Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hiện Dự Án Vốn Vay ADB

175 839 2
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 16:23

As of 04 April 2013 As of 24/02/ 2013 Sổ tay Hướng dẫn thực Dự án Mã số Dự án: 42275 Số Vốn vay: L2929 – VIE (SF) Tháng 10 năm 2012 Dự án vốn vay ADB Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Dự án Phát triển giáo dục Trung học Phổ thông Giai đoạn Mục lục MÔ TẢ DỰ ÁN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN .8 A Các hoạt động chuẩn bị Dự án TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 13 DỰ TRÙ KINH PHÍ VÀ CẤP VỐN 17 B Dự trù kinh phí chi tiết theo Hạng mục chi 19 C Phân bổ Rút vốn vay 21 D Dự trù kinh phí chi tiết theo bên cấp vốn 22 E Dự trù kinh phí theo thành phần .25 F Kế hoạch vốn tương ứng theo tiến độ thực .27 G Kế hoạch Trao thầu Giải ngân .29 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH .33 H Đánh giá quản lý tài 33 I Giải ngân 38 J Kế toán 39 K Kiểm toán 40 MUA SẮM ĐẤU THẦU VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN 40 L Hợp đồng trước cấp vốn hồi tố 40 M Mua sắm hàng hóa, công trình dịch vụ tư vấn 41 N Kế hoạch mua sắm đấu thầu 42 O Điều khoản tham chiếu chuyên gia tư vấn 72 BẢO TRỢ XÃ HỘI 78 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI .81 GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO VỀ CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN .84 P Khung giám sát thiết kế dự án .84 Q Giám sát 84 R Đánh giá 85 S Báo cáo 85 T Chiến lược truyền thông với bên liên quan 85 CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG 86 CƠ CHẾ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 87 SAO LƯU CÁC THAY ĐỔI CỦA PAM .87 PHỤ LỤC 1: KHUNG THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN 88 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ 97 PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN 122 PHỤ LỤC 4: DANH MỤC THIẾT BỊ MUA SẮM (DỰ KIẾN) 134 PHỤ LỤC 5: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN 147 1.1 Quản lý kế hoạch đấu thầu 162 1.2 Quản lý hợp đồng .162 Mục đích Quy trình Sổ tay hướng dẫn quản lý dự án Sổ tay hướng dẫn quản lý dự án (Sổ tay) mô tả yêu cầu hành quản lý cần thiết nhằm triển khai dự án tiến độ, khuôn khổ kinh phí cho phép, phù hợp với sách thủ tục Chính phủ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Sổ tay nên tham khảo mẫu hướng dẫn có thông qua kết nối với đường dẫn web URL hay trực tiếp đưa vào nội dung Sổ tay Bộ Giáo dục Đào tạo (Bộ GD&ĐT) chịu trách nhiệm hoàn toàn việc thực dự án vốn vay ADB tuân theo thủ tục sách Chính phủ ADB, theo thỏa thuận Bên vay ADB Cán ADB có nhiệm vụ hỗ trợ việc thực dự án bao gồm hỗ trợ Bộ GD&ĐT tuân thủ nghĩa vụ trách nhiệm thực dự án theo sách thủ tục ADB quy định Trong phiên đàm phán khoản vay, Bên vay ADB đồng ý nội dung Sổ tay đảm bảo thống với Hiệp định vốn vay Những thỏa thuận ghi chép Biên phiên đàm phán khoản vay Trong trường hợp có sai khác hay mâu thuẫn Sổ tay Hiệp định vốn vay, điều khoản quy định Hiệp định vốn vay áp dụng Sau Ban giám đốc ADB phê duyệt Báo cáo khuyến nghị chủ tịch ADB (RRP), thay đổi bố trí thực dự án phải đồng ý phê duyệt theo thủ tục hành Chính phủ ADB (bao gồm Hướng dẫn quản lý dự án) Sau phê duyệt, thay đổi bổ dung vào Sổ tay BẢNG KÝ TỰ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng Phát triển châu Á BQLDA TƯ Ban Quản lý dự án Trung ương BQLDA ĐP Ban Quản lý dự án địa phương CBQL Cán quản lý CĐ Cao đẳng CNTT Công nghệ thông tin CPS Chiến lược hợp tác quốc gia CSVC Cơ sở vật chất DTNT Dân tộc nội trú DTTS Dân tộc thiểu số DMCs Các quốc gia thành viên phát triển ĐH Đại học ĐHSP Đại học sư phạm ĐP Địa phương FBS Lựa chọn dựa chi phí cố định GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDP Tổng sản phẩm quốc nội GDTX Giáo dục thường xuyên GPMB Giải phóng mặt GV Giáo viên HDI Chỉ số phát triển người HS Học sinh HTKT Hỗ trợ kỹ thuật HVQLGD Học viện Quản lý giáo dục ICB Đấu thầu cạnh tranh quốc tế JICA Cơ quan hợp tác Nhật Bản JFPR Quỹ giảm nghèo Nhật Bản KHTN Khoa học tự nhiên LĐTB&XH Lao động, thương binh xã hội MIC Quốc gia có mức thu nhập trung bình NCB Đấu thầu cạnh tranh nước NSNN Ngân sách nhà nước PTGDTHPTII Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn QLGD Quản lý giáo dục RRP Báo cáo khuyến nghị trình Chủ tịch ADB SGK Sách giáo khoa SREM Dự án hỗ trợ đổi quản lý giáo dục TB Thiết bị TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TĐC Tái định cư TKT Trẻ khuyết tật THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông THPTKT Trung học phổ thông Kỹ thuật TTGDTX Trung tâm giáo dục thường xuyên UBND Ủy ban Nhân dân UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa Liên Hợp quốc UNICEF Quỹ nhi đồng Liên Hợp quốc XDCB Xây dựng WB Ngân hàng giới MÔ TẢ DỰ ÁN Bối cảnh quốc gia Nền kinh tế Việt Nam năm qua đạt bước tiến vững Việt Nam thuộc nhóm nước thu nhập trung bình từ năm 2010 GDP bình quân đầu người đạt mức 1.224 USD năm 2010, tốc độ tăng trưởng trung bình năm đạt 7,26% Nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước, việc nâng cao hiệu suất lao động nhân tố để bắt kịp với nhu cầu thị trường lao động lao động có kỹ cao, đặc biệt lao động trẻ lứa tuổi từ 20 đến 39 tuổi chiếm 50,5% tổng lực lượng lao động Tuy nhiên, có chưa đến 30% lực lượng lao động tốt nghiệp THPT Khoảng 80% lao động từ hộ gia đình nghèo làm nông nghiệp Phần lớn lực lượng lao động có hội tìm việc làm khu vực khác thiếu cấp giáo dục trung học Kế hoạch Phát triển quốc gia Chiến lược Hợp tác ADB Kế hoạch Phát triển Kinh tế- Xã hội Chính phủ giai đoạn 2011- 2015 xác định việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhiệm vụ then chốt hoạt động phát triển đất nước bền vững công Chiến lược, lộ trình đánh giá ngành giáo dục, đào tạo ADB thể Chiến lược Hợp tác quốc gia với Việt Nam giai đoạn 2012- 20152 ưu tiên phát triển nghề nghiệp cho niên Việt Nam Cả hai tài liệu nhấn mạnh vào việc tăng cường đầu tư có trọng điểm vào bậc giáo dục cao hệ thống giáo dục Việt Nam Giáo dục THPT đặc biệt quan trọng đảm bảo tỷ lệ chuyển tiếp từ giáo dục phổ thông sang cấp giáo dục cao chất lượng đầu vào học sinh theo học đại học tham gia vào thị trường lao động Thành tựu Dự án Phát triển GD THPT ADB đối tác phát triển giáo dục trung học Việt Nam nhà tài trợ cho giáo dục Trung học phổ thông Dự án Phát triển GD THPT (pha 1) thiết lế phê duyệt vào năm 2002 giáo dục THPT Việt Nam chưa phát triển Tỷ lệ nhập học thô THPT đạt 15% vào năm học 1999-2000 chất lượng chương trình sách giáo khoa nghèo nàn Mục tiêu Dự án PT GD THPT pha nhằm tăng cường tiếp cận giáo dục THPT sau phát triển chương trình sách giáo khoa cho môn học nòng cốt Theo thời gian, nỗ lực ADB Chính phủ Việt Nam, mở rộng đáng kể mật độ bao phủ giáo dục THPT cung cấp chương trình tài liệu hướng dẫn môn học mục tiêu giảng dạy trường THPT Đến năm 2011, tỷ lệ nhập học thô bậc THPT tăng đạt 56,3% tỷ lệ nhập học THCS, THPT độ tuổi đạt 83,5% 50,4% Chất lượng giáo viên cải thiện thông qua chương trình sách giáo khoa cập nhật, nhiên chất lượng cần tăng cường Bài học kinh nghiệm từ Dự án PT GD THPT Nhiều học kinh nghiệm rút từ Dự án PT GD THPT pha số dự án liên quan khác Những học nghiên cứu xem xét trình thiết kế lập kế hoạch thực Dự án Phát triển GD THPT giai đoạn Ở dự án trước đây, việc chọn lọc vùng khó khăn tiến hành cấp tỉnh Tuy nhiên, huyện lại cho thấy số giáo dục khác nhau, địa bàn thực dự án Dự án PT GD THPT xác định sở cấp huyện cấp trường Nhiều liệu sở thiếu chưa mang tính thực tế cao gây khó khăn cho hoạt động giám sát dự án Đối với Dự án PT GD THPT 2, nhiều số mang tính bền vững sử dụng công bố thường xuyên Những dự án trước thường thiếu ngân sách thực dự án, bao gồm ngân sách cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng bảo trì sở vật chất trường học Các khoản rút vốn nên yêu cầu ngân sách thực tế để có hiệu mong muốn Những thách thức tồn cần Dự án PT GD THPT II đưa Dự án PT GD THPT pha triển khai thành công thu kết Chính phủ Việt Nam 2011 Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 Hà Nội ADB Chiến lược Hợp tác quốc gia 2012-2015 Manila (Đang chuẩn bị) kỳ vọng Tuy nhiên, khoảng cách tài nguyên giáo dục THPT mà chưa đáp ứng Một số vấn đề tồn số vấn đề cần vạch bao gồm: (i) chất lượng tài liệu hướng dẫn chương trình tương ứng hạn chế so với thị trường công việc rộng lớn; (ii) tiếp cận giáo dục THPT nhóm thiệt thòi hạn chế; (iii) lực lập kế hoạch quản lý nhà chức trách địa phương Khôngn yếu hoạt động cải thiện giáo dục THPT Hiệu hoạt động chất lượng Trong tỷ lệ hoàn thành cấp học THPT năm học 2010 cao đạt mức 92,57%, nhiên chất lượng giáo dục thấp so với quốc gia khu vực ASEAN3 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 10,3% năm học 2010 Rất nhiều học sinh tốt nghiệp THPT không đáp ứng yêu cầu kỳ vọng ngành công nghiệp tham gia bậc học cao Việc đạt cải thiện đáng kể chất lượng mức độ phù hợp chương trình trường THPT vô cần thiết mục tiêu phát triển kinh tế, nghề nghiệp lâu dài tiềm Bộ GD&ĐT tiến hành số đề án đổi nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, đổi chương trình số biện pháp khác Bộ GD&ĐT vừa ban hành định điều chỉnh chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhu cầu kinh tế xã hội tương lai Tiếp cận giáo dục THPT Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, tỷ lệ nghèo đói chủ yếu tập trung nhóm cụ gồm nhóm sau: hộ gia đình nghèo4, dân tộc thiểu số5, người có nhu cầu đặc biệt, phụ nữ trẻ em gái Trong tỷ lệ nhập học thô bậc THPT nước cải thiện đáng kể, tỷ lệ tỉnh khó khăn mục tiêu thấp Những đối tượng nghèo người có hội hoàn thành giáo dục THPT Chỉ có 7,8% học sinh dân tộc nội trú học trường dân tộc nội trú, học sinh phải quãng đường xa để tới trường Do gánh nặng kinh tế, tỷ lệ nhập học học sinh thuộc gia đình nghèo thấp so với học sinh thuộc gia đình giả Người khuyết tật hội thức tiếp cận giáo dục THPT giáo dục hòa nhập giới thiệu bậc giáo dục Nếu không vạch ra, học sinh với nhu cầu đặc biệt kể tham gia đóng góp vào phát triển công đồng, phải đương đầu với vấn đề nghèo đói Do vậy, thực cần thiết để vấn đề liên quan đến nhu cầu có ảnh hưởng đến việc mở rộng hội tăng tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó khăn giáo dục THPT Năng lực lập kế hoạch quản lý Ngoài việc tăng cường hội tiếp cận giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục THPT, yếu công tác quản lý cấp địa phương vấn đề cần giải Mặc dù Chính phủ có sách phân cấp, chi đầu tư xây dựng cho địa phương nhiên nhiều đơn vị chưa phân bổ đủ ngân sách cho chương trình đầu tư bản6 Điều thiếu hụt ngân sách, chưa đánh giá tầm quan trọng giáo dục THPT công tác lập kế hoạch chuẩn bị trước yếu Trong cần tăng cường lực quản lý cấp địa phương, cần gấp rút cải thiện lực quản lý cấp trường học Trách nhiệm giải trình kiểm tra trường học hạn chế có nhiều khác biệt lớn chất lượng chương trình sở vật chất Quản lý trường học xác định nghiên cứu mang tính quốc tế hoàn thiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới8 Chỉ có 40.09% học sinh THPT xếp loại “khá” “trung bình” đợt đánh giá năm học 2010/11 Tỷ lệ nhập học độ tuổi gia đình nghèo 23,2%, gia đình giả 82,3% theo thống kê 2009 Chênh lệch lớn tỷ lệ nhập học dân tộc thiểu số: H’Mông 6,6% người Kinh 61,8% năm 2009 Chỉ có khoảng 58% chi đầu tư phân bổ xuống địa phương số 74% ngân sách đầu tư cho địa phương- Chi tiêu giáo dục năm 2010 Thanh tra trường THPT triển khai năm/1 lần Theo số liệu Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chỉ số cạnh tranh Việt Nam xếp thứ 107 139 quốc gia Mối quan hệ với sáng kiến đổi thực Dự án PT GD THPT II hỗ trợ Chương trình Phát triển giáo dục Trung học (SESDP) 9- đề án khuyến khích 10 hoạt động đổi giáo dục.10 Dự án PT THPT II thiết kế gắn sát với Chương trình Phát triển giáo dục Trung học Đặc biệt, kết Chương trình đánh giá học sinh PISA năm 2012, lấy kinh phí từ Chương trình Phát triển giáo dục Trung học, áp dụng vào hoạt động phát triển chương trình trung học mới, phương pháp giảng dạy sáng tạo, sách giáo khoa ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào Dự án PT GD THPT II 10 Một số đặc điểm Sáng kiến Dự án PT GD THPT II Dự án PT GD THPT II đưa vào sáng kiến đổi so với cự án triển khai Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấu lại thành nơi tổ chức hoạt động bồi dưỡng thay trung tâm giáo dục thông thường trước Các kỹ thực hành kiến thức giảng dạy lớp trọng thông qua việc sử dụng phòng học giả định với camera quan sát cho sinh viên Sư phạm Dự án PT GD THPT II dự án hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú mặt tài lẫn học vấn nhằm ngăn tượng bỏ học Giáo dục môn khoa học hỗ trợ cách toàn diện Nghiên cứu tìm hiểu mô hình hợp tác công tư để áp dụng vào giáo dục THPT Dự án PT GD THPT II dự án vốn vay tiếp sau Dự án PT GDTHPT I khoản vay ngành với sở Dự án PT THPT II khoản vay kế sau Dự án đầu tư ADB DA PT THPT I tiêu chí lựa chọn, tỉnh, trường, giáo viên/học sinh thụ hưởng hoạt động ADB phê duyệt 11 Phối hợp phát triển ADB thành viên khung phối hợp tài trợ cho ngành, Nhóm nhà tài trợ cho ngành Giáo dục Ở Việt Nam, ADB đối tác hỗ trợ cho giáo dục trung học Chính phủ Bỉ Úc có hỗ trợ học bổng viện trợ cho giáo dục THCS nhà đồng tài trợ số dự án ADB Ở cấp giáo dục THPT, ADB đối tác phát triển cung cấp hỗ trợ A Tác động kết 12 Tác động kỳ vọng dự án tăng cường tính cạnh tranh lực lượng lao động trẻ từ 18-24 tuổi Việt Nam Kết dự án trang bị cho học sinh tốt nghiệp THPT có chuẩn bị tốt để phát triển học vấn nghề nghiệp11 B Đầu 13 Dự án có thành phần sau: (i)Tăng cường chất lượng giáo dục THPT tiếp cận chuẩn chất lượng giáo dục THPT nước tiên tiến; (ii) mở rộng hội tiếp cận giáo dục THPT cho nhóm thiệt thòi; (iii) Tăng cường lực lập kế hoạch quản lý giáo dục THPT; (iv) Hỗ trợ thực dự án, giám sát đảm bảo chất lượng Khung Thiết kế Giám sát dự án đính kèm Phụ lục Như 10 10 hoạt động đổi giáo dục gồm: (i) Phát triển Kế hoạch Tổng thể Giáo dục Trung học giai đoạn 20112015, (ii) xây dựng đơn vị kiểm định quốc gia trường Trung học, (iii) nâng cấp chiến lược quản lý nguồn nhân lực, (iv) đánh giá quốc gia chất lượng giáo viên, (v) đánh giá kế học tập học sinh thông qua việc tham gia Chương trình đánh giá học sinh tổ chức OECD (PISA) NAM, (vi) hệ thống đánh giá nâng cấp chương trình theo định kỳ, (vii) sách sử dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động giảng dạy, (viii) phát triển chương trình mới, tương ứng, (ix) giáo dục hòa nhập cấp trung học cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, (x) chuyển tiền có điều kiện (CCT) 11 Phụ lục số lượng kết mục tiêu dự án gắn liền với hoạt động học tập, tham gia phát triển học sinh Thành phần 1: Tăng cường chất lượng giáo dục THPT tiếp cận chuẩn chất lượng giáo dục THPT nước tiên tiến 14 Tăng cường lực giảng dạy thông qua đào tạo bồi dưỡng giáo viên THPT: Đổi sư phạm đòi hỏi phải cải thiện nội dung giảng dạy trường phương pháp giảng dạy Để đạt mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục THPT từ năm 2015 trở sau, phải tập trung ưu tiên vào tăng cường lực giảng viên trường ĐHSP chuyên viên cốt cán chuẩn bị xây dựng chương trình với loại sách giáo khoa hỗ trợ bồi dưỡng cán giảng dạy THPT để có kiến thức kĩ việc thực chương trình sử dụng sách giáo khoa cách hiệu Dự án cung cấp khóa bồi dưỡng 14 ngày nước cho 75 chuyên gia cốt cán kỹ biên soạn chương trình SGK Tiêu chí lựa chọn đội ngũ nhân chủ chốt Bộ GD&ĐT lập nên phối hợp với ADB Thêm nữa, 03 hoạt động đào tạo bồi dưỡng nước cho 18.750 giáo viên tổ chức cho: (i) giáo viên THPT nhằm thực thí điểm đại trà chương trình sách giáo khoa mới; (ii) phát triển chuyên môn cho giáo viên THPT tỉnh khó khăn phương pháp giảng dạy, đánh giá kết học tập học sinh; (iii) lực giảng viên trường ĐHSP việc cải thiện kĩ nghiệp vụ đội ngũ giáo viên cốt cán để triển khai thành công chương trình sách giáo khoa 15 Hỗ trợ Sách giáo khoa Tài liệu hướng dẫn dựa chương trình THPT mới.Trong Bộ GD&ĐT sử dụng ngân sách Chính phủ để phát triển chương trình THPT mới, thành phần hỗ trợ thực thông qua việc cung cấp: (i) sách giáo khoa hỗ trợ thực thí điểm đại trà chương trình mới; (ii) tài liệu hướng dẫn giảng dạy chương trình để hỗ trợ thí điểm làm để triển khai đại trà cách hiệu quả; (iii) tài liệu hỗ trợ/phương tiện giảng dạy cụ thể mục tiêu cho 800 trường THPT vùng dân tộc thiểu số 16 Hỗ trợ xây dựng môi trường học tập cho học sinh trường THPT chuyên Dự án hỗ trợ tăng cường cho số trường chuyên lựa chọn thông qua chương trình phù hợp giúp làm phong phú, can thiệp, hướng dẫn thúc đẩy việc học học sinh Tiểu thành phần cung cấp: (i) thiết bị hỗ trợ dạy học thiết bị thực hành thí nghiệm cho môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cho 15 trường THPT chuyên lựa chọn, trường có tài nguyên thiết bị nhất; (ii) chương trình bồi dưỡng nước cho 833 giáo viên chương trình đào tạo tiên tiến nước ngoài; (iii) hỗ trợ khóa bồi dưỡng nước cho 15 giáo viên hiệu phó phụ trách học tập Bộ GD&ĐT ADB lựa chọn 17 Hỗ trợ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.Để tăng cường lực cải thiện hiệu TTGDTX tỉnh việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên, 63 SGK tài liệu hướng dẫn phù hợp cung cấp cho thư viện trung tâm để hỗ trợ chương trình Trung tâm triển khai Để đảm bảo chương trình Trung tâm triển khai hiệu tối ưu mục tiêu bồi dưỡng giáo viên, khóa bồi dưỡng nước đổi chương trình cho 15 giáo viên trung tâm tổ chức Ở chương trình tập huấn cho tập huấn viên này, người tham gia giới thiệu chương trình hướng tiếp cận mang tính sáng tạo, chương trình lập kế hoạch cho giáo viên trường THPT 18 Thí điểm tăng cường chất lượng dạy học ngoại ngữ Tiểu thành phần cung cấp hỗ trợ để tăng cường kĩ giao tiếp cho giáo viên Tiếng Anh trường THPT thông qua việc: (i) hỗ trợ cung cấp sách tiếng Anh cho 2.700 trường THPT; (ii) cung cấp thiết bị nghe nhìn cho phòng học ngoại ngữ/ tỉnh phòng/ trường; (iii) tổ chức bồi dưỡng nước cho giáo viên tiếng Anh cốt cán 12 nhằm tăng cường kỹ sư phạm, tập trung vào tăng cường kỹ nghe nói học sinh 12 Bồi dưỡng 7.500 ngày người giáo viên Tiếng Anh cốt cán Appendix 155 (i) Xác định số gói đấu thầu mua sắm, phương pháp kế hoạch thực mang tính khả thi tương ứng với hoạt động dự án phù hợp với Hướng dẫn mua sắm đấu thầu ADB; (ii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc phát triển cập nhật thường xuyên kế hoạch gói mua sắm đấu thầu cho khả thi (theo định dạng yêu cầu) thể hoạt động cung cấp thiết bị, đồ gỗ, sách giáo khoa tài liệu hướng dẫn; (iii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc đảm nhận hoạt động xây dựng chung – vận hành liên quan đến thiết bị cần thiết (bao gồm: phát triển kế hoạch xây dựng bản, thiết kế xây dựng lớp học, dự toán điều chỉnh kinh phí, kiểm soát chất lượng giải phóng mặt bằng, chọn lựa nhà thầu, giám sát mua sắm đấu thầu thiết bị/xây lắp…); (iv) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc thực tiểu thành phần có mua sắm đấu thầu tổ chức đấu thầu cách hiệu minh bạch; (v) Giám sát việc thực mua sắm đấu thầu loại hàng hóa dịch vụ nhằm đảm bảo kế hoạch mua sắm đấu thầu dự án đắn; việc chuẩn bị hồ sơ thầu (bao gồm thông số kỹ thuật tiêu chí, thư mời thầu, thông báo thầu, chuẩn bị danh sách ngắn, mở thầu, đánh giá thầu, điều kiện hợp đồng điều khoản toán…) phù hợp với quy định ADB; (vi) Cung cấp khóa đào tạo mua sắm đấu thầu quản lý hợp đồng cho nhiều Vụ Bộ GD&ĐT, cán thuộc Ban QLDA TƯ Ban QLDA ĐP nhằm nâng cao lực đơn vị thực dự án giúp họ làm quen với thủ tục yêu cầu; (vii) Phát triển sổ tay hướng dẫn bảo trì sở thiết bị mua Dự án; (viii) Giám sát đánh giá hiệu hoạt động chất lượng xây dựng công tác mua sắm đấu thầu hàng hóa dịch vụ 4.2 Chuyên gia tư vấn thiết bị (Trong nước, 18 tháng/người) 14 Chuyên gia tư vấn nước hỗ trợ chuyên gia tư vấn quốc tế mua sắm đấu thầu đảm nhận không giới hạn nhiệm vụ đây: (i) Xác định số lượng thông số gói mua sắm đấu thầu thiết bị cho tiểu thành phần; (ii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc đảm nhận vận hành liên quan đến thiết bị cần; (iii) Tư vấn Ban QLDA TƯ/Ban QLDA ĐP việc chuẩn bị hồ sơ mua sắm đấu thầu xếp thầu cách hiệu minh bạch (iv) Phát triển sổ tay hướng dẫn bảo trì số sở vật chất thiết bị mua sắm dự án; (v) Giám sát đánh giá hiệu hoạt động chất lượng đấu thầu mua sắm thiết bị 4.3 Chuyên gia tư vấn xây dựng (Trong nước: 12 tháng/người) 15 Chuyên gia tư vấn nước hỗ trợ chuyên gia tư vấn quốc tế xây dựng đảm nhận không giới hạn nhiệm vụ đây: (i) Xác định xếp tất hoạt động xây dựng Dự án, chuẩn bị kế hoạch xây dựng theo quý năm cho Dự án; 156 Appendix (ii) Nghiên cứu kế hoạch tái định cư thiết kế sở vật chất cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia; (iii) Chuẩn bị Điều khoản tham chiếu hỗ trợ việc xác định nhà thầu; (iv) Tư vấn Ban QLDA TƯ/Ban QLDA ĐP việc chuẩn bị hồ sơ thầu đánh giá thầu; (v) Cung cấp tham vấn kĩ thuật mẫu hàng hóa (đồ gỗ) mua sắm; (vi) Hỗ trợ BQLDA TƯ BQLDA ĐP gám sát chung hoạt động xây dựng triển khai dự án, giám sát hiệu hoạt động nhà thầu công trình giải vướng mắc, tranh chấp hay xung đột; (vii) Chuẩn bị báo cáo tiến độ có yêu cầu; (viii) Cung cấp hỗ trợ cho hoạt động giám sát đánh giá liên quan đến xây dựng bản; (ix) Tư vấn Ban QLDA TƯ/Ban QLDA ĐP, chuyên gia tư vấn mua sắm đấu thầu/Thiết bị đơn vị thụ hưởng việc thực hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo họ thực với hoạt động xây lắp thiết kế 4.4 Chuyên gia tư vấn Kinh tế giáo dục, Quản lý Tài Giải ngân (Quốc tế: tháng/người; Trong nước: 12 tháng/người) 16 Chuyên gia tư vấn quốc tế, với hỗ trợ chuyên gia tư vấn nước kinh tế giáo dục, quản lý tài giải ngân, đảm nhận không giới hạn nhiệm vụ đây: (i) Đánh giá lực đội ngũ cán tài giải ngân Ban QLDA TƯ/ĐP, thiết lập hệ thống quản lý tài tổ chức chương trình tập huấn bổ sung cho cán ban QLDA TƯ/ĐP; (ii) Tập huấn quy trình ADB quản lý tài giải ngân thực quy trình này; (iii) Tư vấn Ban QLDA TƯ phát triển kế hoạch tài chuẩn bị báo cáo tài đáp ứng yêu cầu ADB; (iv) Tư vấn Ban QLDA TƯ chuẩn bị hồ sơ rút vốn xử lý kịp thời tài liệu tài khác tuân thủ theo quy định ADB; 4.5 Chuyên gia tư vấn Giám sát Đánh giá tác động dự án (Quốc tế: tháng/người; Trong nước: tháng/người) 17 Chuyên gia tư vấn quốc tế, với hỗ trợ chuyên gia tư vấn nước giám sát đánh giá tác động dự án đảm nhận không giới hạn nhiệm vụ đây: (i) Tư vấn cho Ban QLDA việc xây dựng số phương pháp đánh giá tác động dự án đến phát triển giáo dục THPT; (ii) Hỗ trợ Ban QLDA việc giám sát, đánh giá hoạt động dự án số xây dựng; (iii) Hỗ trợ tăng cường lực cho cán Bộ GD&ĐT Ban QLDA kỹ giám sát đánh giá tác động dự án II Chuyên gia tư vấn độc lập Appendix 157 Chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi động thực Dự án (Quốc tế: tháng/người; Trong nước: 12 tháng/người) 18 Chuyên gia tư vấn quốc tế, với hỗ trợ chuyên gia tư vấn nước hỗ trợ khởi động thực dự án, đảm nhận không giới hạn nhiệm vụ đây: (i) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc mua sắm đấu thầu thiết bị đồ gỗ cho văn phòng làm việc Ban QLDA TƯ Ban QLDA ĐP; (ii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc chuẩn bị cập nhật Dự thảo lần Kế hoạch mua sắm đấu thầu kế hoạch thực hiện; (iii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc chuẩn bị lập tài liệu, trình quản lý tài chính; (iv) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc triển khai khảo sát xây dựng số giám sát, đánh giá trình ADB xem xét phê duyệt ; (v) Tổ chức hội thảo quản lý thực dự án cho Ban QLDA TƯ Ban QLDA ĐP; (vi) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc phát triển dự thảo hồ sơ thầu có Điều khoản tham vấn chi tiết tuyển dụng công ty tư vấn để tư vấn dự án vốn vay; (vii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc phát triển kế hoạch xây dựng cho năm Dự án; (viii) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc chuẩn bị tổ chức hội thảo khởi động; (ix) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc phát triên định dạng mẫu biểu cho báo cáo Dự án tài liệu khác dự án; (x) Tư vấn Ban QLDA TƯ việc chuẩn bị báo cáo tiến độ cho quý đầu dự án; (xi) Chuẩn bị trình báo cáo đánh giá sẵn sàng Ban QLDA TƯ trình thực dự án tình hình hoạt động khởi động dự án lên ADB; Chuyên gia Tư vấn Lập báo cáo hoàn thành Dự án (Quốc tế: tháng/người; Trong nước: tháng/người) 19 Chuyên gia tư vấn quốc tế, với hỗ trợ chuyên gia tư vấn nước lập báo cáo hoàn thành dự án, đảm nhận không giới hạn nhiệm vụ đây: (i) Tư vấn Ban QLDA TƯ đề cương chi tiết Báo cáo hoàn thành dự án; (ii) Chuẩn bị đề cương chi tiết Báo cáo hoàn thành dự án dựa hướng dẫn ADB kinh nghiệm cá nhân (iii) Trao đổi với Ban QLDA TƯ cán dự án liên quan để hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo (iv) Trình đề cương chi tiết báo cáo lên Ban QLDA TƯ xem xét chuyển sang ADB phê duyệt (v) Chỉnh sửa hoàn thiện đề cương chi tiết báo cáo (vi) Nghiên cứu tài liệu dự án tổ chức quản lý (vii) Nghiên cứu Báo cáo dự án, bao gồm báo cáo tiến độ tháng, báo cáo quý, báo cáo phái đoàn đánh giá ADB báo cáo khác 158 Appendix (viii) Làm việc với đơn vị cá nhân liên quan (nếu cần) để thu thập thông tin quản lý thành tựu đạt Dự án (ix) Làm việc với cán Ban QLDA TƯ Dự án để hoàn thiện thông tin liệu đánh giá Hoàn thành dự án (x) Phối hợp với Ban quản lý dự án TƯ quan liên quan báo cáo tài (xi) Chuẩn bị Dự thảo báo cáo hoàn thành dự án (Dự thảo lần 1) (xii) Tổ chức hội thảo, hội thảo chuyên đề để hoàn thiện tốt dự thảo Báo cáo hoàn thành Dự án (xiii) Chỉnh sửa chuẩn bị dự thảo Báo cáo hoàn thành dự án (Dự thảo lần 2) trình Ban QLDA TƯ ADB xem xét (xiv) Hoàn thiện Báo cáo Hoàn thành Dự án cuối theo thời gian thỏa thuận Appendix 159 PHỤ LỤC : ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MUA SẮM ĐẤU THẦU Tên dự án: Dự án Phát triển Giáo dục Trung Kinh phí dự án: 90 triệu USD học phổ thông giai đoạn Cơ quan chủ quản: Bộ GD&ĐT Nguồn kinh phí: Quỹ phát triển Châu Á Đánh giá: Thời gian; 12/06/2012 Nhóm Dự án HTKT/Lãnh đạo phái đoàn ADB Mua sắm kỳ vọng Một số hình thức mua sắm Việc mua sắm hàng hóa dịch vụ ADB tài trợ tuân theo Hướng dẫn Mua sắm đấu thầu ADB (Bản cập nhật nhất, tháng 4/2010) Luật Đấu thầu Việt Nam Dự án tiến hành hình thức đấu thầu sau: (i) đấu thầu cạnh tranh nước (NCB) đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) hoạt động mua sắm thiết bị; (ii) đấu thầu cạnh tranh nước (NCB) xây dựng cơ sở vật chất trường học; và; (iii) Chào hàng cạnh tranh cho gói mua sắm có giá trị nhỏ Tuyển dụng lựa chọn dịch vụ tư vấn thực tuân thủ theo hướng dẫn ADB lựa chọn tuyển dụng tư vấn (Bản cập nhật 2010) bao gồm phương thức đây: (i) lựa chọn dựa chi phí cố định (FBS) đào tạo nước ngoài; (ii) lựa chọn theo giá chào thấp (LCS) cho hoạt động kiểm toán hàng năm; (iii) Lựa chọn dựa cấp chuyên gia tư vấn phát triển mô hình hợp tác công tư; (iv) lựa chọn tư vấn độc lập (ICS) cho cho chuyên gia tư vấn độc lập Trong trường hợp cần thiết thực ký kết hợp đồng trước cấp vốn hồi tố Dự án tiến hành việc giải ngân theo Sổ tay hướng dẫn giải ngân dự án vốn vay ADB (Bản cập nhật nhất, năm 2007) Dự án thuê công ty tư vấn quốc tế cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn quốc tế nước theo hình thức lựa chọn theo chất lượng giá (QCBS) với tỷ lệ chất lượng/giá 80:20 Ban QLDA trung ương phối hợp với Ban QLDA địa phương chịu trách nhiệm tất hoạt động mua sắm đấu thầu 4.1.1 Các hình thức đấu thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị Các hợp đồng cung cấp hàng hóa có giá trị tương đương 1.000.000 USD đấu thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) Các hợp đồng cung cấp hàng hóa có giá trị nhỏ 1.000.000 USD cao 100.000 USD áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nước (NCB) Các hợp đồng có giá trị 100.000 USD áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh Chi tiết gói thầu yêu cầu quy cách kỹ thuật phải trình ADB trước tiến hành thủ tục mua sắm 4.1.2 Các bước thực mua sắm hàng hóa thiết bị hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) (1) Chuẩn bị danh sách thiết bị cần mua quy cách kỹ thuật thiết bị (2) Chuẩn bị dự thảo hồ sơ mời thầu gồm bước đấu thầu tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, bảng liệu, điều kiện đặc biệt hợp đồng, kế hoạch triển khai hợp đồng, quy cách kỹ thuật, mẫu biểu dự thầu, tài liệu hỗ trợ liên quan, dự thảo hợp đồng, 160 Appendix văn trình ADB (3) Điều chỉnh hồ sơ mời thầu theo ý kiến ADB (4) Trình lại hồ sơ chỉnh sửa lên ADB để phê duyệt (5) Chuẩn bị thư mời thầu trình ADB phê duyệt (6) Quảng cáo mời thầu bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu quan tâm (7) Trình ADB quảng cáo mời thầu (8) Thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu (9) Mở thầu, chuẩn bị biên mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, biên đánh giá hồ sơ dự thầu, trình báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu lên ADB phê duyệt (10) Chuẩn bị Báo cáo xét thầu (11) Trình Báo cáo xét thầu lên ADB phê duyệt (12) Trình dự thảo hợp đồng lên ADB phê duyệt (13) Chuẩn bị văn liên quan đến trao ký kết hợp đồng, thư thông báo kết đấu thầu cho nhà thầu không trúng thầu, hoàn trả bão lãnh dự thầu, tạm ứng giải ngân (14) Kiểm tra nhận hàng đảm bảo đủ số lượng, quy cách kỹ thuật, thông quan, phân phát hàng (15) Chuẩn bị biện pháp giải tranh chấp, tổn thất thiệt hại (nếu có) giải tỏa bảo lãnh thực hợp đồng hoàn thành 4.1.3 Xây dựng Hoạt động xây dựng (XDCB) khuôn khổ dự án gồm xây phòng học, phòng học môn xây trung tâm phát triển kỹ sư phạm Ngân sách địa phương chi cho hoạt động khảo sát thiết kế giám sát xây dựng, việc lựa chọn thực dịch vụ tuân thủ quy định Chính phủ Dự án tiến hành xây dựng cho trường 33 tỉnh vùng khó hợp đồng xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nước (NCB) Ban QLDA địa phương đảm bảo thực hoạt động xây dựng cách phù hợp Các bước thực hợp đồng xây dựng qua hình thức đấu thầu cạnh tranh nước (1) BQLDA địa phương chuẩn bị hồ sơ mời thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh nước; (2) BQLDA trung ương kiểm tra lại hồ sơ mời thầu chỉnh sửa theo chuẩn quy định; (3) Trình hồ sơ mời thầu lên ADB xem xét; (4) Chỉnh sửa hồ sơ mời thầu theo góp ý ADB; (5) Trình lại hồ sơ mời thầu chỉnh sửa lên ADB; (6) Quảng cáo mời thầu; (7) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu (30 ngày); (8) Mở thầu đánh giá hồ sơ dự thầu; (9) Chuẩn bị báo cáo xét thầu; (10) ADB phê duyệt báo cáo xét thầu; Appendix 161 (11) ADB phê duyệt hợp đồng ký kết; (12) Gửi thông báo triển khai hợp đồng cho nhà thầu; (13) Bắt đầu xây dựng; (14) Hoàn thành xây dựng 4.1.4 Dịch vụ tư vấn Dự án huy động chuyên gia quốc tế với 116 tháng/người chuyên gia tư vấn nước với 355 tháng/người Việc thực dự án đòi hỏi tuyển dụng chuyên gia quốc tế nước để hỗ trợ Ban Quản lý dự án trung ương việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động dự án, thiết lập hệ thống quản lý tài chính, quản lý việc mua sắm đấu thầu, đào tạo, giám sát đánh giá hiệu dự án Các chuyên gia tư vấn quốc tế nước dự án tuyển dụng thông qua công ty tư vấn, sử dụng hình thức lựa chọn dựa chất lượng giá (tỷ lệ 80:20), phù hợp với quy định ADB (bản cập nhật nhất, tháng 4/2010) quy định hành Chính phủ quy định khác ADB tuyển dụng tư vấn độc lập quốc tế nước Tất gói tuyển tư vấn phải quảng cáo website ADB, phần tuyển dụng tư vấn, www.adb.org (http://csrn.adb.org) Thời gian quảng cáo tối thiểu 30 ngày Nên chọn Thư bày tỏ quan tâm nộp qua mạng để kiểm tra số liệu tình hình hoạt động công ty thông qua Hệ thống Quản lý tư vấn CMS ADB Việc tuyển dụng chuyên gia tư vấn tuân thủ theo quy định hướng dẫn ADB Các điều khoản tham chiếu chuyên gia tư vấn nêu Phụ lục Các bước thực tuyển dụng công ty tư vấn thông qua hình thức lựa chọn dựa chất lượng giá (QCBS) với Đề xuất kỹ thuật đầy đủ Số Nhiệm vụ Thời gian (ngày) Thời gian Cơ quan điều hành dự án tyển dụng tư vấn thông qua hình thức QCBS, đề xuất kỹ thuật đầy đủ 262 (tối thiểu) Ban tuyển chọn tư vấn Cơ quan điều hành lập danh sách ngắn * 10 Ban điều hành trình lần lên ADB ADB phê duyệt lần Cơ quan điều hành nhận hồ sơ phê duyệt ADB Ban điều hành ban hành Yêu cầu đề xuất (RFP) Ban điều hành tiếp nhận hồ sơ đề xuất công tư tư vấn 45 Ban tuyển chọn tư vấn Cơ quan điều hành đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật 31 Cơ quan điều hành trình lần lên ADB ADB phê duyệt lần 12 10 Cơ quan điều hành nhận hồ sơ phê duyệt ADB 11 Mở Đề xuất tài 14 12 Cơ quan điều hành xếp hạng đề xuất 21 162 Appendix 13 Cơ quan điều hành trình lần lên ADB 14 ADB phê duyệt 15 Cơ quan điều hành nhận phê duyệt ADB 16 Cơ quan điều hành gửi thư đám phán hợp đồng đến công ty tư vấn 17 17 Đàm phán hợp đồng 10 18 Trình hồ sơ lần lên ADB 19 ADB phê duyệt 20 Cơ quan điều hành nhận hồ sơ phê duyệt ADB 21 Ký kết hợp đồng 10 22 Trình hồ sơ lần lên ADB 23 Huy động tư vấn 14 * Cần thêm thời gian cho việc quảng cáo thư mời bày tỏ quan tâm, chuẩn bị danh sách dài danh sách ngắn 1.1 Quản lý kế hoạch đấu thầu Ban Quản lý dự án xây dựng cập nhật kế hoạch đấu thầu gồm gói thầu trao khuôn khổ dự án để trình Bộ GD&ĐT gửi ADB xem xét phê duyệt Trong vòng năm sau dự án có hiệu lực, Bộ GD&ĐT (Ban QLDA) trình ADB phê duyệt kế hoạch mua sắm đấu thầu chỉnh sửa cho hạng mục mua sắm triển khai dự kiến triển khai 18 tháng tới Bản kế hoạch mua sắm cập nhật hàng năm Trước bắt đầu hoạt động mua sắm nào, ADB Chính phủ xem xét luật quy định mua sắm đấu thầu hành để đảm bảo thống với Hướng dẫn Mua sắm đấu thầu ADB Trong trường hợp quy định ADB quy định Chính phủ chưa thống thực theo quy định ADB Một kế hoạch mua sắm 18 tháng có mô tả ngưỡng giá trị xem xét hình thức mua sắm gói hàng hóa, công trình XDCB, dịch vụ tư vấn hướng dẫn đấu thầu cạnh tranh nước mô tả Phụ lục 1.2 Quản lý hợp đồng Các hợp đồng dự án cần quản lý, theo dõi giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ sớm phát huy tác dụng Ban QLDA chuyên gia tư vấn đấu thầu trao đổi đề xuất mẫu hợp đồng, áp dụng thống phạm vi dự án Sẽ có mẫu hợp đồng sau đây: Hợp đồng mua sắm hàng hóa thiết bị, hợp đồng xây dựng bản, hợp đồng dịch vụ tư vấn hợp đồng dịch vụ khác Các mẫu hợp đồng: mua sắm hàng hóa, thiết bị đấu thầu theo hình thức ICB, xây dựng theo hình thức NCB dịch vụ tư vấn báo cáo ADB phê duyệt để áp dụng, bao gồm tiếng Anh tiếng Việt Appendix 163 Các hợp đồng BQLDA địa phương ký BQLDA trung ương hỗ trợ giám sát trình thực BQLDA địa phương chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền hợp đồng kí kết Các hợp đồng BQLDA trung ương ký chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giám sát việc thực BQLDA trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT ADB toàn hợp đồng ký kết khuôn khổ dự án Giám đốc BQLDA chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng Để quản lý tốt, Giám đốc cần có trợ lý giúp việc BQLDA trung ương cần có trợ lý: Mua sắm đấu thầu, xây dựng tài BQLDA địa phương cần có cán giúp việc: xây dựng tài Các quy định cần phải tuân thủ thực hoạt động mua sắm hàng hóa, công trình dịch vụ mô tả Luật đấu thầu (Luật số 61/2005/QH11) ban hành Nhà nước CHXH CN VN vào ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật đấu thầu gắn với Đầu tư (Luật số.38/2009/QH12) ban hành Nhà nước CHXHCN VN vào ngày 19/06/2009, Nghị định số 85/2009/ND-CP Hướng dẫn thực Luật đấu thầu ngày 15/10/2009, với giải thích điều chỉnh mô tả Kế hoạch Hiệp định vốn vay Đánh giá Môi trường quốc gia Khung pháp lý cung cấp sách quy trình áp dụng cho hoạt động mua sắm hàng hóa, công trình dịch vụ tư vấn sử dụng ngân sách nhà nước Nghị định hỗ trợ cho hoạt động phân cấp trách nhiệp việc thẩm định phê duyệt hoạt động mua sắm, bao gồm mua sắm đấu thầu dự án vốn ODA Phần Điều – Luật Đấu thầu đòi hỏi cá nhân Chủ đầu tư Nhóm chuyên gia đấu thầu phải đáp ứng yêu cầu đây: (i) Có kiến thức quy định, điều luật đấu thầu; (ii) Có kiến thức quản lý dự án; (iii) Có kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu gói đấu thầu công nghệ, tài chính, thương mại, hành luật; (iv) Thành thạo kĩ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu gói liên quan đến việc chọn lọc nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế gói sử dụng vốn Viện trợ phát triển thức (ODA) Luật Đấu thầu nêu lên đặc điểm phức tạp gói mua sắm định đến cấu thành lập nhóm cán mua sắm đấu thầu Các thành viên nhóm cán mua sắm đấu thầu nên đáp ứng điều kiện đây: (i) Có chứng tham gia khóa tập huấn mua sắm đấu thầu; (ii) Có kinh nghiệm chuyên môn gói thầu; (iii) Có kiến thức vững nội dung cụ thể gói thầu; (iv) Có năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực liên quan đến vấn đề kĩ thuật kinh tế tương ứng với gói thầu 164 Appendix Hoạt động mua sắm đấu thầu sử dụng vốn ADB cần hỗ trợ ước tính ngân sách năm Việc điều chỉnh làm rõ ràng miêu tả Phụ lục Đấu thầu cạnh tranh nước Thỏa thuận cấp vốn cần thiết cho việc tuân thủ quy định Hướng dẫn mua sắm Những điều chỉnh bao gồm: • Các công ty đăng ký đấu thầu trước không bị hạn chế, việc đăng ký trước điều kiện để tham gia vào quy trình đấu thầu • Các nhà thầu hợp lệ (cả nước quốc tế) phép tham gia • Một nhà thầu đưa giá đánh giá thấp không cần phải thành lập liên danh hợp đồng với nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa để điều kiện trao thầu • Đấu thầu theo hình thức cạnh tranh quốc cho gói ước tính mức $500.000 hàng hóa dịch vụ khác cần phải quảng cáo với việc thông báo hoạt động đấu thầu website ADB • Nếu cần, bảo đảm dự thầu cần lập theo định dạng bảo đảm ngân hàng ngân hàng có danh tiếng lập • Các hồ sơ thầu cần mở công khai, mở sau hết hạn nộp hồ sơ • Hợp đồng cần trao cho hồ sơ thầu hợp lệ, tương ứng kỹ thuật mà chào mức giá xét thấp • Không từ chối hồ sơ thầu nhận bù thêm hồ sơ thầu đồng thuận trước từ phía ADB • Khi số lượng hồ sơ thầu phản hồi hồ sơ, việc tiến hành đấu thầu lại không thực phê duyệt trước ADB • Các nhà thầu phải thành viên quốc gia thành viên ADB, chào giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất cung cấp từ nước thành viên ADB • Các công ty tham gia đấu thầu hợp đồng phải đăng kí thành viên quốc gia thành viên ADB Đánh giá nguồn lực Cơ quan chủ quản Bộ GD&ĐT có kinh nghiệm hoạt động mua sắm đấu thầu đặc biệt hoạt động xây dựng bản, trang thiết bị/ đồ gỗ/ phương tiện lại, phát triển đội ngũ (trong nước quốc tế), sách giáo khoa tài liệu hướng dẫn, dịch vụ tư vấn Trong giai đoạn thực dự án giáo dục ADB cấp vốn từ năm 1999 đến năm 2012, Bộ GD&ĐT đạt nhiều kinh nghiệm hoạt động mua sắm hàng hóa, công trình dịch vụ theo ngưỡng áp dụng phương pháp đấu thầu cạnh tranh nước hay đấu thầu cạnh tranh quốc tế Vụ Kế hoạch tài (KHTC), Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em (CSVC&TB) vụ cục thuộc Bộ GD&ĐT trực tiếp tham gia vào hoạt động mua sắm đấu Appendix 165 thầu Dự án Vụ Kế hoạch Tài (KHTC) hỗ trợ Ban QLDA TƯ việc lập kế hoạch ngân sách hàng năm tổng thể cho Dự án; Hỗ trợ Bộ trưởng phân bổ vốn đối ứng cho Dự án, giám sát trình thực dự án việc sử dụng vốn từ Chính phủ nhà tài trợ, đánh giá trình thực dự án theo quy định kế toán quản lý tài Chính phủ ADB Cục CSVC&TB, đơn vị hỗ trợ Ban QLDA TƯ hoạt động lập kế hoạch tổng hợp ngân sách liên quan đến xây dựng thiết bị, chịu trách nhiệm thẩm định gói xây dựng mua sắm thiết bị Ban QLDA TƯ/Ban QLDA ĐP thực hiện, giám sát việc thực hoạt động mua sắm thiết bị đấu thầu xây dựng Ban QLDA TƯ Vụ KHTC có 28 cán làm việc toàn thời gian, có lãnh đạo vụ 23 nhân viên Vụ có phòng ban (ODA, Tài Chính, Kế hoạch đầu tư Thống kê) phòng ban có lãnh đạo phòng (trưởng phó phòng) Tất cán vụ có đại học, 18 người số có thạc sĩ tiến sĩ Tất cán đặc biệt cán phòng ODA đểu có trình độ tiếng Anh từ đến tốt Các dự án ADB WB tài trợ tổ chức số khóa học mua sắm đấu thầu quản lý tài phía Vụ xác nhận tất đội ngũ nhân viên tham gia số khóa tập huấn này, số chí tham gia với vai trò tập huấn viên Cục CSVC&TB có 25 cán làm việc toàn thời gian, có lãnh đạo cục 21 nhân viên Cục có phòng ban (Hành chính, Thiết bị, Cơ sở vật chất) phòng ban có lãnh đạo phòng (trưởng phó phòng) Tất cán Cục có đại học, 10 cán tiến sĩ thạc sĩ Nhân viên Cục có trình độ ngoại ngữ từ đến tốt Đội ngũ tham gia vào dự án ADB WB số dự án nhà tài trợ khác gồm xây dựng thiết bị, có nhiều kinh nghiệm mua sắm đấu thầu hoạt động quản lý tài có liên quan Một đánh giá hoạt động mua sắm đấu thầu Bộ GD&ĐT thực việc mua sắm hàng hóa nhiều dự án giáo dục khác (trong có Dự án PT GDTHPT GĐ 1, dự án vốn vay 1979) đánh giá tài liệu mua sắm đấu thầu cho thấy Ban QLDA TƯ làm quen, có kinh nghiệm hiểu rõ hình thức mua sắm tuân thủ theo Hướng dẫn mua sắm ADB có cách sử dụng tài liệu đấu thầu theo tiêu chuẩn ADB Hoạt động mua sắm dự án vốn vay L 1979 phân cấp, Bộ GD&ĐT ủy quyền hầu hết trách nhiệm xuống cho Ban quản lý Dự án địa phương đặc biệt quy trình đấu thầu hàng hóa công trình xây dựng Trách nhiệm Ban QLDA TƯ tăng cao hướng dẫn đạo trợ giúp vấn đề liên quan đến đấu thầu cho Ban QLDA ĐP Các Ban QLDA ĐP Dự án PT GDTHPT GĐ nhìn chung quen với Luật đấu thầu hướng dẫn thực dự án Dự án PT GD THPT GĐ thiết kế để cung cấp hỗ trợ bồi dưỡng tương ứng cho Ban QLDA ĐP lĩnh vực hội thảo đánh giá, đánh giá thành phần hỗ trợ thực Dự án Hầu hết hợp đồng xây dựng triển khai Dự án trao thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh nước Việc đấu thầu hợp đồng xây dựng cấp trường sử dụng vốn đối ứng trung ương Ban QLDA ĐP thực qua Ủy ban Xét thầu cấp trường Đối với hoạt đồng này, hợp đồng xây dựng cụ thể cần xác định rõ ràng trước chuẩn bị kế hoạch xây dựng bản, khối lượng dự toán kế hoạch hoạt động hồ sơ thầu dự toán chủ đầu tư Việc mua sắm thiết bị giảng dạy học tập đại phục vụ giáo dục THPT thành phần cốt cán Dự án Cũng cần lưu ý nhiều hợp đồng mua sắm thiết bị vượt ngưỡng phương pháp đấu thầu cạnh tranh nước, Ban QLDA TƯ cần tập huấn hỗ trợ đầy đủ quy trình đấu thầu cạnh tranh quốc tế, có hoạt động chuẩn bị gói thầu, dự thảo chi tiết hồ sơ thực hợp đồng Nhóm chuyên gia tư vấn nước/quốc tế cần có hỗ trợ việc chuẩn bị 166 Appendix danh mục thông số chi tiết thiết bị để đảm bảo thiết bị mua sắm đáp ứng yêu cầu chương trình (2015) Các quy trình mua sắm Hàng hóa Xây dựng Cơ quan chủ quản Bộ GD&ĐT mua sắm hàng hóa công trình xây dựng cho dự án giáo dục từ năm 1999 đến năm 2012 Các thiết bị đại, hầu hết có từ nhà cung cấp quốc tế, mua sắm cho Dự án Cần có chuyên gia nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị danh mục thông số kỹ thuật phù hợp Đội ngũ cán mua sắm đấu thầu Ban QLDA TƯ quen với quy trình đấu thầu Hồ sơ thầu mở công khai sau hết hạn nộp hồ sơ, thời điểm địa điểm miêu tả hồ sơ thầu với chứng kiến tất người tham gia bất chấp nhà thầu mời tham gia có mặt hay vắng mặt Các thành phần phòng mua sắm đấu thầu Ban QLDA TƯ quen với quy định tới thời điểm hồ sơ thầu bị từ chối mở thầu Các báo cáo xét thầu đề xuất trao thầu phải ADB Bộ GD&ĐT xem xét cuối phê duyệt Các quy trình mua sắm Dịch vụ tư vấn Cơ quan chủ quản Bộ GD&ĐT thông qua Ban QLDA TƯ để tuyển dụng chuyên gia tư vấn Quy trình Kiểm soát Giám sát tổng thể Ban QLDA TƯ, thủ tục nội bộ, cần phải trình tới tất báo cáo xét thầu tới Bộ GD&ĐT ADB để xem xét trước đưa hoàn tất trình Lưu trữ Hồ sơ Kiểm toán Đối với Dự án PT GD THPT GĐ 2, thư mời thầu gốc hồ sơ thầu, hồ sơ trình đấu thầu, báo cáo xét thầu, trao đổi liên quan đến quy trình đấu thầu, hợp đồng gốc, đề xuất thắng thầu, hồ sơ thực hợp đồng gom, đánh mã số lưu tủ thép bảo đảm có chìa khóa, đặt bên phòng an toàn Phòng Hành Ban QLDA TƯ Khi cần dễ dàng tìm thấy tài liệu Bộ GD&ĐT quen với yêu cầu kiểm toán ADB kiểm toán viên sau tiến hành kiểm toán tài khoản liên quan Dự án cho phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế Kiểm toán ADB chấp nhận Báo cáo tài khoản kiểm toán trình lên ADB ngôn ngữ tiếng Anh vòng tháng kể từ kết thúc năm tài Bộ GD&ĐT Báo cáo kiểm toán hàng năm cần đưa quan điểm kiểm toán viên độc lập việc sử dụng tài khoản tạm ứng kê chi tiêu Chính phủ Bộ GD&ĐT nhận thức sách ADB vấn đề đệ trình chậm, yêu cầu chất lượng chấp nhận, hài lòng tài khoản kiểm toán ADB có quyền xác thực tài khoản tài dự án để xác nhận tỷ lệ góp vốn ADB sử dụng phù hợp với sách quy trình ADB Đánh giá Tổng kết Đề xuất Bộ GD&ĐT có kinh nghiệm việc mua sắm hàng hóa, công trình xây dựng dịch vụ Tuy nhiên, mục tiêu đặt chuẩn bị hoàn thành tiến độ danh mục chi tiết thông số kỹ thuật phù hợp cho nhiều loại thiết bị mua sắm, có bao gồm công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất để lắp đặt thiết bị phải đương đầu với thách thức lớn trình mua sắm liệu Appendix 167 quan chủ quản có chuyên gia có đủ kinh nghiệm để thực nhiệm vụ nói hay không Các chuyên gia tư vấn chuyên gia mua sắm đấu thầu cần có hỗ trợ để bổ sung/tăng cường lực cho hoạt động mua sắm việc tuyển dụng tư vấn Ban QLDA TƯ cần bổ sung cán hỗ trợ thêm để tham gia vào hoạt động mua sắm Đề xuất cụ thể, Thực Dự án Khó khăn Năng lực • Thiếu chuyên môn kỹ thuật để chuẩn bị danh mục chi tiết thông số kỹ thuật thiết bị đại/công nghệ cao • Các phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế hàng hóa phương thức đấu thầu cạnh tranh nước xây dựng Hành động đề xuất • Tóm tắt cho cán Cơ quan chủ quản Ban QLDA TƯ hướng dẫn mua sắm đấu thầu sử dụng dịch vụ tư vấn ADB thời thời gian có phái đoàn tìm hiểu thực tế dự án vốn vay • Sắp xếp chuyên gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, dự thảo hồ sơ mua sắm đấu thầu lập kế hoạch đấu thầu hỗ trợ quan chủ quản Trách nhiệm Ý kiến đóng góp • Ban QLDA TƯ, ADB • Cần tuân thủ quy định để tránh mua sắm không • Ban QLDA TƯ • Các Ban QLDA ĐP cần bồi dưỡng phương pháp đấu thầu cạnh tranh quốc tế ICB đấu thầu cạnh tranh nước NCB Đề xuất chung, Năng lực quan chủ quản Khó khăn Năng lực • Việc bổ nhiệm nhân viên mua sắm đấu thầu nội Bộ GD&ĐT tảng dự án-đến-dự án không thúc đẩy đường phát triển nghề nghiệp cách chuyên nghiệp mua sắm đấu thầu cách ổn định • Thiếu cán đảm nhiệm/hỗ trợ mua sắm đấu thầu Hành động đề xuất • Phát triển hỗ trợ đường phát triển nghề nghiệp cho chuyên gia mua sắm công Trách nhiệm Ý kiến đóng góp • Bộ GD&ĐT 168 Appendix Appendix 169
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hiện Dự Án Vốn Vay ADB, Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hiện Dự Án Vốn Vay ADB, Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hiện Dự Án Vốn Vay ADB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn