Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk

26 352 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2016, 09:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TẠ THỊ PHƯƠNG LOAN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ðÔNG - CHI NHÁNH ðẮK LẮK Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nẵng – Năm 2016 Công trình ñược hoàn thành ðẠI HỌC ðÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ðẶNG TÙNG LÂM Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS HỒ VIẾT TIẾN Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Tài Ngân hàng họp ðắk Lắk vào ngày tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế ðà Nẵng, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài - Hoạt ñộng cho vay hoạt ñộng truyền thống mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng thương mại từ 70% ñến 80% ñồng thời hoạt ñộng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng ñến hoạt ñộng phát triển Ngân hàng thương mại - Chính chất lượng khoản vay, quản trị tốt khỏan vay ñóng vai trò ñịnh ñến hoạt ñộng, tồn phát triển Ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam có biến ñộng khôn lường, yếu tố nguyên nhân gây rủi ro hoạt ñộng cho vay ngày ña dạng phức tạp Trong quản trị rủi ro hoạt ñộng kiểm soát rủi ro nội dung quan trọng nhiều vấn ñề ñặt cần giải ñây công tác thực tác nghiệp nhằm ngăn ngừa, né tránh, giảm thiểu rủi ro ñể ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng ngân hàng - Từ vấn ñề ñược ñặt trên, ñịnh chọn nội dung “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðông – chi nhánh ðắk Lắk” ñề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn ñề sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt ñộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - ðánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt ñộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðông – Chi nhánh ðắk Lắk - ðề xuất giải pháp kiến nghị nhằm kiểm soát tốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Phương ðông – Chi nhánh ðắk Lắk ðối tượng phạm vi nghiên cứu - ðối tượng: ðề tài nghiên cứu sở lý luận thực tiễn công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðông - Chi nhánh ðăk Lăk Phạm vi: + Về nội dung ñề tài: Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp OCB ðắk Lắk + Về thời gian: giai ñoạn 2013-2015 Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp gì? Những tiêu chí ñể ñánh giá kết kiểm soát rủi ro tín dụng? - Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðông- Chi nhánh ðăk Lăk ñã ñược thực nào? ðã ñạt ñược kết gì? Còn tồn vấn ñề gì? - Những giải pháp ñể hoàn thiện công tác rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðôngChi nhánh ðăk Lăk? Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh biến ñộng dãy số qua năm, phương pháp lịch sử phương pháp logic Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðông- CN ðăk Lăk Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðôngChi nhánh ðăk Lăk Tổng quan tài liệu tham khảo CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay doanh nghiệp a Khái niệm cho vay doanh nghiệp NHTM b ðặc ñiểm cho vay doanh nghiệp 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp b ðặc ñiểm rủi ro tín dụng - Rủi ro mang tính gián tiếp - Rủi ro có tính chất ña dạng phức tạp - RRTD có tính tất yếu tồn gắn liền với hoạt ñộng tín dụng NHTM c Nguyên nhân rủi ro tín dụng Những nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng + Do sách tín dụng không chặt chẽ, không rõ ràng + Sự yếu ñội ngũ cán bao gồm lực phẩm chất ñạo ñức + Ngân hàng trọng lợi tức + Do cạnh tranh không lành mạnh với ngân hàng khác ñể mong muốn có tỷ trọng cho vay nhiều + Thiếu giám sát quản lý sau cho vay Những nguyên nhân thuộc phía khách hàng + Khách hàng cố ý gian lận, lừa ñảo số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản Việc khách hàng gian lận gây rủi ro cho ngân hàng thể qua hoạt ñộng người ñi vay có tư cách cố tình không trả nợ ngân hàng lừa ñảo ngân hàng bỏ trốn + Trường hợp khách hàng có trình ñộ kém, lực quản lý yếu nên ñưa phương án kinh doanh ñạt hiệu nên việc trả nợ ngân hàng khó khăn Nguyên nhân khác: + Môi trường tự nhiên: Có biến ñổi thời tiết, khí hậu, có thiên tai xảy ñiều khiến ngân hàng phải ñối mặt với nguy RRTD cao + Tình hình trị không ổn ñịnh làm lòng tin dân chúng, nhà ñầu tư nước, DN ngân hàng + Môi trường pháp lý: Một khuôn khổ pháp lý ñồng bộ, quán ñiều chỉnh hoạt ñộng kinh tế ñiều kiện cần thiết ñảm bảo cho thị trường hoạt ñộng hiệu + Môi trường kinh tế: Khi kinh tế tăng trưởng ổn ñịnh hoạt ñộng tín dụng tăng trưởng, rủi ro ngược lại d Ảnh hưởng rủi ro tín dụng ñến hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội e Quản trị rủi ro tín dụng NHTM Khái niệm quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp Nội dung quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp Quá trình quản trị rủi ro tín dụng gồm 04 nội dung: Nhận dạng, ño lường, kiểm soát tài trợ RRTD 1.2 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Là việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược trình nhằm chủ ñộng ñiều khiển, biến ñổi rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng cách kiểm soát tần suất, mức ñộ rủi ro tổn thất giới hạn tự ñịnh 1.2.2 ðặc ñiểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt ñộng ñược thực nhằm giảm thiểu rủi ro trước rủi ro xảy - ðối với khách hàng DN thông tin ñầy ñủ, từ ñó kết XHTDNB công tác thẩm ñịnh thường tốt Do vậy, việc né tránh RRTD thông qua việc lựa chọn khách hàng vay tốt, có nguy rủi ro ñược thực có hiệu - Số lượng khách hàng DN vay nên CBTD dễ dàng công tác giám sát sau cho vay, ñiều giúp cho việc ngăn ngừa RRTD cho vay DN ñược thực tốt - TSðB DN vay vốn thường ña dạng có giá trị lớn, RRTD xảy việc xử lý TSðB ñể thu hồi nợ thường khó khăn - Khả thiệt hại, tổn thất có RRTD xảy cho vay DN thường nhiều so với quy mô khoản vay lớn 1.2.3 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại a Né tránh rủi ro cho vay doanh nghiệp - Lựa chọn khách hàng cho vay thông qua kết XHTDNB - Lựa chọn hội cho vay thông qua thẩm ñịnh hồ sơ vay vốn b Ngăn ngừa rủi ro cho vay doanh nghiệp - Thực phân quyền phán tín dụng - Xây dựng sách, quy trình cho vay chặt chẽ - Thu nợ trước hạn - Kiểm tra sau cho vay c.Giảm thiểu tổn thất cho vay doanh nghiệp - Áp dụng hình thức, quy trình cho vay - Giảm hạn mức cho vay, tạm dừng chấm dứt cho vay - Hạn chế tổn thất việc áp dụng ñiều khoản nội dung hợp ñồng tín dụng, hợp ñồng bảo ñảm tiền vay - ðịnh giá khoản vay - Áp dụng biện pháp bảo ñảm tiền vay - Trích lập dự phòng rủi ro d Chuyển giao rủi ro ña dạng hóa rủi ro - Chuyển giao rủi ro cho người kinh doanh rủi ro (các công ty bảo hiểm) - Sử dụng công cụ phái sinh - Chứng khoán hóa - ða dạng hóa ñầu tư tín dụng 1.2.4 Các tiêu chí ñánh giá kết kiểm soát RRTD a Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo mức ñộ rủi ro b Tỷ lệ nợ xấu cho vay DN tổng dư nợ cho vay DN c Chỉ tiêu tỷ lệ xóa nợ ròng d Mức giảm tỷ lệ lãi treo e Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể cho vay DN tổng dư nợ cho vay DN 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñến kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Nhân tố bên b Nhân tố bên CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðẮK LẮK 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðẮK LẮK 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðĂK LĂK 2.2.1 Hoạt ñộng cho vay khách hàng doanh nghiệp OCB ðắk Lắk 2.2.2 Thực trạng sử dụng phương thức kiểm soát rủi ro a Mục tiêu kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp OCB ðắk Lắk giai ñoạn 2013 – 2015 Với kết ñạt ñược năm qua, ñồng thời dựa tình hình thực tế kinh tế, xã hội ñịa phương, ñịnh hướng chung OCB, Chi nhánh xây dựng mục tiêu kiểm soát RRTD giai ñoạn 2013 – 2015 sau: Bảng 2.1 Kế hoạch kiểm soát RRTD giai ñoạn 2013 – 2015 ðơn vị tính: Triệu ñồng TT Tên tiêu Tỷ lệ nợ xấu/TDN (%) Tỷ lệ nợ nhóm II/TDN (%) KH 2013 KH 2014 KH 2015 1,5% 0,5% 0,3% 1% 1% 1% Số tiền trích lập DPRR 4.000 3.000 4.500 Dư lãi treo nội bảng 4.000 3.000 2.000 KH thu hồi nợ XLRR kỳ 800 1.000 1.500 Nguồn: OCB ðắk Lắk Nhìn chung, tiêu kế hoạch ñược Chi nhánh xây dựng tương ñối chi tiết vừa tầm Tuy nhiên, mục tiêu ñược xây dựng sở liệu khứ, việc xây dựng chưa vào ñiều kiện kinh doanh Chi nhánh thời kỳ, chưa bám sát với thực tế hoạt ñộng Chi nhánh; vậy, chưa phù hợp với tình hình kinh doanh Chi nhánh ñịa bàn b Các biện pháp OCB ðắk Lắk thực ñể kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp Nhóm phương thức nhằm né tránh rủi ro Tại OCB ðắk Lắk, việc né tránh rủi ro ñược thực thông qua việc xác ñịnh mức ñộ rủi ro khách hàng theo nguyên tắc khách hàng có mức ñộ rủi ro thấp, chế ưu ñãi cho khách hàng cao Phân khúc nhóm khách hàng doanh nghiệp: Thẩm ñịnh khách hàng: Công tác thẩm ñịnh khách hàng ñược thực chuyên viên Quan hệ khách hàng chi nhánh Nội dung thẩm ñịnh khách hàng doanh nghiệp bao gồm nội dung chính: thẩm ñịnh pháp lý, lực; thẩm ñịnh tình hình tài chính; thẩm ñịnh tình hình quan hệ tín dụng TCTD khác; thẩm ñịnh phương án vay vốn nhằm ñánh giá khách hàng có khả trả ñược nợ hay không; thẩm ñịnh tài sản ñảm Xếp hạng tín dụng nội OCB ðắk Lắk ñã thực công tác xếp hạng khách hàng ñầy ñủ trước cho vay tiến hành ñánh giá lại ñịnh kỳ Hệ thống xếp hạng tín dụng OCB ñánh giá tiêu ñối với khách hàng doanh nghiệp theo thứ tự sau: A3,A4, A5, B1, B1, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5 ðánh giá hoạt ñộng né tránh rủi ro OCB ðắk Lắk Với hoạt ñộng nhằm né tránh rủi ro chi nhánh góp phần ñáng kể cho chi nhánh việc lựa chọn khách hàng ñược khách hàng tốt ñể ñịnh tín dụng tương ứng với khách hàng 10 Nhóm phương thức nhằm ngăn ngừa rủi ro Hiện tại, giai ñoạn hoạt ñộng cho vay, OCB ñều có chốt kiểm tra, kiểm soát hội sở - tập trung phòng Kiểm soát giải ngân tín dụng, phòng Quản lý tài sản bảo ñảm Trung tâm Tái thẩm ñịnh – phê duyệt tín dụng ðối với công tác giải ngân, chứng từ ñều phải ñược phòng Kiểm soát giải ngân kiểm tra, kiểm soát trước giải ngân cho khách hàng ðể kiểm soát trình cho vay, ñịnh kỳ (theo quy ñịnh OCB 03 năm/lần) có ñợt kiểm tra trực tiếp khoản vay chi nhánh phòng Giám sát tín dụng và/hoặc phòng Kiểm toán nội thực Ngoài ra, sau giải ngân, hồ sơ (hợp ñồng tín dụng, hợp ñồng chấp, khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi toán) ñều phải ñược chuyển sang phòng Kế toán ñể chấm hậu kiểm * Ngân hàng Phương ðông có quy ñịnh tỷ lệ ñảm bảo an toàn hoạt ñộng tín dụng, ñó có quy ñịnh cụ thể giới hạn cấp tín dụng ñối với khách hàng nhóm khách hàng có liên quan *Dựa kết phân khúc khách hàng, OCB ñã xác ñịnh giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng, tỷ lệ tham gia tài trợ vốn TCTD vào phương án kinh doanh, thời hạn cho vay * Hoạt ñộng kiểm tra sau cho vay chi nhánh ñược thực gồm biện pháp sau: Theo dõi khoản vay ñể kịp thời ñôn ñốc thu hồi nợ; kiểm tra mục ñích sử dụng vốn vay, vật tư ñảm bảo nợ vay; theo dõi, thu thập thông tin bổ sung, kiểm tra phân tích hiệu vốn vay, theo dõi phân tích tình hình thực kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh/dự án ñầu tư, tình hình tài khách hàng thông qua báo cáo ñịnh kỳ khách hàng, qua tiếp xúc viếng thăm khách hàng nguồn khác ðánh giá công tác ngăn ngừa rủi ro OCB ðắk Lắk: Thành công: ðối với quy ñịnh việc cấp tín dụng cho khách 11 hàng nhóm khách hàng liên quan, trình thực OCB ðắk Lắk ñã thực tuân theo tỷ lệ quy ñịnh thông tư 06/2016/TT-NHNN trước quy ñịnh ñược ban nên rủi ro liên quan ñến nhóm khách hàng ñã ñược hạn chế cách tối ña Hạn chế Kiểm soát dựa hồ sơ, chứng từ chi nhánh chụp gửi hệ thống kiểm tra nên có rủi ro chi nhánh cố ý làm giả hồ sơ nhằm mục ñích giải ngân cho khách hàng Công tác thực kiểm soát sau cho vay ñược thực cách thụ ñộng, sơ sài, mang tính chất ñối phó nhiều áp lực tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng Bên cạnh ñó, công việc ñược thực phụ thuộc lớn vào số liệu tình hình hoạt ñộng khách hàng cung cấp, chi nhánh gặp nhiều khó khăn kiểm chứng tính xác chưa ñáp ứng ñược mặt hiệu quả, dẫn ñến Chi nhánh thiếu chủ ñộng kịp thời việc ñưa giải pháp khắc phục Nhóm phương thức giảm thiểu rủi ro Các biện pháp ñảm bảo tiền vay: Theo quy ñịnh OCB, tất khoản vay chi nhánh ñều có tài sản ñảm bảo, dư nợ vay tín chấp Hiện nay, OCB ñã có quy ñịnh việc phân loại tài sản bảo ñảm, dựa việc phân loại tài sản bảo ñảm kết hợp với kết xếp hạng tín dụng nội phân khúc khách hàng mà OCB ðắk Lắk xây dựng sách cấp tín dụng phù hợp tỷ lệ cho vay dựa tài sản bảo ñảm, tỷ lệ cho vay tín chấp, tỷ lệ cho vay dựa khoản phải thu hàng tồn kho… ðịnh giá khoản vay ñể áp dụng lãi suất cho vay: Hiện tại, việc áp dụng lãi suất cho vay ñối với khoản vay cho vay OCB ðắk Lắk ñược tiêu chí như: lãi suất quy ñịnh tối thiểu ñối với sản phẩm; kỳ hạn khoản vay (ngắn, trung, dài hạn); theo ñề xuất phận kinh doanh 12 Áp dụng ñiều khoản hợp ñồng: Hiện nay, Chi nhánh việc soạn thảo hợp ñồng tín dụng hợp ñồng ñều dựa vào mẫu soạn sẵn OCB, nội dung hợp ñồng thể ñược nội dung như: số tiền vay, phương thức cho vay, lãi suất, thời hạn, quyền nghĩa vụ bên cho vay bên vay, tài sản bảo ñảm, cách thức giải tranh chấp yêu cầu chi nhánh bổ sung thêm ñiều kiện khác nhằm áp dụng riêng cho khách hàng cụ thể - Nhận xét: Công tác quản lý tài sản ñảm bảo tồn số mặt hạn chế: chưa chủ ñộng việc theo dõi biến ñộng giá trị, trạng tài sản bảo ñảm, ñịnh giá tài sản ñịnh kỳ ñột xuất giám sát yêu cầu phòng Giám sát tín dụng phòng Quản lý tài sản bảo ñảm Việc ñịnh giá tài sản sau cho vay ñược thực sơ sài, mang tính chất ñối phó Công tác ñịnh giá khoản vay chưa ñược triển khai thực chi nhánh Chính vậy, lãi suất áp dụng cho khoản vay ñược thực theo quy ñịnh chung, chưa tương ứng với mức ñộ rủi ro khoản vay ñó, chưa có phân loại khoản vay áp dụng sách khác khoản vay có mức ñộ rủi ro khác nhau, ñối với khoản vay có mức ñộ rủi ro cao chưa áp dụng phần bù rủi ro vào lãi suất cho vay Việc soạn thảo hợp ñồng cho vay ñược thực theo mẫu soạn thảo sẵn, áp dụng chung cho tất khách hàng, quy ñịnh ñiều kiện ñiều khoản riêng cho khách hàng Nhóm phương thức chuyển giao ña dạng hóa rủi ro Mua bảo hiểm tín dụng bảo hiểm tài sản: Tại chi nhánh thực yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm ñiều kiện cho vay chủ yếu ñối với tài sản bảo ñảm mà pháp luật bắt buộc Thực bảo lãnh ngân hàng, sử dụng công cụ phái sinh chứng khoán hóa khoản vay: Ngân hàng Phương ðông chi nhánh ðắk Lắk chưa triển khai biện pháp 13 Mua bán nợ thông qua Công ty Quản lý Tài sản Các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC): Hiện tại, công tác bán nợ xấu thuộc nhóm khách hàng doanh nghiệp cho VAMC ñược thực nhiên hạn chế OCB ðắk Lắk nhận thấy hoạt ñộng bán nợ cho VAMC chất không thực mang lại hiệu Có nguyên nhân nêu sau: Nợ xấu ñã ñược bán cho VAMC TCTD trực tiếp xử lý, chưa tách bạch rõ ràng chủ thể mua nợ chủ thể bán nợ nên hiệu xử lý nợ VAMC thấp Nếu bán nợ cho VAMC, TCTD phải thực trích lập dự phòng hàng năm 20% giá trị trái phiếu VAMC năm Như vậy, TCTD không ñược chủ ñộng việc trích lập dự phòng ñối với khoản nợ ñã bán cho VAMC, số nợ bán cho VAMC nhiều ñồng nghĩa với số tiền trích lập dự phòng lớn, chi phí tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh TCTD ða dạng hóa ngành nghề lĩnh vực cho vay 2.3 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI OCB ðẮK LẮK 2.3.1 Sự cải thiện cấu nhóm nợ Bảng 2.2 Sự cải thiện cấu nhóm nợ OCB ðắk Lắk ðơn vị tính: Triệu ñồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Nợ nhóm 247.673 98,20% 569.563 98,52% Nợ nhóm 427 0,17% 5.350 Nợ nhóm 250 0,10% Nợ nhóm 3.865 Nợ nhóm Năm 2015 993.819 99,56% 0,93% 3.519 0,35% 699 0,12% 0% 1,53% 2.265 0,39% 0% 0% 223 0,04% 882 0,09% (Nguồn: OCB ðắk Lắk) Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh nằm giới hạn cho phép 14 NHNN, ñó cao năm 2013 (1,8%), năm OCB ðắk Lắk cố gắng việc quản lý nợ xấu, ñảm bảo an toàn cho khoản vay tỷ lệ nợ xấu ñược giảm xuống 0,5% Trong suốt năm 2015, nợ ñủ tiêu chuẩn chiếm tỷ trọng 97%, nợ cần ý có xu hướng giảm từ 2,16% ñầu năm xuống 1,75% thời ñiểm 31/12/2015, nợ xấu 0,37% 2.3.2 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.3 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu OCB ðắk Lắk ðơn vị tính: Triệu ñồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ KHDN Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu Nợ nhóm – Tỷ lệ nợ nhóm -5 Năm Năm Năm 2013 2014 2015 Tăng trưởng 14/13 15/14 252.215 578.100 998.220 129% 73% 4.115 3.187 882 -23% -72% 1,63% 0,55% 0,09% -66% -84% 4.542 8.537 4.401 88% -48% 1,80% 1,48% 0,44% -18% -70% (Nguồn: OCB ðắk Lắk) Nợ xấu OCB ðắk Lắk có xu hướng giảm xuống giá trị tỷ lệ, theo ñó tỷ lệ nợ xấu ñược ñảm bảo theo quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước Riêng năm 2014, giá trị nợ từ nhóm ñến nhóm ñơn vị tăng lên 88% (tương ñương với 3.995 triệu ñồng so với năm 2013) nhiên năm tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng lên 129% nên tỷ lệ lại giảm xuống (giảm 18%) thấp nhiều so với tỷ lệ cho phép Ngân hàng Nhà nước ðến cuối năm 2015, tình hình nợ xấu nợ hạn OCB ðắk Lắk ñã giảm xuống cách ấn tượng giá trị lẫn tỷ lệ so với năm trước ñó bối cảnh quy mô cho vay tăng trưởng mạnh mẽ ðể ñạt ñược ñiều ñó nhờ việc OCB ðắk Lắk trọng công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, ñặc biệt ý 15 ñến nhóm nợ hạn, tập trung trì tỷ lệ 2%/tổng dư nợ ñối với nhóm Từ ngày thành lập ñến nay, hoạt ñộng tín dụng chi nhánh chưa thực xoá nợ cho khoản vay doanh nghiệp 2.3.3 Mức giảm tỷ lệ lãi treo Bảng 2.4 Mức giảm tỷ lệ lãi treo OCB ðắk Lắk ðơn vị tính: Triệu ñồng Chỉ tiêu Lãi treo phát sinh Lãi treo thu ñược Lãi treo tồn ñọng Năm 2013 Năm 2014 5.971 2.516 3.455 6.224 3.065 3.159 Tỷ lệ thay ñổi (%) Năm 2015 2014/2013 2015/2014 6.916 4% 11% 4.833 22% 58% 2.083 -9% -34% (Nguồn: OCB ðắk Lắk) Qua bảng số liệu thấy tỷ lệ lãi treo phát sinh tăng lên suốt giai ñoạn phân tích, nhiên tỷ lệ tăng lãi treo thấp tỷ lệ tăng tổng dư nợ Các tiêu lãi treo thu ñược tăng lên lãi treo tồn ñọng cuối kỳ giảm xuống thể hướng tích cực cho tình hình rủi ro cho vay doanh nghiệp lợi nhuận từ hoạt ñộng không bị ảnh hưởng nhiều 2.3.4 Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể cho vay DN Bảng 2.5 Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay DN OCB ðắk Lắk ðơn vị tính: Triệu ñồng Chỉ tiêu Dư nợ Trích lập DPRR năm Dự phòng rủi ro cuối năm Dự phòng rủi ro chung Dự phòng rủi ro cụ thể Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Tỷ lệ DPRR cụ thể/DPRR cuối năm 2013 252.215 785 2.525 1.261 1.264 1,00% 50,06% 2014 578.100 4.155 3.986 2.891 1.095 0,69% 27,47% 2015 998.220 3.418 5.388 4.991 397 0,54% 7,37% (Nguồn: OCB ðắk Lắk) 16 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro hàng năm có xu hướng giảm xuống rõ rệt giai ñoạn phân tích, ñến năm 2015 khoảng 0,54% (chỉ ½ so với thời ñiểm năm 2013) So với năm 2013, giá trị trích lập dự phòng rủi ro tăng lên 2,853 tỷ ñồng Việc trích lập dự phòng rủi ro tăng lên mặt giá trị giai ñoạn hoạt ñộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng lên mạnh mẽ, dư nợ cuối năm 2015 tăng gấp lần so với năm 2013, ñó tỷ lệ trích lập dự phòng chung tăng lên 3,73 tỷ ñồng dự phòng cụ thể giảm 867 triệu ñồng Tỷ lệ dự phòng cụ thể cho vay DN tổng dư nợ cho vay DN giảm xuống suốt giai ñoạn phân tích cho thấy hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp giai ñoạn ñang mang lại hiệu quả, tỷ lệ rủi ro thấp 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ðỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðĂK LĂK 2.4.1 Những mặt thành công - Tỷ lệ nợ xấu ñược kiểm soát 1% tổng dư nợ - OCB ðắk Lắk chưa phải thực xóa nợ ròng cho khoản vay với nhóm khách hàng doanh nghiệp - Việc tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro hàng năm giảm xuống 2.4.2 Những mặt hạn chế - ðã có quy ñịnh nội dung kiểm soát quy trình cho vay cho phận tham gia vào trình cấp tín dụng thực sơ sài, chưa ñảm bảo chất lượng, nhiều sai sót - Chi nhánh chưa ñưa giới hạn an toàn, hạn mức tín dụng ñối với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có mức ñộ rủi ro cao dẫn ñến việc dư nợ cho vay ñang tập trung vào số ngành doanh nghiệp lớn - Tỷ lệ cho vay trung dài hạn có xu hướng tăng lên giá 17 trị tỷ lệ tổng dư nợ, ñiều tạo áp lực mặt rủi ro lâu dài ñối với hoạt ñộng cho vay chi nhánh có yếu tố tiêu cực ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh khách hàng trường hợp Ngân hàng Nhà nước thay ñổi sách - Nguồn gốc số liệu báo cáo tài chưa ñáng tin cậy báo cáo tài ñược kiểm toán thiếu minh bạch làm ảnh hưởng ñến việc chấm ñiểm xếp hạng tín dụng DN - Công tác nhận diện dấu hiệu cảnh báo sớm chưa ñược triển khai thực cách chủ ñộng hoạt ñộng cho vay chi nhánh, chưa thực ñi sâu vào hoạt ñộng kiểm soát sau giải ngân, từ ñó thiếu thông tin khách hàng, dài hạn bị ñộng việc ứng phó với RRPS hoạt ñộng cho vay 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân chủ quan - Chưa xây dựng ñược báo cáo phân tích ngành ñịa bàn hoạt ñộng - Chưa có phận quản lý rủi ro riêng việt, phận cho vay doanh nghiệp chuyên trách riêng - Chưa xây dựng ñược hệ thống cung cấp thông tin, cảnh báo tín dụng ñầy ñủ ñể hỗ trợ, phục vụ cho công tác thẩm ñịnh kiểm soát rủi ro - Sự tuân thủ quy trình tín dụng Chi nhánh có thời ñiểm chưa nghiêm thiếu thận trọng, hoạt ñộng cho vay ñể xảy sai xót - Công tác ñào tạo nguồn nhân lực chưa ñược chuẩn bị kịp thời, số chuyên viên có lực hạn chế, dẫn ñến sai sót trình cho vay - Chính sách tín dụng hạn chế, số ñiểm chưa phù hợp với thực tế: sách lãi suất áp dụng chưa linh hoạt; sách tài sản ñảm bảo lỏng lẻo 18 - Các phương thức kiểm soát chưa ñược thực ñầy ñủ, triển khai chưa hiệu b Nguyên nhân khách quan - Do sức ép cạnh tranh gay gắt, áp lực mở rộng tín dụng, tăng thị phần ñã làm cho ngân hàng nới lỏng hạ thấp tiêu chuẩn, ñiều kiện cấp tín dụng - Do quy mô hoạt ñộng chi nhánh nhỏ nên hạn chế nguồn lực, công nghệ - Nguyên nhân ảnh hưởng tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng, thời gian vừa qua xảy khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dẫn ñến hoạt ñộng doanh nghiệp trở nên khó khăn, thua lỗ, ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng - Môi trường cung cấp thông tin thiếu khó kiểm chứng 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðẮK LẮK 3.1 CÁC CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 3.1.1 ðịnh hướng tín dụng OCB ðăk Lăk 3.1.2 Dự báo nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kiểm soát thời gian tới 3.1.3 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp OCB ðăk Lăk 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI OCB ðĂK LĂK 3.2.1 Hoàn thiện nội dung phương thức kiểm soát a Né tránh rủi ro - Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh - Thẩm ñịnh tình hình quan hệ tín dụng - Thẩm ñịnh hoạt ñộng kinh doanh khách hàng - Thẩm ñịnh tình hình tài b Ngăn ngừa rủi ro - Kiểm soát chặt chẽ mục ñích sử dụng vốn - ðịnh kỳ tổ chức rà soát ñánh giá chất lượng danh mục tín dụng - Cần chủ ñộng tổ chức thực thường xuyên hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh c Giảm thiểu rủi ro - Sử dụng ñiều khoản hợp ñồng ñể hạn chế rủi ro - Thời gian cho vay, phân kỳ trả nợ vay sát so với ñặc ñiểm, chu kỳ kinh doanh khách hàng - Nâng cao công tác quản lý tài sản bảo ñảm 20 - Mặc dù nội OCB chưa có quy ñịnh sách áp dụng lãi suất cho vay theo mức ñộ rủi ro khoản vay ñển giảm thiểu rủi ro hoạt ñộng cho vay, chi nhánh cần chủ ñộng bổ sung thêm sách cộng thêm phần bù rủi ro vào lãi suất cho vay d Chuyển giao rủi ro ña dạng hóa rủi ro - Mua bảo hiểm tài sản, mua bảo hiểm tín dụng - Sử dụng công cụ phái sinh - ða dạng hóa cho vay nhằm phân tán rủi ro - Không tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực: - Không nên dồn vốn ñầu tư vào khách hàng - ða dạng hoá sản phẩm tín dụng - Cho vay ñồng tài trợ 3.2.2 Xây dựng ñược hệ thống dấu hiệu cảnh báo khoản vay có vấn ñề nhằm có hướng xử lý kịp thời trước xảy tổn thất Rủi ro tín dụng ẩn chứa khoản cho vay có vấn ñề, ñược biểu nhiều dấu hiệu Qua thực tiễn hoạt ñộng tín dụng ñánh giá khoản vay hạn, rút số dấu hiệu người ñi vay ñó cảnh báo ñối với cán tín dụng, với ngân hàng Việc hệ thống hóa ñược dấu hiệu cách cụ thể thực quan trọng giúp ngân hàng có kế hoạch hành ñộng nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu ñược rủi ro 3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ cho hoạt ñộng kiểm soát rủi ro Chi nhánh cần thông qua trình tuyển dụng, sử dụng, ñào tạo, nuôi dưỡng ñội ngũ cán chuyên môn hoá có kinh nghiệm quản lý RRTD, cần thường xuyên phối hợp với ñơn vị liên quan tổ chức khóa ñào tạo bồi dưỡng kiến thức ñể nâng 21 cao lực ñánh giá, ño lường, phân tích RRTD cho cán thẩm ñịnh 3.2.4 Xây dựng hoàn thiện sách tín dụng OCB ðắk Lắk cần xây dựng ñược sách tín dụng dựa ñịnh hướng phát triển chi nhánh ñịnh hướng phát triển tín dụng hệ thống, ñánh giá thực trạng dự báo xu hướng phát triển ñịa phương ngành kinh tế ñịa bàn Bên cạnh ñó, chi nhánh cần hạn chế việc cho vay ñịa bàn nhằm kiểm soát tốt khoản vay, ñẩy mạnh hoạt ñộng cho vay ngắn hạn nhằm giảm tỷ lệ cho vay trung dài hạn theo quy ñịnh Thông tư 06/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành 3.2.5 Xây dựng hoàn thiện hệ thông thông tin hỗ trợ cho công tác thẩm ñịnh quản lý khoản vay Xây dựng phận chuyên xử lý lưu trữ thông tin khách hàng, thị trường có dự báo, cảnh báo ñịnh hướng ñể làm nguồn liệu cho phận khác tham khảo có nhu cầu OCB ðăkLăk phải xây dựng diễn ñàn trao ñổi tình thực tế ñể người trao ñổi, học tập rút kinh nghiệm, tránh lặp lại thiếu sót ñã gây rủi ro trước ñây 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ðỐI VỚI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG 3.3.1 Kiến nghị với hội sở - Nên xây dựng sách cho vay ñối với doanh nghiệp cách chặt chẽ, ñặc biệt quy ñịnh cho vay có tài sản ñảm bảo hàng tồn kho khoản phải thu áp dụng ñối với khách hàng doanh nghiệp - Xây dựng phận thu thập, hệ thống hóa cập nhật thông tin vĩ mô kinh tế, thông tin ngành nghề lĩnh vực kinh doanh về: Giá cả, thị trường, tình hình phát triển ngành nghề, quy hoạch vùng miền, mạnh, xu hướng sản phẩm, ñể có thông tin 22 giúp công tác thẩm ñịnh cho vay thuận lợi tin cậy - Thành lập Phòng/Bộ phận thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp chuyên thực báo cáo phân tích chi tiết ngành kinh tế ñể hỗ trợ ñơn vị kinh doanh việc xây dựng ñịnh hướng phát triển tín dụng phù hợp hỗ trợ ñược cán tín dụng thông tin chuyên ngành mà ñể tìm hiểu - Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng trường hợp: cho vay vượt thẩm quyền phán quyết, nghi ngờ ñảo nợ, khách hàng thành lập, không ñủ tài sản ñảm bảo theo quy ñịnh, cho vay lòng vòng nhóm khách hàng có liên quan, khác hàng không hoạt ñộng kinh doanh, chia tách chia nhỏ dự án ñể ñịnh cho vay thẩm quyền, cho vay trùng lắp chi nhánh - Xây dựng phận giám sát khoản vay thu hồi nợ ñộc lập chịu quản lý trực tiếp từ Giám ñốc chi nhánh nhằm hạn chế tối ña phát sinh nợ xấu nâng cao hiệu xử lý nợ xấu - Hoàn thiện hệ thống phân loại khách hàng vay vốn bổ sung thêm phân khúc nhóm ngành ñể có sách tín dụng phù hợp với ñịa bàn hoạt ñộng ñơn vị kinh doanh, từ kết xây dựng lại giới hạn cấp tín dụng theo phân khúc khách hàng nhóm ngành kinh tế - Xây dựng sách lãi suất cho vay theo hướng bổ sung thêm phần bù rủi ro ñối với khoản vay co mức ñộ rủi ro cao 3.3.2 Kiến nghị ñối với ngân hàng nhà nước - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng - ðiều hành sách tiền tệ hiệu - Công tác tra, giám sát - ðề xuất với phủ phê duyệt việc thay ñổi cách thức mua bán nợ xấu Công ty Quản lý tài sản Các Tổ chức Tín dụng Việt Nam theo hướng hỗ trợ Tổ chức tín dụng việc xử lý 23 nợ xấu, giảm tỷ lệ trích lập dự phòng ñối với khoản trái phiếu ñặc biệt VAMC phát hành mua nợ xấu Tổ chức tín dụng, ñẩy mạnh hoạt ñộng mua nợ theo giá thị trường 3.3.3 Kiến nghị ñối với phủ - Hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh ñể khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, ñồng thời bảo vệ lợi ích ñáng cho ngân hàng - Trong hoạch ñịnh sách, cần cân ñối mục tiêu phát triển kinh tế ổn ñịnh tiền tệ mà phải quan tâm ñến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay ñổi ñịnh hướng ñột ngột gây ảnh hưởng không nhỏ ñến lợi ích NHTM + Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu ñồng bộ, không phù hợp với thực tế ñể hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao không ñơn hướng dẫn nghiệp vụ + Hoàn thiện quy ñịnh pháp lý liên quan ñến bảo ñảm tiền vay, ñể NH thực ñầy ñủ thủ tục công chứng, ñăng ký ñối với tài sản ñảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản ñảm bảo cách nhanh chóng + Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế, thúc ñẩy kinh tế phát triển ổn ñịnh, tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững ñể hội nhập quốc tế - Phê duyệt việc thay ñổi cách thức mua bán nợ xấu Công ty Quản lý tài sản Các Tổ chức Tín dụng Việt Nam theo hướng hỗ trợ Tổ chức tín dụng việc xử lý nợ xấu, giảm tỷ lệ trích lập dự phòng ñối với khoản trái phiếu ñặc biệt VAMC phát hành mua nợ xấu Tổ chức tín dụng, ñẩy mạnh hoạt ñộng 24 mua nợ theo giá thị trường - Xây dựng sách ưu ñãi nhằm phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, từ ñó hỗ trợ ñược hoạt ñộng VAMC việc giải khoản nợ xấu ñã ñược mua lại KẾT LUẬN Kiểm soát rủi ro tín dụng phần nội dung quản trị rủi ro, hoạt ñộng gắn liền với việc thực quy trình cho vay, quản lý nợ vay khoản vay cụ thể cán lĩnh vực cấp tín dụng chi nhánh kinh doanh trực tiếp Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, nói hoạt ñộng kiểm soát rủi ro bước mang tính triển khai thực trực tiếp Tuy nhiên tác ñộng nhiều nhân tố khách quan chủ quan nên hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng chi nhánh nhiều mặt hạn chế khó khăn vướng mắc ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Chính vướng mắc khó khăn thực nên hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng chưa ñạt ñược chất lượng theo yêu cầu, nhiều tồn ñã dẫn ñến chất lượng tín dụng giảm ðây vấn ñề ñặt không ñối với NHTM mà ñòi hỏi quan tâm ñúng mức, kịp thời phối hợp giải quan chức Nội dung ñề tài tập trung vào việc phân tích thực trạng tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng, ñó nhấn mạnh ñến cho vay ñối tượng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương ðông Chi nhánh ðăkLăk ñể tìm ưu ñiểm, nhược ñiểm khó khăn vướng mắc việc thực hiện, từ ñó ñưa hướng hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng Nội dung ñề xuất giải pháp hoàn thiện ñặc biệt trọng vào nội dung phạm vi mà chi nhánh thực ñược, có số ñề xuất ñối với Ngân hàng TMCP Phương ðông, Ngân hàng Nhà nước Chính phủ [...]... dự phòng cụ thể trong cho vay DN trên tổng dư nợ cho vay DN giảm xuống trong suốt giai ñoạn phân tích cho thấy hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp trong giai ñoạn này ñang mang lại hiệu quả, tỷ lệ rủi ro là rất thấp 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ðỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðĂK LĂK 2.4.1 Những mặt thành công - Tỷ lệ nợ xấu ñược kiểm soát dưới 1% tổng... hoạt ñộng kiểm soát trong thời gian tới 3.1.3 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại OCB ðăk Lăk 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI OCB ðĂK LĂK 3.2.1 Hoàn thiện nội dung của từng phương thức kiểm soát a Né tránh rủi ro - Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh - Thẩm ñịnh tình hình quan hệ tín dụng - Thẩm ñịnh về hoạt ñộng kinh doanh của khách hàng - Thẩm... ñến hoạt ñộng của các doanh nghiệp trở nên khó khăn, thua lỗ, ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng - Môi trường cung cấp thông tin thiếu và khó kiểm chứng 19 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ðÔNG CHI NHÁNH ðẮK LẮK 3.1 CÁC CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 3.1.1 ðịnh hướng tín dụng OCB ðăk Lăk 3.1.2... hướng tích cực cho tình hình rủi ro cho vay doanh nghiệp và lợi nhuận từ hoạt ñộng này không còn bị ảnh hưởng nhiều 2.3.4 Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể trong cho vay DN Bảng 2.5 Tỷ lệ dự phòng rủi ro trong cho vay DN tại OCB ðắk Lắk ðơn vị tính: Triệu ñồng Chỉ tiêu Dư nợ Trích lập DPRR trong năm Dự phòng rủi ro cuối năm Dự phòng rủi ro chung Dự phòng rủi ro cụ thể Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Tỷ lệ DPRR... trong nội bộ OCB chưa có quy ñịnh về chính sách áp dụng lãi suất cho vay căn cứ theo mức ñộ rủi ro của khoản vay nhưng ñển giảm thiểu rủi ro trong hoạt ñộng cho vay, chi nhánh cần chủ ñộng bổ sung thêm chính sách cộng thêm phần bù rủi ro vào lãi suất cho vay d Chuyển giao rủi ro và ña dạng hóa rủi ro - Mua bảo hiểm tài sản, mua bảo hiểm tín dụng - Sử dụng công cụ phái sinh - ða dạng hóa trong cho vay. .. hình kiểm soát rủi ro tín dụng, trong ñó nhấn mạnh ñến cho vay ñối tượng là doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phương ðông Chi nhánh ðăkLăk ñể tìm ra các ưu ñiểm, nhược ñiểm và những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện, từ ñó ñưa ra hướng hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nội dung ñề xuất các giải pháp hoàn thiện ñặc biệt chú trọng vào những nội dung trong. .. quy trình cho vay, quản lý nợ vay các khoản vay cụ thể của cán bộ trong lĩnh vực cấp tín dụng tại các chi nhánh kinh doanh trực tiếp Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, có thể nói hoạt ñộng kiểm soát rủi ro là bước mang tính triển khai thực hiện trực tiếp Tuy nhiên do tác ñộng của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan nên hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh vẫn còn nhiều mặt hạn chế... mỗi giai ñoạn của hoạt ñộng cho vay, OCB ñều có chốt kiểm tra, kiểm soát tại hội sở - tập trung tại phòng Kiểm soát giải ngân tín dụng, phòng Quản lý tài sản bảo ñảm và Trung tâm Tái thẩm ñịnh – phê duyệt tín dụng ðối với công tác giải ngân, mọi chứng từ ñều phải ñược phòng Kiểm soát giải ngân kiểm tra, kiểm soát trước khi giải ngân cho khách hàng ðể kiểm soát quá trình cho vay, ñịnh kỳ (theo quy ñịnh... xếp hạng khách hàng hiện nay chưa phù hợp với thực tế hoạt ñộng của chi nhánh, nhất là ñối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (khách hàng mục tiêu của OCB ðắk Lắk) dẫn ñến chưa hỗ trợ và phát huy ñầy ñủ cho hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng nhưng cũng góp phần ñáng kể cho Chi nhánh trong việc lựa chọn khách hàng và ra quyết ñịnh tín dụng 10 Nhóm phương thức nhằm ngăn ngừa rủi ro Hiện tại, ở mỗi giai... xếp hạng tín dụng nội bộ và phân khúc khách hàng mà OCB ðắk Lắk xây dựng các chính sách cấp tín dụng phù hợp như tỷ lệ cho vay dựa trên tài sản bảo ñảm, tỷ lệ cho vay tín chấp, tỷ lệ cho vay dựa trên khoản phải thu và hàng tồn kho… ðịnh giá khoản vay ñể áp dụng lãi suất cho vay: Hiện tại, việc áp dụng lãi suất cho vay ñối với từng khoản vay cho vay tại OCB ðắk Lắk ñược căn cứ trên các tiêu chí như: lãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk

Từ khóa liên quan