23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI

47 398 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2017, 07:19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 VẤN ĐỀ 1: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH AgNO3/NH3 01 23 V N Đ HĨA HỮU QUAN TR NG THƯỜNG GẶP bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc LÍ THUYẾT Những chất tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 gồm Ank-1-in (ankin liên kết ba đầu mạch): Phản ứng H ion kim loại Ag Các phương trình phản ứng: R-C≡CH + AgNO + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3 Đặc biệt CH≡CH + 2AgNO + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH 4NO3 Các chất thường gặp: axetilen (etin) C 2H2; propin CH3-C≡C; vinyl axetilen CH 2=CH-C≡CH Nhận xét: Chỉ C2H2 phản ứng theo tỉ lệ 1:2 ank-1-ankin khác phản ứng theo tỉ lệ 1:1 Andehit (phản ứng tráng gương): Trong phản ứng andehit đóng vai trò chất khử Các phương trình phản ứng: R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3 Andehit đơn chức (x=1) R-CHO + 2AgNO + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Tỉ lệ mol nRCHO : nAg = 1:2 Riêng andehit fomic HCHO tỉ lệ mol n HCHO : nAg = 1:4 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 Nhận xét: - Dựa vào phản ứng tráng gương xác định số nhóm chức - CHO phân tử andehit Sau để biết andehit no hay chưa no ta dựa vào tỉ lệ mol andehit H phản ứng khử andehit tạo ancol bậc I - Riêng HCHO tỉ lệ mol n HCHO : nAg = 1:4 Do hỗn hợp andehit đơn chức tác dụng với AgNO3 cho nAg > 2.nandehit andehit HCHO - Nếu xác định CTPT andehit trước hết giả sử andehit khơng phải HCHO sau giải xong thử lại với HCHO Những chất nhóm -CHO - Tỉ lệ mol nchất : nAg = 1:2 + axit fomic: HCOOH + Este axit fomic: HCOOR + Glucozo, fructozo: C 6H12O6 + Mantozo: C12H22O11 w w w fa ce CÂU HỎI Câu 1: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3, là: A anđehit fomic, axetilen, etilen B anđehit axetic, axetilen, butin-2 C anđehit axetic, butin-1, etilen D axit fomic, vinylaxetilen, propin Câu 2: Cho dãy chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 3: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Footer Page of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 4: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 5: Cho hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết C3H4O2 khơng làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 6: Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: A Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic B Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ C Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic D Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic Câu 7: Cho dãy chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat Số chất dãy khả tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 8: Các chất dãy sau tạo kết tủa cho tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng? A vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic B vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic C glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic D vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen Câu 9: Chất cho vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng, khơng xảy phản ứng tráng bạc? A Mantozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Glucozơ Footer Page of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 VẤN ĐỀ 2: NHỮNG CHẤT TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2 om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 LÍ THUYẾT I Phản ứng nhiệt độ thường Ancol đa chức nhóm -OH kề - Tạo phức màu xanh lam - Ví dụ: etilen glicol C 2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3 TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O Màu xanh lam Những chất nhiều nhóm OH kề - Tạo phức màu xanh lam - Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozo TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O Màu xanh lam Axit cacboxylic RCOOH 2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O tri peptit trở lên protein - phản ứng màu biure với Cu(OH) 2/OH- tạo phức màu tím II Phản ứng đun nóng - Những chất chứa nhóm chức andehit –CHO tác dụng với Cu(OH) đun nóng cho kết tủa Cu2O màu đỏ gạch - Những chất chứa nhóm – CHO thường gặp + andehit + Glucozo + Mantozo to  RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch + 2H2O RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  ( Những chất khơng nhiều nhóm OH kề nhau, nhóm –CHO khơng phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường) w w w fa ce bo ok c CÂU HỎI Câu 1: Cho chất cơng thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam A X, Y, Z, T B X, Y, R, T C Z, R, T D X, Z, T Câu 2: Cho chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D Câu 3: Cho hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH (b) HOCH2-CH2-CH2OH (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH (e) CH3-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3 Các chất tác dụng với Na, Cu(OH)2 là: A (a), (b), (c) B (c), (d), (f) C (a), (c), (d) D (c), (d), (e) Câu 4: Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A lòng trắng trứng, fructozơ, axeton B anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic C fructozơ, axit acrylic, ancol etylic D glixerol, axit axetic, glucozơ Câu 5: Chất X đặc điểm sau: phân tử nhiều nhóm -OH, vị ngọt, hồ tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường, phân tử liên kết glicozit, làm màu nước brom Chất X A xenlulozơ B mantozơ C glucozơ D saccarozơ Footer Page of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 H oc 01 Câu 6: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường A B C D Câu 7.: Dãy chất phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường? A Glucozơ, glixerol saccarozơ B Glucozơ, glixerol metyl axetat C Etylen glicol, glixerol ancol etylic D Glixerol, glucozơ etyl axetat /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D LÍ THUYẾT - Dung dịch brom màu nâu đỏ - Những chất tác dụng với dung dịch brom gồm Hidrocacbon bao gồm loại sau: + Xiclopropan: C 3H6 (vòng) + Anken: CH2=CH2 (CnH2n) + Ankin: CH≡CH (C nH2n-2) + Ankadien: CH2=CH-CH=CH2 (CnH2n-2) + Stiren: C6H5-CH=CH2 Các hợp chất hữu gốc hidrocacbon khơng no + Điển hình gốc vinyl: -CH=CH2 Andehit R-CHO R-CHO + Br2 + H2O → R-COOH + HBr Các hợp chất nhóm chức andehit + Axit fomic + Este axit fomic + Glucozo + Mantozo Phenol (C6H5-OH) anilin (C6H5-NH2): Phản ứng vòng thơm VẤN ĐỀ 3: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH Br2 OH om OH Br ok c + 3Br-Br Br + 3HBr Br bo 2,4,6-tribromphenol (kết tủa trắng) (dạng phân tử: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓trắng + 3HBr ) fa ce - Tương tự với anilin w w w CÂU HỎI Câu 1: Cho dãy chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen) Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D Câu 2: Hiđrocacbon X khơng làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A xiclopropan B etilen C xiclohexan D stiren Câu 3: Chất X cơng thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A.16 axit α-aminopropionic B metyl aminoaxetat Footer Page of www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 ie uO nT hi D H oc 01 C axit β-aminopropionic D amoni acrylat Câu 4: Trong chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất khả làm màu nước brom A B C D Câu 5: Cho dãy chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH) Số chất dãy khả làm màu nước brom A B C D Câu 6: Cho dãy chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen Số chất dãy làm màu dung dịch brom A B C D Câu 7: Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C Buta-1,3-đien D But-1-in Câu 8: Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic stiren Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D iL VẤN ĐỀ 4: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI H2 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta LÍ THUYẾT Hidrocacbon bao gồm loại sau: Hidrocacbon bao gồm loại sau: + xicloankan vòng cạnh:C nH2n VD: Xiclopropan: C 3H6 (vòng cạnh), xiclobutan C 4H8 (vòng cạnh) (các em nhớ vòng cạnh cạnh VD C 6H10 mà vòng 3,4 cạnh được) + Anken: CH2=CH2 (CnH2n) + Ankin: CH≡CH (C nH2n-2) + Ankadien: CH2=CH-CH=CH2 (CnH2n-2) + Stiren: C6H5-CH=CH2 + benzen (C6H6), toluen (C6H5-CH3) Các hợp chất hữu gốc hidrocacbon khơng no + Điển hình gốc vinyl: -CH=CH2 Andehit R-CHO → ancol bậc I R-CHO + H2 → R-CH2OH Xeton R-CO-R’ → ancol bậc II R-CO-R’ + H2 → R-CHOH-R’ Các hợp chất nhóm chức andehit xeton - glucozo C6H12O6 CH2OH-[CHOH]4-CHO + H2 → CH2OH-[CHOH]4-CH2OH Sobitol - Fructozo C6H12O6 CH2OH-[CHOH]3-CO-CH2OH + H2 → CH2OH-[CHOH]4-CH2OH Sobitol CÂU HỎI Câu 1: Cho chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CHCH2-OH (4) Những chất phản ứng hồn tồn với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm là: Footer Page of A.16 (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 2: Cho chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, t o), cho sản phẩm là: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan D xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en Câu 3: Hiđro hố chất hữu X thu (CH3)2CHCH(OH)CH3 Chất X tên thay A 2-metylbutan-3-on B 3-metylbutan-2-ol C metyl isopropyl xeton D 3-metylbutan-2-on Câu 4: Dãy gồm chất tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo sản phẩm khả phản ứng với Na là: A C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH B C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH C CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH D C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 5: chất hữu mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)? A B C D Câu 6: Ứng với cơng thức phân tử C3H6O hợp chất mạch hở bền tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ancol? A B C D Câu 7: Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D Câu 8: Cho chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen chất số chất phản ứng hồn tồn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo butan? A B C D w w w fa ce bo ok c om VẤN ĐỀ 5: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NaOH LÍ THUYẾT + Dẫn xuất halogen R-X + NaOH → ROH + NaX + Phenol C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O + Axit cacboxylic R-COOH + NaOH → R-COONa + H2O + Este RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH + Muối amin R-NH3Cl + NaOH → R-NH2 + NaCl + H2O + Aminoaxit H2N-R-COOH + NaOH → H2N-R-RCOONa + H2O + Muối nhóm amino aminoaxit HOOC-R-NH3Cl + 2NaOH → NaOOC-R-NH2 + NaCl + 2H2O Lưu ý: Footer Page of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 H oc 01 Chất tác dụng với Na, K - Chứa nhóm OH: R-OH + Na → R-ONa + ½ H2 - Chứa nhóm COOH RCOOH + Na → R-COONa + ½ H2 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D CÂU HỎI Câu 1: Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 2: Cho chất hữu X cơng thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vơ Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 46 B 85 C 45 D 68 Câu 3: Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D Câu 4: Cho hai hợp chất hữu X, Y cơng thức phân tử C3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H2NCH2COONa chất hữu Z; Y tạo CH2=CHCOONa khí T Các chất Z T A CH3OH NH3 B CH3OH CH3NH2 C CH3NH2 NH3 D C2H5OH N2 Câu 5: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Cơng thức cấu tạo X Y tương ứng A HO–CH2–CHO HO–CH2–CH2–CHO B HO–CH2–CH2–CHO HO–CH2–CH2–CH2–CHO C HO–CH(CH3)–CHO HOOC–CH2–CHO D HCOOCH3 HCOOCH2–CH3 Câu 6: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH khơng tác dụng với Na A B C D Câu 7: Hai hợp chất hữu X Y cơng thức phân tử C3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y phản ứng trùng ngưng Các chất X Y A vinylamoni fomat amoni acrylat B axit 2-aminopropionic axit 3-aminopropionic C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D amoni acrylat axit 2-aminopropionic Câu 8: Cho dãy chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH lỗng, đun nóng A B C D Câu 9: Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol A B C D Câu 10: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, Footer Page ofphenol 16 (C6H5OH) Số dung dịch dãy tác dụng với dung dịch NaOH www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc A B C D VẤN ĐỀ 6: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH HCl LÍ THUYẾT - Tính axit xếp tăng dần: C6H5OH < H2CO3 < RCOOH < HCl - Ngun tắc: Axit mạnh đẩy axit yếu khỏi muối uO nT hi D CH2=CH-COOH + HCl → CH3-CHCl-COOH - Những chất tác dụng với HCl gồm + Hợp chất chứa gơc hidrocacbon khơng no Điển hình gốc vinyl -CH=CH2 01 Header Page of 16 + Muối phenol C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl + Muối axit cacboxylic RCOONa + HCl → RCOOH + NaCl ie + Amin iL R-NH2 + HCl → R-NH3Cl - Aminoaxit s/ + Muối nhóm cacboxyl aminoaxit Ta HOOC-R-NH2 + HCl → HOOC-R-NH3Cl up H2N-R-COONa + 2HCl → ClH3N-R-COONa + NaCl fa ce bo ok c om /g ro + Ngồi este, peptit, protein, saccarozo, mantozo, tinh bot, xenlulozo tham gia phản ứng thủy phân mơi trương axit CÂU HỎI Câu 1: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH C H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- D H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- Câu 2: Cho dãy chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 3.: Chất phản ứng với HCl thu sản phẩm 2-clobutan? A But-2-in B But-1-en C But-1-in D Buta-1,3-đien w w w VẤN ĐỀ 7: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NaOH HCl LÍ THUYẾT + Axit cacboxylic gốc hidrocacbon khơng no CH2=CH-COOH + NaOH → CH2=CH-COONa + HCl CH2=CH-COOH + HCl → CH3-CHCl-COOH + Este khơng no HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + OH-CH=CH2 → CH3-CHO HCOOCH=CH2 + HCl → HCOOCHCl-CH3 Footer Page of 16 + aminoaxit www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page of 16 ie uO nT hi D H oc 01 H2N-R-COOH + NaOH → H2N-R-COONa + H2O H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH + Este aminoaxit H2N-R-COOR’ + NaOH → H2N-R-COONa + R’OH H2N-R-COOR’ + HCl → ClH3N-R-COOR’ + Muối amoni axit cacboxylic R-COONH4 + NaOH → R-COONa + NH3 + H2O R-COONH4 + HCl → R-COOH + NH4Cl CÂU HỎI Câu 1: Cho loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 2: Cho chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 tác dụng với dung dịch NaOH (to) với dung dịch HCl (to) Số phản ứng xảy A B C D iL VẤN ĐỀ 8: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI QUỲ TÍM w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta LÍ THUYẾT - Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ (tính axit) + Axit cacboxylic: RCOOH + Muối axit mạnh bazo yếu: R-NH3Cl + Aminoaxit số nhóm -COOH nhiều số nhóm -NH2: axit glutamic,… - Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh (tính bazơ) + Amin R-NH2 (trừ C6H5NH2) + Muối bazo mạnh axit yếu RCOONa + Aminoaxit số nhóm NH nhiều số nhóm COOH: lysin, CÂU HỎI Câu 1: Dãy gồm chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat Trong số dung dịch: Na CO , KCl, CH Câu 2: 3 COONa, NH4 Cl, NaHSO4 , C6 H5 ONa, dung dịch pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa Câu 3: dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H 2N-CH2-CH2CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa Số lượng dung dịch pH < A B C D Câu 4: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh? A Phenylamoni clorua B Etylamin C Anilin D Glyxin Câu 5: Cho dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH H2NCH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein A B C D Câu 6: Dung dịch sau làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A Dung dịch lysin B Dung dịch alanin Footer Page of C.16 Dung dịch glyxin D Dung dịch valin www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 10 of 16 H oc 01 Câu 7: Cho ba dung dịch nồng độ mol: (1) H 2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) H3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A 2, 1, B 2, 3, C 3, 1, D 1, 2, Câu 8: Dung dịch chất sau làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? A Axit aminoaxetic B Axit α-aminopropionic C Axit α-aminoglutaric D Axit α,ε-điaminocaproic ie uO nT hi D Câu 9: Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi màu? A axit axetic B alanin C glyxin D metylamin Câu 10: Trong dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím A B C D iL VẤN ĐỀ 9: SO SÁNH TÍNH BAZƠ Ta LÍ THUYẾT - Để đánh giá điều này, thơng thường ta dựa vào yếu tố: thứ nhất, gốc R gốc đẩy hay hút e; thứ hai, số lượng gốc R up s/ - Nếu gốc R đẩy e đẩy e vào ngun tử N, làm tăng mật độ điện tích âm N Do đó, N dễ nhận proton hơn, tính bazơ tăng Nếu nhiều gốc R đẩy e mật độ e N lại tăng, tính bazơ mạnh Vì vậy, phân tử amin tồn gốc đẩy e tính bazơ sau: NH3 < amin bậc I < amin bậc II Ngược lại, gốc R hút e, làm giảm mật độ e ngun tử N Mật độ điện tích âm giảm, N khó nhận proton hơn, tính bazơ giảm Và tương tự trên, nhiều gốc hút e tính bazơ lại giảm Nên phân tử amin tồn gốc hút tính bazơ theo thứ tự sau: NH3> amin bậc I > amin bậc II Tổng hợp hai nhận xét lại ta thứ tự sau: hút bậc III < hút bậc II < hút bậc I < NH3 < đẩy bậc I < đẩy bậc II - Nhóm đẩy: Những gốc ankyl (gốc hydrocacbon no): CH 3-, C2H5-, iso propyl … Các nhóm chứa cặp e chưa liên kết: -OH (còn cặp), -NH2 (còn cặp)… - Nhóm hút: tất nhóm chứa liên kết π, liên kết π hút e mạnh Những gốc hydrocacbon khơng no: CH 2=CH- , CH2=CH-CH2- … Những nhóm khác chứa nối đơi như: -COOH (cacboxyl), -CHO (andehyt), -CO- (cacbonyl), -NO2 (nitro), … Các ngun tố độ âm điện mạnh: -Cl, -Br, -F (halogen)… VD: Thứ tự xếp tính bazơ: (C6H5-)2NH < C6H5-NH2 < NH3 < CH3-NH2 < C2H5-NH2 < (CH3)2NH < (CH3)3N CÂU HỎI Câu 1: Cho dãy chất: C 6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- gốc phenyl) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: A 3, 1, 5, 2, B 4, 1, 5, 2, C 4, 2, 3, 1, D 4, 2, 5, 1, Câu 2: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là: w w w fa ce bo ok c om /g ro - Footer Page 10 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Header Page 33 of 16 A glucozơ, fructozơ B glucozơ, etanol C glucozơ, saccarozơ D glucozơ, sobitol Câu 18: Khả phản ứng ngun tử clo nhóm -OH chất xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là: A phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua B anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua C phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua D anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua Câu 19: Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z là: A C2H4, O2, H2O B C2H2, H2O, H2 C C2H2, O2, H2O D C2H4, H2O, CO Câu 20: Sản phẩm chủ yếu hỗn hợp thu cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) A p-bromtoluen m-bromtoluen B benzyl bromua C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-bromtoluen m-bromtoluen Câu 21: Đun sơi hỗn hợp gồm propyl bromua, kali hiđroxit etanol thu sản phẩm hữu A propan-2-ol B propin C propen D propan Câu 22: Chất X tác dụng với benzen (xt, t°) tạo thành etylbenzen Chất X A C2H4 B C2H2 C CH4 D C2H6 Câu 23: X, Y, Z hợp chất mạch hở, bền cơng thức phân tử C3H6O X tác dụng với Na khơng phản ứng tráng bạc Y khơng tác dụng với Na phản ứng tráng bạc Z khơng tác dụng với Na khơng phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z là: A CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH B CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH C CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO D CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3 Câu 24: Triolein khơng tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2 (xúc tác Ni, đun nóng) B Dung dịch NaOH (đun nóng) C H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) D Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) Câu 25: Hồ tan chất X vào nước thu dung dịch suốt, thêm tiếp dung dịch chất Y thu chất Z (làm vẩn đục dung dịch) Các chất X, Y, Z là: A anilin, axit clohiđric, phenylamoni clorua B phenol, natri hiđroxit, natri phenolat C natri phenolat, axit clohiđric, phenol D phenylamoni clorua, axit clohiđric, anilin Câu 26: Cho phenol (C6H5OH) tác dụng với (CH3CO)2O dung dịch: NaOH, HCl, Br2, HNO3, CH3COOH Số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 27: Chất sau vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với nước Br2? A CH3CH2COOH B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOH D CH3CH2CH2OH Câu 28: Dung dịch axit axetic phản ứng với tất chất dãy sau đây? A NaOH, Cu, NaCl B Na, NaCl, CuO C NaOH, Na, CaCO D Na, CuO, HCl Câu 29: Phenol phản ứng với dung dịch sau đây? A NaCl B HCl C NaHCO3 D KOH Câu 30: Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol : 1, thu ba dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo nhau? A neopentan B pentan C butan D isopentan Footer Page 33 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 34 of 16 VẤN ĐỀ 19: TỔNG HỢP SƠ ĐỒ HỮU Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 LÍ THUYẾT - Các em cần nắm vững tính chất hóa học hợp chất hữu cơ, nhớ điều kiện phản ứng, quy tắc sau: + Qui tắc vào ankan + Qui tắc cộng Maccopnhicop + Qui tắc tách Zaixep + Qui tắc vào bezen - Một số phản ứng làm tăng mạch C 15000 c  C2H2 + 3H2 + Từ 1C  2C : 2CH4  CuCl , NH 4Cl ,t  CH  C-CH=CH2 + Từ 2C  4C : 2C2H2  MgO , ZnO ,t c  CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 2C2H5OH  6000 c ,C + Từ 2C  6C 3C2H2  C6H6 ’ + Nối gốc ankyl : R-Cl + R -Cl + 2Na  R-R’ + 2NaCl - Tăng mạch C gắn vào nhân benzen AlCl3 ,t o Ar-R + R’-X  R-Ar-R’ ( orto , para ) - Chuyển hố hợp chất oxi CuO ,t R ' OH / H SO4 dac  O2 / Mn 2 ,t o H  / OH   R’-CHO    Este   R-COOH   Ancol R-OH   H , Ni ,t o w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ - Một số phản ứng làm giảm mạch C + Phản ứng crăckinh → ankan + anken ) CuO ,t o  CH4 + Na2CO3  + CH3COONa + NaOH - Một số phản ứng khơng làm thay đổi mạch C + Hiđrocacbon khơng no → Hiđrocacbon no Ni ,t o  CnH2n+2-2a + a H2  CnH2n+2 + Hiđrocacbon no thành Hiđrocacbon khơng no ( vòng thơm ) - Đehiđro hố (loại bỏ hydrơ ) - Các phản ứng khác HgSO4 ,800 C  CH3CHO + C2H2 + H2O  + Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 + CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Lưu ý : - Trong tập điều chế dùng phản ứng tạo hỗn hợp sản phẩm lấy sản phẩm để điều chế, khơng lấy sản phẩm phụ - Thành phần khí thiên nhiên : CH (90%), lại C2H6, C3H8, C4H10 - Khí crăckinh: Hyđrocacbon chưa no ( C2H4, C3H6, C4H8) , ankan (CH4, C2H6, C4H10 H2) - Khí than đá: Chủ yếu H (60%), CH4 (25%) lại CO, CO 2, N2 - Khí lò cao : CO2, CO, O2, N2 CÂU HỎI Cl2 ( tilemol1:1), Fe ,t o HCl NaOHdac , du Z   X  Câu 1: Cho sơ đồ: C6H6   Y  t o cao , pcao Hai chất hữu Y, Z A C6H5ONa, C6H5OH C C6H5OH, C6H5Cl B C6H4(OH)2, C6H4Cl2 D C6H6(OH)6, C6H6Cl6 CH I  HONO CuO ,t   Y  Z  X  Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng: NH3  tilemol1:1 Biết Z khả tham gia phản ứng tráng gương Hai chất Y Z là: Footer Page 34 of 16 o www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi D H oc Header Page 35 of 16 A C2H5OH, HCHO B C2H5OH, CH3CHO C CH3OH, HCHO D CH3OH, HCOOH Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hố: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH2=CH2 B CH3CH(OH)COOH CH3CHO C CH3CH2OH CH3CHO D CH3CHO CH3CH2OH X + H2SO4 lỗng → Z + T Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hố sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y; Biết Y Z phản ứng tráng gương Hai chất Y, Z tương ứng là: A CH3CHO, HCOOH B HCOONa, CH3CHO C HCHO, CH3CHO D HCHO, HCOOH Câu 5: Cho phản ứng: to  HBr + C2H5OH  C2H4 + Br2 → askt (1:1mol )  C2H4 + HBr → C2H6 + Br2  Số phản ứng tạo C 2H5Br A B C D Br2 ( tilemol1:1), Fe ,t o HCl NaOHdac  Z Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hố sau: Toluen  X   Y  t o cao , pcao 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 om /g ro up s/ Ta iL ie Trong X, Y, Z hỗn hợp chất hữu Z thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B o-metylphenol p-metylphenol C benzyl bromua o-bromtoluen D o-bromtoluen p-bromtoluen Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH X NaOH ,t o  Y ( hợp chất thơm) Câu 8: Cho dãy chuyển hố sau: Phenol  phenol axetat  Hai chất X, Y sơ đồ là: A anhiđrit axetic, phenol B axit axetic, phenol C anhiđrit axetic, natri phenolat D axit axetic, natri phenolat KCN H  ,t o  X  Y Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa:CH3CH2Cl  Cơng thức cấu tạo X, Y là: A CH3CH2NH2, CH3CH2COOH B CH3CH2CN, CH3CH2CHO C CH3CH2CN, CH3CH2COOH D CH3CH2CN, CH3CH2COONH4 o w w w fa ce bo ok c H SO4 dac ,t HBr Mg ,etekhan  Y  Z  X (anken)  Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hố: Butan-2-ol  Trong X, Y, Z sản phẩm Cơng thức Z A (CH3)3C-MgBr B CH3-CH2-CH2 -CH2-MgBr C CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 D (CH3)2CH-CH2-MgBr Câu 11: Chất X cơng thức phân tử C4H9O2N Biết: X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl Cơng thức cấu tạo X Z A CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH B H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH D CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH2)COOH Câu 12: Cho chuyển hố sau: xt ,t o Ni ,t o Y  Sobitol X + H2O  Y + H2  Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni glucozat + 2Ag + 2NH 4NO3 as,chatdiepluc xt ,t o X + G E + Z Y  Z + H2O  Footer Page 35 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 Header Page 36 of 16 X, Y Z là: A tinh bột, glucozơ khí cacbonic B xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit C xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic D tinh bột, glucozơ ancol etylic  H du , Ni ,t o HCl NaOHdu ,t o  Z  Y   X  Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hố:Triolein  Tên Z A axit stearic B axit oleic C axit panmitic D axit linoleic CH 3OH , xt ,t o O2 , xt ddBr2 NaOH ,t o CuO ,t o  T   X   Y  Z  E Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hố: C3H6  ên gọi Y ( este đa chức) T A glixerol B propan-1,2-điol C propan-2-ol D propan-1,3-điol  H ,t , Pd / PbCO3 xt ,t Z  Y   X  Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hố sau: C H   Cao su buna-N xt , p ,t o o uO nT hi D o s/ Ta iL ie Các chất X, Y, Z là: A benzen; xiclohexan; amoniac B axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien C vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren D vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin H O , H  ,t o ddBr2 , H  CuO ,t o Z  Y  Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: Stiren  X  Trong X, Y, Z sản phẩm Cơng thức X, Y, Z là: A C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH B C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m-BrC6H4COCH3 C C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH D C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br Câu 17: Hợp chất hữu mạch hở X cơng thức phân tử C5H10O Chất X khơng phản ứng với Na,  CH 3COOH  H du , Ni ,t o   Este mùi chuối chín  Y  thoả mãn sơ đồ chuyển hố sau: X  H SO4 dac up Tên X A 2,2-đimetylpropanal B 3-metylbutanal  X , Ni ,t o C pentanal D 2-metylbutanal  M , Ni ,t o  Z , Ni ,t o /g ro  T   Y   CH3COOH Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng:CH4  (X, Z, M chất vơ cơ, mũi tên ứng với phương trình phản ứng) Chất T sơ đồ A C2H5OH B CH3CHO C CH3OH D CH3COONa  KCN H ,t  X   Y Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH 3CH2Cl  Trong sơ đồ trên, X Y A CH3CH2CN CH3CH2COOH B CH3CH2CN CH3CH2CHO C CH3CH2CN CH3CH2OH D CH3CH2NH2 CH3CH2COOH trunghop HCN  polime Y;  X ; X  Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng:CH≡CH  dongtrunghop  polimeZ X + CH2=CH-CH=CH2  Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A Tơ capron cao su buna B Tơ olon cao su buna-N C Tơ nitron cao su buna-S D Tơ nilon-6,6 cao su cloropren KOH ,C2 H 5OH ,t o Br2 ( tilemol 1:1),as  C2 H , xt ,t o Z Câu 21: Cho dãy chuyển hố sau:Benzen  X  Y  ( X,Y,Z sản phẩm chính) Tên gọi Y, Z A 1-brom-1-phenyletan stiren B 1-brom-2-phenyletan stiren C 2-brom-1-phenylbenzen stiren D benzylbromua toluen Câu 22: Cho phản ứng: C 6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Tổng hệ số (ngun, tối giản) tất chất phương trình hố học phản ứng A 24 B 34 C 27 D 31 Câu 23: Cho sơ đồ phản ứng: xt ,t o xt ,t o  Axit cacboxylic Y  Ancol Y2 ( 1) X + O2  (2) X + H2  w w w fa ce bo ok c om o Footer Page 36 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 37 of 16 xt ,t   Y + H2 O (3) Y1 + Y2   Biết Y3 cơng thức phân tử C 6H10O2 Tên gọi X A anđehit acrylic B anđehit axetic C anđehit metacrylic D anđehit propionic Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng: H O , H  ,t o HCN  X1   X2 (1) CH3CHO   CO2 Mg ,etekhan HCl   Y3  Y2  (2) C2H5Br  Y1  Các chất hữu X1, X2, Y1, Y2, Y3 sản phẩm Hai chất X2, Y3 A axit 2-hiđroxipropanoic axit propanoic B axit axetic axit propanoic C axit axetic ancol propylic D axit 3-hiđroxipropanoic ancol propylic uO nT hi D H oc 01 o Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng: xt ,t Y (a) X + H2O  (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH 4NO3 xt ,t o as X + Q E + F (c) Y  ( d) Z + H2O  chatdiepluc o ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie X, Y, Z là: A Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit B Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit C Tinh bột, glucozơ, etanol D Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit Câu 26: Hợp chất X cơng thức C 8H14O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 174 B 216 C 202 D 198 Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH → X + Y (b) X + H2SO4 (lỗng) → Z + T (c) Z + dung dịch AgNO 3/NH3 (dư) → E + Ag + NH 4NO3 (d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → F + Ag + NH 4NO3 Chất E chất F theo thứ tự A HCOONH4 CH3CHO B (NH4)2CO3 CH3COONH4 C HCOONH4 CH3COONH4 D (NH4)2CO3 CH3COOH KCN H  ,t o  X   Y Cơng thức cấu tạo X, Y Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3Cl  là: A CH3NH2, CH3COONH4 B CH3CN, CH3CHO C CH3NH2, CH3COOH D CH3CN, CH3COOH H 2O H 2O H2  X  Z Câu 29: Cho dãy chuyển hóa sau:CaC   Y  H SO4 dac Pd / PbCO ,t o w w w fa Tên gọi X Z A axetilen ancol etylic B axetilen etylen glicol C etan etanal D etilen ancol etylic CuO ,t o  2CH4 + K2CO3 + Na2CO3 Câu 30: Cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH  A CH2(COOK)2 B CH2(COONa)2 C CH3COOK D CH3COONa AgNO3 / NH NaOH ,t NaOH ,t   Z   Y   C2H3O2Na Câu 31: Cho sơ đồ Este X ( C4H10O2)  Cơng thức cấu tạo X thỏa mãn sơ đồ cho A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH2CH2CH3 Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng: o o Footer Page 37 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 38 of 16 CuO ,t t  T+P   Y+Z X + NaOH (dung dịch) → Y + NaOH ( rắn)  o o 1500 C xt ,t  T  Q + H2 Q + H2O  Trong sơ đồ trên, X Z là: A CH3COOCH=CH2 CH3CHO B HCOOCH=CH2 HCHO C CH3COOCH=CH2 HCHO D CH3COOC2H5 CH3CHO Câu 33: Trường hợp sau khơng xảy phản ứng? to  (a) CH2=CH-CH2-Cl + H2O  (b) CH3 – CH2 – CH2 – Cl + H2O → to  (c) C6H5-Cl + NaOH đặc  ( với C6H5 – gốc phenyl) to  (d) C2H5Cl + NaOH đặc  A (b) B (a) C (d) D (c) Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH Trong sơ đồ mũi tên phản ứng, X chất sau đây? A CH3COONa B HCOOCH3 C CH3CHO D C2H5OH o w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 o Footer Page 38 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 39 of 16 01 VẤN ĐỀ 20: TỔNG HỢP DÃY ĐỒNG ĐẲNG VÀ CƠNG THỨC TỔNG QT uO nT hi D H oc LÍ THUYẾT - Trong hóa học, dãy đồng đẳng dãy hợp chất hữu với cơng thức tổng qt, với tính chất hóa học tương tự diện nhóm chức, thể tính chất vật lý biến đổi kết việc tăng kích thước khối lượng phân tử - Dãy đồng đẳng số hidrocacbon tiêu biểu Dãy đồng đẳng Cơng thức tổng qt Ankan CnH2n + (n ≥ 1) Anken CnH2n (n ≥ 2) Ankin CnH2n − (n ≥ 2) - Cơng thức tổng qt số hợp chất hữu Anđehit CnH2n+1OH (n ≥1) CnH2n+2O (n ≥1) CnH2n+1CHO (n ≥ 0) no, đa chức CnH2n+2-m(OH)m (1 m  n) CnH2n+2Om (1 m  n) m(CHO) m no Nt Nt Nt Đa chức R(OH)m CxHyOm R(CHO)m đơn chức ROH C x H yO khơng no, đơn chức (có liên kết đơi) CnH2n-1OH (n ≥ 3) CnH2nO (n ≥ 3) khơng no, đa chức (có liên kết đơi) CnH2n-m(OH)m (2 m  n) CnH2n+2- nt nt s/ CxHyOm R(COOH)m CxHyO2m RCHO CxHyO RCOOH CxHyO2 CnH2n-1CHO (n ≥ 2) CnH2n-2O (n ≥ 3) CnH 2n-1COOH (n ≥ 2) CnH2n-2O2 (n ≥ 3) CnH2n-m(COOH)m CnH2n-2mO2m (2  m n) om /g ro up nt CnH2n-m(CHO)m CnH2n-2mO m (2  m  n) (2  m  n) ok w fa ce bo CÂU HỎI Câu 1: Đốt cháy hồn tồn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X cho electron X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A no, đơn chức B khơng no hai nối đơi, đơn chức C khơng no nối đơi, đơn chức D no, hai chức Câu 2: Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh H2 số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A khơng no (chứa nối đơi C=C), hai chức B no, hai chức C khơng no (chứa nối đơi C=C), đơn chức D no, đơn chức Câu 3: Axit cacboxylic no, mạch hở X cơng thức thực nghiệm (C3H4O3)n, cơng thức phân tử X A C12H16O12 B C6H8O6 C C3H4O3 D C9H12O9 Câu 4: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng Footer Page 39 of 16 phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng w w CnH2nO2 (n ≥ 1) c CnH2nOm (2 m  n) CnH 2n+1COOH (n ≥ 0) CnH2n-mOm CnH2n+2-m(COOH)m CnH2n+2-2mO2m (2  m  n) (1  m  n) (2  m  n) Ta (1  m  n) CnH2nO (n ≥ 1) ie No, đơn chức Axit Este iL Ancol www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Header Page 40 of 16 A ankin B ankan C ankađien D anken Câu 5: Cơng thức đơn giản hiđrocacbon CnH2n+1 Hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankin C ankađien D anken Câu 6: Chất hữu X cơng thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C 4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y Để oxi hố hết a mol Y cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ) Khối lượng phân tử T A 44 đvC B 58 đvC C 82 đvC D 118 đvC Câu 7: Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol khơng no (có liên kết đơi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit khơng no (có liên kết đơi C=C), đơn chức Dãy gồm chất đốt cháy hồn tồn cho số mol CO2 số mol H2O là: A (1), (3), (5), (6), (8) B (3), (4), (6), (7), (10) C (3), (5), (6), (8), (9) D (2), (3), (5), (7), (9) Câu 8: Cho chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol Các chất thuộc loại phenol là: A (1), (3), (5), (6) B (1), (4), (5), (6) C (1), (2), (4), (5) D (1), (2), (4), (6) Câu 9: Anđehit no mạch hở X cơng thức đơn giản C2H3O Cơng thức phân tử X A C2H3O B C6H9O3 C C4H6O2 D C8H12O4 Câu 10: Cơng thức chung amin no, đơn chức, mạch hở A CnH2n-5N (n ≥ 6) B CnH2n+1N (n ≥ 2) C CnH2n-1N (n ≥ 2) D CnH2n+3N (n ≥ 1) Footer Page 40 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 41 of 16 VẤN ĐỀ 21: PHÂN BIỆT CHẤT HỮU Ankađien Ankin dd Br2 dd Br2 dd KMnO4 AgNO3/NH3 (có nối đầu mạch) dd CuCl NH3 Mất màu Ancol Na, K bo fa w w Cu(OH)2  khơng màu Cu (đỏ), Sp cho pứ tráng gương Cu (đỏ), Sp khơng pứ tráng gương dung dịch màu xanh lam w Ancol đa chức /g om c ok ce CuO (đen) t0 Anilin Footer Page 41 of 16 nước Brom H oc CnH2n2 + 2Br2  CnH2nBr4 3CHCH+8KMnO4  3HOOCCOOH + 8MnO4+8KOH ro dd KMnO4 Ancol bậc II CnH2n2 + 2Br2  CnH2nBr4 COOK CH3 Stiren CuO (đen) t0 PdCl ,CuCl 2 2CH2 = CH2 + O2   CH3CHO kết tủa màu CH  CH + 2CuCl + 2NH3  Cu  C  C  Cu + 2NH4Cl đỏ R  C  C  H + CuCl + NH3  R  C  C  Cu + NH4Cl Mất màu Ancol bậc I 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O  3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH kết tủa màu HC  CH + 2[Ag(NH3)2]OH  Ag  C  C  Ag + 2H2O + 4NH3 vàng nhạt RC  CH + [Ag(NH3)2]OH  RC  CAg + H2O + 2NH3 dd KMnO4, t0 Toluen uO nT hi D Khí Oxi CnH2n + Br2  CnH2nBr2 ie Anken as CnH2n+2 + Cl2   CnH2n+1Cl + HCl iL dd Br2 dd KMnO4 Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm Mất màu màu Sp cho pứ tráng gương Mất màu Mất màu màu Phản ứng Ta Cl2/ás Hiện tượng s/ Ankan Thuốc thử up Chất 01 LÍ THUYẾT Tạo kết tủa trắng HO + 2MnO2 +KOH+H2O + 2KMnO4  80-100 C CHOH = CH2OH CH = CH2 + 2MnO2 + 2H2O + 2KMnO4  4H2O   2R  OH + 2Na  2R  ONa + H2 t R  CH2  OH + CuO  R  CH = O + Cu + H2O R  CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH  R COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 t R  CH2OH  R + CuO  R  CO  R + Cu + H2O CH2  OH HO  CH2 CH2  OH HO  CH2 CH  OH + Cu(OH)2 + HO  CH  CH  O  Cu  O  CH + 2H2O CH2  OH HO  CH2 CH2  OH HO  CH2 NH2 NH2 + 3Br2   Br Br + 3HBr Br (kết tủa trắng) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 42 of 16 01  CO2 2R  COOH + Na2CO3  2R  COONa + CO2 + H2O Hóa xanh Hóa đỏ Khơng đổi Số nhóm  NH2 > số nhóm  COOH Số nhóm  NH2 < số nhóm  COOH Số nhóm  NH2 < số nhóm  COOH CO32   CO2 2H2NRCOOH + Na2CO3  2H2NRCOONa + CO2 + H2O Q tím Hóa xanh dd xanh lam  đỏ gạch AgNO3 / NH3 dd Br2  Ag trắng /g ok Vơi sữa bo Cu(OH)2 ce Cu(OH)2 fa Mantozơ AgNO3 / NH3 Thuỷ phân w w w C12H22O11 Thuỷ phân Tinh bột (C6H10O5)n Footer Page 42 of 16 Mất màu sản phẩm tham gia pứ tráng gương Vẩn đục dd xanh lam dd xanh lam om c Saccarozơ ddịch iot iL Ta 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O CH2OH  (CHOH)4  CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t  CH2OH  (CHOH)4  COONa + Cu2O + 3H2O  CH2OH  (CHOH)4  CHO + 2Ag[(NH3)2]OH  CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 ro Cu(OH)2 NaOH, t0 Thuỷ phân C12H22O11 uO nT hi D CO32  ie Hóa đỏ Cu(OH)2 Glucozơ Phản ứng Q tím Aminoaxit Amin Hiện tượng s/ Axit cacboxylic Thuốc thử up Chất H oc Anđehit R  CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH AgNO3  Ag trắng NH3  R  COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 Cu(OH)2 t0  đỏ gạch RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  RCOONa + Cu2O + 3H2O NaOH, t0 dd Brom Mất màu RCHO + Br2 + H2O  RCOOH + 2HBr Andehit no hay ko no làm màu nước Br2 phản ứng oxi hóa khử Muốn phân biệt andehit no khơng no dùng dd Br2 CCl4, mơi trường CCl4 Br2 khơng thể tính oxi hóa nên phản ứng với andehit khơng no CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 CH2OH(CHOH)4COOH+2HBr  C12H22O11 + H2O C12H22O11 + Ca(OH)2 C6H12O6 Glucozơ  + C6H12O6 Fructozơ C12H22O11.CaO.2H2O C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H22O11)2Cu + 2H2O C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H22O11)2Cu + 2H2O  Ag trắng sản phẩm tham gia pứ tráng gương sản phẩm tham gia pứ tráng gương C12H22O11 (C6H10O11)n + + H2O nH2O   2C6H12O6 (Glucozơ) nC6H12O6 (Glucozơ) Tạo dung dịch màu xanh tím, đun nóng màu xanh tím biến mất, để ngi màu xanh tím lại xuất www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 43 of 16 s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 * Ghi Chú: Một số thuốc thử thường dùng - Quỳ tím : + RCOOH; muối RNH3Cl; aminoaxit số nhóm COOH nhiều NH : chuyển đỏ + RNH2 (trừ C6H5NH2), muối RCOONa, aminoaxit số nhóm COOH NH : xanh - Dung dịch AgNO3/NH3 : + Ankin liên kết ba đầu mạch : tạo kết tủa vàng + anđehit phân tử chứa nhóm CHO (HCOOH, HCOOR, glucozơ, fructozơ, mantozơ) - Cu(OH)2/OH- : + RCOOH : tạo dung dịch màu xanh + RCHO chất chứa nhóm CHO : kết tủa màu đỏ gạch đun nóng + Glixerol, glucozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ : dung dịch màu xanh lam nhiệt độ thường + Polipeptit từ tripeptit trở lên : tạo màu tím biure đặc trưng - Dung dịch brom ; + Hợp chất khơng no, anđehit, glucozơ : làm nhạt màu + phenol, alanin : tạo kết tủa trắng - Dung dịch KMnO4 : + Các hợp chất khơng no : làm nhạt màu nhiệt độ thường + Ankylbenzen : nhạt màu kho đun nóng - Một số thuốc thử khác : I2 (HTB); HNO3 (lòng trắng trứng gà) w w w fa ce bo ok c om /g ro up CÂU HỎI Câu 1: chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phânbiệt chất lỏng A dung dịch phenolphtalein B nước brom C dung dịch NaOH D giấy q tím Câu 2: Chỉ dùng Cu(OH)2 phân biệt tất dung dịch riêng biệt sau: A saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic B glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic C lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) D glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic Câu 3: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A dung dịch NaOH B Cu(OH)2 mơi trường kiềm C dung dịch NaCl D dung dịch HCl Footer Page 43 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 44 of 16 VẤN ĐỀ 22: DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 LÍ THUYẾT 1.Phân loại danh pháp: + Tên thơng thường + Tên gốc - chức + Tên thay Tên gọi thơng thường Khơng tn theo quy tắc khoa học nào, thường xuất từ xưa bắt nguồn từ ngun liệu tên nhà bác học tìm ra, địa điểm tính chất hợp chất VD: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),… Danh pháp thay Gọi theo quy ước Liên đồn quốc tế hố học lý thuyết ứng dụng (IUPAC) a) Dựa vào khung C xuất phát từ hiđrocacbon no mạch thẳng Các hợp chất loại (cùng dãy đồng đẳng), nhóm chức giống Cụ thể: - Hiđrocacbon no (ankan) an: VD: CH3 - CH2 - CH3 : propan - Hiđrocacbon nối đơi (anken) en: VD: CH2 = CH - CH3 : propen - Hiđrocacbon nối ba (ankin) in: VD: CH = C - CH3 : propin - Hợp chất anđehit al: VD: CH3 - CH2 - CHO : propanal - Hợp chất rượu ol: VD: CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanol - Hợp chất axit hữu oic: VD: CH3 - CH2 - COOH : propanoic - Hợp chất xeton on: b Để số ngun tử cacbon mạch chính, người ta dùng phần (phần đầu) sau: : meta ; : eta ; : propa ; : buta ; : penta ; : hexa ; : hepta ; : octa ; : nona ; 10 : đeca… c) Tên nhóm Cần ý rằng, hố hữu cơ, tất ngun tử khác hiđro (như Cl, Br, …) nhóm ngun tử (như - NO2, - NH2,…, gốc hiđrocacbon CH3 -, C2H5 -,…) coi nhóm - Gọi tên ngun tố tên nhóm - Gọi tên gốc hiđrocacbon xuất phát từ tên hiđrocacbon tương ứng với phần khác + Gốc hiđrocacbon no hố trị gọi theo tên ankan tương ứng cách thay -an -yl gọi chung gốc ankyl VD: Tên số gốc điển hình CH3 C2H5 : metyl : etyl CH3-CH2-CH2 : propyl (CH3)2CH: isopropyl C6H5: phenyl C6H5CH2: benzyl CH2=CH: vinyl CH2=CH-CH2: anlyl + Gốc hiđrocacbon chưa no hố trị -enyl anken, -nyl ankin đienyl đien Ví dụ: CH2 = CH -: etilenyl (thường gọi gốc vinyl) CH ≡ C -: axetilenyl hay etinyl + Gốc hố trị tạo thành tách ngun tử H khỏi ngun tử C tách ngun tử O khỏi anđehit hay xeton Gốc hố trị từ -yliđen VD: CH3 -CH2 -CH = : propyliđen d) Các bước gọi tên hợp chất hữu phức tạp: - Bước 1: Chọn mạch C Đó mạch C dài C chưa nối đơi, nối ba, nhóm thế, nhóm chức, … - Bước : Đánh số thứ tự ngun tử C (bằng chữ số ả rập) mạch xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đơi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh Quy tắc đánh số Ưu tiên đánh số theo thứ tự Nhóm chức => nối đơi => nối ba => mạch nhánh Footer Page 44 of 16.chất tạp chức ưu tiền lần lượt: Axit ® anđehit ® rượu Đối với hợp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 45 of 16 ie uO nT hi D H oc 01 - Bước 3: Xác định nhóm vị trí chúng mạch C - Bước 4: Gọi tên + Trước tiên gọi tên nhóm vị trí chúng mạch C chính, cuối gọi tên hợp chất với mạch C Tên nhánh (yl) Tên mạch Tên chức ( kèm theo số vị trí ) ( kèm theo số vị trí ) Lưu ý: Mạch cacbon phải liên tục, khơng ngun tố khác chen vào giữa, ví dụ chất + Nếu nhiều nhóm giống gộp chúng lại thêm từ 2, tri 3, tetra 4, penta 5,… + Theo quy tắc: Con số vị trí nhóm đặt trước tên gọi nó, số vị trí nối đơi, nối ba nhóm chức (ở mạch C chính) đặt phía sau f ) Cho tên gọi, viết cơng thức cấu tạo: - Việc dựa vào tên gọi để xác định chất ứng với mạch cacbon Ví dụ: Viết CTCT chất tên sau: + 1, 1, 2, - tetracloetan Ta từ an (hiđrocacbon no) etan (có 2C), tetraclo (có clo vị trí 1, 1, 2, 2) Do CTCT: CHCl2 - CHCl2 + - clo , , - đimetylbutan w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL CÂU HỎI Câu 1: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A 3,3-đimetylhecxan B 2,2-đimetylpropan C isopentan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 2: Khi cho ankan X (trong phân tử phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A 3-metylpentan B butan C 2,3-đimetylbutan D 2-metylpropan Câu 3: Khi đốt cháy hồn tồn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A metyl fomiat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat Câu 4: ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng sáu ống nghiệm riêng biệt Nếu dùng thuốc thử dung dịch HCl nhận biết tối đa ống nghiệm? A B C D Câu 5: Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hồn tồn với Na với NaHCO3 sinh a mol khí Chất X A etylen glicol B axit ađipic C ancol o-hiđroxibenzylic D axit 3-hiđroxipropanoic Câu Oxi hố khơng hồn tồn ancol isopropylic CuO nung nóng, thu chất hữu X Tên gọi X A đimetyl xeton B propanal C metyl phenyl xeton D metyl vinyl xeton Câu 7: Cơng thức triolein A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Câu 8: Trong gấc chín giàu hàm lượng A β – caroten B ete vitamin A C este vitamin A D vitamin A Câu 9: Alanin cơng thức A C6H5-NH2 B CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Footer Page 45C of H 16 2N-CH2-COOH www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Header Page 46 of 16 Câu 10: Trong phân tử axit cacboxylic X số ngun tử cacbon số nhóm chức Đốt cháy hồn tồn lượng X thu số mol CO2 số mol H2O Tên gọi X A axit axetic B axit malonic C axit oxalic D axit fomic Câu 11: Cho chất hữu cơ: CH3CH(CH3)NH2 (X) CH3CH(NH2)COOH (Y) Tên thay X Y A propan–1–amin axit 2–aminopropanoic B propan–1–amin axit aminoetanoic C propan–2–amin axit aminoetanoic D propan–2–amin axit 2–aminopropanoic Câu 12: Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 A 2,2,4,4-tetrametylbutan B 2,4,4-trimetylpentan C 2,2,4-trimetylpentan D 2,4,4,4-tetrametylbutan Footer Page 46 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Header Page 47 of 16 /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc LÍ THUYẾT Phương pháp giảm mạch C * Phản ứng vơi tơi xút: RCOONa + NaOH → RH + Na2CO3 ( nhóm –COONa giảm C) * Phản ứng Cracking: CnH2n + → CaH2a + + CbH2b ( a + b = n) * Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn ( tác dụng với O KMnO4) Hidrocacbon + O2/xt → Andehit axit * Phản ứng lên men: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 Phương pháp tăng mạch C * Phản ứng vuyet: RX + Na → R-R + Na * Phản ứng ete hóa: ROH + R’OH → R-R’ + H2O ( xt: H2SO4/1400C) * phản ứng: 2CH4 → C2H2 +H2 * Phản ứng: 2C2H2 → C4H4 * Phản ứng : 3C2H2 → C6H6 * Phản ứng: 2C2H5OH → C4H6 + H2 + H2O Phương pháp ngun mạch C a Phản ứng * Thế -H hidrocacbon dung X 2, HNO3, H2SO4…→ -X, -NO2, -OSO3H… * Thế -X dẫn xuất Hal NaOH/nước b Phản ứng cộng: H2/Ni, X2, HX, H2O/H+, trùng hợp… c Phản ứng tách * tách H2 đk: to, xt * tách H2O/ H2SO4 đ, 170oC * tách HX/ NaOH, rượu * tách X2 / Zn d Phản ứng chuyển chức * -CH2 -OH → -CHO * -CHO → -COOH * -CH2 –OH → -COOH * -NO2 → -NH2 01 VẤN ĐỀ 23: ĐIỀU CHẾ CHẤT HỮU w w w fa ce bo ok c om CÂU HỎI Câu 1: Trong cơng nghiệp, axeton điều chế từ A propan-1-ol B cumen C propan-2-ol D xiclopropan Câu 2: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic là: A C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH C C2H5OH, C2H4, C2H2 D CH3COOH, C2H2, C2H4 Câu 3: Trong thực tế, phenol dùng để sản xuất A nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D thuốc nổ TNT B nhựa rezol, nhựa rezit thuốc trừ sâu 666 C poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D axit picric D nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac chất diệt cỏ 2,4-D Câu 4: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic là: A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 B CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH C C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO D CH3OH, C2H5OH, CH3CHO Footer Page 47 of 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa Câu 7: Anken X hợp nước tạo... chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: A HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH B CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH C CH3COOH, HCOOH, (CH3)2CHCOOH D C6H5OH, CH3COOH, CH3CH2OH w w w fa ce bo ok c om /g ro up... H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH C H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI, 23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI, 23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn