏ… phải đặc biệt tuân thủ theo quy đònh trình tự xây dựng hành 14 - Đắp đất đường đất cấp (sỏi đỏ) san thành lớp máy đầm chặt Chiều dày lớp xác đònh tuỳ theo thiết bò đầm nén cụ thể Trong trình đầm nén cần khống chế độ ẩm phạm vi cho phép Phải ý công tác thoát nước mặt nền, thi công vào mùa mưa Mặt nên thường xuyên tạo độ dốc cần thiết để thoát nước mặt tốt - Hoàn thiện đường: Gạt đất thừa, ban sữa mặt đường cho cao độ thiết kế, đầm nén lại cần thiết 2.2 Hạng mục cầu: * Yêu cầu chung: a Yêu cầu công tác ván khuôn : Ván khuôn phải đáp ứng yêu cầu sau: - Ổn đònh, không biến hình chòu tải trọng lượng áp lực ngang vữa bêtông đổ tải trọng khác trình thi công nhằm đảm bảo đường bao kết cấu thiết kế - Phải ghép kín tránh không cho vữa chảy - Đảm bảo không tạo vết sọc lồi lõm, rỗ bề mặt bêtông - Độ võng phận chòu uốn ván khuôn không vượt 1/400 chiều dài tính toán phận bố trí bề mặt 1/250 chiều dài tính toán phận khác - Bảo đảm đặt cốt thép đổ bêtông an toàn thuận tiện - Phải dùng nhiều lần cho phận kết cấu kích thước b Yêu cầu việc đổ bêtông chỗ: - Phải tuân thủ Quy phạm thi công nghiệm thu kết cấu BT BTCT toàn khối TCVN 4453-1995 Bộ Xây dựng - Vết dừng thi công đổ BT quy đònh cụ thể vẽ hạng mục kết cấu - Công tác bảo dưỡng bêtông thực theo quy đònh hành kết cấu bêtông khối lớn Riêng mặt cầu dầm ngang, để chống nứt thay đổi nhiệt độ co ngót đột ngột kết cấu mỏng-diện tích lớn, sau 10 kể từ kết thúc việc đổ BT cần tiến hành bảo dưỡng BT cách tưới ẩm liên tục suốt 21 ngày Để giữ ẩm cần phủ bề mặt BT lớp bao tải ẩm c Yêu cầu công tác đóng cọc bêtông: 15 - Trước tiến hành thi công đóng cọc, đơn vò thi công phải lập đề cương đóng cọc, chọn loại búa đóng thích hợp trình Chủ đầu tư đơn vò Tư vấn Thiết kế xem xét chấp thuận - Tại mố, trụ cầu phải tiến hành đóng thử cọc, chiều dài cọc đònh sau có kết đóng cọc thử Công tác đóng cọc thử phải tiến hành phù hợp với quy trình quy đònh hành - Độ chói cọc trình thi công tính toán cụ thể cho loại búa đóng thực tế thi công thông qua giá trò sức chòu tải tính toán cọc đơn (xem phụ lục tính toán cọc theo đất kèm theo), sau: + Cọc mố : QR = 345,56 kN + Cọc trụ : QR = 314,15 kN d Công tác chế tạo dầm 12m, 9m việc tổ chức vận chuyển: - Phải tuân thủ Quy trình thi công nghiệm thu dầm cầu BTCT DƯL 22TCN 247-98 Bộ Giao thông Vận tải - Dầm chế tạo công xưởng phải đảm bảo chất lượng kiểm tra trước xuất xưởng - Công tác vận chuyển dầm thực xe chuyên dụng theo đường đến công trường - Thực việc nghiệm thu dầm theo giai đoạn: Sau chế tạo xong dầm trước lao lắp dầm vào vò trí thiết kế - Do dầm chế tạo qui mô công nghiệp nên vấn đề chất lượng bêtông, cốt thép, bố trí cốt thép, công tác tạo dự ứng lực đơn vò chế tạo chòu trách nhiệm Nội dung công tác nghiệm thu việc kiểm tra: + Kích thước đường bao + Vò trí lỗ xỏ cốt thép dầm ngang + Độ vồng cấu tạo + Độ cong vênh + Bề mặt bêtông + Các vết nứt Biện pháp an toàn lưu thông trình thi công: - Đây tuyến có, nhu cầu lưu thông tuyến tương đốiù cao, đơn vò thi công cần phải tổ chức lưu thông an toàn tuyến trình thi công theo quy đònh an toàn lưu thông hành 16 - Đầu tuyến cuối tuyến thi công phải có biển báo hiệu công trường thi công, hạn chế tốc độ xe lưu thông km/h - Thi công đường: vò trí đào đắp lớn phải có dải rào che chắn báo hiệu suốt dọc chiều dài đoạn đào, đắp; phải có biện pháp chống đỡ, tránh sạt lở đường cũ công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khác dọc tuyến (nếu có) - Khi thi công vào ban đêm thiết phải có đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu, biển báo phản quang … - Khi thi công xong hạng mục phải nhanh chóng thu dọn mặt để đảm bảo mỹ quan, an toàn vệ sinh Toàn khối lượng đất, đá thừa phải vận chuyển xa công trình đổ nơi quy đònh - Trong trình thi công phải phối hợp với đòa phương, ngành chức việc quy đònh trình tự thi công, biện pháp thi công để tổ chức tốt, chặt chẽ Các yêu cầu vật tư thi công nghiệm thu công trình: - Đối với loại vật tư thiên nhiên đất, đá, cát,… trước vận chuyển đến công trình phải lấy mẫu kiểm đònh chất lượng, đạt yêu cầu sử dụng Đồng thời trình thi công cần lấy mẫu kiểm tra xác xuất tiêu lý theo quy đònh hành, tiêu không đảm bảo phải có biện pháp điều chỉnh thay đổi mỏ vật liệu - Đối với loại vật tư bán thành phẩm chế tạo xưởng sản xuất, nhà máy sắt thép, xi măng, nhựa bitum,… trước tập kết đến công trường phải có phiếu xuất xưởng, hồ sơ đăng kí nhãn hiệu hàng hoávà tài liệu liên quan khác để chứng minh chất lượng sản phẩm nhà sản xuất Đồng thời ứng với lô hàng cần lấy mẫu kiểm tra xác xuất tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy đònh hành, lô hàng không đạt chất lượng phải cương loại bỏ DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH ÁP DỤNG STT TÊN QUY TRÌNH Quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu lớp kết MÃ HIỆU 22 TCN 304-03 cấu áo đường cấp phối thiên nhiên Cầu cống : Quy phạm thi công nghiệm thu Quy trình thi công nghiệm thu kết cấu bê tông 22TCN 266-2000 TCVN 4453:1995 bê tông cốt thép toàn khối Quy trình thi công nghiệm thu kết cấu kết cấu TCVN 4085:1985 gạch đá 17 Xi măng Pooclăng Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật Đá dăm, sỏi sỏi dăm dùng xây dựng – Yêu TCVN 2682:1992 TCVN 1770:1986 TCVN 1771:1987 cầu kỹ thuật Thép cốt bê tông cán nóng Quy trình thi công nghiệm thu dầm cầu bêtông dự TCVN 1651:2008 22TCN 247 – 98 10 ứng lực Tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu, lắp đặt gối cao su 22 TCN - 217 1994 11 cốt thép Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam “Đóng ép cọc - TCXDVN 286-03 12 Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu” Quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu lớp móng 22 TCN 334-06 13 cấp phối đá dăm kết cấu áo đường ô tô Quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu lớp mặt 22 TCN 249-98 đường BTN VIII - NHỮNG CĂN CỨ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: - Nghò đònh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Thủ tướng Chính phủ quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghò đònh số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghò đònh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Thủ tướng Chính phủ quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghò đònh số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng - Nghò đònh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Thủ tướng Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 v/v quy đònh chi tiết số nội dung Nghò đònh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bộ Tài v/v quy đònh toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước - Quyết đònh số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 v/v công bố đònh mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình 18 - Đònh mức dự toán Xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 08 năm 2007 Bộ Xây dựng - Đònh mức dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng năm 2007 Bộ Xây dựng - Đònh mức dự toán Xây dựng công trình – Phần khảo sát công bố kèm theo văn số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng năm 2007 Bộ Xây dựng - Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn phương pháp xác đònh giá ca máy thiết bò thi công xây dựng công trình - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ phí thẩm đònh dự án - Công văn số 2321/SXD-KTVLXD ngày 23/12/2011 hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng đơn giá đòa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012 - Đơn giá Xây dựng công trình khu vực tỉnh Bình Dương - Phần Khảo sát ban hành kèm theo Quyết đònh số: 3732/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - Đơn giá Xây dựng công trình khu vực tỉnh Bình Dương - Phần Xây dựng ban hành kèm theo Quyết đònh số: 3731/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Bình Dương - Phần lắp đặt, phần sửa chữa ban hành kèm theo Quyết đònh số: 3730/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - Bảng giá ca máy thiết bò thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết đònh số: 3726/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - Giá vật liệu xây dựng tháng 09/2012 liên Sở Tài - Xây dựng tỉnh Bình Dương IX - TỔNG MỨC ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN 9.400.474.604 đ Tổng vốn đầu tư: Trong : - Chi phí xây dựng 6.388.942.600 đ - Chi phí quản lý dự án 128.632.988 đ - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 470.893.364 đ - Chi phí khác 133.819.592 đ 19 - Chi phí dự phòng 1.695.167.552 đ - Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái đònh cư 583.018.508 đ Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước X - CHỦ ĐẦU TƯ VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo - Hình thức đầu tư : Xây dựng XI - THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT - Qúy III đến quý IV năm 2012 khảo sát, lập, trình duyệt Báo cáo KTKT - Qúy I đến quý II năm 2013 giải tỏa đền bù lựa chọn Nhà thầu thi công - Qúy III năm 2013 đến quý I năm 2014 thi công công trình - Qúy I năm 2014 hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng XII PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN: Công trình sau thi công xong giao cho UBND huyện Phú Giáo khai thác tu sửa chữa XIII HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Công trình xây dựng xong tạo điều kiện thuận lợi cho việc lại làm việc hàng ngày người dân, nâng cao độ an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông, tạo nên mặt thông thoáng, đẹp XIV PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ -ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: Các biên pháp phòng chống cháy nổ: - Khi thi công loại nhiên liệu, xe máy vật liệu dễ cháy xăng, dầu, nhựa đường … phải để cách xa cự ly thích hợp nằm cách xa nhà dân - Tại kho vật tư, nhiên liệu, bãi để xe máy thi công phải bố trí bình chữa cháy, hồ nước, thùng phi cát… để đề phòng có hỏa hoạn xảy ra… Đánh giá tác động môi trường: Trong thời gian thi công đơn vò thi công phải có phương án đảm bảo lưu thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tiếng ồn bụi, xe chở vật liệu phải có bạt che đảm bảo theo yêu cầu vệ sinh - Có nhiều tác động sống người gây tiếng ồn bụi bẩn trình thi công Ngoài ra, giai đoạn xây dựng, yếu tố môi trường bò ảnh hưởng có tính chất tạm thời như: + Tiếng ồn sử dụng máy thi công + Các rủi ro tai nạn giao thông + Chiếm giữ tạm thời khu đất trống cho công việc xây dựng 20 XV KẾT LUẬN Đầu tư xây dựng công trình: Cầu ấp xã An Linh qua xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho việc lại làm việc hàng ngày người dân, nâng cao độ an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông Kính đề nghò UBND huyện Phú Giáo, phòng Tài - Kế hoạch, phòng Quản lý Đô thò xem xét phê duyệt để công trình sớm triển khai thi công theo tiến độ đề Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2012 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO KTKT C.TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TỔNG HP BÌNH DƯƠNG GIÁM ĐỐC 21 ... tuyến Km0+000÷Km0+50,58 Km0+50,58÷Km0 +69 ,24 Km0 +69 ,24÷Km0+87,9 Km0+87,9÷Km0+102,1 Km0+102,1÷Km0+132,9 Km0+132,9÷Km150 Km0+150÷Km0+ 166 ,6 Km0+ 166 ,6 Km0+175 Km0+ 166 ,6 Km0+202,4 PVGPMB PVGPMB Tổng phạm... 11,0 5,5 6, 0 5,5 6, 0 11,0÷12,0 6, 0÷7,2 6, 0÷8,2 12,0÷15,4 7,2÷8,7 8,2÷9,7 15,4÷18,4 Thuộc phạm vi phần cầu 10,0 12,0÷11,0 22,0÷21,0 10,0÷9,0 11,0÷7,5 21,0÷ 16, 5 9,0÷8,5 7,5 16, 5÷ 16, 0 8,5 7,5 16, 0 +... 1.76kG/cm2 Chiều dày lớp xuất hố khoan sau: STT Số hiệu hố Chiều sâu mặt Chiều sâu đáy Chiều dày lớp khoan lớp (m) lớp (m) (m) HK1 0 .6 6.3 5.7 HK2 0.7 5 .6 4.9 3/ Lớp 3: Sét: màu nâu vàng, xám xanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC, TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC, TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn