luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

26 220 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 13:28

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ĐỨC HOÀN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2011 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 2: TS Trần Minh Cả Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 12 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm vị trí quan trọng lĩnh vực sản xuất sản phẩm thiết yếu nuôi sống người Ở nước ta kinh tế nông nghiệp chiếm tới 40% GDP, 80% dân số, 70% lao động 75% số hộ nông thôn, góp phần to lớn sản phẩm quốc dân xuất Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế nói chung nông nghiệp nông thôn Khánh Vĩnh năm qua cho thấy việc nghiên cứu phát triển nông nghiệp huyện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp thời gian qua, đề xuất giải pháp phù hợp để khai thác có hiệu nguồn lực đất đai, lao động nguồn vốn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nông nghiệp hàng hoá theo hướng bền vững cần thiết Đề tài “Phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà” hoàn thành sở lý luận thực tiễn giúp cho công tác nghiên cứu, lãnh đạo đạo phát triển kinh tế xã hội nói chung nông nghiệp nông thôn nói riêng Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện bảo vệ môi trường địa bàn huyện Khánh Vĩnh MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Hoàn thiện sở lý luận phát triển nông nghiệp, vận dụng cụ thể vào điều kiện đặc thù khu vực nông thôn miền núi Khánh Hoà; - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020; - Đề xuất số kiến nghị với cấp, ngành để hoàn thiện sách phát triển nông nghiệp địa phương miền núi có huyện Khánh Vĩnh Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Ý nghĩa khoa học - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển nông nghiệp - Khái quát kinh nghiệm xây dựng phát triển nông nghiệp số địa phương nước số quốc gia giới, sở rút học kinh nghiệm Footer Page of 166 Header Page of 166 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu đề tài góp phần đưa sở khoa học giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu thiết cho quy hoạch nông nghiệp, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên Đồng thời giúp ngành nông nghiệp huyện lập kế hoạch chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý quan điểm phát triển bền vững; - Kết nghiên cứu đề tài sở để xây dựng chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công nhằm hướng dẫn nông dân áp dụng tiến khoa học, công nghệ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân vùng; - Kết nghiên cứu đề tài sở để xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh từ đến năm 2020 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất, nước, rừng địa bàn huyện - Các điều kiện kinh tế, xã hội ảnh hưởng cộng đồng sản xuất nông nghiệp 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Ranh giới hành huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa - Lĩnh vực nghiên cứu: Các vấn đề nông nghiệp, nông thôn - Các số liệu sử dụng để nghiên cứu cập nhật giai đoạn 2000 - 2010 Tầm xa giải pháp đề xuất đến năm 2015 tầm nhìn 2020 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Duy vật biện chứng vật lịch sử - Kế thừa: Kế thừa tài liệu tiền kế hoạch để đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện - Phương pháp thống kê mô tả, phân tích + Ứng dụng phần mềm Excel để thống kê phân tích liệu + Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý G.I.S (sử dụng phần mềm MapInfo, Arcgis…) xây dựng chồng ghép đồ Footer Page of 166 Header Page of 166 BỐ CỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Ngoài phần mở đầu, kết luận; đề tài nghiên cứu gồm nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh Chương 3: Những giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh đến 2015 tầm nhìn 2020 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm tất ngành sản xuất có đối tượng tác động trồng, vật nuôi gắn liền tất yếu với tự nhiên; có thời gian sản xuất với thời gian lao động cộng với thời gian phát triển trồng vật nuôi tác động điều kiện tự nhiên Quan niệm nông nghiệp theo cách hiểu có tác dụng làm sản xuất nông nghiệp không bị phát triển cách hạn hẹp, phiến diện, chia cắt 1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp - Sản xuất nông nghiệp có tính vùng - Trong nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu thay - Đối tượng SXNN thể sống - trồng vật nuôi - Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao 1.1.3 Vị trí, vai trò ngành nông nghiệp kinh tế quốc dân 1.1.3.1 Vị trí ngành nông nghiệp Nông nghiệp phận quan trọng kinh tế quốc dân, gắn bó hữu với ngành nghề lĩnh vực khác sở ổn định kinh tế, trị, xã hội tạo tảng vững trình phát triển đất nước Cả lý thuyết thực tiễn chứng minh rằng: nông nghiệp đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GDP giảm dần theo thời gian 1.1.3.2 Vai trò ngành nông nghiệp kinh tế Nông nghiệp hai ngành sản xuất vật chất chủ yếu Nông nghiệp tiền đề CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, điều Footer Page of 166 Header Page of 166 thể qua mặt sau: - Nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội - Nông nghiệp có vai trò quan trọng việc cung cấp yếu tố đầu vào cho công nghiệp khu vực thành thị - Làm thị trường tiêu thụ công nghiệp dịch vụ - Nông nghiệp tham gia vào xuất - Nông nghiệp có vai trò quan trọng bảo vệ môi trường 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm nội dung phát triển nông nghiệp 1.2.1.1 Tăng trưởng phát triển Theo lý thuyết kinh tế học phát triển, “tăng trưởng kinh tế phạm trù diễn tả động thái biến đổi mặt lượng chủ thể kinh tế” Tăng trưởng đo lường kết sản xuất xã hội hàng năm, thường sử dụng hai tiêu kinh tế tổng hợp: GNP GDP Các tiêu phản ánh mức tăng trưởng sản xuất hàng hoá dịch vụ quốc gia sau giai đoạn định biểu thị số % (thường năm) Phát triển kinh tế có nội dung phản ánh rộng so với khái niệm tăng trưởng kinh tế Xuất phát từ lý luận trên, phát triển nông nghiệp với tư cách ngành kinh tế hiểu việc gia tăng mức độ đóng góp giá trị sản lượng sản lượng hàng hoá nông sản ngành nông nghiệp cho kinh tế, đồng thời phát huy vai trò việc thúc đẩy tăng trưởng, giải việc làm khu vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng đại gắn với yêu cầu bền vững 1.2.1.2 Nội dung phát triển nông nghiệp Trên sở khái niệm phát triển nông nghiệp xây dựng, cần làm rõ nội hàm phát triển Cụ thể, nội dung phát triển nông nghiệp bao gồm khía cạnh sau đây: - Phát triển mặt số lượng: Đó việc gia tăng sản lượng giá trị tổng sản lượng nông sản sản xuất năm sở gia tăng tuyệt đối nguồn lực sản xuất - Phát triển mặt chất lượng: Phát triển mặt chất lượng thể việc gia tăng mức độ đóng góp giá trị sản phẩm nông sản Footer Page of 166 Header Page of 166 cách thay đổi chất lượng bên hoạt động sản xuất thông qua việc đẩy mạnh đầu tư vốn, lao động ứng dụng công nghệ sản xuất để tăng suất lao động sản xuất nông sản có chất lượng cao hơn, giá trị lớn - Phát triển mặt cấu Phát triển mặt cấu thể việc chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH Cụ thể, chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp từ quảng canh sang thâm canh; từ trồng trọt sang chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; từ lĩnh vực sản xuất hiệu sang lĩnh vực sản xuất có hiệu hơn; từ sản xuất lệ thuộc chủ yếu vào tự nhiên sang sản xuất chủ động, mang tính chất công nghiệp cao 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển nông nghiệp Với tư cách ngành sản xuất vật chất, trình độ phát triển nông nghiệp thể thông qua tiêu chủ yếu sau đây: - Giá trị sản lượng nông sản ngành nông nghiệp tạo năm - Tốc độ tăng giá trị sản lượng - Tỷ lệ đóng góp ngành nông nghiệp - Quy mô sử dụng nguồn lực sản xuất - Tỷ lệ sử dụng nguồn lực sản xuất - Hiệu sử dụng nguồn lực sản xuất - Sự chuyển dịch cấu nội ngành 1.2.3 Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp 1.2.3.1 Nhóm nhân tố tác động đến đầu vào Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Các nguồn lực (vốn, lao động…) khoa học - kỹ thuật công nghệ có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương giai đoạn 1.2.3.2 Nhóm nhân tố tác động đến đầu - Vấn đề dự báo, thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại… Công nghiệp chế biến nông sản tác động đến hành vi người sản xuất việc mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp Footer Page of 166 Header Page of 166 1.2.3.3 Nhóm nhân tố tổ chức, điều hành sản xuất - Cơ chế quản lý kinh tế quốc dân nói chung kinh tế nông nghiệp nông thôn nói riêng, yếu tố có tác động mạnh mẽ giữ vai trò định phân bố phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn nước ta - Chính sách phát triển, hình thức tổ chức sản xuất, … có vai trò quan trọng để lựa chọn mô hình phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương giai đoạn 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.3.1 Kinh nghiệm PTNN số địa phương nước 1.3.1.1.Vĩnh Long mô hình HTX rau an toàn 1.3.1.2 Bến Tre mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, tôn tạo phát triển cảnh quan môi trường 1.3.1.3 Cần Thơ mô hình PTNN gắn với du lịch toàn diện bảo vệ, tôn tạo phát triển văn hóa, cảnh quan môi trường sinh thái 1.3.1.4 Đăk Lăk mô hình tổ hợp du lịch * Trong mô hình nêu trên, điểm bật cần quan tâm phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch với điều kiện sẵn có địa phương, liên kết nông dân để thành lập nhóm sản xuất, thống từ khâu đầu đến sản phẩm, mục đích cuối tạo sản phẩm chất lượng, đồng có tính cạnh tranh cao, tạo mạnh cho sản phẩm nông nghiệp 1.3.2 Kinh nghiệm PTNN số quốc gia giới 1.3.2.1 Bài học từ nông nghiệp Đài Loan 1.3.2.2 Kinh nghiệm Hà Lan 1.3.2.3 Kinh nghiệm Thái Lan * Từ lý thuyết kinh nghiệm thực tế quốc gia giới phát triển nông nghiệp, học rút là: - Khai thác có hiệu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; ngăn chặn ô nhiễm, lạm dụng hoá chất sản xuất nông nghiệp; áp dụng tiến khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp - Phát triển nông nghiệp phải gắn liền với việc giải vấn đề xã hội, môi trường sinh thái khả cạnh tranh kinh tế Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KHÁNH VĨNH 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN KHÁNH VĨNH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý: Huyện Khánh Vĩnh có vị trí quan trọng phát triển kinh tế an ninh quốc phòng Phía Bắc giáp Thị xã Ninh Hoà, phía Đông giáp huyện Diên Khánh, phía Nam giáp huyện Khánh Sơn, phía Tây giáp tỉnh Đăk Lăk Lâm Đồng Vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội với huyện khác tỉnh tỉnh khác nước 2.1.1.2 Địa hình, địa mạo: Địa hình huyện Khánh Vĩnh chia thành hai kiểu sau: Tiểu vùng núi cao tiểu vùng núi thấp Nhìn chung địa hình Khánh Vĩnh phức tạp dốc cao, chiều dài sườn dốc ngắn; hướng dốc chủ yếu hướng Tây -> Đông, Bắc -> Nam Nam -> Bắc tuỳ theo sông lớn sông Cái, sông Chò, sông Cầu, sông Khế Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu vùng có độ cao 100 m 2.1.1.3 Khí hậu thời tiết: Những đặc điểm khí hậu, thời tiết huyện Khánh Vĩnh thuận lợi cho phát triển nông nghiệp Song cần ý đến tượng bất lợi lũ lụt mùa mưa, khô hạn mùa khô, gió Tây nóng ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt vào mùa trổ bông, hoa trồng 2.1.1.4 Tài nguyên thiên nhiên * Tài nguyên đất: Theo kết phúc tra Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung năm 2004, toàn huyện có nhóm đất (nhóm đất đỏ vàng diện tích 79.640,17 ha; nhóm đất xám bạc màu diện tích 817,30 ha; nhóm đất mùn vàng đỏ diện tích 31.243,74 ha; nhóm đất phù sa diện tích 1.813,59 ha; nhóm đất thung lũng sản phẩm dốc tụ diện tích 650,79 ha; nhóm đất phi nông nghiệp diện tích 2.548,81 ha) đơn vị đất đai Căn vào yêu cầu sinh lý, sinh thái loại trồng đất đai, chế độ nước, độ dốc, tầng dày lớp đất canh tác, theo tiêu Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 chuẩn FAO quỹ đất có khả phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm - nông kết hợp toàn huyện có khoảng gần 14.000 tự nhiên (khoảng 10.290 canh tác), trồng lúa, mía, công nghiệp ngắn ngày, hoa màu, điều, ăn quả; đồng cỏ * Tài nguyên nước:Huyện Khánh Vĩnh có mật độ sông suối cao so với huyện khác tỉnh Hầu hết sông suối xuất phát từ dãy núi cao phía Nam, Tây Bắc tập trung sông Thác Ngựa sông Chò chảy sông Cái Nha Trang đổ biển Mật độ sông suối bình quân 0,65 km/km2, thay đổi phạm vi 0,4 – 0,8 km/km2 xã Hiện chưa tiến hành khảo sát đánh giá trữ lượng nước ngầm Tuy nhiên, khả khai thác hạn chế, chủ yếu đào, khoan giếng lấy nước sinh hoạt Toàn huyện có gần 500 giếng nước, độ sâu giếng từ – 12 m tuỳ theo điểm dân cư * Tài nguyên rừng, thảm thực vật động vật - Tài nguyên rừng, thảm thực vật: Theo số liệu kiểm kê đất đai 2010 toàn huyện có 87.198,99 đất rừng Độ che phủ thường xuyên toàn huyện chiếm 75% Trong diện tích đất rừng che phủ 62% tổng diện tích tự nhiên - Động vật: Các loại động vật tự nhiên vùng chủ yếu Lợn rừng, Chồn, Mang, Tuy nhiên, số lượng loài ngày giảm tình trạng săn bắn xảy 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 2.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2000-2010 đạt 7,41%/năm Trong đó: ngành công nghiệp – xây dựng tăng 11,71%; nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,05%; dịch vụ tăng 22,90% 2.1.2.2 Cơ cấu kinh tế Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế địa bàn huyện Khánh Vĩnh thời kỳ 2000 đến 2010 có biến động sau: Tỷ trọng nông – lâm – thuỷ sản: giảm từ 74,01% năm 2000 xuống 44,36% năm 2010 Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng: tăng từ 18,75% năm 2000 lên 27,77% năm 2010 Tỷ trọng dịch vụ: tăng từ 7,24% năm 2000 lên đạt 27,87% năm 2010 * Nhìn chung, 10 năm qua cấu kinh tế huyện có Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166.10 ăn quả, công nghiệp lâu năm 2.2.1.2 Quy mô sản xuất mức độ phát triển ngành chăn nuôi Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện năm 2010 49.870 tăng 9.511 so với tổng đàn năm 2000 Tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2000 – 2010 2,14%/năm Chăn nuôi tập trung phát triển chủ yếu vào đàn bò, lợn đàn gia cầm; đàn trâu, dê cừu có số lượng nhỏ, mạnh huyện Tổng sản lượng thịt loại năm 2010 520,24 tăng 197,74 so với năm 2000 Tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2000 – 2010 4,9%/năm 2.2.1.3 Thực trạng phát triển ngành nông – lâm – thủy sản Trong giai đoạn 2000 – 2010, GTSX toàn ngành nông nghiệp tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,05%/năm Từ năm 2000 đến năm 2010 giá trị sản xuất tăng gấp 3,0 lần Nông nghiệp Khánh Vĩnh ngành có vai trò quan trọng phát triển kinh tế huyện 2.2.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp mặt chất lượng 2.2.2.1 Năng suất bình quân loại trồng Năm 2005 năm thiên tai bất lợi, suất số loại trồng có xu hướng giảm Giai đoạn 2006 – 2010, thời tiết thuận lợi, suất nhiều loại trồng tăng nhanh Biểu 2.11: NS đơn vị diện tích trồng chủ yếu qua năm Năng suất (Tạ/Ha) Tốc độ tăng (%/năm) Hạng mục Năm Năm Năm 2000 - 2005 - 2000 2000 2005 2010 2005 2010 2010 Cây lúa 22,15 12,27 32,09 -11,14 21,2 3,78 Cây ngô 12,5 6,52 13,91 -12,21 16,36 1,07 Khoai lang 50 50 55 1,92 0,96 Cây mì 105 120 125 2,71 0,82 1,76 Đậu loại 5 5,06 0,24 0,12 Rau loại 80 85 80,2 1,22 -1,16 0,02 Mía 413 320 390 -4,98 4,04 -0,58 Lạc 9,1 15 15 10,51 5,12 Đậu tương 10 11 12 1,92 1,76 1,84 Vừng 3,5 3,13 7,39 5,24 Nguồn: Tổng hợp từ niên giám thống kê huyện Khánh Vĩnh 2000 – 2010 Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166.11 2.2.2.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp * Hệ số sử dụng đất: thấp, đạt từ 1,24 – 1,38 lần * Hiệu kinh tế sử dụng đất: Giá trị sản xuất bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 37,85 triệu đồng/ha/năm (tăng 3,05 lần so với năm 2000 2,44 lần so với năm 2005) Diện tích đạt hiệu 40 – 50 triệu/ha mô hình lúa + ngô lai mô hình chuyên canh lúa, chuyên canh mì Diện tích đạt hiệu 20 đến 40 triệu đồng chiếm khoảng 15 – 20%, tập trung chủ yếu đất lúa vụ, chân đất trồng màu không tưới Như vậy, qua số liệu điều tra nhanh cho thấy số diện tích đạt hiệu thu nhập 40 – 50 triệu đồng/năm chiếm khoảng 55 – 60% tổng diện tích canh tác, so với giai đoạn 2000 – 2005, số diện tích tăng lên 25% 2.2.2.3 Cơ giới hóa nông nghiệp Tỷ lệ giới hoá khâu làm đất đạt cao tăng trưởng nhanh từ 25% năm 2000 lên 52% năm 2010 Tuy nhiên, việc giới hoá nông nghiệp tập trung vùng có điều kiện thuận lợi Thị trấn Khánh Vĩnh vùng phụ cận 2.2.2.4 Thủy lợi hóa Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng thủy lợi tính đến cuối năm 2010 toàn huyện xây dựng khoảng 19 công trình thuỷ lợi thực tưới cho diện tích lúa nước 175 số diện tích hoa màu địa bàn Công suất sử dụng đạt bình quân khoảng 35 – 40%, chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế 2.2.3 Thực trạng phát triển nông nghiệp mặt cấu Trong cấu chung sản xuất nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng, thu hút đông đảo lao động tham gia; ngành thủy sản chiếm tỷ trọng thấp Biểu 2.14: Cơ cấu GTSX nông – lâm – thủy sản thời kỳ 2000 – 2010 STT Các tiêu ĐVT 2000 2005 2008 2009 2010 Ngành nông nghiệp % 72,15 58,59 46,15 45,31 47,03 Ngành thủy sản % 0,14 0,37 1,02 0,98 1,03 Ngành lâm nghiệp % 27,71 41,04 52,83 53,71 51,94 Tổng cộng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Nguồn: Tổng hợp từ niên giám thống kê huyện Khánh Vĩnh 2000 – 2010 Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166.12 2.2.3.1 Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp - Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển đổi cấu nội ngành nông nghiệp Biểu 2.15: Giá trị sản xuất cấu ngành nông nghiệp qua năm (Giá CĐ 1994) Năm Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2000 2005 2008 2009 2010 Tổng GTSX (Tr.đồng) 39.303 33.677 60.416 63.019 66.724 Trồng trọt 29.253 25.764 48.163 46.759 50.538 Chăn nuôi 10.050 5.550 9.853 11.455 10.787 Dịch vụ 2.363 2.400 4.805 5.400 Cơ cấu (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Trồng trọt 74,43 76,50 79,72 74,20 75,74 Chăn nuôi 25,57 16,48 16,31 18,18 16,17 Dịch vụ 0,00 7,02 3,97 7,63 8,09 Nguồn: Tổng hợp từ niên giám thống kê huyện Khánh Vĩnh 2000 - 2010 - Ngành chăn nuôi giai đoạn 2000 – 2005 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giảm 11,2%/năm tỷ trọng giá trị sản xuất cấu ngành giảm từ 25,57 % (năm 2000) xuống 16,48% (năm 2005) Giai đoạn 2006 – 2010, dịch bệnh tiếp tục gia tăng đạt tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân (2005 – 2010) đạt 14,21%/năm - Lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 phát triển nhanh hơn, tỷ trọng đóng góp thấp 2.2.3.2 Cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp Tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá cố định năm 1994 tăng từ 15,093 tỷ đồng năm 2000 lên 73,696 tỷ đồng năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2000 – 2010 17,18%/năm (tốc độ tăng trưởng bình quân ngành lâm sinh tăng 0,2%/năm; ngành khai thác tăng 19,33%/năm) 2.2.3.3 Cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản Tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản theo giá cố định năm 1994 tăng từ 0,075 tỷ đồng năm 2000 lên 1,467 tỷ đồng năm 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2000 – 2010 34,63%/năm Trong cấu ngành thủy sản nuôi trồng chiếm tỷ trọng cao Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166.13 2.2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh thời gian qua 2.2.4.1 Tình hình khai thác sử dụng tài nguyên đất Trong 10 năm qua từ 2000 đến năm 2010 tổng diện tích khai thác sử dụng vào mục đích nông nghiệp tăng 18.453 Tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2000 – 2010 2,03%/năm Quỹ đất có khả sản xuất nông nghiệp khai thác cách triệt để 2.2.4.2 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực Lao động lĩnh vực nông nghiệp năm 2000 10.681 người chiếm 84,80%; lao động lĩnh vực nông nghiệp năm 2010 13.222 người chiếm 71,53% Trong 10 năm qua tỷ trọng lao động nông nghiệp có xu hướng giảm chiếm tỷ trọng cao 2.2.4.3 Tình hình sử dụng nguồn vốn khu vực nông nghiệp Vốn nguồn lực hạn chế ngành kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng Ngân sách chi cho nông nghiệp trung bình huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2005 – 2010 khoảng 6% so với tổng ngân sách 2.2.4.4 Tình hình ứng dụng KHCN sản xuất nông nghiệp * Trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh kết hợp với trung tâm khuyến nông huyện thực nhiều đề tài khảo nghiệm loại giống Đã chọn giống lúa thích ứng với điều kiện Khánh Vĩnh * Đưa tiến kỹ thuật vào sản xuất: Giảm mật độ gieo sạ, chương trình giảm tăng Ngoài thực nhiều chương trình khác chương trình IPM lúa, điều + ăn quả, lớp kỹ thuật trồng keo lai giâm hom điều ghép 2.2.4.5 Các sách áp dụng SX nông nghiệp Trong trình thực Nghị định số 64-CP ngày 27-9-1993 Chính phủ; Nghị định số 163/TTg ngày 16/11/1999 (thay Nghị định số 02-CP ngày 15/01/1995 việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất lâm nghiệp) đạt số kết tồn số bất cập Vì vậy, cần phải điều chỉnh bổ sung sách pháp luật đất đai đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho phù hợp Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166.14 2.2.5 Tổ chức sản xuất nông nghiệp 2.2.5.1 Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp * Kinh tế nông hộ: Hộ nông dân chủ thể sản xuất nông nghiệp Khánh Vĩnh Toàn huyện có gần 5.313 hộ có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp với 13.826 lao động hàng năm tham gia sản xuất nông nghiệp * Kinh tế trang trại: Khánh Vĩnh huyện miền núi, có tiềm để phát triển trang trại chưa có nhiều trang trại hình thành phát triển Năm 2010 toàn huyện có 300 sở đạt tiêu chí kinh tế trang trại 2.2.5.2 Cung ứng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm Hệ thống dịch vụ cung ứng tiêu thụ sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành 2.2.6 Thực trạng đầu tư kết cấu hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp 2.2.6.1 Thuỷ lợi Đến cuối năm 2010 toàn huyện xây dựng khoảng 19 công trình thuỷ lợi số đập bổi suối lớn, nhỏ thực tưới cho diện tích lúa nước 175 số diện tích hoa màu địa bàn 2.2.6.2 Giao thông - Đến hệ thống giao thông địa bàn huyện thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu lại, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa nông sản 2.2.6.3 Điện - Nguồn điện cung cấp lưới 15 KV từ trạm trung gian Cầu Đôi huyện Diên Khánh qua hai lộ đường dây 871 873 Trong năm 2010 tiến hành triển khai dự án thủy điện sông Giang xã Khánh Trung, điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế xã hội huyện năm tới 2.2.6.4 Hệ thống sở dịch vụ thương mại - Nhìn chung, kết cấu hạ tầng phục vụ cho thương mại phát triển, số lượng ít, tập trung chủ yếu khu vực thị trấn Khánh Vĩnh - Để phát triển kinh tế - xã hội huyện kỳ quy hoạch cần tiếp tục xây dựng, mở rộng thêm hệ thống chợ xã có điều kiện 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KHÁNH VĨNH Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166.15 2.3.1 Những thành tựu đạt Giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp – thuỷ sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,05%/năm Kết cấu hạ tầng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc ngày hoàn thiện 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, cấu ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn Thuỷ lợi chưa đáp ứng cho yêu cầu sản xuất, hiệu suất tưới công trình thấp Các chương trình giống cây, đạt số kết chưa đáp ứng nhu cầu Sản xuất nông nghiệp chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, phân tán, manh mún Chăn nuôi mang tính quảng canh, phân tán nhỏ lẻ Quy mô sản xuất chủ yếu theo hình thức hộ gia đình, số mô hình trang trại sản xuất hàng hoá lớn chưa nhiều Một phận dân nghèo, trình độ dân trí thấp Nguồn lao động tương đối dồi tỷ lệ qua đào tạo thấp 2.3.3 Nguyên nhân - Công tác định hướng, quy hoạch, kế hoạch hoá sản xuất chưa cấp ngành ý mức Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên Đất đai phân tán, manh mún Vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp thấp chiếm khoảng 6% Việc ứng dụng tiến KHKT vào sản xuất chưa phổ cập rộng rãi Thị trường, giá nông sản, vật tư nông nghiệp thường biến động Vấn đề dự báo, thông tin thị trường, công tác xúc tiến thương mại yếu Công nghiệp chế biến nông sản chưa phát triển CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KHÁNH VĨNH ĐẾN 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Các sách Đảng, nhà nước liên quan đến phát triển KT – XH miền núi - Chương trình 134 (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ) việc cấp đất sản xuất, đất lâu dài, hỗ trợ tiền làm nhà, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166.16 - Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi (CT 135 giai đoạn I (1998 – 2005); giai đoạn II (2006 – 2010) giai đoạn III (2011 – 2015)) - Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ hộ nghèo nhà - Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo - Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 3.1.2 Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Khánh Hòa huyện Khánh Vĩnh 3.1.2.1 Chiến lược PTNN, nông thôn tỉnh Khánh Hòa Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 12 – 12,5% Trong tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống 9,6 – 10% tốc độ tăng trưởng 3,5%/năm Giải pháp phát triển nông nghiệp là: Bố trí lại cấu trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên Rà soát quy hoạch, khai thác tài nguyên nước, đất đai cách hợp lý Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất Bảo vệ phát triển vốn rừng Phát triển chăn nuôi, cải tạo giống để nâng cao chất lượng thịt đáp ứng nhu cầu thị trường 3.1.2.2 Chiến lược PTNN, nông thôn huyện Khánh Vĩnh Cơ cấu kinh tế năm 2015: nông nghiệp chiếm 26,26%; công nghiệp – xây dựng chiếm 29,61% thương mại dịch vụ chiếm 44,13% Giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp là: Nâng cao tỷ trọng GTSX ngành chăn nuôi cấu nông nghiệp Phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng nông – lâm kết hợp, ổn định độ che phủ 73 – 75% Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đảm bảo vệ sinh môi trường Đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân Phát triển vùng nguyên liệu nông lâm sản Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng nông thôn 3.1.3 Dự báo xu hướng thay đổi yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tương lai Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166.17 3.1.3.1 Dự báo thị trường nông sản * Dự báo nhu cầu lương thực, thực phẩm: Tổng nhu cầu lương thực đến năm 2015 17.932 tấn, đến năm 2020 20.687 Tổng nhu cầu rau xanh đến năm 2015 3.071 tấn, đến năm 2020 4.611 Tổng nhu cầu đậu loại đến năm 2015 461 tấn; đến năm 2020 646 Tổng nhu cầu hoa loại đến năm 2015 1.536 tấn; đến năm 2020 2.767 Tổng nhu cầu đường đến năm 2015 14.807 tấn; đến năm 2020 22.939 Tổng nhu cầu thịt loại đến năm 2015 1.996 tấn; đến năm 2020 2.951 Tổng nhu cầu trứng loại đến năm 2015 triệu quả, đến năm 2020 triệu * Thị trường loại nông sản Lúa gạo: Thị trường xuất gạo Việt Nam chủ yếu nước Châu Á gần số nước Châu Phi Cây ngô: Cũng lúa, ngô chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho chế biến đáp ứng phần nhu cầu lương thực Cây mì: Từ năm 2005 đến giá thu mua mì liên tục gia tăng, thị trường Trung Quốc (80%) nước Đài Loan, Philippin, Malaixia…Điều: Thị trường xuất điều Việt Nam chủ yếu Trung Quốc (chiếm 99%), có số nước khác Myanma, Ấn Độ…Trái cây: sản xuất chủ yếu để cung cấp nhu cầu huyện, trọng sản xuất số giống chất lượng cao để cung cấp cho nhu cầu khách du lịch Sản phẩm chăn nuôi: Các loại sản phẩm thịt bò, lợn, gia cầm, trứng chủ yếu tiêu thụ thị trường huyện Đối với chăn nuôi đà điểu ngành có triển vọng lớn tạo sản phẩm xuất 3.1.3.2 Dự báo biến động điều kiện tự nhiên Theo đánh giá Ngân hàng giới (WB), Việt Nam nằm số nước chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu (trong khu vực Châu Á đứng thứ sau Ấn Độ) Khánh Vĩnh nằm khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp hậu biến đổi khí hậu là: Nguồn nước mặt khan mùa khô gây hạn hán, dư thừa mùa mưa gây lũ lụt Bão lụt gia tăng khó dự báo ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế lâu dài Các hệ sinh thái chịu tác động suy thoái, biến động Các đối tượng nuôi trồng, diện tích canh tác, quy trình, thời gian, dịch bệnh Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166.18 thay đổi không ngừng Theo số dự báo khác Khánh Vĩnh xếp vào vùng trọng điểm sa mạc hóa tương lai 3.1.3.3 Dự báo biến động mặt xã hội * Biến đổi cấu kinh tế dẫn đến biến đổi cấu xã hội: Cơ cấu kinh tế thay đổi làm thay đổi cấu lao động, bố trí nguồn lực lao động thay đổi sở phân công lao động xã hội * Sự gia tăng dân số: Trong tương lai, theo dự báo quy mô dân số Khánh Vĩnh đến năm 2015 khoảng 42.074 người đến năm 2020 khoảng 50.536 người Lực lượng lao động: Nguồn lao động huyện đến năm 2010 có 18.484 người, lao động khu vực nông lâm nghiệp 13.222 người chiếm tỷ lệ 71,53% 3.1.4 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh 3.1.4.1 Quan điểm phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh - Phát triển nông – lâm – thuỷ sản huyện phải thực mối quan hệ hữu với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phát triển nông – lâm – thuỷ sản theo chiều sâu sở khai thác có hiệu nguồn lực với thực CNH, HĐH để tạo nông nghiệp hàng hoá có chất lượng cao đảm bảo thoả mãn nhu cầu tương lai 3.1.4.2 Mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh Đảm bảo nhịp độ tăng bình quân hàng năm khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 10,5% thời kỳ 2016 – 2020 khoảng 6,6% Trong cấu kinh tế năm 2020 chiếm tỉ trọng 17,08% Phấn đấu trì độ che phủ rừng từ 80 – 85% 3.1.4.3 Phương hướng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh Chuyển dịch mạnh cấu kinh tế nông nghiệp hướng, nâng cao giá trị thu nhập đất canh tác Kết hợp phát triển hài hoà trồng trọt chăn nuôi, đảm bảo an ninh lương thực bền vững địa bàn huyện, giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp đến năm 2015 khoảng 65%, năm 2020 khoảng 50% 3.1.4.3.1 Sản xuất nông nghiệp Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166.19 * Trồng trọt: Tiếp tục mở rộng diện tích vùng đất có khả sản xuất nông nghiệp Phấn đấu đến năm 2020 diện tích gieo trồng loại hàng năm 10.402 Khuyến khích hình thành trang trại trồng ăn - chăn nuôi; trồng ăn kết hợp với du lịch sinh thái * Chăn nuôi: Nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi cấu giá trị nông nghiệp Đến năm 2015 dự kiến quy mô đàn bò đạt đạt 8.613 tăng lên 10.600 vào năm 2020 Dự kiến đến năm 2015 quy mô đàn lợn đạt 9.000 tăng lên 11.000 vào năm 2020 Phát triển nuôi dê khả tăng đàn nhanh Phát triển đàn gia cầm theo phương thức nuôi công nghiệp, bán công nghiệp Đến năm 2015 dự kiến quy mô đàn gia cầm đạt 150.000 tăng lên 250.000 vào năm 2020 3.1.4.3.2 Lâm nghiệp - Sản xuất theo hướng lâm nông nông lâm kết hợp phù hợp với vùng nhằm tạo nhiều sản phẩm phát triển bền vững Phấn đấu độ che phủ rừng đạt khoảng 80 – 85% 3.1.4.3.3 Thủy sản Là huyện miền núi nên thủy sản địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào nuôi cá nước Diện tích ao hồ năm 2010 14,76 ha, phấn đấu đến năm 2020 diện tích ao hồ 30 Sản lượng khai thác đạt 100 vào năm 2010 đến năm 2020 đạt khoảng 200 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH 3.2.1 Các giải pháp liên quan đến hoàn thiện công tác quy hoạch quản lý quy hoạch phát triển nông nghiệp giải vấn đề đất đai cho sản xuất 3.2.1.1 Huy động sử dụng có hiệu đất đai Trên sở đánh giá đất đai làm sở cho việc bố trí quy hoạch sử dụng đất, sử dụng cách tiết kiệm có hiệu quỹ đất nông nghiệp Kết hợp chặt chẽ khai thác với bảo vệ, bồi dưỡng cải tạo ruộng đất Đẩy mạnh công tác dồn điền đổi để hình thành vùng chuyên canh lớn Tăng cường công tác quản lý nhà nước ruộng đất 3.2.1.2 Chính sách đất đai Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166.20 Đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp đến hộ nông dân theo chủ trương Nhà nước Xác định mức độ hạn điền đất nông nghiệp đặc biệt hộ phát triển trang trại Thực rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp để quản lý tốt Ưu tiên khuyến khích nông hộ mở trang trại nông lâm nghiệp, thông qua sách cấp, cho thuê đất sử dụng lâu dài 3.2.2 Các giải pháp liên quan đến vốn cho sản xuất nông nghiệp 3.2.2.1 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn SXNN Thứ nhất, cần phải xác định đắn phương hướng đầu tư vốn Thứ hai, sử dụng có hiệu vốn đầu tư từ ngân sách nguồn vốn khác theo mục tiêu phát triển 3.2.2.2 Chính sách tín dụng nông thôn Có sách ưu đãi vay vốn tín dụng theo tinh thần Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 Mở rộng đối tượng cho vay cho tất thành phần kinh tế, lãi suất cho vay phải hợp lý, đảm bảo cho người vay tái sản xuất mở rộng, thời gian vay phải phù hợp với chu kỳ sản xuất Khuyến khích mở rộng hình thức tín dụng nông dân nông thôn gắn khuyến nông với việc cho vay vốn 3.2.3 Các giải pháp liên quan đến lao động cho nông nghiệp 3.2.3.1 Chính sách đào tạo nghề Tăng cường công tác dạy nghề cho nông dân theo phương pháp huấn luyện IPM, học gắn liền với thực hành Phối hợp với Sở ngành liên quan tổ chức lớp dạy nghề cho nông dân trung tâm dạy nghề trung tâm giáo dục cộng đồng Khuyến khích nông dân tự học thông qua hình thức tham quan học hỏi mô hình sản xuất tiên tiến 3.2.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Phân bổ lao động hợp lý vùng biện pháp quan trọng để sử dụng đầy đủ hợp lý nguồn nhân lực nông nghiệp Thực chuyển dịch cấu lao động nông thôn, mở mang ngành nghề để thu hút lao động, giải việc làm khai thác hiệu thời vụ nông nhàn 3.2.4 Các giải pháp đảm bảo đầu cho nông nghiệp 3.2.4.1 Giải pháp thị trường đầu cho sản xuất nông nghiệp Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166.21 Các doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân theo tinh thần định số 80/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Xây dựng nâng cấp sở chế biến nông lâm sản địa Phòng kinh tế làm tốt công tác xúc tiến thương mại, thông tin kinh tế, nghiên cứu thị trường huyện sách phát triển thị trường loại sản phẩm, hàng hoá 3.2.4.2 Chính sách giá cho sản phẩm nông nghiệp Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên gặp rủi ro thiên tai, đặc biệt việc cung cầu hàng hóa nông sản co giãn so với biến động giá chế thị trường Như vậy, việc hỗ trợ, trợ giá, bảo hiểm sản xuất nông nghiệp cần thiết Hơn nữa, nông sản sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống xã hội cần phải định hướng phát triển, đảm bảo nhu cầu định cho xã hội 3.2.5 Các giải pháp phát triển sở hạ tầng kỹ thuật áp dụng khoa học công nghệ 3.2.5.1 Giải pháp xây dựng kết cấu CSHT nông nghiệp, nông thôn Để phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện việc xây dựng sở hạ tầng phải trước bước Trong năm tới cần nâng cấp công trình có phải đầu tư xây dựng công trình quan trọng khác, đặc biệt công trình Hồ Sông Chò Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc phải bảo đảm thông suốt phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp Xây dựng hệ thống chợ , trung tâm bán buôn vùng nông sản hàng hóa tập trung 3.2.5.2 Giải pháp đầu tư trang bị giới hoá sản xuất nông nghiệp Trong năm tới cần đầu tư trang bị máy kéo nhỏ công suất 12 CV, máy gặt đập liên hợp; đầu tư trang bị máy sấy, lò sấy nông sản có hạt để nâng cao suất chất lượng nông sản 3.2.5.3 Giải pháp KHCN ứng dụng tiến KHKT Phối hợp với ngành Tỉnh thực chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, gắn kết nhà khoa học với doanh nghiệp nông dân Phối hợp với địa phương tăng cường nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, khuyến lâm Khuyến khích phát triển cửa hàng cung Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166.22 ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trung tâm cụm xã, đồng thời vận động, hướng dẫn tổ chức cho nông dân làm phân chuồng để cải tạo đất 3.2.6 Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ SXNN 3.2.6.1 Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ đầu vào Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh cung ứng vật tư, phân bón, nguyên liệu, máy móc, trang thiết bị nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất tiêu dùng địa bàn huyện 3.2.6.2 Giá cả, bảo hiểm giá bảo hiểm rủi ro nông nghiệp Giá nông sản thực tế thay đổi theo giá thị trường bị chi phối quy luật cung cầu Tuy nhiên, giai đoạn Nhà nước nên có sách giá, thực bảo trợ giá, đặc biệt giá mặt hàng chiến lược như: lúa gạo, nhu yếu phẩm, vật tư nông nghiệp, nhiên liệu có biện pháp điều tiết có hiệu lực Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 1-3-2011 việc thí điểm thực bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 21 tỉnh 3.2.7 Các giải pháp tổ chức, chế sách 3.2.7.1 Mô hình sản xuất tổ hợp tác liên kết Tổ liên kết sản xuất xem mô hình mới, hình thành sở hộ nông dân tập hợp tham gia vào tổ nhằm trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa đồng bộ, nâng cao hiệu sản xuất, mang tính tự chủ, tự quản 3.2.7.2 Mô hình hợp tác xã nông nghiệp cổ phần Là mô hình sản xuất hộ nông dân tự góp vốn trở thành cổ đông, vốn góp tiền ruộng đất Đây mô hình có trình độ tổ chức cao đòi hỏi phải có tích tụ ruộng đất, thực phải quy hoạch lại vùng sản xuất, xây dựng phương án sản xuất 3.2.7.3 Mô hình liên kết, liên doanh Đây mô hình liên kết, liên doanh hộ gia đình với doanh nghiệp, hợp tác xã Doanh nghiệp lo đầu tư vốn, cung cấp giống tốt, kỹ thuật, vật tư cho sản xuất nông nghiệp, tiến hành chế biến tiêu thụ hầu hết sản phẩm làm Hộ nông dân góp ruộng ngày công lao động; sản phẩm làm doanh nghiệp thu mua chế biến tiêu thụ Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166.23 3.2.7.4 Mô hình sản xuất doanh nghiệp nông nghiệp Đây mô hình tổ chức phát triển trình độ cao, khép kín từ khâu sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm làm dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao tiêu sản phẩm cho hộ liên kết với doanh nghiệp 3.2.7.5 Các sách thành phần kinh tế Đối với khu vực kinh tế Nhà nước: triển khai chương trình hành động thực nghị Trung ương xếp lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước Đối với khu vực kinh tế tập thể: địa bàn huyện chưa có loại hình kinh tế tập thể nhu cầu hợp tác để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế xu hướng tất yếu Đối với khu vực cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư nhân: triển khai thực nghị Trung ương tiếp tục đổi chế sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp thông qua biện pháp hỗ trợ tài phi tài 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Các kiến nghị, đề xuất với địa phương Cần xây dựng quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp Đào tạo nguồn nhân lực đủ mạnh để thực phát triển nông nghiệp Chỉ đạo triển khai có hiệu chương trình khoa học kỹ thuật tỉnh đầu tư vào địa bàn Thường xuyên đạo phòng, trạm chuyên môn, xã, thị trấn, thực tốt chương trình trọng tâm, chương trình phòng chống dịch bệnh cho trồng vật nuôi Tiếp tục triển khai Quyết định số 49/2006/QĐUBND việc vay vốn ưu đãi để đầu tư mua sắm thiết bị, máy phục vụ sản xuất nông nghiệp 3.3.2 Các kiến nghị, đề xuất với Trung ương Tiếp tục thực Quyết định số 131 ngày 23/1/2009 Quyết định số 497 ngày 17/4/2009 Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục thực Nghị định số 41/2010/NĐ-CP Chính phủ sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn Tiếp tục hoàn thiện sách đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường đưa quy định pháp luật vào sống Thiết lập phát triển hệ thống nghiên cứu, phân tích đánh giá, dự báo, cung cấp thông tin giao dịch thị trường đại Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166.24 KẾT LUẬN Trong năm qua, sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân địa bàn huyện Khánh Vĩnh có nhiều tiến đạt nhiều thành tựu bật, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần tích cực vào xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm ổn định trị - xã hội Qua việc nghiên cứu phát triển ngành nông nghiệp địa bàn huyện Khánh Vĩnh, rút số kết luận sau: Trong giai đoạn 2000 – 2010, ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản huyện Khánh Vĩnh có bước phát triển khá, giá trị sản xuất toàn ngành liên tục tăng với mức 2,05%/năm Cơ cấu trồng vật nuôi chuyển biến tích cực, phù hợp với điều kiện sinh thái, trồng có hiệu kinh tế thấp thay dần trồng hàng hoá có giá trị kinh tế cao hình thành vùng chuyên canh trồng theo hướng sản xuất hàng hoá (mía, điều ghép, phát triển kinh tế rừng); chăn nuôi có bước phát triển đáng kể, đặc biệt chăn nuôi bò thịt, lợn Người nông dân bước thay đổi tập quán canh tác cũ, lạc hậu sang áp dụng tiến kỹ thuật mới, thay đổi cấu mùa vụ với khí hậu thời tiết, tránh thiệt hại thiên tai gây Bên cạnh kết đạt được, ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản Khánh Vĩnh có tồn tại, hạn chế, là: Ruộng đất manh mún, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa tạo sản phẩm hàng hoá với khối lượng lớn Trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật người sản xuất thấp, kết hợp với thiếu vốn đầu tư nên hiệu sản xuất chưa cao Chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp nông thôn diễn chậm, lực lượng lao động nông nghiệp lớn, suất lao động thấp Thu nhập từ nông nghiệp ngày giảm chi phí đầu vào tăng cao, đời sống nhân dân khu vực nông thôn nhiều khó khăn Sự thành công phát triển nông nghiệp tạo tảng quan trọng kinh tế xã hội để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá Ngược lại, lạc hậu, chậm phát triển nông nghiệp tác nhân kéo lùi phát triển Vì vậy, cần phải coi phát triển nông nghiệp bền vững nhiệm vụ chung kinh tế, điều kiện định thành công trình CNH, HĐH huyện Khánh Vĩnh Footer Page 26 of 166 ... hướng phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh 3.1.4.1 Quan điểm phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh - Phát triển nông – lâm – thuỷ sản huyện phải thực mối quan hệ hữu với chiến lược phát triển. .. Nội dung phát triển nông nghiệp Trên sở khái niệm phát triển nông nghiệp xây dựng, cần làm rõ nội hàm phát triển Cụ thể, nội dung phát triển nông nghiệp bao gồm khía cạnh sau đây: - Phát triển mặt... triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh đến 2015 tầm nhìn 2020 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp Nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, luận văn thạc sĩ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Từ khóa liên quan