Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 12

13 3,205 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:30

Ông A là chủ sở hữu hợp pháp của hai thửa đất. Thửa thứ nhất rộng 1015 m2 có nhà và các tài sản trên đất. Thửa thứ hai rộng 1000m2 là đất trồng cây lâu năm tại xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Năm 1980, ông A đi xây dựng khu kinh tế mới tại Lâm Đồng. Anh B là cháu ruột tiếp tục sử dụng hai thửa đất này.Cho đến này, hai thửa đất này vẫn chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong bản độ địa chính lập năm 1998, đứng tên anh B là người kê khai sử dụng những thửa đất này. Năm 2004, ông A mất đi có để lại di chúc cho anh B thừa kế hai thửa đất của mình. Sinh thời, vợ chồng ông A sinh được hai người con là bà C và ông D (bố ông B). Năm 2009 bà C từ Lâm Đồng về kiện đòi thừa kế quyền sử dụng đối với hai thửa đất này.Hỏi:1. Hãy xác định vấn đề pháp lý mấu chốt trong vụ việc nêu trên?2. Vụ việc này theo quan điểm của chuyên gia tư vấn pháp lý được giải quyết như thế nào theo đúng quy định pháp luật hiện hành? MỤC LỤC ĐỀ BÀI Ông A chủ sở hữu hợp pháp hai đất Thửa thứ rộng 1015 m2 có nhà tài sản đất Thửa thứ hai rộng 1000m2 đất trồng lâu năm xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội Năm 1980, ông A xây dựng khu kinh tế Lâm Đồng Anh B cháu ruột tiếp tục sử dụng hai đất này.Cho đến này, hai đất chưa Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trong độ địa lập năm 1998, đứng tên anh B người kê khai sử dụng đất Năm 2004, ông A có để lại di chúc cho anh B thừa kế hai đất Sinh thời, vợ chồng ông A sinh hai người bà C ông D (bố ông B) Năm 2009 bà C từ Lâm Đồng kiện đòi thừa kế quyền sử dụng hai đất Hỏi: Hãy xác định vấn đề pháp lý mấu chốt vụ việc nêu trên? Vụ việc theo quan điểm chuyên gia tư vấn pháp lý giải theo quy định pháp luật hành? GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Những đề pháp lý mấu chốt vụ việc Trong vụ án tranh chấp đất đai, để giải ta cần xác định vấn đề mấu chốt đưa hướng giải Với vụ việc trên, cần xác định được: Thứ nhất: Đây tranh chấp việc đòi thừa kế quyền sử dụng hai đất mà ông A để lại Loại tranh chấp thuộc tranh chấp quyền sử dụng đất mà cụ thể tranh chấp lĩnh vực thừa kế quyền sử dụng đất Vấn đề cốt yếu tình ông A có sử dụng hợp pháp hai đất không việc ông A để lại di chúc cho anh B hai đất hai đất chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp không? Thứ hai: Bà C có quyền đòi thừa kế quyền sử dụng 02 đất mà anh B sử dụng không? Cần xác định rõ tư cách pháp lý bên quan hệ tranh chấp ông A, bà C anh H Thứ ba: Xác định quan có thẩm quyền giải vụ việc đòi thừa kế quyền sử dụng đất bà C định khởi kiện Tòa án Quan điểm chuyên gia cách giải vụ việc theo pháp luật hành 2.1 Một số bình luận chuyên gia pháp lý vụ việc theo pháp luật hành Hai đất ông A bao gồm: mảnh đất rộng 1.015 m2 có nhà tài sản gắn liền đất, mảnh đất trồng lâu năm rộng 1.000m2 xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Về đất thứ nhất: Thửa đất có diện tích 1.015 m2 đất có nhà tài sản khác gắn liền với đất, thuộc quyền sở hữu ông A từ trước năm 2004 Áp dụng quy định tài Điều 10 Luật đất đai năm 2013 đất thuộc khu vực nông thôn Ông A sử dụng đất ổn định, lâu dài từ năm 1980 trình sử dụng tranh chấp hành vi vi phạm pháp luật đất đai Nhà nước Về đất thứ hai: Thửa đất có diện tích 1.000m2 đất trồng lâu năm đất thuộc sỡ hữu ông A từ trước năm 1993 Theo quy địn Khoản Điều 129 Luật đất đai năm 2013 hạn mức giao đất nông nghiệp đất trồng lâu năm 20 hecta khai thác, sử dụng thời hạn 50 năm theo quy định Điều 126 Luật đất đai năm 2013 Năm 1980 ông A làm kinh tế Lâm Đồng giao lại 02 đất cho anh B tiếp tục quản lý sử dụng Hai mảnh đất chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Năm 1998, địa phương lập đồ địa anh B người kê khai sử dụng 02 đất Vậy, hai mảnh đất ông A có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Căn Khoản Điều 101 Luật đất đai năm 2013 quy đinh: “2 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất giấy tờ quy định Điều 100 Luật đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng năm 2004 không vi phạm pháp luật đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nơi có quy hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất.” Mặt khác, khoản Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đất sử dụng ổn định đất: “1 Sử dụng đất ổn định việc sử dụng đất liên tục vào mục đích định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đến thời điểm định thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận)” Theo kiện đề bài, đất thứ ông A đất có tài sản gắn liền với đất, thứ hai đất trồng lâu năm Trong suốt trình sử dụng từ mốc năm 1980 đến đất sử dụng liên tục vào mục đích (ở trông lâu năm) mà kiện cho thấy ông A, anh B có đăng ký biến động đất hay chuyển mục đích sử dụng Do đó, 02 mảnh đất sử dụng ổn định lâu dai tranh chấp Như vậy, hai đất ông A mà anh B thừa kế đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bà C có quyền kiện đòi thừa kế quyền sử dụng hai đất mà anh B thừa kề không? Căn vào khoản 1.3 điểm Mục II Nghị 02/2004 Hội đồng thẩm phán việc hướng dẫn giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình có hướng dẫn cụ thể: Tài sản đất đai mà người để lại thừa kế chưa có giấy chứng nhận QSDĐ quy định Điều 48 Luật Đất đai năm 2004 coi tài sản thừa kế hợp pháp Khi tài sản thừa kế hợp pháp di chúc ông A không vô hiệu anh B hưởng thừa kế theo quy định Bộ Luật Dân năm 2005 Mặt khác, điểm d Khoản Điều 169 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất;” Mặc dù từ năm 1980 ông A có giao 02 đất cho anh B quản lý sử dụng ông A chủ sở hữu hợp pháp 02 mảnh đất Do đó, theo quy định pháp luật, ông A có quyền để lại thừa kế quyền sử dụng đất việc thừa kế hợp pháp theo Bộ luật dân năm 2005 Vì vậy, 02 đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp anh B nên bà C quyền kiện đòi thừa kế quyền sử dụng đất hai đất Quan điểm giải vụ việc chuyên gia tư vấn pháp lý Vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất bà C anh H anh H ông A để lại di chúc cho thừa hưởng 02 đất Như tình tiết vụ việc, bà C có ý định khởi kiện Tòa án để giải tranh chấp Tuy nhiên, bà C gặp phải bất lợi kiện cáo Tòa, cụ thể: Việc để lại di chúc cho anh H thừa kế hai đất ông A chủ sở hữu hoàn toàn dựa vào nguyện vọng ông A Do đó, di chúc công nhận mặt pháp luật nên anh H người thừa kế hợp pháp hai mảnh đất Mặc dù, bà C ruột ông A ông A mà không để lại di chúc 10 di sản ông A chia theo pháp luật Nhưng vụ việc này, ông A có để lại di chúc Trong trường hợp này, bà C không nên khởi kiện Tòa thực hòa giải địa phương Điều đem lại lợi ích cao bà C theo kiện Tòa Bởi anh H dù có thừa kế hợp pháp hay sử dụng đất ổn định lại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên có phần hoang mang Chính vậy, việc anh B nhường lợi ích hòa giải với bà C từ đầu hoàn toàn tốt đẹp cho hai bên Về phía bà C không nên đòi hỏi nhiều, để đảm bảo hào giải thành công Trường hợp, sau bà C chuyên gia tư vấn chi tiết tranh chấp mà định khởi kiện Tòa cần lưu ý: thẩm quyền giải vụ việc thuộc Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 11 nguyên tắc giải vụ án thừa kế: Thẩm quyền giải thuộc Tòa án nhân dân nơi tài sản tồn tập trung nhiều tài sản Hoặc quan thứ có thẩm quyền giải Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo nguyên tắc giải vụ án hành chính: khởi kiện lần 2, đương lựa chọn việc trình đơn lên quan tư pháp cấp quan cấp trực tiếp 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2013 Bộ luật dân năm 2005 Nghị 02/2004 Hội đồng thẩm phán việc hướng dẫn giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 13 [...]... 2, đương sự có thể lựa chọn việc trình đơn lên cơ quan tư pháp cùng cấp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Luật đất đai năm 2013 2 Bộ luật dân sự năm 2005 3 Nghị quyết 02/2004 Hội đồng thẩm phán về việc hướng dẫn giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình 4 Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 13 ... di sản của ông A mới được chia theo pháp luật Nhưng vụ việc này, ông A có để lại di chúc Trong trường hợp này, bà C không nên khởi kiện ra Tòa và có thể thực hiện hòa giải ở địa phương Điều này có thể đem lại lợi ích cao hơn khi bà C theo kiện tại Tòa Bởi anh H dù có được thừa kế hợp pháp hay sử dụng đất ổn định nhưng lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên sẽ có một phần hoang mang Chính... Trường hợp, sau khi bà C được chuyên gia tư vấn chi tiết về tranh chấp này mà vẫn quyết định khởi kiện ra Tòa thì cần lưu ý: thẩm quyền giải quyết vụ việc này thuộc về Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 về 11 nguyên tắc giải quyết các vụ án thừa kế: Thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nhân dân nơi tài sản tồn tại hoặc tập trung nhiều tài sản nhất Hoặc cơ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 12, Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 12, Bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 12, 1 Một số bình luận của chuyên gia pháp lý về vụ việc theo pháp luật hiện hành, Quan điểm giải quyết vụ việc của chuyên gia tư vấn pháp lý

Từ khóa liên quan