48.-thpt-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai-nam-2017-lan-1-co-loi-giai

10 208 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2017, 16:23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 S GD T TNH NG NAI TRNG THPT CHUYấN LNG TH VINH THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) oc Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 01 Mó : 132 w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H Cõu 1: Kim loi no sau õy phn ng mnh vi nc nhit thng ? A Ca B Fe C Cu D Ag Cõu 2: Tin hnh cỏc thớ nghim sau (1) Ngõm lỏ ng dung dch AgNO3 (2) Ngõm lỏ km dung dch HCl loóng (3) Ngõm lỏ nhụm dung dch NaOH (4) Ngõm lỏ st c cun dõy ng ddHCl (5) mt vt bng gang ngoi khụng khớ m (6) Ngõm mt ming ng vo dung dch Fe2(SO4)3 S thớ nghim xy n mũn in húa l A B C D Cõu 3: iu kin thng, cht no sau õy khụng cú kh nng phn ng vi dung dch H2SO4 loóng? A FeCl3 B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)3 Cõu 4: Kim loi no sau õy khụng tỏc dng vi dung dch Fe(NO3)3 ? A Ag B Fe C Cu D Zn Cõu 5: Phỏt biu no sau õy l sai ? A Thnh phn chớnh ca qung olomit l CaCO3.MgCO3 B Cỏc kim loi kim u cú cu trỳc mng tinh th lp phng tõm C Na2CO3 l nguyờn liu quan trng cụng nghip sn xut thy tinh D Thch cao nung(CaSO4.2H2O) c dựng bú bt, ỳc tng Cõu 6: T no sau õy thuc t nhõn to A t olon B t tm C t visco D t nilon-6,6 Cõu 7: Cht X cú cỏc c im sau: Phõn t cú nhiu nhúm OH, cú v ngt, hũa tan Cu(OH) nhit thng, phõn t cú liờn kt glicozit, lm mt mu nc brom Cht X l: A Saccaroz B Mantoz C Glucoz D Tinh bt Cõu 8: Phỏt biu sai l: A Lc baz ca anilin ln hn lc baz ca amoniac B Anilin cú kh nng lm mt mu nc brom C Dung dch anilin nc khụng lm i mu qu tớm D Anilin phn ng vi axit nitr nhit thng cho phenol v gii phúng khớ nit Cõu 9: Trng hp no sau õy to sn phm l ancol v mui natri ca axit cacboxylic t0 t0 A HCOOCH=CH-CH3 + NaOH ắắ B HCOOC(CH3)=CH2 + NaOH ắắ đ đ 0 w w t t C CH2=C(CH3)COOH + NaOH ắắ D HCOOCH2CH=CH2 + NaOH ắắ đ đ Cõu 10: S nguyờn t hidro cú mt phõn t Lysin l: A 10 B 14 C 12 D t chỏy 0,01 mol este X n chc bng lng oxi va , thu c 448 ml khớ CO2 (ktc) Cõu 11: Mt khỏc un núng 6,0 gam X vi dung dch KOH va , thu c lng mui l : A 10,0 gam B 6,8 gam C 9,8 gam D 8,4 gam Cõu 12: Phỏt biu no sau õy l sai ? Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 A Tớnh kh ca cỏc kim loi kim th tng dn t Be n Ba B Cỏc kim loi kali v natri dựng lm cht trao i nhit mt vi loi lũ phn ng ht nhõn C Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn, cỏc kim loi kim (t liti n xesi) cú bỏn kớnh nguyờn t tng dn D Cỏc kim loi kim th u tỏc dng vi nc nhit thng Cõu 13: S este cú cụng thc phõn t C4H8O2 l A B C D Cõu 14: Cho cỏc phỏt biu sau (1) Tt c cỏc peptit u cú phn ng mu biur (2) Cho HNO3 vo dung dch protein to thnh dung dch mu vng (3) Mui phenylamoni clorua khụng tan nc (4) iu kin thng, metylamin v imetylamin l nhng cht khớ cú mựi khai S phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 15: Cho cỏc thớ nghim sau: (1) Khi cho Cu vo dung dch FeCl3; (2) H2S vo dung dch CuSO4; (3) HI vo dung dch FeCl3; (4) Dung dch AgNO3 vo dung dch FeCl3; (5) Dung dch NaHSO4 vo dung dch Fe(NO3)2; (6) CuS vo dung dch HCl S cp cht phn ng c vi l: A B C D Cõu 16: Ho tan m gam hn hp gm KHCO v CaCO3 lng d dung dch HCl Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c 11,2 lớt khớ CO2 (ktc) Giỏ tr ca m l: A 40 B 50 C 60 D 100 Cõu 17: Mt hc sinh nghiờn cu mt dung dch X ng l khụng dỏn nhón v thu c kt qu sau: - X u cú phn ng vi c dung dch: NaHSO4, Na2CO3 v AgNO3 - X khụng phn ng vi c dung dch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 Vy dung dch X l dung dch no sau õy ? A BaCl2 B CuSO4 C Mg(NO3)2 D FeCl2 Cõu 18: Trung hũa 6,75 gam amin no, n chc, mch h X bng lng d dung dch HCl Sau phn ng xy hon ton, thu c 12,225 gam mui S ng phõn cu to ca X l: A B C D Cõu 19: Cht no sau õy cũn cú tờn gi l ng nho A Glucoz B Saccaroz C Fructoz D Tinh bt Cõu 20: Cho cỏc cht sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dóy gm cỏc cht u tỏc dng c vi dung dch NaOH v dung dch HCl l: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Cõu 21: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (1) Cho dung dch NaI vo dung dch AgNO3 (2) Cho dung dch Na2SO4 vo dung dch BaCl2 (3) Sc khớ NH3 ti d vo dung dch AlCl3 (4) Cho dung dch Na2CO3 vo dung dch CaCl2 (5) Cho dung dch NaOH ti d vo dung dch CrCl3 Sau cỏc phn ng xy hon ton, cú bao nhiờu thớ nghim thu c kt ta? A B C D Cõu 22: iu kin thng, dóy gm cỏc kim loi hũa tan c dung dch NaOH loóng l A Cr, Zn B Al, Zn, Cr C Al, Zn D Al, Cr Cõu 23: un núng axit acrylic vi ancol etylic cú mt H2SO4 c lm xỳc tỏc, thu c este cú cụng thc cu to l A CH2=CHCOOC2H5 B CH3COOCH=CH2 C C2H5COOC2H5 D C2H5COOCH3 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Cõu 24: Cho 16,8 gam st tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng d thu c V lớt H2 (ktc) Giỏ tr ca V l: A 13,44 B 10,08 C 4,48 D 6,72 Cõu 25: Kt qu thớ nghim ca cỏc hp cht hu c A, B, C, D, E nh sau: Mu th Thuc th Hin tng A Dung dch AgNO3 mụi trng NH3 un núng Kt ta Ag trng sỏng B Cu(OH)2 mụi trng kim, un núng Kt ta Cu2O gch C Cu(OH)2 nhit thng Dung dch xanh lam D Nc Br2 Mt mu dung dch Br2 E Qựy tớm Húa xanh Cỏc cht A, B, C, D, E ln lt l: A Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin B Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucoz, metyl amin C Metanal, glucoz, axit metanoic, fructoz, metyl amin D Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucoz Cõu 26: Cho Ba d tỏc dng vi dung dch cha x mol HCl thu c a mol H2 Cho Fe d tỏc dng vi dung dch cha x mol HCl thu c a2 mol H2 Quan h ca a1 v a2 l: A a1 = a2 B a1 > a2 C a2 a1 D a1 < a2 Cõu 27: Cho dóy cỏc cht sau: axit axetic, anehit fomic, ancol benzylic, etyl axetat, axit benzoic, glucoz, etylamin; alanin iu kin thng, s cht dóy cú th tỏc dng vi Cu(OH)2 l A B C D Cõu 28: hũa tan va ht 24,4 gam hn hp MgO v Al 2O3 cn va 700 ml dung dch H 2SO4 1M Cụ cn dung dch sau phn ng c m gam mui Giỏ tr ca m l A 93,0 B 80,4 C 67,8 D 91,6 Cõu 29: Hn hp X gm M2CO3, MHCO3 v MCl vi M l kim loi kim, nung núng 20,29 gam hn hp X, sau phn ng xy hon ton thy cũn li 18,74 gam cht rn Cng em 20,29 gam hn hp X trờn tỏc dng ht vi 500ml dung dch HCl 1M thỡ thoỏt 3,36 lớt khớ (ktc) v thu c dung dch Y Cho Y tỏc dng vi dung dch AgNO3 d thỡ thu c 74,62 gam kt ta Kim loi M l: A Na B Li C Cs D K Cõu 30: Tripeptit mch h c to bi t glyxin v valin l hp cht m phõn t cú: A ba nguyờn t oxi v ba nguyờn t nit B ba liờn kt peptit, ba gc -aminoaxit C hai liờn kt peptit, hai gc -aminoaxit D hai liờn kt peptit, ba gc -aminoaxit Cõu 31: Cho dung dch cha FeCl2, ZnCl2 v CuCl2 tỏc dng vi lng d dung dch NaOH Sau cỏc phn ng xy hon ton, em ton b lng kt ta thu c nung khụng khớ n lng khụng i, thu c hn hp rn gm: A FeO, CuO, ZnO B Fe2O3, ZnO, CuO C FeO, CuO D Fe2O3, CuO Cõu 32: Cho 15,94 gam hn hp gm alanin v axit glutamic tỏc dng va vi 200 ml dung dch NaOH 1M, thu c dung dch X Cho 450 ml dung dch HCl 0,8M vo dung dch X, cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam rn khan Giỏ tr m l: A 32,75 gam B 33,48 gam C 27,64 gam D 33,91 gam Cõu 33: Hn hp E cha peptit X, Y u mch h, cú t l mol tng ng l : v cú tng s liờn kt peptit nh hn un núng m gam E vi dung dch NaOH va , thu c 0,48 mol mui Gly v 0,08 mol mui Ala Giỏ tr m l: A 36,64 gam B 33,94 gam C 35,18 gam D 34,52 gam Cõu 34: Cho cỏc s phn ng sau: đ X1 + X2 + H2O đ X3 + Na2SO4 C8H14O4 + NaOH ắắ X1 + H2SO4 ắắ đ Nilon-6,6 + H2O X3 + X4 ắắ Phỏt biu no sau õy ỳng? A Cỏc cht X2, X3 v X4 u cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh B Nhit sụi ca X2 cao hn axit axetic Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 C Dung dch X4 cú th lm qu tớm chuyn mu hng D Nhit núng chy ca X3 cao hn X1 Cõu 35: Hũa tan hon ton 7,5 gam hn hp gm Mg v Al bng lng va V lớt dung dch HNO3 1M Sau cỏc phn ng kt thỳc, thu c 0,672 lớt N ( ktc) nht v dung dch cha 54,9 gam mui Giỏ tr ca V l A 0,72 B 0,65 C 0,70 D 0,86 Cõu 36: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Thộp l hp kim ca st cha t 2-5% lng cacbon (b) Bt nhụm trn vi bt st(III) oxit dựng hn ng ray bng phn ng nhit nhụm (c) Dựng Na2CO3 lm mt tớnh cng tm thi v tớnh cng vnh cu ca nc (d) Dựng bt lu hunh x lớ thy ngõn ri vói nhit k b v (e) Khi lm thớ nghim kim loi ng tỏc dng vi dung dch HNO3, ngi ta nỳt ng nghim bng bụng tm dung dch kim S phỏt biu ỳng l : A B C D Cõu 37: in phõn dung dch AgNO3 vi in cc tr mt thi gian, thu c dung dch X cha cht tan cú cựng nng mol, ng thi thy lng dung dch gim 9,28 gam so vi ban u Cho tip 2,8 gam bt Fe vo dung dch X, un núng khuy u thu c NO l sn phm kh nht, dung dch Y v cht rn Z Cỏc phn ng xy hon ton Khi lng mui to thnh dung dch Y l: A 11,48 B 15,08 C 10,24 D 13,64 Cõu 38: Cho 0,3 mol hn hp X gm este n chc tỏc dng va vi 200 ml dung dch NaOH 2M un núng, thu c hp cht hu c no mch h Y cú phn ng bc v 37,6 gam hn hp mui hu c t chỏy hon ton Y ri cho sn phm hp th ht vo bỡnh cha dung dch nc vụi d, thy lng bỡnh tng 24,8 gam Khi lng ca X l A 30,8 gam B 33.6 gam C 32,2 gam D 35,0 gam Cõu 39: Hn hp X cha hai hp cht hu c gm cht Y (C2H7O2N) v cht Z (C4H12O2N2) un núng 9,42 gam X vi dung dch NaOH d, thu c hn hp T gm hai amin k tip cú t so vi He bng 9,15 Nu cho 9,42 gam X tỏc dng vi dung dch HCl loóng d, thu c dung dch cú cha m gam mui ca cỏc hp cht hu c Giỏ tr ca m l: A 10,31 gam B 11,77 gam C 14,53 gam D 7,31 gam Cõu 40: Nh t t dung dch Ba(OH)2 0,2M vo ng nghim cha dung dch Al 2(SO4)3 th biu din s ph thuc lng kt ta theo th tớch dung dch Ba(OH)2 nh sau: C 2,4 D 2,5 w w Giỏ tr ca V gn nht vi giỏ tr no sau õy A 1,7 B 2,1 HT Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT CHUYấN LNG TH VINH NG NAI LN om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Cõu 1: Chn A - Cỏc kim loi tỏc dng c vi H2O iu kin thng l cỏc kim loi mnh nh Li, K, Na, Ca, Sr,Ba Cõu 2: Chn C Nhng thớ nghim xy n mũn in húa l : (1) Ngõm lỏ ng dung dch AgNO3 - Ta cú AgNO3 l dung dch cht in li, in cc ln lt l Cu-cc õm, Ag-cc dng (4) Ngõm lỏ st c cun dõy ng dung dch HCl - Cú cc l st v ng, hai in cc cựng tip xỳc vi dung dch HCl (5) mt vt bng gang ngoi khụng khớ m - Gang l hp kim ca Fe-C, khụng khớ m cha H 2O, CO2, O2, to lp dung dch cht in li ph trờn b mt gang lm xut hin vụ s pin in húa m Fe-cc õm, C-cc dng Cõu 3: Chn A Cõu 4: Chn A Cõu 5: Chn D - Thch cao nung (CaSO4.0,5H2O hoc CaSO4.H2O) c dựng bú bt, ỳc tng Cõu 6: Chn C - T nhõn to (t bỏn tng hp) l t cú ngun gc t thiờn nhiờn c pha ch thờm bng phng phỏp húa hc nh t visco, t xenluloz axetat Cõu 7: Chn B - Saccaroz v tinh bt khụng lm mt mu nc brom - Liờn kt gilozit ch cú th l cỏc cht: saccaroz, mantoz, tinh bt, xenluloz Vy cht X l mantoz Cõu 8: Chn A - Lc baz ca anilin nh hn lc baz ca ammoniac Vỡ gc C 6H5 l gc hỳt e nờn lm gim lc baz ca anilin, cũn ammoniac khụng cú gc hỳt hay y e nờn nú gi nguyờn Cõu 9: Chn D t A HCOOCH=CH-CH3 + NaOH ắắ đ HCOONa + CH3CH2CHO c t B HCOOC(CH3)=CH2 + NaOH ắắ đ HCOONa + CH3COCH3 ok t C CH2=C(CH3)COOH + NaOH ắắ đ CH2=C(CH3)COONa + H2O w fa ce bo t D HCOOCH2CH=CH2 + NaOH ắắ đ HCOONa + CH2=CH-CH2-OH Cõu 10: Chn B - Lysin HOOC-CH(NH2)(CH2)4-NH2 s nguyờn t H phõn t l 14 Cõu 11: Chn D n CO = : X l C2H4O2 cú cụng thc cu to: HCOOCH3 - Ta cú: C X = nX w w - Khi cho 0,1 mol X tỏc dng vi KOH thu c mui l HCOOK: 0,1 mol mmui = 8, (g) Cõu 12: Chn D - Cỏc kim loi kim th u tỏc dng vi H 2O nhit thng l sai vỡ Be khụng phn ng vi H 2O bt kỡ nhit no Cõu 13: Chn C - Cú cụng thc cu to ca este cú cụng thc phõn t C4H8O2 l: HCOOCH 2CH 2CH ; HCOOCH(CH )CH ; CH 3COOCH 2CH ; CH 3CH 2COOCH Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BaCl2 + Na 2CO3 đ 2HCl + Na 2SO + BaSO BaCl2 + AgNO3 đ AgCl + Ba ( NO3 )2 - Ta cú namin = nmui đ oc uO up s/ Cõu 18: Chn A Ta iL ie Cõu 17: Chn A - Dung dch X l BaCl2 Cỏc phn ng xy l: BaCl2 + 2NaHSO4 đ 2HCl + BaSO nT hi D H Hoc tớnh nhanh s ng phõn ca este, no, n, chc mch h bng cụng thc: n -2 (n < 5) Cõu 14: Chn A - Cú phỏt biu ỳng l ý (d) (1) Sai, Tripeptit tr lờn mi cú phn ng ny (2) Sai, Sn phm khụng phi dung dch m l kt ta mu vng + (3) Sai, Mui ny cú tớnh phõn cc s tan nc l dung mụi phõn cc C6 H NH Cl Cõu 15: Chn B - Cú cp cht phn ng c vi l: (1) Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 (2) H2S + CuSO4 CuS + H2SO4 (3) 3HI + FeCl3 FeI2 + 0,5I2 + 3HCl (4) 3AgNO3 + FeCl3 3AgCl + Fe(NO3)3 2+ 3+ 2(5) 4HSO + NO3 + 3Fe đ 3Fe + NO + 2H 2O + 4SO (6) CuS khụng tan dung dch HCl Cõu 16: Chn B, - Ta cú: n HCO3- + n CO32- = n CO2 = 0,5 mol ị m KHCO3 + m CaCO3 = 0,5.100 = 50 (g) 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 6, 75 12, 225 = ị R = 29 ị C2 H5 NH hoc CH3 NHCH3 R + 16 R + 16 + 36,5 om /g ro Cõu 19: Chn A Cõu 20: Chn B - Cú u tỏc dng c vi dung dch NaOH v dung dch HCl l X, Y, T Cõu 21: Chn C - Cú phn ng to kt ta l: ok c (1) NaI + AgNO3 ắắ đ AgI vng + NaNO3 (2) Na2SO4 + BaCl2 ắắ đ BaSO4 trng + 2NaCl bo (3) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O ắắ đ Al(OH)3 trng keo + 3NH4Cl (4) Na2CO3 + CaCl2 ắắ đ CaSO3 trng + 2NaCl w w w fa ce (5) 4NaOH + CrCl3 ắắ đ NaCrO2 + 3NaCl + 2H2O Cõu 22: Chn C - Lu ý: Cr khụng tan dung dch kim loóng Cõu 23: Chn A Cõu 24: Chn D ị VH = 22, 4.n Fe = 6, 72 (l) Cõu 25: Chn B Mu th A: HCOOCH3 B: CH3CHO C: HCOOH D: C6H12O6 (glucoz) Thuc th Dung dch AgNO3 mụi trng NH3 un núng Cu(OH)2 mụi trng kim, un núng Cu(OH)2 nhit thng Nc Br2 Hin tng Kt ta Ag trng sỏng Kt ta Cu2O gch Dung dch xanh lam Mt mu dung dch Br2 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 E: CH3NH2 Cõu 26: Chn B Qựy tớm Húa xanh - Phn ng: Ba + 2HCl ắắ đ BaCl + H Vỡ Ba d nờn: Ba + 2H 2O ắắ đ Ba(OH) + H x x n H 2O + (1) v a = (2) T (1) v (2) ta suy c: a1 > a 2 Cõu 27: Chn C - Cú cht cú th tỏc dng vi Cu(OH)2 l: axit axetic, axit benzoic, glucoz, alanin Cõu 28: Chn B BTKL - Ta cú: n H 2O = n H 2SO4 = 0, 7mol ắắắđ mmui = 80, (g) H oc 01 a1 = Cõu 29: Chn D 20, 29 - 18, 74 = 0, 05 mol 44 + 18 - Khi cho hn hp X tỏc dng vi HCl thỡ: n M 2CO3 = n CO2 - n MHCO3 = 0,1 mol TGKL hi D - Khi nung hn hp X thỡ: ắắắđ n MHCO3 = nT - Khi cho dung dch Y tỏc dng vi dung dch AgNO3 d thỡ: n MCl = n AgCl - n HCl = 0, 02 mol uO m m M 2CO3 + m MHCO3 + m MCl = 20, 29 ị 0,1( 2M + 60 ) + 0, 05 ( M + 61) + 0, 02 ( M + 35,5 ) = 20, 29 Ta iL ie M = 39 Vy M l Kali Cõu 30: Chn D Cõu 31: Chn D + NaOH +O đ Fe(OH) , Cu(OH) ắắắ đ Fe 2O3 , CuO - Quỏ trỡnh: FeCl , ZnCl ,CuCl ắắắắ to up s/ Cõu 32: Chn A ỡ89n Ala + 147n Glu = 15,94 ỡn Ala = 0, 08 mol ịớ - Ta cú: ợn Ala + 2n Glu = n NaOH = 0, ợn Glu = 0, 06 mol BT:Na ro ắắắắ đ n NaCl = n NaOH = 0, mol ị m X = 125,5n AlaHCl + 183, 5n GluHCl + 58,5n NaCl = 32, 75(g) om /g Cõu 33: Chn A - Khi gp X, Y vi t l mol tng ng l : thỡ: 4X + Y đ X Y1 + 4H 2O (1) + T: n Gly : n Ala = 0, 48 : 0, 08 = :1 thỡ: X Y1 + (7k - 1)H 2O đ 6kGly + kAla (2) bo (8+ 2).1 ok c - Gi s tng s liờn kt peptit bng ta cú: mắc xích(min) < số mắc xí ch 4444 X 43 Y1 < số 1444 42 1442 443 6k + k ce + Vớ i k =2 ị n(Gly)6 (Ala)1 = nX 4Y1 = mắc xích(max) số 1442 443 đ 10 < 7k < 40 ị k = 2,3,4,5 (8+ 2).4 ỡnX = 4nX 4Y1 = 0,16 mol nGly nAla = = 0,04 mol đ 12 ợnY = nX 4Y1 = 0,04 mol fa - Ta cú: m E = m X 4Y1 + 4n H 2O (1) = m Gly + m Ala - 13n H 2O (2) + 4n H 2O (1) = 36, 64 (g) w Cõu 34: Chn A - Cỏc phn ng xy ra: o w w t nH OOC[CH ]4 COOH (X ) + nNH 2[CH ]6 NH (X ) ắắ đ ( NH[CH ]6 NHCO[CH ]4 CO ) n + 2nH 2O axit aipic hexametyleniamin t nilon 6,6 Na OOC[CH ]4 COONa (X1 ) + H 2SO ắắ đ H OOC[CH ]4 COOH (X ) + Na 2SO H OOCCH [CH ]2 CH 2COOC 2H + NaOH ắắ đ Na OOC[CH ]4 COONa (X1 ) + C H OH (X ) + H O A ỳng B Sai, Nhit sụi ca C2H5OH (X2) thp hn so vi CH3COOH Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Sai, NH [CH ]6 NH (X ) lm qu tớm húa xanh D Sai, Na OOC[CH ]4 COONa (X1 ) cha liờn kt ion nờn cú nhit sụi ca hn H OOC[CH ]4 COOH (X ) ch cha liờn kt cng húa tr Cõu 35: Chn D Mg,Al + HNO + N ) ,Al(NO ) 3,NH 4NO {2 + H 2O 233 đ Mg(NO 23 144444 42 444444 33 - Quỏ trỡnh: V (l ) 54,9 (g) hỗn hợ p muối 0,03 mol 01 7,5 (g) H oc ỡ24n Mg + 27n Al = 7,5 ỡn Mg = 0, ùù ù + Ta cú: ớ148n Mg(NO3 ) + 213n Al(NO3 )3 + 80n NH 4NO = 54,9 đ ớn Al = 0,1 ù BT: e ùn ợ NH NO = 0, 05 ùợ ắắắđ 2n Mg + 3n Al = 8n NH NO3 + 10n N BT: N D ắắắđ VHNO3 = 2n Mg(NO3 ) + 3n Al(NO )3 + 2n NH NO + 2n N = 0,86 (l) nT hi Cõu 36: Chn C (a) Sai, Thộp l hp kim ca st cha t 0,01 - 2% lng cacbon (b) ỳng, Bt nhụm trn vi bt st(III) oxit (bt tecmit) c dựng hn ng ray bng phn ng t 2Al + Fe2O3 ắắ đ Al2O3 + 2Fe (c) ỳng, Nguyờn tc lm mm nc cng l lm gim nng ca Ca 2+ v Mg2+ nc cng Vỡ vy Na2CO3 c dựng lm mm nc cng tm thi, vnh cu v ton phn: Ta iL ie uO nhit nhụm: Mg 2+ + CO 32- ắắ đ MgCO3 v Ca 2+ + CO 32 - đ CaCO ro up s/ (d) ỳng, Vỡ S phn ng Hg (d bay hi, c) iu kin thng nờn dựng S x lý Hg ri vói Hg + S ắắ đ HgS (e) ỳng, Trong quỏ trỡnh lm thớ nghim Cu + HNO3 thỡ sn phm khớ thu c cú c cú th l NO hoc NO2 (c) (vỡ Cu cú tớnh kh yu nờn sn phm kh thng l NO hoc NO 2) nờn ta dựng bụng tm bng kim hn ch thoỏt ngoi khụng khớ theo phn ng sau: 2NaOH + 2NO2 ắắ đ NaNO3 + NaNO2 + H2O om /g Vy cú nhn nh ỳng l (b), (c), (d) v (e) Cõu 37: Chn A bo ok c đ 2Ag + 2HNO3 + O - in phõn dung dch: 2AgNO3 + H 2O ắắ mol: a a a 0,25a + Ta cú: mgim = 108a + 0,25a.32 = 9,28 n Ag = n HNO3 = a = 0, 08 mol - Trong dung dch X cú 0,08 mol HNO3 v 0,08 mol AgNO3 d .fa ce - Khi cho 0,05 mol Fe vo dung dch X, dung dch Y thu c cha a mol Fe(NO3)3 v b mol Fe(NO3)2 w w w BT: Fe ỡ ắắắđ a + b = n Fe = 0, 05 ù ỡa = 0, 04 đớ + Ta cú h sau: BT: N mmui = 11, 48 (g) ổ n H+ b = 0, 01 ắắắ đ 3a + 2b = n n = = 0,14 ợ HNO3 NO ỗ ù ữ ứ ố ợ Cõu 38: Chn C - Nhn thy: nX = 0,3 < nNaOH = 0,4 X cú cha este ca phenol (A) v este cũn li l (B) ỡ(A) : RCOOC 6H R ' ỡn A + n B = 0,3 ỡn A = 0,1 ỡn H 2O = n A = 0,1 đớ đớ ịớ Vi ợ(B) : R1COOCH = CHR ợ2n A + n B = 0, ợn B = 0, ợn Y = n B = 0, Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Khi t chỏy cht Y no, n chc, mch h (R2CH2CHO: 0,2 mol) luụn thu c n CO = n H 2O n CO = : Y l CH 3CHO 44n CO + 18n H 2O = 24,8 đ n CO = 0, mol m C Y = 0, BTKL ắắắđ m X = mmui + mY + m H 2O mNaOH = 32, (g) x mol y mol 6474 474 ắắắắ đ T (M T = 36, 6) : CH NH v C H NH + NaOH oc x mol y mol y mol 4748 4447444 64 4744 ắắắđ CH NH Cl , Cl H NCH COOH ,C H NH Cl 3 42 444444444 2 33 144444444 + HCl H ỡY : HCOONH 3CH 1442 443 ùù x mol - Cho 9, 42 (g) X NCH 2COONH 244442 3C H ùZ : H 4444 35 ùợ y mol 01 Cõu 39: Chn B m (g ) w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D ỡ77x + 120y = 9, 42 ỡx = 0, 06 đớ + Ta cú: mmui = 11, 77 (g) ợ31x + 45y = 36, 6.(x + y) ợ y = 0, 04 Cõu 40: Chn B n 69,9 = 0,3 mol đ n Al2 (SO4 )3 = BaSO = 0,1 mol - Ti V thỡ kt ta ch cha BaSO4 vi n BaSO4 = 233 4n 3+ 8n ị nBa(OH)2 = Al = Al (SO4 )3 = 0,4 mol ị VBa(OH)2 = (l) 2 Trang 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
- Xem thêm -

Xem thêm: 48.-thpt-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai-nam-2017-lan-1-co-loi-giai, 48.-thpt-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai-nam-2017-lan-1-co-loi-giai, 48.-thpt-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai-nam-2017-lan-1-co-loi-giai