Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa

118 528 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2017, 19:51

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR B NÔNG NGHI P VÀ PTNT NG I H C THU L I NGÔ NG C THANH NGHIÊN C U ÁP D NG PH NG PHÁP PHÂN TÍCH TH B C (AHP) L A CH N PH NG ÁN CÔNG NGH THI CÔNG XÂY D NG, ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH XÂY D NG TR NG CAO NG NGH CÔNG NGHI P THANH HÓA LU N V N TH C S Hà N i - 2016 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR B NÔNG NGHI P VÀ PTNT NG I H C THU L I NGÔ NG C THANH NGHIÊN C U ÁP D NG PH NG PHÁP PHÂN TÍCH TH B C (AHP) L A CH N PH NG ÁN CÔNG NGH THI CÔNG XÂY D NG, ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH XÂY D NG TR NG CAO NG NGH CÔNG NGHI P THANH HÓA Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng Mã s : 60-58-03-02 LU N V N TH C S NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS NG KIM H NH GS.TS V THANH TE Hà N i - 2016 i L IC M N Sau m t th i gian thu th p tài li u, nghiên c u th c hi n, đ n lu n v n th c s : "Nghiên c u áp d ng ph đ l a ch n ph xây d ng tr ng pháp phân tích th b c (AHP) ng án công ngh thi công xây d ng, áp d ng cho công trình ng cao đ ng ngh công nghi p Thanh Hóa" hoàn thành đ m b o đ y đ yêu c u đ t b n đ c ng đ c Tr ng ih c Th y L i phê t Tr c h t, xin chân thành c m n tr ng i h c Th y l i n i đào t o, giúp đ t o m i u ki n cho trình h c t p hoàn thành lu n v n c bi t, xin bày t lòng bi t n sâu s c đ i v i GS.TS V Thanh Te PGS.TS ng Kim H nh t n tình h ng d n, giúp đ hoàn thành lu n v n Tôi c ng xin trân tr ng c m n th y giáo, cô giáo Khoa Công trình, B môn công ngh qu n lý xây d ng tr c ti p gi ng d y chuyên môn giúp đ su t th i gian h c t p đ có ki n th c hoàn thành lu n v n k t thúc khóa h c Trong trình nghiên c u đ hoàn thành lu n v n, h t s c c g ng nh ng th i l ng c a lu n v n c ng nh kinh nghi m h n ch v nghiên c u khoa h c nên ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót nh t đ nh Tôi r t mong nh n đ c s tham gia đóng góp ý ki n, h ng d n b sung c a th y giáo, cô giáo đ ng nghi p Tôi xin chân thành c m n! Hà N i, ngày 23 tháng 05 n m 2016 Tác gi Ngô Ng c Thanh ii iii L I CAM OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u khoa h c th c hi n Các s li u, k t qu nêu lu n v n trung th c ch a đ công b b t k công trình khác Hà N i, ngày 23 tháng 05n m 2016 Tác gi Ngô Ng c Thanh c iv v M CL C L I C M N i L I CAM OAN iii DANH M C CÁC HÌNH V ix DANH M C CÁC B NG xi U M Tính c p thi t c a đ tài: M c đích nghiên c u c a đ tài: Cách ti p c n ph it ng pháp nghiên c u: ng ph m vi nghiên c u: Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: K t qu nghiên c u: N i dung c a lu n v n: CH NG CÁC PH NG ÁN T CH C THI CÔNG VÀ L P K HO CH TI N THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÁC NGUYÊN NHÂN NH H NG K HO CH TI N TH NG G P 1.1 Tình hình xây d ng nói chung khu v c nghiên c u 1.2 Các ph ng án t ch c thi công 1.2.1 T ch c thi công theo ph ng pháp tu n t 1.2.2 T ch c thi công theo ph ng pháp song song 10 1.2.3 T ch c thi công theo ph ng pháp dây chuy n 11 1.3 Các ph ng án l p k ho ch ti n đ thi công 13 1.3.1 Ph ng pháp s đ ngang (Gantt) 13 1.3.2 Ph ng pháp s đ xiên (Cylogram) 14 1.3.3 Ph ng pháp s đ m ng 14 1.4 Th i gian hoàn thành công vi c 15 1.4.1 Khái ni m v công vi c 15 1.4.2 Xác đ nh th i gian hoàn thành công vi c 15 1.5 Các nguyên nhân nh h ng k ho ch ti n đ th ng g p 17 vi 1.5.1 L a ch n Ph ng án công ngh t ch c thi công 18 1.5.2 Công tác l p k ho ch ti n đ 18 1.5.3 Công tác u hành b n k ho ch ti n đ 19 1.5.4 Công tác c p phát v n đ u t k ho ch s d ng v n 20 1.5.5 Các s c công trình phát sinh trình thi công 21 1.5.6 Công tác qu n lý k thu t ch t l ng công trình 21 1.6 Th c tr ng công tác l a ch n công ngh thi công hi n 22 1.7 Xác l p nhi m v nghiên c u 24 K T LU N CH NG 26 CH NG PH NG PHÁP PHÂN TÍCH TH B C (AHP) L A CH N PH NG ÁN CÔNG NGH VÀ T CH C THI CÔNG 27 2.1 Các nhân t nh h ng đ n trình th c hi n ti n đ xây d ng công trình gi i pháp b o đ m th c hi n k ho ch ti n đ 27 2.1.1 Các nhân t nh h ng đ n trình th c hi n ti n đ xây d ng công trình 27 2.1.2 Gi i pháp b o đ m th c hi n k ho ch ti n đ 36 2.2 Các ph ng pháp đánh giá s h p lý phù h p c a b n k ho ch ti n đ thi công xây d ng 38 2.2.1 ánh giá v quy trình k thu t 38 2.2.2 ánh giá v vi c s d ng v n đ u t 39 2.2.3 ánh giá v vi c s d ng v t t , trang thi t b , ng 2.3 N i dung ph i 42 ng pháp phân tích th b c 44 2.3.1 Gi i thi u v ph ng pháp phân tích th b c 44 2.3.2 Trình t ti n hành m t phân tích th b c đ l a ch n ph ng án 45 2.4 Gi i pháp áp d ng ph ng pháp AHP đ l a ch n ph ng án công ngh t ch c thi công 49 2.4.1 Khái ni m v công ngh 49 2.4.2 Gi i pháp áp d ng ph K T LU N CH ng pháp AHP 49 NG 54 CH NG SO SÁNH, L A CH N PH NG ÁN CÔNG NGH VÀ T CH C THI CÔNG; L P K HO CH TI N THI CÔNG H NG vii M C C U QUA SÔNG NHÀ LÊ N I KHU B-C, CÔNG TRÌNH TR NG CAO NG NGH CÔNG NGHI P THANH HÓA, THU C D ÁN PHÁT TRI N TOÀN DI N KINH T XÃ H I THÀNH PH THANH HÓA 55 3.1 Gi i thi u công trình Tr ng cao đ ng ngh công nghi p Thanh Hóa, thu c d án phát tri n toàn di n kinh t xã h i thành ph Thanh Hóa, h ng m c C u qua sông nhà Lê n i khu B-C 55 3.1.1 Tr ng cao đ ng ngh công nghi p Thanh Hóa 55 3.1.2 H ng m c C u qua sông Nhà Lê n i khu B khu C 57 3.2 c thù nhân t 3.3 So sánh, l a ch n ph nh h ng ti n đ th c hi n công trình 60 ng án t ch c thi công phù h p 62 3.3.1 Thành l p t chuyên gia 62 3.3.2 L a ch n ph ng án công ngh 62 3.3.3 L a ch n ph ng án t ch c thi công 68 3.4 Gi i pháp k thu t công ngh thi công d m b n 73 3.4.1 Thi công đúc d m b n BTCT d ng l c c ng kéo tr c 73 3.4.2 Công tác lao l p d m BTCT 77 3.5 Xác đ nh công vi c th i gian th c hi n ti n đ thi công h ng m c c u qua sông nhà Lê n i khu B-C 78 3.6 Xác đ nh u ki n ràng bu c l p ti n đ 79 3.6.1 Thi t l p quan h ph thu c gi a công tác 79 3.6.2 Các ràng bu c c a công tác 82 3.7 ng d ng ph n m m Microsoft Project 2013 đ l p k ho ch ti n đ thi công h ng m c C u qua sông nhà Lê n i khu B - C 84 3.7.1 Gi i thi u ph n m m Microsoft Project 2013 (MS Project 2013) 84 3.7.2 Các b c th c hi n 85 3.7.3 Nh n xét, đánh giá b n k ho ch ti n đ 86 K T LU N CH NG 87 K T LU N VÀ KI N NGH 88 TÀI LI U THAM KH O 92 PH L C TÍNH TOÁN 96 viii 88 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n: L a ch n ph ng án công ngh , t ch c thi công l p k ho ch ti n đ thi công hai công vi c quan tr ng, liên quan m t thi t đ n trình th c hi n thi công xây d ng công trình c ng nh công tác qu n lý d án đ u t xây d ng Ph m vi nghiên c u c a lu n v n t p trung ch y u đ c p nghiên c u ng d ng ph ch n ph ng pháp phân tích th b c AHP vào vi c phân tích l a ng án công ngh t ch c thi công t i u, t l p ti n đ thi công phù h p v i quy mô, tính ch t công trình n ng l c, trình đ qu n lý c a t ch c, cá nhân tham gia th c hi n V i s phát tri n m nh m không ng ng c a khoa h c tri th c c ng nh ngành công ngh thông tin cho đ i nhi u ph ng pháp nghiên c u quy t đ nh, nhi u công c ph n m m ti n ích ph c v công tác qu n lý d án xây d ng Tuy nhiên, v i nh ng u m nh phân tích n i dung c a lu n v n, h c viên quy t đ nh l a ch n ph ng pháp AHP k t h p ph n m m MS Project 2013 đ nghiên c u áp d ng, v i mong mu n đ c tìm hi u thêm v mô hình AHP phiên b n ph n m m MS Project m i v n đ t ch c qu n lý công trình xây d ng nói chung, công tác l p k ho ch ti n đ thi công nói riêng Lu n v n d ng m t ví d đ n gi n, có tiêu chí so sánh đ minh h a vi c ng d ng gi i pháp Khi có nhi u tiêu chí so sánh h n, ng i ta có th s d ng ph n m m chuyên d ng (Expert Choice), ho c nhóm tiêu chí thành nhi u nhóm h n gi i quy t toán k t h p v i toán phân tích m ng (Analytic Network Process) đ ph n ánh h n th c t c ng nh ti t ki m th i gian tính toán 89 Ki n ngh : T nh ng k t qu nghiên c u vi c áp d ng đ i v i h ng m c công trình c th , h c viên có m t s ki n ngh nh sau: a V công tác qu n lý c a ch đ u t : - Ch đ u t ph i yêu c u nhà th u xây l p l p k ho ch ti n đ thi công theo quy đ nh c a h p đ ng xây l p ký k t B n k ho ch ti n đ thi công nhà th u trình t ph i đ c ch đ u t t v n giám sát ki m tra đánh giá tính hi u qu , phù h p v i công ngh thi công n ng l c t ch c s n xu t c ng nh u ki n th c ti n t i th i m thi công - Ch đ u t , đ i di n ch đ u t ph i ph i h p v i quy n đ a ph v ng n i th c hi n d án t p trung ch đ o, gi i quy t k p th i nh ng ng m c công tác b i th ng GPMB Ch đ c kh i công công trình, d án có đ u ki n v m t b ng; đ ng th i, u tiên t p trung v n cho công tác b i th ng GPMB, ch cho nhà th u ng v n sau đáp ng đ v n cho công tác GPMB ôn đ c, ch đ o nhà th u huy đ ng xe, máy, thi t b , nhân l c đ đ y nhanh ti n đ thi công d án có k ho ch gi i ngân c th đ i v i t ng d án, gói th u - Ti n đ công trình ph thu c r t l n đ n ngu n v n c a ch đ u t Do v y c n ph i nhanh chóng t ch c nghi m thu, l p h s toán, hoàn ng theo quy đ nh; kiên quy t không th c hi n hoàn ng đ i v i d án có s d ng l n, hoàn ng ch m kéo dài - Ngoài ra, đ i v i nh ng nhà th u n ng l c thi công y u, thi công công trình kéo dài, ch đ u t c n c ng quy t thay th nhà th u khác đ b o đ m ti n đ th c hi n d án b V công tác t ch c th c hi n c a nhà th u xây l p: - Các doanh nghi p ho t đ ng thi công xây l p công trình ph i không ng ng nâng cao n ng l c s n xu t, t ng c ng thi t b dây chuy n công 90 ngh hi n đ i theo k p trình đ xây d ng c a th gi i; đào t o b i d l ng l c ng lao đ ng giàu ki n th c chuyên môn k n ng, kinh nghi m th c t thông qua ch ng trình b i d ng nghi p v , tham quan h c h i nhà th u qu c t v vi c t ch c thi công, l p k ho ch ti n đ th c hi n m t s d án tr ng m th c hi n t i Vi t Nam - Nhà th u xây l p ph i phân tích, đánh giá n ki n thu n l i ho c r i ro nh h ng đ n vi c thi công m i h ng m c hay t ng giai đo n thi công công trình T quy t đ nh l a ch n ph ng án công ngh t ch c thi công t i u, xây d ng bi n pháp, k ho ch ti n đ thi công phù h p nh m đ m b o hoàn thành công trình ho c tr c th i h n đ c giao - S d ng ph ng pháp phân tích th b c AHP nh đ tài nghiên c u ho c công c qu n lý phù h p đ phân tích, đánh giá l a ch n ph ng án t ch c thi công t i u nh t phù h p v i đ c m công trình trình đ n ng l c đ n v qu n lý thi công - ng d ng công ngh thông tin công tác qu n lý d án mà c th s d ng ph n m m Microsoft Project công tác l p k ho ch ti n đ thi công có vai trò quan tr ng vi c nâng cao n ng l c qu n lý d án c a cá nhân đ n v , gi i quy t nhanh chóng hi u qu nhi u v n đ giai đo n tri n khai, t ch c th c hi n 91 92 TÀI LI U THAM KH O [1] B K ho ch đ u t (2015), V n b n s 3114/BKH T-GST T v vi c T ng h p công tác giám sát, đánh giá t ng th đ u t n m 2014 B môn Công ngh qu n lý xây d ng - Tr ng đ i h c Th y L i (2013), Bài gi ng k ho ch ti n đ , Hà N i B môn Thi công - Tr ng đ i h c Th y L i (2004), Thi công công trình th y l i, NXB Xây d ng, Hà N i Chính Ph (2015), Ngh đ nh s 37/2015/N -CP quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng Chính Ph (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v qu n lý ch t l ng b o trì công trình xây d ng Chính Ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP v qu n lý d án đ u t xây d ng Ch t ch UBND t nh Thanh Hóa (2011), Quy t đ nh s 3970/Q UBND v vi c phê t u ch nh C u ph n - Tr ng Cao đ ng ngh Công nghi p Thanh Hóa, thu c H p ph n - Phát tri n ngu n nhân l c, d án CSEDP; Tr n Th M Dung (2012), “T ng quan v ng d ng ph ng pháp phân tích th b c qu n lý chu i cung ng”, T p chí Khoa h c tr ng đ i h c C n Th , (21a), tr.180-189 Giám đ c Ban qu n lý d án Phát tri n toàn di n kinh t - xã h i Thành ph Thanh Hóa (2012), Quy t đ nh s 73/Q -BQL v vi c phê t u ch nh b sung d toán C u ph n - Tr ng Cao đ ng ngh Công nghi p Thanh Hóa, thu c H p ph n - Phát tri n ngu n nhân l c, d án CSEDP 93 10 Giám đ c Ban qu n lý d án Phát tri n toàn di n kinh t - xã h i Thành ph Thanh Hóa (2014), Quy t đ nh s 434/Q -UBND v vi c phê t u ch nh C u ph n - Tr ng Cao đ ng ngh Công nghi p Thanh Hóa, thu c H p ph n - Phát tri n ngu n nhân l c, d án CSEDP 11 inh Tu n H i (2015), Bài gi ng môn h c Công ngh xây d ng, B môn công ngh qu n lý xây d ng - Tr ng đ i h c Th y L i 12 inh Tu n H i, Ph m Xuân Anh (2013), Qu n lý d án giai đo n xây d ng, NXB Xây d ng, Hà N i [13] Nguy n Tr ng Hoan, D ng V n Bá (2007), “ xu t m t s gi i pháp t ch c qu n lý nh m nâng cao hi u qu đ u t thi công công trình th y l i - th y n”, T p chí Khoa h c k thu t Th y l i Môi tr ng, (17), tr.48-53 14 Lê V n Ki m (2011), Thi t k t ch c thi công, NXB Xây d ng, Hà N i 15 Tr ng V n Lâm (2012), ng d ng ph ng pháp quy t đ nh đa m c tiêu h th ng s n xu t, Lu n v n th c s k thu t, Tr ng i h c N ng, N ng [16] Ti n M nh (2015), Công ngh GTVT Vi t Nam ti m c n trình đ th gi i [Internet], 14/8/2015 [trích d n ngày 20/4/2016] L y t : URL: http://www.baogiaothong.vn/cong-nghe-gtvt-viet-nam-tiem-cantrinh-do-the-gioi-d116501.html 17 ng Gia N i (2006), Xây d ng c u bê tông c t thép b ng công ngh đà giáo di đ ng, NXB Giao thông v n t i, Hà N i 18 Nguy n Tr ng Ngân (2011), “ ng d ng ti n trình phân c p th b c xác đ nh y u t ch đ o nh h ng đ n trình xói mòn đ t l u v c sông Bé”, T p chí phát tri n khoa h c công ngh , 14(M4), tr.41-49 94 19 Nguy n Th Quân (2015), “Áp d ng ph (AHP) đ l a ch n ph ng pháp phân tích th b c ng án công ngh thi công xây d ng”, T p chí K t c u & công ngh xây d ng, (17), tr.20-29 20 àm V n Tài (2013), Microsoft Project 2010 for Project Manager, Công ty c ph n t v n qu n lý d án VPM - Hà N i, Hà N i 21 Nguy n Vi t Trung, Hoàng Hà (2003), C u bê tông c t thép nh p gi n đ n, NXB Giao thông v n t i, Hà N i 22 Tr nh Qu c Th ng (2012), Các ph ng pháp s đ m ng xây d ng, NXB Xây d ng, Hà N i 23.Nguy n Vi t Trung, Ph m Huy Chính (2003), Các công ngh thi công c u, NXB Xây d ng, Hà N i 24 Website Báo đ u th u: http://baodauthau.vn/ 25 Website B xây d ng: http://www.moc.gov.vn/ 95 96 PH L C TÍNH TOÁN 97 98 Ph l c M U PHI U PH NG V N CHUYÊN GIA SO SÁNH C P GI A CÁC TIÊU CHÍ A- Thông tin chung c a ng iđ c kh o sát: H tên:……………………………… Tu i:…… Trình đ chuyên môn:…………………………………………………… n v công tác hi n nay:………………………………………………… a ch :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B - N i dung kh o sát: Anh/Ch cho bi t ý ki n đánh giá m c đ u tiên c a tiêu chí sau: - Tiêu chí C : Hi u qu kính t t i u - Tiêu chí C : Tính c gi i hóa, công c thi t b k thu t cao - Tiêu chí C : T ch c lao đ ng khoa h c - Tiêu chí C : Tiêu chu n hóa đ nh hình hóa thi công B ng ghi ý ki n đánh giá c a Anh/Ch : STT Y u t so sánh c p tiêu chí Tiêu chí C Tiêu chí C 2 Tiêu chí C Tiêu chí C 3 Tiêu chí C Tiêu chí C 4 Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C ánh giá Ghi Thanh Hóa, ngày… tháng… n m… Ch ký c a chuyên gia 99 Ph l c B NG GHI T NG H P K T QU PH NG V N KH O SÁT Ý KI N CHUYÊN GIA V SO SÁNH C P GI A CÁC TIÊU CHÍ Y u t so sánh c p K t qu ghi phi u ph ng v n Phi u s Phi u s Phi u s Phi u s Phi u s Phi u s T ng h p Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Tiêu chí C Thanh Hóa, ngày… tháng… n m… Ng i t ng h p 100 Ph l c M U PHI U PH NG V N CHUYÊN GIA SO SÁNH C P GI A CÁC PH A- Thông tin chung c a ng iđ NG ÁN c kh o sát: H tên:……………………………… Tu i:…… Trình đ chuyên môn:…………………………………………………… n v công tác hi n nay:………………………………………………… a ch :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B - N i dung kh o sát: T ng ng v i Tiêu chí C (ho c C , ho c C ), Anh/Ch cho bi t ý ki n đánh giá m c đ u tiên c a ph ng án sau: - Ph ng án (PA ): ………………… - Ph ng án (PA ): ………………… - Ph ng án (PA ): ………………… B ng ghi ý ki n đánh giá c a Anh/Ch : STT Y u t so sánh c p ph Ph ánh giá Ghi ng án ng án PA Ph ng án ng án PA Ph ng án ng án PA Ph ng án PA 2 Ph PA 3 Ph PA Thanh Hóa, ngày… tháng… n m… Ch ký c a chuyên gia 101 Ph l c B NG GHI T NG H P K T QU PH NG V N KH O SÁT Ý KI N CHUYÊN GIA V SO SÁNH C P GI A CÁC PH Y u t so sánh c p Ph NG ÁN K t qu ghi phi u ph ng v n Phi u s Phi u s Phi u s Phi u s Phi u s Phi u s T ng h p ng án PA Ph ng án PA Ph ng án PA Ph ng án PA Ph ng án PA Ph ng án PA Thanh Hóa, ngày… tháng… n m… Ng i t ng h p Ph l c B NG K HO CH TI N THI CÔNG H NG M C C U QUA SÔNG NHÀ LÊ N I KHU B-C TR NG CAO NG NGH CÔNG NGHI P TH HÓA D ÁN PHÁT TRI N TOÀN DI N KT-XH THÀNH PH THANH HÓA ... NGÔ NG C THANH NGHIÊN C U ÁP D NG PH NG PHÁP PHÂN TÍCH TH B C (AHP) L A CH N PH NG ÁN CÔNG NGH THI CÔNG XÂY D NG, ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH XÂY D NG TR NG CAO NG NGH CÔNG NGHI P THANH HÓA Chuyên... th c s : "Nghiên c u áp d ng ph đ l a ch n ph xây d ng tr ng pháp phân tích th b c (AHP) ng án công ngh thi công xây d ng, áp d ng cho công trình ng cao đ ng ngh công nghi p Thanh Hóa" hoàn thành... pháp thu th p, t ng h p, phân tích, k th a nghiên c u c đây; - Ph ng pháp nghiên c u lí lu n; - Ph ng pháp nghiên c u kinh nghi m th c ti n; - Ph ng pháp phân tích so sánh; - Ph ng pháp phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa , Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa , Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn