Trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

9 847 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2016, 12:34

1 Trắc nghiệm ôn thi Tin Học Đại Cương Câu 1: Các đối tượng sở liệu Access: A Label, Combo Box, Command Button B Design, New, Wizard C Macro, Table, Query D Relationship, khóa chính, khóa ngoại Câu 2: Hệ quản trị sở liệu dùng Access A Cơ sở liệu phân tán B Cơ sở liệu hướng đối tượng C Cơ sở liệu quan hệ D Cơ sở liệu tập trung Câu 3: Trong sở liệu, liệu lưu ở: A Các Form B Các Table C Các Macro D Các Query Câu 4: Chọn phát biểu sai khóa ngoại: A Khóa ngoại nhiều trường bảng B Khóa ngoại khóa bảng tồn khác C Giá trị khóa ngoại rỗng D Khóa ngoại giữ vai trò liên kết bảng Câu 5: Điều kiện để tạo mối quan hệ hai bảng là: A Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu số B Trường liên kết hai bảng phải khác kiểu liệu C Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu D Trường liên kết hai bảng phải chữ hoa Câu 6: Trong bảng, tên trường viết chữ hoa hay chữ thường? A Không phân biệt chữ hoa hay thường B Bắt buộc phải viết hoa C Tùy theo trường hợp D Bắt buộc phải viết thường Câu 7: Khóa ngoại là: A Một nhiều trường bảng B Một mẫu tin đặc biệt C Không khóa bảng hết D Tất 3 Câu 8: Chọn phát biểu Table: A Khóa khóa ngoại bắt buộc phải có Table B Có thể khóa lẫn khóa ngoại Table C Một Table có khóa có khóa ngoại D Khi tạo Table, Access bắt buộc phải chọn trường đặt khóa Câu 9: Để tăng tốc độ tìm kiếm trường ta quy định thuộc tính nào? A Required B Validation Rule C AllowZeroLength D Indexed Câu 10:Bảng sở liệu mở đồng thời chế độ? A B C D Câu 11:Thuộc tính Validation Text Field A quy định: A Chuỗi thông báo xuất trỏ di chuyển vào Field A B Chuỗi thông báo xuất nhập giá trị Field A không hợp lệ C Điều kiện để trỏ di chuyển vào Field A D Điều kiện hợp lệ để giới hạn miền giá trị nhập vào Field A Câu 12:Dữ liệu trường có kiểu Auto Number thì: A Luôn tăng B Luôn giảm C Access tự động tăng ngẫu nhiên mẫu tin thêm vào D Cả A B Câu 13: Phần thập phân liệu kiểu Long Interger chứa tối đa: A chữ số B chữ số C 15 chữ số D chữ số Câu 14:Khi tạo bảng Access ta bắt buộc phải: A Tạo khóa cho bảng B Chọn trường làm khóa cho bảng C Cho Access tự động tạo khóa 4 D Có trường bảng Câu 15:Qui định liệu kiểu Text hiển thị hình thành chữ in hoa, ta sử dụng Format là: A < B > C @ D & Câu 16:Trường NGAYSINH bảng cho phép nhập vào năm sinh trước năm 1989, lựa chọn lựa chọn sau: A Validation Rule: Year([NGAYSINH])>=1989 B Validation Rule: Year([NGAYSINH])>1989 C Validation Rule: Year([NGAYSINH]) ... query) 6 Câu 27: Khi thực truy vấn xóa, số mẫu tin bị xóa là: A Ít mẫu tin B Có thể mẫu tin xóa tùy theo điều kiện C Nhiều hai mẫu tin D Ít hai mẫu tin trở lên Câu 28:Chọn phát biểu ĐÚNG thêm liệu... liệu ta vào menu: A Edit Sorting and Grouping B View Sorting and Grouping C Insert Sorting and Grouping D File Sorting and Grouping Câu 45:Để chân nhóm, cửa sổ Sorting and Group ta chọn tên... "LIKE BC*" Câu 18:Khi bảng mở chế độ Datasheet View, ta làm gì? A Xóa mẫu tin B Chèn mẫu tin vào vị trí C Đặt khóa D Sửa mẫu tin Câu 19:Khi chạy Append Query A Dữ liệu thêm vào bảng chọn trước B
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương , Trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương , Trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương