Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 8 Cả Năm

149 728 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2017, 21:34

Trường THCS Nguyễn Thái Bình Tuần Tiết Giáo án sinh học BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU I MUC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: * Đạt chuẩn: Nêu mục đích ý nghóa kiến thức phần thể người * Trên chuẩn mức 1: - Dựa vào cấu tạo thể người hoạt động tư => xác đònh vò trí người tự nhiên * Trên chuẩn mức 2: - Giải thích mối liên quan với môn khoa học khác => tích lũy kiến thức để sâu vào ngành nghề có liên quan Kó năng: * Kó môn học: - Rèn kó hoạt động nhóm, tư độc lập làm việc với SGK * Kó sống: Kó thu thập thông tin Kó hợp tác ứng xử Thái độ: Có ý thức giữ gìn bảo vệ thể tốt II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Giới thiệu tài liệu liên quan đến môn HS: Sách, ghi III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp , tìm tòi IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Kiểm tra cũ: Kiểm tra sách học sinh Bài HOẠT ĐỘNG 1:TÌM HIỂU VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG TỰ NHIÊN Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Vò trí người tự I.Vò trí người nhiên: tự nhiên: ? Em kể tên ngành Trả lời: động vật học chương trình SH xếp theo thứ tự tiến hoá? Trả lời: lớp Thú ? Ngành động vật có cấu Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học tạo hoàn chỉnh nhất? Đọc thông tin - Gv yêu cầu Hs đọc phần thông tin SGK Thảo luận nhóm - Yêu cầu hs thảo luận nhóm hướng dẫn hoàn thành phần tập tr GV - Gọi đại diện nhóm trình bày ý kiến, nhóm khác nhận - Loài ngưòi thuộc lớp Thú xét - Con người có tư duy, tiếng - Gv đưa đáp án: ô đúng: Trả lời: nói, chữ viết, hoạt động có 2,3,5,7,8 mục đích -> làm chủ thiên nhiên ? Qua phần tập rút kết luận vò trí Ghi người tự nhiên? Gv ghi bảng HOẠT ĐỘNG 2:TÌM HIỂU NHIỆM VỤ CỦA MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH II Nhiệm vụ môn thể II Nhiệm vụ môn người vệ sinh: thể người vệ sinh Yêu cầu hs nghiên cứu SGK Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: ? Bộ môn sinh học có Trả lời: Có nhiệm vụ nhiệm vụ nào? - Cung cấp kiến thức ? Hãy nêu nội dung cụ thể Trả lời: cấu tạo chức sinh nhiệm vụ? lí quan ? Quan sát tranh cho biết Trả lời: kiến thức thể người vệ Y học, TDTT, giáo thể sinh có quan hệ mật thiết với dục học, tâm lí - MQH thể với môi trường để đề biện pháp ngành nghề xã học… bảo vệ thể hội? Ghi Gv chốt lại kiến thức, ghi bảng HOẠT ĐỘNG 3: PP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH III Phương pháp học tập III Phương pháp học tập môn thể người vệ sinh: môn thể người vệ ? Nêu phương pháp Nghiên cứu thông sinh: tin SGK - Kết hợp quan sát , thí để học tập môn? nghiệm vận dụng kiến Gv đưa vài ví dụ yêu cầu Trả lời: thức, kó vào thực tế HS xác đònh phương pháp thích sống hợp Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học IV/Kiểm tra đánh giá Trả lời câu hỏi 1,2 SGK tr.7 V/ Dặn dò - Học bài, chuẩn bò mới: Bài 2: " Cấu tạo thể người" CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Tiết 2_ BÀI 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: * Đạt chuẩn: Nêu đặc điểm thể người thể người Xác đònh vò trí quan hệ quan thể mô hình * Trên chuẩn mức 1: - Nêu rõ tính thốâng hoạt động hệ quan đạo hệ thần kinh hệ nội tiết * Trên chuẩn mức 2: - Giải thích vai trò hệ thần kinh hệ nội tiết điều hòa hoạt động quan Kó năng: * Kó môn học: Rèn kó quan sát tranh mô hình Rèn kó hoạt động nhóm * Kó sống: Kó thu thập thông tin Kó hợp tác ứng xử Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ thể tránh tác động mạnh vào số hệ quan quan trọng II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh mô hình cấu tạo thể người + Sơ đồ hình 2.3 III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp , tìm tòi IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học Bài cũ ? Hãy nêu nhiệm vụ môn sinh học phương pháp học tập môn? ? Kiến thức thể người có liên quan đến ngành khoa học nào? Bài Trong chương trình SH8, học hệ quan như: vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, tiết, thần kinh Để có hiểu biết chung hệ quan tìm hiểu hôm HOẠT ĐỘNG: TÌM HIỂU CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu HS quan sát hình 2.1: I Cấu tạo: ? Cơ thể người bao bọc Các phần thể: Quan sát hình vẽ - Da bao bọc toàn quan n ào? hiểu thể -> Ghi bảng biết - Cơ thể gồm phần: ? Cơ thể người gồm phần? Trả lời: bao đầu, thân, chi -> Ghi bảng ( tay, chân) Gv giới thiệu mô hình cấu tạo thể bọc da Trả lời: người Yêu cầu hs lên xác đònh mô Quan sát mô hình thực yêu hình quan thể người cầu GV ( gỡ quan đocï tên) Sau Hs gỡ hết quan mô hình để lộ khoang: ? Phần thân thể người gồm có khoang? Trả lời: có ? Hãy kể tên khoang đó? ? Giữa khoang ngăn cách khoang quan ? ( Gv xác đònh mô hình vò trí Trả lời: khoang hoành) ngực khoang - Cơ thể chia thành -> Ghi bảng khoang: khoang ngực ? Khoang ngực gồm quan bụng khoang bụng Trả lời: nào? ngăn cách ? Khoang bụng gồm quan Cơ hoành hoành nào? Mở rộng: - Ngoài có khoang sọ chứa não - Cơ hoành có vai trò quan trọng Trả lời: tim, phổi hoạt động hô hấp Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Các hệ quan: ? Mọi thể sống cấu tạo gì? ? Những tế bào có cấu tạo chức hợp thành gì? ? Nhiều mô có chức hợp thành gì? ? Hệ quan gì? Vậy thể người có quan nào, cấu tạo chức -> hoàn thành bảng - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK (tr 9) với hiểu biết cá nhân thảo luận nhóm 10’, hoàn thành bảng ( GV gợi ý phần kiến thức khó) - Hết thời gian, GV gọi đại diện nhóm nhanh hoàn thành nội dung cột, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Cuối , GV nhận xét, bổ sung ( cần) ? Ngoài hệ quan thể có hệ quan nào? - Gv nói sơ lược chức hệ sinh dục, nội tiết da, giác quan + Hệ sinh dục: sinh tinh trùng, trứng + Hệ nội tiết: sản xuất hoocmon điều hoà hoạt động hoạt động sinh lý thể + Da: tiếp nhận kích thích từ môi trường nhờ có quan thụ cảm * Gv cần nhấn mạnh hoạt động thể điều khiển hệ thần kinh hệ nội tiết Vương Đình Lạp Giáo án sinh học Trả lời: dày, ruột, gan, thận, t,bóng đái ( bàng Các hệ quan: quang), quan sinh sản Tái kiến thức học Trả lời: tế bào Trả lời: hợp thành (Bảng 2: Thành phần, chức mô Trả lời: hợp thành hệ quan) quan Trả lời: Gồm quan phối hợp hoạt động thực chức đònh thể Hoạt động nhóm hướng dẫn GV Hs hoàn thành bảng vào Trả lời: Hệ sinh dục, hệ nội tiết, da Hs tiếp nhận thông tin Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học IV/Kiểm tra đánh giá - Gv hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK ? Tại nói thể thể thống nhất? -> Vì quan hệ quan, hệ quan thể có liên hệ với phối hợp hoạt động điều khiển hệ thần kinh hệ nội tiết V/ Dặn dò - Học bài, chuẩn bò mới: Bài 3: "Tế bào" Tuần Tiết BÀI 3: TẾ BÀO I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: * Đạt chuẩn: Mô tả thành phần cấu tạo tế bào phù hớp với chức chúng Xác đònh tế bào đơn vò cấu tạo chức thể * Trên chuẩn mức 1: - Phân tích mối quan hệ thống phận tế bào * Trên chuẩn mức 2: - Giải thích mối quan hệ với đặc trưng thể sống Kó năng: * Kó môn học: Rèn kó quan sát tranh Rèn kó hoạt động nhóm * Kó sống: Kó thu thập thông tin Kó hợp tác ứng xử Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh cấu tạo tế bào Sơ đồ hình 3.2 SGK (12) MQH tế bào với thể môi trường III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp , tìm tòi IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Bài cũ Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học ? Cơ thể người gồm hệ quan nào? Nêu chức hệ quan? Bài Vào bài: Mọi thể sống cấu tạo đơn vò nào?(tế bào) Tế bào cấu tạo nào, chức thành phần mối quan hệ tế bào với thể với môi trường sao? HOẠT ĐỘNG 1:TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO Hoạt động GV Hoạt động Nội dung GV I Cấu tạo tế bào: I Cấu tạo tế bào: Yêu cầu hs quan sát hình 3.1, ghi Quan sát hình nhớ thành phần cấu tạo ghi nhớ tế bào thông tin Treo tranh câm phóng to hình 3.1, yêu cầu hs hoàn thành thích Hoàn thành cho tranh thích Gv nhận xét, bổ sung - Màng - Chất tế bào: lưới nội chất, ? Cấu tạo tế bào điển hình ti thể, trung thể, máy gồm phần chính? Trả lời: gongi… ? Kể tên bào quan nằm - Nhân : nhiễm sắc thể Trả lời: phần? nhân Gv chốt lại kiến thức, ghi bảng Ghi HOẠT ĐỘNG 2:CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO II Chức II Chức phận tế bào: phận Đưa câu hỏi: Nghiên cứu bảng 3.1 tế bào: ? Màng sinh chất có vai -Giúp tế bào thực trao đổi chất Bảng 3.1 (11) trò gì? ? Lưới nội chất có vai Tổng hợp vận chuyển chất trò hoạt động -Ti thể sống tế bào? ? Năng lượng cần cho -Vì nhân điều khiển hoạt động hoạt động sống sống tế bào - Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi tế bào lấy từ đâu? ? Ti nói nhân chất với môi trường ngoài( lấy chất cần thiết thải chất cặn bã) trung tâm tế bào? ? Hãy giải thích MQH chất tế bào thực hoạt động thống mặt cức sống tế bào ( tổng hợp, vận Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học màng sinh chuyển chất, phân phối sản chất, chất tế bào phẩm trình phân bào) nhân? Và hoạt động điều khiển nhân tế bào HOẠT ĐỘNG 3:THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO III Thành phần hoá học tế bào: Yêu cầu HS đọc to phần thông Đọc thông tin tin ? Thành phần hoá học tế bào ( HS trả lời câu hỏi GV) gồm phần chính? Trả lời: ? Đó thành phần nào? Các nguyên tố hoá học có  Ghi bảng ? Có nhận xét TPHH tế tế bào bào so với nguyên tố hoá học nguyên tố có tự nhiên có tự nhiên? GV: giáo dục cho học sinh Trả lời: nhận thức việc lập Điều chứng tỏ thể phần ăn thích hợp có trao đổi chất với điều quan trọng  giúp môi trường thể trao đổi chất tốt với môi Trả lời: trường xây dựng tế bào Để xây dựng tế bào từ ( xây dựng thể tốt, khẻo xây dựng thể III Thành phần hoá học tế bào: Gồm thành phần chính: - Chất hữu : + Protein + Gluxit + Lipit + Axit Nucleic ( AND, ARN) - Chất vô cơ: muối canxi, natri, kali… mạnh) HOẠT ĐỘNG 4:HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO IV Hoạt động sống tế IV Hoạt động sống Nghiên cứu sơ đồ 3.2 bào: tế bào: Đưa câu hỏi: -Từ môi trường ? Tế bào lấy thức ăn từ đâu? -Nước, muối khoáng, oxi, chất ? Đó chất nào? hữu ? Tế bào lấy chất -Qúa trình trao đổi chất -Năng lượng cần cho hoạt để thực trình nào? ? Quá trình tạo động sống tế bào, thể, thải môi trường sản phẩm nào? khí CO2 chất tiết ? Nhờ trao đổi chất mà tế bào -Lớn lên phân chia thực trình Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học nào? -Nhờ trình lớn lên ? Nhờ đâu mà thể phân chia tế bào thể lớn lên được? cấu tạo tế bào Trả lời: ? Ngoài hoạt động trao đổi Khả cảm ứng với chất, tế bào có khả kích thích từ môi trường gì? -Dựa vào câu hỏi gợi ý - Hoạt động sống tế bào gồm: trao đổi ? Hãy trình bày MQH chức GV, HS trình bày chất, lớn lên, phân tế bào, thể chia, cảm ứng môi trường thông qua - Mọi hoạt động sống gợi ý trên? Ghi thể GV nhận xét, bổ sung thực tế bào ? Hoạt động sống tế bào Trả lời: Tay chạm vào ly nước nóng -> nên tế bào đơn vò gồm hoạt động nào? chức năngcủa thể ? Vì nói tế bào đơn vò rụt tay lại Bụi bay vào mắt -> nhắm mắt chức thể? lại… Ghi bảng ? Lấy ví dụ chứng minh tế bào có khả cảm ứng với kích thích từ môi trường ngoài? IV/Kiểm tra đánh giá - Hs đọc phần ghi nhớ Giải thích tượng “chuột rút” V/ Dặn dò - Học bài, chuẩn bò mới: Bài 4: " Mô" Tiết BÀI 4: MÔ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: * Đạt chuẩn: Nêu đònh nghóa mô, kể loại mô chức chúng * Trên chuẩn mức 1: - Phân biệt yếu tố tế bào phi bào * Trên chuẩn mức 2: - Giải thích máu thuộc mô liên kết ? Kó năng: Vương Đình Lạp Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học * Kó môn học: Rèn kó quan sát tranh Rèn kó hoạt động nhóm * Kó sống: Kó thu thập thông tin Kó hợp tác ứng xử Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khỏe II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh loại mô ( h 4.1 – 4.5 SGK) III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp , tìm tòi IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Bài cũ ? Cấu tạo chức phận tế bào ? MQH môi trường, tế bào thể? Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1:KHÁI NIỆM MÔ Hoạt động GV Hoạt động HS ? Hãy kể tên tế bào có hình dạng khác Trả lời: tế bào thần kinh có hình mà em biết? sao, tế bào hồng cầu có hình cầu, ? Tại tế bào có hình tế bào có hình sợi dài… dạng khác nhau? Trả lời: chúng thực ? Tập hợp tế bào có chúc khacù nh au hình dạng cấu tạo giống Trả lời: gọi mô gọi gì? ? Mô gì? Ghi bảng HOẠT ĐỘNG 2:CÁC LOẠI MÔ Hoạt động GV Hoạt động HS ? Trong thể có loại mô chính? Kể tên? Trả lời: Ghi bảng Yêu cầu Hs quan sát hình 4.1 nghiên cứu thông tin Quan sát hình 4.1 nghiên Vương Đình Lạp 10 Nội dung I Khái niệm mô: Mô nhóm tế bào chuyên hóa, cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức đònh Nội dung II Các loại mô: Có loại mô: Mô biểu bì: * Đặc điểm: gồm tế bào xếp sít Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học Dặn dò: Học Trả lời câu hỏi lại Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 26 Tiết 51 BÀI 47: ĐẠI NÃO I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Đạt chuẩn: HS biết Đại não trung tâm phản xạ có điều kiện, dẫn truyền * Trên chuẩn mức 1: - Tìm điểm tiến hóa vỏ đại não người so với động vật thuộc lớp thú * Trên chuẩn mức 2: - Xác đònh vùng chức đại não người mô hình Kó năng: * Kó môn học: - Rèn kó quan sát, phân tích kênh hình - Kó vẽ hình, kó hoạt động nhóm * Kó sống: Kó thu thập xử lí thông tin Kó hợp tác ứng xử Kó so sánh, suy luận Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ não II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh phóng to hình 47.1,2,3,4 Tranh câm hình 47.2 HS: Bảng nhóm thảo luận nhóm III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp tìm tòi - Trực quan IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Vương Đình Lạp 135 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học Bài cũ: Trình bày cấu tạo chức trụ não Trình bày cấu tạo chức tiểu não Bài HOẠT ĐỘNG 1: CẤU TẠO CỦA ĐẠI NÃO Hoạt động GV Hoạt động HS Yêu cầu hs quan sát hình 47.1 ->3 ? Xác đònh vò trí đại não? Yêu cầu hoàn thành tập điền từ theo nhóm Gv điều khiển hoạt động, chốt lại kiến thức Đáp án: Khe Rãnh Trán Đỉnh Thuỳ thái dương Chất trắng Yêu cầu hs quan sát lại hình 47.1,2 ? Trình bày cấu tạo đại não? Chốt lại kiến thức, ghi bảng Yêu cầu hs qua sát hình 47.3? Mô tả cấu tạo đại não? Gv hoàn thiện kiến thức, ghi bảng Giải thích tượng liệt nửa người: phần đại não điều khiển nửa người bên bò tổn thương Nội dung I Cấu tạo đại não: - HS quan sát hình Cấu tạo ngoài: + thích Thu nhận thông tin Trả lời: phía não trung gian, phát triển - Thảo luận nhóm hoàn thành tập điền từ - Rãnh liên bán cầu chia đại não làm nửa - Rãnh sâu chia đại não - Đại diện số làm thuỳ ( trán, đỉnh, nhóm trả lời, chẩm, thái dương) nhóm khác bổ sung - Khe rãnh tạo thành khúc cuộn não -> tăng diện tích bề mặt não Trả lời: Ghi 2.Cấu tạo ngoài: Quan sát, yêu cầu - Chất xám làm mô tả được: thành vỏ não dày 2-3 Vò trí, độ dày mm gồm lớp chất xám chất - Chất trắng trắng đường thần kinh, hầu hết đường bắt chéo hành tuỷ tuỷ sống HOẠT ĐỘNG 2: SỰ PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG CUẢ ĐẠI NÃO Vương Đình Lạp 136 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin đối chiếu với hình 47.4 -> hoàn thành Cá nhân tự thu nhận tập thông tin Trao đổi nhóm thông Gv ghi kết câu trả lời nhóm lên bảng -> trao đổi toàn lớp -> chốt lại đáp án : a3, b4, c6, d7, e5, g8, h2, i1 Hs tự rút kết luận II Sự phân vùng chức đại não: - Vỏ đại não trung ương cuả phản xạ có điều kiện - Vùng chức có người: + Vùng vận động ngôn ngữ + Vùng hiểu tiếng nói + Vùng hiểu chữ viết Củng cố: 1/ Chọn câu trả lời 1/ Sự khác cấu tạo đại não người thú? a Đại não người có khối lượng lớn b Đại não người có diện tích bề mặt lớn c Đại não người ( vỏ não) có vùng TK mà vỏ não thú d Đại não người tích lớn 2/ Hướng dẫn trả lời câu hỏi Dặn dò: Học Trả lời câu hỏi lại Tập vẽ hình đại não Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 52 BÀI 48: HỆ THẦ N KINH SINH DƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Đạt chuẩn: HS hiểu cấu tạo chức phân hệ thần kinh sinh dưỡng * Trên chuẩn mức 1: - Phân biệt cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động Vương Đình Lạp 137 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học - Phân biệt phận giao cảm với phận đối giao cảm hệ thần kinh sinh dưỡng cấu tạo chức * Trên chuẩn mức 2: - HS so sánh giống khác cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động Kó năng: * Kó môn học: - Rèn kó quan sát, phân tích so sánh hoạt động nhóm * Kó sống: Kó thu thập xử lí thông tin Kó hợp tác ứng xử Kó so sánh, suy luận Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ sinh, bảo vệ hệ thẩn kinh II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh phóng to hình 48.1,2,3 Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập HS: Bảng nhóm thảo luận nhóm III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp tìm tòi - Trực quan IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Bài cũ: Nêu cấu tạo chức đại não? Não người tiến hóa não động vật khác điểm nào? Bài HOẠT ĐỘNG 1: CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỢNG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu hs quan sát Quan sát hình mô tả 1/ Cấu tạo: hình 48.1,2 + Căn vào đường - Trung ương: chất xám nằm thích xung thần kinh trụ não sừng bên ? Mô tả đường cung phản xạ tủy sống xung thần kinh hình 48.1,2 - Dây thần kinh: cung phản xạ + Đường hướng tâm: Từ hình A B? quan thụ cảm trung ương ? Trung khu - Thảo luận hoàn thành + Đường li tâm: Qua sợ cung phản xạ vận bảng ( vào phiếu học trước hạch, sợi sau hạch, Vương Đình Lạp 138 Trường THCS Nguyễn Thái Bình động phản xạ sinh dưỡng nằm đâu? ? So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động Phát phiếu học tập Đặc điểm - Trung ương - Hạch thần kinh Cấu - Đường tạo hướng tâm - Đường li tâm Giáo án sinh học tập) theo gợi ý GV chuyển giao hạch TK - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác 2/ Chức năng: Điều khiển nhận xét, bổ sung hoạt động nội quan( không ý thức) => Đáp án Cung phản xạ vận động - Chất xám: Đại não Tuỷ sống - Không có Cung phản xạ sinh dưỡng - Chất xám: Trụ não Sừng bên tuỷ sống - Có - Từ quan thụ cảm đến trung ương - Qua : Sợi trước hạch Sợi sau hạch Chuyển giao hạch thần kinh - Từ quan thụ cảm đến trung ương - Đến thẳng quan phản ứng Điều khiển hoạt động Điều khiển hoạt động cuả nội cuả vân ( hoạt động quan Chức có ý thức) ( hoạt động ý thức) HOẠT ĐỘNG CẤU TẠO CUẢ HỆ THẦN KINH SINH DƯỢNG Yêu cầu hs nghiên cứu II Cấu tạo hệ thần thông tin quan sát kinh sinh dưỡng: hình 48.3 Làm việc cá nhân với ? Hệ thần kinh sinh SGK trả lời câu hỏi dưỡng cấu tạo GV Gồm: nào? - Trung ương: não tuỷ sống ? Hệ thần kinh - Ngoại biên: dây thần chia làm phân hệ? kinh hạch thần kinh Kể tên? Gv yêu cầu hs quan lại HS nêu Hệ thần kinh sinh dưỡng chia làm phân hình 48.1,2,3 đọc thông điểm khác nhau: Trung ương hệ: tin bảng 48.1 - Phân hệ thần kinh ? Tìm điểm khác Ngoại biên Vương Đình Lạp 139 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học hệ thần kinh giao giao cảm cảm đối giao cảm? vài HS trình bày - Phân hệ thần kinh đối Gv xác hoá kiến giao cảm thức HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỢNG Yêu cầu hs quan sát III Chức hệ thần hình 48.3, đọc kó bảng Thảo luận nhóm kinh sinh dưỡng: 48.2 Yêu cầu nêu - Phân hệ thần kinh giao cảm ? Cho biết chức được: đối giao cảm có tác dụng hệ thần kinh giao phận có tác đối lập hoạt động dụng đối lập cảm đối giao cảm? cuả quan sinh dưỡng - Nhờ tác dụng đối lập mà ? Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò đối Ý nghóa: điều hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động hoà hoạt động với đời sống? quan nội tạng Gv hoàn thiện kiến thứ quan Ghi Củng cố: HS đọc phần ghi nhớ Hướng dẫn trả lời câu hỏi * Trình bày phản xạ điều hòa hoạt động tim hệ mạch khi: - Huyết áp tăng cao: p thụ quan bò kích thích, xuất xung TK  TƯ ( phân hệ ĐGC)  dây li tâm tim làm giảm nhòp co lực co đồng thời làm dãn mạch da mạch ruột gây hạ huyết áp Hoạt động lao động: Khi lao động xảy oxihóa glucôzơ tạo lượng cho co cơ, đồng thời CO2 bò tích tụ máu xuất xung TK hứong tâm  trung khu hô hấp tuần hoàn hành tủy  trung khu giao cảm theo dây giao cảm đến tim, mạch máu đến làm tăng nhòp, lực co tim mạch máu co dãn để cung cấp O cần cho co Dặn dò: Học Trả lời câu hỏi lại Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 27 Tiết 53 Vương Đình Lạp CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC 140 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Đạt chuẩn: HS nắm được: - Các phận quan phân tích mối liên hệ quan - Cơ quan phân tích thò giác gồm: Tế bào thụ cảm thò giác, dây TK thò giác vùng phân tích thò giác thùy chẩm * Trên chuẩn mức 1: - Biết cấu tạo vai trò màng lưới cầu mắt * Trên chuẩn mức 2: - Giải thích sở điều tiết mắt để nhìn rõ vật Kó năng: * Kó môn học: - Rèn kó quan sát, phân tích kênh hình hoạt động nhóm * Kó sống: Kó thu thập xử lí thông tin Kó hợp tác ứng xử Kó so sánh, suy luận Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ mắt II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh hình 49 HS: Bảng nhóm thảo luận nhóm III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp tìm tòi - Trực quan IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Bài cũ: Nêu cấu tạo chức phân hệ TK sinh dưỡng Bài HOẠT ĐỘNG 1: CƠ QUAN PHÂN TÍCH Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung I/C¬ quan ph©n tÝch * Hoạt động 1: Xác đònh thành phần cấu tạo quan phân tích GV Dùa vµo th«ng tin sgk, - Cơ quan phân tích trả lời câu hỏi sau: HS: thu thập thông ? C¬ quan ph©n tÝch gåm tin từ sgk kiến gồm: + Cơ quan thụ cảm nh÷ng bé thành phần nµo? Vương Đình Lạp 141 Trường THCS Nguyễn Thái Bình ? Ý nghóa quan phân tích thể? ? Phân biệt quan thụ cảm với quan phân tích? GV: lưu ý cho Hs quan thụ cảm tiếp nhận kích thích tác động lên thể – khâu quan phân tích * Hoạt động 2: Xác đònh thành phần cấu tạo quan phân tích thò giác ? Cơ quan phân tích thò giác gồm thành phần nào? Giáo án sinh học thức thực tế trả lời câu hỏi GV + Dây TK + Bộ phận phân tích trung ương ( vùng TK vài hs phát biểu – đại não) nhận xét - Ý nghóa: Giúp thể nhận biết tác HS rút kết luận động môi trường II/ C¬ quan ph©n tÝch thÞ gi¸c 1)CÊu t¹o cđa cÇu m¾t HS dựa vào kiến GV: hướng dẫn hs nghiên thức mục để trả lời cứu cấu tạo cầu mắt h 49.1,2 làm tập điền từ HS: quan sát kó hình a/ Màng bọc: trang 156 từ vào  - Màng cứng: phía ghi nhớ cấu tạo cầu trước màng giác mắt - Màng mạch: phía - Thảo luận nhóm để trước lòng đen GV: chốt lại đáp án đúng: hòan chỉnh tập - Màng giác: Tế bào - Cơ vận động mắt - Đại diện nhóm nón, tế bào que - Màng cứng đọc đáp án, nhóm b/ Môi trường - Màng mạch khác bổ sung suốt: - Màng lưới - Thủy dòch - Tế bào thụ cảm thò - Thể thủy tinh giác - Dòch thủy tinh GV: hướng dẫn hs quan sát hình 49.3, nghiên cứu thông tin nêu cấu tạo màng lưới GV: hướng dẫn hs quan sát khác tế báo nón tế bào que ? Tại ảnh vật điểm vàng lại nhìn rõ Vương Đình Lạp 2/ CÊu t¹o mµng líi - Tế bào nón: Tiếp nhận kích thích ánh - HS trình bày sáng mạnh màu sắc - Tế bào que: Tiếp cấu tạo nhận kích thích ánh sáng yếu - Điểm vàng: nơi tập 142 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học nhất? ? Vì trời tối ta không nhìn rõ màu sắc vật? trung tế bào nón ? Vai trò thể thủy tinh HS: thu thập thông cầu mắt? tin trả lời câu hỏi ? Trình bày trình tạo GV ảnh màng lưới? H ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu tõ vËt vµo mµng líi qua nh÷ng bé phËn nµo cđa m¾t? nã cã ®Ỉc ®iĨm g×? H §ång tư cã vai trß g×? -Dùa vµo th«ng tin, quan s¸t s¬ ®å thÝ nghiƯm c¸c nhãm thùc hiƯn yªu cÇu mơc3 H Nhãm nµo tr×nh bµy? (tãm t¾t ghi b¶ng) H Nhãm nµo nhËn xÐt? -NhËn xÐt, bỉ xung 3/ Sù t¹o ¶nh ë mµng líi - Điểm mù: tế bào thụ cảm thò giác - Thể thủy tinh( thấu kính hội tụ) có khả điều tiết để nhìn rõ vật - ánh sáng phản chiếu từ vật qua môi trường suốt tới màng lưới tạo nên ảnh nhỏ lộn ngược  kích thích tế bào thụ cảm  dây TK thò giác  vùng thò giác vỏ não - Cđng cè: - Em h·y tr×nh bµy cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cđa c¸c bé phËn cđa cÇu m¾t? - Mét em ®äc phÇn ghi nhí - DỈn dß: Häc bµi vµ tr¶ l¬i c©u 1,2,3,4, IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 54 BÀI 50: VỆ SINH MẮT I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Đạt chuẩn: - HS nêu tật mắt: Cận thò, viễn thò Nguyên nhân, cách khắc phục, cách phòng tránh Vương Đình Lạp 143 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học - Nêu bệnh mắt: đau mắt hột, đau mắt đỏ( biện pháp, nguyên nhân, cách phòng tránh) * Trên chuẩn mức 1: - Giải thích nguyên nhân sinh tật mắt * Trên chuẩn mức 2: - Giải thích biện pháp khắc phục tật mắt Kó năng: * Kó môn học: - Rèn kó quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế * Kó sống: Kó thu thập thông tin Kó hợp tác ứng xử Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh, phòng tránh bệnh, tật mắt II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: Tranh hình 50.1  50.4 HS: Bảng nhóm thảo luận nhóm III.PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm - Vấn đáp , tìm tòi - Trực quan IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Bài cũ: Nêu cấu tạo cầu mắt nói chung, màng lưới nói riêng Bài HOẠT ĐỘNG 1: CÁC TẬT CỦA MẮT Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ? Thế cận thò, viễn thò? Một vài hs trả lời (Bảng) Hs tự rút kết luận - GV hướng dẫn hs quan sát h 50.1 4, nghiên cứu thông tin HS dựa vào thông tin hoàn thành SGK  hòan thành bảng 50 bảng TR 160 1-2 hs lên bảng làm tập, lớp nhận xét bổ sung GV: cho hs liên hệ thực tế: - Do nguyên nhân làm cho hs Vương Đình Lạp 144 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học cận thò nhiều? - Nêu biện pháp hạn chế tỉ lệ HS mắc bệnh cận thò Các tật mắt, nguyên nhân cách khắc phục Các tật mắt Nguyên nhân - Bẩm sinh: cầu mắt dài Cận thò - Thể thủy tinh phồng: không giữ vệ sinh đọc sách Viễn thò( tật mà - Bẩm sinh: cầu mắt ngắn mắt có khả - Thể thủy tinh dẹt ( bò lão hóa) nhìn xa) Cách khắc phục Đeo kính mặt lõm ( kính phân kì hay kính cận) Đeo kính mặt lồi (kính hội tụ hay kính viễn) HOẠT ĐỘNG 2: BỆNH VẦ MẮT Hoạt động GV Hoạt động HS - GV hướng dẫn hs nghiên cứu thông tin -HS: đọc kó thông tin, SGK  hòan thành liên hệ thực tế , trao đổi phiếu học tập theo nhóm hoàn thành bảng - Đại diện nhóm đọc - GV: hòan chỉnh đáp án, nhóm khác kiến thức bổ sung ? Ngòai bệnh đau mắt hột có bệnh mắt? - Nêu biện pháo phòng tránh bệnh mắt/ HS: bệnh đau mắt đỏ, viêm kết mạc, khô mắt - Giữ mắt - Rửa mắt nước muối lõang, nhỏ thuốc mắt - n uống đủ vitamin - Đeo kính đường, Củng cố:Chọn câu trả lời Vương Đình Lạp 145 Nội dung * Bệnh đau mắt hột: - Nguyên nhân: Do virút - Đường lây: Dùng chung khăn, chậu với người bệnh,… - Triệu chứng: Trong mi mắt có nhiều hột cộm - Phòng tránh: Giữ vệ sinh mắt; dùng thuốc theo dẫn bác só Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học 1/ Có thể phòng tránh tật cận thò không? a Không, đẻ ra, cầu mắt dài thể thủy tinh phồng b Có, đẻ ra, cầu mắt bình thường, đọc sách, báo,… ta đảm bảo đủ ánh sáng, khỏang cách c Có, đeo kính cận d Có, thay thể thủy tinh 2/ Hướng dẫn trả lời câu hỏi Dặn dò: Học Trả lời câu hỏi lại Đọc mục em có biết Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 28 Tiết 55 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Xác đònh rõ thành phần quan phân tích thính giác - Mô tả phận tai cấu tạo quan Coocti - Trình bày trình thu nhận cảm giác âm thang Kó năng: - Phát triển kó quan sát phân tích kênh hình - Kó hoạt động nhóm 3.Thái độ:Giáo dục ý vệ sinh tai II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chuẩn bò GV: Tranh phóng to hình 51.1  III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Kiểm tra cũ: - Câu 3/161/sgk - Chọn câu trả lời đúng: Nguyên nhân phổ biến gây nên tật cận thò là: a Do bẩm sinh: cầu mắt dài b Do bẩm sinh: thể thủy tinh lồi c Do không giữ khoảng cách vệ sinh học đường Vương Đình Lạp 146 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học d Do không rửa mắt thường xuyên nước muối lõang ( Đáp án c) Mở bài: Giảng mới: HOẠT ĐỘNG 1: CẤU TẠO CỦA TAI Mục tiêu: Mô tả cấu tạo tai - Trình bày cấu tạo quan coocti Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ? Cơ quan phân tích HS: vận dụng kiến Cơ quan phân tích thính giác thính giác gồm thức quan phân gồm: phận nào? tích để nêu - Tế bào thụ cảm thính giác phận quan phân - Dây TK thính giác - Vùng thính giác thùy thái tích thính giác dương I/ Cấu tạo tai GV: Hướng dẫn hs HS: Quan sát kó sơ đồ - Tai ngoài: quan sát hình 51.1 sgk cấu tạo tai cá nhân + Vành tai: hứng sóng âm hoàn thành tập làm tập + ng tai: Hướng sóng âm điền từ trang 162 - Một vài hs phát biểu, + Màng nhó: Khuếch đại âm 1- vành tai lớp bổ sung hoàn chỉnh - Tai giữa: 2- ống tai đáp án + Chuỗi xương tai: truyền màng nhó sóng âm chuỗi xương tai - HS: đọc + Vòi nhó: cân áp suất GV: gọi – Hs đọc bên màng nhó toàn tập vừa - Tai trong: hòan chỉnh - HS; rút kiến thức  + Bộ phận tiền đình: thu nhận => Tai cấu tạo ghi thông tin vò trí nào? Chức chuyển động thể không gian phận? + c tai: thu nhận kích thích Liên hệ: Tại lúc sóng âm máy bay lên, xuống, hành khách cần há miệng? ( Do áp suất không khí thay đổi đột ngột há miệng để đảm bảo áp súât bên màng nhó Vương Đình Lạp 147 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học cân bằng) HOẠT ĐỘNG 2: CHỨC NĂNG THU NHẬN SÓNG ÂM Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV: Hướng dẫn hs HS: cá nhân tự thu * Cấu tạo tai ốc tai: quan sát hình 51.2 sgk nhận xử lí thông tin - c tai xoắn vòng rưỡi kết hợp với thông tin tr - Trao đổi nhóm gồm: 162, 163 sgk thảo luận thống ý kiến + c tai xương ( ngòai) ? Trình bày cấu tạo - Đại diện nhóm lên + c tai màng ( trong) ốc tai? Chức trình bày Màng tiền đình ( trên) ốc tai? Màng sở ( dưới) + Có quan coocti chứa tế GV: hướng dẫn hs bào thụ cảm thính giác quan sát lại hình II/ Chức thu nhận sóng 51.2A  tìm hiểu âm đường truyền sóng âm Sóng âm  màng nhó  từ ngòai vào chuỗi xương tai  cửa bầu  GV: trình bày thu HS: trình bày lại chuyển động ngoại dòch nhận cảm giác âm nội dòch  rung màng sở  kích thích quan coocti xuất xung Tk  vùng thính giác ( phân tích cho biết âm thanh) HOẠT ĐỘNG 3: VỆ SINH VỀ TAI Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV: yêu cầu hs nghiên HS: cá nhân tự thu III/ Vệ sinh tai cứu thông tin trả lời nhận thông tin nêu - Giữ vệ sinh tai câu hỏi: được: - Bảo vệ tai: ? Để tai hoạt động tốt - Giữ vệ sinh tai + Không dùng vật sắc, nhọn cần lưu ý vấn - Bảo vệ tai ngóay tai đề gì? + Giữ vệ sinh mũi họng để ? Nêu biện pháp phòng bệnh cho tai giữ vệ sinh bảo vệ - HS tự đề biện + Có biện pháp chống giảm tai? pháp tiếng ồn Củng cố:Chọn câu trả lời 1/ Bộ phận tiếp nhận kích thích quan phân tích thính giác gì? a Mang nhó Vương Đình Lạp 148 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án sinh học b Chuỗi xương tai c Cơ quan coocti d Tế bào thụ cảm thính giác 2/ Sự phân tích sóng âmbắt đầu từ đâu? a Từ màng nhó b Từ tế bào thụ cảm thính giác c Từ dây tK thính giác d Tại vùng thính giác thùy thái dương Dặn dò: Học Trả lời câu hỏi lại Đọc mục em có biết Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vương Đình Lạp 149
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 8 Cả Năm, Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 8 Cả Năm, Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 8 Cả Năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn