Nghiên cứu một số giải pháp quản lý chất lượng xây dựng các công trình thủy điện do tư nhân đầu tư

91 721 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 19:11

LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô trường Đại học Thủy lợi, đặc biệt cán bộ, giảng viên khoa công trình, phòng Đào tạo Đại học Sau đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Trọng người tận tình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho tác giả Đến nay, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài: “Nghiên cứu số giải pháp quản chất lượng xây dựng công trình thủy điện nhân đầu tư” Tác giả xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo đồng nghiệp phòng Đào tạo Đại học Sau đại học Trường Đại học Thủy lợi nơi công tác tác giả quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả công việc trình tác giả nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ khó khăn động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Do trình độ, kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý độc giả Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu kết luận văn hoàn toàn với thực tế chưa công bố công trình trước Tất trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục đích đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNGQUẢN CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN DO NHÂN ĐẦU 1.1 Khái niệm quản chất lượng 1.2 Vai trò quản chất lượng 1.3 Nguyên tắc quản chất lượng 1.3.1 Quản chất lượng phải định hướng khách hàng 1.3.2 Coi trọng người quản .6 1.3.3 Quản chất lượng phải thực toàn diện đồng 1.3.4 Quản chất lượng phải thực theo yêu cầu đảm bảo cải tiến chất lượng 1.3.5 Quản chất lượng theo trình 1.3.6 Nguyên tắc kiểm tra 1.3.7 Quan niệm chất lượng công trình xây dựng 1.3.8 Thực chất vai trò quản chất lượng công trình xây dựng 1.3.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình quản chất lượng công trình .9 1.4 Mô hình quản chất lượng công trình xây dựng công trình thủy điện nhân đầu 16 1.5 Tổng quan đầu xây dựng dự án thủy điện nhân đầu giới nước 18 1.5.1 Các dự án thủy điện nhân đầu số nước giới 18 1.5.2 Các dự án thủy điện vừa nhỏ nhân đầu Việt Nam 22 1.6 Tổng quan chất lượng công trình thủy điện nhân đầu xây dựng Việt Nam 23 Kết luận chương 27 Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 28 2.1 Cơ sở khoa học quản chất lượng công trình xây dựng [1 ], [2 ], [3], [7], [8] .28 2.1.1 Chất lượng công trình xây dựng .28 2.1.2 Quản chất lượng công trình xây dựng 28 2.2 Cơ sở pháp quản chất lượng công trình xây dựng 29 2.2.1 Trách nhiệm quản chất lượng chủ đầu 29 2.2.2 Trách nhiệm quản chất lượng nhà thầu khảo sát 32 2.2.3 Trách nhiệm quản chất lượng nhà thầu thiết kế 33 2.2.4 Trách nhiệm quản chất lượng nhà thầu vấn giám sát .34 2.2.5 Trách nhiệm quản chất lượng nhà thầu thi công 35 2.2.6 Trách nhiệm quản chất lượng nhà thầu cung cấp thiết bị .36 2.2.7 Trách nhiệm quản chất lượng quan quản nhà nước 37 2.3 Những bất cập văn pháp luật công tác quản chất lượng .38 2.3.1 Về quản chất lượng công trình xây dựng 38 2.3.2 Về quản chi phí đầu xây dựng hợp đồng xây dựng .39 2.3.3 Về cấp giấy phép xây dựng .40 2.3.4 Về bảo hiểm, bảo hành công trình 40 2.3.5 Về quy hoạch xây dựng .41 2.4 Các phương pháp sử dụng nghiên cứu 41 2.4.1 Cơ sở thuyết “Thống kê” sử dụng nghiên cứu [11] .41 2.4.2 Các phương pháp nghiên cứu thống kê 42 2.4.3 Mẫu nghiên cứu “Thống kê” 42 2.4.4 Các biến nghiên cứu “Thống kê” 44 2.4.5 Đặc điểm “Thống kê” 44 2.4.6 Thang đo “Thống kê” .44 2.4.7 Đánh giá độ tin cậy thang đo .45 2.5 Cơ sở mô hình Ngôi nhà chất lượng quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu 46 2.5.1 Ngôi nhà chất lượng 46 2.5.2 Các nội dung giải nghiên cứu .47 2.6 Quy trình nghiên cứu .48 2.7 Quy trình thu thập liệu 48 2.7.1 Thiết kế bảng câu hỏi 49 2.7.2 Công cụ nghiên cứu 50 Kết luận chương 51 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN NHẰM CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN DO NHÂN ĐẦU 52 3.1 Đặc điểm dự án thủy điện nhân đầu 52 3.2 Thực trạng công tác quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu thời gian qua 53 3.2.1 Thực trạng công tác quản chất lượng công trình thủy điện Iakren 53 3.2.2 Thực trạng công tác quản chất lượng công trình công trình thủy điện Đạ Dâng .56 3.2.3 Thực trạng công tác quản chất lượng công trình thủy điện Đa krông 56 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu 57 3.4 Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu 59 3.4.1Xây dựng mẫu phiếu khảo sát 59 3.4.2 Tổng hợp phân tích phiếu khảo sát 62 3.4.3 Thống kê đối tượng tham gia trả lời 64 3.4.4 Kiểm định thang đo 66 3.4.5 Kết phân tích theo trị số trung bình 69 3.4.6 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng 71 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nâng cao chất lượng công trình thủy điện nhân đầu 73 3.5.1 Đề xuất giải pháp quản chất lượng chủ thể tham gia xây dựng công trình thủy điện nhân đầu 73 3.5.2 Các đề xuất cụ thể cho giai đoạn đầu 78 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mô hình 1: Chủ đầu trực tiếp quản dự án 17 Hình 1.2 Mô hình 2: Chủ đầu thuê vấn quản dự án 18 Hình 1.3 Hình ảnh vỡ đập Đakrông 24 Hình 1.4 Sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng 25 Hình 1.5: Hình ảnh vỡ cống dẫn dòng công trình thủy điện Ia Krel 26 Hình 2.1: đồ yếu tố tạo nên chất lượng công trình 28 Hình 2.2: đồ Quản chất lượng công trình 29 Hình 2.3 Mô hình nhà chất lượng QLCLCT thủy điện nhân đầu 47 Hình 2.4 Nội dung giải nghiên cứu 47 Hình 2.5 Quy trình nghiên cứu 48 Hình 3.1: Thống kê đối tượng trả lời theo kinh nghiệm số dự án tham gia 65 Hình 3.2 Thống kê số lượng đối tường trả lời theo thời gian công tác 65 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Các nhân tố gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình 57 Bảng 3.2: Các nhân tố đưa vào mẫu khảo sát 60 Bảng 3.3: Kết khảo sát 62 Bảng 3.4 Thống kê đối tượng 64 Bảng 3.5: Thống kê đối tượng trả lời theo kinh nghiệm số dự án tham gia 64 Bảng 3.6: Thống kê đối tượng trả lời theo thời gian công tác 65 Bảng 3.7: Bảng đánh giá độ tin cậy tài liệu điều tra 67 Bảng 3.8: Kết phân tích theo trị số trung bình 69 Bảng 3.9 Kết thống kê mô tả nhân tố 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nghị đại hội Đảng lần thứ 11 nêu rõ phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp Muốn công nghiệp hóa đại hóa vấn đề lượng phải trước bước, điện thiếu tất lĩnh vực phát triển kinh tế đất nước Tập đoàn điện lực Việt nam xây dựng chiến lược phát triển điện năng, việc phát triển điện truyền thống than khí đốt quan tâm đến phát triển thủy điện hướng tới phát triển điện hạt nhân Đất nước ta có lợi nằm vùng nhiệt đới gió mùa lượng mưa hàng năm lớn, địa hình đồi núi nhiều, thuận lợi cho việc phát triển thủy điện Thủy điện việc cung cấp nguồn lượng sạch, hồ thủy điện thực nhiệm vụ cắt lũ cho hạ du vào mùa mưa điều tiết nước tưới cho mùa khô Tuy thủy điện có tác động bất lợi đến môi trường phải khảng định thủy điện giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước điều hòa lượng nước lưu vực sông Trong năm gần thủy điện phát triển nhanh chóng, theo số liệu thức Bộ Công Thương cho thấy, nước có 284 công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy 14.698,1 MW vận hành phát điện; 204 dự án thi công (công suất 6.146,56 MW) dự kiến đến năm 2017 vận hành phát điện 250 dự án (công suất 3.049,0 MW) nghiên cứu đầu Trong số công trình xây dựng có nhiều công trình thủy điện nhân đầu xây dựng Nhiều công trình nhân xây dựng đạt chất lượng tốt, phát huy hiệu cao, bên cạnh không công trình chất lượng không đảm bảo dẫn đến bị vỡ, nứt, thấm nước, hư hỏng … Không ảnh hưởng đến kinh tế mà gây nên dư luận không tốt xã hội, làm giảm lòng tin người dân công trình chủ đầu nhân Điển công trình: Sự cố vỡ 20(m) đập bê tông thủy điện Đăkrông địa bàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 7/10/2012 Tiếp đến, cố vỡ 109(m) đập bê tông cốt thép thuỷ điện Đăk Mek xã Đăk Choong huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, xảy ngày 22/11/2012 , đập thủy điện Ia Krel bị vỡ đến lần (12/6/2013 1/8/2014) thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, gần cố sâp hầm dẫn nước thủy điện Đạ Dâng , tỉnh Lâm Đồng Tất cố không đơn phản ánh chất lượng xây dựng công trình thủy điện mà tiềm ẩn sau thảm họa ngang tầm với thiên tai lũ lụt xảy vỡ đập Chất lượng công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố yếu tố kiểm soát quản chất lượng giữ vai trò quan trọng Để làm rõ tồn mặt quản chất lượng công trình xây dựng nói chung công trình thủy điện nhân đầu nói riêng, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nâng cao chất lượng xây dựng công trình, học viên lựa chọn “ Nghiên cứu số giải pháp quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu tư” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên nghành quản xây dựng Kết luận văn góp phần đóng góp sở khoa học cho quan quản chuyên môn chất lượng công trình hoàn chỉnh thể chế văn pháp luật lĩnh vực quản chất lượng công trình, đáp ứng đòi hỏi thực tế nâng cao chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Mục đích đề tài: Từ thực tế công tác quản chất lượng công trình xây dựng, dựa sở khoa học pháp để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Công trình thủy điện nhân đầu Phạm vi nghiên cứu : Công tác quản chất lượng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả luận văn dựa cách tiếp cận thực tiễn sở luận khoa học quản dự án quy định hành hệ thống văn pháp luật lĩnh vực Đồng thời luận văn sử dụng phép phân tích vật biện chứng để phân tích, đề xuất giải pháp mục tiêu 69 3.4.5 Kết phân tích theo trị số trung bình Bảng 3.8: Kết phân tích theo trị số trung bình Các nhân tố ảnh hưởng STT I N Min Max Trung bình Chủ đầu tư, Ban Quản dự án I.1 Chủ đầu tư, Ban Quản dự án thiếu kinh nghiệm 100 3,9 I.2 Cách thức đấu thầu dự án 100 3,4 I.3 Lập kế hoạch xây dựng không xác 100 2,8 I.4 Năng lực tài chủ đầu 100 2,4 II vấn thiết kế II.1 Năng lực chuyên môn đơn vị khảo sát, thiết kế 100 II.2 Tài liệu khảo sát không đầy đủ 100 3,7 II.3 Năng lực kinh nghiệm đơn vị thẩm định, thẩm tra hồ thiết kế xây dựng 100 3,1 II.4 Sự hợp phương án kỹ thuật hồ thiết kế 100 3,1 II.5 Chủng loại vật liệu sử dụng phải thay đổi trình xây dựng 100 III Nhà thầu thi công 20 3,8 100 3,7 III.1 Quy trình kiểm tra chất lượng vật liệu thiết bị đưa vào thi công không đầy đủ III.2 Chất lượng tay nghề công nhân thi công công trình thấp 70 Các nhân tố ảnh hưởng STT N Min Max Trung bình III.3 Năng lực kinh nghiệm quản kỹ sư huy công trình 100 III.4 Năng lực tài nhà thầu thi công 100 2,7 III.5 Sự hợp biện pháp thi công đơn vị thi công 100 3,1 20 3,5 100 2,9 IV IV.1 Nhà thầu vấn giám sát Năng lực chuyên môn Biện pháp chế tài kịp thời, nghiêm khắc hành vi ảnh IV.2 hưởng đến chất lượng công trình trình thi công IV.3 Sự biến động sách giá vật 20 2,8 IV.4 Kiểm tra, kiểm soát quan quản nhà nước 20 2,3 Quan sát cột giá trị trung bình bảng 3.8, nhận thấy 18 nhân tố mà tác giả đưa khảo sát có giá trị trung bình ≥ 2.00 Trong đó, có nhân tố giá trị từ 2÷ 2,9, có nhân tố giá trị ≥4, lại 10 nhân tố có giá trị từ 3-3,9 Điều có nghĩa đa số nhân tố đánh giá có ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Ngoài ra, trình khảo sát, ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi đóng góp việc phân nhóm nhân tố chi tiết hơn, nội dung số nhân tố chưa rõ ràng, gây khó khăn lúng túng cho người trả lời Các lỗi xuất phát thiếu kinh nghiệm lần đầu thiết kế bảng câu hỏi, nội dung câu hỏi đưa dựa quy định Nghị định 46 trách nhiệm bên quản chất lượng công trình 71 3.4.6 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng Bảng 3.9 Kết thống kê mô tả nhân tố STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Các nhân tố ảnh hưởng Năng lực kinh nghiệm quản kỹ sư huy công trình Năng lực chuyên môn đơn vị khảo sát, thiết kế Chủ đầu tư, Ban Quản dự án thiếu kinh nghiệm Quy trình kiểm tra chất lượng vật liệu thiết bị đưa vào thi công không đầy đủ Chất lượng tay nghề công nhân thi công công trình thấp Tài liệu khảo sát không đầy đủ Năng lực chuyên môn Cách thức đấu thầu dự án Năng lực kinh nghiệm đơn vị thẩm định, thẩm tra hồ thiết kế xây dựng Sự hợp phương án kỹ thuật hồ thiết kế Sự hợp biện pháp thi công đơn vị thi công Chủng loại vật liệu sử dụng phải thay đổi trình xây dựng Biện pháp chế tài kịp thời, nghiêm khắc hành vi ảnh hưởng đến chất lượng công trình trình thi công Lập kế hoạch xây dựng không xác Sự biến động sách giá vật Năng lực tài nhà thầu thi công Năng lực tài chủ đầu Kiểm tra, kiểm soát quan quản nhà nước N Min Max Trung bình 100 100 100 3,9 20 3,8 100 3,7 100 3,7 20 3,5 100 3,4 100 3,1 100 3,1 100 3,1 100 100 100 20 100 100 20 1 1 4 4 4 2,9 2,8 2,8 2,7 2,4 2,3 72 Mục tiến hành thống kê mô tả cho 18 nhân tố nhằm tìm nhân tố đối tượng tham gia trả lời đánh giá không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu tư, nhân tố có giá trị trung bình < Cần lưu ý rằng, giá trị trung bình có ý nghĩa phân tích đánh giá tuyệt đối mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng công trình theo thang đo mức độ: (1)- Rất ảnh hưởng; (2)- Ít ảnh hưởng; (3)- Ảnh hưởng; (4)- Ảnh hưởng đáng kể; (5)- Ảnh hưởng đáng kể Kết thống kê mô tả cho 18 nhân tố thể bảng 3.10 Nhận thấy giá trị trung bình 12 nhân tố ≥ Do đó, 12 nhân tố đánh giá cao việc gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Tiến hành lọc liệu, xếp giá trị trung bình cho 12 nhân tố từ cao xuống thấp nhằm xếp hạng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Trong bảng 3.9, ta quan tâm đến nhân tố xếp hàng đầu có giá trị trung bình ≥ Đây nhân tố đối tượng tham gia trả lời khảo sát bảng câu hỏi đánh giá cao mức độ ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu (thang đo mức độ ảnh hưởng, mức 4: ảnh hưởng đáng kể) Thông qua kết này, ta thấy rõ ràng nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Bao gồm lực chuyên môn Năng lực kinh nghiệm quản kỹ sư huy công trình, Năng lực chuyên môn đơn vị khảo sát, thiết kế Chủ đầu tư, Ban Quản dự án thiếu kinh nghiệm, Quy trình kiểm tra chất lượng vật liệu thiết bị đưa vào thi công không đầy đủ, đội ngũ tay nghề công nhân, lực chuyên môn đội ngũ vấn giám sát nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công trình (có điểm trung bình ≥ 3,7) Bảng thống kê cho thấy có nhân tố có giá trị từ ÷ 2.9 mức độ ảnh hưởng đến chất lượng công trình đáng kể Để hoàn thiện nâng cao công tác quản chất lượng ta tập trung vào đề xuất giải pháp cho nhân tố ảnh hưởng, ảnh hưởng đáng kể, ảnh hưởng đáng kể (có điểm trung bình ≥ 3) 73 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nâng cao chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Sau tổng hợp phân tích số liệu điều tra khảo sát từ 18 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu ta thấy có nhân tố điểm trung bình ≤ nhân tố ảnh hưởng, lại 12 nhân tố ảnh hưởng đáng kể ảnh hưởng đáng kể đến công trình thủy điện nhân đầu tư, tác giả tập trung vào nhóm nhân tố ảnh hưởng để từ đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nâng cao chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Các nhóm giải pháp từ chủ thể tham gia dự án giải pháp thực giai đoạn đầu 3.5.1 Đề xuất giải pháp quản chất lượng chủ thể tham gia xây dựng công trình thủy điện nhân đầu 3.5.1.1 Các giải pháp quản chất lượng chủ đầu 1- Quản dự án: Các dự án thủy điện nhân đầu hầu hết chủ đầu trực tiếp quản dự án Thường chủ đầu nhân có kinh phí đầu kinh nghiệm chí chưa tham gia dự án thủy điện Vì thế, chủ đầu có đủ lực theo quy định pháp luật trực tiếp quản dự án Trong trường hợp chủ đầu không đủ lực quản dự án phải thuê vấn quản dự án Ban quản dự án phải xây dựng hệ thống quản chất lượng báo cáo chủ đầu Ban quản dự án thực nhiệm vụ quản dự án số nhiệm vụ khác chủ đầu ủy quyền 2-Lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu quản dự án, thiết kế, giám sát, thi công liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình Khi lựa chọn nhà thầu phải thực đấu thầu, việc thực chọn thầu phải tuân theo quy định luật đấu thầu văn thực luật Trong thời gian vừa qua chủ đầu nhân thường dựa vào tiêu chí giá dự thầu, biết rõ tâm chủ đầu nhà thầu vấn khảo sát, vấn thiết kế thường bỏ giá thấp để trúng thầu Khi thực khảo sát không đầy đủ, số liệu khảo sát không trung thực dẫn đến số liệu khảo sát không phù hợp với thực tế, trình thi công phải thay đổi thiết kế nhiều lần, 74 trí phải chọn lại tuyến (công trình Đạ Dâng điển hình) công trình dẫn đến kéo dài tiến độ xây dựng Lựa chọn giá thiết kế thấp dẫn đến sản phẩm thiết kế chất lượng, lực thiết kế yếu khiến nhiều công trình phải thay nhà thầu thiết kế gây khó khăn công tác quản chất lượng - Chủ đầu phải chọn nhà thầu vấn giám sát có lực chuyên môn, chủ thể vấn giám sát cá nhân trực tiếp giám sát phải có cách pháp nhân, có chứng hành nghề phù hợp với loại cấp công trình nhận giám sát vấn giám sát phải có phương pháp thiết bị phục vụ cho giám sát Trong thời gian qua số chủ đầu nhân chưa coi trọng công tác giám sát, lựa chọn tổ chức vấn giám sát không chuyên môn, thuê vài cá nhân có chuyên môn núp danh nghĩa đơn vị để giám sát Nhiều công trình chủ đầu trực tiếp giám sát công trình mà không thuê vấn giám sát chủ đầu chuyên môn xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện Chủ đầu cần phải nhận thức rõ công tác giám sát chất lượng khâu quan trọng quản chất lượng công trình - Lựa chọn nhà thầu thi công: nhà thầu thi công với nhà thầu khảo sát, thiết kế định phần lớn tới chất lượng công trình Một số chủ đầu nhân đứng đầu tư, xây dựng công trình thủy điện thường sử dụng đội thi công để xây dựng đập đất, đập bê tông, tràn xả lũ, nhà máy thủy điện, trừ phần thiết bị thủy điện phải thuê đơn vị chuyên môn Do kinh nghiệm thi công công trình thủy điện có kỹ thuật phức tạp, chịu tác động trực tiếp dòng chảy thời tiết nên đơn vị thi công thường giải pháp hợp dẫn đến chất lượng không đảm bảo, nhiều cố xẩy trình thi công (công trình Iakren điển hình), trang thiết bị máy móc thi công không phù hợp, không tiến hành thường xuyên theo quy định thí nghiệm kiểm tra vật liệu, vật đưa vào công trình không lấy mẫu đầy đủ để kiểm tra tiêu có đập đất bê tông Hồ quản chất lượng không đầy đủ chất lượng hồ hoàn công, thủ tục công tác nghiệm thu làm hình thực không thực chất Vì việc lựa chọn nhà thầu thi công có kinh nghiệm lực xây 75 dựng công trình thủy điện giúp cho chủ đầu có điều kiện quản tốt chất lượng công trình… 3.5.1.2 Các giải pháp quản chất lượng nhà thầu khảo sát thiết kế - Nhà thầu khảo sát phải cử chủ nhiệm khảo sát có kinh nghiệm lực chuyên môn lĩnh vực khảo sát xây dựng công trình thủy lợi thủy điện Trang thiết bị dùng khảo sát thí nghiệm phải nằm thời gian kiểm định Đội ngũ công nhân khảo sát thí nghiệm phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với quy định Pháp luật Tài liệu khảo sát phải rõ ràng, trung thực đầy đủ phục vụ thiết kế Công tác giám sát, công tác khảo sát phải thực nghiêm ngặt, công trình thủy điện thường nằm vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp lại kho khăn, công tác khảo sát lại diễn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nên chủ đầu thường xao nhãng công tác giám sát khảo sát, bỏ mặc cho đơn vị khảo sát tự thực hiện, rõ ràng bỏ qua công tác quản chất lượng giám sát - vấn thiết kế: Chủ nhiệm vấn thiết kế phải người có chuyên môn kinh nghiệm thiết kế công trình thủy điện có chứng thiết kế phù hợp với cấp công trình Công trình thủy điện nhân đầu thường công trình vừa nhỏ, vị trí đặt công trình nằm nơi chưa có trạm quan trắc tài liệu khí tượng thủy văn dòng chảy hạn chế, để phục vụ cho công tác thiết kế Các tài liệu thường vấn thiết kế tự lập đòi hỏi người làm thiết có kinh nghiệm Hiện nay, có tưởng cho công trình nhỏ nên cử người thiếu kinh nghiệm non chuyên môn dẫn đến sản phẩm thiết kế chất lượng thấp đưa vào thi công phải chỉnh sửa thay đổi thiết kế gây khó khăn cho nhà thầu làm chậm tiến độ Công tác thẩm tra, thẩm định phải thực nghiêm túc đơn vị vấn có lực chuyên môn có cách hành nghê Trong thời gian qua không chủ đầu nhanh giảm chi phí chọn đơn vị thẩm tra lực yếu, không chuyên môn, chí có chủ đầu bỏ qua khâu thẩm tra thiết kế đưa lên vẽ vấn thiết kế vào thi công , vi phạm nghiêm trọng quy định quản chất lượng công trình vấn thiết kế phải thực giám sát tác giả nhằm quản chặt chẽ công tác 76 thiết kế có điều chỉnh kịp thời đáp ứng điều kiện thi công quản chất lượng 3.5.1.3 Các giải pháp quản chất lượng nhà thầu vấn giám sát Nhà thầu vấn giám sát phải cử giảm sát trưởng kỹ sư có chứng hành nghề có kinh nghiệm giám sát chất lượng công trình thủy điện Đội ngũ giám sát có chứng chuyên môn theo quy định pháp luật vấn giám sát phải cho ý kiến vào hồ thiết kế tổ chức thi công nhà thầu lập, ghi nhật ký thi công, giám sát công tác thi công, lấy mẫu thí nghiệm mẫu nhà thầu thực Tổ chức nghiệm thu lập báo cáo định kỳ chất lượng công trình xây dựng Khi có cố xảy vấn giám sát nhà thầu lập hồ cố báo cáo chủ đầu 3.5.1.4 Các giải pháp quản chất lượng nhà thầu thi công Nhà thầu thi công phải có kỹ sư đội ngũ kỹ thuật có lực chuyên môn có khả tổ chức quản xây dựng công trình thủy điện; phải lập thiết kế tổ chức thi công công trình cho vấn giám sát xem xét có ý kiến để chủ đầu phê duyệt Trang thiết bị phục vụ thi công phải đầy đủ phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công Thường xuyên thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, vật đưa vào công trình Nhà thầu thi công phải xây dựng phòng thí nghiệm trường có đầy đủ máy móc thiết bị thời gian kiểm định, đội ngũ thí nghiệm viên phải có chứng hành nghề có kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng thủy điện Kết thí nghiệm phải trung thực độc lập Nhà thầu thi công chuẩn bị hồ nghiệm thu, hoàn công để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu công việc, nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu kỹ thuật nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng Nhà thầu thi công phải chủ động nguồn cung cấp vật liệu, có dự thay đổi vật liệu nhà thầu thi công dứt khoát phải thực thí nghiệm phòng trường để xây dựng quy trình thi công phù hợp Nhà thầu thi công phải có lực tài để chủ động đáp ứng tiến độ xây dựng Công trình thủy điện liên quan đến chống lũ, thiếu vốn, thiếu vật liệu không đáp ứng cao trình đắp đập vượt lũ dẫn đến vỡ đập gây nguy hiểm cho hạ du, trực tiếp ảnh 77 hưởng đến hiệu đầu Tất thay đổi thiết kế vật tư, công nghệ xây dựng phải có ý kiên vấn thiết kế, vấn giám sát phải có phê duyệt chủ đầu vấn thiết kế nhà thầu thi công chịu trách nhiệm chất lượng công trình công tác quản chất lượng phải coi trọng 3.5.1.5 Các giải pháp quản chất lượng quan quản nhà nước ngân hàng cho vay vốn xây dựng - Bộ Xây dựng, Bộ Công thương cần bổ xung văn pháp luật cho công trình thủy điện nhân đầu (công trình không sử dụng vốn nhà nước) cần giao công tác quản nhà nước chất lượng công trình cho Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp & PTNT, sở xây dựng sở nông nghiệp PTNT quan liên quan trực tiếp đến lĩnh vực xây dựng, Bộ Công thương Sở Công thương chủ yếu quản khai thác điện phận chuyên quản chất lượng công trình xây dựng Các quan quản nhà nước giao nhiệm vụ quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu cần thường xuyên hướng dẫn việc thực quy định pháp luật quản đầu xây dựng, thường xuyeeb kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất công tác quản chất lượng công trình, văn đồng ý tham gia nghiệm thu công trình công trình thủy điện có cố thường gây ảnh hưởng lớn cho xã hội - Các ngân hàng thương mại cho chủ đầu vay vốn xây dựng công trình thủy điện cần xem xét phương án xây dựng, yếu tố rủi ro từ cần xác định điều kiện vay vốn Các ngân hàng thường kiểm tra thường xuyên cử người tham gia vào công tác quản chất lượng công trình đặc biệt công tác lựa chọn nhà thầu, ngân hàng WB, ADB,… làm Công trìnhchất lượng tốt, phát huy hiệu vốn cho vay an toàn, ngược lại công trình có cố, đổ vỡ, doanh nghiệp phá sản ngân hàng bị liên lụy theo Tóm lại, giải pháp đề xuất quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu chủ thể tham gia xây dựng công trình thực nghiêm chỉnh chất lượng công trình tốt, công trình phát huy hiệu cao 78 3.5.2 Các đề xuất cụ thể cho giai đoạn đầu 3.5.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cần phải làm rõ tiêu kinh tế xã hội, thông số công nghệ dự án - Xây dựng phương án bảo đảm tài cho dự án - Phải xây dựng tiến độ xây dựng dự án phù hợp phải xét đến yếu tố rủi ro để đảm bảo việc xây dựng dự án tiến độ hạn chế việc điều chỉnh tổng mức đầu 3.5.2.2 Giai đoạn thực đầu - Phải lựa chọn đơn vị vấn khảo sát thiết kế có đủ lực chuyên môn có kinh nghiệm thiết kế công trình thủy điện - Tài liệu khảo sát phải đầy đủ tránh giảm chi phí khảo sát để thắng thầu dẫn đến số liệu khảo sát không đáng tin cậy - Lựa chọn đơn vị thẩm định, thẩm tra hồ thiết kế phải đủ lực phù hợp với ngành nghề xây dựng công trình thủy điện - Hồ thiết kế phải thể rõ giải pháp công nghệ, giải pháp công nghệ phải phù hợp với điều kiện cung ứng vật liệu khu vực xây dựng, hạn chế đến mức thấp thay đổi vật liệu trình xây dựng - Thực công tác thẩm tra, kiểm định - Phải lập phòng thí nghiệm hợp chuẩn trường xây dựng, xây dựng quy trình kiểm tra chất lương vật liệu, vật đưa vào công trình - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tay nghề đội ngũ công nhân tham gia xây dựng công trình tránh tình trạng sử dụng lao động chuyên môn - Đội ngũ kỹ thuật trường phải đáp ứng đầy đủ trình độ chuyên môn, có chứng hành nghề thiết kế đạo thi công trường lực lượng định đến chất lượng công trình - Công tác quản dự án phải thực đội ngũ chuyên nghiệp lĩnh vực xây dựng thủy điện có chứng hành nghề phù hợp với cấp công trình quản 79 - Đội ngũ vấn giám sát phải có đầy đủ lực kinh nghiệm phù hợp với quy định nghị định quản chất lượng công trình Ngoài vấn giám sát cần có trang thiết bị máy móc chuyên dùng để kiểm tra chất lượng công trình, có hồ thiết kế tổ chức thi công phù hợp với biện pháp lực thiết bị đơn vị thi công Hồ thiết kế tổ chức thi công phải vấn giám sát đồng ý chủ đầu tham gia 3.5.2.3 Giai đoạn kết thúc đầu - Công tác thí nghiệm trường phòng phải thực đầy đủ trường hợp cần thiết phải có thí nghiệm đối chứng để làm sở cho công tác nghiệm thu chất lượng công trình - Hồ hoàn công phải thực đầy đủ thực tế nhà thầu lập xác nhận vấn giám sát - Cần phải xây dựng phương án bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên - Đối với quan quản nhà nước cần thực công tác thẩm tra thẩm định kiểm tra trường xuyên đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật công tác quản đầu xây dựng đồng thời kiểm tra chất lượng cho ý kiến nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 80 Kết luận chương - Từ thực tiễn công tác quản chất lượng dựa vào sở khoa học phương hướng xác định nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu - Chất lượng công trình thủy điện nhân đầu phụ thuộc vào nhiều nhân tố có 18 nhân tố tác giả thực xin ý kiến chuyên gia, kết cho thấy 18 nhân tố có 12 nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu - Từ 12 nhân tố tác giả tiến hành đề xuất giải pháp cụ thể cho chủ thể tham gia xây dựng giả pháp cụ thể giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực đầu kết thúc đầu nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng dự án xây dựng thủy điện nhân đầu 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những kết đạt luận văn - Luận văn tổng quan công tác quản chất lượng thực trạng công tác quản chất lượng công trình nói chung công tác quản chất lượng công trình thủy điện nhân đâu tổng quan tình hình xây dựng công trình vừa nhỏ nước giới Đã khẳng định vai trò nhân việc đầu xây dựng công trình thủy điện Bên cạnh công trình xây dựng với chất lượng tốt luận văn nhiều công trìnhchất lượng không bảo đảm làm ảnh hưởng đến chủ đầu đặc biệt đến an sinh xã hội đời sống nhân dân vùng hạ du - Dựa sở khoa học thực tiễn công tác quản chất lượng công trình luận văn phân tích nêu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Các nhân tố liên quan đến chủ thể tham gia xây dựng công trình chủ đầu tư, ban quản dự án, nhà thầu khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu vấn giám sát quan quản nhà nước chất lượng công trình xây dựng - Luận văn sử dụng phương pháp thống kê thu thập liệu phục vụ nghiên cứu việc tiến hành khảo sát thông qua bảng câu hỏi gửi trực tiếp cho chuyên gia, kỹ sư tham gia xây dựng công trình thủy điện nhân đầu với vai trò chủ đầu tư, ban quản dự án, vấn thiết kế, vấn giám sát, nhà thầu thi công, quan quản nhà nước Số lượng phiếu điều tra 100 phiếu, thu 100 phiếu Các phiếu điều tra hợp lệ có mức độ tập trung cao thông qua hệ số phương sai ≤ 0,25 Số liệu khảo sát có độ tin cậy cao đủ sở cho việc phân loại nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu - Từ kết điều tra khảo sát xác định 12 nhân tố có ảnh hưởng đáng kể ảnh hưởng đáng kể đến công tác quản chất lượng dự án thủy điện nhân đầu tư, dựa vào luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Để giải 82 pháp dễ thực luận văn chuyển từ nhân tố chủ thể tham gia xây dựng công trình sang giải pháp thực trình đầu nhằm giúp cho chủ đầu chủ thể tham gia dự án dễ áp dụng quản chất lượng công trình Hạn chế luận văn - Luận văn thực mục tiêu nhận dạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy điện nhân đầu thông qua thu thập liệu khảo sát từ đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng công trình thủy điện nhân đầu thời gian có hạn, số phiếu khảo sát hạn chế, nội dung nhân tố nêu phiếu mang tính chủ quan chưa đáp ứng yêu cầu thực tế (như phản hồi số chuyên gia phiếu điều tra) - Luận văn dừng việc tìm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà chưa đánh giá tác động nhân tố với - Kết khảo sát tính trị số trung bình có xem xét đến số lượng người cho thang điểm chưa xét đến ý kiến người có kinh nghiệm nhiều năm tham gia dự án thủy điện nhân đầu so với người kinh nghiệm thời gian công tác ngắn Kiến nghị Luận văn có đóng góp khoa học thực tiễn quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu Tới nhiều chủ đầu nhân tham gia vào lĩnh vực để quản tốt chất lượng công trình thủy điện nhân đầu cần phải có nghiên cứu mức độ sâu Cụ thể là: - Mở rộng phạm vi đối tượng khảo sát kể người dân vùng hạ du - Nghiên cứu mối quan hệ nhân tố với từ đề xuất giải pháp giúp cho quan quản nhà nước xây dựng văn pháp luật phù hợp công tác quản chất lượng công trình thủy điện nhân đầu 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Xây dựng (2009), Thông số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009, Quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng công trình [2] Chính phủ (2004), Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, Về quản chất lượng công trình xây dựng, Hà Nội [3].Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, Về quản chất lượng công trình xây dựng, Hà Nội [4] Chính phủ (2009), Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng công trình [5] Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản chi phí đầu xây dựng công trình [6] Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản chất lượng công trình xây dựng [7] Ths.KTS Ngô Lê Minh (2008), Công tác quản dự án đầu xây dựng, Bài đăng tạp chí Xây dựng, Bộ XD- 6/2008, Khoa Kiến trúc Quy hoạch- Đại học Xây dựng [8] Quốc hội khóa XIII (2014), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 [9] Quốc hội khóa XIII (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 [10] PGS.TS Trịnh Quốc Thắng (2013), Quản dự án đầu xây dựng, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội [11] TS Mỵ Duy Thành (2012), Bài giảng chất lượng công trình, Đại học Thủy lợi, Hà Nội [12] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Thống kê ứng dụng kinh tế xã hội, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội [13] PGS.TS Nguyễn Bá Uân (2012), Bài giảng Quản dự án nâng cao, Đại học Thủy lợi, Hà Nội ... công trình xây dựng thủy điện tư nhân đầu tư 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN DO TƯ NHÂN ĐẦU TƯ 1.1 Khái niệm quản lý chất lượng. .. điện tư nhân đầu tư Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu : Công trình thủy điện tư nhân đầu tư Phạm vi nghiên cứu : Công tác quản lý chất lượng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Để... MW) nghiên cứu đầu tư Trong số công trình xây dựng có nhiều công trình thủy điện tư nhân đầu tư xây dựng Nhiều công trình tư nhân xây dựng đạt chất lượng tốt, phát huy hiệu cao, bên cạnh không công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp quản lý chất lượng xây dựng các công trình thủy điện do tư nhân đầu tư , Nghiên cứu một số giải pháp quản lý chất lượng xây dựng các công trình thủy điện do tư nhân đầu tư , Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN DO TƯ NHÂN ĐẦU TƯ, 3 Nguyên tắc quản lý chất lượng, 5 Tổng quan về đầu tư xây dựng các dự án thủy điện do tư nhân đầu tư trên thế giới và trong nước, Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, 2 Cơ sở pháp lý quản lý chất lượng công trình xây dựng, 3 Những bất cập của văn bản pháp luật trong công tác quản lý chất lượng, 4 Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu, Trên đây, luận văn mới chỉ đi vào phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại 03 công trình thủy điện do tư nhân đầu tư đã xảy ra sự cố đã cho thấy công tác quản lý chất lượng đã không được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các chủ thể tham gia xây dựng..., 5 Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công trình thủy điện do tư nhân đầu tư.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm