Các đoạn văn siêu chuối

9 454 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

CÁC ĐOẠN VĂN " SIÊU CHUỐI ", TẢ RẤT THỰC CỦA CÁC HỌC SINH   !" #$"%& " & ! '" (')"* +, -! . (/ %%% 001 & 2234$ 56$7  '/ 3 587/5 9 97 :"' #$#$/ 1;$<" =>$556! 97 : "' ?* +, -!@5;=/ %%% AB B??;$!/B??>!/B ??C /B? D ??>!/// +, -! E$F( E$F(/ %%% G: @ 41(HIJC$7 @/"85K5L1  M?N$HF 9"1":"/// +, -!'$>"/JL8!: @?8/ %%% O?HB "$IPCQRSPP TJUN>""5V8**** +, -!582AW%GOXXE!/* %%% Y' Z' 4. 4Z '"  *[ +, -!#  E$\( ]54 ^ :(D# 5N %%% _TE`NQP] 58!"$IPCQ TJUN 5X a )>C`Ka 54 2 ]E9ab#5c c )a/d JZ)N/ e& H)" !f g [ %%% h"58#" S#/-. 1"iN@4 ;: cc B :'R 5j"5"k/Pi!> Q(/ +, -!Tl:2FE? Hm;*m"* n^*-<$*/// %%% oP1 B#. ' 6 ! p7)'c '4q!r"Z; )c /-j E$<C/-'aP& &B ; E ! R14*a +, -!T?821 6?5^J& EC# );/ %%% 3W& "T = R& "/// =#R& "/// +, -!b#21  D "R4$*'sq1'C"  t %%% 33P6!P"u :(54 S2nF5 E !4   ,:9. L$&P :,& &; ??5j5 5 R5&;5 > %%% 30P 924$ ///T& "  j : 9Mr" E TB///B///B/d1?]#iL /T& " >6r4$ Lc #$///P *P!"# 6# $<R4$/// +, -!21 :E "t %%% 3A# (: !///-# ; =/bC #]!1<$)'/-?" 8`8." 4D /-;]"5!'R/T"   ;1"r/ -1  Q171"2/d@ 5@Z$44$ 4@6:5!>C/d=!41 ) :4 @5:" E4@/(") :/-; /P(4/u;" &" &.  '   v154 ;" &BC6(4 /-iC '*Br /b;&;4?&"r B  +, -!21 ^ %%% 3G  ](<Fu L9`" T(<F :1^R2 L4$? 5B r!?&i&\Z`"N$B/// %%% 3O  ](<Fb#^DD T(<F;1^& R ^Z;#J 2D8H=$E( :" %%% 3YP& CR& bC&!5C&!; =C* %%% 3_m= $(]EN* g  RSwU"$I PEe = - R#21 4$o6x-!U7B5 91 ///SwUH 1$<5 E1r<EN 9"y[z/ {P@n  E5 8;( 4%&P mQyi  1 Ez/&j#"7|( }> /P:#(5N4 B  E 5N.% % 4/PN ")"* , $:R "5 :U}@FIs$(]NBs6B )Bs E` ")"*3 H/t %%% 3hm @ m=  B 1^ K)>KB # (Rd81kn#ym  P@z - d81kn#1 6# !='H" Rd81kn#=FR);1C# !# H ~&,%SE•/mL E 58~kn}%   = C2# Hd ESB ~13o5P T$ oh///PrD   ?&$N;$]?];1'#  !F . * 95 85N!1d8~kn# H"?D 1^ K)>KB # (%?&m @1  %%% 3ob#(EN3WW€R21 ;$A!5=; q R<PiEdLR58e ,(// P#1'1 B Z@ 6i; =B •••5JZ =;55J : E?";=?&HK ////q/ , $:R "5=11"?N$? w;;y‚ Hz %%% 0Wƒ=3d 95=(5NPZe = b#B21 4$oVPT~P/•n95 91 PZe =3 "  1C5q1J9#$ ? 95} 5'}7/ƒ9j J?&. )'1& P = ^5X/bZ#5 : &"5= = )'1&i/~e = "#5 T" bB/ %%% 03$" HkR!5=5 ESwUHB  Z"$Ie =/ b#B4$33VPPnT" Q5 9///SwU =' RZ /bL} =' 14 5# = B5X; # 4 N' RZ]?]$5M&d7PZe = 2 ƒBPP;P/-Ki"?„ $]?]$ B ); E5; :" 4 N' Z/// %%% 00NB  w 9 9Jƒ E- :VR/ - R321 4$oVPT~;$0////…(J"( "5"<c]$"K$:9 1i////e9R~OO: 9; }_%3%3oo3$ C$Z 91'3Y0WWZ$(Y0" y:;:R") &&z %%% 0AP""$I252:]"$I;[ d!1[ni [ - RBS•P4$3W-VPPn5 9P?582d (; !k///P""$I];"$I PCQRJUN/d!H E 'B 1^#$<F R9#$? 9/TiDJ"5•••HH E  ? :9/// %%% 0G$(]!^ w 9(Be =B] SFj :" / - RBSTP4$3W•VPPnVZSNB5 9S &B  &/…;:?"2nNX C&PZe =c B Ce =&B e = 9 " ): E$':`?&. /// %%% 0O 91^;&R$<F4 9#$? 9/-K" "$I2Rnc†nSwUi [‡ b#B:n S(4$oVPT~5 9~^;&R $<F4  9#$? 9n2?&^"'92?& " );"B ))C"/S=  $$< FR'/n8 ;hˆA'?"$<F// %%% 0Y~? 2"$IPCQRS&P;P'1k!5=( 5NJUN[- RBSnP4$3W-5 9~?  :)"$I PCQRS&P;P'1k1TJUN#"  #:c7^B /S; `?&1  52/T‰B? ;cJ"N$}`6B K ;Z?%%:91iq$C/// %%% 0_P -!S&ƒB "RSwP B7 :1i B5?]9`R(#?" 9[ b#B5 9ƒB71 :1iB5?]9`R &ƒ"3N L?&? B"0N"( %%% 0h•J$(]! ]d7?" 9' bŠy H! 7U"id ESR,:•†(z P 5 9R3B4$30•AVPPnV<n E$T,B S ]R,:•†(#>q$&5" q$R  ]/P<'c N‹//•)' 8P(~7S;•)xc   $(7 Sc  :)"^859i? iC - R3B4$306-95 9 ///P:8P(~7S;3  $^ :K/b#J  ;^ :K:B 5!5CC;" J ;K :k9///•  $(; ! ?&3i ;#;?H ;i ((` ?&/// %%% 0o 9ŒkR(7-:;1i  1D "`7/ Pk!9 H1&!(;' 5&k5!1D "! ?H 97@$ "?2d9B# ;2H 91D 5"^$I/T9 1( 5ŒkR(7Z$ ;(?&$ F 1D "!x!" '=N$4 "D"] R;4/d!xD;"]!4  "J5H"H 78&Jd‰F"Œ78  =;8J):L5#&.  F/ %%% AWb#21 • :!"& "‡•T& " =7  N$&C#2K1?  &55I " & ? 8"/T&& (5? = q54 qKn(5N1&1lw\///y[*z‡ ŽN2$.&"&?2)# ;&585J )qN])/T"&?"B2H< ?& 2/T:1'&21 7c;k5= (1 5=l1' =;&:4I5=5?Š 81r< 9d E/ %%% A3† :#1'Xi5=•?9‡B5258 E 3/ B 1^ K)>KB # (R581kn#" $Iƒ @R58ST/ d8~kn#1 6# !='H" Rd8~kn#=FR);1C# !# H~&, %SE•/ƒL E d8~kn}%   =C 2# Hd ESB ~13o5P T$oh///PrD    ?&$N;$]?];1'# ! F .  95 85N!1d8~kn#H" ?D 1^ K)>KB # (%?&ƒ @1[ %%% 0/$(]; qR<PiEdL R58e ,(/ %%% ‡P#1'1 B Z@ 6i; =B •••5JZ =;55J : E?";=?&HK ////q/‡ %%% A/$" HkR!5=5 ESwUHB Z "$IPEe =/ b#21 4$33VPPnT" -Q5 9 ///•SwU =' RZ/bL} =' 14 5 # = B5X;# 4 N' RZ ]?]$5M&•d7PZ, =‡2 •ƒB;‡/ -Ki"?„ $]?]$B ); E5; :"  4 N' Z///‡y**z/ %%% G/P""$I252:]"$I;[ d!1[ni [ - RS/•/P4$3WVPPn5 9 •///P?582d ES(; !k///P ""$I];"$I•PCQ‡/d!H E  'B 1^#$<FR9#$? 9/TiDJ" 5•••HH E ? :9///‡/ %%% O/$(]!^ w 9(Be =B] •SFj :" ‡/ - RT/d/P4$3WVPPnV/SB5 9 •S&B  &‡/…;:?"2nN XC&PZe =c B Ce =&B e =  9" ): E$':`?& . ‡/ %%% Y/ 9;&R$<F4 9#$? 9/-K"" $I2Rnc†(n7SwUi / b#:nS(4$oPVT~5 9 •///~^;&R $<F4 9#$? 9n2?& ^"'92?&" );"B ))C "y*z/S=  $$<FR'/n8  ;h%A'?"$<F///‡/ %%% _/b#B21 4$oVPT~P/•n95 9 •PZe = "  1"5q1J9#$ ? 95} N$5'}7/ƒ9j )'1&P =u ^ 5XZ#5 : &"5= =)' 1&i/~e = "#5 "B‡y***z/ %%% h/' TZ' 4. 4Z '" *[ %%% o/•!"5]!#< ;?]:‡%=N$ 58?„ ' E$ H25@ w6x2/† ]: 58@ R21  %n!"R# ;;$ >v " ;NB$C !@@];!F•P]!< ;^# •e #   = 8'" !& / %TCR `  " j<  "  R B$7/T.C2(R0A4 "  "  (/ %-< GW. /n!"! =#7  = #>1"/ %e   E> E" '/ %e&L&ks& C&Cc(Cs" R& ; 5"  ER&"  ; E/ %{R !K3>5?&N$/ UB"&)# ;&58K!("2 1  Z$"]` H 9@4 !: !: 7;45 /dN( ?&]21 ?&] 258N];1258/,j ;(x#5="[* -#u "<%ƒB" =  : "5=# 5$7 $"$ B&581" "? B1" ?^ E =## N$;5=1":$B5 4 '?>B•/ P :-#B :KB58B B" $c Z q$R &"!582/b'9495 ;7(c $ N1"B5 ]: 7/S9i)qL#&58" :5= "$7 $"$B52K21 1258/ . CÁC ĐOẠN VĂN " SIÊU CHUỐI ", TẢ RẤT THỰC CỦA CÁC HỌC SINH  
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đoạn văn siêu chuối, Các đoạn văn siêu chuối, Các đoạn văn siêu chuối