bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo

12 442 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2017, 21:41

BÀI DỰ THI “Tìm hiểu pháp luật khiếu nại, tố cáo” Họ tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Đan Hà - Hạ Hòa - Phú Thọ Câu 1: Luật khiếu nại tố cáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tháng năm nào?có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?Có chương, điều? Nêu tên chương? Luật khiếu nại Ngày 11/11/2011 kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Luật khiếu nại, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 Luật gồm chương 70 điều Chương I: Những quy định chung Chương II: khiếu nại định hành chính, hành vi hành Chương III: Giải khiếu nại, tố cáo Chương IV: Khiếu nại, giải khiếu nại, định kỷ luật cán bộ, công chức Chương V: Tiếp công dân Chương VI: Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc quản lý công tác giải khiế nại Chương VII: Xử lý vi phạm Chương VIII: Điều khoản thi hành Luật tố cáo Ngày 11/11/2011 kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Luật khiếu nại, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 Luật gồm chương 70 điều Chương I: Những quy định chung Chương II: Quyền nghĩa vụ người tố cáo, người bị tố cáo người giải tố cáo Chương III: Giải tố cáo hành vi vi p hạm pháp luật cán bộ, công chức, viên chức việc thực nhiệm vụ, công vụ Chương IV: Giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực Chương V: Bảo vệ người tố cáo Chương VI: Trách nhiệm quan, tổ chức việc quản lý công tác giải tố cáo Chương VII: Khen thưởng xử lý vi phạm Chương VIII: Điều khản thi hành Câu 2: Khiếu nại gi? Tố cáo gì? Giữa khiếu nại tố cáo khác nào? Phân biệt khiếu nại với đề nghị, kiến nghị ; tố cáo với phẩn ánh Khiếu nại: Tại khoảm 1, điều Luật khiếu nại quy định khiếu nại việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục Luật khiếu nại quy định, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành quan nhà nước định kỷ luật cán bộ, công chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp Tố cáo: Tại khoản điều Luật tố cáo quy định tố cáo việc công dân theo thủ tục luật quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệ hại đe dọa gây thiệ hại lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức, Sự khác khiếu nại tố cáo: Trước hết, chủ thể: chủ thể hành vi khiếu nại phải người bị tác động trực tiếp định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc Trong đó, chủ thể hành vi tố cáo cá nhân, tức bao gồm công dân người nước Cá nhân thực hành vi tố cáo chịu tác động trực tiếp không chịu tác động hành vi vi phạm pháp luật Bởi vậy, tham gia vào trình giải khiếu nại, tố cáo pháp luật quy định quyền nghĩa vụ chủ thể khiếu nại, tố cáo khác Nếu chủ thể khiếu nại thực không pháp luật quyền khiếu nại họ hội yêu cầu Nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Còn chủ thể tố cáo thực quyền không quy định pháp luật tố cáo nặc danh, mạo danh tố cáo họ không giải Thứ hai, đối tượng: Trong đối tượng khiếu nại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, công chức từ Vụ trưởng tương đương trở xuống, định hành vi phải có tác động trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại Thì đối tượng tố cáo rộng nhiều, công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức Có nghĩa hành vi vi phạm pháp luật đối tượng tố cáo tác động trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp người tố cáo không Chính khác dẫn đến khác thẩm quyền, thủ tục giải quyết, quyền nghĩa vụ chủ thể thực quyền khiếu nại, tố cáo Thứ ba, mục đích: Nếu mục đích khiếu nại nhằm bảo vệ khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại bị xâm hại định hành chính, hành vi hành quan người có thẩm quyền Thì mục đích tố cáo không dừng việc bảo vệ khôi phục quyền lợi ích hợp pháp người tố cáo mà cao nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước Câu 3: Khi thực việc khiếu nại, người khiếu nại có quyền nghĩa vụ gì? Trường hợp người khiếu nại nhờ trợ giúp viên pháp lý việc khiếu nại? Người khiếu nại có quyền nghĩa vụ sau: Theo Điều 12 Luật Khiếu nại, quyền nghĩa vụ người khiếu nại quy định sau: Người khiếu nại có quyền sau đây: a) Tự khiếu nại Trường hợp người khiếu nại người chưa thành niên, người lực hành vi dân người đại diện theo pháp luật họ thực việc khiếu nại; Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm thể chất lý khách quan khác mà tự khiếu nại ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, thành niên người khác có lực hành vi dân đầy đủ để thực việc khiếu nại; b) Nhờ luật sư tư vấn pháp luật ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Trường hợp người khiếu nại người trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn pháp luật ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình; c) Tham gia đối thoại ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại; d) Được biết, đọc, chụp, chép, tài liệu, chứng người giải khiếu nại thu thập để giải khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; đ) Yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức có liên quan lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu cho thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; e) Được yêu cầu người giải khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu xảy việc thi hành định hành bị khiếu nại; g) Đưa chứng việc khiếu nại giải trình ý kiến chứng đó; h) Nhận văn trả lời việc thụ lý giải khiếu nại, nhận định giải khiếu nại; i) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật; k) Khiếu nại lần hai khởi kiện vụ án hành Toà án theo quy định Luật tố tụng hành chính; l) Rút khiếu nại Người khiếu nại có nghĩa vụ sau đây: a) Khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết; b) Trình bày trung thực việc, đưa chứng tính đắn, hợp lý việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung trình bày việc cung cấp thông tin, tài liệu đó; c) Chấp hành định hành chính, hành vi hành mà khiếu nại thời gian khiếu nại, trừ trường hợp định, hành vi bị tạm đình thi hành theo quy định Điều 35 Luật này; d) Chấp hành nghiêm chỉnh định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Người khiếu nại thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Trường hợp người khiếu nại nhờ trợ giúp viên pháp lý việc khiếu nại: - Đối với người khiếu nại, Luật khiếu nại quy định người khiếu nại có quyền ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Người khiếu nại biết, đọc, chụp, chép xem tài liệu, chứng người giải khiếu nại thu thập để giải khiếu nại; yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức có liên quan lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại, cung cấp thông tin, tài liệu cho để giao nộp cho người giải khiếu nại - Đối với luật sư, trợ giúp viên pháp lý có quyền tham gia vào trình giải khiếu nại; thực quyền, nghĩa vụ người khiếu nại ủy quyền; xác minh, thu thập chứng có liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp chứng cho người giải khiếu nại; nghiên cứu hồ sơ vụ việc, ghi chép, chụp tài liệu cần thiết có hồ sơ vụ việc để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại Câu 4: Người tố cáo có quyền nghĩa vụ gì? Họ ủy quyền cho người khác thực việc tố cáo hay không? Quyền nghĩa vụ người tố cáo: Điều Luật tố cáo quy định quyền nghĩa vụ người tố cáo sau: Người tố cáo có quyền sau đây: a) Gửi đơn trực tiếp tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định pháp luật; b) Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích thông tin cá nhân khác mình; c) Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo việc thụ lý giải tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết giải tố cáo; d) Tố cáo tiếp có cho việc giải tố cáo quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không pháp luật thời hạn quy định mà tố cáo không giải quyết; đ) Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ bị đe dọa, trả thù, trù dập; e) Được khen thưởng theo quy định pháp luật Người tố cáo có nghĩa vụ sau đây: a) Nêu rõ họ, tên, địa mình; b) Trình bày trung thực nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà có được; c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung tố cáo mình; d) Bồi thường thiệt hại hành vi cố ý tố cáo sai thật gây Người tố cáo ủy quyền cho người khác thực việc tố cáo hay không? Xuất phát từ khái niệm tố cáo việc công dân theo thủ tục Luật tố cáo quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan tổ chức cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức Người tố cáo phải chịu trách nhiệm nội dung tố cáo mình, cố ý tố ý tố cao sai thật tùy theotinhs chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỉ luật, xử phạt hanhd bị truy cứu tránh nhiệm hình Do vậy, người tố cáo không ủy quyền cho người khác thực quyền tố cáo Điều này, khác với quy định Luật Khiếu nại, người khiếu nại nhằm mục đích bảo quyền, lợi ích hợp pháp số trường hợp ủy quyền cho người khác thực việc khiếu nại Câu 5: Khiếu nại tố cáo thực hình thức theo quy định Luật khiếu nại, luật tố cáo Hình thức khiếu nại Điều Luật Khiếu nại quy định hình thức khiếu nại sau: Việc khiếu nại thực đơn khiếu nại khiếu nại trực tiếp Trường hợp khiếu nại thực đơn đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa người khiếu nại; tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại yêu cầu giải người khiếu nại Đơn khiếu nại phải người khiếu nại ký tên điểm Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại văn yêu cầu người khiếu nại ký điểm xác nhận vào văn bản, ghi rõ nội dung theo quy định khoản Điều Trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung thực sau: a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp quan có thẩm quyền tổ chức tiếp hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại văn bản, ghi rõ nội dung theo quy định khoản Điều Việc tiếp nhiều người khiếu nại thực theo quy định Chương V Luật này; b) Trường hợp nhiều người khiếu nại đơn đơn phải ghi rõ nội dung quy định khoản Điều này, có chữ ký người khiếu nại phải cử người đại diện để trình bày có yêu cầu người giải khiếu nại; c) Chính phủ quy định chi tiết khoản Trường hợp khiếu nại thực thông qua người đại diện người đại diện phải người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp việc đại diện thực khiếu nại theo quy định Luật Hình thức tố cáo: Điều 19 Luật Tố Caod quy định hình thức tố cáo sau: Việc tố cáo thực đơn tố cáo tố cáo trực tiếp Trường hợp tố cáo thực đơn đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa người tố cáo; nội dung tố cáo Đơn tố cáo phải người tố cáo ký tên điểm Trường hợp nhiều người tố cáo đơn đơn phải ghi rõ họ, tên, địa người tố cáo, có chữ ký điểm người tố cáo; họ, tên người đại diện cho người tố cáo để phối hợp có yêu cầu người giải tố cáo Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo văn yêu cầu người tố cáo ký tên điểm xác nhận vào văn bản, ghi rõ nội dung theo quy định khoản Điều Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo Câu 6: Thời hạn giải khiếu nại?thời hạn giải tố cáo: Thời hạn giải khiếu nại - Thời hạn giải khiếu nại lần đầu Điều 28, Luật khiếu nại quy định thời hạn giải khiếu nại lần đầu sau Thời hạn giải khiếu nại lần đầu không 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý Ở vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài không 60 ngày, kể từ ngày thụ lý - Thời hạn giải khiếu nại lần hai Điều 37, thời hạn giải khiếu nại lần hai không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài không 60 ngày, kể từ ngày thụ lý Ở vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại không 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài hơn, không 70 ngày, kể từ ngày thụ lý Thời hạn giải quyêt tố cáo Điều 21 Luật tố cáo quy định thời hạn giải tố cáo sau: Thời hạn giải tố cáo 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo; vụ việc phức tạp thời hạn giải 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải tố cáo gia hạn giải lần không 30 ngày; vụ việc phức tạp không 60 ngày Câu 7: Thẩm quyền giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thủ trưởng quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh?Vì người khiếu nại phải khiếu nại đến quan có thẩm quyền giải quyết? Thẩm quyền giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thủ trưởng quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Điều 17 Luật khiếu nại sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã); Thủ trưởng quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu định hành chính, hành vi hành mình, người có trách nhiệm quản lý trực tiếp Vì người khiếu nại phải khiếu nại đến quan có thẩm quyền giải quyết? Điều 12 Luật Khiếu nại quy định người khiếu nại có nghĩa vụ khiếu nại đến quan có thẩm quyền giải Đây điều kiện quan trọng mà người khiếu nại phải thực để khiếu nại tiếp nhận giải quyêt, lẽ hoạt động quản lý nhà nước có phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quan, quan có phạm vi trách nhiệm khác Do đó, vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quan định Nếu người khiếu nại gửi đơn đến nhiều quan thẩm quyền giải dẫn đến lãng phí nhiều thời gian, tiền cho người khiếu nài quan phải giả đơn khiếu nại mà vụ việc không giải Luật khiếu nại quy định rõ thẩm quyền giải khiếu nại quan hành nhà nước Chính vậy, trước gửi đơn khiếu nại, người khiếu nại phải tìm hiểu xem quan có thẩm quyền giải vụ việc để thực cho đúng, có khiếu nại giải nhanh chóng, quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại khôi phục bảo vệ cách kịp thời, theo quy định pháp luật Câu 8: Thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, công vụ quan hành nhà nước Điều 13 Luật Tố cáo quy định Thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, công vụ quan hành nhà nước sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức quản lý trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan chuyên môn trực thuộc quan cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Tổng cục trưởng, Cục trưởng cấp tương đương phân cấp quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Tổng cục, Cục cấp tương đương, cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc quan ngang Bộ cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Câu 9: Thực trang thực quy định pháp luật giải khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xa nơi bạn cư trú?Giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu việc giải quết khiếu nại tố cáo? Những kết góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm qua Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo công dân số địa phương có chiều hướng gia tăng, số lượng vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người nhiều Trong người khiếu nại, tố cáo, có người khiếu nại, tố cáo đúng, mong muốn pháp luật giải công minh; có số người việc khiếu nại quan có thẩm quyền xem xét, giải pháp luật, thiếu hiểu biết, cố chấp mà cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài Một số người khiếu nại, tố cáo có thái độ gay gắt, cực đoan, có hành vi khích làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội số địa bàn Nguyên nhân dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo có nhiều chủ yếu chế, sách, pháp luật có bất cập, chưa phù hợp thực tế; công tác quản lý nhà nước có yếu kém, sai phạm, lĩnh vực đất đai Trong nhiều trường hợp khiếu nại bồi thường giải phóng mặt bằng, đòi lại đất thiếu chế, sách để giải thỏa đáng Công tác quản lý nhà nước đất đai số địa phương buông lỏng, để xảy sai phạm Quá trình thực thu hồi đất dân chưa trình tự, thủ tục, thiếu công khai, minh bạch, dân chủ, công số trường hợp số tiền bồi thường, hỗ trợ chưa đủ để người dân tạo lập chỗ tốt Có số dự án thu hồi đất sản xuất dân không sử dụng hợp lý, đất đai bỏ hoang, lãng phí, nông dân thiếu đất sản xuất, dẫn đến xúc, phát sinh khiếu nại Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, số quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm mình, thiếu quan tâm giải từ sở, có nhiều vụ việc giải chậm, thẩm tra, xác minh sơ sài, thu thập chứng không đầy đủ, kết luận thiếu xác, áp dụng pháp luật cứng nhắc, phương án giải thiếu thuyết phục, dân không đồng tình, tiếp tục khiếu nại, tố cáo Trong đó, phối hợp quan nhà nước để giải khiếu nại, tố cáo có lúc chưa tốt, có tượng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo công tác hòa giải sở chưa quan tâm thực mức nên có vụ việc đơn giản phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp Bên cạnh đó, số trường hợp, bọn phản động phần tử hội lợi dụng, kích động người khiếu nại, tố cáo; tổ chức, lôi kéo khiếu kiện đông người, biến vụ việc khiếu nại túy trở thành vấn đề trị - xã hội, dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian qua có diễn biến phức tạp 10 Từ thực trạng trên, nhận định tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian tới tiếp tục có diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội số địa bàn Chủ trương Chính phủ cấp, ngành phải nỗ lực công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải dứt điểm vụ việc tồn đọng kịp thời giải vụ việc phát sinh, không để công dân xúc kéo khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để kẻ xấu xen vào lợi dụng kích động gây rối Đây nhiệm vụ trị trọng tâm, cấp bách nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội thước đo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cấp, ngành Để nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo nay, cần triển khai thực tốt số giải pháp sau: Thứ nhất, đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị công tác giải khiếu nại, tố cáo, trước hết nhờ vai trò lãnh đạo cấp ủy, quản lý điều hành quyền Các cấp ủy có nghị lãnh đạo công tác giải khiếu nại, tố cáo Các cấp quyền có kế hoạch thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo, phân công trách nhiệm cách rõ ràng, cụ thể để giải kịp thời, dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo Thủ trưởng quan quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đạo việc thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Trong trình giải quyết, quan nhà nước phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, đề phương án giải phù hợp, có lý, có tình Thứ hai, quan nhà nước phải củng cố chấn chỉnh công tác tiếp công dân, thực nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán có đủ lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân Những vụ việc phức tạp đồng chí lãnh đạo phải đích thân tiếp dân, đối thoại với công dân trực tiếp đạo giải với tinh thần "giải để bảo đảm yên dân không giải xong việc" Khi xảy khiếu kiện đông người quan nhà nước phải tăng cường phối hợp để tiếp dân vận động công dân trở địa phương, đồng thời, có biện pháp giải kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, tái khiếu kiện Thứ ba, quan tra Nhà nước tăng cường tra trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo thủ trưởng cán bộ, công chức có trách nhiệm quan hành nhà nước cấp dưới, tập trung vào nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; chất lượng, hiệu giải khiếu nại, tố cáo thấp; không chấp hành nghiêm túc đạo cấp để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật giải khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo./ 11 Đan Hà, ngày 10 tháng 10 năm 2015 NGƯỜI VIẾT BÀI DỰ THI Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 [...]... công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là nhờ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền Các cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Các cấp chính quyền có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo Thủ trưởng cơ quan... vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thi u trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thi t lập... hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở một số địa bàn Chủ trương hiện nay của Chính phủ là các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để công dân bức xúc kéo đi khiếu nại, ... Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Trong quá trình giải quyết, các cơ quan nhà nước phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình Thứ hai, các cơ quan nhà nước phải... tố cáo đông người, vượt cấp, không để kẻ xấu xen vào lợi dụng kích động gây rối Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cũng là thước đo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, cần triển khai thực hiện tốt... công chức thi u trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thi t lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. / 11 Đan Hà, ngày 10 tháng 10 năm 2015 NGƯỜI VIẾT BÀI DỰ THI Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 ... dân chứ không giải quyết xong việc" Khi xảy ra khiếu kiện đông người thì các cơ quan nhà nước phải tăng cường sự phối hợp để tiếp dân và vận động công dân trở về địa phương, đồng thời, có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, tái khiếu kiện Thứ ba, các cơ quan thanh tra Nhà nước tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng và cán bộ, công chức có ... khiếu nại, luật tố cáo Hình thức khiếu nại Điều Luật Khiếu nại quy định hình thức khiếu nại sau: Việc khiếu nại thực đơn khiếu nại khiếu nại trực tiếp Trường hợp khiếu nại thực đơn đơn khiếu nại. .. Điều khản thi hành Câu 2: Khiếu nại gi? Tố cáo gì? Giữa khiếu nại tố cáo khác nào? Phân biệt khiếu nại với đề nghị, kiến nghị ; tố cáo với phẩn ánh Khiếu nại: Tại khoảm 1, điều Luật khiếu nại quy... Luật Tố Caod quy định hình thức tố cáo sau: Việc tố cáo thực đơn tố cáo tố cáo trực tiếp Trường hợp tố cáo thực đơn đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa người tố cáo;
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo, bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo, bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn