luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

116 256 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 12:37

Header Page of 166 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ" (VẬT LÍ 10 CƠ BẢN) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2009 Footer Page of 166 Header Page of 166 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ" (VẬT LÍ 10 CƠ BẢN) Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Mã số : 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS TÔ VĂN BÌNH THÁI NGUYÊN - 2009 Footer Page of 166 Header Page of 166 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền giáo dục nước ta đạt thành đáng kể chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi Chất lượng hiệu giáo dục - đào tạo thấp, trình độ kiến thức, kỹ thực hành, phương pháp tư khoa học đại đa số học sinh yếu Nhiều học sinh trường, khả vận dụng kiến thức vào đời sống sản xuất nhiều hạn chế .Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng phương pháp giáo dục - đào tạo chậm đối Phương pháp giảng dạy chưa phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh Học sinh chưa có hứng thú say mê học tập Trong học học sinh thụ động tiếp thu tri thức , có hội tham gia vào trình xây dựng kiến thức Vì cần đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo người học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu học sinh, đồng thời tăng cường sử dụng phương tiện dạy học Để làm điều biện pháp quan trọng nghiên cứu định hướng hoạt động nhận thức học sinh học Trong lĩnh vực có số tác giả nghiên cứu, như: Luận văn thạc sĩ Trịnh Thị Hải Yến với đề tài:"Sử dụng phương pháp nhận thức (phương pháp mô hình) dạy học vật lí phổ thông nhằm phát triển tư học sinh" Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hà thực "Nghiên cứu sử dụng số phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh trình dạy học phần dụng cụ quang học, tán sắc giao thoa ánh sáng trường THPT nhằm nghiên cứu đầy đủ sâu sắc phối hợp phương pháp dạy học THPT Luận văn thạc sĩ Footer Page of 166 -1- Header Page of 166 Trần Văn Nguyệt sâu nghiên cứu tình có vấn đề, kiểu hướng dẫn học sinh tích cực, tự lực giải vấn đề dạy học chương "Áp suất chất lỏng chất khí" v.v Tuy nhiên chương "Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể", phần kiến thức có nhiều ứng dụng quan trọng kĩ thuật sống hàng ngày nghiên cứu Từ lí chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập dạy học số kiến thức chương " Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể ".(Vật lý 10 bản) Mục đích nghiên cứu Vận dụng lý luận dạy học đại phương pháp dạy học vật lý để xây dựng hệ thống tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập tiến trình xây dựng số kiến thức chương "Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể "(Vật lý 10 bản) nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý trường phổ thông Đối tượng nghiên cứu Quá trình dạy - học giáo viên học sinh học Vật lý Giả thuyết khoa học Nếu biết khai thác vốn kiến thức khả sẵn có học sinh, biết vận dụng quan điểm lý luận dạy học đại sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học vật lý xây dựng tình học tập giúp học sinh giải tình học tập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận dạy học đại phương pháp dạy học vật lý Footer Page of 166 -2- Header Page of 166 - Nghiên cứu lý luận việc xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập - Tìm hiểu thực tế dạy học phần kiến thức chương "Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể" trường trung học phổ thông, để nhận biết trình độ xuất phát, quan niệm học sinh trước học phần kiến thức này, phát khó khăn, sai lầm phổ biến dạy học phần kiến thức - Đề xuất biện pháp xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập học Vật lý - Thiết kế tiến trình dạy - học sở xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập, dạy học số kiến thức chương "Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể" (Vật lý lớp 10 bản) - Thực nghiệm sư phạm Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận - Khảo sát thực tế - Thực nghiệm sư phạm Đóng góp đề tài 1) Hệ thống hoá số vấn đề lí luận dạy học đại Đề xuất biện pháp xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập học, vận dụng vào việc dạy học kiến thức Vật lý 10 2) Kết thiết kế dạy dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương Footer Page of 166 -3- Header Page of 166 Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc xây dựng tình học tập giải tình học tập Chương 2: Nghiên cứu xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập dạy học chương "Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể" Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Footer Page of 166 -4- Header Page of 166 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 1.1 Quan điểm đại dạy học 1.1.1 Một số điểm trình dạy học đại Quan tâm, nghiên cứu đến việc đổi trình dạy học phải quan tâm đến thân hoạt hoạt động học Học lý tồn dạy mục đích dạy Dạy học đường thuận lợi để người khoảng thời gian ngắn để tiếp thu tri thức theo yêu cầu xã hội hay theo yêu cầu cá nhân Đồng thời đường giúp học sinh phát triển lực tri tuệ, kỹ thực hành khả tư cách sáng tạo Cũng từ nhân cách người hình thành Dạy học hoạt động việc giáo dục - đào tạo nhà trường Đây đường chủ yếu để thực mục đích Giáo dục - Đào đạo đáp ứng cho nhu cầu xã hội - Quá trình dạy học trình nhận thức độc đáo học sinh đạo người giáo viên trình thống mục đích, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhiệm vụ tính chất nhà trường quy định nhằm đạt nhiệm vụ dạy học, đạt chất lượng hiệu dạy học - Dạy trình tổ chức nhận thức cho học sinh người giáo viên, chất dạy học tổ chức tình học tập, tình học sinh hoạt động tích cực hướng dẫn nhiều giáo viên nhằm đạt chất lượng hiệu dạy học cao Trong trình học sinh phải hoạt động tích cực, phải tăng cường củng cố khen thưởng động viên Vậy dạy học dạy cho học sinh biết hành động, gọi hành động mà học sinh cần gồm hành động chiếm lĩnh tri thức Footer Page of 166 -5- Header Page of 166 hành động vận dụng tri thức việc tổ chức tình học tập giáo viên đảm bảo đòi hỏi thích ứng học sinh qua học sinh chiếm lĩnh tri thức đồng thời phát triển trí tuệ nhân cách - Học (hoạt động học tập) học sinh hoạt động chủ thể (người học) thích ứng với tình huống, qua chủ thể chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội lịch sử biến thành lực thể chất lực tinh thần cá nhân hình thành phát triển nhân cách cá nhân Nói cách khác học trình hoạt động tự giác, tích cực học sinh nhằm chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ sảo, phát triển trí tuệ thể chất hình thành nhân cách thân Mỗi tri thức mà người học tiếp nhận phải kết thích ứng người học với tình định Như học hoạt động nhằm thay đổi phát triển thân cho phù hợp với yêu cầu xã hội Biến yêu cầu xã hội thành phẩm chất lực cá nhân Tóm lại dạy học chất trình thiết kế góp phần thi công người giáo viên học tập chất trình tự thiết kế trực tiếp thi công người học sinh có tổ chức, hướng dẫn người giáo viên nhằm đạt chất lượng hiệu dạy học - Giữa dạy học có mối liên hệ chặt chẽ hữu Toàn trình dạy học diễn môi trường kinh tế xã hội môi trường giáo dục định Thực chất trình dạy học, hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh tồn song song gắn bó với hoà nhập với thành trình thống nhất, mối liên hệ diễn tả sơ đồ: Footer Page of 166 -6- Header Page of 166 Giáo viên Tư liệu hoạt động dạy học Học sinh Hình 1.1 Sự tượng tác hoạt động dạy học Quá trình dạy học tri thức thuộc môn khoa học cụ thể hiểu trình hoạt động giáo viên học sinh tương tác thống biện chứng ba thành phần hệ dạy học: - Giáo viên - Học sinh - Tư liệu hoạt động dạy học (môi trường) vận hành hệ tương tác dạy học gồm ba thành phần thầy giáo người tổ chức, kiểm tra định hướng hành động học sinh theo chiến lược hợp lý cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh tri thức cho theo chiến lược hợp lý từ để học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức cho lực trí tuệ nhân cách toàn diện họ bước phát triển Hoạt động giáo viên với tư liệu hoạt động dạy học (môi trường) tổ chức tư liệu qua cung cấp tư liệu tạo tình hoạt động học sinh Tác động trực tiếp giáo viên tới học sinh định hướng giáo viên hành động học sinh với tư liệu định hướng giáo viên tương tác trao đổi học sinh với qua đồng thời định hướng cung cấp thông tin liên hệ ngược từ phía học Footer Page of 166 -7- Header Page 10 of 166 sinh cho giáo viên Đó thông tin cần thiết cho tổ chức định hướng giáo viên với hành động học sinh Hoạt động học sinh với tư liệu hoạt động dạy học thích ứng học sinh tình học tập đồng thời hoạt động chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho thân tương tác học sinh với tư liệu đem lại cho giáo viên thông tin liên hệ ngược cần thiết cho đạo giáo viên với học sinh Tương tác trực tiếp học sinh với học sinh với giáo viên trao đổi, tranh luận cá nhân cá nhân học sinh tranh thủ hỗ trợ từ phía giáo viên tập thể học sinh trình chiễm lĩnh xây dựng tri thức Trong vận hành hệ tương tác dạy học có mối liên hệ ngược: - Giữa tư liệu hoạt động dạy học với giáo viên - Giữa học sinh với giáo viên - Giữa tư liệu hoạt động dạy học với học sinh Trong trình dạy học học sinh cần phải trọng tới hai mối liên hệ ngược Có giáo viên đủ điều kiện để tổ chức tốt tình học tập, chuyển bị tiến trình xây dựng tri thức cách tốt nhất, hợp lý nhất, đưa phương án dự phòng uốn nắn kịp thời sai sót mà học sinh thường mắc phải Như trình dạy học trình thống bao gồm trình dạy trình học thông qua tư liệu dạy học, hệ thống tác động lẫn giáo viên học sinh Trong hệ thống chủ thể tác động lẫn có chức vai trò 1.1.2 Vai trò giáo viên học sinh trình dạy - học Giáo viên giữ vai trò quan trọng trình nhận biết học - dạy đặc trưng việc định hướng giáo dục Giáo viên người truyền đạt kiến thức mà phải người cố vấn, tổ chức, hướng dẫn học sinh để trở thành chủ thể hoạt động Thầy người khởi xướng tổ chức quan hệ Footer Page 10 of 166 -8- Header Page 102 of 166 Đồ thị Đồ thị biểu diễn tần suất lần 0,35 0,3 0,25 0,2 Thực nghiệm Đối chứng 0,15 0,1 0,05 0 10 Đường số biểu diễn tần suất nhóm thực nghiệm Đường số biểu diễn tần suất nhóm đối chứng Tính thông số thống kê lần 2: + Phương sai: STN = ( ∑ ni X i − X S DC = ) = 2,33 n ( ∑ ni Yi − Y ) = 3,38 n + Độ lệch chuẩn: δTN = 1,53 Footer Page 102 of 166 ; δ DC = 1,83 - 100 - 12 Header Page 103 of 166 + Độ lệch biến thiên: STN 100% = 22, 5% X S = DC 100% = 23, 9% Y VTN = VDC + Hệ số Studen: ( ) X −Y n X0 n tn = = = 3,88 2 S STN + S DC So sánh lý thuyết tra bảng phân bổ Studen ta có: t (γ , n) = t (0,99;80) = 2,62 < ttt = 3,88 * Bài 2: Biến dạng vật rắn - Nhận xét chung làm học sinh Câu 1, 2: Đa số em trả lời Câu 3, 4: Một số em chưa làm đầy đủ Câu 5: Một số em chưa trình bày đầy đủ Sau chấm hai lớp thực nghiệm đối chứng thu kết sau: Footer Page 103 of 166 - 101 - Header Page 104 of 166 Kết kiểm tra lần 2:(Bảng 6) Nhóm Lớp, trường lớp Điểm Số học 10 sinh Thực 10A2 40 0 1 11 16 1 nghiệm Nguyễn Huệ % 0 1,3 1,3 13,7 20 8,8 2,5 1,3 1,3 10B10 40 0 14 Phú Lương % 0 3,8 11 18 10 3,8 2,5 1,3 Giá trị trung bình nhóm thực nghiệm X = 6,6 Đối 10A3 40 2 13 16 0 chứng Nguyễn Huệ % 2,5 2,5 3,8 16 20 3,8 1,3 0 10B9 40 0 15 11 0 Phú Lương % 0 3,8 2,5 18,8 13,7 7,5 3,8 0 Giá trị trung bình nhóm thực nghiệm Y = 5,45 Bảng phân loại lần 2:(Bảng 7) Số học Điểm sinh Điểm 1-2 3-4 80 n ni Nhóm Thực nghiệm Đối chứng Footer Page 104 of 166 Khá Giỏi 5-6 7-8 - 10 50 20 0,06 0,63 0,3 0,06 80 10 55 13 n ni 0,03 0,13 0,68 0,16 - 102 - Yếu Trung bình Header Page 105 of 166 Biểu đồ Biểu đồ phân loại lần 0,7 0,6 0,5 0,4 Thùc nghiÖm 0,3 §èi chøng 0,2 0,1 KÐm Yõu Yếu TB Kh¸ Giái Bảng phân phối tần suất lần 2:(Bảng 8) Điểm Thực nghiệm ( X) Đối chứng (Y) Thực nghiệm ni X i − X X iYi ni wi ni wi 10 ∑ 0 22 30 15 0 0 0,01 0,05 0,28 0,38 0,19 0,06 0,04 0,03 0 5 28 27 0 80 0 0,06 0,06 0,35 0,3 0,11 0,05 0 Footer Page 105 of 166 - 103 - ( 0 12,9 27 2,56 10,8 2,4 9,8 17,3 23,12 105 Đối chứng ) ( ni Yi − Y 0 23 30 10,5 5,67 8,16 21,6 26 0 61,4 ) Header Page 106 of 166 Đồ thị Đồ thị biểu diễn tần suất lần 0,4 0,35 0,3 0,25 Thực nghiệm Đối chứng 0,2 0,15 0,1 0,05 0 10 Đường số biểu diễn tần suất nhóm thực nghiệm Đường số biểu diễn tần suất nhóm đối chứng Các thông số thống kê lần 2: - Phương sai: STN = S DC = ( ∑ ni X i − X ) n ( ∑ ni Yi − Y ) = 1,33 n = 1,57 - Độ lệch chuẩn: δTN = STN = 1,15 Footer Page 106 of 166 - 104 - ; δ DC = SDC = 1,25 12 Header Page 107 of 166 - Độ biến thiên: STN 100% = 17, 42% X S = DC 100% = 22, 9% Y VTN = VDC - Hệ số Studen: ( ) X −Y n X0 n tn = = = 2,88 2 S STN + S DC So sánh với bảng lý thuyết tra bảng phân bổ Studen ta có: t (γ , n) = t (0,99;80) = 2,62 < ttt = 2,88 Kết luận giá trị hệ số Studen theo tính toán lớn giá trị bảng lý thuyết với độ tin cậy γ = 99%, điều khẳng định giá trị trung bình tính bảng có ý nghĩa * Bài 3: Sự nở nhiệt vật rắn: Câu 1, 2: Phần lớn em trả lời Câu 3, 4: Đa số em trả lời được, lại số trả lời chưa đầy đủ Câu : Một số em không trả lời câu này, em học tốt trả lời tốt câu Sau chấm lớp thực nghiệm đối chứng ta thu kết quả: Footer Page 107 of 166 - 105 - Header Page 108 of 166 Kết kiểm tra lần 3:(Bảng 9) Nhóm Lớp, Số lớp trường học Điểm 10 sinh Thực 10A8 40 0 12 nghiệm Định Hoá % 0 7,5 15 17,5 30 17,5 7,5 Giá trị trung bình nhóm thực nghiệm X = 6,77 Đối 10A9 40 10 chứng Định Hoá % 7,5 15 17,5 25 17,5 7,5 Giá trị trung bình nhóm thực nghiệm Y = 5,57 Phân loại lần 3:(Bảng 10) Số học Nhóm Thực nghiệm Đối chứng Điểm Yếu Trung Khá Giỏi bình sinh Điểm 1-2 3-4 5-6 7-8 - 10 80 13 19 n ni 0,08 0,33 0,48 0,13 80 17 10 n ni 0,05 0,23 0,43 0,25 0,05 Footer Page 108 of 166 - 106 - Header Page 109 of 166 Biểu đồ Biểu đồ phân loại lần 0,5 0,4 0,3 Thùc nghiÖm 0,2 §èi chøng 0,1 KÐm Yõu Yếu TB Kh¸ Giái Bảng phân phối tần suất lần 3:(Bảng 11) Điểm Thực nghiệm ( X) Đối chứng (Y) Thực nghiệm ni X i − X X iYi ni wi ni wi 10 ∑ 0 0 12 40 0 0 0,08 0,15 0,18 0,3 0,18 0,08 0,05 0 10 40 0 0,05 0,08 0,15 0,18 0,25 0,18 0,08 0,05 Footer Page 109 of 166 - 107 - ( 0 0 21,4 18,8 4,15 0,63 10,6 14,9 20,8 91,3 Đối chứng ) ( ni Yi − Y 0 25,4 19,8 14,7 2,27 1,85 14,3 17,7 23,5 119,5 ) Header Page 110 of 166 Đồ thị Đồ thị biểu diễn tần suất lần 0,35 0,3 0,25 0,2 Thực nghiệm Đối chứng 0,15 0,1 0,05 0 10 12 Đường số biểu diễn tần suất nhóm thực nghiệm Đường số biểu diễn tần suất nhóm đối chứng Tính thông số thống kê lần 3: - Phương sai: ( ∑ ni X i − X STN = n ) 2 = = 2, 28 ; S DC ( ∑ ni Yi − Y n - Độ lệch chuẩn: δTN = STN = 1,5 Footer Page 110 of 166 - 108 - ; δ DC = SDC = 1,7 ) = 2,9 Header Page 111 of 166 - Độ biến thiên: STN 100% = 22,1% X S = DC 100% = 30% Y VTN = VDC - Hệ số Studen: ( ) X −Y n X0 n tn = = = 3,33 2 S STN + S DC So sánh với bảng lý thuyết kiểm tra phân bố Studen ta có: t (γ , n) = t (0,99; 40) = 2, 62 < ttt = 3,33 Kết luận: Giá trị hệ số Studen theo tính toán lớn giá trị bảng lý thuyết với độ tin cậy γ = 99% điều khẳng định giá trị trung bình tính bảng có ý nghĩa Bảng tổng hợp thông số thống kê lần kiểm tra (Bảng 12) Lần Số HS X Y S2 S V% k.tra TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 80 80 6,8 5,76 2,33 3,38 1,53 1,83 22,5 23,9 80 80 6,6 5,45 1,33 1,57 1,15 1,25 17,42 22,9 40 40 6,77 5,57 2,28 2,9 1,5 1,7 22,1 Footer Page 111 of 166 - 109 - 30 Header Page 112 of 166 Kết luận chương Với mục đích kiểm tra tính khả thi đề tài, người thực đề tài với cộng qua đợt thực nghiệm sư phạm trường chọn, vào kết thu có số kết luận sau: 1) Thực nghiệm sư phạm hoàn thành nhiệm vụ đạt mục đích, yêu cầu đặt 2) Theo dõi tham gia học sinh học đánh giá: Ở lớp thực nghiệm, học sinh TNSP tích cực tham gia hoạt động nhận thức, hứng thú học tập, chất lượng hiệu học tập học sinh nâng cao hơn, điều thể chỗ: - Số lần học sinh mô tả, viết lại điều học nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm tương đương - Số lần học sinh trả lời câu hỏi, đưa mô hình giả thuyết, hệ logic, phương án thí nghiệm, số học sinh biết cách thức giải vấn đề học lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng - Số lần học sinh phán đoán, giải thích tượng (hoặc giải tập) có tính sáng tạo, số học sinh đề xuất giải vấn đề học tập độc đáo lớp thực nghiệm cao hẳn lớp đối chứng 3) Căn vào kết kiểm tra thấy: - Điểm trung bình cộng điểm giỏi học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng, điểm yếu học sinh nhóm thực nghiệm thấp nhóm đối chứng - Các tham số thống kê hệ số biến thiên, phương sai S , độ lệch chuẩn S giá trị trung bình nhóm thực nghiệm nhỏ nhóm đối chứng Footer Page 112 of 166 - 110 - Header Page 113 of 166 - Các đường biểu diễn phân phối tần suất lần kiểm tra nhóm thực nghiệm nằm bên phải dịch chuyển theo chiều tăng điểm số X i so với nhóm đối chứng - Hệ số Studen tính toán ( ttt ) lớn giá trị thu bảng lý thuyết t (γ , n ) Chứng tỏ kết chiếm lĩnh tri thức học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng có ý nghĩa Như giả thuyết khoa học đề tài đắn 4) Thực nghiệm sư phạm giúp cho người thực đề tài, giáo viên cộng tác thực nghiệm hiểu rõ phương pháp dạy học giải vấn đề hiệu phương pháp dạy học giải vấn đề việc nâng cao chất lượng dạy học Footer Page 113 of 166 - 111 - Header Page 114 of 166 KẾT LUẬN Đổi phương pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo, tăng cường sử dụng phương tiện dạy tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động nhận thức thông qua việc xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập vấn đề nhiều giáo viên áp dụng dạy học 1) Để thực mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, thực tập trung nghiên cứu quan điểm đại dạy học, phương pháp dạy học việc tổ chức cho học sinh hoạt động nhận thức Kết nghiên cứu cho thấy, dạy học hoạt động việc giáo dục - đào tạo nhà trường Trong dạy học, thày giữ vai trò quan trọng, thày người truyền đạt kiến thức mà phải người cố vấn, tổ chức, hướng dẫn học sinh trở thành chủ thể hoạt động Thầy tạo quan hệ "thầy - trò; trò trò", tổ chức cho học sinh hợp tác học hỏi lẫn sở phát huy tính tích cực, tự lực chủ động tham gia hoạt động tập thể học sinh Học sinh chủ thể trình học tập, thực đạt kết cao học sinh người có ý thức chủ động tích cực sáng tạo Trong dạy học, phương pháp dạy học quy định nội dung, mục tiêu nhiệm vụ dạy học, phương pháp dạy học có ưu nhược điểm Giáo viên cần lựa chọn phối hợp linh hoạt phương pháp dạy học để đạt hiệu học cao 2) Chúng sâu nghiên cứu việc xây dựng tình học tập việc hướng dẫn học sinh giải tình học tập học vật lí, đặc trưng xây dựng tình học , pha tiến hành nghiên cứu xây dựng tình học tập giải tình học Footer Page 114 of 166 - 112 - Header Page 115 of 166 tập tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập học vật lí Trong trình học sinh tham gia xây dựng tình học tập giải tình học tập học sinh tiếp thu tri thức phát triển lực tư sáng tạo Việc xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập thức theo tiến trình nghiên cứu khoa học Tiến trình dạy học gồm gồm việc phát vấn đề, giải vấn đề, đề xuất kết luận cần tìm (kiến thức mới), đồng thời triển khai xem xét khả chấp nhận kết tìm sở vận dụng kiến thức vào hoàn cảnh, điều kiện mới, xem xét phù hợp lý thuyết thực nghiệm Chúng phân tích đặc điểm chương " Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể" vận dụng lí luận vào việc thiết kế học chương " Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể" 3) TNSP thực kế hoach, giáo viên thực nghiệm tiến hành học giáo án người nghiên cứu TNSP cho thấy: Có thể xây dựng trình dạy học kiến thức vật lý cụ thể thông qua việc tổ chức tình học tập định hướng hoạt động giải tình học tập, qua làm cho học sinh trở thành chủ thể thực hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ, sáng tạo Các giáo án thực nghiệm có tính khả thi có hiệu nâng cao chất lượng học tập Kết nghiên cứu đề tài dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông 4) Tuy nhiên điều kiện thời gian hạn chế, đề tài nghiên cứu áp dụng phạm vi hẹp (ba trường thực nghiệm) nên chất lượng hiệu nghiên cứu chắn chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề Footer Page 115 of 166 - 113 - Header Page 116 of 166 tài Chúng tiếp tục nghiên cứu sâu để góp phần nhỏ bé vào trình đổi phương pháp dạy học trường phổ thông 5) Một số kiến nghị: - Cần quan tâm đầu tư cho việc nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học vật lý trường THPT Đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng thường xuyên phương pháp dạy học kiến thức chuyên để đáp ứng nhiệm vụ tình hình - Cần tạo điều kiện sở vật chất, thiết bị thí nghiệm, phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Footer Page 116 of 166 - 114 - ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT... 166 - Nghiên cứu lý luận việc xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập - Tìm hiểu thực tế dạy học phần kiến thức chương "Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể" trường trung học phổ... lý luận dạy học đại sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học vật lý xây dựng tình học tập giúp học sinh giải tình học tập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận dạy học đại phương pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể, luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể, luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Từ khóa liên quan