Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

111 780 2
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2017, 01:37

MC LC M U Chng 1- Mt s Lý lun c bn v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu 1.1 Hp ng dõn s vụ hiu 1.1.1 Khỏi nim hp ng dõn s vụ hiu 1.1.2 Phõn loi hp ng dõn s vụ hiu 20 1.2.Hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu Chng - Hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ 24 30 hiu theo quy nh ca phỏp lut vit nam hin hnh 2.1 Mt s c im 2.1.1 Quy định hợp đồng vô hiệu hậu pháp lý hợp 30 30 đồng dân vô hiệu điều chỉnh chung vô hiệu hợp đồng dân sự, hợp đồng th-ơng mại, hợp đồng lao động hậu pháp lý của loại hợp đồng 2.1.2 Cách tiếp cận mối liên hệ hợp đồng dân vô hiệu 31 hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu với quy định khác tổng thể nội dung BLDS 2.1.3 Nguyên tắc xác định hợp đồng dân vô hiệu 2.2 Các tr-ờng hợp hợp đồng dân vô hiệu 2.2.1 Hp ng dõn s vụ hiu vi phm iu cm ca phỏp 32 34 34 lut, trỏi o c xó hi 2.2.2 Hp ng dõn s vụ hiu gi to 37 2.2.3 Hp ng dõn s vụ hiu ngi tham gia giao kt hp 38 ng dõn s khụng cú nng lc hnh vi dõn s 2.2.4 Hp ng dõn s vụ hiu b nhm ln 42 2.2.5 Hp ng dõn s vụ hiu b la di, e da 44 2.2.6 Hp ng dõn s vụ hiu ngi xỏc lp khụng nhn thc 47 v lm ch c hnh vi ca mỡnh xỏc lp hp ng 2.2.7 Hp ng dõn s vụ hiu khụng tuõn th quy nh v 47 hỡnh thc 2.2.8 Hp ng dõn s vụ hiu cú i tng khụng thc hin 51 c 2.3 Hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu 2.3.1 Cỏc bờn khụi phc li tỡnh trng ban u, hon tr cho 53 54 nhng gỡ ó nhn, khụng hon tr c bng hin vt thỡ phi hon tr bng tin 2.3.2 Bờn cú li gõy thit hi phi bi thng 56 2.3.3 Ti sn giao dch, hoa li, li tc b tch thu trng 60 hp phỏp lut cú quy nh 2.4 Mt s quy nh khỏc v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu 61 phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu 2.4.1 Hp ng dõn s vụ hiu tng phn 61 2.4.2 Bo v ngi th ba tỡnh trng hp hp ng 62 dõn s vụ hiu Chng - thc tin ỏp dng phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu 64 qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu - mt s gii phỏp nhm hon thin phỏp lut 3.1 Thc tin ỏp dng phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu 64 phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu 3.1.1 p dụng quy định chung hợp đồng dân vô hiệu (theo 65 quy định Điều 127 BLDS) 3.1.2 áp dụng quy định hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm 66 pháp luật, trái đạo đức xã hội 3.1.3 ỏp dng quy nh hp ng dõn s vụ hiu ngi tham gia giao kt hp ng khụng cú nng lc hnh vi dõn s 70 3.1.4 p dụng quy định hợp đồng vô hiệu bị nhầm lẫn, lừa 72 dối, đe dọa 3.1.5 áp dụng quy định hợp đồng vô hiệu không tuân thủ quy 78 định hình thức 3.1.6 ỏp dng quy nh v thi hiu yờu cu Tũa ỏn tuyờn b hp 83 ng dõn s vụ hiu 3.1.7 p dụng quy định hậu pháp lý hợp đồng dân vô 84 hiệu 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 3.2.1 Ph-ơng h-ớng hoàn thiện quy định pháp luật dân 89 89 hợp đồng dân hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu 3.2.2 Kiến nghị cụ thể 92 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế đảm bảo thực 94 pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu KT LUN 96 DANH MC TI LIU THAM KHO 98 BNG CH VIT TT TRONG LUN VN: BLDS : B lut dõn s BLHS : B lut hỡnh s TAND : Tũa ỏn nhõn dõn TANDTC : Tũa ỏn nhõn dõn ti cao UBND y ban nhõn dõn : BLDS nm 1995: B lut dõn s ca Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c Quc hi thụng qua ngy 28.10.1995 (cú hiu lc ngy 1.1.1996) BLDS nm 2005: B lut dõn s ca Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c Quc hi thụng qua ngy 14.6.2005 (cú hiu lc ngy 1.1.2006) M U Tớnh cp thit ca ti Hp ng dõn s l mt nhng phng thc hu hiu cỏc ch th thc hin quyn, ngha v dõn s ca mỡnh Hp ng dõn s cng cú ý ngha quan trng iu kin nn kinh t th trng nh hng XHCN nc ta giai on hin Nhng quy nh v hp ng dõn s c quy nh ti BLDS Vit Nam nm 1995 ó to mt hnh lang phỏp lý cho giao lu dõn s Tuy nhiờn, cỏc quy nh ny c son tho cn c vo thc tin nhng nm 1990, tri qua hn nm thc hin cựng vi s phỏt trin mi mt ca i sng kinh t - xó hi, ó bc l nhng hn ch, bt cp Nhiu quy nh khụng cũn phự hp vi iu kin kinh t xó hi hin nay, ú khụng th phỏt huy ht tỏc dng thc t T thc tin phỏt trin a dng cỏc quan h dõn s t yờu cu: BLDS núi chung, nhng quy nh v hp ng dõn s núi riờng cn phi c sa i theo hng hin i hn, phự hp hn vi nhng chuyn bin ca xó hi, cng nh phi d oỏn trc c nhng chuyn bin tip theo Cỏc quy nh v hp ng dõn s ú bao gm hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu BLDS nm 2005 trờn c s k tha cú chn lc cỏc quy nh ca BLDS nm 1995, ó cú nhng sa i, b xung v iu chnh hiu qu hn cỏc quan h hp ng Nhng nhng quy nh ny phỏt huy hiu lc trờn thc t, cn tip tc cú nhng nghiờn cu khoa hc Vic nghiờn cu khụng ch dnh cho cỏc nh khoa hc, m cũn l cụng vic cp thit ca cỏc c quan thi hnh phỏp lut Thc t cho thy, nhng quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu cú vai trũ quan trng iu chnh nhng quan h giao lu dõn s nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha hin Mt khỏc, nhng quy nh ny khụng tn ti c lp m cú s liờn h cht ch vi nhng quy nh khỏc tng th ni dung BLDS nm 2005 Bi vy nhng nghiờn cu v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu ó cú nhng úng gúp ỏng k vic nõng cao nhn thc ca cỏc bờn ch th tham gia quan h hp ng, gúp phn lm sỏng t nhng quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu cỏc bn phỏp lut tng thi k Nhng nghiờn cu ny l nhng ti liu tham kho cú giỏ tr cụng tỏc ỏp dng, thc thi phỏp lut cng nh cụng tỏc ph bin phỏp lut Chớnh vỡ vy, tỏc gi la chn : Hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu lm ti nghiờn cu cho lun thc s lut hc Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Nghiờn cu, phõn tớch nhng quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu khụng phi l mi Vic nghiờn cu hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu ó c nhiu nh khoa hc phỏp lý quan tõm cỏc thi k, di nhng gúc khỏc Trc thi im BLDS nm 2005 cú hiu lc (1.1.2006), hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu ó c cp ti nhiu cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, nh: Lun thc s lut hc ca tỏc gi Trn Trung Trc: Mt s v giao dch dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú, Lun ỏn tin s lut hc ca tỏc gi Nguyn Vn Cng: Giao dch dõn s vụ hiu v vic gii quyt hu qu phỏp lý ca giao dch dõn s vụ hiu, Hp ng kinh t vụ hiu ca TS Lờ Th Bớch Th (Sỏch tham kho) NXB Chớnh tr quc gia nm 2004 Mt s cú liờn quan ti hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu cỏc gúc hp, c trỡnh by cỏc bỏo, chớ, ti nghiờn cu khoa hc Tuy nhiờn, sau thi im BLDS nm 2005 cú hiu lc, mc dự cỏc quan im v quy nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu, cng nh vic ỏp dng cỏc quy nh ny vo thc t mc dự cú nhng thay i, nhng li cú rt ớt cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, c bit l nhng cụng trỡnh khoa hc nghiờn mt cỏch h thng v cỏc ny Vỡ vy, ti: Hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu cú nhng giỏ tr lý lun v thc tin nht nh Mc ớch nghiờn cu ti Vic nghiờn cu ti nhm nhn thc sõu sc v ton din v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu núi chung Vic nghiờn cu nhm lm sỏng t nhng quan im, t tng v bn cht ca nhng quy nh phỏp lut dõn s Vit Nam v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu, thy c nhng im phự hp v cha phự hp ca cỏc quy nh v ny iu kin kinh t, xó hi hin Cn c trờn phỏp lut thc nh, thc tin ỏp dng, lun cú th a mt s phng hng cho vic ỏp dng nhng quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu nhng quy nh ny thc s i vo i sng; xut, kin ngh mt s sa i, b sung c th i vi cỏc quy nh ca BLDS v ny Phm vi nghiờn cu ti trung nghiờn cu cỏc sau: Khỏi nim chung v nhng lý lun liờn quan n hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu theo khoa hc phỏp lý v phỏp lut mt s nc trờn th gii; Phõn tớch nhng quy nh ca phỏp lut dõn s Vit Nam, c bit l cỏc quy nh ca BLDS nm 2005 v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu Nghiờn cu mi quan h ca quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu vi cỏc quy nh khỏc tng th ni dung ca BLDS Trờn c s, phõn tớch, tng kt thc tin ỏp dng phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu, a nhng kin ngh nhm hon thin phỏp lut Phng phỏp nghiờn cu Tỏc gi ly quan im vt v phộp bin chng lm c s lý lun v phng phỏp lun nghiờn cu ti Tỏc gi cũn s dng mt s phng phỏp, nh: Tng hp, so sỏnh lut, phõn tớch quy phm, phõn tớch ỏn quyt nghiờn cu ti Mt khỏc, trờn c s ỏnh giỏ thc tin ỏp dng phỏp lut, thc tin xó hi, a nhng bt cp ca quy nh c, nhng im phự hp v cha phự hp ca quy nh mi Nhng kt qu nghiờn cu mi Trong bi cnh BLDS 2005 mi ban hnh, quan im v quy nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng dõn s v hp ng dõn s vụ hiu cú nhng thay i nht nh Tỏc gi ó phõn tớch, tng hp cỏc quan im khoa hc, cỏc quy nh theo phỏp lut Vit Nam v mt s nc trờn th gii v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu, lm rừ c s lý lun v quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu, ng thi lm sỏng t tớnh k tha v phỏt trin ca phỏp lut Vit Nam hin hnh v cỏc quan im v quy nh ny Trờn c s nghiờn cu thc tin ỏp dng phỏp lut v gii quyt cỏc tranh chp ti TAND, tỏc gi ỏnh giỏ hiu qu tớch cc vic iu chnh cỏc quan h v hp ng dõn s vụ hiu v gii quyt hu qu ca hp ng dõn s vụ hiu, ng thi cng ch mt s im cha phự hp v nguyờn nhõn dn n tỡnh trng ú Bờn cnh ú, lun a mt s kin ngh, gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu C cu lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc cỏc ti liu tham kho, Lun gm chng: Chng 1- Mt s lý lun c bn v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu Chng - Hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam hin hnh Chng - Thc tin ỏp dng phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu - Mt s kin ngh nhm hon thin phỏp lut v ny Chng MT S VN Lí LUN C BN V HP NG DN S Vễ HIU V HU QU PHP Lí CA HP NG DN S Vễ HIU 1.1 HP NG DN S Vễ HIU 1.1.1 Khỏi nim hp ng dõn s vụ hiu Hp ng dõn s vụ hiu l thut ng c s dng ph bin khoa hc phỏp lý v phỏp lut hp ng Trong ch nh hp ng dõn s, hp ng dõn s vụ hiu l mt b phn khụng th tỏch ri, mi quan h bin chng hp ng dõn s, iu kin cú hiu lc ca hp ng dõn s Tuy nhiờn, hp ng dõn s c nh ngha tng i ph bin phỏp lut dõn s ca cỏc nc, thỡ khỏi nim hp ng dõn s vụ hiu li khụng c phỏp lut dõn s ca nhiu nc trờn th gii (trong ú cú Vit Nam) a ra, m thụng thng ch lm rừ cỏc tiờu xỏc nh s vụ hiu ca hp ng dõn s * Tip cn theo ngha thụng thng, Vụ hiu - khụng cú hiu lc, mt tỏc dng [25, tr 880] Theo cỏch hiu ny, hp ng dõn s vụ hiu l hp ng khụng cú giỏ tr (hiu lc) v mt phỏp lý, khụng c phỏp lut cụng nhn Do ú, nú khụng lm phỏt sinh hu qu phỏp lý m cỏc bờn mong mun * Tip cn t gúc bn cht ca hp ng: Hp ng dõn s l nhng giao dch phỏp lý song phng hoc a phng, qua ú th hin s thng nht ý ca cỏc bờn, vi mc ớch t c nhng h qu phỏp lý nht nh l vic xỏc lp, thay i hay chm dt cỏc quyn, ngha v rng buc cỏc bờn quan h hp ng dõn s Nhng quyn t giao kt hp ng dõn s khụng phi l tuyt i Ngy nay, xut phỏt t gúc bo v trt t cụng, cỏc bờn tham gia hp ng dõn s b iu chnh ca phỏp lut thụng qua cỏc iu kin c th m cỏc bờn phi tuõn th tham gia quan h hp ng dõn s Hp ng dõn s s c phỏp lut cụng nhn v cú hiu lc phỏp lut ỏp ng c nhng yờu cu, iu kin nht nh theo quy nh ca phỏp lut Ngc li, trng hp nhng iu kin trờn theo quy nh ca phỏp lut khụng c tha * i vi vic bi thng thit hi: Trong BLDS khụng cú quy nh riờng no lm cn c cho vic gii quyt bi thng thit hi li ca cỏc bờn lm cho hp ng vụ hiu Do ú, Tũa ỏn phi cn c vo ch nh bi thng thit hi ngoi hp ng thỡ mi cú c s gii quyt Tuy nhiờn, BLDS nm 1995 cng nh BLDS nm 2005 khụng xỏc nh rừ vic ỏp dng c s ny Trong hp ng dõn s, li l yu t xỏc nh trỏch nhim dõn s ca cỏc bờn hp ng vụ hiu V nguyờn tc, li c ý phi chu trỏch nhim nng hn li vụ ý Tuy nhiờn, x lý hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu, theo iu 146 BLDS nm 1995 thỡ trng hp cỏc bờn ó giao kt hp ng dõn s vụ hiu cha thc hin hay trng hp ó thc hin mt phn hoc thc hin xong ton b nhng khụng xy thit hi thỡ cỏc bờn ch phi hon tr cho nhng gỡ ó nhn, nu khụng hon tr c bng hin vt thỡ phi hon tr bng tin Nhiu trng hp, tũa ỏn b qua li ca cỏc bờn dn n hp ng vụ hiu, gii quyt bi thng thit hi Tranh chp hp ng mua bỏn gia ụng Lờ Vn Minh v ụng Hong Trng Lý (Bn ỏn Dõn s phỳc thm s 33/DSPT ngy 31.10.2004 ca TAND Tnh K trớch Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2005 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2006 ca ngnh TAND) sau õy l vớ d: Din tớch 1500 m2 t trờn cú lũ gch l ca v chng ụng Lờ Vn Minh v b Phan Th Din B Din ó t ý chuyn nhng cho ụng Hong Trng Thụng ( ụng Lý ng tờn) m khụng cú s ng ý ca ụng Minh Tũa ỏn cp s thm v phỳc thm u xỏc nh hp ng vụ hiu, nhng ch buc b Din tr li s tin 20.000.000 ng ó nhn ca ụng Thụng, m khụng xỏc nh bờn cú li phi bi thng nh quy nh ti iu 146 BLDS nm 1995 v im c tiu mc 2.3 Mc Ngh quyt 02/2004/NQ-HTP ca HTP TANDTC l khụng ỳng Nh vy, trng hp trờn li ó khụng t ra, mc dự ớt nht mt bờn cú li Nu x lý nh vy, cha phỏt huy c vai trũ ca phỏp lut 93 vic bo v li ớch ca cỏc bờn, k cng xó hi õy l vng mc liờn quan n nng lc ca i ng cỏn b lm cụng tỏc xột x * V ch ti tch thu ti sn giao dch, hoa li, li tc: ỏp dng ch ti ny, phỏp lut cn cú quy nh v tớnh cht hp ng dõn s vụ hiu, hay tiờu ch yu cho vic xỏc nh tớnh cht ca hp ng dõn s vụ hiu lm cn c Tũa ỏn ỏp dng ch ti tch thu ti sn giao dch, hoa li, li tc thu c t loi hp ng vụ hiu ny Vng mc i vi ch ti tch thu ti sn giao dch, hoa li, li tc hp ng dõn s b vụ hiu ó c iu chnh iu 137 BLDS nm 2005, ú quy nh rừ: Ch trng hp phỏp lut cú quy nh Trong trng hp phỏp lut khụng cú quy nh, ch ti ny khụng th c ỏp dng 3.2 MT S KIN NGH NHM HON THIN PHP LUT 3.2.1 Phng hng hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut dõn s v hp ng dõn s v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu - Vic sa i v b sung cỏc quy nh hon thin phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu trờn c s k tha v phỏt trin nhng quy nh cũn phự hp phỏp lut dõn s núi chung v h thng phỏp lut v hp ng núi riờng: Thc t cho thy, cỏc quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu BLDS nm 2005 trờn c s k tha cú chn lc cỏc quy nh ca BLDS nm 1995, ó cú nhng sa i, b xung v iu chnh hiu qu hn cỏc quan h liờn quan n hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu Tuy nhiờn, thc tin ó chng minh s phỏt trin mi mt ca i sng kinh t - xó hi, s lm ny sinh nhng quan h mi m phỏp lut khụng th d liu v bao quỏt ton b Mt khỏc, nhng quan h c cng cú thay i, bi vy nhng quy nh trc õy l phự hp cú th s tr nờn khụng cũn phự hp vi iu kin kinh t xó hi hin nay, ú khụng th phỏt huy ht tỏc dng thc t 94 T thc tin phỏt trin a dng cỏc quan h dõn s t yờu cu phỏp lut dõn s núi chung, nhng quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s núi riờng cn phi c sa i theo hng hin i hn, phự hp hn vi nhng chuyn bin ca xó hi, cng nh phi d oỏn trc c nhng chuyn bin tip theo Bi vy, k tha v phỏt trin nhng quy nh cũn phự hp BLDS v h thng phỏp lut v hp ng luụn l yờu cu khụng th thiu quỏ trỡnh hon thin phỏp lut - Vic sa i v b sung cỏc quy nh hon thin phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s gn lin tng cng quc t húa phỏp lut: Quc t húa hay tng cng s nh hng ca yu t nc ngoi n s phỏt trin ca h thng phỏp lut quc gia l xu th phỏt trin c bn ca phỏp lut núi chung Quc t húa i vi hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu th hin hai khớa cnh: Mt l, s tng tng thớch khụng nhng ni dung, h thng cỏc ngun lut v khỏi nim phỏp lý Hai l, s tip thu cú chn lc cỏc quy nh, cỏc khỏi nim phỏp lý ca nc khỏc Vit Nam, hi nhp quc t v phỏp lut l yờu cu tt yu v cp thit hin nc ta ó tham gia hi nhp ngy cng sõu vo kinh t th gii v khu vc vi s kin: gia nhp Hip hi cỏc quc gia ụng Nam (ASEAN), T chc Thng mi th gii (WTO) ỏp ng nhu cu giao lu kinh t quc t v hi nhp, to s hp dn u t, phỏp lut dõn s Vit Nam, nhng nm va qua ó cú nhng phỏt trin tớch cc, nh s sa i quan im cho tng thớch hn vi phỏp lut cỏc nc khu vc v th gii Vớ d: V khỏi nim quan h dõn s t ngha hp nhm mc ớch sinh hot tiờu dựng - sang ngha khỏi quỏt ỳng vi bn cht ca dõn s - bao trựm quan h dõn s, kinh t, thng mi, lao ng, hụn nhõn v gia ỡnh Hay quan im coi hỡnh thc ca hp ng l iu kin cú hiu lc ca hp ng trng hp phỏp lut cú quy nh Tuy nhiờn, cũn nhng im phỏp lut dõn s Vit Nam cha thc s tng thớch, nhiu ó 95 hỡnh thnh, phỏt trin tng i ph bin cỏc nc nhng cũn tng i mi m Vit Nam Vớ d: Th in t c coi l hỡnh thc ca hp ng thỡ iu ny cha c ghi nhn chớnh thc BLDS (ghi chỳ: Hỡnh thc hp ng di dng thụng ip d liu in t c quy nh ti Lut giao dch in t) Vỡ vy, vic quc t húa, iu chnh cho phỏp lut dõn s núi chung, hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú núi riờng tng thớch, cng nh du nhp phỏp lut nc ngoi b xung cho phỏp lut Vit Nam l iu ht sc cn thit - Cn thit phi cú quy nh c th hp mt s v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu BLDS trỏnh phi ban hnh nhiu bn hng dn thi hnh, nhng m bo tớnh bao quỏt v linh hot ca phỏp lut: Cú hai xu hng ph bin hin ang c ỏp dng vic xõy dng phỏp lut: - Mt l, n gin húa cỏc quy nh vi kt cu n gin nhng mch lc, d hiu, ng thi gim bt s lng v s phc cỏc iu lut mang tớnh cht chung Cỏch quy nh ny s lm iu lut mang tớnh bao quỏt chung, to c s ch ng, linh hot cho ngi thc hin phỏp lut - Hai l, quy nh thờm nhiu iu khon chi tit, rừ rng, s lm phỏp lut phong phỳ, c th hn Cỏch iu chnh ny giỳp c quan thc hin phỏp lut cú th d dng dng cỏc quy nh ca phỏp lut vo thc t, trỏnh nhiu cỏch hiu v dng quỏ rng nh cỏch iu chnh th nht Nhng s cú hn ch l iu lut khụng linh hot, ng thi khụng mang tớnh bao quỏt, khú cú th iu chnh c nhng quan h mi, nhng mi phỏt sinh thc t Phỏp lut v hp ng ca nhiu nc c bit l cỏc nc theo h thng ỏn l, h thng lut bn c coi cỏc quy nh ca lut l phn cng v tng i n nh Cũn li s dng ỏn l coi ú l phn mm, lm nhim v b xung Do ú, phỏp lut ca cỏc nc ny cú c s uyn chuyn, linh hot v d dng thớch nghi vi cỏc iu kin thc tin v cng rt d dng thay i phự hp vi thc tin Vit Nam hin nay, ỏn l cha c cụng nhn l ngun ca phỏp 96 lut (mc dự cỏc tng kt cụng tỏc xột x ca TANDTC c s dng nhng hng dn, tham kho v ng li xột x), Do ú, vic sa i, b xung lut, hng dn thc hin l cụng vic thng xuyờn c t vi cỏc nh lm lut Tuy nhiờn, xut phỏt t thc t: vi s phỏt trin ca i sng kinh t - xó hi, quan h hp ng dõn s ngy cng a dng, phc tp, vi s xut hin nhiu loi ti sn mi, hp ng mi v hỡnh thc mi Bi vy, mt nhng nh hng sa i BLDS nm 1995 l quy nh c th hp mt s v hp ng (bao gm c hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu) BLDS trỏnh phi ban hnh nhiu bn hng dn thi hnh Trong iu kin kinh t xó hi hin nay, õy l nh hng phự hp, nhiờn cỏc bn hng dn thi hnh di lut (Ngh nh ca Chớnh ph, Thụng t ca cỏc B, Ngnh ) l khụng th thiu, bi iu lut thỡ khụng th c th, chi tit ti tng tỡnh riờng bit 3.2.2 Kin ngh c th - Khin ngh sa i iu 127 BLDS: ni dung ca iu lut ny va mm do, va bao hm nhng trng hp c th, trng hp riờng v hp ng dõn s vụ hiu v phự hp vi thc tin, cn thay t khụng cú thnh khụng m bo ỳng, c th: - Giao dch dõn s khụng m bo ỳng cỏc iu kin c quy nh ti iu 122 ca B lut ny thỡ vụ hiu; - Kin ngh hon thin quy nh ti iu 128 BLDS: Cn cú s phõn bit trng hp cỏc bờn giao kt hp ng ó tuõn th y cỏc quy nh ca phỏp lut, nhng quỏ trỡnh thc hin, cú s thay i v chớnh sỏch ca nh nc, m mt phn hoc ton b ni dung ca hp ng ú tr thnh vi phm iu cm ca phỏp lut vi cỏc trng hp hp ng vụ hiu cú mc ớch v ni dung ca hp ng vi phm iu cm ca phỏp lut, trỏi o c xó hi khỏc ng thi, cú hng dn ng li x lý i vi trng hp ny bn di lut m bo quyn li ca cỏc bờn giao kt hp ng 97 - Kin ngh b sung quy nh ti iu 130 BLDS: B sung thờm quy nh: - Trong trng hp hp ng dõn s cha kp thc hin, hoc ang c thc hin, m ngi cha thnh niờn, ngi mt nng lc hnh vi dõn s, ngi b hn ch nng lc hnh vi dõn s khụi phc li nng lc hnh vi dõn s thỡ quyn yờu cu tuyờn b hp ng vụ hiu thuc v ngi chớnh ngi ú - Kin ngh b sung quy nh ti iu 131 BLDS: B sung thờm quy nh: - Cn cn c vo iu kin, hon cnh c th xỏc lp hp ng xỏc nh nhm ln l yu t dn n hp ng dõn s vụ hiu ng thi, cn cú bn hng dn l gii phỏp vic thc hin xột x, theo phng phỏp loi tr nhng trng hp sau khụng th khụng coi l cú yu t nhm ln dn n s vụ hiu ca hp ng theo quy nh ca iu 130: + Bờn ó a hp ng mu giao kt hp ng dõn s; + Bờn ó son tho v ký trc vo hp ng dõn s - Kin ngh hon thin quy nh ti iu 134 BLDS: Cn cú s phõn bit trng hp hp ng khụng tuõn th quy nh v hỡnh thc li ca hai bờn v li ca mt bờn, cng nh cn c khỏch quan dn n s khụng tuõn th quy nh v hỡnh thc T ú cú phng thc x lý i vi hu qu tng trng hp khỏc ng thi, cn cú bn di lut hng dn c th v quy nh buc cỏc bờn phi thc hin quy nh v hỡnh thc ca giao dch mt thi hn nht nh Tũa ỏn, c quan Nh nc cú thm quyn ỏp dng thng nht - Kin ngh b sung iu 137 BLDS: Cn b sung thờm cỏc quy nh: - Vic hon tr cn c vo cỏc quy nh ca phỏp lut v quyn s hu v c li khụng cú cn c phỏp lut - Vic bi thng thit hi cn c vo cỏc quy nh ca phỏp lut v bi thng thit hi ngoi hp ng 98 ng thi, cn thit cú bn di lut hng dn chi tit hn i vi quy nh v hon tr v bi thng thit hi i vi cỏc hp ng c thự nh: hp ng dch v, hp ng chuyn, hp ng xõy dng b vụ hiu - Phõn loi hp ng dõn s vụ hiu: Phõn loi hp ng dõn s vụ hiu cú ý ngha quan trng Khoa hc phỏp lý cn c vo tớnh cht trỏi phỏp lut dn n s vụ hiu ca hp ng cú phõn bit hp ng dõn s vụ hiu thnh hai trng hp: hp ng dõn s vụ hiu tuyt i v hp ng dõn s vụ hiu tng i; Cn c vo mc ca s vụ hiu, hp ng vụ hiu c phõn chia thnh vụ hiu ton b v vụ hiu tng phn Tuy nhiờn, BLDS ch mi cú quy nh v hp ng dõn s vụ hiu ton b v hp ng dõn s vụ hiu ton phn Cũn hp ng dõn s vụ hiu tuyt i hp ng dõn s vụ hiu tng i thỡ quy nh rt m nht Vic phõn loi mt mt cú cỏch nhỡn ton din v hp ng dõn s vụ hiu theo nhng khớa cnh, phng din khỏc Nhng quan trng khụng kộm ú l dựng xỏc nh cn c cho vic xỏc nh cỏc ch ti, cng nh a cỏc bin phỏp x lý thớch hp i vi tng trng hp vụ hiu Bi vy, phỏp lut dõn s cn thit phi cú s b xung s phõn loi rừ hp ng dõn s vụ hiu tuyt i v vụ hiu tng i t ú a cỏc phng thc x lý thớch hp vi tng trng hp Trong phõn loi cn tuõn th nguyờn tc bo v ngi khụng cú li vic xỏc nh hp ng vụ hiu cng nh trỏch nhim ca cỏc bờn Chng hn nh i vi hp ng vụ hiu tng i, ú phỏp lut ch bo v bờn khụng cú li ng thi, cn xỏc nh rừ thi im cú hiu lc ca hp ng trng hp cỏc bờn tha nhn s tn ti ca hp ng (khụng yờu cu Tũa ỏn tuyờn b hp ng vụ hiu) Vic xỏc nh ny cú ý ngha quan trng vic xỏc nh quyn v ngha v ca cỏc bờn hp ng dõn s 3.2.3 Mt s gii phỏp nhm hon thin c ch m bo thc hin phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu 99 - Tng cng cht lng cụng tỏc gii quyt hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu Thc t cho thy, gii quyt tranh chp hp ng dõn s vụ hiu nhng im bt cp Mt mt, trờn cú nguyờn nhõn ni ti t cỏc quy nh ca phỏp lut, nhng mt khỏc, nú cũn xut phỏt t nng lc ca i ng nhng ngi lm cụng tỏc xột x S nhn thc cha thc s sõu sc v hp ng dõn s núi chung, hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú núi riờng dn n vic ỏp dng nú cụng tỏc xột x cũn cú nhng lỳng tỳng, gii quyt cha tha ỏng c bit l i vi gii quyt hu qu ca hp ng dõn s vụ hiu T ú lm nh hng ti vic bo v quyn v li ớch chớnh ỏng, hp phỏp ca cỏc bờn Chớnh vỡ vy, m bo x lý hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú ỳng phỏp lut, cụng bng v hp lý, cn thit phi nõng cao nng lc ca i ng cỏn b Tũa ỏn thụng qua nhng ti nghiờn cu khoa hc, hi tho chuyờn , chng trỡnh hun m bo vic gii quyt khụng ch l hp lý, hp tỡnh m cũn phi nhanh chúng bo v quyn v li ớch hp phỏp cho cỏc bờn - Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut v kin thc v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu Hp ng dõn s ngy cng chim vai trũ quan trng i sng hng ngy ca ngi dõn Nú cng cú vai trũ c bit hn nn kinh t nc ta phỏt trin theo c ch th trng nh hng xó hi ch ngha Nu ngi dõn c nõng cao hiu bit v kin thc phỏp lut v hp ng dõn s núi chung, hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú núi riờng s giỳp cỏc giao dch hp ng ngy cng phỏt trin, cỏc bờn hiu bit rừ hn bo v quyn li chớnh ỏng ca mỡnh, xỏc nh rừ ngha v i vi xó hi, cng ng v vi cỏc bờn cú liờn quan Do ú, mt gii phỏp t c mc ớch trờn ú l thụng qua cụng tỏc tuyờn truyn v ph bin phỏp lut 100 Cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s cú th thụng qua nhiu hỡnh thc, ú vai trũ ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng l rt quan trng Do ú, cn nhng c ch c th cỏc c quan thụng tin i chỳng thc hin tt nhim v ú Mt ni dung ht sc quan trng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng l: Phi thng xuyờn, kp thi, phn ỏnh cỏc tranh chp v gii quyt ca c quan chc nng i vi hp ng dõn s núi chung, hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu núi riờng Tuy nhiờn, cụng tỏc tuyờn truyn cn cn lu ý: Thụng tin phi c truyn t mt cỏch khỏch quan, trung thc, cú c s phỏp lý chc chn v nhm bo v quyn li hp phỏp ca ca bờn l ũi hi cp thit Trng hp ngc li, thụng tin b nhiu s khin ngi dõn hoang mang, khụng hiu ỳng bn cht ca nú, s khụng cú li cho cụng tỏc tuyờn truyn phỏp lut 101 KT LUN Phỏp lut v hp ng núi chung, hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu núi riờng cú vai trũ quan trng giao lu dõn s, gúp phn n nh v phỏt trin kinh t xó hi, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn tham gia quan h ny Trờn c s nghiờn cu, phỏp lut Vit Nam v cỏc nc, Lun ó lm sỏng t nhng lý lun chung v hp ng dõn s vụ hiu: - Bn cht ca hp ng vụ hiu th hin ch nú cha ng nhng khim khuyt lm hp ng ri vo mt nhng tỡnh trng: Trỏi hoc xõm hi trt t phỏp lý, li ớch cụng cng ca xó hi c phỏp lut bo v; ni dung ca hp ng mõu thun vi ý thc s ca mt hoc c hai ch th tham gia hp ng; hỡnh thc hp ng khụng phự hp vi quy nh ca phỏp lut - Hp ng vụ hiu l hp ng khụng cú giỏ tr phỏp lý, ú phỏt sinh hu qu: Khụng lm phỏt sinh quyn v ngha v ca cỏc bờn t thi im xỏc lp Khi hp ng vụ hiu, cỏc bờn phi khụi phc tỡnh trng ban u, hon tr cho nhng gỡ ó nhn Vic hon tr c xem xột trờn cỏc cn c: Ch nh quyn s hu; c li v ti sn khụng cn c phỏp lut; Thc hin cụng vic khụng cú s u quyn; Bi thng thit hi ngoi hp ng Cỏc ch ti cú th ỏp dng hp ng vụ hiu: Hoa li, li tc cú th b tch thu trng hp phỏp lut cú quy nh Lun ó phõn tớch lm sỏng t nhng quy nh mi v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu theo phỏp lut dõn s Vit Nam núi chung v BLDS nm 2005 núi riờng Nghiờn cu mi quan h ca quy nh v hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú vi cỏc quy nh khỏc tng th ni dung ca BLDS ng thi, ch nhng im phự hp v cha phự hp ca cỏc quy nh ny iu kin kinh t, xó hi hin Bờn cnh ú, tỏc gi xut mt s kin ngh c th sa i, b sung mt s quy nh ca BLDS nm 2005, phng hng cho vic ỏp dng nhng quy nh v 102 hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca nú, nhng quy nh ny thc s i vo i sng Trong bi cnh BLDS nm 2005 mi ban hnh, quan im v quy nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng dõn s v hp ng dõn s vụ hiu cú nhng s thay i ng thi, thc t i sng dõn s ang dng t nhng yờu cu mi i vi cỏc quy nh phỏp lut lnh vc ny Vỡ vy, ti Hp ng dõn s vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu khụng phi mi nhng lun cú nhng giỏ tr lý lun v thc tin nht nh 103 DANH MC TI LIU THAM KHO Vn bn quy phm phỏp lut B lut dõn s ca Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, c Quc hi khúa IX thụng qua ngy 28.10.1995 (B lut Dõn s nm 1995) B lut Lao ng ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c Quc hi khúa IX, thụng qua ngy 23.6.1994 (B lut Lao ng nm 1994) Lut s 33/2005/QH11, ngy 14.6.2005 ca Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam quy nh v Dõn s (B lut dõn s nm 2005) Lut s 35/2002/QH10 ngy 2.4.2002 ca Quc hi nc CHXHCN Vit Nam v sa i b xung mt s iu ca B lut lao ng ó c Quc hi khúa IX thụng qua ngy 23.6.1994 (B lut Lao ng sa i, b xung nm 2002) Lut s 36/2005/QH11 ngy 16.6.2005 ca Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam v Thng mi (Lut thng mi nm 2005) Lut Thng mi ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c Quc hi khúa IX thụng qua ngy 10.5.1997 (Lut thng mi nm 1997) Phỏp lnh hp ng dõn s nm 1991 Phỏp lnh hp ng kinh t nm 1989 Ch th s 29/CT-TTg ngy 13.9.2005 ca Th tng Chớnh ph v vic trin khai thc hin Ngh quyt ca Quc hi v vic thi hnh BLDS 10 Cụng s 177/2002-KHXX ngy 5.12.2002 ca TANDTC v xỏc nh s t nguyn giao dch dõn s 11 Ngh quyt s 45/2005/QH11 ngy 14.6.2005 ca Quc hi Nc CHXHCN Vit Nam v vic thi hnh BLDS 104 12 Ngh quyt s 01/2003 ca Hi ng thm phỏn TANDTC ngy 16 thỏng nm 2003 hng dn ỏp dng phỏp lut vic gii quyt mt s tranh chp dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh 13 Ngh quyt s 01/2004 ca Hi ng thm phỏn TANDTC ngy 28 thỏng nm 2004 hng dn ỏp dng mt s quy nh ca BLDS v bi thng thit hi ngoi hp ng 14 Quyt nh s 88/2000/Q-BTM ca B Thng mi (ngy 18/1/2000) Cỏc ti liu khỏc: 15 Bn ỏn phỳc thm s 117/2006/DSPT, ngy 12.5.2005, ca Tũa phỳc thm ti H Ni TANDTC 16 Bn ỏn kinh t phỳc thm s 132/2006/KTPT, ngy 6.7.2006, ca Tũa phỳc thm ti H Ni TANDTC 17 Bn ỏn kinh t phỳc thm s 142/2006/KTPT, ngy 19.7.2006 ca Tũa phỳc thm ti H Ni TANDTC 18 Bn ỏn phỳc thm s 115/DSPT, ngy 30.9.1998, ca TAND tnh ng Nai 19 Bn ỏn dõn s phỳc thm s 1772/DSPT, ngy 12.9.2001, ca TAND TP H Chớ Minh 20 B T phỏp - Vin nghiờn cu khoa hc phỏp lý (1995), Bỡnh lun khoa hc B lut dõn s Nht Bn, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 21 i hc quc gia H Ni Khoa Lut (2001), Giỏo trỡnh lý lun chung v Nh nc v phỏp lut, NXB i hc Quc gia H Ni 22 inh Th Mai Phng (2005), Thng nht lut hp ng Vit Nam NXB T phỏp 23 inh Trung Tng (2005), Bỡnh lun nhng ni dung mi ca B lut dõn s nm 2005, NXB T phỏp 24 Lờ Th Bớch Th (2004), Hp ng kinh t vụ hiu (Sỏch tham kho), NXB Chớnh tr quc gia H Ni 25 Nguyn Nh ý (1998), T in ting Vit thụng dng, NXB Giỏo dc 105 26 Nguyn Ngc in (2005), Bỡnh lun cỏc hp ng thụng dng lut dõn s Vit Nam, NXB Tr TP H Chớ Minh 27 Nguyn Th M (2005), Sa i lut thng mi Vit Nam 1997 phự hp vi phỏp lut v quỏn thng mi quc t, NXB Lý lun Chớnh tr 28 Nh phỏp lut Vit - Phỏp (1998), B lut dõn s ca Nc Cng hũa Phỏp, NXB Chớnh tr quc gia H Ni (1998) 29 Nh xut bn Chớnh tr quc gia H Ni (1995), B lut dõn s v thng mi Thỏi Lan 30 Nh xut bn Chớnh tr quc gia H Ni (1993), Nhng quy nh chung ca Lut hp ng Phỏp, c, Anh, M 31 Quyt nh giỏm c thm s 178/GT, ngy 1.6.1999, ca Tũa dõn s TANDTC 32 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao - Cụng trỡnh nghiờn cu cp b (1999), Vn ỏp dng mt s ch nh ca B lut dõn s 1995 thc tin xột x ca Tũa ỏn 33 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2005 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2006 ca ngnh TAND 34 Trn V Hi (2006), Hp ng bo him nhõn th - nhng lý lun v thc tin, NXB T phỏp 35 Trng i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh lut dõn s 1, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 36 Trng i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh lut dõn s tp 2, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 37 Trng i hc tng hp H Ni - Khoa Lut (1994), Giỏo trỡnh Lut La Mó 106 Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger Merge multiple PDF files into one Select page range of PDF to merge Select specific page(s) to merge Extract page(s) from different PDF files and merge into one [...]... hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu điều chỉnh chung đối với sự vô hiệu của hợp đồng dân sự, hợp đồng thƣơng mại, hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý của của các loại hợp đồng này Trong BLDS năm 1995, chế định về hợp đồng tập trung điều chỉnh các vấn đề về hợp đồng dân sự với cách hiểu đó là các hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng Đồng thời, pháp luật về hợp. .. thể bị vô hiệu căn cứ vào ý chí của chính các bên trong quan hệ hợp đồng Ngoài ra, sự khác biệt giữa hợp đồng vô hiệu tuyệt đối và vô hiệu tương đối có thể còn ở mục đích tuyên bố hợp đồng vô hiệu, thời hiệu khởi kiện, chủ thể yêu cầu tuyên bố vô hiệu và khả năng khắc phục khiếm khuyết của hợp đồng b Căn cứ vào mức độ của sự vô hiệu, hợp đồng vô hiệu được phân chia thành vô hiệu toàn bộ và vô hiệu từng... hiệu của hợp đồng, hợp đồng vô hiệu được chia thành vô hiệu tuyệt đối và vô hiệu tương đối Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối (hay còn gọi là đương nhiên vô hiệu) : Vô hiệu không phụ thuộc vào ý chí của các bên tham gia quan hệ hợp đồng Những trường hợp vô hiệu này thường do nó xâm hại đến lợi ích công cộng Các dạng thường gặp của hợp đồng vô hiệu tuyệt đối là các hợp đồng có nội dung vi phạm điều cấm của pháp. .. không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng (Điều 135 BLDS) Trong hợp đồng vô hiệu từng phần, chỉ những phần hợp đồng vi phạm bị vô hiệu, không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hợp đồng Nói cách khác, khi hợp đồng được xác định là vô hiệu từng phần thì hợp đồng vẫn tồn tại và có hiệu lực Hợp đồng vô hiệu toàn bộ được xác định khi các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng không được đảm... dung của hậu quả khi hợp đồng dân sự vô hiệu: a Khi hợp đồng dân vô hiệu không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm giao kết Các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận 26 Tham khảo BLDS Pháp, thì thấy: Không có điều luật quy định cụ thể giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu Tuy nhiên có thể thấy, khi hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh quyền và nghĩa... đáng ) 30 Thứ ba, khi hợp đồng dân sự vô hiệu không làm phát sinh hậu quả pháp lý mà các bên mong muốn - có thể mang lại những thiệt hại nhất định cho các bên Do đó, bên có lỗi bồi thường thiệt hại Ở đây, bồi thường thiệt hại sẽ căn cứ vào “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 31 Chƣơng 2 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN... xã hội, hợp đồng giả tạo, vi phạm về hình thức của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định Hợp đồng vô hiệu tương đối (hay còn gọi là hợp đồng vô hiệu có điều kiện): Những hợp đồng này có thể bị vô hiệu theo ý chí của các bên tham gia quan hệ hợp đồng Khi họ có sự yêu cầu và được Tòa án căn cứ vào yêu cầu đó để tuyên bố vô hiệu Các yếu tố đưa đến hợp đồng vô hiệu tương đối như: hợp 22 đồng được... pháp lý, thì khái niệm hậu quả pháp lý có những ý nghĩa khác nhau, không phải lúc nào cũng có ý nghĩa là kết quả xấu, hậu quả pháp lý có thể là một kết quả tốt Ví dụ: Hậu quả pháp lý của giao kết hợp đồng dân sự lại nhằm phát sinh, thay đổi, chấm quyền, nghĩa vụ của các bên - đây là kết quả mà các bên mong đợi - một kết quả tốt Tiếp cận từ góc độ bản chất của hợp đồng, thì: Hợp đồng dân sự vô hiệu. .. làm cho toàn bộ hợp đồng không có hiệu lực 25 Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hợp đồng vô hiệu toàn bộ và hợp đồng vô hiệu từng phần 1.2 HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU Thuật ngữ hậu quả pháp lý được sử dụng rất rộng rãi, nhưng khoa học pháp lý cũng như pháp luật hiện hành thường không đưa ra một định nghĩa chính xác mà chỉ được tiếp cận theo hướng đưa ra những nội dung của nó Theo cách... do vô năng của những người đó Như vậy, pháp luật dân sự các nước đều thừa nhận những hợp đồng dân sự do người không có năng lực giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật là một tiêu chí chung mang đến hậu quả hợp đồng dân sự có thể bị tuyên bố vô hiệu c Mục đích và nội dung của hợp đồng dân sự trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội: Khi các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng, để thỏa mãn nhu cầu của ... định hậu pháp lý hợp đồng dân vô 84 hiệu 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 3.2.1 Ph-ơng h-ớng hoàn thiện quy định pháp luật dân 89 89 hợp đồng dân hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu. .. hiệu 3.2.2 Kiến nghị cụ thể 92 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế đảm bảo thực 94 pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu KT LUN 96 DANH MC TI LIU THAM KHO 98 BNG... hu qu 64 phỏp lý ca hp ng dõn s vụ hiu 3.1.1 p dụng quy định chung hợp đồng dân vô hiệu (theo 65 quy định Điều 127 BLDS) 3.1.2 áp dụng quy định hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm 66 pháp luật, trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu , Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu , Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu , Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU, Chương 2 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH, Chương 3 THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn