Nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam

23 410 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2017, 18:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ THU HƯƠNG Nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 01 07 Hà Nội, 2016 Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuyến Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Lịch sử phát triển xã hội loài người chứng minh thuế đời cần thiết khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển Nhà nước Nhà nước tổ chức trị, đại diện quyền lợi cho giai cấp thống trị, thi hành sách giai cấp thống trị đặt để cai trị xã hội Để có nguồn lực vật chất bảo đảm cho tồn thực chức năng, nhiệm vụ mình, Nhà nước phải dùng quyền lực trị vốn có để huy động phận cải xã hội, có biện pháp huy động, tập trung cải có tính bắt buộc thành viên xã hội gọi thuế Ra đời tồn Nhà nước, từ đó đến nay, thuế trải qua trình phát triển lâu dài khái niệm thuế không ngừng hoàn thiện Xã hội ngày phát triển vai trò thuế ngày nâng cao đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng hệ thống pháp luật thuế phù hợp với phát triển đất nước Pháp luật nước ta ban hành nhiều sắc thuế với chức nhiệm vụ khác nhau, nhiên phạm vi nghiên cứu xin đề cập đến Thuế thu nhập cá nhân, loại thuế chiếm vai trò quan trọng phát triển đất nước Trên giới, luật thuế thu nhập cá nhân có lịch sử hàng trăm năm trở thành loại thuế phổ biến Thế giới Ở nước ta, thuế thu nhập cá nhân ban hành lần vào ngày 27/12/1990, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/1991 với tên gọi “Thuế thu nhập người có thu nhập cao” hình thức pháp lệnh Từ đến qua có nhiều lần sửa đổi bổ sung, cụ thể hóa Nghị Đại hội Đảng IX X Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị thông qua Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn II (2006-2010) Chính phủ ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 triển khai thực Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn II Sau ba năm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 20/11/2007 kỳ họp thứ 2, Quốc hội Nước Cộng hoà XHCH Việt Nam khoá XII thông qua Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009 với chức đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo chi tiêu Nhà nước, đảm bảo công điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư, góp phần hạn chế khoảng cách thu nhập xã hội khuyến khích cá nhân lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập để làm giàu đáng Để phù hợp với biến đổi thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước yêu cầu, đòi hỏi đất nước, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung vào năm 2012 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi thay cho luật sửa đổi bổ sung năm 2012 luật sửa đổi luật thuế năm 2014, thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2015 Từ sau đổi mới, phủ nhận thành tựu phát triển đất nước theo định hướng chế thị trường mà Đảng Nhà nước ta rõ Văn kiện Đại hội IX khẳng định rõ "Thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân” Tuy nhiên thẳng thắn nhìn nhận mặt đời sống xã hội nay, khuyết tật kinh tế thị trường phân hoá giàu nghèo sâu sắc tạo hai cực đối lập cao xã hội Tình hình liên quan đến vấn đề đạo đức, công xã hội mà tạo nên đối lập quyền lợi cải tầng lớp dân cư, làm ý nghĩa cao đẹp phát triển kinh tế xã hội.Vì lý trên, quốc gia phải can thiệp vào trình phân phối thu nhập tầng lớp dân cư thông qua hệ thống pháp luật thuế nhằm điều tiết bớt thu nhập chủ thể vào tay nhà nước để thực sách xã hội thuế thu nhập cá nhân coi thứ thuế công phân phối thu nhập Nhìn nhận vai trò pháp luật thuế thu nhập đặc biệt pháp luật thuế thu nhập người có thu nhập cao thời gian qua, phủ nhận đóng góp tích cực công cụ tài việc tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực công xã hội điều tiết có hiệu kinh tế, đưa kinh tế phát triển theo mục tiêu, định hướng Các đợt sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao đáp ứng phần yêu cầu trước mắt giải vấn đề phát sinh thực tế cấu trúc bậc thuế, thuế suất, phân loại thu nhập thường xuyên không thường xuyên Nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam đặt tầm ưu tiên bổ sung hoàn chỉnh quy định phát luật thuế thu nhập cá nhân Các lần sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân, gần Luật thuế sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành thức vào 01/01/2015 thể nguyên tắc công việc điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân Tuy nhiên vấn đề đảm bảo tính công bằng, hiệu quan tâm chưa giải cách bản, thích đáng yêu cầu bản, mang tính dài hạn xuyên suốt Nhận thức nhu cầu cấp thiết đó, Tôi định lựa chọn đề tài “Nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” Dưới góc độ đề tài nghiên cứu khoa học rõ ràng đề tài có ý nghĩa cấp bách thể năm phương diện sau đây: Một là, phương diện trị, xã hội - việc nghiên cứu đề tài để quán triệt yêu cầu Đảng, Nhà nước ta cải cách hệ thống thuế, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Quyết định 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 khẳng định phải: “Xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực Đảng Nhà nước Xây dựng ngành thuế Việt Nam đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực dựa ba tảng bản: thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành (TTHC) thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hoá cao.” Hai là, phương diện lập pháp - để cung cấp luận khoa học cần thiết cho việc hoàn thiện Luật thuế Việt Nam hành Thuế TNCN lĩnh vực quan trọng ngành thuế, nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo cho hoạt động chi tiêu Nhà nước Luật thuế TNCN không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi việc bảo vệ quyền người phát triển bền vững đất nước tình hình Việc nghiên cứu đề tài nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam rõ ràng cần thiết Ba là, phương diện thực tiễn - để chủ động phòng, chống tượng tiêu cực xảy hoạt động thuế năm vừa qua Từ thực tiễn phòng ngừa đấu tranh chống hành vi sai phạm lĩnh vực thuế, thấy thành tích quan thuế Việt Nam lớn, phủ nhận Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đó, sai lầm, thiếu sót, chí nhũng nhiễu, tiêu cực tồn gây xúc dư luận xã hội nhân dân Do đó, để hạn chế, loại trừ tượng này, việc nâng cao nhận thức quyền người, nguyên tắc công cho người dân, đặc biệt cho cán thuế giao dịch trực tiếp cần thiết Bốn là, phương diện khoa học - để góp phần phát triển lý luận nguyên tắc công việc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam nói chung nguyên tắc công lĩnh vực thuế nói riêng nhằm đảm bảo quyền người nước ta, việc nghiên cứu đề tài nêu có tính thời cấp bách Năm là, phương diện quốc tế - việc triển khai đề tài góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến cao quý đảm bảo nguyên tắc công – nguyên tắc quan trọng việc bảo đảm quyền người thể Công ước quốc tế Liên Hợp quốc quyền người như: Tuyên ngôn giới quyền người (UDHR) năm 1948, Công ước quốc tế quyền dân sự, trị (ICCPR) Công ước quốc tế quyền kinh tế, xã hội văn hóa (ICESCR) năm 1966; v.v , mà góp phần tôn trọng, bảo vệ có chế bảo đảm quyền người Việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thuế nói chung pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng thật cần thiết Tình hình nghiên cứu Việc nghiên cứu quy định nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam xem xét nghiên cứu nhiều phương diện, khía cạnh khác Có thể tạm chia thành nhóm: - Nhóm thứ - công trình có đề cập đến vấn đề nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân với công trình nghiên cứu cấp Bộ, giáo trình viết thuế TNCN nói chung nguyên tắc công nói riêng Tài liệu tuyên truyền Dự Luật thuế TNCN, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007, tr 10; Ths La Thị Tuyết Anh (2011), Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam định hướng hoàn thiện, Đại học Luật Hà Nội; Ts Lê Nguyệt Châu (2010), Giáo trình luật tài 2, NXB Tài Chính; Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Ngọc Thanh (2001), Giáo trình Thuế, NXB Thống kê, Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Tuyển, Pts Phan Mỹ Hạnh (1998), Hệ thống sách thuế Việt Nam hành, NXB Thành phố Hồ Chí Minh;… - Nhóm thứ hai - công trình nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án liên quan đến nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân luận văn thạc sĩ “Nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân” tác giả Phan Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, Luận án tiến sĩ “Nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam năm 2012” tác giả Trần Minh Đức, Viện Khoa học xã hội Hà Nội, … - Nhóm thứ ba - công trình nghiên cứu sách chuyên khảo, viết liên quan đến nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam TS Lê Thị Thu Thủy Tạp chí luật học số 4/2009 Những vấn đề đặt Luật thuế TNCN Việt Nam; Trần Minh Đức (2008), “Một số vấn đề nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí nhà nước pháp luật, (số 12), trang 56-60; Ths Trần Vũ Hải (2007), “Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam phương hướng hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, (Số 10), trang 27-35; Nguyễn Thị Lan Hương (2011), “Ưu tiên quyền lợi người nộp thuế sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (Số 7), trang 50-56; Nguyễn Thu Hằng, Đào Ngọc Tiến (2011), “Thuế thu nhập cá nhân Anh số học Việt Nam”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, (Số 15), trang 34-37; Nguyễn Thị Lan (2008), “Về giảm trừ gia cảnh luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới”, Tạp chí Luật học, (Số 3), trang 31-35… Như vậy, qua nghiên cứu công trình khoa học công bố nói trên, thấy có nghiên cứu thuế nói chung nghiên cứu chế định cụ thể pháp luật thuế TNCN Việt Nam liên quan đến nguyên tắc công nói riêng, nhiên, chưa có việc nghiên cứu trực tiếp có hệ thống, toàn diện đến vấn đề nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ “nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” Trên sở đó, đề tài đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam phương diện xây dựng, áp dụng nâng cao ý thức pháp luật, ý thức quyền, nghĩa vụ cho người dân, quan chức đặc biệt quan quản lý thuế việc đảm bảo công xã hội ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở mục tiêu, đề tài đề nhiệm vụ nghiên cứu sau: a) Làm rõ nội hàm nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN b) Xác định phạm vi giới hạn quy định pháp luật thuế TNCN trực tiếp điều chỉnh nguyên tắc công phát triển quy định lịch sử lập pháp thuế TNCN Việt Nam c) Làm rõ ưu, nhược điểm pháp luật thuế TNCN Việt Nam hành việc đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN d) Khảo sát thực tiễn áp dụng quy định pháp luật thuế TNCN Việt Nam liên quan đến việc thể nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN; làm rõ thành tích hạn chế công tác thi hành pháp luật thuế lĩnh vực e) Đề xuất hoàn thiện pháp luật giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN 3.3 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn vấn đề làm sáng tỏ tỏ nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Về thời gian, đề tài đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật thuế TNCN giai đoạn năm gần (2010-2016) Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử hệ thống lý luận đại Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng để giải vấn đề khoa học đặt từ đề tài gồm có phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp, lịch sử, so sánh, chuyên gia, thống kê số liệu thực tế để luận chứng tri thức khoa học luật thuế làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Những điểm mặt khoa học đề tài Đề tài “nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” có điểm sau đây: a Phân tích, làm rõ nội hàm nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế b Phân tích, làm rõ phạm vi giới hạn quy định pháp luật thuế TNCN trực TNCN tiếp điều chỉnh nguyên tắc công phát triển quy định lịch sử lập pháp thuế TNCN Việt Nam c Phân tích ưu, nhược điểm pháp luật thuế TNCN Việt Nam hành việc đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN d Phân tích, làm rõ thành công hạn chế thực tiễn áp dụng nguyên tắc công pháp luật thuế TNCN Việt Nam thời gian vừa qua e Đề xuất hoàn thiện pháp luật giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Đề tài công trình khoa học trình bày cách tương đối có hệ thống toàn diện vấn đề nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Các kết đề tài nhằm cung cấp luận khoa học phục vụ cho việc hoàn thiện quy định pháp luật thuế TNCN quy định khác có liên quan thuộc ngành luật thuế Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết cấu luận văn gồm hai chương: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG TRONG THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Khái quát nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế Thu nhập cá nhân 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế Thu nhập cá nhân 1.1.1.1 Khái niệm công nguyên tắc công Công (công lý) khái niệm đạo đức học, triết học pháp quyền, triết học xã hội đời sống trị, xã hội, tôn giáo pháp luật Trong thần học công xem đức hạnh thứ hai người, bao gồm thông minh, công bằng, dũng cảm chừng mực Trong đức hạnh trước điều kiện đức hạnh sau Theo Aristote, ông phân biệt hai loại công bằng, công thể hai hình thức khác nhau, công bù trừ (iustitia commutativa) công phân chia (iustitia distributiva) Công bù trừ công khác tự nhiên, trước pháp luật Công bù trừ có nghĩa bình đẳng tuyệt đối đưa nhận, pháp luật xem nhau, chẳng hạn hàng hóa giá cả, thiệt hại bồi thường Còn công phân chia lại bình đẳng tương quan đối xử với nhóm nguời, phân bổ quyền nghĩa vụ theo chuẩn độ xứng đáng, khả năng, nhu cầu Công phân chia hình thức nguyên thủy công bằng, công bù trừ tư luật phải tạo lập hành vi quyền lực (chẳng hạn quan lập pháp), ví dụ việc quy định điều kiện để có lực pháp luật hay lực hành vi Ở công thức “Suum cuique tribuere” (chia cho người mà họ đáng nhận) không phép hiểu công cụ để san thứ, người nhận nhau, mà người nhận thuộc họ, nghĩa trao cho họ hội đạt điều tiềm ẩn thân họ Theo từ điển Tiếng Việt: “Công theo lẽ phải, không thiên vị” Dưới mắt nhà nghiên cứu luật pháp, nhìn nhận khái niệm “công bằng” theo chiều ngang chiều dọc theo nghĩa chủ quan khách quan Theo chiều ngang, công nghĩa đối xử người có đóng góp nhau, mặt khác, theo chiều dọc, công đối xử khác với người có khác biệt bẩm sinh, trình độ, lực có điều kiện sống khác Theo nghĩa khách quan, công hiểu giá trị đứng đắn, quy tắc chuẩn mực chung cách thức hành động phù hợp, cộng đồng thừa nhận Theo nghĩa chủ quan, công phụ thuộc vào cảm nhận, đánh giá, phán xét cá nhân Mỗi người có đánh giá cá nhân công hay không công Từ cách nhìn nhận kể trên, theo TS Nguyễn Minh Tuấn, công trạng thái lý tưởng xã hội loài người, vấn đề tài sản, lợi ích, hội thành viên xã hội phân chia cách phù hợp, không thiên vị Tác giả trí với cách hiểu công nêu “Nguyên tắc” theo Từ điển Tiếng Việt “Điều định ra, thiết phải tuân theo loạt việc làm” Như vậy, nguyên tắc hiểu với nghĩa tư tưởng đạo, qui tắc hoạt động Bản thân lĩnh vực pháp lý tồn số nguyên tắc cần phải tuân thủ Trong đó, nguyên tắc công nguyên tắc bao trùm pháp luật Trong pháp luật Việt Nam, nguyên tắc công nhiều lần khẳng định văn kiện quan trọng Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996 xác định việc đảm bảo công động lực nội dung nghiệp đổi mới: “Dân giàu nước mạnh Xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Trong Nghị Đại hội Đảng lần thứ X tiếp tục khẳng định: “Thực tiến công xã hội bước sách phát triển Thực chế độ phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, đồng thời mức đóng góp vốn nguồn lực khác thông qua động lực xã hội khác” Những quan điểm thực hóa văn quy phạm pháp luật mà điển hình Hiến pháp Trong Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung 2001 ghi nhận điều 3: “Nhà nước bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ mặt nhân dân, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực công xã hội, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” Quan điểm tiếp nối Hiến pháp 2013 nhiều văn quy phạm pháp luật khác Nhìn vào thực tế phát triển thấy, năm qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều nỗ lực bước tiến quan trọng việc đảm bảo thực nguyên tắc công Việt Nam cụ thể thể chế hóa nguyên tắc nhiều văn pháp luật quan trọng có pháp luật thuế thu nhập cá nhân 1.1.1.2 Nguyên tắc công pháp luật Thuế thu nhập cá nhân Trước hết, thuế thu nhập cá nhân khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp phần từ tiền lương từ nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước, nói cách khác, loại thuế trực thu đánh vào thu nhập đáng cá nhân Thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ lâu nước phát triển, đối tượng nộp thuế dân cư nước người nước có thu nhập phát sinh nước sở không phân biệt nghề nghiệp địa vị xã hội Thời kỳ ban hành, Chính phủ thường đánh thuế vào đối tượng dễ đo lường đánh đất đai, tài sản, hàng hoá hữu hình, hàng hoá tàu biển, số lượng cửa sổ lò sưởi nhà Thuế thu nhập cá nhân có diện điều chỉnh rộng tất cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu, Các khoản thu nhập chịu thuế có diện rộng bao gồm tất khoản thu nhập cá nhân Tuy nhiên, thực sách xã hội mục tiêu công thuế thu nhập cá nhân, luật thuế qui định cụ thể số khoản thu nhập không chịu thuế, miễn thuế Để phân biệt với số loại thuế khác, thuế thu nhập cá nhân có đặc điểm sau: Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân loại trực thu có đối tượng đánh thuế thu nhập Khi có thu nhập chịu thuế phát sinh, người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân chuyển giao nghĩa vụ cho người khác Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân loại thuế có diện thu rộng, phức tạp có tính ổn định không cao Toàn khoản thu nhập cá nhân thuộc diện đánh thuế không phân biệt thu nhập có nguồn gốc phát sinh nước hay nước ngoài; đối tượng phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân toàn người có thu nhập Tính phức tạp xuất phát từ việc phải xác định khoản thu nhập chịu thuế/thu nhập không chịu thuế, nguồn gốc khoản thu nhập, địa điểm phát sinh thu nhập, thời hạn cư trú chủ sở hữu thu nhập (người nước cư trú Việt Nam), tính ổn định thu nhập, phát triển kinh tế,… khoản khấu trừ tính thuế toán nhà lập pháp thực thi sách để đảm bảo công xã hội 10 Thứ ba, việc đánh thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến phần Với đặc điểm kể trên, thuế thu nhập cá nhân thể vai trò quan trọng phương diện sau: Một là, tạo lập nguồn tài cho ngân sách nhà nước Hai là, điều tiết thu nhập tiến tới đảm bảo công xã hội Ba là, minh bạch hóa thu nhập cá nhân góp phần phòng chống tội phạm Ở Việt Nam, pháp luật thuế thu nhập cá nhân có phát triển định năm gần Trước 1975, quyền Sài Gòn áp dụng thuế thu nhập cá nhân với tên gọi thuế lợi tức lương bổng năm 1962 sau cải cách vào năm 1972 Sau 1975, vào ngày 27/12/1990, Chủ tịch nước ký lệnh công bố Pháp lệnh Thuế thu nhập người có thu nhập cao ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đây sở tiền đề quan trọng cho việc thực thi thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Pháp lệnh có 06 lần sửa đổi, bổ sung cụ thể sau: lần thứ vào ngày 10/3/1992, lần thứ hai vào ngày 1/6/1994, lần thứ ba vào ngày 6/2/1997, lần thứ vào ngày 30/6/1999 lần thứ năm vào ngày 13/6/2001 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2001) lần thứ pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số 14/2004/PLUBTVQH11 ban hàng năm 2004 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2004) Đến năm 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Luật thuế thu nhập tiếp tục sửa đổi bổ sung vào năm 2012 (Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân) năm 2014 (Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội sửa đổi bổ sung số điều luật thuế) Trong trình thi hành, pháp luật thuế thu nhập cá nhân thể vai trò phát triển đất nước Việc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân để thực mục đích quản lý đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cá nhân xã hội cần phải có định hướng việc xây dựng áp dụng pháp luật Các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật phương châm, định hướng chi phối toàn hay số giai đoạn quan trọng trình xây dựng áp dụng pháp luật điều chỉnh pháp luật thuế thu nhập cá nhân Trong xã hội dân chủ, công cần phải thực trước hết việc phân chia gánh nặng thuế khóa Do đó, nguyên tắc công trở thành nguyên tắc bao trùm xuyên suốt pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói chung thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng Có thể nói, nguyên tắc công phương châm, định hướng quan trọng chi phối toàn trình thực thi, áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việc áp dụng nguyên tắc công 11 chủ trương Đảng Nhà nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhân dân nhân dân 1.1.2 Đặc điểm nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân thể qua số điểm sau: Thứ nhất, công nghĩa vụ nộp thuế cá nhân, tổ chức xã hội Yếu tố công thể hai khía cạnh: công Nhà nước với người nộp thuế công người nộp thuế Thứ hai, công việc tính thuế dựa khả trả thuế đối tượng nộp thuế Bài toán công việc Nhà nước phải tìm mức thuế thu nhập phù hợp mặt đáp ứng nhu cầu chi tiêu công an sinh xã hội, mặt đảm bảo khả trả thuế thu nhập đối tượng nộp thuế nguyện vọng người nộp thuế - vấn đề vốn bị xem nhẹ Một giải pháp áp dụng biểu thuế lũy tiến, mức nộp thuế theo tăng tên theo mức thu nhập, thu nhập lớn đóng thuế nhiều Thứ ba, công quy định miễn giảm thuế Miễn giảm thuế mặt chất việc Nhà nước không thu thu mức phải thu đối tượng định, thường đối tượng không đủ khả Từ nhận định thấy rằng, nguyên tắc công thể cụ thể trở thành thuộc tính, đặc điểm vốn có pháp luật thuế nói chung pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng Tuy nhiên, để pháp luật thực có sức sống đòi hỏi vai trò lớn Nhà nước việc hoạch định sách, khoanh vùng đối tượng đóng thuế/miễn giảm thuế phù hợp đặt biểu thuế tương ứng đối tượng thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân cách hiệu Bên cạnh đó, song hành với Nhà nước vai trò người nộp thuế, thân người nộp thuế cần ý thức tự giác tự nguyện thực theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân Nhà nước, nguyên tắc công thức vào thực tiễn 1.1.3 Nội dung nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Để đảm bảo nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân cần nắm rõ nội dung nguyên tắc thể pháp luật Những nội dung bao gồm: Thứ nhất, đảm bảo công công tác ban hành quy phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân Thứ hai, công việc triển khai áp dụng quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân 12 Thứ ba, công việc nâng cao ý thức tổ chức cá nhân xã hội thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Thứ tư, công pháp luật thuế thu nhập cá nhân xu hội nhập quốc tế 1.1.4 Vai trò nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Trong hệ thống pháp luật chung, công nguyên tắc phân phối lợi ích, thước đo bình đẳng quan hệ cống hiến hưởng thụ, thực dựa tự nguyện cá nhân Nguyên tắc công tác động mạnh mẽ, tích cực lĩnh vực kinh tế, mà đóng vai trò điều chỉnh quan hệ người với người lĩnh vực trị, pháp luật, xã hội, đạo đức… Pháp luật thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng tới cá nhân người nộp thuế mà tác động đến toàn xã hội Do đó, đảm bảo nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân có ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển lên kinh tế xã hội đất nước Nếu nguyên tắc đảm bảo việc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân nhà nước, điều kích khởi động lực phát triển từ tự thân người dân hay cụ thể người nộp thuế Ngược lại, vô hình chung, thuế thu nhập cá nhân trở thành sức ì cho xã hội (nếu đánh mức thấp rộng rãi) trở thành gánh nặng cho người dân (nếu đánh mức cao khắc nghiệt) Không vậy, không công làm nảy sinh tình trạng trốn thuế khiến Nhà nước bị thất thu khoản ngân sách không nhỏ Nguyên tắc công thực thi thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò lớn việc thúc đẩy công xã hội lên đất nước Do đó, đảm bảo nguyên tắc nhiệm vụ trọng tâm đặt quan công quyền thực thi luật thuế thu nhập cá nhân 1.2 Những vấn đề lý luận thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân việc thực nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân 1.2.1 Khái niệm thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Thực pháp luật trình hoạt động có mục đích mà chủ thể pháp luật hành vi thực quy định pháp luật thực tế đời sống Cụ thể hơn, theo Vũ Văn Thiệu, thực pháp luật – xét quy trình "quản lý nhà nước pháp luật", tiếp nối xây dựng pháp luật, gồm toàn hoạt động nhằm đưa quy phạm pháp luật vào đời sống nhà nước, xã hội sinh hoạt công dân Về chất, thực pháp luật trình thực hoá pháp luật, làm bộc lộ phát huy giá trị tiềm pháp luật thực tế Suy rộng ra, thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân trình hoạt động có mục đích mà chủ thể pháp luật thuế thu nhập cá nhân hành vi thực quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực tiễn như: kê khai thuế, thu nộp thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh… Hành vi thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân xử (hành động 13 không hành động) chủ thể pháp luật (các cá nhân, tổ chức) phù hợp với yêu cầu quy phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân, có ích cho xã hội, nhà nước cá nhân Tương tự thực pháp luật, thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân mang đặc điểm sau: Thứ nhất, thực pháp luật trình hoạt động có mục đích làm cho quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân vào sống Thứ hai, thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân hành vi hợp pháp chủ thể Thứ ba, thực pháp luật nhiều chủ thể khác tiến hành với nhiều cách thức, trình tự thủ tục khác Theo đó, hình thức thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân phân loại sau: Tuân thủ pháp luật hình thức thực qui phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân mang tính chất ngăn cấm hành vi thụ động, chủ thể pháp luật kiềm chế không làm việc mà pháp luật cấm trốn thuế, kê khai thu nhập không đầy đủ… Thực thi pháp luật hình thức thực qui định trao nghĩa vụ bắt buộc pháp luật cách tích cực chủ thể thực nghĩa vụ hành động tích cực chủ động đăng ký thuế, kê khai thu nhập, đăng ký giảm trừ gia cảnh,… Sử dụng pháp luật hình thức thực qui định quyền chủ thể pháp luật, chủ thể pháp luật chủ động, tự định việc thực hay không thực điều mà pháp luật cho phép Như hình thức khác với hình thức chỗ chủ thể không bị buộc không làm phải làm việc mà tự lựa chọn theo ý chí Áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật, nhà nước thông qua quan có thẩm quyền nhà chức trách tổ chức cho chủ thể pháp luật thực qui định pháp luật hành vi vào qui định pháp luật để định làm phát sinh, thay đổi, đình hay chấm dứt quan hệ pháp luật Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực quan Nhà nước có thẩm quyền có quan quản lý thuế Tổng cục thuế, chi cục thuế tỉnh, thành phố… cán quản lý thuế Như vậy, thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân mặt lý thuyết tương đồng với việc thực pháp luật nói chung Sự khác biệt xuất phát từ trình thực pháp luật thực tế quan, tổ chức, cá nhân xã hội 14 1.2.2 Vấn đề thực nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Với việc đảm bảo thực nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế TNCN, trước hết cần xem xét việc thực nguyên tắc công xây dựng ban hành quy phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân Khi xây dựng văn quy phạm pháp luật, nhà lập pháp dựa yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật để thiết kế điều khoản phù hợp (giả định, quy định, chế tài) Ba phận cấu thành có mối quan hệ chặt chẽ với tạo nên tính thống quy phạm pháp luật Để đảm bảo nguyên tắc công bằng, nhà lập pháp đặt điều kiện, hoàn cảnh giả thiết phần giả định để có quy định chế tài Nhà nước tương ứng Việc thực nguyên tắc công thể cụ thể thông qua quy định thuế thu nhập cá nhân, xây dựng mô hình đánh thuế thu nhập cá nhân, xác định đối tượng nộp thuế, quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, quy định thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân, định khoản giảm trừ gia cảnh, xác định thuế suất biểu thuế,… Thứ hai, việc thực nguyên tắc công cần đảm bảo hoạt động chủ thể quản lý thuế thu nhập cá nhân Hiện nay, vấn đề quản lý thu nộp thuế thu nhập cá nhân thực sở Luật Quản lý thuế năm 2006 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 số văn hướng dẫn thi hành Nguyên tắc công bằng, công có đảm bảo hay không, vai trò cán thuế, quan thuế quan trọng Thứ ba, để đảm bảo thực nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân cần có chế thông qua hoạt động tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Nhìn chung, pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam có quy định tương đối đầy đủ, chặt chẽ công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực quản lý thuế Đây công cụ quan trọng để thực nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Công khái niệm đời sống trị, xã hội, tôn giáo pháp luật Về chất, công tương xứng mà theo tài sản, lợi ích, hội thành viên xã hội phân chia cách phù hợp, không thiên vị Công vừa mục tiêu vừa chuẩn mực việc xây dựng thực thi hệ thống pháp luật Nguyên tắc công Việt Nam thể nhiều văn pháp luật quan trọng có pháp luật Thuế TNCN Nội dung nguyên tắc công pháp luật thuế TNCN đảm bảo giai đoạn xây dựng thực thi pháp luật công tác ban hành quy phạm pháp luật thuế TNCN, triển khai áp dụng quy định pháp luật thuế TNCN, nâng cao ý thức tổ chức cá nhân xã hội thực thi pháp luật thuế TNCN công hội nhập quốc tế 15 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG TRONG THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM 2.1 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định pháp luật thuế TNCN Nguyên tắc công nguyên tắc luật thuế thu nhập cá nhân Phạm vi tác động điều chỉnh nguyên tắc công đa dạng theo nhiều chiều Trong phần này, tác giả tập trung phân tích thể nguyên tắc công thông qua số chế định quy định tiêu biểu thể nguyên tắc công thực thi thực tế quy định vấn đề đảm bảo công Để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu tác giả có so sánh đối chiếu với quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân hành pháp luật thuế thu nhập người có thu nhập cao trước đây, có so sánh đối chiếu với quy định pháp luật nước việc quy định thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân góc độ thể nguyên tắc công 2.1.1 Thực nguyên tắc công quy định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân Xác định đối tượng nộp thuế tiền đề thuế thu nhập cá nhân Để đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thu nhập cá nhân trước hết phải xác định đối tượng nộp thuế đầy đủ hợp lý qua đảm bảo phù hợp tên gọi sắc thuế với phạm vi điều chỉnh, tạo công cho cá nhân xã hội Các văn pháp luật Việt Nam mở cửa kinh tế quy định chủ thể (đối tượng) nộp thuế thu nhập người có thu nhập cao dựa vào tiêu chí “nơi cư trú” “quốc tịch” để xác định cá nhân công dân Việt Nam người nước chưa bảo đảm yêu cầu nguyên tắc công xác định đối tượng nộp thuế Qua trình sửa đổi, bổ sung pháp lệnh, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 văn sửa đổi, bổ sung luật, văn hướng dẫn bước chuyển biến, quy định cụ thể bao quát đối tượng chịu thuế Theo đó, quy định dựa nơi cư trú nguồn phát sinh thu nhập, không phân biệt nơi chi trả nơi nhận thu nhập làm xác định đối tượng nộp thuế Tuy nhiên, việc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân không nhìn nhận hệ thống pháp luật có quy định bao quát hết cá nhân có thu nhập hay không Việc quy định đầy đủ số lượng đối tượng nộp thuế, phân biệt đối xử người Việt Nam người nước phần yêu cầu nguyên tắc công theo chiều ngang Nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi phải xem xét theo chiều ngang, chiều dọc công chung xã hội Việc xây 16 dựng thực quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải nhằm bảo đảm việc thu thuế hợp lý, thuận lợi dựa khả chi trả người nộp thuế có xem xét đến yếu tố hoàn cảnh, điều kiện người nhằm đảm bảo người có thu nhập khác có nghĩa vụ nộp thuế khác nhau, người có thu nhập cao phải nộp thuế cao người có thu nhập thấp người có điều kiện, hoàn cảnh giống mà thu nhập ngang phải nộp thuế 2.1.2 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế cá nhân để tính thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế Đây yếu tố then chốt việc đảm bảo công thực thi thuế thu nhập cá nhân Trước có xuất Luật thuế thu nhập nhân năm 2007, việc quy định thu nhập chịu thuế phân loại liệt kê theo khoản thu nhập thường xuyên thu nhập không thường xuyên đối tượng nộp thuế Việc liệt kê thay đổi thời gian ngắn việc phân định thu nhập thường xuyên thu nhập không thường xuyên thể chưa rõ ràng, lung túng nhà làm luật gây khó khăn việc thực thi thực tế Sự tiến so với quy định trước đối tượng nộp thuế thể luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, luật sửa đổi bổ sung tới thời điểm không phân loại đối tượng chịu thuế thành khoản thu nhập thường xuyên không thường xuyên, mà rõ khoản Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Các thu nhập trừ khoản thu nhập miễn thuế tính thu nhập chịu thuế Có thể điểm qua vài quy định thể công luật thuế thu nhập cá nhân hành việc bảo đảm công thực thi thuế thu nhập cá nhân thực tế Như thuế thu nhập từ kinh doanh, thu nhập chịu thuế áp dụng với cá nhân kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm; thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản áp dụng trường hợp không đủ điều kiện miễn thuế Hay quy định thu nhập chịu thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công, tất khoản phụ cấp, trợ cấp, khoản thưởng, hỗ trợ thuộc thu nhập tính thuế, khoản phụ cấp ưu đãi với người có công, phụ cấp làm việc môi trường làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, không thuộc khoản thu nhập chịu thuế Quy định thực tế thi hành tồn khó khăn thiếu kiểm soát chặt chẽ mức thu nhập người dân, khoản thu nhập khó kiểm soát, như: thu nhập ca sỹ; thu nhập doanh nhân; thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, từ kinh doanh bất động sản Đây khoản thu nhập nằm khoản tiền công, tiền lương sổ sách kế toán Còn khoản chứng từ kê khai, toán việc quản lý 17 kiểm soát nguồn thu thực tế người dân khó Hay việc xác định khoản thu nhập thực tế cá nhân qua việc mua bán, chuyển nhượng tài sản Việc kê khai nhằm “ trốn thuế” , “giảm thuế” tượng phổ biến Ngoài ra, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cần xem xét lại mức điều tiết lẽ thời điểm này, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phát triển ổn định, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ít, việc đầu tư mang tâm lý “bầy đàn”, lướt sóng, lợi nhuận thu may, rủi, không thường xuyên, đánh thuế vào thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán coi rào cản, không thúc đẩy phát triển thị trường Trong đó, thu nhập từ lãi tiền vay ngân hàng mang tính chất thường xuyên, thuộc diện thu nhập miễn thuế 2.1.3 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định tính thuế Trong phạm vi luận văn này, tác giả xin đề cập khía cạnh thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân quy định tính thuế cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ kinh doanh tổng số thuế tính theo bậc thu nhập Số thuế tính theo bậc thu nhập thu nhập tính thuế bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng bậc thu nhập Theo đó, để tính số thuế phải nộp, trước hết, cần phải xác định tính thuế: Thu nhập tính thuế Thuế suất Thứ nhất, thu nhập tính thuế tổng thu nhập chịu thuế cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trừ khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc khoản giảm trừ theo quy định Mục đích khoản giảm trừ nhằm tính đến hoàn cảnh cá nhân đối tượng nộp thuế, điều làm cho việc xác định nghĩa vụ nộp thuế đối tượng nộp thuế công Bởi vì, đối tượng nộp thuế nhưng: có chủ thể người độc thân, nghĩa vụ phải chăm sóc phụng dưỡng ai; có chủ thể có trách nhiệm nuôi dưỡng cái, bố mẹ,… mức khoản thu nhập việc chi tiêu lại khác Hay xét tới mục đích từ thiện, nhân đạo giảm gánh nặng cho xã hội, thể lòng nhân ái, tương thân tương ái, truyền thống đồng bào, dân tộc ta Về quy định đối tượng giảm trừ theo luật thuế thu nhập cá nhân thể sách thuế, định hướng Nhà nước ta việc đảm bảo công Tuy nhiên, vấn đề giảm trừ gia cảnh cần phải bàn tới mức chiết trừ gia cảnh Mức triết trừ hợp lý, với tình hình xã hội phát triển kinh tế không đồng địa phương nước Ngoài ra, chế tự kê khai – tự nộp, phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức người nộp thuế Chính vậy, việc chứng minh người phụ thuộc theo quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân câu hỏi đặt quan quản lý thuế 18 Thứ hai, thuế suất mức thuế phải nộp đơn vị khối lượng chịu thuế Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính khối lượng thu nhập chịu thuế Thuế suất thuế thu nhập cá nhân: thiết kế theo biểu lũy tiến phần cho đối tượng nộp thuế thu nhập thường xuyên có phân biệt loại thu nhập thu nhập không thường xuyên ngoại trừ số trường hợp đặc biệt Cụ thể, người có thu nhập thường xuyên từ kinh doanh áp dụng biểu thuế lũy tiến phần với bậc thuế, khoảng cách bậc thuế tương đối hẹp (5%) Về tính thuế thu nhập cá nhân Việt Nam phản ánh đảm bảo công Tuy nhiên để đảm bảo việc thực thi thuế thu nhập nhân khách quan, công bằng, minh bạch cần chế thực thống nhất, rõ ràng Hiện nay, biểu thuế theo Luật thuế thu nhập cá nhân (bao gồm bậc) nhiều bất cập, mức thuế suất cao 35% thực chưa khuyến khích người có trình độ kỹ thuật cao, lực điều hành tốt, chuyên gia giỏi tham gia lao động, cống hiến cho xã hội phát triển đất nước chí hạn chế khả thu hút đầu tư nước vào Việt Nam 2.1.4 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định miễn giảm, hoàn thuế 2.1.4.1 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định miễn giảm thuế Nhìn định miễn, giảm thuế thể phần nguyên tắc công bằng, tính nhân văn Nhà nước Tuy nhiên thực tế thực thi quy định miễn thuế gặp phải số vướng mắc Ví dụ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, đất nộp thuế, việc chứng minh sở hữu nhà thật khó khăn vướng mắc thực tế Hiện Việt Nam chưa có hệ thống đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp nước nên việc kiểm soát chủ yếu dựa vào tự giác người dân Do việc thất thoát nguồn thu từ hoạt động khó tránh khỏi, mặt khác việc thực thi miễn thuế trường hợp gây nhiều khó khăn cá nhân thật có nhà, đất 2.1.4.2 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định hoàn thuế Hoàn thuế thu nhập cá nhân việc cá nhân đối tượng nộp thuế trả lại số thuế nộp trường hợp số tiền thuế nộp lớn số thuế phải nộp cá nhân nộp thuế có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế trường hợp khác theo định quan nhà nước có thẩm quyền Cá nhân hoàn thuế theo hai phương pháp chính: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau kiểm tra trước, hoàn thuế sau 19 Trên thực tế, có nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn nguồn vốn hoạt động kinh doanh việc xin hoàn thuế lại diễn chậm quan thuế “ngâm” hồ sơ hoàn thuế lâu việc kiểm tra hồ sơ kéo dài thời gian khiến người nộp thuế ảnh hưởng quyền lợi hoạt động kinh doanh họ số thuế họ đóng lên đến số lớn mà lại “mắc kẹt” thủ tục giải hoàn thuế quan quản lý thuế Thực tế không gây khó khăn, bất lợi cho người nộp thuế mà gây khó khăn cho quan quản lý thuế Tóm lại, việc pháp luật quy định chuyện, pháp luật có áp dụng thực tiễn hay không lại vấn đề khác Đây toán song hành việc quy dịnh thực thi Do vậy, cần rà soát, cân nhắc lại quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn thực thi 2.1.5 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định phương pháp tính thuế Pháp luật thuế thu nhập cá nhân hành, cá nhân có thu nhập chịu thuế thực theo phương pháp khoán nộp thuế theo lần phát sinh thu nhập theo kỳ tính thuế Vấn đề việc thực thi nguyên tắc công thực thi quy định phương pháp tính thuế việc quản lý quan thuế khoản thu theo phương pháp tính thuế,công tác ủy nhiệm thu nhóm đối tượng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ, việc ấn định mức thuế khoán “thỏa thuận” ngầm hộ kinh doanh cán thuế sở, chế tự kê khai nộp thuế cá nhân nhiều kẽ hở, vấn đề phát sinh 2.1.6 Thực tiễn thực nguyên tắc công thực thi quy định giải tranh chấp lĩnh vực thuế Thu nhập cá nhân Tranh chấp lĩnh vực thuế tranh chấp hành có liên quan tới định thu thuế, định xử phạt người nộp thuế Tranh chấp phát sinh bất đồng người nộp thuế định quan có thẩm quyền thu thuế nộp phạt Giải tranh chấp phải tuân thủ theo trình tự, quy định pháp luật Hiện nay, việc giải tranh chấp lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân tiến hành theo hai thủ tục: Một thủ tục kiếu nại theo Luật Khiếu nại hai thủ tục tố tụng Tòa án theo Luật tố tụng Hành Thực tế nhiều bất cập việc giải tranh chấp thuế, việc giải tranh chấp thuế thủ tục khiếu nại, quan giải khiếu nại lần đầu đồng thời quan định thu thuế xử phạt Do vậy, kết giải lần đầu thường giữ nguyên định thu thuế định xử phạt, người nộp thuế không “tâm phục, phục” phải thực nghĩa vụ nộp phạt, nộp thuế theo quy định Ngoài ra, tình trạng “Luật khung” nên việc áp dụng phải có quy định chi tiết Chính phủ, hướng dẫn tài Tổng cục thuế Với tình trạng nên nói việc quan có thẩm 20 quyền thi thuế cấp bác định quan cấp xảy có quan điểm đánh thuế Trong đó, luật khiếu nại quy định” hết thời hạn giải khiếu nại quy định Điều 37 luật Khiếu nại mà khiếu nại không giải người khiếu nại không đồng ý với định khiếu nại lần hai có quyền khởi kiện vụ án hành Tòa án theo quy định luật tố tụng hành Như vậy, người nộp thuế tuân thủ thủ tục khiếu nại hai cấp khởi kiện Tòa gây nhiều tốn cho người nộp thuế Và thực trạng không vụ việc khiếu nại lần đầu khiếu nại lần hai không làm thay đổi định thu thuế, xử phạt nên nhiều cá nhân phải kiện Tòa kết cá nhân thắng Có thể kể tới vụ oan sai tiền nộp thuế 5,7 tỷ đồng bà Đàm Thị Lích đây, tốn giấy mực rấy lên hồi chuông trách nhiệm cá nhân có liên quan tới oan sai lĩnh vực thuế Vấn đề giải tranh chấp cần phải làm rõ nguyên nhân với trách nhiệm đằng sau định bị tuyên hủy, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan 2.2 Các giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Trên sở phân tích làm rõ thực trạng đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Tác giả xin đưa số định hướng, giải pháp nhằm bảo đảm ngyên tắc công thực thi thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân Định hướng cải cách Đảng, Nhà nước ta đại hóa toàn diện phương pháp quản lý, thủ tục hành theo định hướng chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; nâng cao lực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật người nộp thuế; ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng khai thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác QLT, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng mức độ thuận lợi thuế vào năm 2020 2.2.2 Kiến nghị tổ chức thực thi nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân Trong khuôn khổ hạn chế luận văn này, tác giả đề cập đến số giải pháp sau đây: Thứ nhất, cần áp dụng kết hợp phương thức đánh thuế thu nhập cá nhân nhằm đảm bảo tính hiệu cao thực nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân 21 Thứ hai, cần phải rút ngắn thời gian giải hồ sơ hoàn thuế nữa, đặc biệt từ lúc nhận hồ sơ đến phân cho nhân viên giải trực tiếp Bởi vì, với thời gian giải nay, quan thuế nghiên cứu hồ sơ lâu, thời gian kiểm tra kéo dài, khiến cho tiền thuế người nộp thuế không hoàn thuế Khi hồ sơ giải xong, dù người nộp thuế nhận tiền hình thức chuyển khoản hay tiền mặt cán thuế gọi điện thoại trực tiếp thông báo cho người nộp thuế để họ sốt ruột chờ đợi Thứ ba, pháp luật cần quy định cụ thể, xác giấy tờ cần thiết cho việc giải hồ sơ hoàn thuế Thứ tư, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm nhẹ công việc tạo áp lực nặng lên quan cán công chức ngành Thuế việc hoàn thuế Thứ năm, cần nâng cao tuân thủ tự nguyện đối tượng nộp thuế Thứ sáu, cần chuyển đổi cấu tổ chức áp dụng phương pháp “phân đoạn thị trường” đối tượng nộp thuế quản lý theo mức độ tuân thủ Thứ bảy, kiện toàn lại hệ thống quản lý thu thuế theo hướng cải cách hành thuế, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm hiệu lực máy quản lý thuế Kết luận chương Việc thực thi nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân thể nhiều khía cạnh khác nhau, quy định, việc thực thi quy định chủ thể nộp thuế, đối tượng chịu thuế, tính thuế, miễn giảm, hoàn thuế, phương pháp tính thuế, giải tranh chấp lĩnh vực thuế TNCN Thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân trình hoạt động có mục đích mà chủ thể pháp luật thuế thu nhập cá nhân hành vi thực quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực tiễn Về bản, việc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân thể rõ nguyên tắc công – nguyên tắc bản, đặc điểm vốn có pháp luật thuế thu nhập cá nhân Tuy nhiên thực tế, việc thực thi nguyên tắc công bất cập hạn chế Nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân đặt cho nhà lập pháp nhiệm vụ cụ thể mà pháp luật thuế thu nhập cá nhân cần phải giải quyết, đồng thời thân nguyên tắc định hướng giúp nhà lập pháp lựa chọn giải pháp phù hợp Dựa thực tiễn việc thực thi nguyên tắc công bằng, tác giả đưa số kiến nghị giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân KẾT LUẬN Như vậy, việc xây dựng hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân tiền đề cần thiết để nhà nước bước quản lý tốt nguồn thu nhập, đảm bảo công xã hội, nâng cao hiệu 22 thu, quản lý thuế Tuy nhiên hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải dựa quan điểm kinh tế đất nước, đồng thời có tính đến yêu cầu có tính nguyên tắc hệ thống thuế điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Đồng thời với nâng tầm ý thức nộp thuế cá nhân xã hội, ý thức việc quan trách nhiệm nộp thuế, chất việc nộp thuế.Xu hướng toàn cầu hóa thúc giục Nhà nước cần có, quan thuế đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống thông tin thuế, đưa quy định thuế nói chung pháp luật thuế thu nhập cá nhân cụ thể hóa vào đời sống nhân dân Để dân hiểu tự giác thực tránh mang tâm lý nặng nề thủ tục liên quan tới lĩnh vực thuế Nguyên tắc công thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân nguyên tắc bản, việc đảm bảo thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải công theo chiều ngang chiều dọc Để thực mục đích đó, pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải tôn trọng nghĩa vụ người nộp thuế, phải rõ ràng, minh bạch, ổn định phù hợp với thông lệ quốc tế Việc bảo đảm thực thi thuế thu nhập cá nhân cần phải ý tới yếu tố tác động tới việc đảm bảo nguyên tắc công đặc biệt vấn đề lợi ích chủ thể có liên quan tới thuế 23 ... Đặc điểm nguyên tắc công pháp luật thu thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thu thu nhập cá nhân Nguyên tắc công pháp luật thu thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thu thu nhập cá nhân thể... NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG TRONG THỰC THI PHÁP LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Khái quát nguyên tắc công thực thi pháp luật thu Thu nhập cá nhân 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc công pháp luật thu thu nhập cá. .. thu thu nhập cá nhân Thứ tư, công pháp luật thu thu nhập cá nhân xu hội nhập quốc tế 1.1.4 Vai trò nguyên tắc công pháp luật thu thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thu thu nhập cá nhân Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam , Nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam , Nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn