Phân tích sự tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mai

120 626 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 13:02

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………… ………………………… Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tổn thƣơng tủy sống 1.1.1 Giải phẫu tủy sống 1.1.2 Định nghĩa tổn thƣơng tủy sống 1.1.3 Dịch tễ học 1.1.4 Nguyên nhân gây tổn thƣơng tủy sống 1.1.5 Phân loại tổn thƣơng tủy sống 1.1.6 Chẩn đoán tổn thƣơng tủy sống 1.1.7 Biến chứng TTTS 10 1.2 Tổng quan NKTN bệnh nhân TTTS 10 1.2.1 Định nghĩa nhiễm khuẩn tiết niệu 10 1.2.2 Dịch tễ học 11 1.2.3 Yếu tố nguy gây NKTN bệnh nhân TTTS 11 1.2.4 Nguyên nhân gây bệnh 13 1.2.5 Chẩn đoán NKTN bệnh nhân TTTS 14 1.2.6 Các biện pháp phòng ngừa NKTN 16 1.2.7 Điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 16 1.2.8 Thời gian sử dụng kháng sinh bệnh nhân TTTS 18 1.2.9 Tình hình đề kháng kháng sinh vi khuẩn gây bệnh NKTN bệnh nhân TTTS 19 1.3 Các hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 20 1.4 Một số nghiên cứu sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 22 1.4.1 Các nghiên cứu giới 22 1.4.2 Nghiên cứu Việt Nam 23 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 25 2.1.1 Nhóm đối tƣợng nghiên cứu hồi cứu – mục tiêu 25 2.1.2 Nhóm đối tƣợng nghiên cứu tiến cứu – mục tiêu 25 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai 25 2.2.2 Phân tích sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 29 2.2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 33 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm PHCN bệnh viện Bạch Mai 35 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân 35 3.1.2 Sự tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai 44 3.2 Phân tích sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 46 3.2.1 Đặc điểm bệnh nhân 47 3.2.2 Sự thay đổi phác đồ kháng sinh trình điều trị NKTN 57 3.2.3 Phân tích số tiêu chí tính phù hợp việc sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 62 Chƣơng BÀN LUẬN 69 4.1 Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm PHCN bệnh viện Bạch Mai 69 4.1.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu hồi cứu tiến cứu 69 4.1.2 Sự tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm PHCN 77 4.2 Phân tích sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 79 4.2.1 Sự thay đổi phác đồ kháng sinh trình điều trị 79 4.2.2 Phân tích số tiêu chí tính phù hợp việc sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT A Baumannii Acitobacter baumannii ASIA American Spinal Cord Injury (Hiệp Hội Tổn Thƣơng Tủy Sống Hoa Kỳ) BN Bệnh nhân C3G Cephalosporin hệ Cfu Đơn vị khuẩn lạc E.coli Escheriachia coli Enterococusspp Enterococus species ESBL Men kháng Beta-lactam phổ rộng IC Intermittent catheter (Thông tiểu ngắt quãng) ID Indwelling wethral catheter (Ống thông tiểu lƣu niệu đạo) IV Tĩnh mạch K.pneumoniae Klebsilla pneumonia KS Khánh sinh KSĐ Khánh sinh đồ NCVK Nuôi cấy vi khuẩn NKTN Nhiễm khuẩn tiết niệu NT Không kiểm tra đƣợc P aureginosa Proseudomonas aeruginosa PĐ Phác đồ SC Suprabulic catheterization (Ống thông tiểu lƣu xƣơng mu) SSEP Điện gợi cảm giác thân thể TT Tổn thƣơng TTTS Tổn thƣơng tủy sống VK Vi khuẩn DANH MỤC BẢNG Bảng Phân loại mức độ suy thận 27 Bảng Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu hồi cứu………………… 35 Bảng Phân loại mức độ suy thận theo độ thải creatinin 37 Bảng 3 Kết xét nghiệm NCVK làm KSĐ 38 Bảng Tỷ lệ vi khuẩn sinh men ESBL 39 Bảng Các kháng sinh đƣợc sử dụng điều trị NKTN mẫu nghiên cứu 40 Bảng Các phác đồ kháng sinh điều trị NKTN 42 Bảng Các kháng sinh sử dụng điều trị NKTN theo kinh nghiệm 43 Bảng Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu tiến cứu 47 Bảng Phân loại mức độ suy thận 49 Bảng 10 Các chủng vi sinh phân lập đƣợc mẫu nghiên cứu tiến cứu 49 Bảng 11 Mức độ đề kháng loại vi khuẩn 50 Bảng 12 Số lƣợng bệnh nhân đƣợc sử dụng kháng sinh điều trị NKTN 54 Bảng 13 Các kháng sinh đƣợc sử dụng điều trị NKTN 56 Bảng 14 Đặc điểm chung phác đồ kháng sinh theo kinh nghiệm 58 Bảng 15 Các kháng sinh sử dụng phác đồ đơn độc theo kinh nghiệm 58 Bảng 16 Các kháng sinh sử dụng sau có kết KSĐ 60 Bảng 17 Sự thay đổi phác đồ kháng sinh 62 Bảng 18 Lựa chọn kháng sinh sau có kết kháng sinh đồ 63 Bảng 19 Phù hợp liều dùng, cách dùng với khuyến cáo 64 Bảng 20 Đặc điểm sốt thời gian sử dụng KS điều trị NKTN 66 Bảng 21 Đáp ứng điều trị mẫu nghiên cứu 67 DANH MỤC HÌNH Hình 1 Thần kinh tủy sống Hình Tỷ lệ bệnh nhân đƣợc làm xét nghiệm NCVK…………… 37 Hình Các chủng vi sinh phân lập đƣợc mẫu nghiên cứu hồi cứu 39 Hình 3 Số phác đồ sử dụng mẫu nghiên cứu 42 Hình Tuân thủ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm 45 Hình Tuân thủ cấy nƣớc tiểu 45 Hình Tuân thủ thực kháng sinh đồ 46 Hình Mức độ đề kháng E coli với kháng sinh điều trị NKTN 52 Hình Mức độ đề kháng K pneumoniae với kháng sinh điều trị NKTN 53 Hình Mức độ đề kháng Enterococcus spp với KS điều trị NKTN 53 Hình 10 Tỷ lệ kháng sinh sử dụng mẫu nghiên cứu 55 Hình 11 Phác đồ phối hợp kháng sinh điều trị NKTN theo kinh nghiệm 59 Hình 12 Sự phù hợp lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm điều trị 63 Hình 13 Sự phù hợp thời gian sử dụng kháng sinh 67 ĐẶT VẤN ĐỀ Tổn thƣơng tủy sống (TTTS) tình trạng bệnh lý nhiều nguyên nhân khác gây nên ngày có chiều hƣớng gia tăng nƣớc phát triển nhƣ Việt Nam [24] Trên giới, tỷ lệ ngƣời bị tổn thƣơng tủy sống cao Năm 2000 Hoa Kỳ, xấp xỉ có khoảng 200.000 ngƣời bị tổn thƣơng tủy sống chấn thƣơng, với 7.000 bệnh nhân chấn thƣơng cột sống có liệt tủy năm Năm 2004, tỷ lệ mắc 11.000 trƣờng hợp, tỷ lệ mắc 250.000 ngƣời, chi phí cho điều trị lên tới hàng trăm triệu đô la [18] Tổn thƣơng tủy sống để lại hậu tàn tật nặng nề cho thân, gánh nặng sống cho gia đình bệnh nhân Đây tình trạng bệnh lý gây rối loạn chức trầm trọng quan để lại nhiều biến chứng, đặc biệt nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) NKTN loại nhiễm khuẩn phổ biến nhất, sớm điều trị khó bệnh nhân TTTS Nguyên nhân chủ yếu gây nên NKTN bệnh nhân TTTS là: tiểu tiện không tự chủ, nƣớc tiểu tồn dƣ bàng quang làm thoát nƣớc tiểu không hoàn toàn, thủ thuật đặt ống thông bàng quang, tình trạng nằm lâu rối loạn vận động trầm trọng liệt tứ chi liệt hai chi dƣới Việc chẩn đoán NKTN đối tƣợng TTTS thƣờng chậm trễ dễ bỏ qua bệnh nhân chức cảm giác Hiện nay, giới nhƣ Việt Nam có nhiều kháng sinh để điều trị NKTN Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh cộng đồng bệnh viện làm cho tốc độ đề kháng vi khuẩn ngày gia tăng, xuất nhiều chủng vi khuẩn đa kháng, gây không khó khăn cho điều trị NKTN nói chung hay NKTN bệnh nhân TTTS nói riêng Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, không hiệu vấn đề có phạm vi ảnh hƣởng rộng khắp cấp độ chăm sóc y tế, nguyên nhân làm tăng đáng kể chi phí khám chữa bệnh, tiền mua kháng sinh chiếm khoảng 50% kinh phí thuốc bệnh viện [6] Ở Việt Nam, có đề tài nghiên cứu sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Nghiên cứu Nguyễn Minh Tú đề cập đến vấn đề nhƣng dừng mức độ khảo sát, chƣa sâu vào phân tích sử dụng kháng sinh dựa theo hƣớng dẫn điều trị [25] Để sử dụng kháng sinh cách hợp lý an toàn việc tuân thủ phác đồ điều trị yêu cầu bắt buộc cán y tế bệnh nhân, nhƣ thật cần thiết để nâng cao hiệu điều trị đồng thời giảm tình trạng kháng kháng sinh Mặt khác, theo tài liệu nƣớc tìm hiểu đƣợc, có nhiều nghiên cứu tính tuân thủ điều trị bệnh nhân nhƣng tài liệu nghiên cứu tuân thủ phác đồ điều trị cán y tế công tác khám chữa bệnh hạn chế, đặc biệt chƣa có nghiên cứu đối tƣợng bệnh nhân TTTS Xuất phát từ tình hình thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh nhân tổn thương tủy sống Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai” với hai mục tiêu sau: Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai Phân tích sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tổn thƣơng tủy sống 1.1.1 Giải phẫu tủy sống Tủy sống phần thần kinh trung ƣơng nằm ống sống nhƣng không chiếm hết chiều dài ống sống, phía tiếp nối với hành não ngang mức bờ đốt sống cổ I, phía dƣới tận ngang đốt sống thắt lƣng II Tủy sống dài khoảng 45cm, bao gồm 31 khoanh tủy chia thành tủy cổ, tủy ngực (lƣng), tủy thắt lƣng tủy Vùng tủy có dạng hình nón (nón cùng), chứa trung tâm chi phối sinh dục, tiểu tiện đại tiện Từ tủy sống có dây thần kinh toả khắp thể Mỗi dây thần kinh chịu trách nhiệm cảm giác vận động phần xác thể [2] Hình 1 Thần kinh tủy sống 1.1.2 Định nghĩa tổn thương tủy sống Tổn thƣơng tủy sống gây rối loạn trầm trọng chức nhiều quan nhƣ: liệt giảm vận động hai chi dƣới tứ chi kèm theo giảm cảm giác, rối loạn hô hấp, tiểu tiện, rối loạn hoạt động ruột, dinh dƣỡng nguyên nhân chấn thƣơng bệnh lý khác tủy sống [8] 1.1.3 Dịch tễ học Theo kết tổ chức Y tế Thế giới năm 2007, tỷ lệ mắc chấn thƣơng tủy sống toàn cầu ƣớc tính 23 trƣờng hợp 1.000.000 ngƣời [31] Theo số liệu năm 2011, Schoenfeld cộng cho biết tỷ lệ chấn thƣơng tủy sống Hoa Kỳ 14 - 53 bệnh nhân mới/triệu dân [27] Tại Canada, năm 2006, theo Gwyned E cộng tỷ lệ tổn thƣơng tủy sống 42,4 ca/ triệu dân, tập trung nhiều độ tuổi lao động 15 – 64 tuổi [37] Ở châu Á, tỷ lệ TTTS/ triệu ngƣời 12,06 – 61,6 cao Đài Loan (61,6) Kết cho thấy tỷ lệ mắc TTTS Châu Á thấp so với Bắc Mỹ, khác biệt phát triển kinh tế xã hội [45] Ở Việt Nam, theo nghiên cứu bệnh viện Chấn thƣơng chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005 có 234 bệnh nhân bị chấn thƣơng cột sống điều trị viện, có 184 trƣờng hợp chấn thƣơng cột sống lƣng - thắt lƣng [12] Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2008 – 2010, Trung tâm Phục hồi chức Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị khoảng 550 bệnh nhân bị tổn thƣơng tủy sống [22] Theo số liệu thống kê dịch tễ học tỷ lệ tổn thƣơng tủy sống chấn thƣơng gặp chủ yếu độ tuổi lao động (từ 18 đến 50 tuổi) thiệt hại kinh tế lớn Nguyên nhân gây chấn thƣơng tủy sống chiếm tỷ lệ cao tai nạn giao thông 46,9%, thứ hai tai nạn lao động chiếm 43,7% Tủy cổ tủy thắt lƣng khu vực tổn thƣơng thƣờng gặp [23] 1.1.4 Nguyên nhân gây tổn thương tủy sống Có nhiều nguyên nhân gây tổn thƣơng tủy sống nhƣ: tai nạn giao PHỤ LỤC 2: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN CỦA NGHIÊN CỨU TIẾN CỨU STT:……………………………… Mã bệnh nhân:…………………… I ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN Họ tên:………………………………… Tuổi:………………… Giới tính:………… Cân nặng:……… Chiều cao:…………… Ngày vào viện:………………… Số ngày nằm viện:……………… Số ngày sử dụng KS:……… Nơi chuyển đến: Tự đến  Bệnh viện khác  Khoa khác  10 Lý vào viện:…………………………………………………………… 11 Chẩn đoán vào viện: Bệnh chính:…………………………………………………………… Mức độ TTTS: Hoàn toàn  Không hoàn toàn  Bệnh mắc kèm:………………………………………………………… 12 Nguyên nhân gây tổn thƣơng tủy sống Tai nạn giao thông  Bệnh lý cột sống  Tai nạn lao động  Biến dạng cột sống  Tai nạn sinh hoạt  Khác  13 Tiền sử: - Bệnh tật: - Tiền sử dị ứng kháng sinh: Có  Không  Không rõ  16 Phƣơng pháp dẫn lƣu nƣớc tiểu Trƣớc xuất dấu hiệu lâm sàng/chẩn đoán NKTN:…………… Sự thay đổi phƣơng pháp dẫn lƣu nƣớc tiểu trình điều trị: - Vào viện:……………………………………………………… - Ngày / :……………………………………………… - Ra viện:……………………………………………………… II DẤU HIỆU LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG NKTN Dấu hiệu lâm sàng NKTN Sốt  Rỉ tiểu  Tiểu đục  Tiểu cặn  Tăng co cứng  Tăng phản xạ  Khác:…………………………………………………………………… Cận lâm sàng  Xét nghiệm huyết học: Thông số Chỉ số BT Ngày / / / WBC LEU% LYM% MON% EOS% BASO%  Xét nghiệm hóa sinh Thông số Chỉ số BT Ngày / / / Creatinin Ure Procalcitonin  Xét nghiệm nước tiểu Thông số LEU PRO NIT PH ERY SG Chỉ số BT Ngày / / / GLU KET BIL UBG  Xét nghiệm vi khuẩn Xét nghiệm tìm vi khuẩn: Bệnh phẩm: Nƣớc tiểu Nuôi cấy VK Ngày lấy mẫu Có  Ngày có kết Không  Kết ESBL Lần Lần Lần  Kháng sinh đồ Thực kháng sinh đồ: Có  Không  Ngày lấy mẫu KSĐ:……………… Ngày có kết quả:……………… Kết kháng sinh đồ: Chủng vi khuẩn Kháng sinh nhạy cảm (S) Kháng sinh hạn Kháng sinh đề chế (I) kháng (R) III PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH Các phác đồ điều trị NKTN: 1.1 Phác đồ ban đầu: Phác đồ theo kinh nghiệm  Phác đồ sau có KSĐ  - Kiểu phác đồ: Phác đồ đơn độc  Phác đồ KS  Phác đồ KS  - Thời gian sử dụng:………………….(Từ ngày / đến ngày / ) Tên kháng sinh (nồng độ/hàm lƣợng) Liều dùng Đƣờng dùng, cách dùng, thời điểm dùng 1.2 Sự thay đổi kháng sinh lần 1: Có  Không  - Lý do:……………………………………………………………………… - Kiểu phác đồ: Phác đồ đơn độc  Phác đồ KS  Phác đồ KS  - Thời gian sử dụng:………………….(Từ ngày / đến ngày / ) Tên kháng sinh (nồng độ/hàm lƣợng) Liều dùng Đƣờng dùng, cách dùng, thời điểm dùng 1.3 Sự thay đổi kháng sinh lần 2: Có  Không  - Lý do:……………………………………………………………………… - Kiểu phác đồ: Phác đồ đơn độc  Phác đồ KS  Phác đồ KS  - Thời gian sử dụng:………………….(Từ ngày / đến ngày / ) Tên kháng sinh (nồng độ/hàm lƣợng) Liều dùng Các phác đồ kháng sinh sử dụng mục đích khác - Kiểu phác đồ: Phác đồ đơn độc  Phác đồ KS  Đƣờng dùng, cách dùng, thời điểm dùng Phác đồ KS  - Thời gian sử dụng:………………….(Từ ngày / đến ngày / ) Tên kháng sinh (nồng độ/hàm lƣợng) Liều dùng Đƣờng dùng, cách dùng, thời điểm dùng Kết đáp ứng điều trị NKTN kháng sinh  Đáp ứng lâm sàng: Đáp ứng   Đáp ứng vi sinh Đáp ứng  Không  Chƣa kết luận  Không  Chƣa kết luận  PHỤ LỤC PHÁC ĐỒ PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN TỔN THƢƠNG TỦY SỐNG Bệnh nhân SCI Dấu hiệu LS NKTN Phòng ngừa Xét nghiệm NT Điều trị KS phổ rộng đƣờng ruột phối hợp KS Methionin 1g/ngày Vitamin C 1g/ngày (thời gian ngắn) Nitrofurantoin 1mg/kg/ngày Uống nhiều nƣớc Duy trì số lƣợng nƣớc tiểu 1,5l/ngày Leucocyt 100 BC (+) ngày Không sốt Tiếp tục dùng KS 5-7 ngày Không có DHLSN KTN Cấy NT qui cách (lần 1) Sốt Thay đổi KS VK > 105 NKTN triệu chứng D Dấu hiệu LS NKTN NKTN có triệu chứng D Điều trị NKTN theo KSĐ 7-10 ngày Cấy NT VK < 105 Cấy NT (lần 2) VK > 105 VK < 105 Theo dõi Phụ lục 4: Liều dùng, cách dùng kháng sinh điều trị NKTN mẫu nghiên cứu theo khuyến cáo Dƣợc thƣ quốc gia 2012 EMC Kháng sinh nghiên cứu Amoxicilin/ clavulanic acid Ampicilin/ sulbactam Ampicilin/ sulbactam Piperacilin/ tazobactam Piperacilin/ tazobactam Ceftazidim Ceftriaxon Imipenem Đƣờng dùng Liều khuyến cáo Uống 500mg/125mg 8h Uống 375 - 750mg 12h Truyền IV 1,5g 6h Tiêm IV 4,5g/0,5g 8h Truyền IV 4,5g/0,5g 8h Truyền IV Truyền IV Truyền IV 1-2 g 8h 12h 1-2g 24h 500mg/5mg 6h, 8h với BN suy thận độ 1g 24h 3mg/kg/24h chia 2-3 lần 160mg 24h 15 mg/kg/24h 7,5 mg/kg/12h 200-400mg 12h 500mg 12h 500mg 24h 500mg 24h 600mg-1,2g/24h chia 2-4 lần 150-300mg 6h 960mg 12h 100mg 12h 2g 24h Ertapenem Gentamicin Truyền IV Tiêm bắp Amikacin Ciprofloxacin Ciprofloxacin Levofloxacin Levofloxacin Clindamycin Clindamycin Co-trimoxazol Doxycyclin Fosfomycin Truyền IV Truyền IV Uống Uống Truyền IV Truyền IV Uống Uống Uống Truyền IV Phụ lục 5: Sự thay đổi phác đồ kháng sinh trình điều trị Sự thay KS ban đầu đổi Phác đồ kháng sinh đơn độc Đổi sang Ciprofloxacin phác độc kháng sinh Clindamycin đơn độc khác Piperacilin/ Tazobactam (Zifam PTZ) Đổi sang Amoxicilin/ phác đồ clavulanat kháng sinh Ertapenem PĐ thay lần PĐ thay lần Lý thay đổi Imipenem Ertapenem Piperacilin/ tazobactam (Pantajocin) Amikacin + Cotrimoxazol Thay đổi sau có kết KSĐ Thay đổi sau có kết KSĐ Khoa Dƣợc hết thuốc, chuyển biệt dƣợc khác Amikacin 250mg Amoxicilin/ clavulanat Phác đồ phối hợp kháng sinh Đổi sang Amikacin Imipenem phác đồ Levofloxacin kháng sinh đơn độc Amikacin Ertapenem Levofloxacin Đổi sang Ciprofloxacin Amikacin phác đồ KS Clindamycin 500mg đơn độc, sau lại đổi sang Amikacin Ertapenem phác đồ Levofloxacin KS Amikacin 500mg Amoxicilin/ clavulanat - BN sốt, rét run - Leu >100, Nit (+), pro-calcitonin > 0,05 ng/ml, NCVK (+) - BN sốt, rét run, rỉ tiểu - Chƣa có kết NCVK nên sử dụng KS theo KN Bạch cầu máu tăng, Leu (500), Nit (+), NCVK (+) - Không cải thiện đƣợc dấu hiệu lâm sàng Amikacin - Thay đổi kháng sinh 250mg sau có kết KSĐ Clindamycin - Khoa Dƣợc hết thuốc - BN sốt, rỉ tiểu Fosfomycin - Thay đổi sau có kết KSĐ - Không cải thiện đƣợc dấu hiệu lâm sàng, BN bị sốt, rét run DANH SÁCH BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU HỒI CỨU STT Họ tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vũ Đình H Vũ Đình H Hà Văn L Vũ Duy T Vũ Văn T Vũ Văn H Vàng Văn K Hoàng Thị H Nguyễn Tuấn A Trần Hữu T Trƣơng Duy H Hoàng Thị T Thái Văn B Khổng Văn T Dƣơng Trọng D Vũ Đình H Lê Đình C Nguyễn Đăng T Trần Quang H Phạm Tuấn L Vũ Văn H Lý Văn H Lê Thị Đ Đinh Thị G Lê Thị Thoa Nguyễn Khoan T Nguyễn Văn H Triệu Thị H Nguyễn Thị L Phạm Văn H Phạm Thị G Giới tính Nam Nữ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuổi 20 20 48 26 34 27 26 58 45 65 48 34 82 54 54 47 49 22 29 54 27 42 61 58 52 31 51 41 56 36 46 Mã bệnh nhân 150039383 150225963 150225709 150030959 150226079 150036138 150306266 150305773 150904683 150040660 150031148 150033851 150041504 150037556 150040635 150304107 150033358 150034605 150033526 150032917 150029604 150229823 150233711 150041330 150304162 150045768 150043412 150041237 150036675 150045148 150228937 Ngày vào viện 30/10/2015 13/10/1015 18/9/2015 03/9/2015 21/10/2015 09/10/2015 14/12/2015 23/11/2015 15/10/2015 30/11/2015 04/9/2015 23/9/2015 16/11/2015 20/11/2015 10/11/2015 13/10/2015 21/9/2015 29/9/2015 21/9/2015 16/9/2015 21/8/2015 01/12/2015 10/12/2015 16/11/2015 09/10/2015 16/12/2015 30/11/2015 13/11/2015 14/10/2015 11/12/2015 16/11/2015 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Nguyễn Tiến L Phạm Văn T Nguyễn Thị S Bạch Văn Đ Nguyễn Thị Kim D Trần Thế V Vũ Trọng D Nguyễn Đình C Phạm Thế A Triệu Thị B Phạm Văn Đ Phạm Văn T Nguyễn Văn H Vũ Văn T Cao Văn Đ Nguyễn Hữu A Đậu Thị N Châu Thị M Vũ Thị Ngọc B Nguyễn Văn T Vũ Văn C Vũ Văn Q Đỗ Văn H Nguyễn Thị T Nguyễn Đăng T Lê Thế B Lê A Phạm Văn Q Đỗ Văn K Cao Ngọc K Trần Quốc T Nguyễn Thị L Vũ Công  Trần Thế L Trần Thị K Hà Thị T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26 43 41 28 55 55 50 42 31 45 51 56 37 37 30 20 53 40 19 24 57 28 41 33 22 38 45 32 75 58 36 68 62 40 67 31 150042471 150031461 150035678 150033581 150040550 150034468 150030999 150041623 150040281 150904942 150032651 150043011 150032478 150036797 150905917 150035581 150044126 150221708 150036168 150040301 150033822 150037097 150223099 150029294 150034605 150039679 150230617 150038188 150233295 150036840 150045571 150031928 150037366 150038281 150038574 150224404 23/11/2015 07/9/2015 06/10/2015 29/9/2015 09/11/2015 29/9/2015 03/9/2015 17/11/2015 06/11/2015 16/10/2015 15/9/2015 01/12/2015 14/9/2015 14/10/2015 23/11/2015 06/10/2015 11/12/2015 02/10/2015 09/10/2015 23/11/2015 22/9/2015 16/10/2015 03/9/2015 19/8/2015 29/9/2015 03/11/2015 20/10/2015 21/10/2015 19/12/2015 15/10/2015 18/12/2015 09/9/2015 19/10/2015 22/10/2015 23/11/2015 06/10/2015 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Đào Chu T Đào Thị B Nguyễn Văn H Nguyễn Nhƣ T Trịnh Thị T Đỗ Thị M Lê Thị K Nguyễn Hữu S Quách Hữu L Vũ Văn T Đỗ Văn X Đoàn Văn Đ Đinh Hoài N Vũ Văn C Quách Hữu L Đỗ Thị M Đỗ Thị Đ Phùng Thị Đ Lê Đình C Nguyễn Thị H Đặng Thị H Phạm Văn T Nguyễn Văn Q Phạm Thị H Đỗ Đức G Nguyễn Thanh N Phạm Đức Q La Thị H Hà Hoàng Đ Xuân Thị H Đào Trung T Hà Văn T Nguyễn Thị T Trần Văn B Phạm Văn P Hứa Trung P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 57 78 54 29 54 69 24 21 31 50 61 26 31 21 54 54 76 49 57 54 35 19 25 70 51 43 40 22 51 54 32 57 36 24 37 150905055 150034817 150034161 150045402 150038421 150030093 150041314 150044101 150225308 150047209 150905416 150041913 150034114 150039015 150225308 150030993 150027531 150904151 150025238 150022919 150018801 150236031 150232137 150905406 150222078 150025436 150028095 150027335 150221227 150028183 150027427 150027497 150022106 150028794 150220184 150222161 15/10/2015 01/10/2015 25/9/2015 14/12/2015 19/11/2015 25/8/2015 16/11/2015 03/12/2015 16/9/2015 29/12/2015 25/12/2015 18/11/2015 29/9/2015 28/10/2015 16/9/2015 22/11/2015 06/8/2015 09/9/2015 21/7/2015 06/8/2015 04/6/2015 30/12/2015 14/12/2015 20/12/2015 31/7/2015 22/7/2015 11/8/2015 05/8/2015 31/7/2015 11/8/2015 05/8/2015 06/8/2015 29/6/2015 17/8/2015 09/7/2015 30/7/2015 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Hoàng Thị T Phạm Văn C Nguyễn Đức L Lâm Đức T Nguyễn Văn Đ Trần Đình Đ Nguyễn Văn T Nguyễn Bá Đ Bùi Huy T Vũ Văn C Nguyễn Văn H Trần Văn Q Phạm Chí D Nguyễn Văn T Ngọ Văn S Trần Xuân X Phạm Văn T Vũ Hữu M Trần Quốc T Nguyễn Thị T Lê Xuân Đ Trần Văn V Nguyễn Thị V Lê Duy M Đỗ Thị D Trần Thế L Hoàng Ngọc L Vũ Văn T Khúc Ngọc C Đinh Thị G Trần Huy D Dƣ Đăng L Phan Văn L Nguyễn Văn L Trần Văn T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 63 48 24 53 50 35 55 69 47 31 30 65 30 63 66 24 55 38 33 60 63 45 20 31 40 53 44 25 58 52 62 44 21 62 150219866 150304654 150028502 150027963 150022954 150026537 150025716 150025428 150019286 150001970 150232678 150305755 150020742 150019483 150019636 150018690 150218706 150028010 150026205 150029294 150029568 150303260 150302583 150047113 150045775 150046791 150042639 150044872 150043746 150044393 150234467 150044313 150046006 150047188 150047159 20/7/2015 20/7/2015 13/8/2015 10/8/2015 06/7/2015 31/7/2015 24/7/2015 22/7/2015 08/6/2015 13/1/2015 30/12/2015 17/11/2015 18/6/2015 09/6/2015 10/6/2015 03/6/2015 02/7/2015 11/8/2015 29/7/2015 19/8/2015 21/8/2015 31/8/2015 11/6/2015 28/12/2015 05/01/2015 25/12/2015 07/12/2015 31/12/2015 04/12/2015 07/12/2015 21/12/2015 07/12/2015 18/12/2015 29/12/2015 28/12/2015 DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TIẾN CỨU STT Họ tên Giới tính Nam Vũ Quang H Bùi Thị H Trần Thế L Tuổi Nữ X Mã bệnh Ngày vào nhân viện 35 160011506 04/4/2016 33 160211491 14/4/2016 X 41 160200295 170/2/2016 Dƣơng Trung D X 32 160013361 19/4/2016 Nguyễn Văn Đ X 53 160300413 18/01/2016 Nguyễn Văn Đ X 19 160208081 08/3/2016 Đỗ Văn X X 51 160007251 04/3/2016 Nguyễn Thị N 30 160210320 08/4/2016 Nguyễn Thanh T 51 160010196 24/3/2016 X X X 10 Đỗ Thị M X 55 160007991 10/3/2016 11 Phan Thị H X 26 160007464 07/3/2016 12 Nguyễn Đình D 25 160005940 24/02/2016 13 Vũ Thị N X 62 160009227 04/4/2016 14 Hoàng Thị L X 37 160019668 26/5/2016 15 Nguyễn Phúc P 35 160015946 09/5/2016 16 Nguyễn Thị M 49 160010183 24/3/2016 17 Phan Viết H X 28 160016850 13/5/2016 18 Trần Mạnh P X 41 160012727 12/4/2016 19 Lê Duy H X 36 160004583 10/02/2016 20 Nguyễn Xuân L X 64 160206374 07/3/2016 21 Phạm Thị O 51 160016145 10/5/2016 22 Vũ Khắc T X 47 160019674 26/5/2016 23 Phạm Đức T X 40 160016657 12/5/2016 X X X X 24 Vũ Văn Ninh 25 Phủ Thị S 26 Lê Thiên C 27 X 40 160021156 07/6/2016 58 160009747 29/3/2016 X 32 160005864 24/02/2016 Nguyễn Văn K X 46 160012221 07/4/2016 28 Lê Văn P X 52 160012721 12/4/2016 29 Lê Duy H X 36 160900014 22/01/2016 30 Nguyễn Văn T X 32 160202838 17/02/2016 31 Lãnh Thị H 31 160004551 16/02/2016 32 Vũ Đình H 21 160006731 01/3/2016 33 Nguyễn Thị C X 24 160201231 24/5/2016 34 Nguyễn Thị L X 35 160005679 23/02/2016 35 Vũ Văn C 48 160010283 25/3/2016 36 Phan Thị H X 26 160014561 26/4/2016 37 Phạm Thị L X 69 160008236 11/3/2016 38 Vũ Trọng Đ X 32 160024291 29/6/2016 39 Đinh Văn Đ X 51 160020390 01/6/2016 40 Cấn Xuân P X 56 160015333 04/5/2016 41 Phạm Văn L X 31 160016121 10/5/2016 42 Vũ Trọng Đ X 32 160015740 06/5/2016 43 Chu Văn T X 19 160005014 19/02/2016 44 Trần Văn Bộ X 37 160004658 17/02/2016 45 Nguyễn Văn T X 19 160007931 09/3/2016 46 Vũ Đình H X 57 160000231 05/01/2016 47 Nguyễn Văn C X 43 160015021 29/4/2016 48 Nguyễn Xuân H X 60 160018972 23/5/2016 49 Đinh Văn S X 44 160213539 19/4/2016 50 Phạm Văn T X 74 160021658 10/6/2016 X X X X Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Cơ quan xác nhận Giáo viên hƣớng dẫn Học viên Nguyễn Thị Tình ... đồ điều trị sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh nhân tổn thương tủy sống Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai với hai mục tiêu sau: Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị. .. 25 2.2.1 Phân tích tuân thủ phác đồ điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai 25 2.2.2 Phân tích sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS ... NKTN bệnh nhân TTTS Trung tâm Phục hồi chức bệnh viện Bạch Mai Phân tích sử dụng kháng sinh điều trị NKTN bệnh nhân TTTS Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tổn thƣơng tủy sống 1.1.1 Giải phẫu tủy sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sự tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mai , Phân tích sự tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mai , Phân tích sự tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân tổn thương tủy sống tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mai

Từ khóa liên quan