Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở việt nam trong điều kiện hiện nay

90 178 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 11:26

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .5 LỜI MỞ ĐẦU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ TUÂN THỦ THUẾ 1.1 Lý luận chung quản lý hành thuế 1.2 Quản lý hành thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế 11 1.2.1 Quan niệm tính tuân thủ người nộp thuế 11 1.2.2 Các yếu tố tác động đến tính tuân thủ NNT 16 1.2.3 Các phương pháp để đo lường mức độ tuân thủ NNT 18 1.2.4 Phương thức quản lý thuế mối quan hệ với tính tuân thủ NNT .21 1.3 Kinh nghiệm số nước quản lý thuế nhằm việc nâng cao tính tuân thủ NNT 23 1.3.1 Kinh nghiệm Cơ quan thu nội địa Vương quốc Anh 23 1.3.2 Kinh nghiệm Cục thu nội địa Singapore (IRAS) 26 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ TÍNH TUÂN THỦ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .28 2.1 Bối cảnh quản lý hành thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế 28 2.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam .28 2.1.2 Công tác quản lý thuế Việt Nam .30 2.2 Thực trạng tính tuân thủ NNT quản lý thuế Việt Nam 35 2.2.1 Tình hình đăng ký thuế .37 2.2.2 Tình hình khai thuế tính thuế 41 2.2.4 Tình hình nộp thuế .49 2.3 Đánh giá nhân tố tác động đến tính tuân thủ NNT Việt Nam .50 2.3.1 Hệ thống pháp luật thuế Việt Nam 50 2.3.2 Những nhân tố thuộc người nộp thuế 52 2.3.3 Nhân tố quản lý thuế 56 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUẾ Ở VIỆT NAM 70 3.1 Mục tiêu đại hóa quản lý hành thuế Việt Nam 70 3.2 Quan điểm định hướng nâng cao tính tuân thủ thuế người nộp thuế tiến trình đại hóa quản lý hành thuế 71 3.2.1 Quan điểm nâng cao tính tuân thủ thuế người nộp thuế 71 3.2.2 Định hướng nâng cao tính tuân thủ thuế người nộp thuế 72 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế người nộp thuế điều kiện đại hóa quản lý hành thuế 73 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật thuế theo hướng đơn giản, minh bạch,ít có sửa đổi bổ sung bất thường .73 3.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế76 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế 77 3.2.4 Thực nghiêm túc cưỡng chế thuế thu nợ thuế .81 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 84 3.2.6 Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá tính tuân thủ NNT .85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ HÌNH 1.1: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN TRONG QUẢN LÝ THUẾ HÌNH 1.2: TÁC ĐỘNG THEO CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ TỚI NGƯỜI NỘP THUẾ 11 HÌNH 1.3: MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÍNH TUÂN THỦ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 13 HÌNH 1.4: CÁC NHÓM NGƯỜI NỘP THUẾ - SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ CÁC ĐẶC TÍNH ĐÓNG GÓP VÀO SỐ THU THUẾ 15 HÌNH 1.5: ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 23 HÌNH 6.1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN THUẾ 34 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong công cải cách hành nói chung cải cách hành thuế nói riêng đặc biệt quản lý thuế thu nhập cá nhân vấn đề lôi nhiều quan tâm nhà quản lý nhà nghiên cứu Đây loại thuế mang tính nhạy cảm cao, liên quan trực tiếp đến người dân tổ chức chi trả thu nhập, quan nhà nước, tổ chức xã hội, trị Thuế thu nhập cá nhân đánh giá loại thuế mang tính công cao sử dụng để điều tiết thu nhập đảm bảo công theo khả trả thuế người dân Việc bao quát rộng liên quan đến toàn xã hội, nên công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân nghiên cứu nhiều nước phát triển, nước phát triển sử dụng thuế thu nhập cá nhân Ở Việt Nam việc nghiên cứu quản lý thuế thu nhập cá nhân vấn đề đứng nhiều cách tiếp cận khác Song giác độ tuân thủ người nộp thuế chưa nghiên cứu cách hoàn chỉnh, lẽ ‘Quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt nam điều kiện nay’ chọn làm tiêu đề nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận, tư tưởng quản lý thuế thu nhập cá nhân giác độ tuân thủ người nộp thuế giới Việt Nam nay; - Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân triển khai Việt Nam, nhằm tìm nguyên nhân hạn chế nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam nay; - Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam, đề tài đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài quản lý thuế thu nhập cá nhân, nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân giác độ tuân thủ thuế người nộp thuế Phương pháp nghiên cứu: Để làm rõ đối tượng nội dung vấn đề nghiên cứu, đề tài thực dựa sở phương pháp vật biện chứng, phương pháp lịch sử, phương pháp tổng kết kinh nghiệm để đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Dự kiến đóng góp đề tài: - Đề tài góp phần vào việc nghiên cứu, trao đổi, bổ sung để làm sáng tỏ số vấn đề lý luận quản lý thuế thu nhập cá nhân giác độ tuân thủ thuế người nộp thuế - Đề tài góp phần cung cấp thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân giác độ tuân thủ thuế người nộp thuế Việt Nam thời gian qua đưa kiến nghị mang tính trọng tâm nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ TUÂN THỦ THUẾ 1.1 Lý luận chung quản lý hành thuế Khi nói đến quản lý nhà quản lý nhà nghiên cứu cho hoạt động có hướng đích chủ thể quản lý đến đối tượng bị quản lý nhằm thực mục tiêu đặt Chính vậy, quản lý hành thuế có chung tác động có hướng đích chủ thể quản lý thuế đến người nộp thuế nhằm thực mục tiêu định Tuy nhiên, quản lý thuế có tính chất quản lý hành công thể chế hóa luật pháp với mục tiêu cuối đảm bảo thu thuế đủ thuế, thời hạn cho ngân sách nhà nước với chi phí hành thu thấp đảm bảo nâng cao tính ttuân thủ người nộp thuế Như vậy, quản lý thuế đóng vai trò quan trọng việc thực hệ thống thuế Quản lý thuế tốt không đơn giản thu thuế cho ngân sách nhà nước, mà thu thuế thực – có nghĩa là, ảnh hưởng việc thu thuế đến công bằng, ảnh hưởng thực cam kết quản lý kinh tế nhà nước ảnh hưởng đến phúc lợi kinh tế - vấn đề quan trọng Quản lý thuế chưa tốt quản lý thu phần lớn số thuế từ khu vực dễ thu thuế, để thất thu từ khu vực khó thu thuế khác Chính vậy, nói đến quản lý thuế để thu hẹp khác biệt tuân thủ thuế người nộp thuế - có nghĩa là, khác biệt số thuế thực tế thu số thuế đáng phải thu theo luật – khác biệt phận người nộp thuế Trong hình 1, mô tả quản lý thuế, công tác quản lý thuế có tham gia của: Cơ quan quản lý hành thuế, người nộp thuế bên thứ ba, ba lực lượng đặt môi trường kinh tế mở CƠ QUAN NGƯỜI QUẢN LÝ NỘP THUẾ HÀNH CHÍNH THUẾ BÊN THỨ BA MÔI TRƯỜNG: - Kinh Kinh tế tế Xã Xã hội hội Luật Luật pháp pháp Chính Chính trị trị Văn Văn hóa, hóa, Hình 1.1: Mối quan hệ bên quản lý thuế - Cơ quan quản lý thuế: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức phép Nhà nước thực quản lý thuế; - Người nộp thuế: Cá nhân tổ chức chịu điều chỉnh luật thuế; - Bên thứ ba: Các tổ chức trị, trị - xã hội, tổ chức cá nhân liên quan đến người nộp thuế (cả nước nước) Như vậy, để thiết lập quản lý hành thuế đại đạt mục tiêu hiệu thực quản lý hiệu đáp ứng yêu cầu bên liên quan quy định luật pháp cần phải có: - Khuôn khổ pháp lý cho quản lý thuế; - Tổ chức máy quản lý thuế phù hợp; - Khuôn khổ pháp luật thuế đầy đủ, rõ ràng minh bạch để thực xác định rõ quyền nghĩa vụ đóng thuế người nộp thuế; - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế Quản lý thuế gắn với quy trình trình quản lý thuế định Quy trình quản lý thuế gắn với trình nhà quản lý thuế (chủ thể quản lý) sử dụng chức quản lý tác động tới khách thể quản lý (đối tượng nộp thuế) nhằm đạt mục tiêu quản lý Các chức quản lý thuế bao gồm bốn nhóm gắn với quy trình quản lý thuế bao gồm: Nhóm Chức quản lý Đăng ký thuế Cơ Kê khai, tính thuế quan Ấn định thuế quản lý Thu nộp thuế Thanh, kiểm kiểm tra Cưỡng chế thi hành Xử lý vi phạm Người nộp thuế Tuân thủ thuế ngày cao 3.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế Trong quản lý thuế quan quản lý cần phải theo đuổi mục tiêu dài hạn, song ngắn hạn cần phải xác định mục tiêu ngắn hạn cụ thể Xử Cổng Quản lý thuế lý hoạt Các khoản thuế: động: Cung cấp dịch vụ: Đăng ký thuế Khai thuế Nộp thuế Hố trợ người nộp thuế Tự kiểm tra, tra thuế Tính tuân thủ người nộp thuế Nghiên cứu sách TNDN Đăng ký GTGT thuế, khai thuế TNCN Kế Hoàn toánthuế thuế TTĐB Thanh toánQuản lý trường hợp XNK, ngoại lệ liệu Chiếntuân lược vàthủ thực kế hoạch Đánh giá cải thiện sách Hành vi người nộp thuế Động lực định tuân thủ thuế Những điểm tốt loại bỏ: Quản lý văn bản, thông báo thuế, Lưu trữ Quản lý Hệ thống xử lý Quản lý thuế điện tử Các liệu kế toán, thu nhập người nộp thuế Thu thuế Thanh tra thuế Lưu trữ Kiểm tra thuế liệu tuân thủ thuế Văn pháp luật Hiện nay, quan quản lý thu thuế phải đương đầu với gọi “sự khác biệt thuế”, với việc tối đa nguồn thu từ thuế để đảm bảo cho ngân sách nhà nước đảm bảo tuân thủ theo luật thuế người nộp, phải giảm chi phí hành thuế người nộp thuế Chính vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế cấp thiết Công nghệ thông tin ứng dụng chế tự khai, tự nộp thuế mô sau: Hình 3.1: Cấu trúc công nghệ thông tin quản lý thuế đại Đây cấu trúc mở, linh hoạt mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế Quản lý thuế điện tử – Một cổng Quản lý thuế tự cung cấp cho người nộp thuế dịch vụ an toàn 24/7 Hệ thống cho phép quan thuế giảm thiểu thủ tục hành thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực nghĩa vụ thuế cách linh hoạt theo Luật định Hệ thống xử lý – Kế toán thuế nội ứng dụng xử lý liệu Hệ thống xử lý đăng ký thuế, tờ khai thuế,… theo dõi người nộp thuế dựa liệu đăng ký, kế khai, nợ thuế,… nhằm cung cấp cho quan thuế cho người nộp thuế thông tin tuân thủ nghĩa vụ thuế người nộp thuế Quản lý tuân thủ – Sử dụng điểm tốt tuân thủ, lưu giữ liệu tuân thủ thuế, cung cấp hành vi động lực định tuân thủ thuế, Thông qua quản lý tuân thủ thuế người nộp thuế tìm điểm người nộp thuế hay vi phạm để xây dựng chiến lược quản lý tuân thủ cách phù hợp Trong điều kiện nay, ngành thuế hải quan thực hiện đại hóa cải cách ngành Chính vậy, cần nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế song song với đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực sử dụng công nghệ 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế Song song với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế công tác quan trọng hàng đầu sử dụng quản lý hành thuế đại tra kiểm tra thuế Đây hoạt động tiến hành thường xuyên định kỳ, kiểm tra nội ngành kiểm tra, tra người nộp thuế Muốn vậy, quan thuế cần tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế theo hướng sau: - Cần xây dựng chiến lược quản lý rủi ro chế tự khai, tự nộp thuế Chiến lược sách tra nhóm người nộp thuế khác Nghiên cứu tuân thủ cho thấy định tuân thủ liên quan đến hội trốn thuế Nếu quan thuế muốn tăng cường tuân thủ thuế cần phải định hướng lại chiến lược tra thuế cho nhóm người nộp thuế mục tiêu với ngành nghề cụ thể - Sử dụng triệt để công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác tra, kiểm tra thuế đạt hiệu cao - Tăng cường tuyển dụng, đào tạo, chuyển đổi vị trí công tác cán tra Tuyển cán công chức vào ngành thuế xếp vào lực lượng tra phải có đủ điều kiện: Tốt nghiệp đại học quy trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán; biết ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên; biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng; hiểu biết quản lý Nhà nước, chế độ công chức; phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức đào tạo cán tra đạt loại khá, giỏi Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cán tra cần tập trung, tăng cường Việc chuyển đổi vị trí công tác cán tra cần quy định cụ thể nhằm mục đích phát huy sử đổi mới, sáng tạo cán tra, hạn chế sức ì làm việc theo đường mòn, nếp cũ lâu vị trí công tác; chủ động phòng ngừa, tiêu cực tham nhũng; đồng thời xây dựng đội ngũ cán chuyên sâu, chuyên nghiệp Đối với cán tra lực, trình độ hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tra; không thực quy trình nghiệp vụ tra, có thái độ hạch sách, doạ nạt đối tượng tra; có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng phải đưa khỏi hệ thống tra, không theo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác - Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho hệ thống tra: Bổ sung chức tra cho chi cục thuế Đối với chi cục thuế quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, chi cục thuế thành phố, thị xã thuộc tỉnh có đội tra Đối với chi cục thuế khác có đội tra vừa làm nhiệm vụ tra, vừa làm nhiệm vụ kiểm tra thuế Bổ sung nhiệm vụ giải khiếu nại thuế cho hệ thống tra quy định rõ hệ thống tra có trách nhiệm xử lý kết tra chịu trách nhiệm đôn đốc đối tượng tra thực kết luận tra, định xử lý thu ngân sách, định xử phạt vi phạm hành nhằm giảm số nợ tiền thuế, tiền phạt - Xây dựng, cập nhật sở liệu NNT để phục vụ cho công tác tra, kiểm tra thuế: Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ, tin cậy liên tục NNT khoảng thời gian định (3-5 năm) tạo thành hồ sơ đánh giá NNT Hồ sơ đánh giá NNT ghi chép tất thông tin bật chủ yếu NNT, cho phép quan nắm sâu toàn diện hoạt động NNT phục vụ tối đa cho việc phân tích, đánh giá, xếp loại mức độ tín nhiệm để lựa chọn đối tượng tra, kiểm tra thuế Do đó, cần phải xây dựng hồ sơ NNT cần phải xây dựng, cập nhật sở liệu NNT hệ thống: Xây dựng sở liệu NNT hệ thống mạng nội ngành thuế Những thông tin NNT cần thường xuyên cập nhật gồm: + Thông tin đặc điểm, quy mô, cấu tổ chức NNT + Thông tin tình hình kết sản xuất kinh doanh + Thông tin tình hình kê khai, nộp thuế + Thông tin vi phạm pháp luật nói chung vi phạm pháp luật thuế nói riêng + Thông tin khác liên quan đến NNT: Thông tin từ bên thứ ba (ngân hàng, bạn hàng, quan quản lý, hiệp hội ) - Thiết lập hệ thống mạng trao đổi thông tin với bên thứ ba bên ngoài: Để có kết phân tích rủi ro xác tình trạng tuân thủ NNT, quan thuế phải thiết lập hệ thống mạng trao đổi thông tin để thu thập, trao đổi tích hợp thông tin với ngành liên quan Một số mạng liên kết chủ yếu cần tập trung xây dựng phát triển gồm: + Kết nối mạng trao đổi thông tin số thuế nộp quan thuế, tài kho khạc, thực thống thông tin số thu ngành quản lý số thuế nộp nhanh chóng, xác + Kết nối mạng trao đổi thông tin với Hải quan, trao đổi số thuế, số nợ thuế quan thuế hải quan phục vụ quản lý số thu thuế xuất nhập hỗ trợ việc kiểm tra hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT khâu xuất, nhập + Kết nối mạng trao đổi thông tin với quan đăng ký kinh doanh, kiểm soát đối tượng có đăng ký kinh doanh chưa đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý thu thuế, đồng thời báo cho quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp ngừng hoạt động, tích + Kết nối mạng trao đổi thông tin với quan quản lý doanh nghiệp nhằm thu thập tình hình sản xuất kinh doanh sản lượng, giá thành, giá bán, tình hình thị trường, đối chiếu số liệu toán tài với số thông tin kê khai thuế, toán thuế + Kết nối mạng trao đổi thông tin với Tổng cục thống kê: thực đối chiếu số liệu điều tra thống kê với số liệu kê khai thuế + Kết nối, trao đổi thông tin với ngành bảo hiểm xã hội, tài nguyên, ủy ban nhân dân phường, xã, để đối chiếu với tiêu kê khai NNT số sắc thuế thuế TNCN, thuế chuyển quyền sử dụng đất - Tổ chức tốt công tác xử lý sau tra: Hoạt động tra, kiểm tra thúe thực hiệu định xử lý sau tra, kiểm tra thuế thực đầy đủ kịp thời Vì vậy, quan thuế cần tổ chức tốt công tác theo dõi, đôn đốc đối tượng tra, kiểm tra thực nghiêm chỉnh định xử lý sau tra, kiểm tra thuế Những trường hợp có tình không thực định xử lý, cần phối hợp chặt chễ với quan hữu quan tổ chức cưỡng chế thuế thực định xử lý cần thiết đảm bảo pháp luật thuế thực nghiêm minh Để thực hiệu công tác này, cần xây dựng quy chế phối hợp chế độ đãi ngộ thoả đáng lực lượng hỗ trợ, phối hợp công tác xử lý sau tra (tổ chức thu nợ thuế, cưỡng chế thu nợ thuế ) Công an, Kiểm sát, Toà án 3.2.4 Thực nghiêm túc cưỡng chế thuế thu nợ thuế Cưỡng chế thuế thu nợ thuế phương thức đảm bảo cho Luật thuế thực thi cách đầy đủ, công có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tuân thủ thuế người nộp thuế Thực chế thu nợ, cưỡng chế thuế theo luật định, phù hợp với thông lệ quốc tế đảm bảo vừa tạo hội cho đối tượng nộp thuế tự nguyện tuân thủ nghĩa vụ thuế, vừa tạo sở pháp lý để quan thuế thực thi có hiệu lực công tác thu nợ, cưỡng chế thuế, bảo đảm công xã hội, chống thất thu thuế phát huy đầy đủ vai trò quản lý nhà nước thuế quan thuế Các biện pháp mà quan thuế thực sau: - Ngoài hoạt động cưỡng chế trực tiếp, quan thuế cần bổ sung hoạt động cưỡng chế gián tiếp với mục tiêu giảm nhận thức NNT lợi ích trốn thuế lớn rủi ro trốn thuế - Phát triển tới mức cao hình thức hình phạt cưỡng chế phương án mềm mỏng không làm thay đổi hành vi NNT Những NNT không vui lòng tuân thủ khai thác ưu đãi chiến lược tuân thủ tự nguyện phải hiểu quan thuế sẵn sàng tăng mức độ cưỡng chế Khi tình yêu cầu quan thuế phải có khả chuẩn bị để sử dụng hình thức trừng phạt nhanh chóng có hiệu lực, làm cho hình phạt kiên định nghiêm khắc vi phạm nghiêm trọng Các hình phạt cứng rắn vi phạm nghiêm trọng thiết lập tin tưởng quan thuế - Một phương án thay hình phạt tài đối tượng vi phạm lỗi nhỏ yêu cầu tham gia hội thảo đào tạo tuân thủ thuế quan thuế cung cấp tổ chức cung cấp dịch vụ cung cấp Sự tham gia bắt buộc (tương tự hình phạt) đối tượng tư vấn lặp lại lỗi vi phạm trước phải chịu hình phạt nặng Do đào tạo bắt buộc giải pháp để bổ sung cho chiến lược cưỡng chế - Thiết lập đội ngũ cán làm công tác đôn đốc thu nợ cưỡng chế thuế quy, chuyên nghiệp; đồng thời nâng cao trách nhiệm cán làm công tác để đáp ứng nhiệm vụ giai đoạn - Phải xây dựng khuôn khổ pháp lý đảm bảo cho quan thuế đủ quyền hạn thực nhiệm vụ; đồng thời qui định xử lý trường hợp chậm nộp thuế phải phù hợp với thực tế theo hướng khuyến khích đối tượng tự nguyện thực quan thuế thu nợ cách khả thi, giảm nợ đọng khiếu nại; qui định xử phạt hành vi chậm nộp, không nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với NSNN - Phải có qui trình, sổ tay nghiệp vụ thu nợ, cưỡng chế thuế có biện pháp giám sát cán thực công tác - Phải có hệ thống thông tin hỗ trợ cho công tác thu nợ cưỡng chế - Bổ sung qui định quan thuế quyền xem xét, cho phép đối tượng nộp thuế nộp dần số thuế phải nộp điều kiện định - Hoàn thiện văn hướng dẫn xử lý nợ doanh nghiệp thực thống ổn định thời gian Phạm vi điều chỉnh phải toàn diện công loại hình doanh nghiệp nguyên nhân gây nợ thuế - Xây dựng qui trình, nội dung, biện pháp nghiệp vụ thu nợ cưỡng chế thuế đảm bảo yêu cầu sau: + Theo dõi xác số thuế nợ đối tượng nộp thuế theo loại thuế, nợ, tuổi nợ, nguyên nhân nợ, khả thu nợ Phát kịp thời để ngăn chặn xử lý đối tượng có hành vi cố tình dây dưa, nợ tiền thuế, tiền phạt, bảo đảm thực thu đủ số nợ thuế theo qui định Luật thuế + Phân loại trường hợp nợ theo mức độ rủi ro, giá trị khoản nợ mức độ tuân thủ đối tượng nộp thuế (quá khứ) Phát triển hoạt động cưỡng chế khu vực có rủi ro cao cách triển khai lại nguồn lực khu vực hoạt động có rủi ro trốn thuế cao – giao dịch tiền mặt lớn Việc tăng cường hoạt động cưỡng chế coi đối tượng hạn chế nguồn lực Do vậy, phân bổ nguồn lực để giải vấn đề lớn cách phân bổ tích cực + Các biện pháp thu nợ đảm bảo tối đa hoá việc khuyến khích, nâng cao tính tự giác tuân thủ đối tượng nộp thuế mà không làm phát sinh nhiều chi phí cho NSNN - Đào tạo cán làm công tác đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, có đủ kiến thức nghiệp vụ tài chính, pháp lý, tin học nghiệp vụ khác đáp ứng yêu cầu công tác 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT nhân tố then chốt nâng cao tính tuân thủ thuế người nộp thuế nước ta Để người nộp thuế thực nâng cao tính tự giác tuân thủ thuế, bên cạnh công tác tra, kiểm tra thuế cưỡng chế NNT công tác phải trọng tăng cường nhằm phổ biến kiến thức thuế, quy trình đăng ký, khai thuế, thông tin đối tượng vi phạm pháp luật thuế (nợ thuế, trốn thuế, nộp thuế chậm, Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến hoạt động cưỡng chế, điển hình hoá hoạt động cưỡng chế để NNT khác nhận thức quan thuế có chiến lược phát trừng phạt không tuân thủ Thông tin chiến lược cưỡng chế tuân thủ hậu bị phát trốn thuế Nếu NNT thông báo đầy đủ cách tiếp cận quan thuế họ không ngạc gây họ không tuân thủ thuế Cơ quan thuế sử dụng việc in ấn để xuất tình không tuân thủ cụ thể Cần phổ biến chiến lược mà quan thuế áp dụng cho nhóm người nộp thuế khác Một điều quan trọng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT: Xây dựng sở liệu danh bạ tổ chức, cá nhân nộp thuế đầy đủ xác để làm sở thực điều tra nhu cầu cung cấp dịch vụ thuế; Cải tiến nội dung trang Web ngành thuế, cập nhật thông tin thiết thực phục vụ người nộp thuế Từng bước mở số dịch vụ cho NNT hỏi đáp qua mạng, trao đổi thư tín; Xây dựng kho liệu hướng dẫn, hỏi đáp sách thuế, thủ tục thuế tạo điều kiện cho cán làm công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT truy cập để tra cứu giải đáp vướng mắc cho NNT cách xác thống nhất; Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm hỏi đáp thuế qua mạng điện thoại tự động trực tiếp; Phát triển phần mềm phục vụ cho việc trao đổi cung cấp dịch vụ trực tuyến cho NNT, cho đại lý thuế như: đăng ký thuế, kê khai thuế điện tử, gửi hồ sơ qua mạng 3.2.6 Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá tính tuân thủ NNT Tất quan quản lý thuế muốn đạt mức độ tuân thủ NNT cao Để đạt mục đích này, quan quản lý thu phải sử dụng hợp lý nguồn lực có hạn, nghĩa phải thận trọng đưa định cách thức phương pháp sử dụng nguồn lực để đạt kết tốt xét mặt tuân thủ pháp luật thuế Trước hết để phân bổ nguồn lực hợp lý cho hoạt động quản lý tính tuân thủ NNT, quan thuế cần phải đánh giá mức độ tuân thủ NNT Từ đó, quan thuế đưa định, phương pháp, biện pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ NNT Đánh giá mức độ tuân thủ NNT theo loại nghĩa vụ thuế NNT cách tiếp cận phổ biến nhiều nước tiên tiến tổ chức quốc tế thừa nhận khuyến nghị thực Do vậy, đề xuất xây dựng hệ thống tiêu cho Việt Nam theo hướng Theo đó, sử dụng tiêu sau: Chỉ tiêu đánh giá tuân thủ việc đăng ký thuế: Chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức, cá nhân có hoạt động đăng ký kinh doanh không đăng ký thuế tổng số NNT đăng ký kinh doanh Về ý nghĩa, tiêu phản ánh tỷ lệ % số NNT vi phạm qui định pháp luật việc đăng ký thuế Cách thức thu thập số liệu tính toán tiêu này: xây dựng chế phối hợp trao đổi liệu quan thuế quan đăng ký kinh doanh để cập nhật thường xuyên số đối tượng có đăng ký kinh doanh Trên sở đối chiếu với số NNT đăng ký với quan thuế Chỉ tiêu đánh giá tính tuân thủ việc nộp tờ khai thuế: - Chỉ tiêu 1: tỷ lệ số tờ khai nộp hạn tổng số tờ khai nộp kỳ kê khai Về ý nghĩa, tiêu phản ánh mức độ tuân thủ việc kê khai hạn NNT thời kỳ định Cách thức thu thập số liệu tính toán: dựa sở liệu quan thuế Số liệu tờ khai nộp số liệu tờ khai nộp lần đầu, không tính tờ khai nộp bổ sung - Chỉ tiêu 2: tỷ lệ số tờ khai kê khai số thuế phải nộp tổng số tờ khai kê khai Về ý nghĩa, tiêu cho thấy mức độ tự giác, trung thực xác NNT việc kê khai số thuế phải nộp Chỉ tiêu đánh giá tính tuân thủ việc nộp thuế: - Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ số NNT nộp thuế nộp thuế hạn tổng số NNT Về ý nghĩa, tiêu phản ánh tỷ lệ NNT tự giác tuân thủ việc đảm bảo thời hạn nộp thuế theo qui định pháp luật Cách thức thu thập số liệu tính toán, dựa sở liệu nối mạng với quan thuế với Kho bạc - Chỉ tiêu 2: tỷ lệ số tiền thuế nộp hạn theo kê khai tổng số tiền thuế theo kê khai Cách thức thu thập số liệu tính toán tiêu: dựa sở liệu nối mạng với quan Kho bạc, tính toán số thuế NNT nộp đối chiếu với số thuế nợ ngân sách Trên giải pháp mà nhóm tác giả đề tài đưa chủ yếu tập trung vào công tác quản lý thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế Theo nhóm tác giả, giải pháp không đảm bảo cho việc cải thiện chất lượng hoạt động quan thuế mà mang lại lợi ích thiết thực tron gviệc nâng cao tính tuân thủ NNT cộng đồng KẾT LUẬN Trong công tác quản lý hành thuế, nhằm đáp ứng hai mục tiêu quản lý thuế là: Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước với chi phí hành thu tối thiểu Nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế quan thuế xã hội cần phải đồng lòng nỗ lực Hơn nữa, nước ta nay, việc cải cách hành nói chung cải cách quản lý hành thuế nói riêng thực đẩy Vì vậy, công tác quản lý hành thuế cho nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế NNT vừa đảm bảo cho pháp luật thuế nói chung thực thi nghiêm minh, vừa góp phần giảm chi phí quản lý quan thuế, tăng thu cho NSNN phải quan tâm Trong tình hình đó, đề tài tập trung vào nghiên cứu quản lý hành thuế tính tuân thủ người nộp thuế điều kiện Việt Nam đưa đưcợ vấn đề sau: - Đã hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý thuế tuân thủ thuế người nộp thuế Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm Anh Singapore nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế quản lý thuế đại - Đề tài vào phân tích đánh giá trạng quản lý thuế Việt Nam tính tuân thủ thuế người nộp thuế nước ta Từ tìm hạn chế quản lý thuế ảnh hưởng không tốt đến tính tuân thủ thuế người nộp thuế - Đã có giải pháp nhấn mạnh đến sử dụng công nghệ thông tin quản lý thuế Nhóm tác giả cho giải pháp cốt lõi quản lý thuế nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế Mặc dù có nhiều cố gắng việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề phức tạp có nhiều cách tiếp cận khác nên tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý nhà khoa học nhà nghiên cứu để đề tài hoàn chỉnh hơn./ ... công tác quản lý thu thu nhập cá nhân Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài quản lý thu thu nhập cá nhân, nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý thu thu nhập cá nhân giác... tác quản lý thu thu nhập cá nhân Việt Nam Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THU VÀ TUÂN THỦ THU 1.1 Lý luận chung quản lý hành thu Khi nói đến quản lý nhà quản lý. .. tác quản lý thu Quản lý thu gắn với quy trình trình quản lý thu định Quy trình quản lý thu gắn với trình nhà quản lý thu (chủ thể quản lý) sử dụng chức quản lý tác động tới khách thể quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở việt nam trong điều kiện hiện nay , Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở việt nam trong điều kiện hiện nay , Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở việt nam trong điều kiện hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn