Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam

24 305 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2017, 12:25

IH CQU CGIAHN I KHOALU T PH MTH NG CANH TRợ GIúP PHáP Lý CủA LUậT SƯ THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh:Lu tHi nphỏp- Lu tHnhchớnh Mó s : 60 38 01 02 LU NV NTH CS LU TH C Ng ih ngd nkhoah c:GS.TSNGUY N HN I- 2016 NGDUNG L ICAM OAN Tụi xin cam oan Lu n v n l cụng trỡnh nghiờn c u c a riờng tụi Cỏc k t qu nờu Lu n v n ch a c cụng b b t k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s li u, vớ d v trớch d n Lu n v n m b o tớnh chớnh xỏc, tin c y v trung th c Tụi ó hon thnh t t c cỏc mụn h c v ó toỏn t t c cỏc ngh a v ti chớnh theo quy nh c a Khoa Lu t i h c Qu c gia H N i V y tụi vi t L i cam oan ny ngh Khoa Lu t xem xột tụi cú th b o v Lu n v n Tụi xin chõn thnh c m n! NG ICAM OAN Ph mTh Ng cAnh M CL C Trang Trang ph bỡa L icamoan M cl c Danhm ccỏct vi tt t M U6 C : TR GIUP PHAP LY VA VAI TR C A LU T S TRONG TR GIUP PHAP LY 13 1.1 TR GIPPHPL 13 1.1.1 KHINI MTR GIPPHPL 13 C I MHO T 1.1.2 1.2 NGTR GIPPHPL VI TNAM LU TS ,VAITRC ALU TS TRONGHO T 16 NGTR GIPPHPL ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.1 LUTS THEOPHAPLUTVITNAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ci mtr giỳpphỏplc alu ts Vi t NamError! Bookmark not defined 1.2.2 1.2.3 ngh aho t ngtr giỳpphỏplc alu ts Error! Bookmark not defined 1.2.4 VAITROCUALUTS KHITHAMGIATR GIPPHPL ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3 K T Error! Bookmark not defined CH NG2: TH CTRANGTR GIPPHPLC ALUTS VI TNAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 NH NGK TQU T CC AHO T NGTR GIPPHPL TRONGNH NGN MQUA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.1 S l nglu ts thamgiatr giỳpphỏpl Error! Bookmark not defined 2.1.2 Th ctr ngch tl 2.2 N 2.3 M ngtr giỳpphỏplc aLu ts Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined L Error! Bookmark not defined 2.3.1 H L 2.3.2 TRNH Error! Bookmark not defined N NGL CC AM TS LU TS CNH NCH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.3 NGUYNNHNDOTH C,TRCHNHI MC AM TS LU TS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.4 NGUYNNHNDOCCC QUANTI NHNHT T NG,NG TI NHNHT T NG C :M TS I ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED GI I PHP NH M NNG CAO VAI TR TRCH NHI M C A ON LU T S , LUT S TRONG HOAT ễNG TR GIUP PHAP LY Error! Bookmark not defined 3.1 Honthi nchớnhsỏch,phỏplu tv tr giỳpphỏplýError! Bookmark not defined 3.2 Phỏttri nv s l 3.3 Nngcaoch tl 3.4 K p th i khen th ngvch tl nglu ts Error! Bookmark not defined nglu ts thamgiatr giỳpphỏplýError! Bookmark not defin ng nh ng lu t s lm t tcụngvi c c giao Error! Bookmark not defined 3.5 Gi iphỏp iv icỏcc quanti nhnht t ngtrongvi ct o i uki nthu nl icholu ts thamgiabaoch aError! Bookmark not defined 3.6 Gi iphỏpv t ngc ngc s v tch t,trangthi tb lmvi c, ch ing Error! Bookmark not defined K TLU N ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANHM CTILI UTHAMKH O 19 DANH M CCCT VI T T T CHXHCN: C ng hũa Xó h i ch ngh a ICCPR: Cụng c qu c t v cỏc quy n dõn s v chớnh tr (1966) TGPL: Tr giỳp phỏp lý UDHR: Tuyờn ngụn qu c t nhõn quy n (1948) M U Tớnhc pthi tc a ti Th chi nch tr ngc a ngv vi c "c n ph i m r ng lo i hỡnh t v n phỏp lu t ph thụng, ỏp ng nhu c u r ng rói, a d ng c a cỏc t ng l p nhõn dõn nghiờn c u l p h th ng d ch v t v n phỏp lu t khụng l y ti n h ng d n nhõn dõn s ng v lm vi c theo phỏp lu t", ngy 06/9/1997, Th t ngChớnhph banhnhQuy t nhs 734/TTgv vi cthnhl pt ch c tr giỳpphỏplchong inghốov it ngchớnhsỏch. ylv nb nphỏp l utiờnvcúhi ul ccaonh tv l nhv ctr giỳpphỏpl,t oc s phỏp lchovi chỡnhthnhvphỏttri nh th ngtr giỳpphỏpl n cta Cụngtỏctr giỳpphỏplsau17n mhỡnhthnhvphỏttri n t c nh ngk tqu quantr ng:63 Trungtm,199Chinhỏnhv i1.244biờnch úcú483lTr giỳpviờnphỏpl(trungbỡnhm iTrungtmcú08Tr giỳpviờn phỏp l) v 8.980 c ng tỏc viờn ú cú 1.055 lu t s chi m 11,7%. T m ngl it ch cth chi ntr giỳpphỏpl vi ctr giỳpphỏpl 1.891.425 it cthnhl p nnay,t ngs v cth chi nll1.825.178v vi ctr giỳp ng,trungbỡnhm in mcútrờn100nghỡnv vi c hi n, ỏp ng ccho cth c cnhuc unythỡs l ngTr giỳpviờnphỏplhi nnayc a cỏcTrungtmlkhụng cbi tls l ngv vi cthamgiat t ngv idi n ngoit t ngc ang i ctr giỳpphỏplngycngt ng.Khụngch d ngl i vi ctranht ngt iTũaỏn iv icỏcv ỏnhỡnhs ,ho t ngtham giat t ng c a t ch c tr giỳp phỏp l cũn phỏpchocỏc c hi u l vi c b ov quy n v l iớch h p ngs trongv ỏndns ,lao ng ỏp ngyờuc uc icỏcht phỏptheotinhth nNgh quy ts 49-NQ/TW: "Nghiờn c u th c hi n v phỏt tri n cỏc lo i hỡnh d ch v t phớa nh n c t o i u ki n cho cỏc ng s ch ng thu th p ch ng c ch ng minh, b o v quy n v l i ớch h p phỏp c a mỡnh" Vi c cúm tc aTr giỳpviờnphỏplhaylu ts lc ngtỏcviờnc at ch ctr giỳp phỏplt iphiờntũa,trongquỏtrỡnht t ngli uvụcựngc nthi tnh mgúp ph neml inh ngphỏnquy tphựh pv iphỏplu tchom ing lnh ngnhúmng iy uth trongxh i. tr giỳpphỏplth hi n idn cbi t ngth i,lu ts thamgiaho t ng cch cn ngxh ingh nghi pc alu ts vi cgúpph nb ov cụngl,cỏcquy nt do,dnch c anhndn,quy n,l i ớchh pphỏpc acỏnhn,c quan,t ch c,phỏttri nkinht - xh i,xyd ng Nhn cphỏpquy nVi tNamxh ich ngh a,xh idnch ,cụngb ng,v n minh Bờnc nhnh ngk tqu t c,t th cti nho t ngtr giỳpphỏpl c alu ts c ngb cl nh ngkhúkh n,h nch ,y ukộmlm nhh ng nhi u qu c a ho t ng ny. Vỡ v y, c n nghiờn c u m t cỏch y cỏc y u t tỏc ngho t ngtr giỳpphỏplc alu ts nh :s l l nglu ts núichungvs nglu ts thamgiatr giỳpphỏplt im ts aph ngcũnth p,ch tl ng lu ts ch acao,kinhphớb o mchoho t ngnycũnnhi uthi uth nvh n ch ch at ngx ngv inhi mv Xu tphỏtt tỡnhhỡnhth ct hi nnay,vi c nghiờnc u ti:"Tr giỳp phỏp lý c a lu t s theo phap luõt Viờt Nam" lyờu c ukhỏchquan,c nthi tc v ph ngdi nllu nvth cti nnh mnngcao hi uqu c alu ts trongho t ngtr giỳpphỏp,gúpph nxyd ngnhn c phỏpquy nxh ich ngh ac anhndn,donhndnvvỡnhndn Tỡnhhỡnhnghiờnc u Tr giỳpphỏpllnhi mv quantr ngh th ngchớnhtr trongúngnh T phỏpgi vaitrũtrungtm.Vi cbanhnhchớnhsỏchtr giỳpphỏplvtri n khaichớnhsỏchnytrờnth ct th hi ns quantmsus c c a n c iv ing inghốov it ngchớnhsỏchtrờnph ngvNh ngdi nphỏplu t,b o v quy nv l iớchh p phỏp,ỏnhd ub c phỏt tri nv tb c c a cụngcu c xúaúigi mnghốo Vi tNam- xúaúigi mnghốov c v tch tvtinhth n, t oi uki nchong phỏplu t,cụngb ngtr ich uthi tthũitrongx h i c bỡnh ngti pc nv i cphỏplu t n nay,cúm ts tinghiờnc uti ns ,th cs , tic pB vcỏc bibỏo,t pchớ,chuyờn nghiờnc ulmsỏngt cỏcv n llu nvth cti n liờnquan nl nhv ctr giỳpphỏpl,c th nh sau: Lu nỏnti ns Lu th c " i u ch nh phỏp lu t v tr giỳp phỏp lý Vi t Nam i u ki n i m i"c aT Th MinhL.Lu nỏnt ptrungnghiờn c uc s llu n,phỏplc uch nhphỏplu tvi uch nhphỏplu tv tr giỳpphỏpl;th ctr ngi uch nhphỏplu tv tr giỳpphỏp lvph ngh ng honthi nvi ci uch nhphỏplu tv tr giỳpphỏpltrongi uki n im i Lu n v n th c s Lu t h c: "Hon thi n phỏp lu t v ng giỳp phỏp lý i th c hi n tr Vi t Nam"c aV H ngTuy n.Lu nv nt ptrungnghiờnc uc s l lu n,phỏplvth cti nv ng ith chi ntr giỳpphỏpl,t úcúcỏc gi iphỏpxyd ngvhonthi nphỏplu tv ng ith chi ntr giỳpphỏpl Lu nv nth cs Lu th c"B o m quy n c tr giỳp phỏp lý" c aPhan Th ThuH.Lu nv nt p trungnghiờnc uc s llu nvth cti nv quy n ctr giỳpphỏplvcỏcgi iphỏpnh mb o mquy n c ang ctr giỳpphỏpl idn Lu nv nth cs Lu th c"Phỏt tri n tr giỳp phỏp lý c s "c a ng Th Loan.Lu nv nt ptrungnghiờn c uc s llu n,th cti nv cỏcmụhỡnh tr giỳp phỏp l c s v a cỏc gi iphỏp phỏt tri n mụ hỡnh tr giỳp phỏpl c s Lu nv n th c s Lu t h c "Ch t l ng ho t ng tr giỳp phỏp lý Vi t Nam" c aPh mQuang ch tl i.Lu nv nnghiờnc ullu nvth cti nv n ngho t ngtr giỳpphỏplc ngnh lmrừth ctr ngch t l giỳpphỏplhi nnayvquani m,gi iphỏpnngcaoch tl ngtr ngtr giỳpphỏp l Lu nv nth cs Lu th c "Phỏp lu t v Qu Tr giỳp phỏp lý Vi t Nam" c aNguy nTh M n.Lu nv nnghiờnc ullu n,phỏplv tr giỳpphỏplv t ch c,ho t ngc aQu Tr giỳpphỏplVi tNamt úlmrừv trớ,vaitrũ vngh ac aQu , aracỏcquani m,gi iphỏpnh mnngcaoho t ngc a Qu Lunv nthacsLuthocLuõt s v t ch c hnh ngh lu t s Vi t Nam hiờn c aNguyờnAnhMinh Lunv naconghiờnc uchuyờnsuvờ cỏc quyinhphaplutViờtNamhiờnhanh , tụch c Luts vat ch clu ts Vi t Nam Lu nv nth cs Lu th cHo t ng tr giỳp phỏp lý c a lu t s Vi t Nam hi n c aTr nTh Vi tH.Lu nv ncúnh ngỏnhgiỏvnghiờn c uchungv tỡnhhỡnhho t ngtr giỳpphỏpl Vi tNamtrongth igianqua Cỏc cụng trỡnh trờn nghiờn c u cỏc m t, khớa c nh khỏc c a ho t ngtr giỳpphỏpl.Tuynhiờn, nnayv n ỏnhgiỏv trớ,vaitrũc alu ts trongho t ngtr giỳpphỏplv nch a cúcụngtrỡnhnonghiờnc uchuyờn su,tondi nvt ngth v llu nvth cti n.Vỡv y,v i ti"Ho t ng tr giỳp phỏp lý c a Lu t s Vi t Nam hi n nay",tỏcgi lu nv ns isuphntớch lmsỏngt cỏcv n cúliờnquanc v m tllu nvth cti n,gúpph ntỡmra gi iphỏp, nhh ngphỏt tri nho t ngtr giỳpphỏplc alu ts M cớchvnhi mv nghiờnc u Lu nv nt ptrunglmrừnh ngv n llu n,phỏplvth cti nv v trớ, vai trũ c a lu t s ho t ng tr giỳp phỏp l, trờn c s ú ỏnh giỏ chớnhxỏcnh tv giỏtr c alu ts trongho t ngtr giỳpphỏpl t ú a nhh ngnh mnngcaohi uqu c alu ts trongho t ngtr giỳpphỏpl trongth igiant i Lu nv ncúnhi mv nghiờnc ucỏcn idungsauy: - Cỏc khỏi ni m, c i m ho t ngtr giỳp phỏp l, ho t ng tr giỳp phỏplc alu ts theophaplutViờtNam - Phntớchỏnhgiỏth ctr ngvhi uqu ho t ngtr giỳpphỏplc a lu ts Vi tNamtrongth igianqua,phỏthi nnh ngh nch ,khúkh n,v ng m c,b tc pvnguyờnnhn cúgi iphỏphonthi n Nghiờnc uquani m im i,honthi nho t ngtr giỳp phỏplc alu ts Vi tNam. xu tcỏc gi iphỏpnh mnngcaohi uqu ho t ngtr giỳpphỏplc alu ts trongth i giant i it ngvph mvinghiờnc u Tr giỳpphỏpllm tl nhv ct it ng,ph ng ir ng,baog mnhi ukhỏini m, ngth c,ph mvi,mụhỡnht ch c,qu nlnhn c v tr giỳp phỏpl,doúc nnhi ucụngtrỡnhnghiờnc u v iquymụvth igianthớchh p. V ph n tich y ut ptrungnghiờnc uv cỏcquy nh phỏplu t, cỏcchớnh sỏchc aNhN cliờnquan n ho t ng tr giỳpphỏplcualuts , th ctờ ho t ng tr giupphaplyvacacgiaiphapờxut nh mnngcaohiờu qu tr giỳpphỏp lc aLu ts Vi tNam, cựngv iúlm ts mụhỡnh , kinhnghiờm tr giupphaplycuaLuts mụtsụquụcgiatrờnthờgi i Ph mvinghiờnc u - V a i m:Lu nv nnghiờnc unh ngv n llu nvth cti nv tr giỳpphỏplc aLu ts Vi tNam,c th quam ts vớd th cti nt ithnh ph H iPhũng - V th i gian:trongkho ngth igian8 n m(2009 2016) C s lýlu nvph ti t ngphỏpnghiờnc u cnghiờnc utrờnc s llu nc a ch ngh aMỏc- Lờninvt ngH ChớMinhv nhn cvphỏplu t,nh ngquani mc a ngv ho t ngt phỏpnúichungvho t ngtr giỳpphỏplnúiriờng.Cỏcv nki nc a ng,Hi nphỏp,Lu tTr giỳpphỏpl,Lu tLu ts vcỏcv nb nh ngd n thihnh Trong quỏ trỡnh nghiờn c u, lu n v n s d ng ph ng phỏp lu n c a tri t h cMỏc- Lờninlphộpduyv tbi nch ngvduyv tl chs , ngth is d ng cỏcph ngphỏph th ng,phntớch,t ngh p,sosỏnh,th ngkờ. gi cũns d ngph ngth i,tỏc ngphỏpkhaithỏcvs d ngcỏct li uth cti n,cỏcnghiờn c u, k tqu kh osỏt honch nhlu nv n únggúpm ic alu nv n Lu nv ns nghiờnc um tcỏchtondi n,cúh th ngv vaitrũc alu t s trongho t ngtr giỳp phỏpl.Trờnc s ú aram ts gi iphỏp,khuy n ngh nh mnngcaohi uqu c alu ts trongho t ngtr giỳpphỏpl Vi t Namtrongth igiant i ngh alýlu nvth cti nc alu nv n K tqu nghiờnc uc alu nv ncúngh athi tth c c v ph ngdi nl lu nc ngnh th cti nv v n ho t ngtr giỳpphỏplc alu ts Vi t Namhi nnay.Lu nv nnghiờnc utondi n,cúh th ngv c s llu n, phỏplv tr giỳpphỏplnúichungvho t ngtr giỳpphỏplc alu t s núi riờng;ỏnhgiỏ ỳng nh ng k tqu t c c a lu ts trongho t ngtr giỳpphỏpl,c ngnh phỏthi nnh ngkhúkh n,h nch ,t nt ilm nhh n ho t ng ny c a lu t s ; t ú a nh ng nh h ng ng, gi i phỏp nh m nngcaoho t ngny K tqu nghiờnc uc alu nv ncúth cdựnglmtili uthamkh o cho cỏcho t ngtr giỳpphỏplc alu ts trongth igiant i. v ncúth ngth i,lu n cs d nglmtili uthamkh otrongcụngtỏcot ovnghiờn c u K tc uc alu nv n Ngoiph nm u,k tlu nvdanhm ctili uthamkh o,n i dungc a lu nv ng m3ch Ch ng: ng 1: Tr giỳpphỏpl vvaitrũc alu ts trongho t ngtr giỳp phỏpl Ch ng 2: Th ctr ngTr giỳpphỏplc a Lu t s Vi tNam Ch ng : Mụtsụgiaiphapnh mnng caovaitro , trỏchnhi mc a on Luts , Luts tronghoatụngtr giupphaply Ch TR ng GIUP PHAP LY VA VAI TRO CUA LUAT S TRONG TR GIUP PHAP LY 1.1 Tr giỳpphỏplý 1.1.1 Khỏi ni m tr giỳp phỏp lý Thu tng "tr giỳp phỏp lý" xu tphỏtt ti ngAnhl"Legal aid cs d ngph bi nt gi ath k 20(TheoT i nAnh- Vi tc atỏcgi LờKh K , NxbKhoah cxh i, 1997) Ngoira,trongm ts tili ukhỏcd ch"Legal aid" l"h tr phỏplu t ", "h tr phỏpl " ho c"h tr t phỏp " Nhỡnchung, cúr t nhi ucỏchg ikhỏcnhauv thu tng nynh nghiờnnaythut phỏpllthu tng cs d ngph bi n nht v b nquyph mphỏplu tc an Theo ng tr giup cghinhntrongcacv n cta i T i nti ng Vi t - Nguy n Nh , Nxb V n húa - Thụng tin, 1999thỡ"Tr giỳp"l"s giỳp , b o tr , h tr , giỳp cho vi c gỡ, em cho cỏi gỡ ang lỳc khú kh n, ang c n n" [37] TheoT i nT vng Vi tNamNguy nLn,NxbThnhph H ChớMinhthỡtr giỳp lgúps cho cgúpti n chom tng iho cvom tvi cchung,giỳplmh mkhụngl yti ncụng.V i T i nti ngVi tc aNxbKhoah cxh i,1994thỡthu tng "tr giỳp" hi ul"giỳp ".Thu tng "giỳp "l i c cgi ithớchtheongh atớchc cl giỳp lmgi mb tkhúkh n,ngh allmchoaim tvi cgỡúho cchoaicỏi gỡúmng i yangc n.Cỏiangc n yl"phỏpl"theongh ar ng c a t ny.Thu tng "phỏpl" chi ulll ,l ph itheophỏplu t Tr giỳpphỏpllm tlo iho t ngphỳcl ixh icúl chs trờn500 n mnayv cb tngu nt iAnht th k XV- XVI.Cựngv i xuh tri nc anhi uqu cgiachuu,t duyv quy n ngphỏt ctr giỳpphỏpltr thnh trol uchung,tr giỳpphỏplg nv ikhỏini m "lu t cho ng i nghốo" Tuy nhiờn, m iqu cgia,quanni mv tr giỳpphỏplc ngcús khỏcnhau,ph thu cvoch chớnhtr ,i u ki nkinht - xh ic am in c - Theophỏplu tc aAnhvx Walesthỡ"tr giỳp phỏp lý l giỳp phỏp lý cho nh ng ng i khụng cú kh n ng chi tr cho vi c t v n, h tr v i di n phỏp lý" [21] - Theoquanni mc a ton b ti chớnh cho nh ng ng cthỡ"tr giỳp phỏp lý l giỳp m t ph n ho c i khụng cú kh n ng toỏn cho cỏc chi phớ v t v n phỏp lu t, i di n ho c bo ch a tr c Tũa ỏn" [21] Quanh ngquyinhchungcothờthyhoatụngTGPLla mụthoatụng v amangt nh kinht , nhn ov v amangtnhphỏpl Tớnhkinht vtớnh nhn oth hi n ch ho t ngnynh mgiỳp chonh ng it ngkhụng cúkh n ngtichớnhho ckhúkh nv tichớnh chitr chocỏcchiphớkhiti p c nv icỏcd chv phỏp l Tớnhphỏplth hi nthụngquas giỳp ,h tr v cỏcv n cúliờnquan nphỏplu tnh t v nphỏplu t,b ov quy nvl iớch cphỏplu tquy nh Vi tNam,thu tng "tr giỳpphỏpl" cs d ngtrongsỏchbỏot n m 1995, b t u cú ut nghiờnc u xy d ng D ỏn v phỏt tri n ho t ngtr giỳpphỏpl Vi tNamv s 734/TTgngy06/9/1997c aTh t giỳpphỏplchong inghốov it cs d ngchớnhth ctrongQuy t nh ngChớnhph v vi cthnhl pt ch ctr ngchớnhsỏch. nnay,cúc m th th ngv nb nphỏplu tnh c nthu tng "tr giỳpphỏpl" Nhỡnchung,khỏini mtr giỳpphỏplth hi n dungc b n, it cm cớch,ngh a,n i ngph cv vtớnhch t cthực aho t ngnynh mphn bi tv icỏcho t ngnghi pv phỏplkhỏc.Theongh ar ng,tr giỳpphỏpl chi uls giỳp mi nphớcỏcd chv phỏplu tc aNhn ng inghốo,ng i c h cvxh icho ngchớnhsỏch uiv m ts it ngkhỏcdo phỏplu t quy nhthụngquaho t ngt v nphỏplu t, idi n,boch a,ki n ngh gi iquy tv vi cvthamgiath chi nph bi n,giỏod cphỏplu tnh m b o mchom icụngdnbỡnh ngtrongti pc nphỏplu t,gúpph nth chi n cụngb ngxh i.Theo ngh ah p,tr giỳpphỏpl d chv phỏp lu t mi n phớ cho cỏc i t phỏplc aNhn chi uls giỳp cỏc ngnh t nhdo cỏc t ch c tr giỳp cth chi ntheol nhv c,ph mvitr giỳpmphỏplu tquy nh Lu ttr giỳpphỏpl cQu ch ithụngquangy29/6/2006,cúhi u l cthihnht 01/01/2007t i i u3 arakhỏini mv tr giỳpphỏpl: Tr giỳpphỏpllvi c cungc pd chv phỏplmi nphớcho ng i ctr giỳpphỏplgiỳph b ov quy n,l iớchh pphỏpc a mỡnh,nngcaohi ubi tphỏplu t,th ctụntr ngvch phnhphỏp lu t; gúpph nvovi cph bi n,giỏod cphỏplu t,b ov cụngl, b o mcụngb ngxh i,phũngng a,h nch tranhch pvviph m phỏplu t [31, i u3] Cúth núi,khỏini mtr giỳpphỏpltheoLu ttr giỳpphỏplth hi n y ,tondi nnh ngthu ctớnhchung,b nch tc aho t ngtr giỳpphỏpl Vi tNam M t l, Nh n ng i c v x h i cung c p cỏc d ch v phỏp l mi n phớ cho ctr giỳpphỏplnh mgiỳph cúki nth cphỏplu t t mỡnhth c hi ncỏcquy n,ngh av cphỏplu tquy nhho cs d ngphỏplu t b o v cỏcquy nvl iớchh pphỏpc ah Hai l, vi c giỳp ú l nh m bự p cho nh ng ng i c tr giỳp phỏplnh ngthi uh ttrong cu cs ngdo av xh iho ctỡnhtr ngphỏpl c ah mangl i.Mchớnh av xh iho ctỡnhtr ngphỏplmh khụngcú kh n ngt mỡnhth chi nho ckhụngcúi uki nti pc nv iphỏplu t Bal,s giỳp ú cth chi nxu tphỏtt trỏchnhi mc aNhn c iv icụngdn,trỏchnhi mc axh i iv icỏcthnhviờntrongc ng ng, cbi tlnhúmcỏc it ngy uth T nh ngnghiờnc u v tr giỳp phỏp l c a cỏc n Vi tNam,ho t ngtr giỳpphỏplcúth c trờn th gi iv chi ul: [] ho t ng c a cỏc ch th th c hi n tr giỳp phỏp l theo quy nhnh mcungc pcungc pd chv phỏplmi nphớchong i ctr giỳpphỏpl,giỳph b ov quy n,l iớchh pphỏpc amỡnh, nng caohi u bi tphỏplu t, th c tụntr ngv ch p hnhphỏp lu t; gúpph nvovi cph bi n,giỏod cphỏplu t,b ov cụngl,b o m cụngb ngxh i,phũngng a,h nch tranhch pvviph mphỏplu t c i m ho t ng tr giỳp phỏp lý 1.1.2 Vi t Nam Bờncanhnh ngtnhch t chungcuaTGPL , tr giupphaplytaiViờtNam cũnmangnh ng ci mriờng 1.1.2.1 Ng Ng i i c tr giỳp phỏp lý ctr giỳpphỏpl chiờu lng i ch ngcỏcd ch v tr giỳpphỏplmi nphớ.Xu tphỏtt m cớch,ngh avtớnh ch tc aho t ngtr giỳpphỏpl,khụngph it tc m ing idn u tr giỳp phỏp l m ch cú nh ng nhúm i t ng y u th x h i h ch ngd chv c ng d ch v ny. Theo Lu t tr giỳp phỏp l n m 2006 v Ngh nh s 07/2007/N -CPngy12/01/2007c aChớnhph vphỏplu thi nhnh,nh ng it ngsauy - Ng thỡ ng ch ngtr giỳpphỏplmi nphớc aNhn c: i thu c h nghốo: Theo Kho n1 i u2 Ngh nh s 07/N -CP i nghốo l ng i thu c h nghốo theo quy nh c a phỏp lu t Theo i u1Quy t nhs 09/2011/Q -TTgngy30/01/2011c aTh t ngChớnh ph v vi cbanhnhchu nh nghốoỏpd ngchogiai o n2011-2015thỡh nghốo nụng thụn l h cú m c thu nh p bỡnh qun u ng ng/ng i/thỏng (.800.000 ng/ng i/n m) tr xu ng vh nghốo thnh th l h cú m c thu nh p bỡnh quõn t 500.000 ng/ ng ng/ng i/n m) tr i t 400.000 i/ thỏng (6.000.000 xu ng Hi n nay, theo chu n nghốo m i, c n kho ng17 18%dns c n clng c cú inghốo - Ng i cú cụng v i cỏch m ng: +Ng iho t ngcỏchm ngtr cT ngkh ingh angy19/08/1945; +Bm Vi tNamanhhựng;AnhhựngL cl ngv trangnhndn,Anh hựngLao ng; +Th ngbinh,b nhbinh,ng ih ngchớnhsỏchnh th ngbinh; +Ng iho t ngkhỏngchi nb nhi mch t choỏh c; + Ng i ho t ng cỏch m ng, ho t ng khỏng chi n b ch b t tự, +Ng iho t ngkhỏngchi ngi iphúngdnt c,b ov T qu cvlm y; ngh av qu ct ; +Ng icúcụnggiỳp cỏchm ng "T qu cghicụng"ho cB ng"Cúcụngv in cNhn ngli ts ng c"; +Cha,m ,v ,ch ngc ali ts ;conc ali ts d nuụid ct ngK ni mch i18tu i;ng icúcụng - Ng i gi cụ n khụng n i n cthnvkhụngcún in - Ng ng t a: lng ngt a i khuyờt tõt: lng ho cbisuygiamch cn ng ib mkhuy tm tho cnhi ub ph nc th cbiờuhiờnd ho t, h ct pg pkhúkh n TheoLutng ttcoquyờn - Ng idangttkhiờncholaoụngsinh ikhuyờtttn m2010 thỡng ikhuy t ctr giupphaplymiờnph - Tr em khụng n i n khụngn in it 60tu itr lờns ng ng t a: ctr giỳpphỏpllng id i16tu i ngt a i dõn t c thi u s :th ngxuyờnsinhs ngt ivựngcúi uki nkinh t - xh i cbi tkhúkh ntheoquy nhc aphỏplu t - N n nhõn b mua bỏn: lng ib xmh ib ihnhvi mua,bỏnng i. TheoLu tPhũng,ch ngmuabỏnng in m2011thỡn nnhnb muabỏn c tr giỳpphỏplmi nphớ - Cỏc i t ng khỏc: ctr giỳpphỏpltheoquy nht i i u t mC ngho xh ich ngh a Vi tNaml thnhviờn(Cụng quy n tr em n m 1989, Hi p nh t cqu c c qu c t v ng tr t phỏp gi a Vi t Nam v i Trung Qu c,Ucraina,Phỏp,MụngC ) 1.1.2.2 Ch th th c hi n tr giỳp phỏp lý Ch th th c hi n tr giỳp phỏp lý l cỏc t ch c, cỏ nhn th c hi nho t ngtr giỳpphỏpltheoquy nhc aphỏplu t T ch c th c hi n tr giỳp phỏp lý: TheoLu ttr giỳpphỏpl,t ch c th chi ntr giỳpphỏplbaog m:(i).Cỏct ch cth chi ntr giỳpphỏpl lTrungtmtr giỳpphỏp lnhn ph tr cthu cTrung c(l nv thu cS T phỏpt nh,thnh ng,ch us qu nlnhn nhn dn c p t nh, s qu n l, ch o, h cc aS T phỏp, yban ng d n, ki m tra v chuyờn mụn, nghi pv c aB T phỏp), (ii) CỏcChinhỏnhc aTrungtmtr giupphap l Cỏct ch cthamgiatr giỳpphỏplbaog m: +T ch chnhngh lu ts (V nphũnglu ts ,Cụngtylu ttheoquy nh c aphỏplu tv lu ts ); +T ch ct v n phỏplu tthu ct ch cchớnhtr - xh i,t ch cchớnhtr xh i ngh nghi p,t ch cxh i ngh nghi p(sauyg ichunglt ch c t v nphỏplu t) 1.1.2.3 Ng Ng ng i ith chi ntr giỳpphỏpl i th c hi n tr giỳp phỏp l l ng i cung c p d ch v phỏp l cho ctr giỳpphỏpltheoquy nhc aphỏplu t.Theo i u20,Lu ttr giỳpphỏplthỡng ith chi ntr giỳpphỏplg mcúTr giỳpviờnphỏpl, c ngtỏcviờntr giỳpphỏpl,lu ts ,t v nviờnphỏplu t - Tr giỳp viờn phỏp lý Tr giỳp viờn phỏp l l viờn ch c c a Trung tm nhndnc pt nhb nhi mvc pth c Ch t ch y ban tr thnhTr giỳpviờnphỏpl,viờn ch cc aTrungtmph icúb ngC nhnlu t,cúCh ngch b id tr giỳpphỏplsaukhihonthnhkhúab id ngnghi pv ngngh lu ts (hi nangl 06thỏng);cúth igianlmcụngtỏcphỏplu tt 02n mtr lờn;cúph mch t o ct tvcú s ckh eb o mhonthnhnhi mv cgiao DANHM CTILI UTHAMKH O B T phỏp(2002),Quy t nh s 56b/2002/Q -BTP ngy 05/8/2002 c a B tr ng B T phỏp v vi c ban hnh Quy t c m u v o c ngh nghi p lu t s ,H N i 2 B T phỏp(2012),Bỏo cỏo s 6/BC-BTP ngy 06//2012 v vi c t ng k t n m thi hnh Lu t Lu t s ,H N i B T phỏp(2013),Bỏo cỏo s 0/BC-H PHLN ngy 0/01/201 s k t 05 n m tri n khai th c hi n Thụng t liờn t ch s 10/2007/TTLT-BTP- BCABTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 28/12 h ng d n ỏp d ng m t s quy nh v tr giỳp phỏp lý ho t ng t t ng,H N i B T phỏp(2014),Bỏo cỏo s 77/BC-BTP ngy 26//201 s k t 02 n m tri n khai th c hi n Chi n l n m 2020, nh h c phỏt tri n tr giỳp phỏp lý Vi t Nam n ng n n m 200,H N i B T phỏp,B Cụngan,B Tichớnh,Vi nki msỏtnhndnt icao,Tũa ỏnnhndnt icao(2007), Thụng t liờn t ch s 10/2007/TTLT-BTP- BCABTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 28/12/2007 h ng d n ỏp d ng m t s quy nh v tr giỳp phỏp lý ho t ng t t ng,H N i Chớnh ph (1997), Quy t nh s 7/TTg ngy 06/9/1997 c a Th t Chớnh ph v vi c thnh l p t ch c tr giỳp phỏp lý cho ng it i nghốo v ng chớnh sỏch, H N i Chớnhph (2007),Ngh nh s 07/2007/ND-CP ngy 12/01/2007 quy nh chi ti t v h ng ng d n thi hnh m t s i u Lu t tr giỳp phỏp lý,HN i Chớnh ph (2008), Quy t nh s 792?Q -TTg ngy 23/6/2008 v vi c phờ t ỏn: Quy ho ch m ng l i Trung tõm tr giỳp phỏp lý nh n Chi nhỏnh c a Trung tõm giai o n 2008-2010, nh h c v ng n n m 2015, H N i Chớnh ph (2011), Quy t nh s 678/Q -TTg ngy 10/5/2011 c a Th t ng Chớnh ph phờ t Chi n l Nam n n m 2020, nh h 10 c phỏt tri n tr giỳp phỏp lý Vi t ng n n m 200,HN i C cTGPL(2011),Bỏo cỏo k t qu n m (2009-2011) tri n khai th c hi n B tiờu chu n ỏnh giỏ ch t l 11 ng v vi c TGPL,H N i C cTGPL(2011),Bỏo cỏo s k t 05 n m (2006-2011) tri n khai thi hnh lu t TGPL,H N i 12 C c TGPL (2013), Ch nh lu t s nh n c m t s n c, http://www.TGPL.gov.vn 13 C cTr giỳpphỏpl B T phỏp(2008),10 n m ho t ng tr giỳp phỏp lý Vi t Nam, h ng phỏt tri n, In t i Cụng ty Thi t k v Th ng m i Th ng l i,H N i 14 PhanH,ThuHi n(2015), Th c tr ng ch t l ng, qu n lý ch t l ng v vi c tr giỳp phỏp lý hi n v m t s kinh nghi m qu c t qu n lý ch t l 15 ng v vi c tr giỳp phỏp lý, http://www.trogiupphaply.gov.vn Tr nTh Vi tH(2015), Ho t ng tr giỳp phỏp lý c a Lu t s Nam hi n nay, Lunv nthacsLut h c,KhoaLu t- Vi t ih cQu cgia HN i 16 Nguy nH uH i , LờV nHo (2010), Tiờuchớỏnhgiỏch tl ngd chv cụngt icỏcc quanhnhchớnhnhn n 17 ngcung c, T p t ch c nh c, (3) NgụV nHi p(2014),L chs hỡnhthnhvphỏttri nthi tch lu ts t i Vi tNam,T p Lu t s Vi t Nam, (7) 18 LờKh K (1997),T i n Anh - Vi t,NxbKhoah cxh i,H N i 19 Liờn Hi p Qu c (1948), Tuyờn ngụn quy n ng i, ngy mựng 10/12/1948 c qu c v cỏc quy n dõn s v chớnh tr 20 Liờnh pqu c(1982),Cụng 21 Tr nHuyLi u, Chuyờn : Phỏp lu t v tr giỳp phỏp lý v lu t s tham gia th c hi n tr giỳp phỏp lý, Http://www hoiluatgiavn.org.vn ngTh Loan(2009),Phỏt tri n tr giỳp phỏp lý 22 Lu th c,KhoaLu t- i h cQu cgiaHN i o D Long (2013), Ch t l 23 ng tr giỳp phỏp lý Lu nv nth cs Lu th c,KhoaLu t24 Vi t Nam hi n nay, ih cQu cgiaHN i NguyờnAnhMinh(2010),Luõt s va tụ ch c hanh nghờ luõt s hiờn nay, Lunv nthacsLuthoc,KhoaLu t- 25 c s ,Lu nv nth cs Viờt Nam ih cQu cgiaHN i Tr n Minh Ngh a (2015), H i Phũng: T ng k t 08 n m tri n khai thi hnh Lu t Tr giỳp phỏp lý, Trung tm tr giỳp phỏp l thnh ph H i Phũng, http://www.trogiupphaply.gov.vn 26 Tr nMinhNgh a(2016), Kh i s c t cụng tỏc ph i h p liờn ngnh v tr giỳp phỏp lý ho t ng t t ng, Trungtmtr giỳpphỏplthnhph H iPhũng,http://www.trogiupphaply.gov.vn oTh H ngNhung(2014),Ho t ng c a Trung tõm tr giỳp phỏp lý - 27 qua th c ti n - thnh ph H i Phũng, Lunv nthacsLuthoc,KhoaLu t ih cQu cgiaHN i 28 Qu ch i(1992),Hi n phỏp,H N i 29 Qu ch i(2003),B lu t T t ng hỡnh s ,H N i 30 Qu ch i(2006),Lu t Lu t s (s a i b sung n m 2012),H N i 31 Qu ch i(2006), Lu t Tr giỳp phỏp lý,H N i 32 Qu ch i(2013),Hi n phỏp,H N i 33 Qu ch i(2015),B lu t T t ng hỡnh s ,H N i 34 ThanhTr nh(2015), Lu t s ti n trỡnh i m i cụng tỏc tr giỳp phỏp lý, http://www.trogiupphaply.gov.vn 35 Nguy nV nTun(2012), M t s v n v lu t s v ngh lu t s , Nxb T phỏp,H N i 36 37 ybanTh ngv Qu ch i(2001),Phỏp l nh Lu t s ,H N i Nguy n Nh (Ch biờn) (1998), Thụngtin i T i n ti ng Vi t, Nxb V n húa ... giúp pháp lý Ch th th c hi n tr giúp pháp lý lƠă cácă t ă ch c,ă cáă nhơnă th că hi năho tă đ ngătr giúp pháp lỦ theo quyăđ nhăc a pháp lu t T ch c th c hi n tr giúp pháp lý: Theo Lu tătr giúp pháp lỦ,ăt... t. Theo i uă20,ăLu tătr ă giúp pháp lỦăthìăng iăth căhi nătr giúp pháp lỦăg măcóăTr giúp viên pháp lỦ,ă c ngătácăviênătr giúp pháp lỦ,ălu tăs ,ăt ăv năviên pháp lu t - Tr giúp viên pháp lý. .. ă- xƣăh iăc aăm iăn c - Theo pháp lu tăc aăAnhăvƠăx ăWalesăthìă"tr giúp pháp lý giúp đ pháp lý cho nh ng ng i kh n ng chi tr cho vi c t v n, h tr đ i di n pháp lý" [21] - Theo quanăni măc aă toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam, Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam, Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam

Từ khóa liên quan