luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

26 215 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2017, 03:49

Header Page of 123 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ HUY CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK)-CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 123 Header Page of 123 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS TRỊNH THỊ THÚY HỒNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 123 Header Page of 123 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên không tránh khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Bên cạnh đó, năm gần ngân hàng Nhà Nước có chủ trương, sách sáp nhập Ngân hàng thương mại Cổ phần (TMCP) xem yếu hoạt động, có quản lý rủi ro tín dụng yếu để tỷ lệ nợ xấu tăng cao, nghiệp vụ tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng cần ưu tiên hàng đầu Mặc dù, VPBank – Chi nhánh Bình Định tiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro tránh khỏi tồn quy trình quản trị rủi ro tín dụng chưa hoàn thiện, chưa có phân cấp rõ ràng khâu định cấp tín dụng Hội sở Chi nhánh, công tác tín dụng tình trạng đơn điệu, chủ yếu hình thức cho vay truyền thống, chưa đa dạng hoá loại hình tín dụng, công tác thẩm định xét duyệt cho vay nhiều hạn chế như: Việc tính toán nhu cầu vốn, vòng quay vốn để xác định mức cho vay theo phương án sản xuất kinh doanh chưa hợp lý dẫn tới thừa vốn Doanh nghiệp sử dụng vào mục đích khác ảnh hưởng tới việc trả nợ cho Ngân hàng, công tác kiểm tra trước, sau cho vay chưa trọng mức Sự kết hợp phận ngân hàng việc theo dõi, đôn đốc để thu nợ chưa chặt chẽ Vì vậy, đòi hỏi VPBank – Chi nhánh Bình Định cần phải xây dựng cho chiến lược, sách thích hợp để hạn chế đến mức thấp nguy gây nên rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết Footer Page of 123 Header Page of 123 Chiến lược phải đặt vị công tác quản trị rủi ro tín dụng lên hàng đầu Xuất phát từ nhận thức quan trọng thực tiễn đó, định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn tìm hiểu rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng, phân tích tình hình thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định; qua đưa số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng VPBank - CN Bình Định Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Chủ đề nghiên cứu luận văn thực Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định Số liệu minh họa cho phân tích số liệu ba năm 2009, 2010, 2011 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tình (tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định), thu thập số liệu thực tế ngân hàng, phân tích số liệu thông qua công cụ thống kê toán, giải thích dựa vào sở lý thuyết có liên quan để giải đáp vấn đề nghiên cứu đặt Bố cục đề tài Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chia làm chương: Footer Page of 123 Header Page of 123 Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đối với luận văn, tác giả tập trung ba nội dung bao gồm: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tuy nhiên, luận văn có phương pháp tiếp cận vấn đề khác nhau, tạo nên phong phú việc tìm hiểu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính gián tiếp Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính đa dạng phức tạp Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính khách quan Footer Page of 123 Header Page of 123 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch: Là hình thức rủi ro tín dụng nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro danh mục: Là hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng, phân chia thành hai loại rủi ro nội rủi ro tập trung Nếu vào khả trả nợ khách hàng, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: + Rủi ro không hoàn trả nợ hạn (rủi ro đọng vốn): Khi đến thời hạn mà ngân hàng chưa thu hồi vốn vay, tổn thất người ta gọi rủi ro không hoàn trả nợ hạn + Rủi ro khả trả nợ: Là rủi ro xảy trường hợp doanh nghiệp vay khả chi trả 1.1.3 Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Theo TS Trần Huy Hoàng (2003) nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại sau: a Nguyên nhân từ phía khách hàng b Nguyên nhân từ phía ngân hàng c Một số nguyên nhân khách quan khác 1.1.4 Những thiệt hại rủi ro tín dụng a Thiệt hại ngân hàng b Thiệt hại kinh tế 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng a Nhóm yếu tố thuộc ngân hàng Chính sách tín dụng Footer Page of 123 Header Page of 123 Sự tuân thủ thực thi sách tín dụng quy trình cho vay Chất lượng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhân viên ngân hàng Công tác tổ chức, quản lý, kiểm soát nội b Nhóm yếu tố thuộc khách hàng c Nhóm yếu tố thuộc môi trường kinh doanh 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro [3, tr 152] 1.2.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng Để hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hướng đạt hiệu tốt việc xác định nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng Công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng phải dựa nguyên tắc sau (theo TS Phí Trọng Hiển địa : http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p) 1.2.3 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng a Nhận dạng rủi ro tín dụng b Đo lường rủi ro tín dụng c Kiểm soát rủi ro tín dụng d Tài trợ rủi ro tín dụng 1.2.4 Các tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng a Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản - Capital Adequacy Ratio – CAR) Footer Page of 123 Header Page of 123 Dựa vào kết cấu dư nợ tín dụng mà ta xác định rủi ro tín dụng ngân hàng cao hay thấp b Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Hoạt động ngân hàng doanh nghiệp tránh tình trạng nợ hạn Tỷ lệ gián tiếp cho thấy qui mô khoản vay có vấn đề ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu tiêu trực tiếp phản ánh rủi ro Nó cho thấy đồng nợ hạn có bị tổn thất c Tỷ lệ nợ xóa ròng Xoa nợ ròng = Dư nợ khoản vay xóa nợ rủi ro Giá trị khoản thu bù đắp thiệt hại d Tỷ lệ dự phòng rủi ro Tỷ lệ dự phòng rủi ro tỷ lệ số dư có tài khoản dự phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ cuối kỳ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương làm sáng tỏa dấu hiệu nhận dạng đo lường rủi ro, phương pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng Từ việc tìm hiểu vấn đề sở lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng, luận văn đưa lý luận rủi ro quản trị rủi ro xét theo môi trường để từ làm tảng cho việc phân tích thực trạng quản trị rủi ro VPBank – Chi nhánh Bình Định tình hình cho vay ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, phân tích cấu dư nợ, tình hình thực công tác quản trị rủi ro tín dụng, sách công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Bình Định nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Footer Page of 123 Header Page of 123 CHƢƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) – CN BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Giới thiệu VPBank – Chi nhánh Bình Định VPBank - Chi nhánh Bình Định thành lập theo văn số 1877/QĐ-NHNN ngày 10/08/2007 ngân hàng Nhà nước Việt Nam thức vào hoạt động ngày 12/01/2008 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy VPBank – Chi nhánh Bình Định a Sơ đồ cấu tổ chức máy b Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Hoạt động huy động vốn Chi nhánh Trong năm trở lại đây, VPBank - Chi nhánh Bình Định đạt thành công định công tác huy động vốn, điều thể qua tình hình biến động nguồn vốn năm 2009, 2010, 2011 Tổng nguồn vốn huy động năm 2009 132.728 triệu đồng, qua năm 2010 tổng huy động vốn đạt 216.309 triệu đồng tăng 83.581 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 162,97% Đến năm 2011, nguồn vốn huy động tiếp tục tăng với tốc độ tăng trưởng 73,57% so với năm 2010 đạt 375.452 triệu đồng Nguồn vốn huy động chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vũng Footer Page of 123 Header Page 10 of 123 2.2.2 Hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay tổ chức kinh tế quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể cá nhân Doanh số cho vay ngân hàng tăng trưởng ổn định qua năm, mặt dù tốc độ tăng trưởng năm 2011 không cao tốc độ tăng trưởng năm 2010, điều hợp lý kinh tế Việt Nam nói riêng kinh tế giới nói chung năm 2011 gặp nhiều khó khăn 2.2.3 Các hoạt động khác Bên cạnh nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ khác hoạt động tín dụng chi nhánh như: Chiết khấu, tài trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ … nhiều hạn chế chi nhánh thành lập nên khách hàng e dè, chi nhánh chịu cạnh tranh mạnh từ ngân hàng khác địa bàn, Do đó, hiệu kinh doanh mảng hoạt động chưa cao 2.2.4 Hiệu kinh doanh VPBank - CN Bình Định đạt kết kinh doanh tốt ổn định, thời điểm có nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh Bảng 2.3 Kết kinh doanh từ năm 2009 – 2011 ĐVT: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận 2009 2010 2011 Số tiền Số tiền Số tiền So sánh 2009/2010 Số % tiền So sánh 2010/2011 Số % tiền 14.570 18.136 23.609 3.566 24,47 5.473 23,18 12.092 14.917 19.233 2.825 23,36 4.316 28,93 741 29,90 1.157 35,94 2.478 3.219 4.376 (Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank – CN Bình Định) Footer Page 10 of 123 10 Header Page 12 of 123 Bảng 2.5 Hoạt động cho vay theo đối tƣợng từ năm 2009 - 2011 Năm Chỉ tiêu Cá nhân TCKT Tổng cộng 2009 Số tiền ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 So sánh So sánh 2009/2010 2010/2011 Số tiền Số tiền Số % Số % tiền tiền 59.108 63.048 80.670 3.940 6,66 17.622 21,84 68.008 89.447 94.698 21.439 31,52 5.251 5,54 127.116 152.495 175.368 25.379 19,97 22.873 14,99 (Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank – CN Bình Định) triệu đồng Hoạt động cho vay theo đối tƣợng 100 80 60 40 20 89.447 94.698 80.67 68.008 59.108 63.048 2009 2010 2011 Cá nhân TCKT tiêu Qua bảng cho thấy, năm 2009 dư nợ cá nhân chiếm tỷ trọng 46,50% tổng dư nợ, dư nợ tổ chức kinh tế (TCKT) chiếm tỷ trọng 53,50%, năm 2010 dư nợ cá nhân đạt 63.048 triệu đồng, tăng 3.940 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 41, 34% tổng dư nợ năm 2010, dư nợ doanh nghiệp tăng ngân hàng thực sách lãi suất linh động cho DN nhỏ vay vốn SXKD có gói hỗ trợ lãi suất Chính phủ Trong năm 2011, dư nợ cá nhân đạt 80.670 triệu đồng, dư nợ TCKT 94.698 triệu đồng Tổng dư nợ năm 2011 tăng 22.873 triệu đồng tương ứng với 14,99%, chủ yếu dư nợ cá nhân tăng, với mức tăng 17.622 triệu đồng c Hoạt động cho vay theo ngành Footer Page 12 of 123 Header Page 13 of 123 11 Trên địa bàn tỉnh Bình Định tập trung chủ yếu công ty chế biến lâm sản, đá granite công ty xây dựng, DN thương mại – dịch vụ 2.3.2 Tình hình nợ xấu Chi nhánh Sự tăng trưởng, mở rộng đầu tư tín dụng kèm với rủi ro tiềm ẩn xảy tương lai Kinh nghiệm thực tế cho thấy, tăng trưởng nóng tín dụng giai đoạn đó, thường để lại hậu tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu năm Trong giai đoạn 2009-2011 tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu VPBank - Chi nhánh Bình Định trì mức thấp Tuy nhiên, chất lượng tín dụng VPBank - Chi nhánh Bình Định giảm sút thể tỷ lệ nợ hạn nợ xấu tăng cao 2.3.3 Phân tích nợ hạn theo nhóm nợ Công tác phân loại nợ khâu quan trọng góp phần cho việc quản trị rủi ro tín dụng có nhìn tổng quát khoản nợ tồn việc phân loại nợ xác kịp thời giúp cho việc quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu cao 2.3.4 Công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Chi nhánh Hiện tại, Chi nhánh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phương pháp trích lập dự phòng cụ thể theo khoản nợ xấu Quỹ trích dự phòng tăng qua năm tương ứng với mức rủi ro gia tăng khoản nợ Trong năm 2009 340,671 triệu đồng tăng lên 659,032 triệu đồng năm 2011, điều phần cho thấy chất lượng tín dụng giảm sút 2.3.5 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn Chi nhánh a Nguyên nhân khách quan b Nguyên nhân chủ quan Footer Page 13 of 123 Header Page 14 of 123 12 Về phía ngân hàng 2.3.6 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng thời gian qua Chi nhánh a Rủi ro tín dụng làm giảm doanh thu Chi nhánh b Rủi ro tín dụng làm giảm khả toán Chi nhánh c Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng 2.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CN BÌNH ĐỊNH 2.4.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh a Thực mô hình phân cấp mức phán tín dụng b Thực quy trình nghiệp vụ cho vay c Thực hệ thống xếp hạng tín dụng nội d Thực việc cấp tín dụng lành mạnh e Thực trình kiểm tra giám sát cho vay 2.4.2 Tình hình thực công tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh a Nhận diện, đánh giá rủi ro tín dụng Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ tín dụng với ngân hàng Nhóm dấu hiệu liên quan đến tình hình hoạt động khách hàng b Đo lường rủi ro tín dụng Đối với xếp hạn tài sản bảo đảm: Tùy theo loại tài sản tỷ lệ vay giá trị tài sản, tài sản bảo đảm đánh giá làm 03 loại: Yếu, Trung bình Mạnh c Kiểm soát rủi ro tín dụng Biện pháp nhằm né tránh rủi ro Footer Page 14 of 123 Header Page 15 of 123 13 Xếp hạng sàn lọc khách hàng, tăng cường khâu thẩm định khách hàng Nhóm biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro + Biện pháp tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau cho vay Khi tiến hành thủ tục giải ngân, Chi nhánh kiểm tra hoạt động sau: + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tăng cường công tác cho vay có tài sản chấp Đồng thời, ngân hàng đánh giá cẩn trọng tính pháp lý tài sản như: Tài sản phải phép giao dịch mua bán theo quy định Nhà Nước, tài sản phải thuộc sở hữu hợp pháp, tranh chấp d Tài trợ rủi ro Phƣơng thức chuyển giao rủi ro Thực mua bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản Chi nhánh yêu cầu bên vay thực đầy đủ việc mua bảo hiểm không tài sản chấp mà bao gồm loại tài sản liên quan đến vốn 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.5.1 Môi trƣờng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh - Những ưu điểm - Những mặt hạn chế 2.5.2 Công tác nhận dạng, đo lƣờng, kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh - Những ưu điểm - Những mặt hạn chế 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân chủ quan Footer Page 15 of 123 Header Page 16 of 123 14 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VPBANK – CN BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Đối tƣợng cho vay Cơ cấu loại bỏ dần doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực gặp nhiều khó khăn bất động sản, xây dựng chung cư doanh nghiệp có tình hình tài yếu kếm, thiếu minh bạch 3.1.2 Đa dạng loại hình cho vay Việc đa dạng hóa loại hình cho vay tạo phong phú sản phẩm tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng hội tiếp cận với khách hàng mới, thị trường mới, trọng đến địa bàn thành phố vùng phụ cận Thúc đẩy sản phẩm như: sản phẩm thấu chi cho cá nhân, doanh nghiệp Tăng cường hoạt động cho vay đồng tài trợ 3.1.3 Khuyến khích khách hàng tham gia nhiều sản phẩm, dịch vụ chi nhánh 3.2 MỤC TIÊU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK - CN BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Phát triển hoạt động tín dụng chi nhánh chiều rộng lẫn chiều sâu Kế hoạch tín dụng: Tăng trưởng tín dụng 17% so với 2011, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ: tối đa 1% Để thực tốt kế hoạch tiêu, cần có định hướng giải pháp sau: - Bám sát chủ trương, theo dõi biến động thị trường, đề sách linh hoạt Footer Page 16 of 123 Header Page 17 of 123 15 - Thường xuyên theo dõi nhu cầu khách hàng để từ xây dựng sách sản phẩm, tiện ích, sách lãi suất, biểu phí linh hoạt, thích hợp với đối tượng khách hàng - Nắm bắt chủ trương phủ để tiếp cận nhanh, cung cấp dịch vụ ngân hàng kịp thời chủ trương trả lương tài khoản khu vực công … - Thực nghiêm túc đạo VPBANK Hội Sở, triển khai chương trình hành động toàn hệ thống trung ương, triển khai sản phẩm chương trình công nghệ - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phù hợp với đối tượng khách hàng nhằm thực việc chuyển dịch cấu hoạt động tín dụng Nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi nợ xấu, nợ hạn, tuyệt đối hạn chế nợ xấu phát sinh, khống chế tỷ lệ nợ xấu năm 2013 1% kế hoạch đặt Đồng thời, thực tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội 3.2.2 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ + Danh mục cho vay phải phản ánh đặc điểm thị trường địa bàn đồng thời phải thể thị truờng mục tiêu ngân hàng đặc biệt bối cảnh hội nhập Thứ nhất, Tập trung loại hình tín dụng ngắn hạn, đặc biệt tài trợ công ty TNHH hay doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh cá thể Thứ hai, Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch khu trung tâm kinh tế, khu dân cư để mở rộng thị trường bán lẻ cho vay tiêu dùng, mua nhà sửa nhà, cho vay cán công nhân viên, cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng … Đây kênh cung cấp tín dụng lớn mà chi nhánh chưa phát triển Tiếp cận với khu Footer Page 17 of 123 Header Page 18 of 123 16 tiểu thủ công nghiệp khu tiểu thủ công nghiệp Quang Trung, làng nghề vùng phụ cận với địa bàn thành phố Quy Nhơn huyện An Nhơn, huyện Tuy Phước Thứ ba, Thực cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác địa bàn Thứ tư, Phân tán rủi ro tín dụng Nghiên cứu công bố cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực loại hình cho vay Thứ năm, tái xét danh mục cho vay trình phân tích toàn danh mục cho vay, đánh giá tổng thể chất lượng tín dụng loại hình rủi ro tín dụng dự kiến khả ứng phó Phân tích danh mục cho vay cần tập trung nội dung như: tóm lược loại hình cho vay chính; thống kê phân tích khoản vay theo giá trị vay, loại tiền, ngành nghề kinh tế, loại hình sở hữu; danh mục cho vay theo phân loại rủi ro 3.2.3 Xác định hạn mức rủi ro hoạt động tín dụng - Chú trọng đến mục tiêu an toàn, giảm việc tăng trưởng tín dụng nóng - Xác định mức độ rủi ro cụ thể cho ngành, loại hình doanh nghiệp nhóm khách hàng liên quan nhằm kiểm soát giảm thiểu rủi ro danh mục 3.2.4 Sử dụng tín dụng đảm bảo chắn Ngân hàng nên kết hợp với nhiều quan ban ngành khác việc xử lý tài sản đảm bảo kết hợp biện pháp bảo hiểm tài sản chấp mà người thụ hưởng ngân hàng 3.2.5 Công tác thu thập thông tin hồ sơ tín dụng - Phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ, xác, kịp thời như: thông tin nội doanh nghiệp: hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, quản trị nội bộ, Footer Page 18 of 123 Header Page 19 of 123 17 hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; yếu tố bên tác động đến doanh nghiệp như: môi trường pháp lý, sách đầu tư; Các thông tin tín dụng NHNN, cần cập nhật liên tục để theo dõi tình hình hoạt động nói chung công nợ nói riêng khách hàng TCTD khác Trong xác định rõ trách nhiệm phận thu thập, phân tích thông tin báo cáo trách nhiệm xử lý thông tin cấp quản lý - Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn 3.2.6 Nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cán tín dụng - Thực công việc giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh bạch công khai - Không tham gia hoạt động kinh doanh bị cấm - Không sử dụng thông tin, đạo nội để phục vụ cho tổ chức khác Ngân hàng mục đích cá nhân - Không sử dụng nguồn lực ngân hàng cho mục đích cá nhân Tự chịu trách nhiệm cá nhân tất định mà tham gia 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Quy trình quản trị rủi ro tín dụng áp dụng VPBank Bình Định đạt thành công định Tuy nhiên, sau hai năm thực bộc lộ khuyết điểm mặt tồn làm giảm hiệu quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Footer Page 19 of 123 Header Page 20 of 123 18 3.3.1 Xây dựng dấu hiệu cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề a Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng b Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định kiểm tra, giám sát tín dụng a Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng b Kiểm soát kết định giá tài sản đảm bảo, xác minh tình trạng thực tế tài sản đảm bảo c Thiết lập quản lý hạn mức tín dụng d Kiểm tra giám sát rủi ro tín dụng e Nâng cao chất lượng, hiệu phận kiểm toán nội 3.3.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro - Các giải pháp chuyển đẩy rủi ro: Đối với số loại hình rủi ro tín dụng đặc thù, số ngân hàng thương mại áp dụng sách chuyển đẩy, chia sẻ rủi ro thông qua công cụ phái sinh như: Các hợp đồng hoán đổi rủi ro, bảo hiểm tái bảo hiểm rủi ro tín dụng 3.3.4 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng a Bổ sung tài sản đảm bảo b Chuyển nợ hạn c Hình thức sử dụng biện pháp lý Xử lý nợ tồn động: Footer Page 20 of 123 Header Page 21 of 123 19 Việc xử lý theo hướng dẫn sử dụng biện pháp lý cho khoản nợ tồn động có tài sản đảm bảo thực mà áp dụng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác không hiệu + Ngân hàng ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản VPBank chủ động xử lý theo hình thức: Tự bán công khai thị trường, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức có chức bán đấu giá, bán cho công ty mua bán nợ Nhà nước Tiền bán tài sản đảm bảo xử lý làm sở để toán nợ gốc, lãi vay hạn bên bảo đảm sau trừ chi phí theo qui định (nếu có) Khởi kiện: Ngân hàng tiến hành khởi kiện doanh nghiệp trọng tài kinh tế/ tòa án trường hợp: + Khoản vay khó đòi, tồn đọng ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không đạt kết + Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ ngân hàng thực biện pháp thu nợ thông thường kết Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi nợ trình tự tố tụng pháp luật Bán nợ: + Tìm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp + Bán cho tổ chức chức mua bán nợ Chính phủ ngân hàng thương mại khác Footer Page 21 of 123 Header Page 22 of 123 20 + Ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản VPBank thị trường Trên sở phân loại tài sản có, ngân hàng thực việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro hàng quý hàng năm theo quy định ngân hàng Nhà nước Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro: Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro việc ngân hàng cho vay hạch toán chuyển rủi ro từ nội bảng ngoại bảng Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro thực theo Quyết định số 493/QĐ/NHNN sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) Hoàn thiện mô hình cấp tín dụng (mô hình chia phận tín dụng thành hai phận: phận thẩm định tín dụng quản lý tín dụng) Mô hình tín dụng đời vào năm 2010 đem lại thành công bước đầu Tuy nhiên, mô hình bộc lộ điểm hạn chế, điển thời gian cấp tín dụng bị kéo dài phải qua nhiều phận Do đó, VPBank cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mô hình cấp tín dụng này, đồng thời ban hành văn hướng dẫn thống để triển khai đồng toàn ngân hàng Hoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng Cần nghiên cứu đưa thêm nhân tố tài phi tài vào trình xếp hạn nhằm đánh giá xác tình hình kinh doanh khách hàng Tránh trường hợp hình thức hóa, xếp hạn cho có chưa vào thật chất vấn đề, điều dẫn đến khả nợ xấu tăng Footer Page 22 of 123 Header Page 23 of 123 21 cao cán tín dụng đủ thông tin độ xác tông tin để đánh giá hết khả trả nợ khách hàng Nâng cao tính độc lập phận kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh có thể, tách phận kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh trực thuộc quản lý VPBank Hội sở nhằm tạo tính khách quan không bị chi phối Ban Giám đốc chi nhánh VPBank Hội Sở cần tạo điều kiện cho chi nhánh công tác đào tạo cán tín dụng nói riêng cán phận nghiệp vụ nói chung Hiện nay, chi nhánh thường bị động khâu cử cán đào tạo phải có thông báo chương trình đào tạo Hội sở chi nhánh lập danh sách cán đào tạo trình lên Hội sở dừ có lập danh sách trước phải chờ có chương trình chung cho toàn hệ thống 3.4.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nƣớc Về công tác trích lập dự phòng: Hiện việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thực theo Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thông tư hướng dẫn số 15/2010/TT-NHNN ngày 16/06/2010 ngân hàng Nhà nước Theo Quyết định khoản trích lập dự phòng rủi ro cho nhóm nợ theo tỷ lệ quy định cứng nhắc, kinh động chưa đánh giá hết khoản nợ tìm ẩn rủi ro cao Về công tác tra, kiểm tra: Thực tế cho thấy, hoạt động tra ngân hàng máy tra thuộc NHNN Việt Nam chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Về đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, tra ngân hàng chưa thực việc đánh giá rủi ro cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, Footer Page 23 of 123 Header Page 24 of 123 22 kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Như vậy, để tra ngân hàng thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải thực giải pháp: - Ngân hàng Nhà nước phải thực quy định tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội tổ chức tín dụng để có môi trường phù hợp hoạt động tổ chức Thanh tra Ngân hàng kiểm toán nội tổ chức tín dụng - Về chức nhiệm vụ, để đáp ứng yêu cầu Thanh tra Ngân hàng bao gồm khâu: Cấp giấy phép, giám sát, tra xử lý vi phạm - Về nội dung hoạt động, chuyển từ chủ yếu tra tuân thủ sang chủ yếu giám sát tra theo rủi ro - Về phương thức hoạt động, bao gồm giám sát từ xa tra chỗ, giám sát phải phương thức trọng yếu, bao gồm cảnh báo sớm cảnh báo xa - Về nhân tra, nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ đội ngũ tra ngân hàng Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế tra ngân hàng Nghiên cứu vận dụng nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng tiến hành tra NHTM - Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro NHTM thực tra ngân hàng - Tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy nhiên, điều đòi hỏi công nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM Footer Page 24 of 123 23 Header Page 25 of 123 - Việc tra, kiểm tra cần thực thường xuyên, không nên chờ có dấu hiệu tiêu cực hoạt động kinh doanh ngân hàng tiến hành tra, kiểm tra KẾT LUẬN Trong năm qua, tình hình giới có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh VPBank – CN Bình Định đạt hiệu tốt, dư nợ cho vay VPBank – CN Bình Định liên tục tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu không vượt tỷ lệ cho phép Ngân hàng Nhà nước có tỷ lệ nợ xấu chi nhánh thấp bình quân toàn ngân hàng, công tác quản trị rủi ro trọng nên đạt kết tốt, đặc biệt công tác nhận dạng, đo lường kiểm soát rủi ro tín dụng thực tốt hạn chế đến mức thấp thiệt hại tín dụng xảy Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao, đội ngũ nhân viên đào tạo quy, chuyên nghiệp nên đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng chứa đựng rủi ro khó lường, VPBank – CN Bình Định thận trọng công tác tín dụng tỷ lệ nợ hạn tồn Do đó, luận văn mạnh dạn nêu lên phương hướng phát triển thời gian tới đề xuất số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng VPBank – CN Bình Định Nghiên cứu luận văn đạt kết tích cực số mặt hạn chế như: - Chỉ tìm hiểu sâu vào đơn vị VPBank – CN Bình Định nên khái quát công tác quản trị rủi ro tín dụng tronh hệ thống NHTM hạn chế Footer Page 25 of 123 Header Page 26 of 123 24 - Luận văn nghiên cứu công tác quản trị tín dụng thực tế tập trung vào công tác cho vay chính, chưa bao hàm hết hoạt động khác toán quốc tế, thư tín dụng - Do điều kiện thời gian kiến thức người thực luận văn hạn chế nên nhiều thiếu sót Quản trị rủi ro tín dụng phản ánh phần kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Hoạt động ngân hàng thực đạt hiệu cao ngân hàng hạn chế rủi ro mức thấp Như vậy, cần nhìn vào công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro ngân hàng ta nhận xét đánh giá kết kinh doanh ngân hàng Footer Page 26 of 123 ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính... luận văn, tác giả tập trung ba nội dung bao gồm: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương. .. công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Từ khóa liên quan