Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

3 5,538 102
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trờng THPT Yên Phong 2 Đề kiểm tra một tiết Môn Hình 11 Ch ơng 3 Sách Nâng cao Phần I: Trắc nghiệm <4 điểm> Câu 1: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. Nếu m a + n b +p c = 0 và m 2 + n 2 +p 2 0 thì a , b, c đồng phẳng B. 3 vectơ đồng phẳng thì chúng cùng nằm trong một mặt phẳng C. 3 vectơ a, b, c đồng phẳng thì mọi vectơ d ta đều có d = x a + y b +z c D. Cả 3 mệnh đề đều sai Câu 2: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ 3 thì chúng song song B. Một đờng thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông gócvới 1 đờng thẳng thì chúng song song. C. Cho hai đờng thẳng song song với nhau. Mặt phẳng nào vuông góc với đờng thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2 D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt phẳng kia Câu 3: Cho 2 đờng thẳng a, b và 2 mặt phẳng (), () Mệnh đề nào sau đây là sai: A. a // () và b a thì b (). B. a // () và b () thì b a. C. a () và a // () thì () () D. a () và b a thì b //() hoặc b () Câu 4: Cho tứ diện OABC có OA ; OB ; OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng: A. H là trung điểm BC B. H là trực tâm ABC C. H là trọng tâm ABC D. Cả A, B, C đều sai Câu 5: cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA đáy, SA= a chọn những phơng án trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 5.a> Hình chiếu vuông góc của B lên mặt phằng (SAD) là A. Điểm S B. Điểm A C. Điểm D D. Một điểm khác 5.b> Góc giữa SB và mặt phẳng (SAD) là A. 90 o B. 60 o C. 45 o D. Một giá trị khác 5.c> Khoảng cách giữa SD và BC là A. a B. a C. a D. 2a 5.d> Góc giữa 2 mặt phẳng (SCD) và (ABCD) là khi đó tan nhận giá trị là: A. B. 1 C. D. Một giá trị khác Phần II: Tự luận <6 điểm> Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O. SO vuông góc với đáy, SO = . I , K lần lợt là trung điểm của AD và BC. 1> Chứng minh rằng (SAC) (SBD) 2> Chứng minh rằng BC SI từ đó suy ra (SCB) (SAD) 3> Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của 2 đờng thẳng BC và AD đáp án Phần I Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5a 5b 5c 5d Đáp án A C A B B C A B Phần II Tự luận Vẽ hình 0,5 điểm 1> (SAC) (SBD) (1 điểm) mà AC (SAC) => (SAC) (SBD) 2> Ta có (2 điểm ) => BC SI Ta có SIK : SO tại S mà SI (SAD) => (SAD) (SBC) 3> (2 điểm) Ta có => SK SD Mà SK BC => SK là đoạn chung SKO có => . đề đều sai Câu 2: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ 3 thì chúng song. thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2 D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian, Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian, Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Từ khóa liên quan