Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán

113 407 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ NGA MÃ SINH VIÊN : A21735 CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Thị Nga Mã sinh viên :A21735 Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ động viên từ nhiều phía Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân trành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – Ths.Chu Thị Thu Thủy Cô người trực tiếp giảng dạy em thời gian học tập trường, cô tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận Ngoài ra, em muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long, người trực tiếp truyền đạt cho em kiến thức kinh tế từ môn học nhất, giúp em có tảng chuyên ngành học để hoàn thành đề tài nghiên cứu Bên cạnh em xin cảm ơn tới cô, chú, anh, chị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Văn Quán tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu để em hoàn thành khóa luận Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình người bạn bên cạnh giúp đỡ ủng hộ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Mặc dù, em cố gắng hoàn thiện khóa luận lực hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý Quý thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Nga LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Nga Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro loại rủi ro ngân hàng thương mại 1.2.2 Rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 12 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 13 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.3 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 24 1.4.1 Các nhân tố bên 24 1.4.2 Các nhân tố bên 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 28 2.2 Một số kết hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Phòng giao dịch Văn Quán 29 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Văn Quán 30 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Phòng giao dịch Văn Quán 31 2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phòng giao dịch Văn Quán 31 2.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phòng giao dịch Văn Quán 38 2.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 62 2.4.1 Các tiêu định lượng 62 2.4.2 Các tiêu định tính 67 2.5 Đánh giá hoạt động công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 69 2.5.1 Kết đạt 69 2.5.2 Những hạn chế tồn đọng 70 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 72 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN 77 3.1 Định hƣớng phát triển chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Phòng giao dịch Văn Quán 77 3.1.1 Nhận định chung môi trường kinh doanh định hướng phát triển chung toàn hệ thống VPBank 77 3.1.2 Định hướng phát triển chung Phòng giao dịch 78 3.1.3 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phòng giao dịch Văn Quán 79 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 80 3.2.1 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cho cán quản trị cán tác nghiệp PGD VPBank Văn Quán 80 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cán tín dụng 81 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát rủi ro tín dụng sau cho vay cán tín dụng 83 Thang Long University Library 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo cán tín dụng 83 3.2.5 Hoàn thiện công tác xử lý tổn thất sau cho vay 84 3.2.6 Một số giải pháp khác 86 3.3 Kiến nghị với Hội Sở Chính 86 3.3.1 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng 86 3.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội 89 DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Những biểu khoản tín dụng xấu sách tín dụng hiệu 14 Bảng 1.2 Các tiêu tài doanh nghiệp 15 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Văn Quán (2013 – 2015) .30 Bảng 2.2 Tình hình cho vay VPBank – Văn Quán (2013 - 2015) 31 Bảng 2.3 Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tín dụng VPBankVăn Quán (20132015) 36 Bảng 2.4 Cơ cấu dƣ nợ theo TSĐB 37 Bảng 2.5.Ba dấu hiệu cảnh báo rủi ro sớm 44 Bảng 2.6.Tỷ lệ % Khách hàng vi phạm dấu hiệu EWS VPBank Văn Quán giai đoạn 2013 - 2015 44 Bảng 2.7 Tỷ trọng tiêu tài 48 Bảng 2.8 Tỷ trọng tiêu phi tài 49 Bảng 2.9 Trọng số tiêu tài VPBank 49 Bảng 2.10 Phân loại, đánh giá rủi ro theo chất lƣợng khoản vay .50 Bảng 2.11 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân VPBank 53 Bảng 2.12 Xếp hạng Khách hàng VPBank Văn Quán (2013 – 2015) 54 Bảng 2.13 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng VPBank Văn Quán (2013 – 2015) 58 Bảng 2.14 Tình hình gia hạn nợ VPBank Văn Quán (2013 – 2015) .60 Bảng 2.15 Dƣ nợ tín dụng theo nhóm VPBank – Văn Quán (2013 – 2015) 62 Bảng 2.16 Chỉ tiêu hệ số nợ hạn VPBank – Văn Quán giai đoạn 20132015 64 Bảng 2.17 Hệ số thu nợ VPBank – Văn Quán giai đoạn 2013 – 2015 65 Bảng 2.18 Tỷ lệ trích lập DPRR VPBank – Văn Quán giai đoạn 2013 – 2015 .66 Bảng 2.19 Hệ số khả bù đắp rủi ro VPBank – Văn Quán (2013 -2015) 67 Bảng 2.20 Kế hoạch VPBank – Văn Quán năm 2015 – 2014 68 Bảng 2.21 Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn VPBank Văn Quán (2013 – 2015) 70 Bảng 3.1.Mục tiêu hoạt động năm 2016 – Phòng giao dịch Văn Quán 78 Biểu đồ 2.1.Tổng huy động vốn VPBank Văn Quán (2013 – 2015) .29 Thang Long University Library Tăng cường công tác giám sát rủi ro chặt chẽ sau cho vay để có thông tin xác cho lần giao dịch sau 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 3.2.1 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cho cán quản trị cán tác nghiệp PGD VPBank Văn Quán Quan tâm coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ: Từ nghiệp vụ chuyên môn tới phẩm chất đạo đức người cán Việc hoàn thiện quản trị RRTD phải tiến hành song song với việc nâng cao chất lượng lực đội ngũ cán quản trị điều hành cán có liên quan đến hoạt động quản trị RRTD cụ thể: Đối với đội ngũ cán quản trị điều hành: Trong điều kiện hội nhập đất nước điều kiện cạnh tranh gay gắt địa bàn, hoạt động kinh doanh NHTM, đặc biệt hoạt động tín dụng, lực quản trị điều hành đội ngũ cán quản trị RRTD có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nên hiệu quản trị điều hành NHTM có thân PGD VPBank Văn Quán Điều hành mạnh không đảm bảo hoạt động tín dụng có chất lượng hiệu mà tạo nên tính kỷ cương, thống chung, đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, động, sáng tạo nâng cao trách nhiệm cán bộ, qua thực nhiệm vụ có hiệu quả, hạn chế rủi ro không đáng có hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chung PGD Để nâng cao lực quản trị RRTD cán quản lý, PGD VPBank Văn Quán cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, quản lý dự án đầu tư, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro NH, đặc biệt quản trị RRTD thông qua cho cán điều hành VPBankVăn Quán tham gia thi thường niên VPBank “Trạng Nguyên VPBank”; thi luật, v.v… để giúp cho cán nâng cao hiểu biết kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Đồng thời, VPBank Văn Quán cần nâng cao kiến thức quản trị nguồn nhân lực cho cán điều hành, điều kiện giúp cho việc sử dụng người, việc, theo nguyên tắc “căn vị trí công việc để bố trí lao động cho phù hợp”, hạn chế rủi ro tác nghiệp, rủi ro tín dụng nâng cao lực quản lý, lực cạnh tranh PGD Đối với cán tín dụng, thẩm định quản trị rủi ro tín dụng: Để xây dựng đội ngũ cán giỏi, chuyên nghiệp, biết kinh doanh, có đạo đức, có trình độ lực đáp ứng yêu cầu công việc với suất chất lượng cao, PGD VPBank Văn Quán cần trọng thực theo sách Hội sở mặt sau: 80 Thang Long University Library Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBTD, bước xây dựng đội ngũ CBTD có đạo đức, có lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Cải cách hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, coi trọng lực trí tuệ tinh thần tạo điều kiện cho người phát huy hết khả để phục vụ cho NH ngày tốt Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ: thực trẻ hóa đội ngũ CBTD, cán quản lý rủi ro với tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính, kiến thức pháp luật, thị trường,… với kỹ phân tích đánh giá nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác Khuyến khích cán công nhân viên tự học thêm lớp nhằm nâng cao kiến thức, bổ trợ kiến thức chuyên môn phục vụ hàng ngày như: Thẩm định dự án, quản lý dự án đầu tư, kế toán doanh nghiệp, luật, ngoại ngữ, tin học,… thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập, đưa tiêu tự học tập cán vào tiêu chí để xét danh hiệu thi đua Thực chế độ phân phối thu nhập theo vị trí, kết công việc thực tế cá nhân, quan tâm đời sống tinh thần cán bộ, nhân viên, tôn trọng tài cá nhân phát huy lực, sở trường phát triển Khuyến khích vật chất cán làm tốt nhiệm vụ giao, tăng trưởng tín dụng lành mạnh, phát sinh nợ hạn; ngăn ngừa hạn chế RRTD,… Định kỳ hàng quý lãnh đạo phải phân tích, xếp loại cán theo thứ tự, để đề nghị Hội đồng lương xét tăng lương kinh doanh cho cán đạt tiêu chuẩn, từ tạo khí thi đua cán 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cán tín dụng Công tác thẩm định đóng vai trò quan trọng chất lượng tín dụng Thẩm định khâu để hạn chế RRTD, thực tốt công tác công tác quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo Thực tế cho thấy điều quan trọng để đảm bảo an toàn đồng vốn cho vay tài sản chấp mà tính khả thi phương án, dự án SXKD đơn vị vay vốn Nếu làm tốt công tác doanh nghiệp gặp khó khăn tài sản chấp họ lại có điều kiện để lập nên phương án sản xuất kinh doanh hiệu vay vốn NH, qua NH chủ động việc ngăn chặn dự án tài trợ cho dự án tốt cách hiệu Để nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cần tập trung vào vấn đề sau: Phân đội ngũ tín dụng thành nhóm khác phụ trách cho vay doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác nhau, từ tạo điều kiện cho CBTD có kiến thức sâu ngành nghề tiến hành thẩm định cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định 81 Các định cho vay phải dựa sở xác định hiểu rõ người vay: CBTD phải thực xem xét kỹ đối tượng KH nhiều mặt lực tài chính, lực pháp lý, khả lập phương án trả nợ, uy tín KH lần vay vốn trước, khó khăn tại, tình hình hoạt động SXKD, đối chiếu với KH đưa hồ sơ CBTD cần ý lựa chọn KH có hoạt động kinh doanh hiệu quả, làm ăn uy tín sẵn sàng trả nợ hạn cho PGD Đối với BCTC nay, báo cáo nhiều doanh nghiệp doanh nghệp tư nhân gửi cho NH thường có tính chất đối phó không theo chuẩn mực kế toán Bộ tài chính, tiêu tài thiếu độ tin cậy Để đảm bảo tính xác số liệu bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp cần tiến hành việc xác định số liệu doanh nghiệp việc kiểm tra sổ sách doanh nghiệp Trên sở tiến hành kiểm tra thực tế doanh nghiệp việc kiểm tra thực tế hóa đơn, hợp đồng kinh tế, kiểm tra kho hàng doanh nghiệp để loại bỏ số khoản mục không xác BCTC, để phản ánh xác thực tế hoạt động doanh nghiệp như: vào điều khoản toán hợp đồng kinh tế để xác định hợp đồng kinh tế hạn toán; vào sổ chi tiết khoản phải thu để xác định khoản phải thu khó đòi, khả thu hồi để loại bỏ khỏi khoản mục khoản phải thu; hay vào thực tế hàng kho doanh nghiệp để xác định loại hàng hóa tồn kho lâu, sử dụng tiếp không lý,… có nhiều khoản mục khác mà cán thẩm định làm rõ Việc loại bỏ tiêu khỏi bảng cân đối giúp cho cán thẩm định đánh giá xác sức mạnh tài thực doanh nghiệp Để việc thẩm định tình hình lực tài doanh nghiệp hiệu vệc yêu cầu có xác nhận tổ chức kiểm toán độc lập để tránh BCTC thiếu trung thực cần thiết, nhiên thực tế có doanh nghiệp có BCTC kiểm toán NH sử dụng báo cáo thuế sở thẩm định cán thẩm định để có báo cáo tương đối xác Nghiên cứu xem xét rủi ro doanh nghiệp: Rủi ro doanh nghiệp liên quan tới toàn chu kỳ tài sản doanh nghiệp, gồm có: cung, sản xuất, cầu thu nợ Việc xác định chu kỳ chuyển đổi tài sản doanh nghiệp giúp NH nhận biết rủi ro xảy giai đoạn xác định thời hạn cho vay hợp lý để đảm bảo thu hồi nợ 82 Thang Long University Library 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát rủi ro tín dụng sau cho vay cán tín dụng Sau cấp tín dụng CBTD phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay Mục đích việc kiểm tra sử dụng vốn vay KH nhằm phát ngăn chặn kịp thời việc KH sử dụng vốn sai mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng Đồng thời, việc thực thường xuyên kểm tra giúp NH giám sát quản lý dòng luân chuyển vốn vay để thu hồi nợ sau chu kỳ luân chuyển nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng đạt chất lượng cao Do đặc thù kinh doanh KH vay đa dạng nên việc kiểm tra sử dụng vốn vay phức tạp đòi hỏi CBTD phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khôn khéo chủ động lựa chọn phương án thời điểm kiểm tra thích hợp Đối với KH thường xuyên phát sinh vay vốn (trên lần/tháng) định kỳ hàng tháng CBTD tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn vay lần kiểm tra đột xuất (khi cần thiết), qua kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị để nắm bắt kịp thời tình hình KH; đơn vị phát sinh chậm 10 ngày giải ngân chuyển khoản chậm 05 ngày giải ngân tiền mặt CBTD phải kiểm tra việc sử dụng vốn vay Trường hợp phát đơn vị sử dụng sai mục đích yêu cầu đơn vị phải trả nợ trước hạn Chậm 05 ngày trước đến hạn trả nợ gốc, lãi CBTD có văn thông báo KH thu xếp nguồn trả nợ hạn, đôn đốc KH trả nợ theo lịch trả nợ thỏa thuận KH NH Định kỳ hàng năm phân tích, đánh giá ngành hàng, lĩnh vực hoạt động theo nhóm nhóm KH để định hướng đầu tư tín dụng phù hợp lâu dài đảm bảo an toàn hiệu Thực sách KH, ngành hàng có chọn lọc, nâng cao chất lượng tín dụng Ngoài NH phải thực kiểm tra cân đối nợ vay hàng quý thông qua báo cáo toán quý đơn vị định kỳ 06 tháng tiến hành phân tích đảm bảo nợ vay 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo cán tín dụng Một nguyên tắc quan trọng xem xét định cho vay dựa vào tính khả thi phương án, dự án xin vay; lực uy tín KH vay… Tuy nhiên, biến động kinh tế, trị,… nằm dự đoán NH mà phương án, dự án không hiệu dự tính ban đầu gây tổn thất cho NH Vì vậy, NH cần tính đến ràng buộc trách nhiệm KH vay tài sản để đảm bảo cho khoản vay, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay hay bảo đảm tài sản bên thứ ba để phòng ngừa rủi ro cho 83 khoản vay dự án trung dài hạn, thời gian thu hồi vốn dài, rủi ro biến động thị trường lớn Ngân hàng cần phân loại đánh giá KH để áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay thích hợp cho KH Trường hợp lựa chọn biện pháp cho vay đảm bảo tài sản chấp nên áp dụng với khoản vay có mức độ an toàn thật cao, KH đáp ứng đủ điều kiện quy định NH cho vay bảo đảm, KH VIP mà NH muốn trì mối quan hệ tín dụng lâu dài Tuy nhiên, NH nên tiếp tục đề nghị bổ sung TSĐB đưa tài sản thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào làm bảo đảm tiền vay Khi áp dụng hình thức bảo đảm tiền vay tài sản chấp cần phải ý tài sản phải đủ tính pháp lý để xảy rủi ro xử lý trả nợ cho NH Vì vậy, sử dụng để đảm bảo cho khoản vay đó, tài sản phải định giá để trường hợp KH không trả nợ việc lý tài sản giúp cho NH thu hồi nợ gốc, lãi chi phí khác (nếu có) Thực tế tài sản làm đảm bảo tiền vay phong phú, đa dạng định giá tài sản cần ý đến tính chất an toàn TS là: tính ổn định giá trị TS suốt thời gian thực nghĩa vụ đảm bảo; tính khoản TSĐB; TSĐB phải thị trường chấp nhận thời điểm, nơi; tính pháp lý quyền sở hữu, quyền sử dụng TS phải rõ ràng phải thực ưu tiên toán đăng ký giao dịch bảo đảm Ngoài ra, để hạn chế rủi ro NH cần yêu cầu KH mua bảo hiểm TS nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, bảo hiểm kho nguyên liệu, hàng hóa xuất nhập khẩu,… Đồng thời, với đặc thù doanh nghiệp mà đưa tiêu quản lý doanh nghiệp mức khác nhau: tỷ lệ hàng tồn kho, công nợ phải thu tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn… 3.2.5 Hoàn thiện công tác xử lý tổn thất sau cho vay Hiện nay, chi nhánh VPBank áp dụng biện pháp sử dụng công cụ bảo hiểm chứng khoán hóa khoản nợ vay để xử lý tổn thất sau cho vay PGD quy mô nhỏ nên việc áp dụng biện pháp chưa trọng, việc hoàn thiện công tác xử lý tổn thất sau cho vay VPBank Văn Quán biện pháp cần phải đưa vào sử dụng để giảm thiểu RRTD đem lại cho PGD Sử dụng công cụ bảo hiểm Rủi ro tín dụng xuất phát từ nguyên nhân mà NH không lường trước Vì vậy, sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng 84 Thang Long University Library Ưu điểm biện pháp sử dụng bảo hiểm tín dụng rủi ro tín dụng xảy ó n khắc phục cách tốt hậu rủi ro đó, nhiên, nhược điểm ện pháp phải đóng khoản phí bảo hiểm trước mắt bi nhiều người lại có xu hướng coi trọng lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, thêm vào đó, ngành bảo hiểm nước ta chưa thực phát triển đạt đến mức độ tạo dựng niềm tin cho KH nên nhiều KH NH không hứng thú việc mua sử dụng bảo hiểm tín dụng Hiện nay, NHTM Việt Nam gần không sử dụng công cụ sử dụng sản phẩm tính phức tạp thủ tục thẩm định thủ tục vay vốn có nguy vốn cao (như cho vay mua xe, tàu thuyền đánh bắt xa bờ,…) Tuy nhiên, việc phòng ngừa rủi ro tín dụng xảy cần phải đặt lên hàng đầu dẫn đến việc sử dụng công cụ bảo hiểm đóng vai trò quan trọng Vì vây, VPBank nói chung hay PGD Văn Quán nói riêng cần đưa công cụ bảo hiểm điều kiện để vay vốn Chất lượng tín dụng cao tỷ lệ bảo hiểm RRTD thấp, RRTD KH tăng lên, VPBank cần yêu cầu tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tín dụng cao Rõ ràng, việc tăng lên khoản bảo hiểm cần thiết để bù đắp cho mát dự kiến cao khoản tín dụng khả khoản tín dụng không hoàn trả Ngoài ra, PGD cần kết hợp thêm số công cụ bảo hiểm cho nguồn thu nợ thứ hai cách: Yêu cầu KH mua bảo hiểm tài sản chấp, giải thích rõ lợi ích mà KH có rủi ro xảy bên bảo hiểm toán hộ nợ vay Xem xét kỹ tính pháp lý TSĐB, tuân thủ thủ tục pháp lý, công chứng đăng ký đầy đủ TSĐB theo quy định trước giải ngân Hiện nay, bảo hiểm người vay PGD áp dụng sản phẩm tín chấp, thẻ tín dụng Vì thế, nên mở rộng hình thức bảo hiểm trước mắt KH lớn tuổi độ tuổi bảo hiểm, làm việc ngành nghề có độ rủi ro cao: cho vay mua xe ô tô, xe tải, xe chở khách, bất động sản, tàu thuyền nhằm đảm bảo khả toán khoản tín dụng có rủi ro xảy Chứng khoán hóa khoản cho vay Chứng khoán hóa tài sản đòi hỏi NH phải dành riêng nhóm TSĐB cho khoản vay mua nhà chấp cho vay tiêu dùng bán thị trường chứng khoán phát hành tài sản Khi tài sản toán, NH chuyển khoản toán cho người sở hữu chứng khoán mua bán tự Còn NH nhận lại phần vốn bỏ để có tài sản sử dụng nguồn vốn chi trả cho chi phí hoạt động hay tạo sản phẩm Chứng khoán hóa khoản vay giúp: cho phép thực yêu cầu đầu tư hay tiêu 85 NH, đảm bảo tính khoản cho khoản vay đóng băng; đồng thời NH thu thêm khoản lệ phí qua việc quản lý khoản vay chứng khoán hóa Trong quản lý khoản vay chứng khoán hóa, NH đưa khoản cho vay khỏi bảng cân đối kế toán, giúp loại trừ RRTD xảy 3.2.6 Một số giải pháp khác Hoàn thiện chức phận dự đoán yếu tố môi trường kinh tế xã hội (hiện Ban Dự báo Thống kê Kinh tế), thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh : lạm phát, trị, tỷ giá hối đoái, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường hàng hóa, đặc biệt thị trường nông lâm thủy hải sản, … Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo tiếp thị, quảng bá thương hiệu để đông đảo KH hiểu rõ sách tín dụng VPBank Đây biện pháp góp phần nâng cao hiệu quản trị RRTD Bởi chi nhánh, PGD có hội chủ động tiếp cận KH, chủ động thu hút KH tiềm năng, có uy tín, tiếp cận dự án có hiệu vay Mặt khác, giúp KH hiểu năm rõ sách tín dụng VPBank, có ý thức vay trả nợ NH Tổ chức tốt Hội nghị Khách hàng, định kỳ hàng năm, chi nhánh, PGD tổ chức hội nghị KH để sơ tổng kết mối quan hệ phối hợp kinh doanh ngân hàng khách hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ đến KH Qua hội nghị, chi nhánh, PGD thông báo thay đổi quy chế, chế NH tới KH để NH chấp hành tốt quy định vè quản lý tín dụng giúp KH khai thác có hiệu dịch vụ NH Đồng thời,qua hội nghị tiếp thu ý kiến KH, NH có thêm thông tin nhu cầu KH, khắc phục tồn tại, yếu hoạt động kinh doanh để tăng sức cạnh tranh thị trường, thu hút KH 3.3 Kiến nghị với Hội Sở Chính 3.3.1 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Với tư cách đơn vị chủ quản toàn hệ thống VPBank, nơi có phòng ban chuyên trách đảm nhiệm công tác hoạch định sách tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, nơi tiếp nhận sách NHNN, pháp luật, phòng ban kế hoạch kinh doanh, phòng đầu tư, marketing,… Hội sở cần thực hiện: Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Việc hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro Hội sở định ban hành sách Vì vậy, VPBank Văn Quán cần cập nhật nhanh chóng, đầy đủ các quy trình hệ thống đo lường rủi ro để từ có sở đánh giá thực chất KH phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro xác Việc đánh 86 Thang Long University Library giá thực chất KH từ thẩm định vào công cụ đo lường rủi ro bước giảm thiểu RRTD tiềm ẩn tương lai cách có hiệu Hệ thống thông tin khách hàng: Để hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng VPBank cần có liệu thông tin mạnh, cập nhật đại Vì trước hết NH cần hoàn thiện hệ thống thông tin nội thông qua biện pháp sau: VPBank Văn Quán cần bảo đảm hệ thống thông tin khách hàng (CIC) phải cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất, xác để phục vụ cho việc thẩm định, xét duyệt tín dụng Có vậy, bảo đảm hạn chế RRTD cho VPBank Văn Quán Cần áp dụng triệt để, tối đa thông tin phần mềm hỗ trợ hệ thống VPBank (T24) để ngăn chặn tình trạng KH có nợ hạn hệ thống VPBank từ đưa định cấp tín dụng xác Muốn vậy, trung tâm thông tin VPBank phải đưa xác đầy đủ KH có nợ hạn hệ thống Cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên, hiệu với Trung tâm thông tin tín dụng NHNN, NHTM khác, khai thác thông tin phòng ngừa rủi ro qua nguồn khác, kể nước để cung cấp thông tin cho hệ thống VPBank nói chung PGD Văn Quán nói riêng Lập tổ chuyên trách thực quản lý, thu thập, xử lý, cung cấp thông tin chi tiết theo danh mục đầu tư, lĩnh vực cho vay, KH, khoản vay,… để phận kinh doanh phân tích đánh giá danh mục đầu tư phục vụ công tác quản trị điều hành hoạt động cho vay Cần ban hành quy chế thông tin nội hệ thống quy định trách nhiệm quyền hạn chi nhánh PGD việc cung cấp thông tin sử dụng thông tin Thiết lập hệ thống thông tin nội có khả nắm thông tin danh mục đầu tư, đặc biệt nhóm KH liên quan nhằm trợ giúp cho phận quản trị rủi ro Cần thiết lập thỏa ước dành phần chi phí nhằm thu thập mua thông tin từ quan cung cấp thông tin chuyên nghiệp nhằm khai thác kịp thời thông tin tình hình kinh tế, tình hình phát triển số ngành, lĩnh vực mà NH thực đầu tư 87 Hệ thống đo lường rủi ro tín dụng: Tiếp theo NH cần hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Trên sở hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ, NH tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Nếu hệ thống thông tin liệu NH đại cập nhật thường xuyên việc áp dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng tiến hành cách thuận lợi Sau đây, em xin đưa số giải pháp để cải thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng sau: Rà soát lại hệ thống chấm điểm xếp hạng KH cá nhân để thiết lập hệ thống phân hạng KH cá nhân theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam Hình thành tổ chuyên nghiệp gồm cán chuyên gia có khả phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin thu thập kết chấm điểm, từ đưa dự báo tương lai khả trả nợ KH, tiềm mặt hàng, lĩnh vực kinh tế, nắm bắt sách Nhà Nước, ngành phạm vi nước địa phương cách kịp thời để trợ giúp cho NH việc hoạch định sách cho vay nói chung khoản vay nói riêng Đưa công nghệ vào việc xếp hạng tín dụng PGD, NH sử dụng công nghệ đại có chất lượng việc đánh giá KH, dự án đầu tư dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thông tin cần thiết liên quan đến KH lưu trữ phân tích phục vụ cho công tác đánh giá chia sẻ thông tin với PGD, chi nhánh khác hệ thống Cần nghiên cứu sử dụng thêm mô hình đo lường nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng NH Đầu tiên cần bổ sung thêm mô hình đo lường RRTD theo danh mục cho vay Việc xây dựng hệ thống đo lường đại việc đo lường RRTD áp dụng thuật toán mô hình hay xác suất, nhiên thực tế việc áp dụng mô hình toán cần có khoảng thời gian cần thiết Điều này, đòi hỏi cán quản trị RRTD cần có chuyên môn kinh nghiệm cao để phân tích, nhận định mức độ rủi ro thông qua tiêu tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn, tỷ lệ bù đắp từ dự phòng rủi ro Do đó, cần lựa chọn tìm kiếm CBTD có lực kinh nghiệm lĩnh vực quản trị RRTD thông qua chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn với sách trọng dụng nhân tài Hoàn thiện sách khách hàng: Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt NH việc giữ chân KH cũ, thu hút KH theo hướng đa dạng hóa thành phần từ cá nhân đến tổ chức kinh tế để mở rộng thị phần phân tán, né tránh rủi ro điều vô cần thiết Vì vây, việc hoàn thiện sách KH việc làm nên làm Hiện VPBank Văn Quán nói riêng hệ thống VPBank Văn Quán nói chung phân loại KH 88 Thang Long University Library theo tiêu chí như: Tiêu chí quy mô tổ chức hoạt động; tiêu chí thực sách ưu đãi KH chiến lược quan trọng hay dựa vào tiêu chí đóng góp nghề nghiệp để phân loại KH Tuy nhiên, việc xây dựng sách KH cần phải hoàn thiện theo giải pháp sau: Phân loại KH theo tiêu chí khứ lẫn dự đoán tương lai tiền gửi toán, chất lượng tín dụng, thu nhập mang lại cho NH,v.v… để từ NH áp dụng lãi suất phù hợp cho vay huy động, ưu tiên giao dịch sách phù hợp khác phù hợp với nhóm KH phân loại Ví dụ KH mục tiêu VPBank KH cá nhân KH doanh nghiệp vừa nhỏ Trong nhóm KH này, VPBank cần phân loại KH thành nhóm khác dựa mức độ tiềm doanh nghiệp, phương án sản xuất kinh doanh khả thi để có sách tín dụng hợp lý đảm bảo chất lượng tín dụng an toàn Yếu tố tâm lý KH, phong tục tập quán nên quan tâm cách đặc biệt có hệ thống theo dõi tập trung toàn hệ thống Thu thập thông tin từ nhân viên phận trực tiếp tiếp xúc với KH để có sách chăm sóc KH phù hợp với nhóm đối tượng KH NH phải thường xuyên trao đổi, tham khảo thăm dò ý kiến KH để tạo mối quan hệ tốt đẹp có góp ý hữu ích từ KH 3.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội VPBank cần thiết lập chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng cách hiệu để giám sát vận động vốn tín dụng từ cho vay đến thu hồi hết nợ từ KH Kết hợp việc kiểm tra kiểm soát nội với việc đào tạo nghiệp vụ kiểm tra trình sử dụng vốn vay KH cán làm công tác tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro Tăng cường, bổ sung cán chuyên trách làm việc phận kiểm tra nội có đủ lực trình độ trải qua kinh nghiệm thực tế làm cho vay Hội sở chi nhánh, PGD Ban hành quy trình làm việc cho công tác kiểm tra nội nhằm tránh tình trạng hoạt động cách tùy tiện, không mang tính chuẩn mực cao Quy trình công tác kiểm tra nội bao gồm thời gian kiểm tra, nội dung kiểm tra, trách nhiệm phận kiểm tra, hình thức xử lý vi phạm quy định sách cho vay Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra tính tuân thủ sách cho vay phận thực hoạt động cho vay thông qua kiểm tra khoản vay: kiểm tra hồ sơ cho vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo nợ vay để phát vướng mắc quy trình nghiệp vụ, từ có nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Đồng thời, thông qua kiểm tra ngăn chặn kịp thời tượng làm sai, mưu lợi cá nhân… để nhằm ngày làm chất lượng tín dụng VPBank 89 Kiểm tra việc thực định hướng, sách Hội sở định hướng mặt hàng, lĩnh vực đầu tư, áp dụng công cụ quản trị RRTD chi nhánh, PGD phòng ban Hội sở Kiểm tra văn hóa doanh nghiệp, phong cách phục vụ KH cán Cần ban hành mức độ xếp hạng vi phạm đơn vị kinh doanh (ví dụ: Vi phạm mức độ A,B,C) trình kiểm tra có quy định mức xử lý vi phạm mức độ vi phạm cụ thể Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị RRTD NH Đồng thời, việc kiểm tra, kiểm soát phải tiến hành cách thường xuyên, rộng khắp không kiểm tra nội PGD, chi nhánh mà Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội Hội sở tổ chức đoàn kiểm tra kiểm tra tất chi nhánh, PGD báo trước kiểm tra Cùng với đó, chi nhánh, PGD kiểm tra chéo với Có mởi bảo đảm kết kiểm tra khách quan có hiệu Ngoài ra, Hội sở cần thường xuyên mở lớp huấn luyện, đào tạo, thi để nâng cao nghiệp vụ đặc biệt kiến thức pháp luật kỹ quản trị rủi ro tín dụng Ban hành hướng dẫn kịp thời chủ trương, sách Chính Phủ NHNN cho chi nhánh, PGD Hội sở nên tăng cường việc kiểm soát chi nhánh, PGD thông qua hình thức kiểm soát từ xa kiểm tra chỗ KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng PGD năm 2016 hướng tới mục tiêu năm 2017 toàn hệ thống VPBank, chương đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Từ đó, giúp cho công tác quản trị RRTD toàn hệ thống VPBank nói chung PGD Văn Quán nói riêng đạt hiệu tốt 90 Thang Long University Library KẾT LUẬN Hiện nay, nhiều năm tới hoạt động tín dụng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, hoạt động đem lại thu nhập lớn cho VPBank nói riêng toàn hệ thống ngân hàng nói chung Song phát triển tín dụng, mở rộng cho vay phải đôi với tăng cường quản trị rủi ro tín dụng, kiểm soát nợ xấu, nợ hạn ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, với diễn biến phức tạp khó lường thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, thiên tai, trị, pháp luật, v.v… làm cho rủi ro tín dụng ngày phức tạp Thời gian qua, ngân hàng nói chung, ngân hàng VPBank nói riêng coi vấn đề quản trị rủi ro tín dụng quan trọng công tác quản trị có nhiều biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Song kết đạt chưa thực mong muốn Do vậy, việc tìm giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng lâu dài Vì không ngừng tăng cường hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng có tính cấp bách Do em chọn công tác Quản trị rủi ro tín dụng làm trọng tâm nghiên cứu Qua trình thực tập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Văn Quán, em tìm hiểu biết ưu nhược điểm máy quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Với kiến thức học trường, em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng VPBank Văn Quán với mong muốn giúp ngân hàng phát triển đạt nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh Mặc dù có nhiều cố gắng, với thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức chưa sâu thiếu kinh nghiệm thực tế nên em không tránh khỏi thiếu sót Vì vây, em mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến quý thầy cô để khóa luận em hoản thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Nga TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Diệu (2011), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo tài giai đoạn 2013 – 2015 tài liệu mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Văn Quán cung cấp Thông tư số 02/2013/TT – NHNN PeterS.Rose (2003), Commercial bank management ThomasP.Fitch (2000), Dictionary of banking terms, Barron’s Edutional, Inc, N.Y 10 http://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp Thang Long University Library PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân VPBank STT Chỉ tiêu Tuổi Trình độ học vấn Biểu điểm 18 – 25 tuổi 25 – 40 tuổi 40 – 60 tuổi >60 tuổi 15 20 10 Trên đại học Đại học/ Cao đẳng Trung học Dưới trung học 20 15 -5 Chuyên môn Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu 25 15 5 năm 10 15 20 Chủ/Tự mua Thuê Với gia đình Khác 30 12 Độc thân 5 người 10 -5 Nghề nghiệp Thời gian công tác Tình trạng nhà Cơ cấu gia đình Thu nhập cá nhân/ năm >120 triệu 36-120 triệu 12-36 triệu 240 triệu 72-240 triệu 24-72 triệu 500 triệu 100-500 triệu 20-100 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Nga, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN 77, ƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm