Đạo đức lớp 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu, đề nghị

17 1,142 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2016, 11:29

ĐẠO ĐỨC Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016 ĐẠO ĐỨC BÀI 10: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 2) Kiểm tra cũ: Khi nói lời yêu cầu đề nghị ta phải nói nào? Hoạt động 1: Liên hệ Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến Hãy giơ thẻ đỏ trước cách ứng xử phù hợp, giơ thẻ xanh trước cách ứng xử không phù hợp em muốn sử dụng đồ dùng học tập bạn a) Cứ lấy dùng, không cần hỏi mượn b) Cứ lấy dùng hỏi mượn sau c) Vừa hỏi vừa lấy để dùng, không cần biết bạn có đồng ý cho mượn hay không d) Hỏi mượn lịch bạn cho phép lấy dùng Hoạt động 3: Đóng vai tình sau: a) Em muốn bố mẹ đưa chơi vào ngày chủ nhật b) Em muốn hỏi thăm công an đường đến nhà người quen c) Em muốn nhờ em bé lấy hộ bút Nội dung nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Việc làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Tình huống: Em muốn bố mẹ đưa chơi vào ngày chủ nhật Nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Việc làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Tình huống: Em muốn hỏi thăm công an đường đến nhà người quen Nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Việc làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Tình huống: Em muốn nhờ em bé lấy hộ bút Nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Việc làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Trò chơi Văn minh, lịch LUẬT CHƠI - Một bạn làm quản trò Quản trò nêu mệnh lệnh yêu cầu bạn thực Cả lớp thực đề nghị lịch bạn quản trò Bạn làm nhầm đề nghị phải nhảy lò cò Lời nói nụ, hoa Thêm cử đẹp, bé ngoan! Dặn dò - Thực hành nói lời yêu cầu, đề nghị - Chuẩn bị sau: Lịch nhận gọi điện thoại Chúc thầy, cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt Chúc em Chăm Ngoan HOÏC GIOÛI Học HOÏC GIOÛI Giỏi ...Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 20 16 ĐẠO ĐỨC BÀI 10: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 2) Kiểm tra cũ: Khi nói lời yêu cầu đề nghị ta phải nói nào? Hoạt động 1: Liên hệ Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến... làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Tình huống: Em muốn hỏi thăm công an đường đến nhà người quen Nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Việc làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị. .. nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Việc làm, cử nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp chưa? Tình huống: Em muốn bố mẹ đưa chơi vào ngày chủ nhật Nhận xét: • • Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức lớp 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu, đề nghị , Đạo đức lớp 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu, đề nghị , Đạo đức lớp 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu, đề nghị