Phân phối chương trình Tin học 12 (Năm học 2008 - 2009)

3 773 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Trờng thpt phạm văn đồng Tổ toán - tin Phân phối chơng trình môn tin học Lớp 12 Cả năm: 37 tuần (53 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (36 tiết) 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết/học kỳ Tuần 19: tiết ôn tập, dạy bù. Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết) 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết/học kỳ Tuần 37: tiết ôn tập, dạy bù. Học kỳ I: 19 tuần (36 tiết) Chơng I: KHáI NIệM Về Hệ CƠ Sở Dữ LIệU 8 tiết (5 tiết lý thuyết 1 tiết bài tập và thực hành - 2 tiết bài tập) Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết Ghi chú 1 1 Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (tiết 1) Mục 1, 2 2 Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (tiết 2) Mục 3a, 3b 2 3 Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (tiết 3) Mục 3c, 3d 4 Bài tập 3 5 Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 1): Mục 1, 2 6 Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 2) Mục 3 4 7 Bài tập 8 Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ CSDL Chơng II: hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access 24 tiết (7 tiết lý thuyết - 15 tiết bài tập và thực hành - 2 tiết bài tập) Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết Ghi chú 5 9 Bài 3: Giới thiệu về MICROSOFT ACCESS 10 Bài 4: Cấu trúc bảng 6 11 Bài tập 12 Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (tiết 1) Phòng máy thực hành Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết Ghi chú 7 13 Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (tiết 2) 14 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng 8 15 Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (tiết 1) Phòng máy thực hành 16 Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (tiết 2) 9 17 Bài 6: Biểu mẫu 18 Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (tiết 1) Phòng máy thực hành 10 19 Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (tiết 2) 20 Ôn tập 11 21 Kiểm tra 1 tiết thực hành 22 Bài 7: Liên kết giữa các bảng 12 23 Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng Phòng máy thực hành 24 Bài 8:Truy vấn dữ liệu 13 25 Bài tập 26 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên bảng (tiết 1) Phòng máy thực hành 14 27 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên bảng (tiết 2) 28 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng (tiết 1) 15 29 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng (tiết 2) 30 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo 16 31 Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (tiết 1) Phòng máy thực hành 32 Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (tiết 2) 17 33 Bài tập và thực hành 9: Thực hành tổng hợp (tiết 1) 34 Bài tập và thực hành 9: Thực hành tổng hợp (tiết 2) 18 35 Ôn tập 36 Kiểm tra học kỳ I 19 Ôn tập, dạy bù Ôn tập, dạy bù Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết) Chơng III: Hệ CƠ Sở Dữ LIệU QUAN Hệ 7 tiết (5 tiết lý thuyết - 2 tiết bài tập và thực hành) Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết Ghi chú 20 37 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 1) Mục 1 21 38 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2) Mục 2a, 2b 22 39 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 3) Mục 2c 23 40 Bài tập và thực hành 10: Hệ CSDL quan hệ (tiết1) Phòng máy thực hành 24 41 Bài tập và thực hành 10: Hệ CSDL quan hệ (tiết2) 25 42 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 1): Mục 1 và 2 26 43 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2): Mục 3 27 44 Kiểm tra 1 tiết Chơng IV: KIếN TRúC Và BảO MậT CáC Hệ CƠ Sở Dữ LIệU 7 tiết (5 tiết lý thuyết - 2 tiết bài tập và thực hành) Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết Ghi chú 28 45 Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 1): Mục 1 29 46 Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 2): Mục 2a 30 47 Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 3): Mục 2b 31 48 Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL (tiết 1): Mục 1 và mục 2 32 49 Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL (tiết 2): Mục 3 và mục 4 33 50 Bài tập và thực hành 11: Bảo mật các hệ CSDL (tiết 1) Phòng máy thực hành 34 51 Bài tập và thực hành 11: Bảo mật các hệ CSDL (tiết 2) 35 52 Ôn tập 36 53 Kiểm tra học kỳ II 37 Ôn tập, dạy bù. Tổ trởng bộ môn Ngời lập . đồng Tổ toán - tin Phân phối chơng trình môn tin học Lớp 12 Cả năm: 37 tuần (53 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (36 tiết) 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết /học kỳ Tuần. Tuần 19: tiết ôn tập, dạy bù. Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết) 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết /học kỳ Tuần 37: tiết ôn tập, dạy bù. Học kỳ I: 19 tuần (36 tiết)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình Tin học 12 (Năm học 2008 - 2009), Phân phối chương trình Tin học 12 (Năm học 2008 - 2009), Phân phối chương trình Tin học 12 (Năm học 2008 - 2009)

Từ khóa liên quan