Đề cương môn quản lý chất lượng xây dựng

15 321 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2017, 22:47

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG Câu 1: Trình bày quan điểm chất lượng, theo anh (chị) đâu quan điểm hợp lý người chấp nhận (Trả lời: tập trung quan điểm người tiêu dùng, trang 88-89 GT; với khách hàng có 10 yêu cầu thể mặt: xã hội, thị trường, nội bộ…) Trả lời: Quan điểm người tiêu dùng: "Chất lượng phù hợp với yêu cầu mục đích người tiêu dùng" Quan điểm có lẽ có ưu Bởi lẽ doanh nghiệp luôn phụ thuộc vào nhu cầu người tiêu dùng ưu doanh nghiệp bán hàng phù hợp thị trường khác Nếu doanh nghiệp áp dụng quan điểm ta thấy sản phẩm có chất lượng cao giá cao tiêu thụ thị trường mà khách hàng có nhu cầu có khả thoả mãn nhu cầu họ Chính quan điểm nhà sản xuất cần phải nắm bắt cách cần thiết thiết yếu Một chứng minh cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc thành công chiến lược Thông qua thực tế hàng hoá Trung Quốc thị trường khác chất lượng khác Nhưng nhược điểm quan điểm chỗ doanh nghiệp hay lệ thuộc vào người tiêu dùng nói phía ta cho doanh nghiệp luôn theo sau người tiêu dùng ….(Xem thêm giảng Thầy) Câu 2: Anh (chị) hiểu chu trình Demmy (PDCA), nêu rõ? Hãy vận dụng chu trình vào công ty xây dựng? Trả lời Năm 1950, Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật chu trình PDCA: lập kế hoạch thực - kiểm tra - điều chỉnh (Plan-Do-Check-Act), gọi Chu trình Shewart để tưởng nhớ Tiến sĩ Walter A Shewart - người tiên phong việc kiểm tra chất lượng thống kê Mỹ từ năm cuối thập niên 30, người Nhật lại quen gọi chu trình hay vòng tròn Deming Nội dung giai đoạn vòng tròn nầy tóm tắt sau: P (Plan) : lập kế hoạch, định lịch phương pháp đạt mục tiêu D (Do): Đưa kế hoạch vào thực C (Check): Dựa theo kế hoạch để kiểm tra kết thực A (Act): Thông qua kết thu để đề tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với thông tin đầu vào vào Với hình ảnh đường tròn lăn mặt phẳng nghiêng (theo chiều kim đồng hồ), chu trình PDCA cho thấy thực chất trình quản lý cải tiến liên tục không ngừng Cải tiến phải hiểu theo nghĩa rộng, không đơn liên quan đến giải vấn đề, nhiều giải vấn đề không giải toàn trình, giải vấn đề phận nầy lại gây thiệt hại cho nơi khác PDCA ( Vòng tròn chất lượng ) PDCA hay nói vòng tròn quản lý chất lượng liên tục Deming sáng tạo Theo phương pháp này, cán quản lý thiết lập vòng tròn Deming kết thúc trình thực ghi thành văn nội doanh nghiệp, sau phải xét lại tiêu chuẩn thực áp dụng vòng tròn Quá trình thực lặp lặp lại thành vòng tuần hoàn liên tục, nhờ làm cho chất lượng sản phẩm doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện, cải tiến đổi P (Plan - Hoạch định chất lượng ) Đây chức quan trọng giai đoạn quản trị chất lượng Hoạch định chất lượng xác, đầy đủ giúp định hướng tốt hoạt động tất chúng phụ thuộc vào kế hoạch Nếu kế hoạch ban đầu xác định tốt cần hoạt động phải điều chỉnh hoạt động điều khiển cách có hiệu Đó lý hoạch định chất lượng coi chức quan trọng cần ưu tiên hàng đầu Tuy nhiên, điều nghĩa xem nhẹ hoạt động khác Hoạch định chất lượng hoạt động xác định mục tiêu phương tiện nguồn lực biện pháp nhằm thực mục tiêu chất lượng sản phẩm Hoạch định chất lượng cho phép xác định mục tiêu, phương hướng phát triển chất lượng chung cho toàn công ty theo hướng thống Tạo điều kiện khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực tiềm dài hạn, góp phần giảm chi phí cho chất lượng, nâng cao khả cạnh tranh, giúp doanh nghiệp chủ động thâm nhập mở rộng thị trường đặc biệt thị trường giới Hoạch định chất lượng tạo chuyển biến phương pháp quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Nội dung chủ yếu hoạch định chất lượng bao gồm: + Xây dựng chương trình, chiến lược, sách chất lượng kế hoạch hoá chất lượng + Xác định vai trò chất lượng chiến lược sản xuất Cách tiếp cận sử dụng trình sản xuất tác nghiệp, cần bổ sung chiến lược tổng quát doanh nghiệp + Xác định yêu cầu chất lượng phải đạt tới giai đoạn định, tức phải xác định thống thoả mãn nhu cầu thị trường với điều kiện môi trường kinh doanh cụ thể định với chi phí tối ưu + Đề phương hướng, kế hoạch cụ thể để thực mục tiêu chất lượng đề + Cuối xác định kết dài hạn biện pháp thực Khi hoàn thành kế hoạch chất lượng cần phải cân đối tính toán nguồn lực : lao động, nguyên vật liệu nguồn tài cần thiết để thực mục tiêu, kế hoạch đề Dự tính trước đưa chúng vào thành phận tách rời kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài nguồn lực vật chất cần thiết cần vạch lịch trình thời gian phát hiện, xác định phương pháp, biện pháp có tính khả thi điều kiện giới hạn có nguồn lực để đảm bảo tính thực hợp lý kế hoạch D ( Do - Tổ chức thực ) Tổ chức thực có ý nghĩa định đến việc biến ý tưởng khâu hoạch định thành thực Thực chất trình triển khai thực sách, chiến lược kế hoạch chất lượng thông qua hoạt động, kỹ thuật, phương tiện, phương pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kế hoạch đặt Để làm tốt chức này, bước sau cần tiến hành theo trật tự nhằm đảm bảo kế hoạch điều khiển cách hợp lý: + Tạo nhận thức cách đầy đủ mục tiêu chất lượng cần thiết, lợi ích việc thực mục tiêu người có trách nhiệm + Giải thích cho người biết rõ, xác nhiệm vụ kế hoạch chất lượng cụ thể, cần thiết phải thực cho giai đoạn + Tổ chức chương trình đào tạo giáo dục, cung cấp kiến thức kinh nghiệm cần thiết việc thực kế hoạch + Xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn qui trình bắt buộc + Cung cấp đầy đủ nguồn lực nơi, lúc cần thiết, có phương tiện kỹ thuật để kiểm soát chất lượng C (Check - Kiểm tra, kiểm soát ) Để đảm bảo mục tiêu chất lượng dự kiến thực theo yêu cầu kế hoạch đặt trình tổ chức thực hiện, cần tiến hành hoạt động kiểm tra kiểm soát chất lượng Đó hoạt động theo dõi, thu thập, phát đánh giá khuyết tật sản phẩm Mục đích kiểm tra tìm kiếm, phát nguyên nhân gây khuyết tật sản phẩm biến thiên trình để có biện pháp ngăn chặn kịp thời Những nhiệm vụ chủ yếu kiểm tra, kiểm soát chất lượng là: + Theo dõi tình hình thực hiện, tổ chức thu thập thông tin kiện cần thiết chất lượng thực + Đánh giá tình hình thực chất lượng xác định mức độ chất lượng đạt thực tế doanh nghiệp + So sánh chất lượng thực tế với kế hoạch để phát sai lệch đánh giá sai lệch phương tiện kinh tế - kỹ thuật xã hội + Phân tích thông tin nhằm tìm kiếm phát nguyên nhân dẫn đến việc thực chệch so với kế hoạch đặt Khi thực kiểm tra kết thực kế hoạch cần đánh giá hai vấn đề bản: · Mức độ tuân thủ nghiêm túc kế hoạch vạch + Quá trình có đảm bảo thủ tục, yêu cầu kỷ luật không + Các giai đoạn có tôn trọng hay bỏ sót + Các tiêu chuẩn có trì cải tiến không · Tính xác, đầy đủ khả thi thân kế hoạch Nếu mục tiêu không đạt có nghĩa hai hai điều kiện không thoả mãn Cần thiết phải xác định rõ nguyên nhân để đưa hoạt động điều chỉnh khác cho thích hợp Có nhiều phương pháp để kiểm tra chất lượng sản phẩm như: phương pháp thử nghiệm, phương pháp trực quan, phương pháp thống kê, phương pháp chọn mẫu, phương pháp thống kê, phương pháp dùng thử A ( Action- Điều chỉnh cải tiến ) Hoạt động điều chỉnh nhằm làm cho hoạt động hệ thống quản trị doanh nghiệp phối hợp đồng bộ, khắc phục tồn có khả thực tiêu chuẩn chất lượng đề đồng thời hoạt động đưa chất lượng sản phẩm thích ứng với tình hình nhằm giảm dần khoảng cách mong muốn khách hàng thực tế chất lượng đạt được, thoả mãn nhu cầu khách hàng mức cao Các bước công việc chủ yếu chức điều chỉnh cải tiến là: + Xác định đòi hỏi cụ thể cải tiến chất lượng từ xây dựng dự án cải tiến chất lượng + Cung cấp nguồn lực cần thiết tài chính, kỹ thuật, lao động + Động viên, đào tạo khuyến khích trình thực dự án cải tạo chất lượng Khi tiêu không đạt được, cần phải phân tích tình hình nhằm xác định xem vấn đề thuộc kế hoạch hay việc thực kế hoạch để tìm nguyên nhân sai sót từ tiến hành hoạt động điều chỉnh Sửa lại phế phẩm phát sai sót thực việc làm thêm hoạt động nhằm khắc phục hậu xoá bỏ nguyên nhân Để phòng tránh phế phẩm, từ đầu phải tìm loại bỏ nguyên nhân từ chúng dạng tiềm tàng Khi cần thiết điều chỉnh mục tiêu chất lượng Thực chất, trình cải tiến chất lượng cho phù hợp với điều kiện môi trường kinh doanh doanh nghiệp Quá trình cải tiến thực theo hướng chủ yếu sau: + Thay đổi trình nhằm giảm khuyết tật + Thực công nghệ + Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm Yêu cầu đặt với cải tiến chất lượng tiến hành cải tiến đặc điểm sản phẩm, đặc điểm trình nhằm giảm sai sót, trục trặc thực giảm tỷ lệ khuyết tật sản phẩm Câu 3: QL chất lượng XD gì? (Gợi ý: QLCL toàn hoạt động QL tổ chức… -> trình bày quan điểm đại chất lượng ISO 9000 trang 98-99GT, trình bày bước QLCL, đọc mục 2.2 trang 102105GT) Trả lời: Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 9000 cho rằng: Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm mục đích đề sách, mục tiêu, trách nhiệm thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng Mục tiêu quản lý chất lượng:3R (Right time, Right price, Right quality) Ý tưởng chiến lược quản lý chất lượng là:Không sai lỗi (ZD - Zezo Defect) Phương châm:Làm từ đầu (Do right the first time), tồn kho (non stock production), phương pháp cung ứng hạn, kịp thời, nhu cầu Câu 4: Trình bày nguyên tắc chung quản lý xây dựng? Theo quy định Điều 4, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng sau: Công trình xây dựng phải kiểm soát chất lượng theo quy định Nghị định pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình công trình lân cận Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành phép đưa vào khai thác, sử dụng sau nghiệm thu bảo đảm yêu cầu thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, yêu cầu hợp đồng xây dựng quy định pháp luật có liên quan Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện lực theo quy định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng công việc xây dựng thực hiện, Nhà thầu tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc nhà thầu phụ thực Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô nguồn vốn đầu tư trình thực đầu tư xây dựng công trình theo quy định Nghị định Chủ đầu tư quyền tự thực hoạt động xây dựng đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật Cơ quan chuyên môn xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị xử lý vi phạm chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật Nhà thầu, Chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn xây dựng chịu trách nhiệm chất lượng công việc thực Câu 5: Bằng hình vẽ trình bày chủ thể tham gia Quản lý chất lượng công trình Chỉ rõ giai đoạn thi công công trình, mối quan hệ chủ thể, quyền hạn nghĩa vụ chủ thể quản lý chất lượng? a Mối quan hệ: 1234b Quyền hạn nghĩa vụ chủ thể: * Quyền nghĩa vụ chủ đầu tư việc thi công xây dựng công trình (điều 112 Luật Xây dựng 2014) Chủ đầu tư có quyền sau: a) Tự thực thi công xây dựng công trình có đủ lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hợp đồng ký kết; c) Đình thực chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định pháp luật hợp đồng xây dựng; d) Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu vi phạm quy định chất lượng công trình, an toàn bảo vệ môi trường; đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực công việc trình thi công xây dựng công trình; e) Các quyền khác theo quy định pháp luật Chủ đầu tư có nghĩa vụ sau: a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình công việc thi công xây dựng; b) Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân cấp thực việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng; c) Tổ chức giám sát quản lý chất lượng thi công xây dựng phù hợp với hình thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng; d) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; đ) Tổ chức nghiệm thu, toán, toán công trình; e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình cần thiết; g) Xem xét, định đề xuất liên quan đến thiết kế nhà thầu trình thi công xây dựng; h) Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình; i) Chịu trách nhiệm chất lượng, nguồn gốc vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng cung cấp sử dụng vào công trình; k) Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng hành vi vi phạm khác gây ra; l) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật *Quyền nghĩa vụ nhà thầu thi công xây dựng (điều 113 Luật Xây dựng 2014) Nhà thầu thi công xây dựng có quyền sau: a) Từ chối thực yêu cầu trái pháp luật; b) Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng hiệu quả; c) Yêu cầu toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo hợp đồng; d) Dừng thi công xây dựng có nguy gây an toàn cho người công trình bên giao thầu không thực cam kết hợp đồng; đ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại bên giao thầu xây dựng gây ra; e) Các quyền khác theo quy định hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ sau: a) Chỉ nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện lực hoạt động xây dựng thực theo hợp đồng ký kết; b) Lập trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị công trình; c) Thi công xây dựng theo thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn bảo vệ môi trường; d) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình; đ) Tuân thủ yêu cầu công trường xây dựng; e) Chịu trách nhiệm chất lượng, nguồn gốc vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng cung cấp sử dụng vào công trình; g) Quản lý lao động công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường; h) Lập vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình; i) Bảo hành công trình; k) Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường hành vi vi phạm khác gây ra; l) Chịu trách nhiệm chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế, kể phần việc nhà thầu phụ thực (nếu có); nhà thầu phụ chịu trách nhiệm chất lượng phần việc thực trước nhà thầu trước pháp luật; m) Các nghĩa vụ khác theo quy định hợp đồng quy định pháp luật có liên quan *Quyền nghĩa vụ nhà thầu thiết kế việc thi công xây dựng (điều 114 Luật Xây dựng 2014) Nhà thầu thiết kế có quyền sau: a) Yêu cầu chủ đầu tư bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng; b) Từ chối thực yêu cầu nhiệm vụ thiết kế xây dựng hợp đồng thiết kế xây dựng; c) Quyền tác giả thiết kế xây dựng; d) Thuê nhà thầu phụ thực thiết kế xây dựng theo quy định hợp đồng thiết kế xây dựng; đ) Các quyền khác theo quy định hợp đồng thiết kế xây dựng quy định pháp luật có liên quan b) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực theo thiết kế; c) Từ chối yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý chủ đầu tư; d) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình thi công không theo thiết kế; đ) Các quyền khác theo quy định hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Nhà thầu thiết kế có nghĩa vụ sau: a) Chỉ nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện lực hoạt động, lực hành nghề thiết kế xây dựng; b) Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, quy định hợp đồng thiết kế xây dựng quy định pháp luật có liên quan; c) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm thiết kế đảm nhận bao gồm nội dung quy định Điều 79 Điều 80 Luật này; chịu trách nhiệm chất lượng thiết kế nhà thầu phụ (nếu có) Nhà thầu phụ tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách nhiệm kết thiết kế trước nhà thầu trước pháp luật; d) Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trình thi công xây dựng; đ) Không định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư thiết bị xây dựng nội dung thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước; e) Bồi thường thiệt hại đề nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng; g) Các nghĩa vụ khác theo quy định hợp đồng thiết kế xây dựng quy định pháp luật có liên quan b) Cử người có đủ lực để giám sát tác giả thiết kế theo quy định hợp đồng, người thực nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra; c) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư; d) Xem xét xử lý theo đề nghị chủ đầu tư bất hợp lý thiết kế xây dựng; đ) Khi phát việc thi công sai thiết kế phê duyệt phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư kiến nghị biện pháp xử lý; e) Các nghĩa vụ khác theo quy định hợp đồng quy định pháp luật có liên quan *Quyền nghĩa vụ nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình(điều 122 Luật Xây dựng 2014) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có quyền sau: a) Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình hoàn thành thi công xây dựng; b) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực thiết kế phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng ký kết; c) Bảo lưu ý kiến công việc giám sát đảm nhận; d) Tạm dừng thi công trường hợp phát công trình có nguy xảy an toàn nhà thầu thi công sai thiết kế thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý; đ) Từ chối yêu cầu bất hợp lý bên có liên quan; e) Các quyền khác theo quy định hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ sau: a) Thực giám sát theo hợp đồng; b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế công trình; c) Từ chối nghiệm thu công trình không đạt yêu cầu chất lượng; d) Đề xuất với chủ đầu tư bất hợp lý thiết kế xây dựng; đ) Giám sát việc thực quy định an toàn, bảo vệ môi trường; e) Bồi thường thiệt hại làm sai lệch kết giám sát khối lượng thi công không thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư người có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm khác gây ra; g) Các nghĩa vụ khác theo quy định hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Câu 6: Trình bày điều kiện để công trình khởi công? Ai làm làm nào? Hãy vận dụng vào công trình thủy lợi, thủy điện, đường… Theo quy định Điều 107, Căn Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm điều kiện sau: 10 - Có mặt xây dựng để bàn giao toàn phần theo tiến độ xây dựng; - Có giấy phép xây dựng công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng - Có thiết kế vẽ thi công hạng mục công trình, công trình khởi công phê duyệt chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận vẽ; - Có hợp đồng thi công xây dựng ký chủ đầu tư nhà thầu lựa chọn; - Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình; - Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trình thi công xây dựng - Đối với nhà riêng lẻ cần có giấy phép xây dựng công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng Ai làm làm nào? Hãy vận dụng vào công trình thủy lợi, thủy điện, đường… Câu 7: Khi cần: Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả chịu tải kết cấu công trình trình thi công đưa vào khai thác Theo quy định Điều 29, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng việc thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả chịu lực kết cấu công trình trình thi công xây dựng thực khi: Thí nghiệm đối chứng - Được quy định hợp đồng xây dựng dẫn kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng môi trường; - Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị chất lượng thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu dẫn kỹ thuật thiết kế; - Theo yêu cầu quan chuyên môn xây dựng Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả chịu lực kết cấu công trình: - Được quy định hợp đồng xây dựng dẫn kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế; - Khi công trình, hạng mục công trình, phận công trình xây dựng có biểu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế; - Theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư; - Trưng cầu quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật giám định tư pháp theo yêu cầu quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân cố xảy cố công trình xây dựng; - Theo yêu cầu Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình xây dựng yêu cầu quan chuyên môn xây dựng cần thiết 11 Câu 8: Anh (chị) hiểu làm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng làm nào? Và công trình địa phương, công trình lớn tồn gì? Theo quy định Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định sau: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình xây dựng thành lập hoạt động theo định Thủ tướng Chính phủ thực kiểm tra Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục Thủ tướng Chính phủ định hàng năm Cơ quan chuyên môn xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý Bộ công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến qua tỉnh trở lên, công trình Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành định đầu tư, công trình Tập đoàn kinh tế nhà nước định đầu tư làm chủ đầu tư, trừ công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra nêu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra công trình quốc phòng, an ninh Sở Xây dựng Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra loại công trình xây dựng địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý Sở, trừ công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, quan chuyên môn xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra nêu Phòng có chức quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực kiểm tra số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nêu theo ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều kiện thực tế địa phương, Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại cấp khác quan chủ trì tổ chức thực kiểm tra quan có trách nhiệm thực kiểm tra công trình, hạng mục công trình có cấp cao dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ quan có thẩm quyền mời tổ chức, cá nhân có lực phù hợp tham gia thực việc kiểm tra Và công trình địa phương, công trình lớn tồn gì?  Tự làm nhé! Những bất cập nghiệm thu bàn giao đường Trường Sơn Đông Đường Trường Sơn Đông có tổng chiều dài khoảng 657km, xuyên dọc tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, xây dựng theo tiêu chuẩn cấp IV miền núi, với kinh phí phê duyệt 10.000 tỷ đồng Tính đến nay, dự án bố trí vốn trái phiếu Chính phủ thực 6.230 tỷ đồng (chiếm 61,21% tổng mức đầu tư), triển khai 68 gói thầu với 530km hoàn thành 57 gói thầu với 468km Đến 5-2016 nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 54 gói thầu (443,8km), riêng đợt 5-2016, tiến hành nghiệm thu bàn giao 12 gói thầu (127,72km) Kết nghiệm thu Hội đồng nghiệm thu sở 12 gói thầu vừa qua cho thấy, số đoạn mặt đường bê tông xi măng việc tạo nhám chưa đạt, số vị trí khe giãn bị sứt, vỡ, 12 kích thước không đồng đều; tạo siêu cao đường cong mặt đường chưa đạt độ chuẩn xác theo thiết kế, chất lượng tâm bê tông xi măng không đồng đều, nứt tâm bê tông xi măng gói thầu D33 Mặt đường bê tông nhựa số vị trí bị rỗ bề mặt, lún nứt, chất lượng bê tông nhựa chưa đồng Tuy bất cập, hư hỏng Hội đồng nghiệm thu sở đề nghị Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xem xét chấp nhận kết nghiệm thu 12 gói thầu nhằm làm sở bàn giao cho đơn vị khai thác sử dụng tiếp nhận, quản lý, tu bảo dưỡng thường xuyên Riêng vấn đề tồn tại, chủ đầu tư đạo nhà thầu tiếp tục sửa chữa, khắc phục hoàn thiện trình bảo hành công trình Trả lời PV Báo CAND, ông Võ Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Gia Lai cho biết, việc họp nghiệm thu 12 gói thầu đường Trường Sơn Đông tổ chức TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Trong số 12 gói thầu nghiệm thu lần này, địa bàn tỉnh Gia Lai có gói thầu D31, D32, D33 phần gói thầu D34 giáp với tỉnh Phú Yên Tuy tổ chuyên gia kiểm tra phát khiếm khuyết, yêu cầu nhà thầu cần khắc phục thông qua Riêng địa bàn Gia Lai có gói thầu D33 qua huyện Krông Pa, đường bê tông xi măng hư hỏng số đoạn, khắc phục nên Hội đồng nghiệm thu chấp nhận đưa vào bàn giao sử dụng Tuy nhiên đến (24-5), phía Sở GTVT Gia Lai chưa nhận hồ sơ từ phía chủ đầu tư Ông Văn cho biết thêm, Hội đồng nghiệm thu kiểm tra chấp nhận đoạn sửa chữa đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ bình thường đường làm lần, có chắp vá Ông Văn cho biết, địa bàn Gia Lai có gói thầu D29 D30, thuộc đường Trường Sơn Đông qua huyện Ia Pa, Kon Chro bàn giao sử dụng từ tháng 8-2014, hết thời hạn bảo hành Tuy nhiên, trước xuất nhiều đoạn hư hỏng mà nhà thầu sửa chữa đến chưa xong “Theo chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 46 cam kết yêu cầu nhà thầu sửa chữa đến hết tháng 10-2015 hoàn thành, nhiên đến chưa xong”, ông Văn cho biết Câu 9: Ai người chịu trách nhiệm công tác lập lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng? Theo quy định Điều 33, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng trách nhiệm công tác lập lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng quy định sau: - Chủ đầu tư tổ chức lập đầy đủ Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng trước đưa hạng mục công trình công trình vào khai thác, vận hành Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng lập lần chung cho toàn dự án đầu tư xây dựng công trình công trình (hạng mục công trình) thuộc dự án đưa vào khai thác, sử dụng thời điểm Trường hợp công trình (hạng mục công trình) dự án đưa vào khai thác, sử dụng thời điểm khác lập hồ sơ hoàn thành công trình cho riêng công trình (hạng mục công trình) - Chủ đầu tư tổ chức lập lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng thời gian tối thiểu 10 năm công trình thuộc dự án nhóm A, năm công trình thuộc dự án nhóm B năm công trình thuộc dự án nhóm C kể từ nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng (Cái lấy Thông tư 10/2013/TTBXD) 13 - Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ liên quan đến phần việc thực với thời gian lưu trữ hồ sơ quy định lưu trữ chủ đầu tư nêu - Hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng công trình xây dựng người quản lý, sử dụng công trình lưu trữ thời gian tối thiểu tuổi thọ công trình theo quy định pháp luật bảo trì công trình xây dựng Anh chị có liên hệ lập lưu hồ sơ địa phương?  Tự làm nhé! Câu 10: Khi có cố công trình thi công, chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn giám sát, thi công phải thực việc gì? Theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng xảy cố công trình xây dựng thi công, chủ đầu tư nhà thầu có liên quan (tư vấn giám sát, thi công) có trách nhiệm sau: Xử lý trình xảy cố báo cáo cố - Khi xảy cố, chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người tài sản, hạn chế ngăn ngừa nguy hiểm tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ trường cố - Ngay sau xảy cố, phương pháp nhanh chủ đầu tư phải báo cáo tóm tắt cố cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy cố quan cấp - Trong vòng 24 kể từ xảy cố, chủ đầu tư báo cáo cố văn tới Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy cố Đối với tất loại cố, có thiệt hại người chủ đầu tư gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan Khắc phục hậu cố - Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng trình thi công xây dựng có trách nhiệm khắc phục cố theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền - Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân cố công trình xây dựng Sau có kết giám định nguyên nhân cố công trình xây dựng phân định trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây cố công trình xây dựng phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân cố nêu Trường hợp cố công trình xảy nguyên nhân bất khả kháng trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân cố thực theo quy định hợp đồng xây dựng có liên quan; Lập lưu trữ hồ sơ cố công trình xây dựng Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ cố bao gồm nội dung sau: - Biên kiểm tra trường cố với nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy cố, mô tả sơ diễn biến cố; tình trạng công trình xảy cố; sơ tình hình thiệt hại người vật chất; sơ nguyên nhân cố - Các tài liệu thiết kế thi công xây dựng công trình liên quan đến cố - Hồ sơ giám định nguyên nhân cố 14 - Các tài liệu liên quan đến trình giải cố 15 ... quản lý xây dựng? Theo quy định Điều 4, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng. .. đích đề sách, mục tiêu, trách nhiệm thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng Mục tiêu quản lý chất lượng: 3R... trình xây dựng, tổ chức thực giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị xử lý vi phạm chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật Nhà thầu, Chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn quản lý chất lượng xây dựng, Đề cương môn quản lý chất lượng xây dựng, Đề cương môn quản lý chất lượng xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn