Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì TT

2 444 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2016, 11:03

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Tác giả luận văn: Lê Thị Dịu Khóa: 2014A Người hướng dẫn: TS Nguyễn Danh Nguyên Từ khóa: Hiệu sử dụng sở vật chất Đại học Công nghiệp Việt Trì Nội dung tóm tắt: a Lý chọn đề tài Từ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ GV, tăng cường CSVC, nội dung, chương trình phương pháp dạy học giáo dục……Trong việc đầu tư CSVC có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng GD&ĐT nhà trường Qua thực tế công tác Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nói b Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý sở vật chất - thiết bị giáo dục phục vụ tốt cho công tác đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì * Đối tượng nghiên cứu Cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sử dụng trình đào tạo * Phạm vi nghiên cứu Đánh giá thực trạng năm từ 2013 đến 2016 đề xuất số biện pháp quản lý sở vật chất thiết bị giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì khoảng năm tới c Tóm tắt cô đọng nội dung đóng góp tác giả - Chương I: Cơ sở lý thuyết quản lý sở vật chất - Chương II: Thực trạng hoạt động quản lý, sử dụng sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Chương III: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì d Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, so sánh đối chiếu qua việc hồi cứu tư liệu có - Phương pháp điều tra khảo sát, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia công tác quản lý sở vật chất - thiết bị giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo - Phương pháp xử lý số liệu thống kê ...- Chương III: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý sở vật chất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì d Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái... điều tra khảo sát, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia công tác quản lý sở vật chất - thiết bị giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo - Phương pháp xử lý số liệu thống kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì TT , Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì TT , Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại trường đại học công nghiệp việt trì TT

Từ khóa liên quan