301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ

78 468 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2016, 10:33

NGUYỄN BẢO VƯƠNG TỔNG BIÊN SOẠN VÀ TỔNG HỢP 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN MUA FILE WORD LIÊN HỆ 0946798489 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG x   t  Câu 1: Đường thẳng  y   2t (t  R)  z  5t  A Có vectơ phương u  (2;1; 0) B Có vectơ phương u  (2;1; 5) C Có vectơ phương u  (1;2; 5) D Có vectơ phương u  (1;2; 0) Câu : Vectơ u  (2; 1;3) vectơ phương đường thẳng sau  x  2t  A  y   t (t  R)  z  3t  C x 1  y  z 1 3  x  1  2t  B  y  t (t  R)  z   3t  D x  y 1 1  z 1 Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d có phương trình: x  y 1 z    1 Điểm sau thuộc đường thẳng d ? A A(3; 1;3) B A(3;1; 3) C A(2;1;1) D A(2; 1; 1) Câu : Trong phương trình sau,phương trình phương trình tham số đường thẳng ∆ qua điểm Mo (x o ; yo ; zo ) , nhận u  (a; b; c) làm vectơ phương x  xo y  yo z  zo   A a b c  x  xo  at  C  y  yo  bt (t  R)  z  z  ct o  x = a + x o t  B  y = b + y o t (t  R) z = c + z t o  D x  a y b zc   xo yo zo TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM x   t  Câu : Đường thẳng sau song song với đường thẳng  y  1  t (t  R) z   t   x   2t  B  y   t (t  R)  z   3t   x  2t  A  y  t (t  R)  z  3t  C x2  y 1 1  z3 D x2  y 1  z3 Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d qua hai điểm M(2;0;5) N(1;1;3) Vectơ phương đường thẳng d là: A u  (1;1; 2) B u  (2; 0;5) C u  (1;1;3) D u  (3;1;8) Câu : Đường thẳng ∆ qua A(3;–1 ;0), nhận u  (2;1;2) làm vectơ phươngphương trình tham số  x   3t  A  y   t , t  R z   C x3  y 1  z  x   2t  B  y  1  t , t  R  z  2t  D x2  y 1 1  z Câu 8: Trong không gian Oxyz cho M(1;–2;1), N(0;1;3) Phương trình đường thẳng qua hai điểm M,N có dạng: A x 1 y  z 1   1 B x y 1 z    1 C x 1 y  z    2 D x y 1 z    2 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 9: Trong không gian Oxyz cho M(2;–3;1) mặt phẳng (α): x+ 3y – z + = Đường thẳng d qua điểm M, vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình là:  x   3t  A  y  3  t , t  R z  1 t  x   t  B  y  3  t , t  R  z   3t  x   t  C  y  3  3t , t  R z  1 t  x   t  D  y  3  3t , t  R z  1 t  Câu 10: Trong không gian Oxyz, trục x’Ox có phương trình là: x   A  y  t (t  R) z  t  x  t  B  y  (t  R) z  t  x  t  C  y  (t  R) z   x   D  y  t (t  R) z  t  Câu 11: Trong không gian Oxyz cho A(1,2,3), phương trình đường thẳng OA A.1(x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = B 1(x-0) + 2(y-0) + 3(z-0) = x  t  C  y  2t (t  R)  z  3t  x  1 t  D  y   t (t  R) z   t  x   t  Câu 12 : Phương trình đường thẳng qua điểm M (1 ; ; 1) song song với đường thẳng  y  1  t (t z   t   R) TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM  x   2t  B  y   t (t  R)  z   3t   x  1  t  A  y  1  t (t  R)  z  1  t  C x 1  y 1 1  z 1 D x 1  y 1  z 1 Câu 13 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai mp (P) : x – 2y + z – =0 (Q) : 2x + y – z + = Phương trình đường d giao tuyến (P) (Q) có dạng x  1 t  A  y  3t (t  R)  z   5t  C x  y 1  x   B  y   t (t  R) z   z D x  y  z2 Câu 14: Trong không gian Oxyz, tọa độ giao điểm hai đường thẳng d1 : d2 : x  y 1 z    2 x y 1 z  là:   1 A (3;2;1) B (3;1;2) C (2;1;3) D (2;3;1)  x   2t  Câu 15 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d:  y  3t  t  R  Phương trình  z  3  5t  sau phương trình tắc d ? A x2 y z 3   3 C x   y  z  B x  y z 3   3 D x   y  z  Câu 16 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: x 1 y  z  Phương trình   2 sau phương trình tham số d ? 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG x  1 t  A  y   2t  t  R   z   3t  x  1 t  B  y   2t  t  R   z  2  3t  x   C  y   t  t  R   z  2  3t  x   D  y   t  t  R  z  1 t  x  1 t  Câu 17 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d :  y   t mặt phẳng  z   2t  x  y  z   Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: A) d / / α B) d cắt α C) d α D) d (α) : α  x  3  2t  Câu 18 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d:  y  2  3t  t  R  đường  z   4t  x   t 'thẳng d’:  y  1  4t '  t '  R  Giao điểm hai đường thẳng d d’  z  20  t '  A  3;7;18 B  3; 2;6  C  5; 1; 20  D  3; 2;1  x = 1+ 2t  Câu 19 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d  y = t  t  R  z =  t  x 1 y z  Góc tạo hai đường thẳng d d’ có số đo d ':   A 300 B 450 C 600 D 90o x  y 1 z  mặt phẳng (P) có phương   1 trình: x+ 2y – z + = Tọa độ giao điểm d (P) Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A (–1;0;4) B (4;–1;0) C (–1;4;0) D (4;0;–1) x 1 y  z  mặt phẳng (P) có phương   m 2m  trình: x+ 3y – 2z – = Với giá trị m đường thẳng d vuông góc với mp(P) Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : A m = –1 B m = D m = –3 C m = Câu 22 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x  y  z   đường thẳng d: x 1 y  z  Với giá trị m d song song với (P) ?   m 2m  A –1 B C Câu 23 : Trong kg với hệ tọa độ Oxyz, cho đt ∆: D -2 x y z điểm M(1;0;– 2) Xác định điểm N ∆ cho MN vuông góc với đường thẳng ∆ A N ( ; ; ) 3 B N (7; 2; 4) C N ( ; ; ) 3 D N(7; 2; 4) Câu 24 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M 1; 2; 6 đường thẳng d:  x   2t   y   t  t  R  Hình chiếu M lên đường thẳng d có tọa độ :  z  3  t  A  0; 2; 4  B  2;0;  C  4;0;  D  2;0;  Câu 25 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng : d1 : x  y 1 z  x 1 y  z 1 d : Vị trí d1 d :     A Trùng B Song song C Cắt D Chéo 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG x   t  Câu 27 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, góc đường thẳng d :  y  2  t  t  R  mặt   z   2t phẳng (P): x  y  z   : A 450 B 600 C 900 D 300 x   t  Câu 28 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M  0;0;1 đường thẳng d:  y  t  t  R  z   Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d cho MN  A 1; 1;1 B 1; 1; 1 C  2;0;1 D  2;0; 1 Câu 29 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S): x2  y  z  14 mặt phẳng (P) có phương trình: x  y  3z  14  Tọa độ tiếp điểm mặt cầu (S) mặt phẳng (P) là: A  1; 2;3 B 1; 2;3 D 1; 2;3 C 1; 2; 3 Câu 30 : Hình chiếu vuông góc đưởng thẳng d : x 1  y 1  z2 mặt phẳng (Oxy) có phương trình :  x   2t  A  y  1  t z    x  1  5t  B  y   3t z    x  1  2t  C  y  1  t z   x  1 t  Câu 31: Cho hai đường thẳng chéo (d ) :  y   z  5  t  x   t  D  y   t z   x   (d ') :  y   2t '  z   3t '  Khoảng cách đường thẳng d d’ : A 192 B C 17 D 21 Câu 32: Đường thẳng qua điểm A(2 ;-5 ; 6), cắt Ox song song với mặt phẳng x + 5y - 6z = có vtcp : TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A.(1 ; ; -6) B (1 ;0 ; 0) C.( -61 ; ; -6) D.(0 ; 18 ; 15) Câu 33: Phương trình đường thẳng qua điểm A(2 ;-5 ; 6), cắt Ox song song với mặt phẳng x + 5y 6z = :  x   61t  A  y  5  5t (t  R)  z   6t  C x2  y5  x   D  y  5  18t (t  R)  z   15t  z6 6 Câu 34 : Đường thẳng d :  x   2t  A  y  t z   x   t  B  y  5 (t  R) z   x  y2 3  z 1 vuông góc với đường thẳng sau :  x  1  2t  B  y   3t , t  R z   t  x   t  C  y  3t  z   2t   x  2  t  D  y   2t , t  R  z  4t   x   mt  Câu 35 : Tìm m để hai đường thẳng sau cắt d :  y  t d’ :  z  1  2t  A B C -1 D Câu 36 : Bán kính mặt cầu tâm I 1;3;5 tiếp xúc với đường thẳng d : A 14 B 14 C x  1 t'  '  y   2t z   t'  x y 1 z  là:   1 1 D Câu 37: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 d2 có phương trình  x   at x  1 t '   d1  y  t (t  R) d2  y   2t ' d1 d2 cắt a :  z  1  2t z   t '   301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A B C.3 D -1 x   t  Câu 38 : Cho điểm A(1 ; ; 0) đường thẳng  :  y   2t , t  z  t  tọa độ hình chiếu điểm A đường thẳng  : A (2 ; ; -1) B (2 ; ; 0) 3 1 C  ; 0;   2 2 1 1 D  ; 0;   2 2 Câu 39 : Cho mặt phẳng ( ) : 3x  y  z   đường thẳng ∆ : x 1 y  z  Khi khoảng   cách ∆ (α) A 14 B 14 C 14 D Câu 40 : Khoảng cách từ điểm M 2;0;1 đến đường thẳng d : A 12 B C 14 x 1 y z  là:   2 x   t  Câu 41 : Cho điểm A(1 ; ; 0) đường thẳng  :  y   2t , t  z  t  D 12 tọa độ A’là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng  : A (2 ; ; -1) B (2 ; ; 0) 3 1 C  ; 0;   2 2 1 1 D  ; 0;   2 2 Câu 42 : Phương trình đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxz) cắt hai đường thẳng : d1 x  t  x   2t '   d2  y  3  t '  y  4  t z   t  z   5t '   301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG C (): D (): x 2 1 x 2   y 1 2 y 1   z 1 z 1 2 Câu 256 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z   hai đường thẳng x 1 y  z  x 1 y 1 z  d1 :     , d2 : Viết phương trình đường thẳng  song song với (P), 3 vuông góc với d1 cắt d2 điểm E có hoành độ x   t  A :  y  1  t  z   t x   t  B :  y  1  t  z   t x   t  C :  y  1  t  z   t x   t  D :  y  1  t  z   t Câu 257 Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (d1),(d2 ) mặt phẳng (P) có phương trình: z x  y 1 z 1  , (d2 ) :   ; (P ) : x  y  2z   Lập phương trình đường thẳng 2 1 (d) song song với mặt phẳng (P) cắt (d1),(d2 ) A, B cho độ dài đoạn AB nhỏ (d1 ) : x 1  A d : B d : y2 x 1 x 1   y 2 1 y 2   z 2 z 2 2 2 x 1 y  z    C d : 1 D d : x 1  y 2  z 2 1 Câu 258 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng (d1 ) : x8  y6  z  10 1 x  t  (d2 ) :  y   t Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Ox cắt (d1) A, cắt (d2)  z  4  2t B x  52  t x  52  t x  52  t x  52  t     A d :  y  16 B d :  y  16 C d :  y  16 D d :  y  16  2t  z  32  z  32  z  32  z  32  t 63 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM  x  23  8t  Câu 259 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: (d1):  y  10  4t (d2):  z  t x3 y z   Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Oz cắt hai đường thẳng 2 (d1), (d2)     1 1 x    t x   x   x       4 4 A AB :  y  B AB :  y   t C AB :  y  D AB :  y  3 3      z  17  t  z  17  t  z  17  t  z  17  t     6 6  x  1  2t  Câu 260 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳngphương trình: d1 :  y  t  z   t d2 : x  y  z Xét vị trí tương đối d1 d2 Viết phương trình đường thẳng d qua M trùng với 1 gốc toạ độ O, cắt d1 vuông góc với d2 x  t x  t x  t x  t     A d :  y  t B d :  y  t C d :  y  t D d :  y  t z  z  z  z  Câu 261 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳngphương trình: x  t x  t '   (d1) :  y   t (d2) :  y  3t '   z   2t  z  t '  Gọi K hình chiếu vuông góc điểm I 1; –1; 1 (d2) Tìm phương trình tham số đường thẳng qua K vuông góc với (d1) cắt (d1)  18 x  11  44  12  A (d ):  y    30 B 11   z   7  11  18 x  11  44  12   y    30 C 11   z   7  11  18 x  11  44  12   y    30 D 11   z   7  11  18 x  11  44  12   y    30 11   z   7  11 64 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 262 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M  0;1;1 đường thẳng (d1), (d2) với: (d1): x 1 y2 z ; (d2) giao tuyến mặt phẳng (P): x   (Q): x  y  z   Viết phương trình đường thẳng (d) qua M vuông góc (d1) cắt (d2) x y 1 z 1 A d :   3 2 x y 1 z 1 B d :   x y 1 z 1 C d :   3  D d :  x  y 1  z 1 3 5 Câu 263 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x  y  2z  đường thẳng x 1 y 1 z 1 x 1 y  z (d ) :   ,  d ' :   Viết phương trình đường thẳng () nằm mặt 2 1 phẳng (P), vuông góc với đường thẳng (d) cắt đường thẳng (d') x 1 y  z   A  : B  : C  : x 1 8 x 1   y 2 y 2   z z 2 x 1 y  z   D  : 8 2 Câu 264 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z   hai đường thẳng x 1 y  z  x 1 y 1 z      (d1): , (d2): Viết phương trình đường thẳng () song song với 3 mặt phẳng (P), vuông góc với đường thẳng (d1) cắt đường thẳng (d2) điểm E có hoành độ x   t x   t x   t x   t     A ():  y   t B ():  y   t C ():  y   t D ():  y   t z   t z   t z   t  z   t Câu 265 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A  0; 0; –3 , B  2; 0; –1 mặt phẳng (P) có phương trình: 3x  8y  7z   Viết phương trình tắc đường thẳng d nằm mặt phẳng (P) 65 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM d vuông góc với AB giao điểm đường thẳng AB với (P)  Giao điểm đường thẳng AB (P) là: C  2;0; –1 A d: B d: C d: x 2 x 2 x 2    y 1 y y z 1    z 1 2 z 1 2 x  y z 1   D d: 1 2 Câu 266 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1: x 1 y2 z1 x 1  y 1 1  z 1 ; mặt phẳng (P): x  y  2z   Viết phương trình đường thẳng  nằm 1 mặt phẳng (P) cắt hai đường thẳng d1 , d2 x 1 y z  A :   1 1 x 1 y z    B : 1 d2:  C : D : x 1 x 1    y 3 y   z 2 1 z 2 Câu 267 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng: (P): x – y  z   , (Q): x  y 1 z   Gọi 2 giao tuyến x – y  2z   , (R): x  y – 3z   đường thẳng 1 : 2 (P) (Q) Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với (R) cắt hai đường thẳng 1 , 2 1 23 y z 12  12  A d: 3 1 23 x y z 12  12  B d: 3 x 66 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG 23 1 z y 12  12  C d: 3 1 23 x y z 12  12  D d: 3 x x  t  Câu 268 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳngphương trình d1 :  y   t ,  z  1  2t x y2 z x 1 y 1 z 1 d2 :     , d3 : Viết phương trình đường thẳng , biết  cắt ba đường thẳng 3 3 d1, d2 , d3 điểm A, B, C cho AB  BC A d : x y 2   z B d : x 1  y 2  z C d : x  y 2 1  z D d : x  y 2  z 1  x   4t  Câu 269 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d):  y   2t mặt phẳng (P):  z  3  t  x  y  2z   Viết phương trình đường thẳng () nằm (P), song song với (d) cách (d) khoảng 14 A (1 ) : B (1 ) : C (1 ) : D (1 ) : x 1 x 1 x 1 x 1     y 4 y 6 y 6 y 6     z 5 z 5 z 5 z 5 ,(2 ) : ,(2 ) : ,(2 ) : ,(2 ) : x 3 x 3 x 3 x 3     y  z 1 y 1 y y    z 1 z 1 z 1 Câu 270 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z   đường thẳng: d: x  y 1 z 1   Gọi I giao điểm d (P) Viết phương trình đường thẳng  nằm 1 3 67 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM (P), vuông góc với d cho khoảng cách từ I đến  h  x 1 y  z  x 1 y 1 z 1   A  : , :   2 1 2 1 B  : C  : D  : x 1 2 x 1 2 x 1 2    y 5 y5 y5    z 7 1 z 1 z 1 , : , : , : x 1 2 x 1 2 x 1 2    y 1 y 1  y 1   z 1 1 z 1 1 z 1 Câu 271 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  2z   đường thẳng x 1 y 1 z  d:   Viết phương trình đường thẳng  vuông góc với (P) cắt d điểm M cách 1 (P) khoảng   19 x  11  2t x   11  2t     45 39 A  :  y    t   y  t 11 11   z  41  2t z  29  2t    11  11   19 x   11  2t x   11  2t    45 39 B  :  y    t   y  t 11 11   z  41  2t z  29  2t   11  11   19 x   11  2t x   11  2t    45 39 C  :  y   t   y  t 11 11   z  41  2t z  29  2t   11  11 68 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG   19 x   11  2t x   11  2t   45 39 D  :  y    t   y  t 11 11   z  41  2t z   29  2t   11 11 Câu 272 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x  3y  z   điểm A(1; 0; 0) ; B(0; 2;3) Viết phương trình đường thẳng d nằm (P) qua A cách B khoảng lớn (nhỏ nhất) x   t x   t   A d :  y  d max :  y  t z  t z  t x   t x   t   B d :  y  d max :  y  t z  t z  t x   t x   t   C d :  y  d max :  y  t z  t z  t x   t x   t   D d :  y  d max :  y  t z  t z  t Câu 273 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng  : x 1  y  z2 , hai điểm 1 A(0; 1;2) , B(2;1;1) Viết phương trình đường thẳng d qua A cắt đường thẳng  cho khoảng cách từ B đến d lớn (nhỏ nhất) x  3t x  t   A d :  y  1  3t d max :  y  1  t z   2t z   t x  3t x  t   B d :  y  1  3t d max :  y  1  t z   2t z   t 69 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM x  3t x  t   C d :  y  1  3t d max :  y  1  t z   2t z   t x  3t x  t   D d :  y  1  3t d max :  y  1  t z   2t z   t Câu 274 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : x 1  y2 z  , hai điểm 1 Viết phương trình đường thẳng  qua A vuông góc với d, cho khoảng cách từ A(1;1;0), B(2;1;1) B đến  lớn x   2t x   t x   t x   t     A  :  y   t B  :  y   t C  :  y   2t D  :  y   t z  t z  t z  t z  t Câu 275 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d qua A(0; 1;2) , cắt x 1 y z  x5 y z     lớn đường thẳng 1 : cho khoảng cách d đường thẳng 2 : 1 2 x  29t x  29t x  29t x  29t     A d :  y  1  41t B d :  y  1  41t C d :  y  1  41t D d :  y  1  41t      z   4t  z   4t  z   4t  z   4t Câu 276 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A  3; –1;1 , đường thẳng : x  y2  z 2 mặt phẳng (P): x  y  z   Viết phương trình tham số đường thẳng d qua A, nằm (P) hợp với đường thẳng  góc 450 x   7t x   7t   A d :  y  1  8t B d :  y  1  8t z   15t z   15t x   7t  C d :  y  1  8t z   15t x   7t  D d :  y  1  8t z   15t Câu 277 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng  nằm mặt phẳng x   t x   t   ; d2 :  y   t tạo với d1 góc 300 (P ) : x  y – z   , cắt đường thẳng d1 :  y  t  z   2t  z   2t 70 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG x   t  A d :  y  1 d z   t x   :  y  1  t z   t x   t  B d :  y  1 d z   t x   :  y  1  t z   t x   t  C d :  y  1 d z   t x   :  y  1  t z   t x   t  D d :  y  1  t d z   t Câu 278 Trong không gian d: x  y3 1  z 1 x   :  y  1  t z   t với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1;1), B(0;1; 2) đường thẳng Viết phương trình đường thẳng  qua giao điểm đường thẳng d với mặt phẳng (OAB), nằm mặt phẳng (OAB) hợp với đường thẳng d góc  cho cos   x  10 y  13 z  21 x  10 y  13 z  21 A  :  :     5 11 1 1 B  : C  : D  : x  10 x  10 x  10    y  13 5 y  13 5 y  13    z  21 11 z  21 11 z  21  :  :  : x  10 x  10 x  10    y  13 1 y  13 y  13    z  21 1 z  21 1 z  21 11 1 1 Câu 279 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng  qua điểm A(0;1; 2) , vuông góc với đường thẳng d : x3  y2 1  z tạo với mặt phẳng (P): x  y  z   góc a  300 x  t x  t   A  :  y   t  y   t  z  2  z  2  2t 71 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM x  t x  t   B  :  y   t  y   t  z  2  z  2  2t x  t x  t   C  :  y   t  y   t  z  2  z  2  2t x  t x  t   D  :  y   t  y   t  z  2  t  z  2  2t Câu 280 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d qua A(1; 1;2) , song x 1 y 1 z song với mặt phẳng (P ) : x  y  z   , đồng thời tạo với đường thẳng  :   góc 2 lớn (nhỏ nhất) x 1 y 1 z  x 1 y 1 z      A d : , d max : 5 x 1 y 1 z  x 1 y 1 z  B d : , d max :     5 5 x 1 y 1 z  x 1 y 1 z      C d : , d max : 5 7 x 1 y 1 z  x 1 y 1 z      D d : , d max : 3 5 Câu 281 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d qua A(1;0; 1) , cắt x 1 y  z  x 3 y2 z3 đường thẳng 1 : cho góc d đường thẳng 2 : lớn     1 1 2 (nhỏ nhất) x 1 y z 1 x 1 y z 1     A d : , d max : 2 1 B d : C d : x 1 x 1   y 1 5 y 1   z 2 z 2 , d max : , d max : x 1 x 1   y 1 5 y 1 5   z 2 z 2 7 72 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG D d : x 1  y 1  z 2 3 , d max : x 1  y 1 5  z 2 Câu 282 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho  ABC với tọa độ đỉnh C(3; 2; 3) phương trình x  y3 z3 đường cao AH, phương trình đường phân giác BD là: d1 : ,   1 2 x 1 y  z  Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC  ABC tính diện tích d2 :   2  ABC x   2t  A BC :  y   2t S ABC   AB , AC   z  x   2t  BC : B  y   2t S ABC   AB , AC   z  x   2t  C BC :  y   2t S ABC   AB , AC   3 z  x   2t  D BC :  y   2t S ABC   AB , AC   z  Câu 283 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho  ABC với A(1; 1;1) hai đường trung tuyến lần x   t  x y 1 z  lượt có phương trình d1 :  , d2 :  y  Viết phương trình đường phân giác  3 2  z   t góc A x 1 y 1 z 1 A AD :   1 2 B AD : C AD : x 1 2 x 1 1   y 1 2 y 1 2   z 1 z 1 73 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM D AD : x 1 2  y 1 2  z 1 𝑥 = 1+𝑡 Câu 284.Cho đường thẳng 𝑑: { 𝑦 = − 𝑡 mặt phẳng (𝑃): 𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 + = Trong mệnh đề 𝑧 = + 2𝑡 sau, mệnh đề đúng: A d // (P) B d cắt (P) Câu 285 Cho đường thẳng 𝑑1 : C d nằm (P) 𝑥−1 đề đúng: = 𝑦−2 = 𝑧−3 ; 𝑑2 : 𝑥−3 A 𝑑1 vuông góc với 𝑑2 B 𝑑1 song song với 𝑑2 C 𝑑1 trùng 𝑑2 D 𝑑1 𝑑2 chéo = D d vuông góc với (P) 𝑦−5 = Câu 286 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,hai đường thẳng d1 : d2 : 𝑧−7 Trong mệnh đề sau, mệnh x 1 y z  đường thẳng   2 x 1 y  z  có vị trí tương đối :   1 3 A Song song B Trùng Câu 287 Cho đường thẳng d: C Cắt D Chéo x 8 y 5 z 8 mặt phẳng (P) x+2y+5z+1=0 Nhận xét sau   1 A Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) A(8,5,8) B Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) C Đường thẳng d thuộc mặt phẳng (P) D Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) Câu 288 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : mặt phẳng (P ) : x 3y A m B m 2z x m y 2m z Để đường thẳng d vuông góc với (P) thì: C m D m 74 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 289 Phương trình tắc đường thẳng d qua điểm M(2;0;-1) có vecto phương a  (4; 6; 2) A x2 y z 1 x  y z 1 x  y z 1 x4 y6 z2 B C D         6 2 3 3 3 x 1 y  z  x 3 y 5 z 7 (d2) Mệnh đề     4 Câu 290 Cho hai đường thẳng (d1): đúng? A (d1)  (d 2) C (d1)  (d 2) B (d1) / /(d 2) D (d1) (d2) chéo Câu 291 Cho đường thẳng  qua điểm M(2; 0; 1) có vectơ phương a  (4; 6; 2) Phương trình tham số  là:  x  2  4t  A  y  6t  z   2t   x  2  2t  B  y  3t z   t   x   2t  C  y  3t  z  1  t   x   2t  D  y  6  3t z   t  Câu 292 Cho đường thẳng d qua điểm A(1; 2; 3) vuông góc với mặt phẳng ( ) : 4x  3y  z   Phương trình tham số d là:  x  1  4t  A  y  2  3t  z  3  t   x   4t  B  y   3t  z   7t   x   3t  C  y   4t  z   7t   x  1  8t  D  y  2  6t  z  3  14t  x   t x2 y2 z3    Câu 293 Cho hai đường thẳng d1 : ; d2 :  y   2t điểm A(1; 2; 3) Đường 1  z  1  t  thẳng  qua A , vuông góc với d1 cắt d2 có phương trình là: A x 1 y  z    3 5 B x 1 y  z    1 3 5 C x 1 y  z    D x 1 y  z    5 75 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 294 Cho A(0; 0;1) , B(1; 2; 0) , C(2;1; 1) Đường thẳng  qua trọng tâm G tam giác ABC vuông góc với mp( ABC) có phương trình:   x   5t   A  y    4t  z  t      x   5t   B  y    4t  z  t      x   5t   C  y    4t  z  t      x   5t   D  y    4t  z   t    x3 y3 z   , mp( ) : x  y  z   điểm A(1; 2; 1) Đường thẳng  qua A cắt d song song với mp( ) có phương trình Câu 295 Cho đường thẳng d : A x 1 y  z 1   B x 1 y  z 1   1 2 C x 1 y  z 1   2 1 D x 1 y  z 1   Câu 296 Cho đường thẳng d : x 1 y 1 z    Hình chiếu vuông góc d mặt phẳng tọa độ 1 (Oxy) x   A  y  1  t z    x   2t  B  y  1  t z    x  1  2t  C  y   t z    x  1  2t  D  y  1  t z   Câu 297 Cho hai điểm A(3; 3;1) , B(0; 2;1) mp( P) : x  y  z   Đường thẳng d nằm mp( P) cho điểm d cách hai điểm A, B có phương trình x  t  A  y   3t  z  2t  x  t  B  y   3t  z  2t   x  t  C  y   3t  z  2t   x  2t  D  y   3t z  t  76 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 298 Cho hai đường thẳng d1 : x7 y 3 z 9 x  y 1 z 1     d2 : Phương trình đường 1 7 vuông góc chung d1 d2 A x  y 1 z 1   1 4 B x7 y 3 z 9   C x7 y 3 z 9   1 D x7 y 3 z 9   4 x  t x  y 6 z 1    Câu 299 Cho hai đường thẳng d1 : d2 :  y  t Đường thẳng qua điểm 2 z   A(0;1;1) , vuông góc với d1 d2 có pt là: A x y 1 z 1   3 B x y 1 z 1   1 C x 1 y z 1   1 3 D x y 1 z 1   1 3 Câu 300 Cho hai điểm A(0; 0; 3) B(1; 2; 3) Gọi AB hình chiếu vuông góc đường thẳng AB lên mặt phẳng (Oxy) Khi phương trình tham số đường thẳng AB x   t  A  y  2  2t z   x   t  B  y  2  2t z   x  t  C  y  2t z    x  t  D  y  2t z    x   3t  Câu 301 Cho đường thẳng d :  y  2t mp( P) : 2x  y  2z   Giá trị m để d  ( P) là:  z  2  mt  A m  B m  C m  2 D m  4 77 [...]... 1 2  z  3  2t  z  2 t  z  2t    10 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 46: Trong không gian với hệ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d nằm trong mp (P) : y + 2z = 0 đồng thời cắt cả 2 đường thẳng d1: x = 1+ 4t A y = 2t , t z=t x 1 1 x = 1+ 4t B y = 2t , t z= t Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho d: y 1 x = 2-t z và d2 : y = 4 + 2t 4 z=...  (D) A m  1 B m  1 Câu 66: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ( D) : C m  2 D m  2 x 1 y  2 z  3 và mặt phẳng   m 2m  1 2 14 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( P) : x  3 y  2 z  5  0 Định m để (P)//(D) A m  2 B m  2 C m  1 D m  1 2 x  y  2 z  7  0 Câu 67: Trong không gian Oxyz đường thẳng ( D) :  có một véc tơ chỉ phương... đường thẳng (∆), (∆′ ) có bao nhiêu vi trí tương đối? A 1 B 2 C 4 D 3 Câu 57 Trong không gian (Oxyz) , đường thẳng và mặt phẳng có bao nhiêu vi trí tương đối? A 1 B 2 C 4 D 3 𝑥 = 1+𝑡 Câu 58 Trong không gian (Oxyz) cho đường thẳng (∆) có phương trình tham số {𝑦 = 2 − 2𝑡 𝑧 = 3+𝑡 Khi đó đường thẳng (∆) 𝑐ó phương trinh chính tắc là: A 𝑥+1 1 = 𝑦+2 −2 = 𝑧+3 1 B 𝑥−1 1 = 𝑦+2 2 = 𝑧−1 3 C 𝑥+1 1 = 𝑦−2 2 = 𝑧+1 3... trong ( ) D Các kết quả A, B, C đều sai 12 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG  x  2  2t  Câu 55: Cho đường thẳng (d):  y  3t thì (d) có phương trình chính tắc là:  z  3  5t  x  2 y z 3   2 3 5 x2 y z 3 C   1 1 1 x2 y z 3   2 3 5 x  2 y z 3 D   1 1 1 A B Câu 56 Trong không gian (Oxyz) , hai đường thẳng (∆), (∆′ ) có bao nhiêu... với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng đi qua hai điểm A  0;1;0 và B 1;0;1 có phương trình là x  t  A  y  1  t , t  R z  t  x  1  t  B  y  t , t  R z  1  t  x 1 y z 1 x 1 y z 1 D     1 1 1 1 1 1 Câu 144 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm M 1;0;0  , N  0; 2;0  và P  0;0;1 Nếu C MNPQ là hình bình hành thì PQ có phương trình là 34 301 BÀI TẬP TRẮC... gian Oxyz cho mặt phẳng (  ) có phương trình 4x + y + 2z + 1=0 và mặt phẳng (  ) có phương trình 2x – 2y + z + 3 = 0 Phương trình tham số đường thẳng d là giao của hai mặt phẳng (  ) và (  ) là: x  t  x  4t   A  y  1 B  y  4  t  z  1  2t  z  3  2t    x  2t  C  y  4  2t z  3  t   x  4t  D  y  4  7t  z  3  3t '  Câu 44 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. .. 6) Câu 68: Trong không gian Oxyz viết phương trình tham số của đường thẳng (D) đi qua E (2; 4; 2) và vuông góc mặt phẳng (yOz) x  2  t  A ( D) :  y  4 (t  R)  z  2  x  2  C ( D) :  y  4 (t  R)  z  2  t  x  2  B ( D) :  y  4  t(t  R)  z  2  x  2  t  D ( D) :  y  4  t (t  R)  z  2  t   x  1  t1  Câu 69: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng (d1... gian (Oxyz) cho đường thẳng (∆) có phương trình tham số { và điểm 𝑧 = 3 + 2𝑡 M(1;3;5) Đường thẳng (∆′) qua M và song song đường thẳng (∆) có phương trình tham số 𝑥 = 1 + 1𝑡 A {𝑦 = −2 + 3𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑅 𝑧 = 2 + 5𝑡 𝑥 = 1+𝑡 C {𝑦 = 3 + 2𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑅 𝑧 = 5 + 2𝑡 𝑥 = 1+𝑡 B {𝑦 = 3 − 2𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑅 𝑧 = 5 + 2𝑡 𝑥=1 D { 𝑦 = 3 + 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑅 𝑧 = 5 + 3𝑡 Câu 76 Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng ? 16 301. .. 0 cắt nhau tại z  z  a t 0 3  một điểm thì phương trình Ax0  a1t   B y0  a2t   C z0  a3t   D  0 A vô nghiệm B có đúng 1 nghiệm C vô số nghiệm D có 2 nghiệm 18 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG  x  x0  a1t  Câu 87 Điều kiện để đường thẳng d  y  y0  a2t và mặt phẳng   Ax  By  Cz  D  0 song song thì z  z  a t 0 3  phương... d  y  25 / 7  t B d  y  25 / 7  t  z  18 / 7  z  18 / 7   x  3 / 7 x  3 / 7   C d  y  25 / 7  t D d  y  25 / 7  t  z  18 / 7  z  18 / 7   20 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 98 Phương trình tham số của đường thẳng d qua A(1, 2, 3) và vuông góc với mặt phẳng   4x  3 y  7 z  1  0 là  x  1  4t  A d  y ... Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: x 1 y  z  Phương trình   2 sau phương trình tham số d ? 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG... với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng : d1 : x  y 1 z  x 1 y  z 1 d : Vị trí d1 d :     A Trùng B Song song C Cắt D Chéo 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN:... z   2t  z  2 t  z  2t    10 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 46: Trong không gian với hệ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d
- Xem thêm -

Xem thêm: 301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ , 301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ , 301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn