Lý thuyết và bài tập + đáp án chuyên đề đảo ngữ

30 1,008 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2017, 15:55

thuyết tập Chuyên đề: ĐẢO NGỮ  Định nghĩa: Đảo ngữ tượng đảo ngược vị trí động từ trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh  Các dạng đảo ngữ I Đảo ngữ với NO NOT NO + Noun + Auxiliary + S + Verb ( inf) NOT ANY + Noun + Auxiliary + S + Verb ( inf) Eg: I won’t lend you any money from now on Not any/No money will I lend you from now on Not a tear did she shed when the story ended in tragedy  II Đảo ngữ với trạng từ phủ định NEVER (không bao giờ, chưa bao giờ), RARELY (ít khi), SELDOM (hiếm khi), LITTLE (hầu không), HARDLY EVER (hầu không bao giờ) NEVER RARELY SELDOM + Auxiliary + S + verb ( inf) HARDLY EVER Eg: She has never seen such a beautiful house in her life  Never in her life has she seen such a beautiful picture I seldom listen to Rock music  Seldom I listen to Rock music He hardly ever speaks in the public  Hardly ever does he speak in the public This is the first time I have seen such an interesting film  Never before have I seen such an interesting film III Nhóm từ hardly…when, no sooner…than, scarcely…when (vừa mới…thì) HARDLY (hầu không) NO SOONER (vừa mới) + Auxiliary + S + V SCARCELY (chỉ mới, vừa vặn) Note: dùng để diễn đạt hành động xảy sau hành động khác Eg: Hardly had I arrived when I heard a terrible explosion  Tôi vừa đến nghe tiếng nổ khủng khiếp Scarcely had we started lunch when the doorbell rang  Chúng vừa bắt đầu bữa dừa chuông cửa reo IV Đảo ngữ với ONLY: ONLY AFTER (chỉ sau khi) ONLY WHEN (chỉ khi) + Auxiliary + S + V ONLY THEN (chỉ sau đó) ONLY IF (chỉ nếu) Eg: Only after a few days did I begin to see the results of my work  Chỉ sau vài ngày thấy kết việc làm Only then did I understand the problem  Chỉ sau lúc hiểu vấn đề ONLY BY + noun/Ving + Auxiliary/ model verbs + S + V Note: cách làm Eg: Only by hard work will we be able to accomplish this great task  Chỉ làm việc chăm hoàn thành công việc nặng nề Only by studying hard can you pass this exam  Chỉ với học hành chăm bạn vượt qua kỳ thi NOT ONLY + Auxiliary + S + V + BUT + S + also + V Eg: Not only did we lose all our money, but we also came close to losing our lives  Chúng không hết tiền mà mạng NOT ONLY + To be + S + adj + BUT + S + also + V Eg: Not only is he good at English but he can also draw very well  Anh giỏi tiếng anh mà vẽ đẹp V Đảo ngữ với until/till NOT UNTIL/TILL + clause/Adv of time + Auxiliary + S + V Note: Eg: Not until the war ended did he return to his native village  Anh không trở làng quê chiến tranh kết thúc I didn’t know that I had lost my key till I got home (= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.)  Tôi chìa khóa nhà VI Đảo ngữ với so that/such that SO + ADJ + TO BE + NOUN + THAT Eg: So strange was the situation that I couldn't sleep  Tình kì lạ khiến ngủ So difficult is the test that students need three months to prepare  Bài kiểm tra khó tới mức mà sinh viên cần tháng chuẩn bị SO + ADV + Auxiliary + S + V + THAT Eg: So hard did he worked that he forgot his lunch  Anh làm việc chăm mà anh quên bữa trưa Note: Dùng SO MANY/FEW/MUCH/LITTLE + Noun không dùng SUCH Eg: So many books did he buy that he couldn't read them all  Anh mua nhiều sách mà anh đọc hết chúng So much homework does Alice have that she can't finish it all  Alice có nhiều tập nhà mà cô làm xong hết SUCH + TO BE + NOUN Eg: Such was a boring speech that I got sleepy  Bài nói chán làm buồn ngủ Note: BE SO MUCH/GREAT -> SUCH BE NOUN Eg: The force of the storm was so great that trees were uprooted  Such was the force of the storm that trees were uprooted  Cơn bão mạnh mà cối bật hết rễ VII Các cụm từ nơi chốn nhấn mạnh Clause of place + main verb + S (no auxiliary) Eg: Near the old pagoda is a banian tree  Một bàng mọc cạnh chùa cổ On a hill stood a very beautiful castle  Một lâu đài đẹp đứng sừng sững đồi VIII Đảo ngữ với câu điều kiện mệnh đề IF - Loại 1: Should + S + V, Eg: Should she come late, she will miss the train  Nếu cô đến muộn, cô nhỡ tàu - Loại 2: Were S + to-V/ Were + S + O… Eg: Were I you, I would work harder  Nếu bạn, làm việc chăm Were I to know her, I would invite her to the party  Nếu biết cô ấy, mời cô đến bữa tiệc - Loại 3: Had + S + P2, Eg: Had my parents encouraged me, I would have passed exam  Nếu bố mẹ động viên tôi, đỗ kỳ thi IX Các dạng đảo ngữ khác Tân ngữ đảo lên đầu câu Eg: Not a single word did he say  Anh ta không nói Away/down/in/off/out/over/round/up + motion verb + noun/noun phrase as a subject Eg: Down fell a dozen of apples  Một tá táo rơi xuống Note: đại từ nhân xưng làm chủ ngữ động từ phải để sau chủ ngữ Eg: Away they went  Họ thoát khỏi Round and round it flew  Nó bay vòng tròn In/ Under no circumstances: Dù hoàn cảnh không Eg: Under no circumstances should you lend him the money  Dù hoàn cảnh bạn không nên cho anh mượn tiền On no account: Dù không Eg: On no accout must this switch be touched  Dù không chạm vào công tắc Only in this way: Chỉ cách Eg: Only in this way could the problem be solved  Chỉ cách vấn đề giải In no way: Không Eg: In no way could I agree with you  Tôi không đồng ý với bạn By no means: Hoàn toàn không Eg: By no means does he intend to criticize your idea  Anh hoàn toàn ý định phê bình ý tưởng bạn Negative , nor + auxiliary + S + V Eg: He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow  Anh tiền, anh anh mượn tiền BÀI TẬP Bài tập 1: Viết lại câu với hình thức đảo ngữ She had never been so happy before …………………………………………………………………………………… I have never heard such nonsense! …………………………………………………………………………………… I have never seen such a mess in my life …………………………………………………………………………………… Public borrowing has seldom been so high …………………………………………………………………………………… They had seldom participated in such a fascinating ceremony …………………………………………………………………………………… They little suspected that the musical was going to be a runaway success …………………………………………………………………………………… The embassy staff little realized that Ted was a secret agent …………………………………………………………………………………… I had hardly begun to apologize when the door closed …………………………………………………………………………………… The shop can in no way be held responsible for customers' lost property …………………………………………………………………………………… 10 The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony …………………………………………………………………………………… 11 Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face …………………………………………………………………………………… 12 The restaurant cannot accept animals under any circumstances …………………………………………………………………………………… 13 The artist rarely paid any attention to his agent's advice …………………………………………………………………………………… Bài tập 2: Viết lại câu cho nghĩa không thay đổi Her grief was so great that she almost fainted  So………………………………………… He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk  No sooner…………………………………………………… She had hardly begun to speak before people started interrupting her  Hardly…………………………………………………………… I only realized what I had missed when they told me about it later  Only when…………………………………………………… You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John  Nowhere………………………………………… The outcome of the election was never in doubt  At no time…………………………………… He forgot about the gun until he got home  Not until……………………………… The only way you can become a good athlete is by training hard every day  Only by………………………………………………………… Bài tập 3: Never … … me again a will she love b she loves c she won't loved d she will love Not only ………….but she is also very intelligent a she is beautiful b beautiful she is c is she beautiful d beautiful is she No sooner……… out that it rained a did I go b I went c had I gone d I had gone c he doesn't play d he does play Seldom…………… the guitar a he plays b does he play Hardly………… a word whether son came back a couldn't she say b she could say c she couldn't say d could she say Often………… a meeting a we have b we have c have we d we have Many a time ………….he wants to marry me a said he b he said c has he said d he has said Only at weekend………….my kids to Water Park a I don't take b I take c I take d I take So old………… that she couldn't dance a She wasn't b she was c wasn't she d was he 10 …………here yesterday, you would have met me a Were you b you were 11 On the battle field…………… c Had you been d You had been …………………………………………………………………………………… He booked tickets for the afternoon performance and the evening performance as well …………………………………………………………………………………… Burglars stole a thousand pounds’ worth of electrical goods, and left the flat in an awful mess …………………………………………………………………………………… Tony was not only late, but he had left all his books behind …………………………………………………………………………………… You will enhance your posture and improve your acting ability on this course …………………………………………………………………………………… It isn’t worth considering his suggestion for a moment …………………………………………………………………………………… She didn’t shed a tear when the story ended in tragedy …………………………………………………………………………………… The manager not once offered us an apology …………………………………………………………………………………… She made no sound as she crept upstairs …………………………………………………………………………………… 10.He only thought about having a holiday abroad after he retired ………………………………………………………………………………… Bài tập 8: Viết lại câu sử dụng ONLY I only realized how dangerous the situation had been when I got home …………………………………………………………………………………… It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat …………………………………………………………………………………… I understood Hamlet only after seeing it on the stage …………………………………………………………………………………… They didn’t get round to business until they had finished eating ………………………………………………………………………………… They had to wait for twelve hours before their flight left …………………………………………………………………………………… I didn’t realize who he was until later …………………………………………………………………………………… The door could not be opened without using force …………………………………………………………………………………… I won’t agree until Tom’s apologized …………………………………………………………………………………… To get the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time …………………………………………………………………………………… 10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day …………………………………………………………………………………… Bài tập 9: He spent all his money He even borrowed some from me Not only _ He had hardly left the office when the telephone rang No sooner _ I had only just put the phone down when the boss rang back Hardly _ He didn’t finish his work until the bell rang Not until We only began to see the symptoms of the disease after several months Only _ I have never seen anyone in my life drink as much as you Never A sleeping dog was lying under the table Under the table _ His brother had rarely been more excited Rarely _ The facts were not all made public until later Only 10 If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job Had _ 11 The response to our appeal was so great that we has to take on more staff Such 12 Harry broke his leg, and also injured his shoulder Not only 13 The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer Little _ 14 If you happen to see Helen, could you ask her to call me? Should 15 The bus driver can not be blamed for the accident in any way In _ 16 The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled So _ 17 If the government raised interest rates They would lose the election Were 18 As soon as I got into the bath, someone knocked at the door No sooner _ 19 There was so much uncertainty that the financial markets remained closed Such 20 It’s not common for there to be so much rain in March Seldom 21 You won’t allowed in until your identify has been checked Only 22 Just after the play started there was a power failure Hardly 23 The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this Rarely _ 24 We had only just arrived home when the police called Scarcely _ 25 Press photographers are banned from taking photographs backstage On no _ 26 The way so much money has been spent to so little purpose must be a record Never before _ 27 The judge was taken ill just after the trial proceedings began Barely Bài tập 10: Not until a monkey is several years old ……… to exhibit signs of independence from its mother A it begins B does it begin C and begin D is it begin ………… did Jerome accept the job A Only because it was an interesting work B Because it was an interesting work C Only because it was an interested work D The work was interesting ……… great was the destruction that the south took decades to recovered A Very B too C Such D So …… The Charges found themselves 7-0 down A Hardly had the games begun B Hardly the games had begun C The games had hardly begun D Hardly had begun the games Not until the fist land plants developed……………… A land animals appeared B did land animals appear C would land animals appear D the land animals appeared Not until it was too late ……………… to call Susan A I remembered B did I remember C did I remembered D I did remember Never before ………………… Such a wonderful child A I have seen B I had seen C I saw D have I seen Hardly had we settle down in our seats …………… the lights went out A than B when C then D after Only after checking three times …………certain of the answer Jim promised that never would he tell anyone else A I was B was I C were I D I were 10 Only when he is here …………… A he speaks English B does he speak English C he can speak English D he does speak English Bài tập 11: As a boy I have climbed that hill many a time …………………………………………………………………………………… His faithful dog sat by his site …………………………………………………………………………………… The book that you wanted is here …………………………………………………………………………………… The young man came into the room …………………………………………………………………………………… He had hardly gone out when it began to rain to rain …………………………………………………………………………………… Keith can be held responsible for the accident in no way …………………………………………………………………………………… I was shown how to operate the machine at no time …………………………………………………………………………………… Miss Weaver will be offered the job under no circumstance …………………………………………………………………………………… I will go all that way to visit him again on any account ……………………………………………………………………… 10 You will find so many happy people nowhere else …………………………………………………………………………………… 11 He has first class brain but he also a tremendously hard worker not only …………………………………………………………………………………… 12 They had granted one increase of pay than they asked for another no sooner …………………………………………………………………………………… 13 It is seldom wise to disregard the advice that he gives …………………………………………………………………………………… 14 I had heard such an extraordinary story never before …………………………………………………………………………………… 15 He had rarely met such a beautiful girl …………………………………………………………………………………… 16 He knows little what is going on …………………………………………………………………………………… 17 They will stay in that hotel never again …………………………………………………………………………………… 18 A movie can very seldom hold my attention like this one …………………………………………………………………………………… 19 They have invited us to their home not once …………………………………………………………………………………… KEYS Bài 1: She had never been so happy before > Never had she been so happy before I have never heard such nonsense! > Never have I heard such nonsense! I have never seen such a mess in my life > Never have I seen such a mess in my life Public borrowing has seldom been so high > Seldom has public borrowing been so high They had seldom participated in such a fascinating ceremony > Seldom had they participated in such a fascinating ceremony They little suspected that the musical was going to be a runaway success > Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success The embassy staff little realized that Ted was a secret agent > Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent I had hardly begun to apologize when the door closed > Hardly had I begun to apologise when the door closed The shop can in no way be held responsible for customers' lost property > In no way can the shop be held responsible for customers’ lost property 10 The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony > No sooner had the couple arrived than the priest started the ceremony 11 Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face > Only when Tom saw his wife’s face did he understand the meaning of the comment 12 The restaurant cannot accept animals under any circumstances > Under no circumstances can the restaurant accept animals 13 The artist rarely paid any attention to his agent's advice > Rarely did the artist pay any attention to his agent’s advice Bài 2: Her grief was so great that she almost fainted –> So great was her grief that she almost fainted He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk –> No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter She had hardly begun to speak before people started interrupting her –> Hardly had she begun to speak when people started interrupting her I only realized what I had missed when they told me about it later –> Only when they told me about it later did I realize what I had missed You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John –> Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs John The outcome of the election was never in doubt –> At no time was the outcome of the election in doubt He forgot about the gun until he got home –> Not until he got home did he remember about the gun The only way you can become a good athlete is by training hard everyday –> Only by training hard everyday can you become a good athlete Bài A D D 13 C 17 C C A 10 C 14 A 18 B C C 11 D 15 D 19 A B B 12 D 16 A 20 A Bài C A D 13 C 17 A D B 10 B 14 D 18 D D A 11 A 15 B 19 D C C 12 D 16 A 20 D Bài 5: he would never did I remember when was was I aware passed so high were the waves Peter has arrived than 10 should you leave early Bài 6: Never before had she been so happy Never have I heard such nonsense! Never in my life have I seen such a mess Never have our profits been higher than/ as higher as they are this year Never again would she trust her own judgment when buying antique Never before had the firm laid on such a sumptuous celebration Never have I come across such a horrifying film Never have I been so moved by a Shakespeare production Never for one moment did I think the consequences would be so far reaching 10 Never before had I tasted such a wonderful combination of flavors Bài 7: Not only is he your friend, but he’s mine too Not only did he book tickets for the afternoon performance but he also booked for the evening performance as well Not only did the burglars steal a thousand pounds’ worth of electrical goods, they also left the flat in an awful mess Not only was Tom late, but he had left all his books behind Not only will you enhance your posture but you will (also) improve your acting ability (as well) on this course Not for one moment is it worth considering his suggestion /is his suggestion worth considering Not a tear did she shed when the story ended in tragedy Not once did the manager offer is an apology Not a sound did she make as she crept upstairs 10 Not until he retired did he think about having a holiday abroad Bài 8: Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been Only last week did the Agriculture Minister admit defeat Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it Only after they had finished eating did they get round to business Only after they waited for twelve hours did their flight leave Only after did I realize who she was Only by (using) force could the door be opened Only when Tom’s apologized will I agree Only when you buy all twelve books at the same time can/will you get the 40% discount 10 Only by training hard can/will/could you become a good athlete Bài 9: Not only did he spend all his money but she also borrowed some from me No sooner had I left the office than the phone rang Hardly had I put the phone down when the boss rang back Not until the bell rang did he finish his work Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease Never in my life have seen anyone drink as much as you Under the table was lying a sleeping dog Rarely had his brother been more excited Only later were all the facts made public 10 Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job 11 Such was the responsible to our appeal that we has to take on more staff 12 Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder 13 Little did the police suspect that the judgment was the murderer 14 Should you see Helen, could you ask her to call me? 15 In no way can the bus be blamed for the accident 16 So heavy was the snowfall that all the trains had to be cancelled 17 Were the government to write interest rates they would lose the election 18 No sooner had I got into the bath than someone knocked on the door 19 Such was the uncertainty that the financial markets remained closed 20 Seldom is there so much rain in March 21 Only when your identity has been checked will you be allowed in 22 Hardly had the play started when there was a power failure 23 Rarely has the Prime Minister made so inept a speech 24 Scarcely had we arrived home when the police called 25 On no account are press photographers allowed to take photographs backstage 26 Never before has so much money been spent to so little purpose! 27 Barely had the trial proceedings begun when the judge was taken ill Bài 10: A B D A B B D B B 10 B Bài 11: Many a time have I climbed that hill as a boy By his site sat his faithful dog Here is the book that you wanted Into the room came the young man Hardly had he gone out when it began In no way can Keith be held responsible for the accident At no time was I shown how to operate the machine Under no circumstance will Miss Weaver be offered the job On any account will I go all that way to visit him again 10 Nowhere else will you find so many happy people 11 Not only does he have first class brain but he also a tremedously hard worker 12 No sooner had they granted one increase of pay than they asked for another 13 Seldom is it wise to disregard the advide that he gives 14 Never before had I heard such an extraordinary story 15 Rarely had I met such a beautiful girl 16 Little does he know what is going on 17 Never again will they stay in that hotel 18 Very seldom can a movie hold my attention like this one 19 Not once have they invited us to their home ... ONLY + Auxiliary + S + V + BUT + S + also + V Eg: Not only did we lose all our money, but we also came close to losing our lives  Chúng không hết tiền mà mạng NOT ONLY + To be + S + adj + BUT +. .. Negative , nor + auxiliary + S + V Eg: He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow  Anh tiền, anh anh mượn tiền BÀI TẬP Bài tập 1: Viết lại câu với hình thức đảo ngữ She had... + S + also + V Eg: Not only is he good at English but he can also draw very well  Anh giỏi tiếng anh mà vẽ đẹp V Đảo ngữ với until/till NOT UNTIL/TILL + clause/Adv of time + Auxiliary + S + V
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập + đáp án chuyên đề đảo ngữ, Lý thuyết và bài tập + đáp án chuyên đề đảo ngữ, Lý thuyết và bài tập + đáp án chuyên đề đảo ngữ

Từ khóa liên quan