Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nội

71 370 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2017, 20:58

`MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv LỜI CÁM ƠN vi LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU vii Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung tiền lương khoản trích theo lương .1 1.1.1 Tiền lương, đặc điểm tiền lương khoản trích theo tiền lương 1.1.2 Các hình thức tiền lương hình thức kế toán tổng hợp tiền lương doanh nghiệp .4 1.1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ 1.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# hệ quản trị sở liệu SQL .8 1.2.1 Hệ quản trị sở liệu SQL 1.2.2 Các tính SQL Server 2005 .11 1.2.3 Các phiên SQL Server 2005 12 1.2.4 Ngôn ngữ lập trình C# 14 Chương KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 24 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần công nghệ DKT 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty .27 2.1.4 Nhân công ty 30 2.2 Khảo sát thực trạng quản lý lương nhân viên công ty Cổ phần Công nghệ DKT 31 2.3 Quy trình quản lý tiền lương 32 2.4 Cách tính lương công ty DKT 33 2.5 Phân tích thiết kế hệ thống 36 2.5.1 Phân tích hệ thống 36 2.4.2 Thiết kế sở liệu .44 i Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 48 3.1 Mô tả toán 48 3.2 Một số giao diện chương trình quản lý 48 3.2.1 Giao diện chương trình 48 3.2.2 Giao diện danh mục nhân viên 49 3.2.3.Giao diện danh mục chức vụ .50 3.2.4.Giao diện danh mục phòng ban 51 3.2.5.Giao diện danh mục bậc lương 52 3.2.6.Giao diện danh mục trình độ .53 3.2.7 Giao diện giá trị hợp đồng .54 3.2.8.Giao diện bảng chấm công nhân viên 55 3.2.9.Giao diện tính khoản thu nhập khoản trích theo lương 56 3.2.10 Giao diện tính thuế thu nhập cá nhân thực lĩnh cho nhân viên 57 3.2.11 Giao diện giảm trừ gia cảnh 58 3.2.12 Giao diện tìm kiếm lương theo nhân viên .59 3.2.13 Giao diện tìm kiếm lương theo thời gian 59 3.2.14 Giao diện tìm kiếm lương theo phòng ban 60 3.2.15 Giao diện báo cáo lương .61 KẾT LUẬN .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 ii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Hệ quản trị sở liệu SQL Server 2005 10 Hình 1.2: Cung cấp hỗ trợ sở liệu hệ thống SQL Server 2005 13 Hình 1.3: Các đối tượng sở sữ liệu 14 Hình 1.4: Form giao diện 16 Hình 1.5: Cửa sổ windown form 17 Hình 1.6: Cửa sổ viết code C# 18 Hình 1.5: Sơ đồ cấu tổ chức công ty Cổ phần Công nghệ DKT .27 Hình 2.1 : Quy trình quản lý tiền lương .32 Hình 2.2 : Biểu đồ phân cấp chức 37 Hình 2.3: Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 38 Hình 2.4 : Biểu đồ luồng liệu mức ngữ đỉnh 39 Hình 2.5 : Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức quản lý chung 40 Hình 2.6 : Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức tìm kiếm 41 Hình 2.7: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức tính lương .42 Hình 2.8 : Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức báo cáo 43 Hình 2.9 : Lược đồ quan hệ liệu 47 Hình 3.1: Giao diện chương trình .48 Hình 3.2: Giao diện danh mục nhân viên 49 Hình 3.3: Giao diện danh mục chức vụ 50 Hình 3.4: Giao diện danh mục phòng ban 51 Hình 3.5: Giao diện danh mục bậc lương 52 Hình 3.6: Giao diện danh mục trình độ 53 Hình 3.7: Giao diện giá trị hợp đồng 54 Hình 3.8: Giao diện bảng chấm công 55 Hình 3.9: Giao diện tính tổng lương tổng khoản phải nộp .56 Hình 3.10: Giao diện tính tổng lương tổng khoản phải nộp .57 Hình 3.11: Giao diện giảm trừ gia cảnh .58 Hình 3.12 : Giao diện tìm kiếm lương nhân viên theo nhân viên .59 Hình 3.13 : Giao diện tìm kiếm lương nhân viên theo thời gian 60 Hình 3.14 : Giao diện tìm kiếm lương nhân viên theo phòng ban .60 Hình 3.15: Báo cáo tiền lương nhân viên công ty cổ phần công nghệ DKT .61 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.4: Bảng trình bày thuộc tính (Properties) giống .19 Bảng 1.5: Bảng trình bày phương thức (Method) xử lý chuỗi .20 Bảng 1.6: Bảng trình bày kiện (Events) control 20 Bảng 1.7: Bảng mô tả thuộc tính label 22 Bảng 1.8: Bảng mô tả thuộc tính TextBox 22 Bảng 1.9: Bảng mô tả thuộc tính Button 23 Bảng 1.10: Bảng mô tả thuộc tính CheckBox 23 Bảng 2.1: Bảng bậc lương 44 Bảng 2.2: Bảng chấm công 44 Bảng 2.3: Bảng chức vụ 44 Bảng 2.4: Bảng giảm trừ gia cảnh 44 Bảng 2.5: Bảng giá trị hợp đồng 45 Bảng 2.6: Bảng tính tổng lương tổng phải nộp 45 Bảng 2.7: Bảng tính lương theo doanh số 45 Bảng 2.8: Bảng nhân viên 45 Bảng 2.9: Bảng phòng ban .46 Bảng 2.10: Bảng thuế thực lĩnh .46 Bảng 2.11: Bảng trình độ 46 iv LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài thực tập em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Thị Minh Luận ThS Nguyễn Thị Hằng người hướng dẫn tận tình bảo cho em suốt trình hoàn thiện đề tài Đồng thời xin chân thành cảm ơn Anh Chị công ty Cổ phần công nghệ DKT tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian vừa qua trình thực khóa luận Em gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho em để em có điều kiện tốt để hoàn thành đề tài Trong trình thực đề tài, em có nhiều cố gắng hạn chế thời gian kinh nghiệm nên đề tài chắn mắc phải thiếu sót, mong góp ý kiến thầy cô bạn để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Dương Thị Huyền v LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tự thân thực không chép công trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các thông tin thứ cấp sử dụng đồ án có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em tham khảo số tài liệu nêu phần “ Tài liệu tham khảo” tài liệu cho phép sử dụng diễn đàn mạng uy tín Internet Em xin cam đoan lời đúng, có thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Dương Thị Huyền vi LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong môi trường cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao vấn đề phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý phù hợp với biến đổi thị trường tình hình thực tế doanh nghiệp Đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp khuyến khích người lao động đem hết khả nỗ lực phấn đấu sản xuất Tiền lương công cụ góp phần vào việc đạt mục tiêu đó.Tiền lương thực phát huy tác dụng hình thức tính lương áp dụng hợp lý với tình hình thực tế doanh nghiệp, với cống hiến người lao động doanh nghiệp Có tiền lương thực trở thành đòn bẩy kinh tế kích thích sản xuất phát triển Việc trả lương lao động tất yếu khách quan Nhưng lựa chọn hình thức trả lương cho phù hợp với điều kiện đặc điểm sản xuất nghành, doanh nghiệp Vì việc xây dựng phần mềm quản lý tiền lương phù hợp với tình hình doanh nghiệp công việc mang ý nghĩa quan trọng thực tiễn để thúc đẩy sản xuất, góp phần tạo nên lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động từ lợi ích mà đem lại hiểu ảnh hưởng công nghệ thông tin tới kinh tế thời đại Công ty DKT có phần mềm tính lương xong phần mềm nhiều bất cập việc tính lương cho nhân viên nhiều thời gian Chương trình khó sử dụng Xuất phát từ lý nên em chọn đề tài “ Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty Cổ phần công nghệ DKT Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội ” Mục tiêu chọn đề tài Mục tiêu đề tài người dùng chấp nhận thực trình quản lý công ty Do đó, chương trình trước hết phải đáp ứng yêu cầu mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đơn giản đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng cài đặt Để trở thành chương trình tốt phương pháp tính toán chương trình yêu cầu phải xác, liệu phải xử lí tốt tuân theo quy định Bộ Tài công ty vii Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: đề tài mang đến nhìn tổng quan việc quản lí tiền lương nhân viên doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lí chung doanh nghiệp Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lí tiền lương, tính lương cho công nhân viên doanh nghiệp, tiến hành khảo sát mô tả toán, tiến hành phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lí tiền lương cho công ty Cổ phần công nghệ DKT, từ tìm hiểu khái quát công tác quản lí công ty để đưa chương trình quản lí tối ưu hoạt động công ty Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế công tác quản lý tiền lương công ty DKT Trên sở phân tích thiết kế hệ thống kết hợp với hiểu biết ngôn ngữ lập trình C# hệ quản tri sở liệu SQL để xây dựng chương trình quản lý tiền lương Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đề tài có tính ứng dụng cao, phù hợp với thực tế Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần công nghệ DKT sở đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí công ty Ý nghĩa khoa học đề tài Đối với đề tài nghiên cứu phạm vi nhỏ có ý nghĩa kiến thức kế toán tiền lương khoản trích the lương Nó ví dụ thực tế tiền lương khoản trích theo lương lĩnh vực thương mại điện tử Bố cục đề tài Đề tài lời mở đầu, lời cảm ơn đề tài gồm có chương: Chương 1: Tổng quan quản lý tiền lương Chương 2: Khảo sát thực trạng phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình quản lý lương công ty cổ phần công nghệ DKT Chương 3: Xây dựng chương trình quản lý tiền lương viii Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Tiền lương, đặc điểm tiền lương khoản trích theo tiền lương - Tiền lương, tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế *Khái niệm tiền lương: Tiền lương (tiên công) phần thù lao, lao dộng biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng công viêc họ Về chất tiền lương biểu tiền giá sức lao động, mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động Kích thích vào mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động * Khái niệm tiền lương danh nghĩa: Là khái niệm số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào hợp đồng thỏa thuận hai bên có việc thuê lao động Trên thực tế mức lương trả cho lao động tiền lương danh nghĩa Song chưa cho ta nhận thức đầy đủ mức trả công thực tế người lao động, lợi ích mà người lao động nhận việc phụ vào mức lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá hàng hóa dịch vụ số thuế mà người lao động sử dụng tiền lương để mua sắm, đóng góp thuế * Tiền lương thực tế: Là số lương tư liệu sinh hoạt dịch vụ lao động mua lương danh nghĩa sau đóng góp khoản thuế theo quy định Nhà nước chỏ số tiền lươn thực tế tỷ lệ nghịch với số giá tỷ lệ thuận với số tiền lương danh nghĩa thời điểm xác định * Mối quan hệ tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế: Trong sống người lao động quan tâm tới đồng lương thực tế đồng lương danh nghĩa Nghĩa lúc đồng lương danh nghĩa phải tăng nhanh tốc độ tăng số giá cả, lúc đồng lương thực tế mong muốn mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động đến - Đặc điểm cuả tiền lương Tiền lương : Là giá sức lao động thị trường lao động dần hoàn thiện sức lao động trở thành hàng hoá Tiền lương hình thành thoả thuận hợp pháp người lao động (người bán sức lao động) người sử dụng lao động (người mua sức lao động) Tiền lương hay giá sức lao động số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo công việc, theo mức độ hoàn thành công việc thỏa thuận Trong giai đoạn định lịch sử xã hội, giá lao động thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu sức lao động thị trường Trong chế thị trường có quản lý Nhà nước tiền lương tuân theo quy luật phân phối theo lao động Để phát huy tốt tác dụng tiền lương sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu doanh nghiệp, tổ chức tiền lương cho người lao động cần đạt yêu cầu bản: - Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động - Làm cho suất lao động không ngừng nâng cao - Đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ  Xuất phát từ yêu cầu công tác tổ chức tiền lương cần đảm bảo nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động gắn liền với hiệu sản xuất Nguyên tác 2: Tổ chức tiền lương phải đảm bảo tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lương bình quân Nguyên tắc 3: Phải đảm bảo mối quan hệ tiền lương nghành kinh tế quốc dân Nguyên tắc 4: Đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động Vai trò ý nghĩa tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho ngưòi lao động không đảm bảo ngày công kỉ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp không đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có để doanh nghiệp tồn lúc hai bên lợi Vì việc trả lương cho người lao động cần phải tính Giao diện cho người dùng thầy nhìn tổng quan để tài Người dùng thấy chức chương trình quản lý chung, tìm kiếm, tính lương báo cáo Trong chức lại có chức khác giúp người dùng thấy toàn cảnh bố cục Giao diện thiết kế menutrip pictrcbox 3.2.2 Giao diện danh mục nhân viên Hình 3.2: Giao diện danh mục nhân viên Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) 49 Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công Ngoài giao diện sử dụng combobox để thiết kế giúp cho việc lựa chọn thông tin cách xác tiết kiệm thời gian 3.2.3.Giao diện danh mục chức vụ Hình 3.3: Giao diện danh mục chức vụ Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? 50 Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 3.2.4.Giao diện danh mục phòng ban Hình 3.4: Giao diện danh mục phòng ban Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 51 3.2.5.Giao diện danh mục bậc lương Hình 3.5: Giao diện danh mục bậc lương Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 52 3.2.6.Giao diện danh mục trình độ Hình 3.6: Giao diện danh mục trình độ Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 53 3.2.7 Giao diện giá trị hợp đồng Hình 3.7: Giao diện giá trị hợp đồng Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 54 3.2.8.Giao diện bảng chấm công nhân viên Hình 3.8: Giao diện bảng chấm công Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 55 3.2.9.Giao diện tính khoản thu nhập khoản trích theo lương Hình 3.9: Giao diện tính tổng lương tổng khoản phải nộp Trong giao diện có nút chức là: Tính, thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút tính: nút tính có chức tính tiền lương tất nhân viên công ty Chương trình để kiểu tự động nhận dạng tiền thưởng, có thưởng người dùng nhập vào chương trình lấy giá trị không mặc định làm Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 56 3.2.10 Giao diện tính thuế thu nhập cá nhân thực lĩnh cho nhân viên Hình 3.10: Giao diện tính tổng lương tổng khoản phải nộp Trong giao diện có nút chức là: Tính, thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút tính: Nút tính có chức tính tiền lương thực lĩnh tất nhân viên công ty thuế thu nhập cá nhân Trong giao diện dòng liệu lên màu khác phần chênh lệch để đóng thuế khác nằm khung giá trị khác Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 57 3.2.11 Giao diện giảm trừ gia cảnh Hình 3.11: Giao diện giảm trừ gia cảnh Trong giao diện có nút chức là: Thêm, sửa, xóa thoát Chương trình thiết kế datagriview cho người dùng nhập liệu lần thêm liệu thêm nhiều người vào lần không dòng liệu dùng nhập liệu textbox combobox Nút thêm: Người dùng nhập dự liệu thông tin trường tương ứng với bảng vào bảng giao diện sau nhấn nút thêm để lưu vào sở liệu Khi lưu thành công hệ thống báo thêm thành công Nút sửa: Bạn muốn sửa ô liệu chọn ô liệu sau sửa lại theo ý muốn nhấn nút sửa Lưu ý mã không sửa mã khóa không sửa Nút xóa dùng để xóa liệu, người dùng chọn dòng liệu muốn xóa nhấn vào nút xóa Một hộp thoại thông báo yêu cầu trả lời: bạn muốn xóa không? Với hai lự chọn OK( đồng ý xóa), hai cancel ( không đồng ý xóa) Nếu chọn ok hệ thống xóa dòng khỏi sở liệu Khi xóa xong có thông báo xóa thành công 58 3.2.12 Giao diện tìm kiếm lương theo nhân viên Hình 3.12 : Giao diện tìm kiếm lương nhân viên theo nhân viên Trong giao diện người dùng tìm kiếm tiền lương nhân viên theo tên nhan viên theo mã nhân viên, tùy theo người dùng Người dùng nhập hai thông tin tên nhân viên mã nhân viên ấn nút tìm kiếm thông tin tiền lương nhân viên lên bảng 3.2.13 Giao diện tìm kiếm lương theo thời gian 59 Hình 3.13 : Giao diện tìm kiếm lương nhân viên theo thời gian Trong giao diện người dùng tìm kiếm tiền lương nhân viên theo tên thời gian Người dùng nhập thông tin tháng muốn tìm kiếm ấn nút tìm kiếm thông tin tiền lương nhân viên tháng lên 3.2.14 Giao diện tìm kiếm lương theo phòng ban Hình 3.14 : Giao diện tìm kiếm lương nhân viên theo phòng ban Trong giao diện người dùng tìm kiếm tiền lương nhân viên theo tên phòng ban theo mã phòng ban, tùy theo người dùng Người dùng nhập hai thông tin tên phòng ban mã phòng ban ấn nút tìm kiếm thông tin tiền lương nhân viên phòng lên bảng 60 3.2.15 Giao diện báo cáo lương Hình 3.15: Báo cáo tiền lương nhân viên công ty cổ phần công nghệ DKT Trong báo cáo gộp liệu từ hai bảng bảng lương với bảng thuế thu nhập Ở sử dụng crystal report để tạo báo cáo tự động, ngày tháng tự động update Báo cáo giúp người quản lý biết thông tin lương nhân viên để từ biết công ty có phát triển hay không 61 KẾT LUẬN Kết đạt Qua thời gian nghiên cứu đề tài em đạt kết sau: Đã làm rõ nghiệp vụ quản lý lương nhân viên công ty ngiệp vụ liên quan đến quản lý lương Đã xây dựng số chức cho chương trình quản lý lương sở liệu SQL 2005 ngôn ngữ lập trình C Sharp Cập nhật thông tin cách nhanh xác Chương trình có giao diện thân thiện, dễ sử dụng Hệ thống chức bố trí rõ ràng, đơn giản, thống giúp cho người dùng tiếp cận nhanh chóng sử dụng Dễ dàng tra cứu thông tin Tính toán tiền lương, khoản trích theo lương, thuế thu nhập cá nhân cách nhanh xác Tạo báo cáo thống kê cách chuyên nghiệp theo quy định tài biểu mẫu công ty Tìm kiếm thông tin cách nhanh xác Hạn chế Đề tài chưa tạo phân quyền đăng nhập hệ thống Do thời gian thực tập có hạn, chưa có nhiều kinh nghiệm kiến thức để thiết kế phần mềm quản lý lương hoàn chỉnh Tính thực tế toán chưa cao Hướng phát triển đề tài Trong thời gian tới em tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chương trình ngày tốt quy mô rộng sâu vào vấn đề phân quyền chương trình quản lý đồng thời xây dựng chức cao để hoàn thiện chương trình đáp ứng với nhu cầu thực tế công ty toàn xã hội 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Võ Thành Danh, Kế toán phân tích, (2001 ), NXB Thống Kê [2].Võ Văn Huy Huỳnh Ngọc Liễu, (2001 ), Hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa Hoc Kỹ Thuật [3].Trương Văn Tú Trần Thị Song Minh, (2000 ), Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống Kê [4] Ngoc Bích- Tường Thụy- Quỳnh Nga, (2012 ), C# dành cho người tự học , NXB Thông Tin Truyền Thông [5] Nguyễn Thế Hưng , (2008), Hệ thống thông tin kế toán , NXB Thống Nhất 63 [...]... (True) 23 Chương 2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần công nghệ DKT 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Tên pháp nhân: Công ty Cổ phần Công nghệ DKT Địa chỉ: Trụ sở chính: Tầng 4 - Tòa nhà Hanoi Group - 442 Đội Cấn - Ba Đình Hà Nội Số điện thoại: (84-4) 37868904 Email: info @dkt. com.vn... phòng ban -Bộ phận kinh doanh Thực hiện các hoạt động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần - Bộ phận kỹ thuật Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: +) Công tác quản lý và giám sát kỹ thuật, chất lượng; +) Công tác quản lý Vật tư, thiết bị; +) Công tác quản lý các sản phẩm dịch vụ của công ty +) Soát xét trình. .. Mục tiêu của công ty Hướng đến quyền lợi của khách hàng và của nhân viên trong công ty *) Sứ mệnh của công ty Làm cho việc bán hàng trở nên dễ dàng và mua hàng trở thành niềm vui *) Tầm nhìn DKT mong muốn sử dụng tri thức ứng dụng công nghệ, song hành với khát vọng phát triển không ngừng nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho thành viên của mình và có đóng góp thiết thực cho xã hội *) Triết lý kinh doanh... Khuê2015 Đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm dẫn đầu về quản lý bán hàng tại Việt Nam Quá trình hình thành và phát triền của công ty + 20/08/2008 Chính thức thành lập Công ty Cổ phần công nghệ DKT + 04/2010 DKT cho ra mắt giải pháp bán hàng trực tuyến Bizweb 24 + Năm 2011 Ra mắt trang thông tin điện tử Lamsao.vn + Năm 2012 Bizweb được trao tặng danh hiệu Sao khuê xếp hàng xuất sắc 4 sao trong lĩnh vực thương mại... phẩm CNTT thành công + 09/2013 Công ty Cổ phần công nghệ DKT mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh + 01/2014 Cyberagent ventures – quỹ đầu tư thuộc tập đoàn CyberAgent Nhật Bản đầu tư vào giải pháp bán hàng online Bizweb + 10/2014 Ra mắt phần mềm quản lý bán hàng thông minh SAPO + 03/2015 DKT chính thức sở hữu Sieuweb.vn + 08/2015 Ra mắt phiên bản Bizweb sky 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty * Mục... vệ sinh lao động +) Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ +) Quản lý công tác quản trị văn phòng công ty - Bộ phận phát triển sản phẩm Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm để đưa ra các hướng phát triển mới cho sản phẩm đã có và phát triển để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng thị trường hiện tại - Bộ phận chăm sóc khách hàng +) Xây dựng các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể của... kiến, 2015 công ty sẽ đạt doanh thu 20 triệu USD trước khi chạm mức doanh thu 50 triệu USD vào năm 2017 Công ty Cổ phẩn Công nghệ DKT đã và đang khẳng định được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực Thương mại điện tử.Bizweb.vn là một sản phẩm tiêu biểu của DKT, đây là thương hiệu đang được đánh giá là Giải pháp bán hàng online số 1 Việt Nam.Vào tháng 10/ 2014, DKT tiếp tục ra mắt phần mềm quản lý bán hàng thông... quỹ BHXH, quỹ BHYT, và KPCĐ Quỹ tiền lương: Là toàn bộ số tiền lương trả cho số CNV của công ty do công ty quản lý, sử dụng và chi trả lương Quỹ tiền lương của công ty gồm: - Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế và các khoản phụ cấp thường xuyên như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực… - Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất, do những nguyên... lao động +) Quản lý tiền lương và thực hiện các chính sách đối với người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thi đua khen thưởng và kỷ luật, quản lý hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước và công ty +) Cùng các phòng có liên quan tham mưu xây dựng các quy chế nội bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đươc giao +) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, công tác... doanh * Hệ thống giá trị cốt lõi của công ty 25 - Khách hàng Là ông chủ duy nhất Trong công ty, khách hàng là ông chủ duy nhất Khách hàng có thể đuổi việc bất kỳ ai trong công ty, kể cả giám đốc bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng của công ty khác Người DKT không phân biệt bộ phận, vai trò, vi trí đều có nghĩa vụ, trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng, mỗi ngày đều phải cố gắng làm ... tính lương cho nhân viên nhiều thời gian Chương trình khó sử dụng Xuất phát từ lý nên em chọn đề tài “ Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty Cổ phần công nghệ DKT Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội. .. quan quản lý tiền lương Chương 2: Khảo sát thực trạng phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình quản lý lương công ty cổ phần công nghệ DKT Chương 3: Xây dựng chương trình quản lý tiền lương. . .Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 48 3.1 Mô tả toán 48 3.2 Một số giao diện chương trình quản lý 48 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nội , Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nội , Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nội

Từ khóa liên quan