Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng internet banking của khách hàng tại TP HCM

91 299 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2017, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn Thạc sĩ Phùng Hữu Hạnh Sinh viên thực Trần Ngọc Thiên Ngân MSSV 1211190665 Lớp 12DTDN07 Tp Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2016 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn Thạc sĩ Phùng Hữu Hạnh Sinh viên thực Trần Ngọc Thiên Ngân MSSV 1211190665 Lớp 12DTDN07 Tp Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc thực Ngân hàng Phát Triển TPHCM, không chép nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng cam đoan TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2016 (SV ký ghi rõ họ tên) iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học trƣờng Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức vô vững vàng bƣớc chân vào sống môi trƣờng làm việc sau Trƣớc hết, em xin gởi đến tất quý thầy cô trƣờng Hutech lòng biết ơn sâu sắc kiến thức vô quý thầy cô truyền đạt cho chúng em Quyển báo cáo đƣợc hoàn thành với giúp đỡ tận tình thầy Phùng Hữu Hạnh - ngƣời hƣớng dẫn em cụ thể, nhiệt tình hỗ trợ em xuyên suốt trình làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy! Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến chị Đặng Thị Hiếu – chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ, anh chị khối Nhân Sự - ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (Hội Sở) tạo điều kiện, tận tình dẫn, truyền đạt cho em kinh nghiệm thực tế, đồng thời cung cấp cho em thông tin cần thiết để em hoàn thành luận văn Do trình độ lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý thầy cô hội đồng để đề tài đƣợc hoàn thiện đầy đủ Kính chúc toàn thể quý thầy cô, quý Ngân hàng, gia đình bạn bè sức khỏe dồi thành công sống Xin chân thành cảm ơn ! TP.Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng Năm 2016 iv v MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu .2 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài: Luận văn gồm có chƣơng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ INTERNET BANKING TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 2.1 Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm .4 2.1.2 Các hoạt động NHTM kinh tế thị trƣờng 2.2 Ngân hàng điện tử giao dịch toán 2.2.1 Khái niệm ngân hàng điện tử 2.2.2 Lịch sử hình thành ngân hàng điện tử 2.2.2.1 Thế giới 2.2.2.2 Việt Nam 2.2.3 Các hình thức dịch vụ ngân hàng điện tử 2.2.4 Các giai đoạn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 2.3 Tổng quan Internet Banking 10 2.3.1 Khái niệm Internet Banking 10 2.3.2 Các đặc điểm, tiện ích Internet Banking 10 2.3.2.1 Tra cứu số dƣ tài khoản tiền gửi toán .11 2.3.2.2 Tra cứu thông tin chi tiết giao dịch liên quan 11 2.3.2.3 Chuyển khoản toán 11 2.3.3 Các cấp độ Internet Banking 11 2.3.3.1 Cấp độ cung cấp thông tin (Informative) 11 2.3.3.2 Cấp độ trao đổi thông tin (Communicate) 12 2.3.3.3 Cấp độ giao dịch (Transactional) .12 2.3.4 Những tiền đề phát triển Internet Banking 12 vi 2.3.5 Các tiện ích dịch vụ Internet Banking số ngân hàng địa bàn TPHCM .13 2.3.5.1 Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (Vietcombank): 14 2.3.5.2 Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank): 15 2.3.5.3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín (Sacombank): 16 2.3.5.4 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): 16 2.3.5.5 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank): 17 2.4 Các lý thuyết hành vi tiêu dùng động tiêu dùng .17 2.4.1 Lý thuyết hành vi tiêu dùng .18 2.4.2 Lý thuyết động tiêu dùng 19 2.5 Tổng quan nghiên cứu trƣớc Internet Banking .19 2.5.1 Nghiên cứu nƣớc 19 2.5.2 Nghiên cứu Việt Nam 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.2 Mô hình nghiên cứu 22 3.3 Dữ liệu nghiên cứu .25 3.3.1 Nguồn liệu 25 3.3.2 Cách lấy liệu 25 3.3.3 Mẫu nghiên cứu 27 3.3.3.1 Kích thƣớc mẫu 27 3.3.3.2 Cách lấy mẫu .28 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 Phân tích thống kê mô tả 29 4.1.1 Thông tin cá nhân .29 Giới tính 29 Độ tuổi .29 Nghề nghiệp 31 Mức thu nhập 32 Nhóm ngành 33 Tài khoản ngân hàng 34 Ngân hàng tin dùng, sao? 34 vii Mức độ giao dịch 36 Thời gian sử dụng .38 Dịch vụ Internet Banking 39 4.1.2 Đối tƣợng sử dụng Internet Banking 39 Ngƣời giới thiệu dịch vụ 39 Tiện ích Internet Banking 40 Tần suất sử dụng mạng Internet 41 Thủ tục đăng ký 41 Hệ thống điện tử 42 Mức phí dịch vụ hậu 43 Đánh giá độ bảo mật 43 Đánh giá giao dịch quầy 44 Đánh giá chất lƣợng dịch vụ Internet Banking 45 Đánh giá định sử dụng 45 4.2Kiểm định mô hình nghiên cứu 46 4.2.1 Kiểm định Cronback Alpha .46 Thang đo đánh giá thủ tục đăng ký 46 Thang đo đánh giá hệ thống điện tử .47 Thang đo đánh giá mức phí dịch vụ hậu 48 Thang đo đánh giá độ bảo mật .48 Thang đo đánh giá chất lƣợng giao dịch quầy 49 Thang đo đánh giá chất lƣợng dịch vụ Internet Banking .50 Thang đo đánh giá định sử dụng dịch vụ Internet Banking .50 4.2.2 Phân tích EFA 51 4.2.2.1 Biến độc lập 51 4.2.2.2 Biến phụ thuộc .52 4.3 Thực mô hình hồi quy .54 4.3.1 Phân tích tƣơng quan 55 4.3.2 Phân tích hồi quy 56 Hiện tƣợng đa cộng tuyến 57 Kiểm định phù hợp mô hình 57 Kiểm định giả thuyết 57 viii 4.4 Phân tích kết hồi quy 58 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Giải pháp 60 5.2.1 Nhóm giải pháp rút từ mô hình: .60 Nhóm giải pháp hệ thống điện tử: 60 Nhóm giải pháp chi phí sử dụng IB: 61 5.2.2 Nhóm giải pháp mô hình: 61 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đa dạng hóa tính sản phẩm: 61 Xây dựng hệ thống Internet Banking hƣớng đến mục tiêu cụ thể nhằm hạn chế rủi ro giao dịch 62 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu .63 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ANZ : Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) ATM : Automated teller machine Citibank : Ngân hàng Citi Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin Đông Á Bank : Ngân hàng TMCP Đông Á HDBank : Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM EFA : Exploratory Factor Analysis IB : Internet Banking NHĐT : Ngân hàng điện tử Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín Techcombank : Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam TMCP : Thƣơng mại cổ phần TMĐT : Thƣơng mại điện tử TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TPBank : Ngân hàng TMCP Tiên Phong Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam POS : Point of Sale x Nếu thực hƣớng nghiên cứu Tác giả cần chuyên sâu vào nhóm đối tƣợng riêng biệt nhóm tuổi ngành nghề khác để đƣa so sánh độ tuổi hay nhóm ngành sử dụng dịch vụ IB mà ngân hàng thƣơng mại cần hƣớng tới Bài nghiên cứu đƣa bảng xếp hạng chất lƣợng dịch vụ IB ngân hàng mức độ hài lòng khách hàng ngân hàng Từ đƣa bảng đánh giá chung giúp ngân hàng cạnh tranh đƣa thị trƣờng tiện ích tính tốt cho dịch vụ IB 64 PHỤ LỤC Câu hỏi khảo sát BẢNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKINGCÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Kính chào anh (chị), sinh viên năm cuối khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng trƣờng Đại Học Công Nghệ Tp.HCM Hiện nay, tiến hành khảo sát mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ internet banking ngân hàng Việt Nam Kết khảo sát giúp hiểu rõ khách hàng, từ đƣa đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ để đem đến mức độ hài lòng cao cho khách hàng Xin quý anh/chị dành chút thời gian điền đầy đủ vào bảng câu hỏi dƣới Rất mong nhận đƣợc hợp tác quý anh (chị) I.THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính anh chị: Nam Độ tuổi anh/chị: Từ 15 ~ 20 Từ 21 ~ 30 Từ 31 ~ 55 Trên 55 tuổi 3/ Nghề nghiệp anh/chị: Học sinh, sinh viên Công chức nhà nƣớc Nhân viên văn phòng Nữ Công nhân Đã hƣu Nội trợ khác:……………… 4/ Mức thu nhập anh/chị: Dƣới triệu Từ – 10 triệu Từ 10 – 25 triệu Từ 25 – 50 triệu Trên 50 triệu 5/Anh/chị làm việc nhóm ngành nào? Nhóm kinh tế - tài Nhóm trị - luật Nhóm văn hóa – truyền thông Nhóm kỹ thuật – điện tử Nhóm hàng không – du lịch Nhóm xây dựng Nhóm y tế Nhóm giáo dục Khác:……………… 6/Anh/chị có tài khoản ngân hàng hay không? Có Không 7/Anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng nào? Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank ACB HDBank Đông Á HSBC Khác:…………… 8/Tại anh/chị lại sử dụng dịch vụ ngân hàng đó? Thƣơng hiệu ngân hàng Mức ƣu đãi tốt Nhiều dịch vụ Ý kiến khác:……………… 9/Anh/chị có thƣờng xuyên giao dịch qua hệ thống ngân hàng không? Hiếm lần/tuần 3 lần/tuần Mỗi ngày 10/Anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng đƣợc bao lâu? Dƣới năm Từ 1-3 năm Từ 3-5 năm Trên năm 11/Anh/chị có sử dụng dịch vụ Internet Banking không? Có (vui lòng trả lời phần II) Không II NHÓM ĐỐI TƢỢNG SỬ DỤNG INTERNET BANKING 1/ Vì anh/chị biết đến dịch vụ Internet Banking Website ngân hàng Bạn bè, ngƣời thân Nhân viên ngân hàng Khác 2/ Tiện ích IB đƣợc ngƣời dùng sử dụng (chọn nhiều đáp án) Quản lý tài khoản Chuyển tiền Thanh toán dịch vụ (nạp tiền đt, cƣớc internet ADSL, cƣớc truyền thình, vé tàu xe,…) Western union Tiền gửi Dịch vụ thẻ 3/ Tần suất sử dụng mạng Internet Ít sử dụng Cách ngày Mỗi ngày m H Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Đánh giá thủ tục đăng ký m Thái độ nhân viên ngân hàng, thân thiện, nhiệt tình Thủ tục đăng ký dịch vụ đơn giản 5 Dịch vụ IB linh động lúc nơi 5 Hệ thống đƣờng truyền nhanh Hoạt động 24/24 Mức phí chấp nhận đƣợc Dịch vụ khuyến hấp dẫn, phong phú 5 10 Độ bảo mật thông tin tốt 11 Cập nhật tính bảo mật thƣờng xuyên 12 Thủ tục rƣờm rà, tốn thời gian 13 Không có nhiều phòng giao dịch chi nhánh 14 Các tiện ích không nhiều Phiếu đăng ký dịch vụ dễ hiểu, rõ ràng, khách hàng dễ dàng nắm đƣợc nội dung dịch vụ Đánh giá hệ thống điện tử Đánh giá mức phí dịch vụ hậu Tiện ích mà IB mang lại cao so với chi phí bỏ để sử dụng IB Đánh giá độ bảo mật Đánh giá giao dịch quầy Đánh giá chất lƣơng dịch vụ Internet Banking 15 Tính phong phú, đa dạng 16 Có thể sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ 17 Dễ sử dụng 18 Tiết kiệm thời gian 19 Hƣớng dẫn sử dụng rõ ràng 20 Liên kết nhiều với cửa hàng online 5 5 Đánh giá định sử dụng dịch vụ Internet Banking 21 Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ IB thời gian tới 22 Tôi sử dụng dịch vụ IB thƣờng xuyên phạm vi 23 Tôi giới thiệu cho ngƣời thân/bạn bè/đồng nghiệp/ sử dụng dịch vụ IB SPSS Tai khoan ngan hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Co 200 100.0 100.0 100.0 Dich vu Internet Banking Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Co 200 100.0 100.0 100.0 Tan xuat su dung mang Internet Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Moi 200 100.0 100.0 100.0 TT01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 10 5.0 5.0 5.0 Khong dong y 62 31.0 31.0 36.0 Khong y kien 68 34.0 34.0 70.0 Dong y 60 30.0 30.0 100.0 200 100.0 100.0 Total TT02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 4.0 4.0 4.0 Khong y kien 40 20.0 20.0 24.0 Dong y 86 43.0 43.0 67.0 Hoan toan dong ý 66 33.0 33.0 100.0 200 100.0 100.0 Total TT03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 98 49.0 49.0 49.0 Khong y kien 86 43.0 43.0 92.0 Dong y 16 8.0 8.0 100.0 200 100.0 100.0 Total HT04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong y kien 16 8.0 8.0 8.0 Dong y 78 39.0 39.0 47.0 Hoan toan dong y 106 53.0 53.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 HT05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong dong y Valid 1.0 1.0 1.0 Khong dong y 82 41.0 41.0 42.0 Khong y kien 60 30.0 30.0 72.0 Dong y 56 28.0 28.0 100.0 200 100.0 100.0 Total HT06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong y kien 48 24.0 24.0 24.0 Dong y 84 42.0 42.0 66.0 Hoan toan dong y 68 34.0 34.0 100.0 200 100.0 100.0 Total PH07 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 46 23.0 23.0 23.0 Khong y kien 154 77.0 77.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 PH08 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 44 22.0 22.0 22.0 Khong y kien 156 78.0 78.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 PH09 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 4.0 4.0 4.0 46 23.0 23.0 27.0 78 39.0 39.0 66.0 58 29.0 29.0 95.0 10 5.0 5.0 100.0 200 100.0 100.0 Total BM10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y Valid 56 28.0 28.0 28.0 Hoan toan dong y 144 72.0 72.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 BM11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong y kien Valid 58 29.0 29.0 29.0 Dong y 142 71.0 71.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 TQ12 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y Valid Hoan toan dong y Total 168 84.0 84.0 84.0 32 16.0 16.0 100.0 200 100.0 100.0 TQ13 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y Valid Hoan toan dong y Total 164 82.0 82.0 82.0 36 18.0 18.0 100.0 200 100.0 100.0 TQ14 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y Valid 50 25.0 25.0 25.0 Hoan toan dong y 150 75.0 75.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 IB15 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong y kien Dong y Valid Hoan toan dong y Total 38 19.0 19.0 19.0 118 59.0 59.0 78.0 44 22.0 22.0 100.0 200 100.0 100.0 IB16 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 24 12.0 12.0 12.0 Khong y kien 68 34.0 34.0 46.0 Dong y 92 46.0 46.0 92.0 Hoan toan dong y 16 8.0 8.0 100.0 200 100.0 100.0 Total IB17 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong y kien Dong y Valid Hoan toan dong y Total 32 16.0 16.0 16.0 110 55.0 55.0 71.0 58 29.0 29.0 100.0 200 100.0 100.0 IB18 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y Valid 36 18.0 18.0 18.0 Hoan toan dong y 164 82.0 82.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 IB19 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 32 16.0 16.0 16.0 Khong y kien 76 38.0 38.0 54.0 Dong y 92 46.0 46.0 100.0 200 100.0 100.0 Total IB20 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 24 12.0 12.0 12.0 Khong y kien 50 25.0 25.0 37.0 Dong y 126 63.0 63.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 QD21 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y 56 28.0 28.0 28.0 144 72.0 72.0 100.0 200 100.0 100.0 Hoan Valid toan dong y Total QD22 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y 50 25.0 25.0 25.0 150 75.0 75.0 100.0 200 100.0 100.0 Hoan Valid toan dong y Total QD23 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong y 50 25.0 25.0 25.0 150 75.0 75.0 100.0 200 100.0 100.0 Hoan Valid toan dong y Total TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt  (http://myebank.vnexpress.net/giai-thuong/)  http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-danh-gia-muc-do-hai-long-cua-cac-khachhang-doi-voi-dich-vu-ban-hang-da-cap-cua-cong-ty-tnhh-lo-hoi-41771/  http://luanvan.co/luan-van/de-tai-tinh-hinh-huy-dong-tien-gui-tiet-kiem-tai-nganhang-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam-chi-nhanh-dong-nai-22689/  http://lib.hutech.edu.vn/SitePages/home.aspx  https://www.youtube.com/results?search_query=spss+pham+loc  http://pes.htu.edu.vn/nghien-cuu/dong-co-tieu-dung-trong-hoat-dong-quan-trikinh-doanh.html  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2006  Luật Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 02/1997/QH10 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011  Nguyễn Minh Kiều, 2009 Giáo trình Nghiệp vụ NHTM TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê  Trần Huỳnh Anh Thƣ, 2013 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ IB khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh  Nguyễn Thị Hải Thƣ, 2015 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận dịch vụ IB ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh  Nguyễn Thị Quý, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ IB khách hàng cá nhân Eximbank chi nhánh Tiền Giang Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh  http://www.sajim.co.za/index.php/SAJIM/article/view/444/446  https://www.researchgate.net/publication/264824344_The_role_of_internet_b anking_in_continuous_improvement_areas_Quantitative_evidence_from_Jord anian_banks  Rambalak Yadav, Vikas Chauhan & Govind Swaroop Pathak, 2015 Intention to adopt internet banking in an emerging economy: a perspective of Indian youth International Journal of Bank, 33(4): 530 - 544  Sujeet Kumar Sharma, Srikrishna Madhumohan Govindaluri & Shahid M Al Balushi, 2015 Predicting determinants of Internet banking adoption Management Research Review, 38(7): 750 - 766  Vinh Sum Chau & Liqing W.L.C Ngai, 2010 The youth market for internet banking services: perceptions, attitude and behaviou Journal of Services Marketing, 24(1): 42 - 60 ... NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG... IB khách hàng - Kiến nghị đƣa giải pháp nhằm nâng cao dịch vụ IB tƣơng lai 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố ảnh hƣởng đến định sử dụng IB khách hàng TPHCM? - Yếu tố ảnh hƣởng mạnh đến định sử. .. nhiều bất cập khách hàng Dựa tảng học việc thực tập ngân hàng, thực khóa luận tốt nghiệp để báo cáo kết nghiên cứu Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ sử dụng Internet Banking khách hàng Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng internet banking của khách hàng tại TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng internet banking của khách hàng tại TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng internet banking của khách hàng tại TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn