Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước tỉnh hưng yên

128 416 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 10:58

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC ĐỒ THỊ x DANH MỤC SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Tổng quan Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 2.1.1 Chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 2.1.2 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước KNBB 2.1.3 Vai trò, trách nhiệm KBNN kiểm soát chi thường xuyên NSNN 12 2.1.4 Nội dung, nguyên tắc, công cụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 14 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 17 2.2 Cơ sở thực tiễn công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước 21 2.2.1 Kiểm soát chi NSNN số nước giới 21 2.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN nước 24 2.2.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước 27 iv PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 28 3.1.1 Đặc điểm địa bàn tỉnh Hưng Yên 28 3.1.2 Đặc điểm Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu luận văn 38 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 38 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 38 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 39 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 40 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Thực trạng chi ngân sách địa bàn tỉnh Hưng Yên 41 4.1.1 Dự toán chi ngân sách tỉnh Hưng Yên 41 4.1.2 Tình hình phân bổ, thực chi ngân sách tỉnh Hưng Yên 42 4.1.3 Tình hình chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước KBNN tỉnh Hưng Yên 44 4.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên 45 4.2.1 Cơ chế quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên 45 4.2.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước địa bàn Tỉnh Hưng Yên 49 4.2.3 Đánh giá kết thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Hưng Yên 69 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tỉnh Hưng Yên 78 4.3.1 Nhóm yếu tố khách quan 78 4.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan 89 4.4 Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN KBNN tỉnh Hưng Yên 94 4.4.1 Định hướng chung 94 4.4.2 Các giải pháp cụ thể 98 v KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 5.1 Kết luận 111 5.2 Kiến nghị 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC 116 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KS Kiểm soát NSNN Ngân sách nhà nuớc QLNN Quản lý nhà nuớc TABMIS Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc TCS Hệ thống quản lý thu ngân sách Nhà nước TTSPĐT Thanh toán song phương điện tử UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1: Tình hình thu, chi NSĐP tỉnh Hưng Yên 31 Bảng 3.2: Cơ cấu CB kế toán, kiểm soát Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên 20122014 37 Bảng 3.3: Cơ cấu phiếu điều tra 39 Bảng 4.1: Dự toán thực chi ngân sách tỉnh Hưng Yên 41 giai đoạn 2012 – 2014 41 Bảng 4.2: Tình hình chi ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 – 2014 43 Bảng 4.3: Chi thường xuyên NSNN cấp qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên45 Bảng 4.4: Số đơn vị nộp dự toán ngân sách đến 31/1 hàng năm 50 Bảng 4.5: Dự toán ngân sách chi thường xuyên cấp ngân sách 51 Bảng 4.6: Tổng hợp dự toán ngân sách giao cho đơn vị theo kế hoạch 52 Bảng 4.7: Tình hình chi khoản toán cho cá nhân giai đoạn từ năm 2012-2014 58 Bảng 4.8: Kết thực công tác kiểm soát chi toán cho cá nhân qua KBNN Hưng Yên giai đoạn năm 2012 – 2014 59 Bảng 4.9: Tình hình chi thường xuyên NSNN cho nghiệp vụ chuyên môn giai đoạn từ năm 2012-2014 61 Bảng 4.10: Kết thực công tác kiểm soát chi nghiệp vụ chuyên môn qua KBNN Hưng Yên giai đoạn năm 2012 – 2014 62 Bảng 4.11: Tình hình chi thường xuyên NSNN mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ từ năm 2012-2014 64 Bảng 4.12: Kết thực công tác kiểm soát chi khoản sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ qua KBNN Hưng Yên giai đoạn năm 2012 – 2014 66 Bảng 4.13: Đánh giá cán kho bạc tỷ lệ mắc lỗi thủ tục toán, toán khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN 68 Bảng 4.14: Ý kiến đánh giá thủ tục pháp lý kiểm soát chi thường xuyên NSNN tỉnh Hưng Yên 79 viii Bảng 4.15: Đánh giá cán KBNN chất lượng quản lý chi NS đơn vị thụ hưởng ngân sách (n=30) 84 Bảng 4.16: Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quản lý chi thường xuyên NSNN đơn vị thụ hưởng ngân sách 87 Bảng 4.17: Tổng hợp ý kiến đánh giá cán kế toán cán kiểm soát quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN tỉnh Hưng Yên 90 Bảng 4.18: Tổng hợp ý kiến đánh giá lực, trình độ chuyên môn cán làm công tác kiểm soát chi KBNN tỉnh Hưng Yên 92 Bảng 4.19: Đánh giá kế toán tinh thần, thái độ cán kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN tỉnh Hưng Yên 93 ix DANH MỤC ĐỒ THỊ Số đồ thị Tên đồ thị Trang 4.1 Đánh giá cán kế toán cán kiểm soát KBNN tốc độ kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Hưng Yên 71 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số sơ đồ Tên sơ đồ Trang 3.1 Tổ chức hệ thống KBNN tỉnh Hưng Yên 35 4.1 Quy trình cấp phát khoản chi thường xuyên NSNN theo hình thức dự toán 47 4.2 Quy trình cấp phát lệnh chi tiền trực tiếp 48 4.3 Quy trình cấp phát NSNN lệnh chi tiền gián tiếp 48 x MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong 20 năm đổi mở cửa, tài quốc gia Việt Nam xây dựng phát triển Hệ thống quản lý tài chính, ngân sách nhà nước (NSNN) chế kinh tế mới, kinh tế thị trường, mở cửa tạo dựng Công tác quản lý NSNN bước làm tốt vai trò động viên, phân phối nguồn lực, quản lý, tập trung NSNN phân bổ NSNN kịp thời, kiểm soát giám sát vĩ mô kinh tế quốc dân Luật NSNN có hiệu lực thi hành từ 1/1/1997 đảm bảo quản lý thống NSNN, ngân quỹ quốc gia, quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn ngành, cấp quy trình quản lý điều hành NSNN, góp phần khơi dậy tiềm năng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý kinh tế Quỹ NSNN quản lý chặt chẽ hơn, lưu chuyển thông thoáng hơn, hiệu Nhận thức rõ việc chi đúng, chi đủ, chi chế độ tiết kiệm NSNN quốc sách, Giảm thiểu rủi ro cấp phát toán NSNN nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu phát triển kinh tế đất nước Đảng Nhà nước ta thời kì đổi Chi NSNN công cụ chủ yếu Đảng, Nhà nước cấp uỷ, quyền sở để thực nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng thúc đẩy nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Thời gian qua, Đảng Nhà nước có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực chi NSNN nói chung lĩnh vực kiểm soát khoản chi ngân sách nói riêng, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn có vị trí, vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội đất nước Kho bạc nhà nước (KBNN) phải thực trở thành công cụ quan trọng Chính phủ việc thực công cải cách hành nhà nước mà đặc biệt cải cách tài công theo hướng công khai, minh bạch, bước phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng nguồn lực Chính phủ, chất lượng hoạt động quản lý tài vĩ mô, giữ vững ổn định phát triển tài quốc gia Ngày 01 tháng 04 năm 1990 hệ thống Kho bạc Nhà nước thức vào hoạt động phạm vi toàn quốc Ngày 05 tháng 04 năm 1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/CP quy định chức nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài thay cho định số 07/HĐBT ngày 01/04/1990 Với Nghị định này, Chính phủ giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho Kho bạc Nhà nước Từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 Kho bạc Nhà nước lại Chính phủ giao thêm nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng cấp qua KBNN Theo Thông tư 81/2002 ngày 16/9/2002, Công văn 287 ngày 06/4/1998, Thông tư số 10/1998-TC/BTC ngày 31/3/1998 Bộ Tài giao nhiệm vụ Kiểm soát chi thường xuyên cho KBNN Để hệ thống KBNN ngày hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý, kiểm soát cấp phát, toán NSNN hệ thống KBNN phải xem xét hoàn thiện cách hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu kiểm soát cấp phát NSNN Hệ thống Kho bạc Nhà nước phải thực nghiêm điều quy định tập trung khoản thu Kiểm soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc Nhà nước, đồng thời phải tổ chức công tác kế toán, báo cáo thông tin kịp thời, đầy đủ, xác theo yêu cầu Từ việc Kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo luật ngân sách phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện với yêu cầu quản lý tài tiền tệ giai đoạn Công tác Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN nói chung KBNN Tỉnh Hưng Yên nói riêng có chuyển biến tích cực, ngày chặt chẽ mục đích quy mô chất lượng Đã phát ngăn chặn kịp thời nhiều khoản chi sai chế độ, chi không tiêu chuẩn, sai định mức Từ góp phần quan trọng cho việc sử dụng hiệu nguồn lực tài đất nước Mặc dù vậy, trình thực công tác Kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Tỉnh Hưng Yên tồn tại, hạn chế, bất cập như: công tác Kiểm soát chi thường xuyên chưa thật hiệu quả, tình trạng lãng phí NSNN; chưa tạo chủ động cho đơn vị quan hệ Ngân sách sử dụng kinh phí ngân sách, có chế khoán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí hoạt động; việc phân công nhiệm vụ Kiểm soát chi hệ thống KBNN bất cập, chưa tạo điều kiện tốt cho khách hàng, quy trình chi rườm rà, gây phiền phức Đồng thời, công tác Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN chưa đáp ứng yêu cầu quản lý cải cách tài công xu mở cửa hội nhập quốc tế Xuất phát từ lý tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên” để đưa giải pháp nhằm góp phần giải vấn đề tồn tại, hạn chế công tác Kiểm soát chi thường xuyên KBNN 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích thực trạng công tác Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, đề xuất giải pháp tăng cường Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn Kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN - Phân tích, đánh giá thực trạng Kiểm soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên, làm rõ kết tồn tại, nguyên nhân - Đề xuất giải pháp tăng cường Kiểm soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác Kiểm soát chi thường xuyên thường xuyên NSNN KBNN tỉnh Hưng Yên, khoản chi Ngân sách Nhà nước thường xuyên điều kiện vận hành Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc( TABMIS) 4.4.2.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý, đổi hình thức áp dụng phương thức chi trả thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước địa bàn Tỉnh Hưng Yên * Hoàn thiện phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước cấp địa bàn Tỉnh Hưng Yên Một là, phân định quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm quan đơn vị có liên quan việc quản lý, điều hành sử dụng NSNN Cơ quan tài phải thực nghiêm túc trách nhiệm xây dựng dự toán, thẩm tra việc phân bổ dự toán Ngân sách cho đơn vị sử dụng Ngân sách, kiểm tra, giám sát việc chi tiêu sử dụng Ngân sách quan, đơn vị sử dụng Ngân sách; quan quản lý cấp có trách nhiệm phân bổ dự toán cho đơn vị trực thuộc kịp thời, xác Khi đó, KBNN địa bàn Tỉnh Hưng Yên thực kiểm soát toán kịp thời cho đơn vị sử dụng Ngân sách đảm bảo điều kiện chi theo quy định; đơn vị sử dụng Ngân sách thực chi tiêu NSNN theo định mức, chế độ, tiêu chuẩn phạm vi dự toán giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu Hai là, quy định trách nhiệm pháp lý vật chất Có quy định rõ ràng trách nhiệm pháp lý trách nhiệm vật chất quan người đứng đầu quan việc quản lý sử dụng Ngân sách Chẳng hạn, có chế tài xử lý cụ thể việc chậm giao dự toán so với thời gian quy định Luật NSNN để buộc quan có thẩm quyền phải giao dự toán cho đơn vị sử dụng Ngân sách từ đầu năm Hoặc phát khoản chi sai chế độ thủ trưởng đơn vị sử dụng Ngân sách cần phải bị xử lý không đơn KBNN từ chối toán * Đổi hình thức chi trả toán áp dụng phương thức chi trả thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước địa bàn Tỉnh Hưng Yên Thứ nhất, đổi hình thức chi trả toán Chi trả toán hình thức Lệnh chi tiền: Từng bước chuyển 107 khoản chi tiền gửi dự toán khối Đảng, công an, quân đội cấp phát lệnh chi tiền quan tài sang cấp phát dự toán Chỉ nên áp dụng số khoản chi cấp cho doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức kinh tế- xã hội quan hệ thường xuyên với NSNN số khoản chi khác mang tính đặc biệt Ghi thu- ghi chi: Đối với khoản thu- chi mà đơn vị để lại quản lý qua NSNN phải theo dõi qua dự toán, áp dụng khoản thu- chi vật ngày công lao động Thứ hai, áp dụng phương thức chi trả Theo phương thức toán chi trả cho công việc hoàn thành, người cung cấp hàng hóa nhận tiền sau cung cấp đủ hàng hóa, dịch vụ với cam kết thỏa thuận Phương thức cấp tạm ứng chi trả cho công việc chưa hoàn thành, đơn vị phải kho bạc ứng tiền (ứng tiền mặt, ứng chuyển khoản) để chi trả cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đủ thủ tục đơn vị Kho bạc toán Vậy để tránh rủi ro trình sử dụng công quỹ, tạo điều kiện cho quan quản lý Nhà nước xác nhận cách dễ dàng việc chi thường xuyên NSNN thúc đẩy nhà cung cấp sớm hoàn thành công việc theo cam kết ta nên áp dụng phương thức cấp toán đồng thời hạn chế áp dụng phương thức cấp tạm ứng 4.4.2.4 Nhóm giải pháp phụ trợ * Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tính tự giác trách nhiệm đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước Cơ quan KBNN địa bàn tỉnh Hưng yên cần có phối hợp chặt chẽ với cấp quyền địa phương quan thông tin tuyên truyền đại chúng để tiến hành soạn thảo, phổ biến rộng rãi tài liệu, lập trang Web mạng Internet, thiết lập đường dây để giải thích, tuyên truyền cho đơn vị sử dụng NSNN biết đầy đủ tường tận chế độ, sách Nhà nước Ngoài ra, KBNN cần phối hợp với quan tài tổ chức hội nghị khách hàng thường niên để nắm bắt khó khăn vướng mắc đơn vị 108 trình sử dụng thường xuyên NSNN, qua phản ánh kịp thời lên quan quản lý cấp để có sửa đổi, bổ sung nhằm làm cho chế, sách chi thường xuyên NSNN ngày hoàn thiện, từ khoản chi tiêu ngày tiết kiệm, hiệu mục đích * Tăng cường sở vật chất, thực quy chế thưởng phạt công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Về sở vật chất, bước hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cán làm công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Đảm bảo thiết bị chuyên ngành máy tính, máy in, hệ thống trụ sở phương tiện khác, bảo đảm yêu cầu chi yêu cầu đại hoá công nghệ chi NSNN Về chế độ thưởng phạt, cần có chế độ thưởng, phạt cán kiểm soát chi thường xuyên NSNN nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người kiểm soát chi * Tăng cường lãnh đạo quyền cấp phối hợp quan Kho bạc Nhà nước, quan tài ngành hữu quan Chính quyền cấp cần coi chi thường xuyên NSNN nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, từ có biện pháp hỗ trợ thiết thực cho công tác mặt người sở vật chất Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở quan có liên quan tổ chức công tác quản lý chi thường xuyên NSNN KBNN địa bàn, quan tài cần tăng cường phối hợp chặt chẽ việc theo dõi dự toán cấp, đối chiếu xác số dự toán cấp, số chi đơn vị, số dự toán Từ có biện pháp đạo đơn vị thực Luật Khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với ngành địa phương triển khai thực kịp thời, đầy đủ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng sau Quốc hội thông qua nhằm chuyển biến quản lý sử dụng hiệu NSNN tài sản Nhà nước * Tăng cường công tác tự kiểm tra Kho bạc Nhà nước địa bàn Tỉnh Hưng Yên Công tác tự kiểm tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành KBNN quy chế ngành đề Nó giúp cho đội ngũ cán ý thức trách 109 nhiệm công việc Công tác tự kiểm tra phải đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, phải bảo đảm thực trình thực thi nhiệm vụ quản lý cán công chức, bảo đảm tính thận trọng, nghiêm túc, trung thực tính khách quan Những kết luận công tác tự kiểm tra phải nêu rõ ràng, xác chặt chẽ Nghiêm túc khắc phục sai sót, tồn phát * Thực chế độ công khai thông tin Ngân sách Nhà nước Thực chế độ công khai dự toán chi thường xuyên, công khai toán ngân sách cấp, quan, đơn vị, quỹ tài địa phương để tăng cường giám sát đoàn thể xã hội, người lao động nhân dân; góp phần thực quy chế dân chủ sở phát ngăn chặn kịp thời sai phạm, tiêu cực quản lý tài NSNN Thực công khai thủ tục, quy trình, chế độ trách nhiệm chi ngân sách, toán, kiểm tra, kiểm toán 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài “Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên”, tác giả đến số kết luận sau: 1/ Kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN việc KBNN tiến hành thẩm định, kiểm tra khoản chi thường xuyên NSNN trước, sau trình cấp phát toán nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm quản lý NSNN toán kịp thời khoản chi thường xuyên NSNN đủ điều kiện toán theo quy định 2/ Nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN tỉnh Hưng Yên cho thấy: Công tác kiểm soát chi KBNN thực nghiêm túc, giảm thiểu đuợc thủ tục hành xây dựng quy trình kiểm soát chi KBNN gọn nhẹ, đơn giản, tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch Giai đoạn 2012-2014, thông qua kiểm soát chi phát nhiều khoản chi đơn vị sử dụng ngân sách chưa chấp hành quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện theo quy định, từ chối không toán khản chi hợp đồng, dự toán, góp phần nâng cao hiệu quản lý NSNN địa bàn tỉnh Bên cạnh kết đạt đuợc, công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Hưng Yên số tồn tại, hạn chế như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân bổ giao dự toán hạn chế, áp dụng đơn vị, phận công tác chủ yếu, mạng dự liệu nội chậm thiếu ổn định Trên thực tế xảy tượng chi vượt chế độ, nhiều khoản chi lãng phí mà Kho bạc không kiểm soát chi mua công cụ, dụng cụ văn phòng, mua sắm tài sản Quy trình kiểm soát chi cải tiến xong nhiều điểm chưa hợp lý phức tạp Nguyên nhân tồn tại, hạn chế chế pháp lý quản lý kiểm soát chi NSNN thiếu ổn định nhiều bất cập; phối hợp quan quản lý, đơn vị thụ hưởng ngân sách với KBNN chưa chặt chẽ; việc áp dụng công nghệ thông tin quản lý NSNN quan 111 quản lý đơn vị sử dụng ngân sách chưa đạt hiệu cao; bên cạnh trình độ lực số cán làm công tác kiểm soát chi chưa tốt làm ảnh hưởng đến kết kiểm soát chi NSNN toàn hệ thống 3/ Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Hưng Yên thời gian tới bao gồm: Hoàn thiện sách quản lý kiểm soát NSNN theo hướng đơn giản, chánh chồng chéo, đồng thời áp dụng quy trình kiểm soát chi NSNN theo kết đầu ra; nâng cao lực, phẩm chất cán làm công tác kiểm soát chi tại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý NSNN; Làm tốt công tác cán bộ, bố trí sử dụng cán hợp lý thoe khả người, có chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng số giải pháp khác 5.2 Kiến nghị * Đối với Bộ Tài KBNN TW Xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nước làm sở để xác định điều kiện cho khoản chi NSNN Nhanh chóng ban hành thông tư hướng dẫn nội dung, biện pháp, chế độ KS chi theo nội dung chi tiêu Đổi công tác quản lý tài ngân sách, đưa vào áp dụng chế kiểm soát chi NSNN theo kết đầu Cải tiến phương thức cấp phát NSNN theo hướng sử dụng phổ biến hình thức cấp phát dự toán, hạn chế đến mức thấp hình thức cấp phát lệnh chi tiền để tránh tình trạng phân tán vốn NSNN trình điều hành Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn quan tài chính, quan chủ quản, KBNN đơn vị sử dụng ngân sách đến đâu trình quản lý, kiểm soát khoản chi NSNN * Đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Sở tài tỉnh Hưng Yên Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho KBNN tỉnh công tác chấp hành pháp luật chi NSNN kiểm soát chi NSNN UBND tỉnh cần đạo phận, quan tài chính, sở ban ngành liên quan làm tốt khâu lập, phân bổ thẩm định dự toán Tạo điều kiện cần thiết cho KBNN phối hợp chặt chẽ ban ngành triển khai dự án lớn: “một cửa”, TABMIS, …Triển khai thực Đề 112 án tăng cường toán không dùng tiền mặt hệ thống KBNN Phối hợp với hệ thống Thuế, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại * Đối với KBNN tỉnh Hưng Yên Hiện đại hóa công nghệ thông tin triển khai thành công hệ thống TABMIS quản lý NSNN để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN nói chung công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN nói riêng Xây dựng đội ngũ phát triển nguồn nhân lực KBNN Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ phẩm chất cán KBNN nhân tố quan trọng nhằm tìm kiếm, sử dụng phát huy cao lực, phẩm chất có cán Kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo kết đầu Quản lý Tiếp tục hoàn thiện chế độ kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian lao động mà trọng tâm rà soát lại hệ thống báo cáo, giảm bớt số lượng báo cáo, lược bỏ tiêu trùng lắp, xác định công thức xây dựng báo cáo hợp lý Tổng kết, đánh giá, rút học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện quy trình KS chi thường xuyên “một cửa”, thực thống hệ thống KBNN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vương Thị Bẩy (2015), Kho bạc Nhà nước Phú Thọ: 25 năm xây dựng phát triển, đăng tạp trí điện tử báo Phú Thọ, truy cập ngày 20/5/2015 http://baophutho.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/201505/kho-bac-nha-nuoc-phutho-25-nam-xay-dung-va-phat-trien-2417189 Bộ Tài (2006), Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 việc “Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài chính” Bộ Tài (2009), Thông tư 72/2009-TT/BTC ngày 26/8/2009 việc “Sửa đổi số điểm Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài chính” Bộ Tài (2012), Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 việc “Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” Bộ Tài (2014), Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 việc “Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành quan nhà nước” Nguyễn Thị Chắc (2005) “ Kiểm soát chi ngân sách giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng NSNN”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 38, năm 2005 Chính phủ (2005), Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định “chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý quan Nhà nước” Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định “quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập” Nguyễn Thị Phương Hoa (2009), Giáo trình kiểm soát quản lý, NXB Đại học kinh tế quốc dân Mai Văn Hoa (2011), Quản lý Ngân sách nhà nuớc KBNN thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Luận văn Thạc sỹ QTKD, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, năm 2011 Bạch Thị Minh Huyền (2003), cải cách tài công kinh nghiệm quốc tế Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Kho bạc Nhà nước Tỉnh Hưng yên (2015), Báo cáo hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước Hưng yên năm 2012 - 2014 Kho bạc Nhà nước Tỉnh Hưng yên (2015), Báo cáo kết chi NSNN năm 2012 2014 Dương Đăng Ninh (2010), Giáo trình lý thuyết quản lý tài công, Nhà xuất Tài Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài công Việt Nam, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Hoàng Phê (2000), Từ điển tiếng việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Từ điển Bách Khoa 114 Quốc hội (2002), Luật số 01/2002/QH11: Luật Ngân sách nhà nước Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, NXB Tư pháp NXB Từ điển Bách Khoa Nguyễn Quang Vũ (2007), 17 năm xây dựng phát triển KBNN Long An, Tạp trí quản lý Ngân quỹ quốc gia số 58, năm 2007 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (2010), Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số nuớc học rút cho Việt Nam, truy cập ngày 22/5/2016 http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tai-lieu/tai-lieu-bien-tap/item/285-kinhnghiem-quan-ly-chi-nsnn-cua-mot-so-nuoc 115 PHỤ LỤC Mã số:………… Thời gian:…/…/2015 PHIẾU ĐIỀU TRA (Mẫu số 1: Dùng cho Kế toán đơn vị thụ hưởng NS) ĐỀ TÀI: Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên Các thông tin đơn vị cung cấp Phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài Chúng cam kết không tiết lộ thông tin Phiếu điều tra cho bên thứ ba THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: Loại hình đơn vị  Hành  Sự nghiệp  Sự nghiệp có thu  Loại hình khác: Thông tin người điều tra Họ tên: Giới tính: (1 Nam; Nữ) Tuổi Chức vụ: Điện thoại: Email: Số năm công tác lĩnh vực kế toán, tài chính………… ………… XIN CHO BIẾT MỘT SỐ THÔNG TIN SAU 1: Các văn hướng dẫn thực nhiệm vụ chi thường xuyên thủ tục hồ sơ toán chi thường xuyên nào? - Chậm thay đổi, không theo kịp thực tiễn - Ổn định, có tính thống thời gian dài - Thay đổi nhanh chồng chéo - Ý kiến khác: 2: Quy trình toán khoản chi thường xuyên KBNN tỉnh Hưng Yên - Đơn giản, gọn nhẹ - Vừa phải - Nhiều, rườm rà - Ý kiến khác: 116 3: Việc toán khoản chi thường xuyên - Nhanh gọn, chờ đợi - Bình thường - Chậm, phải chờ đợi - Ý kiến khác: 4: Đánh giá khả thực công việc cán soát chi thường xuyên? Nội dung Tốt BT Chưa tốt Khả phát lỗi hồ sơ toán kiểm soát chi Khả sử dụng phần mềm tin học Sự hiểu biết văn bản, quy định pháp luật quản lý NS kiểm soát chi NSNN Khả truyền đạt, hướng đẫn, giải đáp thắc mắc kiểm soát chi khách hàng đến giao dịch kho bạc Sự chuyên nghiệp xử lý công việc Đánh giá tinh thần, thái độ cán kiểm soát chi KBNN thực nhiệm vụ giao Nội dung Tốt BT Chưa tốt Thái độ, thân thiện công việc Tinh thần, trách nhiệm công việc Khả kiên định, đoán Kỹ giao tiếp Khả chịu áp lực công việc Đánh giá chung anh chị việc thực kiếm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN? Ưu điểm:……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tồn tại, hạn chế :……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 117 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh/chị cho biết đề xuất để tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XIN TRÂN TRONG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ Hưng Yên, ngày… tháng… năm … Người vấn (Ký, họ tên) Người vấn (Ký, họ tên) 118 PHIẾU ĐIỀU TRA (Mẫu số 2: Dùng cho cán KBNN) Mã số:……………… Thời gian:…/…/2015 ĐỀ TÀI: Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên Các thông tin anh/chị cung cấp Phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài Chúng cam kết không tiết lộ thông tin Phiếu điều tra cho bên thứ ba THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA a) Họ tên: Giới tính: (1 Nam; Nữ) Tuổi b) Đơn vị công tác c) Chức vụ công tác d) Số năm chức vụ công tác này: năm e) Số năm tham gia công tác địa phương năm THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 1: Các văn hướng dẫn thực nhiệm vụ chi thường xuyên thủ tục hồ sơ toán chi thường xuyên nào? - Chậm thay đổi, không theo kịp thực tiễn - Ổn định, có tính thống thời gian dài - Thay đổi nhanh chồng chéo - Ý kiến khác: Quy trình toán khoản chi thường xuyên KBNN tỉnh Hưng Yên - Đơn giản, gọn nhẹ - Vừa phải - Nhiều, rườm rà - Ý kiến khác: 3: Việc toán khoản chi thường xuyên - Nhanh gọn, chờ đợi - Bình thường - Chậm, phải chờ đợi - Ý kiến khác: 119 Anh/chị cho biết nhận định tỷ lệ mắc lỗi thủ tục toán, toán khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN: Không Các khoản chi thường xuyên NSNN I Theo tính chất khoản chi NSNN Chi cho đơn vị nghiệp Chi cho hoạt động quản lý nhà nước (chi quản lý hành chính) Chi cho hoạt động an ninh, quốc phòng trật tự an toàn xã hội Chi khác II Theo nội dung khoản chi NSNN Các khoản chi toán cho cá nhân Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư không theo chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Các khoản chi thường xuyên khác Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí lệ phí theo quy định Đánh giá anh/chị chất lượng kiểm soát, quản lý chi thường xuyên NSNN đơn vị thụ hưởng ngân sách TT Nội dung Tốt Lập dư toán chi thường xuyên NSNN Ý thức chấp hành dự toán chi Định mức, tiêu chuẩn, chất lượng khoản chi thường xuyên NSNN Hồ sơ toán Khả ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngân sách BT Chưa tốt Anh/chị cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc quản lý (trong khâu lập dự toán, chấp hành chi, hồ sơ toán, toán) khoản chi thường xuyên đơn vị hưởng thụ NSNN chưa chặt chẽ (có thể chọn nhiều lựa chọn) - Do phức tạp văn pháp luật quy định quản lý NS - Do trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán kế toán đơn vị 120 nhiều - Do khả năng, trình độ quản lý lãnh đạo đơn vị - Do sức ép từ quan quản lý cấp đẫn tới đơn vị thụ hưởng NS không chủ động, tự trình sử dung NS đơn vị - Khác Anh/chị cho biết đánh giá công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN nay: Ưu điểm:………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tồn tại, hạn chế :………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh/chị cho biết đề xuất để tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên XIN TRÂN TRONG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ Hưng Yên, ngày… tháng… năm … Người vấn (Ký, họ tên) Người vấn (Ký, họ tên) 121 ... tích thực trạng công tác Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, đề xuất giải pháp tăng cường Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên 1.2.2 Mục tiêu... thường xuyên Ngân sách nhà nước 2.1.1 Chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 2.1.1.1 Khái niệm chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Phân loại kho n chi theo yếu tố kho n chi chi Ngân sách nhà nước. .. Tăng cường công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên để đưa giải pháp nhằm góp phần giải vấn đề tồn tại, hạn chế công tác Kiểm soát chi thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước tỉnh hưng yên , Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước tỉnh hưng yên , Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan