Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

115 186 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRANG CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRANG CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẨN KHOA HỌC: TS PHẠM NGỌC TOÀN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” công trình nghiên cứu thực hiện, với hƣớng dẫn, hỗ trợ từ Thầy TS Phạm Ngọc Toàn Các nội dung kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 Nguyễn Thị Phƣơng Trang ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp từ ngƣời khác Lời xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Hiệu Trƣởng Ban Giám Hiệu trƣờng Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho đƣợc có hội dự học lớp Cao học Kế toán (Niên khóa 2014 – 2016) nhà trƣờng Đồng thời c ũ n g xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô - ngƣời truyền đạt kiến thức cho suốt hai năm học cao học vừa qua trƣờng Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh Và vô cảm ơn Thầy TS Phạm Ngọc Toàn với tri thức tâm huyết tận tâm hƣớng dẫn qua học lớp, nhƣ buổi nói chuyện, thảo luận lĩnh vực kế toán Nếu lời dạy bảo, hƣớng dẫn tận tình thầy nghĩ Luận văn khó hoàn thành đƣợc Một lần xin chân thành cảm ơn thầy Cảm ơn tất bạn bè đồng môn lớp duyên đƣợc gặp nhau, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui công việc sống Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, ngƣời thân luôn hỗ trợ thƣờng xuyên động viên tinh thần suốt trình học tập hoàn thành đề tài nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 Nguyễn Thị Phƣơng Trang iii TÓM TẮT Việt Nam dần đổi bƣớc vào thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Từ tạo nhiều thay đổi to lớn môi trƣờng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sự thay đổi to lớn môi trƣờng kinh doanh đồng thời tạo hội thách thức cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành khoáng sản nói riêng Thách thức lớn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trƣờng, với đối thủ mạnh vốn, công nghệ, khôn ngoan việc sử dụng vốn, cách thức quản lý Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nhƣ làm để trì hiệu hoạt động kinh doanh, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp? Đây câu hỏi lớn không dễ trả lời doanh nghiệp ngành khoáng sản Xuất phát từ tầm quan trọng, nhƣ tính cấp bách vấn đề hiệu hoạt động kinh doanh cần thiết phải tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành khoáng sản, tác giả lựa chọn đề tài “Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” để nghiên cứu Mục tiêu tác giả nghiên cứu xem xét yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khoáng sản đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Luận văn tác giả trả lời câu hỏi: Yếu tố tác động? Mức độ tác động yếu tố? Kết nghiên cứu Việt Nam có giống với kết nghiên cứu nƣớc giới không? Mô hình giả thuyết nghiên cứu đƣợc xây dựng dựa sở lý luận hoạt động, sản phẩm khoáng sản, đặc thù doanh nghiệp ngành khoáng sản, số đánh giá hiệu kinh doanh, yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh số nghiên cứu có liên quan giới Nghiên cứu sử dụng số liệu 42 doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị iv trƣờng chứng khoán Việt Nam Các số liệu đƣợc truy xuất từ báo cáo tài đƣợc kiểm toán doanh nghiệp kỳ nghiên cứu từ năm 2010 – 2014 Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20 để xử lý liệu Kết nghiên cứu cho thấy, biến xem xét tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trƣởng, tỷ trọng tài sản cố định, thời gian hoạt động doanh nghiệp) có biến tác động đến hiệu kinh doanh đƣợc đo lƣờng số ROA biến: Tỷ lệ nợ tổng vốn (TLNA), Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (TLNB), Tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn (TLND), Tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản (GROW), Tỷ trọng tài sản cố định tổng tài sản (TSCD), Thời gian hoạt động doanh nghiệp (AGE) Trong biến: Tỷ trọng tài sản cố định tổng tài sản (TSCD) tác động theo chiều âm có tỷ lệ tác động mạnh đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các biến ý nghĩa thống kê biến quy mô doanh nghiệp (SIZE), biến tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng vốn (TLNC) Kết nghiên cứu tác giả phù hợp với số kết nghiên cứu có liên quan giới phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị phù hợp doanh nghiệp ngành khoáng sản nhằm cải thiện cấu vốn nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì nghiên cứu xem xét yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh đƣợc đo lƣờng góc độ tài tức số liệu, số đƣợc truy xuất từ báo cáo tài doanh nghiệp Do tác giả xin đƣợc đề xuất hƣớng tiếp cận cho nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh đƣợc đo lƣờng góc độ thị trƣờng, nghiên cứu yếu tố phi tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp v ABSTRACT Vietnam is gradually renewing and entered a period of industrialization Modernization, international economic integration From here would create enormous changes in the business environment of the enterprise The enormous changes in the business environment can simultaneously create opportunities and challenges for businesses in general and businesses in particular mineral boughs The biggest challenge that is the fierce competition of the market economy, with stronger opponents in capital, technology, wiser in the use of capital, management methods In conditions of fierce competition so how to maintain efficient business operations, generate profits for business? This is a great question and the answer is not easy for firms in the mineral sector… Stemming from the importance and urgency of the issues of business performance and the need to understand the factors affecting business performance in order to improve the competitiveness of businesses in minerals, the authors have chosen the theme "financial factors affecting business performance of the enterprise in the mineral sector listed on Vietnam's stock market" for research The objective of the authors in this study is to examine the financial factors affecting business performance of the mining industry is now listed on Vietnam's stock market Author's thesis will answer the questions: Which factors influence? The degree of impact of each factor? Findings in Vietnam have similar results in countries around the world ? The model and research hypothesis is based on the rationale for the operation, mineral products, the characteristics of the mineral industry enterprises, the indicators of business efficiency, impact factors business efficiency and some relevant research in the world The study used data from 42 enterprises listed mining industry Vietnam stock market The data were retrieved from the financial statements audited by firms in the study period from 2010 - 2014 The author uses SPSS 20 software for data processing The vi study results showed that, in the variables considered (debt ratio, firm size, growth, share of fixed assets, the uptime of business), variables affecting efficiency Business performance is measured by ROA is variable: debt to total capital (TLNA), debt to equity (TLNB), Rate of long-term debt to total capital (TLND), growth rate Head of total assets (GROW), Specific Gravity of fixed assets to total assets (fixed assets), duration of business operations (AGE) Which variables: proportion of fixed assets to total assets (fixed assets) Vertical negative impact and have the strongest impact rate to efficient business operation of the business The variables have no statistically significant variable firm size (SIZE), variable rate short-term debt to total capital (TLNC) was not statistically significant The research results of the author is also consistent with a number of research results relevant in the world and in accordance with business characteristics of the mineral industry enterprises in Vietnam for the period 2010-2014 based on study results, the authors propose appropriate recommendations for mining companies to improve capital structure and improve the efficiency of business operations of enterprises Because this study only looked at factors affecting business performance is measured in terms of financial metrics ie, index retrieved from the financial statements of the enterprise Therefore the author will propose approaches for further research are as follows: study of factors affecting business performance is measured in terms of the market, or the study of non-financial factors impact on the business performance of the enterprise vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xiii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ xiv ĐẶT VẤN ĐỀ: LÝ DO NGHIÊN CỨU: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU: KẾT CẤU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 NGHIÊN CỨU NƢỚC NGOÀI: viii 1.2 NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC: 12 1.3 NHẬN XÉT : 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: 19 2.1 2.1.1 Khái niệm: 19 2.1.2 Các số đo lƣờng, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh: 19 2.1.2.1 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 19 2.1.2.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): 20 2.1.2.3 Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): 21 CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 2.2 KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: 22 2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: 23 2.3.1 Cơ cấu vốn hiệu hoạt động kinh doanh: 23 2.3.2 Quy mô doanh nghiệp hiệu hoạt động kinh doanh: 25 2.3.3 Thời gian hoạt động doanh nghiệp hiệu hoạt động kinh doanh: 25 2.4 GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN: 26 2.4.1 Doanh nghiệp ngành khoáng sản: 26 2.4.1.1 Đặc thù hoạt động ngành khoáng sản: 27 85 Susan V Crosson, Jr Needles, Needles, Belverd E, Powers Marian (2008) “Principles of accounting”, Nhà xuất Boston: Houghton Mifflin, p 209 Có thể dowload tại: http://www.amazon.com/Principles-Accounting-Belverd-ENeedles/dp/113360305X Weixu Xiangzheng Xu Shoufeng Zhang (2005), “An Empirical Study on Relationship between Corporation Performance and Capital Structure” Có thể dowload tại: http://www.cqvip.com/QK/88595X/200504/23308934.html Woolridge, J Randall Gray Gary (2006) “Applied Principles of Finance” 10 XI Xiaomeng Hao Yong (2014), “An Empirical Study of the Relationship between Capital Structure and Financial Performance - Based on Neural Network Analysis” Có thể dowload tại: http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_4_Special_Issue_March_2014/5.pdf 11 Zuobao Wei, Feixue Xie, Shaorong Zhang (2005), “ Ownership structure and firm value in China’s privatized firm: 1991-2001” Có thể dowload từ: http://down.cenet.org.cn/upfile/47/2006213171257156.pdf PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách doanh nghiệp ngành khoáng sản: STT Mã chứng khoán Tên doanh nghiệp ALV Công ty cổ phần Khoáng Sản Vinas A lƣới AMC Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu BGM Công ty cổ phần Khoáng Sản & Luyện Kim Bắc Á BKC Công ty cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn BMC Công ty cổ phần Khoáng Sản Bình Định BMJ Công ty cổ phần Khoáng Sản Becamex C32 Công ty cổ phần Đầu Tƣ Xây Dựng 3-2 CMI Công ty cổ phần Việt Nam CTA Công ty cổ phần Vinavico 10 CVN Công ty cổ phần Vinam 11 CZC Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin 12 DHA 13 DHM 14 HGM Công ty cổ phần Hóa An Công ty cổ phần Thƣơng Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dƣơng Hiếu Công ty cổ phần Cơ Khí & Khoáng Sản Hà Giang 15 HLC Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin 16 KHB Công ty cổ phần Khoáng Sản Hòa Bình 17 KSA Công ty cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận 18 KSB Công ty cổ phần Khoáng Sản & Xây Dựng Bình Dƣơng 19 KSH Công ty cổ phần Đầu Tƣ & Phát Triển KSH 20 KSS Tổng công ty Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico 21 KTB Công ty cổ phần Đầu tƣ Khoáng sản Tây Bắc 22 LCM Công ty cổ phần Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai 23 MDC Công ty cổ phần Than Mông Dƣơng - Vinacomin 24 MIC Công ty cổ phần Kỹ Nghệ KS Quảng Nam 25 MIM Công ty cổ phần Khoáng Sản & Cơ Khí 26 MMC Công ty cổ phần Khoáng Sản Mangan 27 NBC Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin 28 NNC Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 29 PSB Công ty cổ phần Đầu Tƣ Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình 30 PTK Công ty cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh 31 PVB Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 32 PVC Tổng công ty Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí 33 PVD Tổng công ty Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí 34 PVS Tổng công ty Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam 35 SPI Công ty cổ phần Đá Spilit 36 SQC Công ty cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn 37 TC6 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin 38 TCS Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin 39 TDN Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 40 THT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin 41 TNT Công ty cổ phần Tài Nguyên 42 TVD Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin Phụ lục 2: Bảng liệu chạy hồi quy: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ROA TLNA TLNB TLNC TLND SIZE GROW TSCD AGE 0,158 0,208 0,436 0,302 10,48 0,236 0,122 0,022 0,168 0,382 0,35 0,04 10,83 0,098 0,512 0,016 0,082 0,09 0,078 0,004 11,356 1,7 0,57 0,03 0,192 0,28 0,382 0,002 11,16 0,16 0,522 0,266 0,23 0,304 0,192 0,082 11,384 0,14 0,328 11 0,2 0,246 0,294 0,224 0,104 10,97 0,038 0,262 0,056 0,288 0,344 0,304 0,03 11,478 0,1 0,318 0,034 0,57 1,306 0,52 0,05 11,29 0,602 0,39 -0,018 0,304 0,442 0,304 0,022 11,128 0,308 0,404 0,064 0,29 0,306 0,266 0,07 10,592 0,35 0,246 0,068 0,656 1,928 0,648 0,008 11,254 0,056 0,172 0,072 0,128 0,146 0,124 0,02 11,554 0,018 0,49 11 0,12 0,348 0,518 0,348 0,022 11,298 1,608 0,246 0,28 0,19 0,242 0,148 0,068 11,402 0,284 0,136 0,014 0,894 8,132 0,294 0,252 12,228 0,272 0,824 0,108 0,102 0,116 0,098 0,002 11,098 1,156 0,156 0,048 0,234 0,372 0,234 0,044 11,588 0,74 0,394 0,124 0,358 0,524 0,126 0,222 11,834 0,104 0,296 0,092 0,33 0,602 0,298 0,032 11,35 0,092 0,514 0,1 0,64 2,1 0,502 0,084 12,054 0,36 0,282 0,104 0,232 0,304 0,232 0,044 11,602 1,258 0,234 0,226 0,116 0,022 0,116 0,094 11,104 14,698 0,296 -0,016 0,776 3,496 0,388 0,206 11,956 0,186 0,674 -0,064 0,442 0,794 0,406 0,034 11,012 0,068 0,568 -0,014 0,566 1,324 0,464 0,104 10,94 0,26 0,518 0,126 0,26 0,364 0,256 10,656 0,08 0,188 0,024 0,734 2,806 0,436 0,298 12,026 0,094 0,63 0,202 0,244 0,312 0,244 11,364 0,19 0,09 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0,212 0,194 0,04 0,156 0,108 0,118 0,05 0,044 0,06 0,056 0,026 0,03 0,142 0,064 0,312 0,274 0,658 0,514 0,606 0,662 0,278 0,18 0,796 0,84 0,756 0,668 0,336 0,812 0,454 0,39 2,078 1,238 1,626 1,358 0,418 0,224 4,106 5,318 3,218 1,664 0,55 4,506 0,026 0,274 0,422 0,484 0,286 0,47 0,278 0,168 0,526 0,568 0,472 0,514 0,334 0,264 0,288 0,236 0,03 0,322 0,192 0,014 0,274 0,272 0,286 0,152 0,004 0,546 11,912 11,446 11,944 12,258 13,28 13,348 10,602 12,166 12,16 12,192 12,064 11,864 11,17 12,204 0,036 0,724 0,49 0,454 0,13 0,194 4,104 0,07 0,13 0,2 0,112 0,03 0,138 0,132 0,044 0,028 0,428 0,102 0,694 0,288 0,274 0,146 0,552 0,602 0,58 0,39 0,044 0,564 9 12 8 10 Phụ lục 3: Các bảng biểu luận văn: Descriptive Statistics N Minimum ROA 210 Valid N (listwise) 210 Maximum -.18 Mean 38 0891 Std Deviation 10034 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TLNA 210 00 90 4168 25601 TLNB 210 00 9.41 1.3195 1.72161 TLNC 210 00 81 3178 17237 TLND 210 00 60 1084 13735 SIZE 210 10.19 13.42 11.5614 64551 GROW 210 00 71.84 7663 5.13954 TSCD 210 00 88 3595 22073 AGE 210 6.00 12.00 7.9952 1.38860 Valid N (listwise) 210 Correlations ROA Pearson Correlation Sig tailed) N (1- TLNA TLNB TLNC TLND SIZE GROW TSCD AGE ROA 1.000 -.321 -.460 -.333 -.368 324 412 -.538 303 TLNA -.321 1.000 122 117 121 016 -.102 052 176 TLNB -.460 122 1.000 026 096 072 -.066 034 082 TLNC -.333 117 026 1.000 114 135 -.088 168 031 LND -.368 121 096 114 1.000 052 -.004 068 236 SIZE 324 016 072 135 052 1.000 -.088 272 032 GROW 412 -.102 -.066 -.088 -.004 -.088 1.000 -.002 -.112 TSCD -.538 052 034 168 068 272 -.002 1.000 277 AGE 303 176 082 031 236 032 -.112 277 1.000 ROA 000 000 000 164 063 001 000 069 TLNA 000 000 000 000 000 071 000 005 TLNB 000 000 000 000 000 169 000 118 TLNC 000 000 000 050 026 103 007 329 TLND 164 000 000 050 000 075 000 000 SIZE 363 000 000 026 000 103 000 000 GROW 001 071 169 103 075 103 091 053 TSCD 000 000 000 007 000 000 491 000 AGE 069 005 118 329 000 000 053 000 ROA 210 210 210 210 210 210 210 210 210 TLNA 210 210 210 210 210 210 210 210 210 TLNB 210 210 210 210 210 210 210 210 210 TLNC 210 210 210 210 210 210 210 210 210 TLND 210 210 210 210 210 210 210 210 210 SIZE 210 210 210 210 210 210 210 210 210 GROW 210 210 210 210 210 210 210 210 210 TSCD 210 210 210 210 210 210 210 210 210 AGE 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Model Summaryb Model R R Adjusted Square R Square 723a 523 504 Std Error Change Statistics of the R Square F Estimate Change Change 07066 523 df1 Durbindf2 Watson Sig F Change 27.557 201 000 1.534 a Predictors: (Constant), AGE, TLNC, GROW, TLND, TSCD, SIZE, TLNB, TLNA b Dependent Variable: ROA Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) -.011 110 TLNA -.150 064 TLNB 017 TLNC Beta Tolerance VIF -.100 921 -.382 -2.349 020 605 1.654 006 300 2.977 003 789 1.268 -.052 057 -.089 -.909 364 929 1.076 TLND 178 059 243 3.010 003 801 1.248 SIZE 007 010 046 666 506 506 1.978 GROW 004 001 222 4.479 000 968 1.033 TSCD -.326 028 -.718 -11.590 000 618 1.618 AGE 021 004 295 5.112 000 712 1.404 a Dependent Variable: ROA Model Summaryb Mod R R Square Adjusted el R Square 723 a 522 Std Error Change Statistics of the R Square F Estimate Change Change 505 07056 522 df1 31.517 Durbindf2 Sig F Watson Change 202 000 1.530 a Predictors: (Constant), AGE, TLNC, GROW, TLND, TSCD, TLNB, TLNA b Dependent Variable: ROA Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 059 030 TLNA -.139 062 TLNB 018 TLNC t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.950 053 -.355 -2.257 025 609 1.642 006 303 3.021 003 816 1.225 -.061 056 -.104 -1.093 276 920 1.086 TLND 183 058 251 3.140 002 794 1.259 GROW 004 001 221 4.474 000 968 1.033 TSCD -.330 028 -.725 -11.891 000 636 1.572 AGE 022 004 310 5.857 000 844 1.185 a Dependent Variable: ROA Correlations ROA Pearson Correlation Sig (1-tailed) N TLNA TLNB TLND GROW TSCD AGE ROA 1.000 -.321 -.460 -.368 412 -.538 303 TLNA -.321 1.000 122 121 -.102 052 176 TLNB -.460 122 1.000 096 -.066 034 082 TLND -.368 121 096 1.000 -.004 068 236 GROW 412 -.102 -.066 -.004 1.000 -.002 -.112 TSCD -.538 052 034 068 -.002 1.000 277 AGE 303 176 082 236 -.112 277 1.000 ROA 000 000 164 001 000 069 TLNA 000 000 000 071 000 005 TLNB 000 000 000 169 000 118 TLND 164 000 000 075 000 000 GROW 001 071 169 075 091 053 TSCD 000 000 000 000 091 000 AGE 069 005 118 000 053 000 ROA 210 210 210 210 210 210 210 TLNA 210 210 210 210 210 210 210 TLNB 210 210 210 210 210 210 210 TLND 210 210 210 210 210 210 210 GROW 210 210 210 210 210 210 210 TSCD 210 210 210 210 210 210 210 AGE 210 210 210 210 210 210 210 Model Summaryb Model R 721 R Square a 519 Adjusted R Std Error of Square the Estimate 506 07059 Change Statistics R Square F Change Change 519 a Predictors: (Constant), AGE, TLNB, GROW, TSCD, TLND, TLNA b Dependent Variable: ROA 36.535 df1 Durbindf2 Sig F Watson Change 203 000 1.534 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error 052 030 TLNA -.194 035 TLNB 020 TLND Beta Tolerance VIF 1.757 080 -.496 -5.474 000 626 1.598 005 345 3.705 000 805 1.242 219 048 300 4.572 000 825 1.2.11 GROW 004 001 220 4.445 000 969 1.032 TSCD -.330 028 -.726 -11.904 000 636 1.571 AGE 023 004 317 6.017 000 855 1.170 a Dependent Variable: ROA Phụ lục 4: Các sơ đồ, đồ thị, hình vẽ luận văn: Công nghiệp chế tạo Nhà nƣớc : Đóng góp thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, … Doanh nghiệp: Công nghiệp khai khoáng Công nghiệp luyện kim Công nghiệp điện tử Ngƣời dân: Tạo công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế vùng sâu vùng xa, … Công nghiệp xây dựng Các mục tiêu nghiên cứu Tổng quan lý thuyết Hiệu hoạt động kinh doanh Xây dựng mô hình yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành khoáng sản Các phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu định lƣợng Thu thập xữ lý liệu Kết nghiên cứu thực nghiệm Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành khoáng sản Kết luận Tỷ lệ nợ Quy mô doanh nghiệp Tốc độ tăng trƣởng doanh nghiệp Tỷ trọng tài sản cố định Thời gian hoạt động doanh nghiệp Hiệu kinh doanh (ROA)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan