Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

56 548 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2017, 16:40

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== BÙI THU TRANG THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC QUANG HỢP - SINH HỌC 11, THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Sinh học TS Ngô Văn Hƣng Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS HOÀNG THỊ KIM HUYỀN HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp “Thiết kế chuyên đề dạy học Quang hợp - Sinh học 11, theo định hướng phát triển lực học sinh” xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới: Các thầy cô giáo Tổ Phương pháp, thầy cô Khoa Sinh – KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, người tận tâm, bảo nhiệt tình cho suốt trình học tập Các thầy cô giáo Trường THPT Bắc Duyên Hà – Thái Bình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em thu thập thông tin phục vụ khóa luận Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo ThS Hoàng Thị Kim Huyền người dành cho em quan tâm chu đáo, hường dẫn nhiệt tình lời gợi ý quý báu trình thực khóa luận tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài ngày hoàn thiên hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Sinh học trường phổ thông Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thu Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thông tin kết nghiên cứu khóa luận trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng hướng dẫn ThS Hoàng Thị Kim Huyền Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thu Trang MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tình hình giới 1.1.2 Tình hình Việt Nam 1.2 Cơ sở lí luận đề tài 1.2.1 Dạy học theo chuyên đề (chủ đề) 1.2.1.1 Khái niệm dạy học theo chuyên đề 1.2.2 Năng lực 16 1.2.3 Định hướng phát triển lực 19 1.3 Cơ sở thực tiễn 22 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUANG HỢP - SINH HỌC 11 24 2.1 Xác định vấn đề cần giải dạy học chuyên đề quang hợp 24 2.2 Xây dựng nội dung chuyên đề 24 2.2.1 Mô tả chuyên đề 24 2.2.2 Mạch kiến thức chuyên đề 25 2.2.3 Thời lượng 27 2.3 Tổ chức dạy học chuyên đề 27 2.3.1 Mục tiêu 27 2.3.2 Tiến trình dạy 30 2.4 Kiểm tra đánh giá 35 2.4.1 Bảng ma trận kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực 35 2.4.2 Câu hỏi kiểm tra đánh giá 39 2.5 Đánh giá chuyên đề 44 2.5.1 Mục đích đánh giá 44 2.5.2 Phương pháp tiến hành đánh giá 44 2.5.3 Kết đánh giá 44 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Kí hiệu Tên đầy đủ CTC Chương trình chuẩn ĐVĐ Đặt vấn đề GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh PTTQ Phương trình tổng quát QH Quang hợp SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Giáo dục quốc sách hàng đầu”, Đảng Nhà nước ta coi trọng công tác giáo dục đào tạo Để nâng cao chất lượng dạy học môn nói chung môn Sinh học nói riêng cần phải thực đổi chương trình, nội dung phương pháp phương tiện dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Nghị Hội nghị Trung ương Khoá XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học học theo hướng đại, pháp huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Để thực tốt mục tiêu đổi bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị số 29-NQ/TW, cần có nhận thức chất đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực người học số biện pháp đổi phương pháp dạy học theo hướng Đổi phương pháp dạy học nhiệm vụ quan trọng cải cách giáo dục nói chung cải cách trung học phổ thông nói riêng Trong năm qua, phần lớn giáo viên tiếp cận với phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Tuy nhiên, việc nắm vững vận dụng chúng hạn chế, có máy móc, lạm dụng Chính vậy, cố gắng việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực chưa thực tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo bồi dưỡng phương pháp tự học cho HS, chưa kết hợp đánh giá giáo viên đánh giá HS qúa trình dạy học Sinh học môn khoa học thực nghiệm Các kiến thức sinh học cần hình thành phương pháp quan sát thực nghiệm Điều đòi hỏi người giáo viên cần phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp để phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học đến chỗ quan tâm học sinh làm qua việc học Thay cho việc dạy học thực theo bài/tiết SGK nay, tổ/nhóm chuyên môn vào chương trình SGK hành, lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực điều kiện thực tế nhà trường Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề này, chọn đề tài nghiên cứu “Thiết kế chuyên đề dạy học Quang hợp - Sinh học 11, theo định hướng phát triển lực học sinh” Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy lực học tập học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận phương pháp dạy học chuyên đề định hướng phát triển lực học sinh - Điều tra thực tế tổ chức dạy học chuyên đề quang hợp SH 11 số trường phổ thông - Xác định nội dung kiến thức kỹ cần đạt chuyên đề quang hợp SH 11 - Thiết kế chuyên đề Quang hợp - Đánh giá chuyên đề xây dựng phương pháp chuyên gia Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Nội dung phần Quang hợp - Sinh học 11 - Quy trình thiết kế dạy học theo chuyên đề 4.2 Khách thể nghiên cứu - Giáo viên (chuyên gia) trường THPT Bắc Duyên Hà Phạm vi nghiên cứu Thiết kế chuyên đề Quang hợp thực vật, Sinh học 11 định hướng phát triển lực học sinh THPT Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 thử nghiệm dạy học chuyên đề dạy học sinh học 11sẽ góp phần phát triển lực học sinh nâng cao chất lượng dạy học Sinh học 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Để xây dựng sở lí thuyết cho đề tài nghiên cứu tài liệu: - Lý luận dạy học Sinh học - SGK Sinh học 11 – CTC - Chuẩn kiến thức, kỹ môn Sinh học 11 - Tài liệu tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 7.2 Phương pháp điều tra sư phạm Sử dụng câu hỏi điều tra việc dạy học chủ đề môn Sinh học trường THPT 7.3 Phương pháp quan sát sư phạm Quan sát dạy giáo viên trường phổ thông để tìm hiểu thực trạng trường phổ thông 7.4 Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến đánh giá thầy cô giáo có kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề thiết kế chuyên đề theo định hướng pháp triển lực Những đóng góp đề tài - Hệ thống hóa sở lí luận dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển lực học sinh - Đưa nhận xét, đánh giá thực trạng dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển lực học sinh trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề Quang hợp Sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Năng lực hƣớng tới hợp thực vật C3 thực vật C3 - Nêu sản phẩm pha sáng - Khái quát pha tối qua trình quang hợp thực vật C3 Quang hợp - Giới thiệu - Trình bày - So sánh quang - Tại suất - Năng lực giải nhóm thực đại diện cho nhóm chế quang hợp hợp thực vật C4 sinh học thực vật vấn đề, sáng tạo vật C4, CAM thực vật C4, CAM thực vật C4, CAM thực vật CAM CAM thấp thực - Năng lực hợp tác - Phác thảo - So sánh thực vật C3 vật C3 giao tiếp diễn biến trình với thực vật C4, CAM - Kỹ quan sát, quang hợp thực phân tích, so sánh vật C4, CAM 36 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Năng lực hƣớng tới Ảnh hưởng - Nêu - Phân tích - Giải thích - Biết vận dụng - Năng lực giải nhân tố khái niệm: điểm bù ảnh hưởng các tượng nhân tố ngoại cảnh vấn đề ngoại cảnh đến ánh sáng, điểm bão nhân tố ngoại cảnh tự nhiên liên đến tăng hiệu QH - Năng lực hợp tác quang hợp hoà ánh sáng đến quang hợp quan đến QH - Năng lực sử dụng - Nêu ảnh thông qua hình công nghệ thông tin hưởng nồng độ 10.1, 10.2, 10.3 CO2 , H2O , nhiệt độ, nguyên tố khoáng đến quang hợp Quang hợp - Biết vận dụng - Khái quát - Tính toán - Vận dụng điều - Năng lực giải suất nhân tố ngoại cảnh biện pháp tăng suất kinh tế trồng đến tăng hiệu suất trồng quang hợp kiển quang hợp để tăng vấn đề suất trồng thông qua điều - Năng lực giao tiếp - Kỹ qua sát, - Gọi tên biện khiển quang hợp phân tích, vận dụng 37 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Năng lực hƣớng tới pháp làm tăng vào thực tiễn suất trồng thông qua điều khiển quang hợp Thực hành: - Chuẩn bị - Lập bảng kết - Từ kết thí - Rút kết luận - Năng lực giải Phát dụng cụ thí nghiệm chiết rút diệp lục - Tiến hành carotenoit bước thí nghiệm chiết nghiệm rút vai trò xanh, vấn đề kết luận độ hoà rau, hoa - Năng lực hợp tác tan sắc tố dinh dưỡng giao tiếp dung môi; người - Kỹ làm thí mẫu TV nghiệm, quan sát, khác phân tích sắc tố 38 có 2.4.2 Câu hỏi kiểm tra đánh giá 2.4.2.1 Câu hỏi tự luận Câu Quang hợp thực vật gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát? Câu Liệt sắc tố quang hợp, nơi phân bố nêu chức chủ yếu sắc tố quang hợp? Câu Nêu khái niệm điều kiện cần có pha sáng quang hợp? Câu Nêu sản phẩm pha sáng sản phẩm pha sáng sử dụng pha tối? Câu Cấu tạo có đặc điểm thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng? Câu Trình bày vai trò nhóm sắc tố QH? Vì có màu xanh? Câu So sánh đường C3, C4 CAM trình quang hợp nhóm thực vật khác nhau? Câu Phân biệt điểm bù ánh sáng điểm bão hòa ánh sáng trình quang hợp? Câu Vì quang hợp có vai trò định sống trái đất? Câu 10 Giải thích môi trường nóng khô sa mạc, phần lớn khó thực quang hợp? Câu 11 Tại nói quang hợp định suất thực vật? Câu 12 Những có màu đỏ có quang hợp không, sao? Câu 13 Nêu biện pháp nâng cao suất trồng dựa hiểu biết quang hợp? Câu 14 Vận dụng hiểu biết quang hợp, em tư vấn kỹ thuật để bà nông dân trồng nông nghiệp (lúa ngô) đạt suất cao? Câu 15 Tại trồng dài ngày, trồng trái vụ để tăng suất người ta thắp đèn qua đêm? 39 tCâu 16 Hãy tính lượng CO2 hấp thụ lượng O2 giải phóng lý thuyết rừng cho suất 15 sinh khối năm? Câu 17 Để đo cường độ quang hợp người ta thường dựa vào yếu tố nào? Kể tên nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp? Câu 18 Bằng kiến thức học, chứng minh quang hợp tiền đề hô hấp? Câu 19 Tại suất sinh học thực vật CAM thấp thực vật C3? Câu 20 Tại hái vào ngày nắng lại hái vào ngày mưa? 2.4.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 21 Câu không với tính chất diệp lục: A Hấp thụ ánh sáng phần đầu phần cuối ánh sáng nhìn thấy B Có thể nhận lượng từ ánh sáng khác C Khi chiếu sáng phát huỳnh quang D Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp Câu 22 Giai đoạn thực tạo nên C6H12O6 quang hợp mía giai đoạn sau đây? A Quang phân li nước C Pha sáng B Chu trình canvin D Pha tối Câu 23 O2 quang hợp sinh từ phản ứng nào? A Quang phân li nước C Oxi hóa glucozo B Phân giải ATP D Khử CO2 Câu 24 Sự giống chất đường CAM đường C4? A Sản phẩm ổn định đầu C Gồm chu trình C4 chu tiên AOA, axit malic trình Canvin D Cả phương án B Chất nhận O2 PEP Câu 25 Chú thích tên phận lục lạp hình đây: 40 Câu 26 Cho sơ đồ mối quan hệ pha sáng pha tối: Quan sát sơ đồ hoàn thành phiếu học tập sau: Điểm so sánh Pha sáng Pha tối Nơi diễn Điều kiện Nguyên liệu Sản phẩm Câu 27 Quang hợp trình oxi hóa khử, đó: A Quá trình oxi hóa thuộc pha tối, trình khử thuộc pha sáng B Quá trình oxi hóa trình khử thuộc pha sáng C Quá trình oxi hóa thuộc pha sáng, trình khử thuộc pha tối D Quá trình oxi hóa trình khử thuộc pha tối 41 Câu 28 Thành phần chức hệ sắc tố quang hợp xanh gồm: Hãy xếp thành phần phù hợp với chức hệ sắc tố quang hợp xanh Chức Thành phần Diệp lục a bảo vệ máy quang hợp tế bào khỏi bị nắng cháy cường độ ánh sáng cao Diệp lục a b hấp thụ ánh truyền lượng hấp thụ nước Diệp lục b c sắc tố chủ yếu quang hợp Carotenoit d trực tiếp chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH Caroten e hấp thụ truyền lượng ánh sáng xantophin Chọn đáp án ĐÚNG: A 1-a; 2-d; 3-e; 4-c; 5-d C 1-a; 2-d; 3-c; 4-d; 5-e B 1-e; 2-d; 3-c; 4-a; 5-b D 1-c; 2-d; 3-e; 4-a; 5-e Câu 29 Thành phầ n sau thành phần cấu trúc lục lạp I stroma II Grana A III, IV B II, III III Lizoxom C IV Câu 30 Năng suất kinh tế gì? A Là phần chất khô tích lũy quan kinh tế B Là phần chất khô toàn thể thực vật C Là phần chất khô tích lũy thân D Cả A, B C 42 IV Tilacoit D III Câu 31 Điều khẳng định sau không cho ảnh hưởng yếu tố môi trường đến quang hợp? A Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 làm giảm cường độ quang hợp B Khí thiếu nước quang hợp bị giảm mạnh bị ngừng trệ C Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động enzim pha tối trình quang hợp D Nhiệt độ thấp để quang hợp diễn ở loại khác khác 43 2.5 Đánh giá chuyên đề 2.5.1 Mục đích đánh giá Để chứng minh nghiên cứu lí thuyết đề tài áp dụng PPDH theo chuyên đề sở đánh giá chất lượng dạy học theo chuyên đề khẳng định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi… đề tài 2.5.2 Phương pháp tiến hành đánh giá Vì chưa có điều kiện tổ chức thực nghiệm chuyên đề nên sử dụng phương pháp chuyên gia Thông qua phiếu đánh giá (phụ lục 2), xin ý kiến đánh giá cô giáo dạy môn Sinh học trường THPT Bắc Duyên Hà đề tài “Thiết kế chuyên đề dạy học Quang hợpSinh học 11, theo định hướng phát triển lực học sinh” 2.5.3 Kết đánh giá Qua Phiếu đánh giá chất lượng chủ đề (phụ lục 2), thu ý kiến sau: - Tính khoa học: Có tính khoa học cao; bố cục hợp lí, rõ ràng - Tính thực tiễn: Có thể áp dụng dạy học môn Sinh học lớp 10 – 11 - Tính khả thi: Áp dụng đối tượng HS - Tính cần thiết ứng dụng: Cần thiết, ứng dụng thực tiễn - Tính phù hợp: Phù hợp với lực nhận thức HS 44 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Qua trình nghiên cứu đề tài, giải số vấn đề: - Hệ thống hóa sở lí thuyết dạy học theo chuyên đề định hướng phát triển lực HS môn Sinh học 11 - Trên sở phân tích mạch kiến thức chuyên đề, đề xuất tiến trình dạy học chuyên đề 1.2 Thông qua ý kiến đánh giá, nhận xét GV Sinh học trường THPT, việc sử dụng phương pháp dạy học chuyên đề dạy học Sinh học 11 phù hợp với trình độ HS phổ thông, đảm bảo tính hiệu tính khả thi Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình thiết kế vận dụng việc dạy học theo chuyên đề dạy học phân môn khác môn Sinh học Từng bước triển khai việc dạy học sinh học theo chuyên đề nhà trường nhằm làm phong phú thêm hệ thống phương pháp dạy học Sinh học theo định hướng phát triển lực HS, nâng cao chất lượng dạy học môn Do điều kiện thời gian số lí khách quan khác mà đề tài chưa có hội tiến hành thực nghiệm sư phạm Đề nghị tiếp tục nghiên cứu phát triển đề tài cần tiến hành thực nghiệm sư phạm để tăng tính khả thi hiệu đề tài 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH; ngày 8/10/2014; Bộ Giáo dục Đào tạo Đinh Quang Báo (Chủ biên) – Nguyễn Đức Thành; 1996; Lí luận dạy học sinh học; NXB Giáo dục Đỗ Thị Trang, Nguyễn Ngọc Quang (Người dịch); 1980; Lý luận dạy học trường phổ thông – số vấn đề lí luận dạy học đại; NXB Giáo dục http://tusach.thuvienkhoahoc.com http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_23_December_2012/31.pdf Intel Education (2007); Chương trình dạy học Intel khóa học khởi đầu (Phiên 1.0); NXB Trẻ Kế hoạch số 984/KH-BGDDT; ngày 4/11/2014; Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Đình Trung (Chủ biên) – Nguyễn Thị Hiên; 2012; Đổi phương pháp dạy học học minh họa sinh học 11; NXB Đại học sư phạm Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI; ngày 4/11/2013; Bộ Giáo dục Đào tạo 10 Ngô Văn Hưng (Chủ biên) – Nguyễn Hải Châu – Lê Hồng Diệp – Nguyễn Thị Hang Liên; 8/2010; Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ năng, môn sinh học lớp 11; NXB Giáo dục 11 Nguyễn Thành Đạt (Tổng chủ biên) – Lê Đình Tuấn (Chủ biên) – Nguyễn Như Khanh; 6/2007; Sinh học 11; NXB Giáo dục 12 Tài liệu tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh; NXB Bộ Giáo dục Đào tạo 13 Trương Thị Đức; 2015; Luận văn “Xây dựng câu hỏi đề đánh giá lực học sinh dạy học chương I, Sinh học 11” 46 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Giành cho giáo viên ) NHẰM CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Ở TRƢỜNG THPT Kính mong thầy (cô) hợp tác giúp đỡ cách trả lời câu hỏi sau đây: Câu Theo thầy (cô) dạy học theo chuyên đề gì? Câu Những kĩ mà học sinh lĩnh hội sau tham gia dạy học theo chuyên đề gì? A Kĩ khai thác tích cực kiến thức theo chiều sâu B Kĩ học tập làm việc theo nhóm C Kĩ giao tiếp, trình bày, hợp tác giải vấn đề D Cả phương án Câu Trong dạy học Sinh học 11 thầy (cô) thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề chưa? Nếu có mức độ nào? A Đã tổ chức, thường xuyên B Đã tổ chức, sử dụng C Chưa tổ chức Câu Theo thầy (cô) thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề ? A Bài học có chứa nội dung hay chủ đề lớn, thường bao gồm phần nội dung hay chủ đề nhỏ có liên quan đến gắn kết chặt chẽ với B Bài áp dụng C Ý kiến khác Câu Thầy cô đánh tầm quan trọng việc thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề dạy học sinh học? A Rất quan trọng B Quan trọng C Không quan trọng D Ý kiến khác: Câu Những ưu điểm việc thiết kế tổ chức dạy học theo chyên đề dạy học sinh học? A Kích thích tham gia tích cực học sinh hoạt động B Giúp học sinh có nhiều kiến thức thực tế C Giúp học sinh phát triển kĩ sống, kĩ giao tiếp, trình bày, hợp tác, lắng nghe, tích cực giải vấn đề… D Tất ý kiến Câu Những khó khăn thiết kế tổ chức dạy học theo chuyên đề gì? A Mất thời gian B Nhiệm vụ nêu phải cụ thể, đảm bảo tất học sinh hiểu có khả hoàn thành nhiệm vụ C Khó khăn khả làm việc nhóm D Khó khăn khâu tổ chức - thực Câu Để hoàn thiện tiết học dạy học theo chuyên đề có hiệu quả, thầy (cô) có định hướng, đề xuất gì? Em xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thầy (cô)! Thầy (cô) vui lòng cho biết thông tin sau: Họ tên GV: Nơi công tác: Tỉnh (Thành phố): Thâm niên công tác: PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CHỦ ĐỀ Để đánh giá chất lượng đề tài “Thiết kế chuyên đề quang hợp - dạy học môn sinh học theo định hướng phát triển lực” xin thầy cô nhận xét nội dung có chủ đề Tính khoa học Tính thực tiễn Tính khả thi Tính cần thiết ứng dụng Tính phù hợp Những góp ý khác Em xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thầy (cô)! Thầy (cô) vui lòng cho biết thông tin sau: Họ tên GV: Nơi công tác: Tỉnh (Thành phố): Thâm niên công tác: Xác nhận ban giám hiệu nhà trường: ... đánh giá thực trạng dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển lực học sinh trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề Quang hợp Sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh PHẦN NỘI DUNG... Quang hợp - Sinh học 11, theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy lực học tập học sinh Nhiệm... hướng phát triển lực học sinh THPT Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 thử nghiệm dạy học chuyên đề dạy học sinh học 11sẽ góp phần phát triển lực học sinh nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh , Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh , Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Từ khóa liên quan